Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1"

Prepis

1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1

2 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2016 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta 3. júna Z dôvodu komplexnej povahy integrácie oboch spoločností sa spoločnosť Shire rozhodla zverejniť údaje za obdobie roku 2016 za dva samostatné subjekty. Preto by spoločnosť Shire chcela zdôrazniť hlavné odlišnosti v metodológií medzi obomi spoločnosťami. Tam, kde to bude možné, vykoná spoločnosť Shire v prípade údajov zhromaždených v roku 2017 a publikovaných v roku 2018 zverejnenie na základe konzistentnej metodiky. Časť 2: Rozsah zverejnenia Do rozsahu zverejnenia spadajú nasledujúce členské krajiny EFPIA: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Ukrajina. V rámci EFPIA majú nasledujúce krajiny úplnú alebo čiastočnú výnimku z Kódexu zverejňovania: 1. Dánsko 2. Francúzsko 3. Holandsko 4. Portugalsko 5. Slovensko 6. Turecko Spoločnosť Shire publikuje údaje na základe šablóny miestneho kódexu v danej krajine. Ak daná krajina neposkytne žiadnu takúto šablónu, spoločnosť Shire využije šablónu Kódexu zverejňovania EFPIA. Časť 3: Kľúčové rozhodnutia a rozdiely v metodológii Nižšie sú zachytené rozhodnutia, ktorými sa riadi náš postup zhromažďovania, zoskupovania a ohlasovania a identifikované rozdiely medzi spoločnosťami Shire a Baxalta s ohľadom na údaje za rok 2016: Bod rozhodovania Daň a DPH Prístup spoločnosti Shire Rakúsko: DPH je vylúčená v prípade prevodov nefinančných hodnôt. Prístup spoločnosti Baxalta Rakúsko: DPH je vylúčená. Belgicko: DPH je vylúčená v prípade honorárov súvisiacich s platbami za 2

3 Belgicko: DPH je vylúčená v prípade priamych platieb a vrátane sponzorstiev a zahrnutá v prípade Bulharsko: DPH je vylúčená v prípade Chorvátsko: DPH je vylúčená v prípade Cyprus: Riadi sa miestnymi pokynmi. Česká republika: DPH je vylúčená v prípade priamych platieb a zahrnutá v prípade nefinančných prevodov hodnôt. Estónsko: DPH je vylúčená v prípade Fínsko: DPH je vylúčená v prípade Nemecko: DPH je vylúčená v prípade Grécko: DPH je vylúčená v prípade M aďarsko: DPH je vylúčená v prípade Island: DPH je vylúčená v prípade Írsko: DPH je vylúčená v prípade Taliansko: DPH je vylúčená v prípade poradenstvo a sponzorstvo, a zahrnutá v prípade nefinančných prevodov hodnôt. Bulharsko: DPH je vylúčená v prípade prevodov nefinančných hodnôt. Chorvátsko: DPH je vylúčená v prípade Česká republika: DPH je vylúčená v prípade priamych platieb a zahrnutá v prípade nefinančných prevodov hodnôt. Estónsko: DPH je zahrnutá. Fínsko: DPH je vylúčená. Nemecko: DPH je vylúčená. Grécko: DPH je vylúčená v prípade M aďarsko: DPH je vylúčená v prípade Írsko: DPH je vylúčená v prípade Taliansko: DPH je vylúčená v prípade DPH je zahrnutá v prípade prevodov hodnôt, ktoré nie sú schválené Talianskou agentúrou pre lieky (AIFA). Litva: DPH je zahrnutá. Holandsko: DPH je vylúčená v prípade priamych platieb a vrátane sponzorstiev a zahrnutá v prípade N órsko: DPH je vylúčená. 3

4 Lotyšsko: DPH je vylúčená v prípade Litva: DPH je vylúčená v prípade Luxembursko: DPH je vylúčená v prípade priamych platieb a vrátane sponzorstiev a zahrnutá v prípade Malta: DPH je vylúčená v prípade Holandsko: DPH je vylúčená v prípade priamych platieb a vrátane sponzorstiev a zahrnutá v prípade N órsko: DPH je vylúčená v prípade Poľsko: V prípade honorárov súvisiacich so službami a poradenstvom spoločnosť Shire ohlási plnú fakturovanú sumu vrátane odvedenej dane (z príjmu fyzických osôb). DPH je vylúčená v prípade iných väčšiny nefinančných prevodov hodnôt. Rumunsko: DPH je vylúčená v prípade Rusko: V prípade honorárov súvisiacich so službami a poradenstvom spoločnosť Shire ohlási plnú fakturovanú sumu vrátane zrazenej dane (z príjmu fyzických osôb). V prípade nákladov týkajúcich Poľsko: DPH je vylúčená v prípade nefinančných prevodov hodnôt okrem registračných poplatkov. Rumunsko: DPH je vylúčená v prípade Srbsko: DPH je vylúčená v prípade Slovensko: DPH je vylúčená v prípade Slovinsko: DPH je vylúčená v prípade Španielsko: DPH je vylúčená v prípade Šv édsko: DPH je vylúčená. Švajčiarsko: DPH je vylúčená. Ukrajina: V prípade služieb a poradenstva je DPH vylúčená, ak miestny kódex alebo právny predpis výslovne nepožaduje inak. V prípade nákladov súvisiacich s podujatiami (ako napríklad registračné poplatky, cestovné a ubytovanie) je DPH zahrnutá. V prípade zrážkovej dane spoločnosť Shire nahlási plnú fakturovanú sumu. Spojené kráľovstvo: DPH je vylúčená v prípade priamych platieb a zahrnutá v prípade nefinančných prevodov hodnôt. 4

5 sa podujatí (ako napríklad registračných poplatkov, cestovného a ubytovania) ohlási spoločnosť Shire plnú fakturovanú sumu vrátane DPH. Srbsko: DPH je vylúčená v prípade Slovensko: DPH je vylúčená v prípade Slovinsko: DPH je vylúčená v prípade prevodov nefinančných hodnôt. Španielsko: V prípade honorárov súvisiacich so službami a poradenstvom spoločnosť Shire ohlási plnú fakturovanú sumu vrátane zrazenej dane (z príjmu fyzických osôb). DPH je v prípade všetkých ostatných platieb vylúčená. Šv édsko: DPH je vylúčená v prípade Švajčiarsko: DPH je vylúčená v prípade Ukrajina: V prípade honorárov súvisiacich so službami a poradenstvom spoločnosť Shire ohlási plnú fakturovanú sumu vrátane odvedenej dane (z príjmu fyzických osôb). V prípade nákladov týkajúcich sa podujatí (ako napríklad registračných poplatkov, cestovného a ubytovania) ohlási spoločnosť Shire plnú fakturovanú sumu vrátane DPH. Spojené kráľovstvo: DPH je vylúčená v prípade priamych platieb a zahrnutá v prípade nefinančných prevodov hodnôt. 5

6 Mena zverejňovania Dátumy prevodov hodnôt Zosúladenie údajov Zrušenie podujatí alebo zmlúv vrátane prípadov neúčasti zdravotníckeho Všetky platby a prevody hodnôt budú zverejnené v miestnej mene podľa pokynov z EFPIA. Ak bola platba zachytená v inej mene, prepočíta sa na miestnu menu danej krajiny podľa dátumu, kedy došlo k prevodu hodnoty a príslušného denného výmenného kurzu. Spoločnosť Shire používala v rámci vykazovacieho obdobia v prípade priameho poplatku za službu a ostatných platieb za aktivity dátum platby a využívala dátum podujatia v prípade všetkých ostatných hodnôt, ako napríklad cestovné a ubytovanie. V prípade zmlúv na služby, ktoré sú poskytované vo viacerých obdobiach, spoločnosť Shire používala dátum platby ako dátum prevodu hodnoty. V prípade Talianska, na základe pokynu od miestnej asociácie, spoločnosť Shire používala dátum platby v prípade všetkých prevodov hodnôt. Spoločnosť Shire každý rok vyplní celoročné porovnanie za účelom identifikácie akýchkoľvek transakcií, ktoré boli odoslané po overení údajov alebo po publikácii a aktualizuje príslušným spôsobom správy, aby podporila zásady plnej transparentnosti. Spoločnosť Shire bude zarátavať len tie prevody hodnôt, ku ktorým došlo, a ktoré môžu primeraným spôsobom súvisieť so zdravotníckym pracovníkom na základe všetkých podporných dokladov. V prípade, že Spoločnosť Baxalta používala v rámci vykazovacieho obdobia v prípade priameho poplatku za službu a ostatných platieb za aktivity dátum platby a využívala dátum podujatia v prípade všetkých ostatných hodnôt, ako napríklad cestovné a ubytovanie. V prípade menšej časti transakcií podliehajúcich vykazovaniu, pri ktorých neboli dátumy podujatí k dispozícii, sa použil dátum platby v prípade prevodov hodnôt, ako napríklad cestovného a ubytovania. V prípade zmlúv na služby, ktoré sú poskytované vo viacerých obdobiach, spoločnosť Baxalta používala dátum platby ako dátum prevodu hodnoty. Keďže spoločnosť Baxalta je teraz súčasťou spoločnosti Shire, všetky prevody hodnôt za vykazovacie obdobie roku 2016 budú súčasťou postupu výročného zosúladenia údajov. 6

7 pracovníka Zverejňovanie cezhraničných prevodov hodnôt Jazyk zverejnenia Zverejňovanie miestnych identifikátorov Charitatívne príspevky došlo k rezervácii letu alebo ubytovania, ale podujatie bolo zrušené alebo zdravotnícky pracovník sa nezúčastnil, nebude prisúdený danému zdravotníckemu pracovníkovi žiadny prevod hodnoty. Spoločnosť Shire zverejní adresu príjemcu na základe obvyklej praxe. Spoločnosť Shire využíva IMS, ako uznávaného lídra v rámci správy údajov na stanovenie adresy hlavného miesta poskytovania starostlivosti zdravotníckeho pracovníka a Zdravotníckej organizácie, aby bol v rámci krajín EFPIA dosiahnutý rovnaký prístup. Táto sa nemusí zhodovať s adresou uvedenou v zmluve, v našom systéme finančných platieb alebo v iných našich podkladových dokumentoch. Všetky zverejnené informácie budú sprístupnené v angličtine na našej verejnej internetovej stránke (Shire.com), ale primárne budú vykonané v jazyku, ktorý predpisujú národné kódy. Za účelom podpory zásad ochrany súkromia, spoločnosť Shire zverejní Jedinečný identifikátor krajiny v prípade zdravotníckych pracovníkov alebo zdravotníckej organizácie v prípadoch, keď sa to v y žaduje na základe miestneho kódu. Spoločnosť Shire sa riadila pokynmi EFPIA v nasledujúcich otázkach: Dar alebo grant zdravotníckej organizácii bude zverejnený ako prevod hodnoty v rámci časti darov/grantov príslušnej 7

8 P latba vyplatená inštitúcií (ako príspevok na cestovanie) a zdravotnícka organizácia vysiela zdravotníckeho pracovníka na podujatie Krajina, v ktorej sa majú ohlasovať platby na v ýskum zverejňovacej správy. Sponzorstvá zdravotníckej organizácie budú zverejnené ako prevody hodnôt v rámci nákladov súvisiacich s časťou podujatí príslušnej zverejňovacej správy. Spoločnosť Shire rozhodla nasledovne: 1. Ak bola platba vyplatená zdravotníckej organizácii v prospech zdravotníckeho pracovníka a tento bol dostupný, spoločnosť Shire vykonala zverejnenie len jedenkrát, individuálne v prípade príslušného zdravotníckeho pracovníka a získala príslušný súhlas. 2. Ak bola platba vyplatená zdravotníckej organizácii a totožnosť zdravotníckeho pracovníka nebola známa, spoločnosť Shire vykonala zverejnenie prevodu hodnoty v prípade zdravotníckej organizácie v rámci nákladov súvisiacich s podujatiami. Spoločnosť Shire stanovila, že prevody hodnôt sa budú zverejňovať na základe adresy sídla/pobytu príjemcu bez ohľadu na to, kde bola platba vykonaná. Časť 4: Spravovanie súhlasov v spoločnosti Shire a Baxalta Shire Spoločnosť Shire získava súhlas v prípade každého využitia všetkých zdravotníckych pracovníkov (a prípadne zdravotníckych organizácií) na základe miestnych požiadaviek, okrem nasledujúcich výnimiek: Baxalta Spoločnosť Baxalta získava súhlas v prípade každého využitia všetkých zdravotníckych pracovníkov a (prípadne) zdravotníckych organizácií na základe miestnych požiadaviek, okrem nasledujúcich výnimiek: 8

9 V Španielsku sa v prípade údajov za rok 2016 získaval súhlas na úrovni profilu. Tieto rozhodnutia boli prijaté s cieľom vyhnúť sa vyberaniu zaujímavých transakcií za účelom jednotlivého zverejnenia: Ak je poskytnutý súhlas vzťahujúci sa na všetky využitia, spoločnosť Shire zverejní prevody hodnôt zdravotníckemu pracovníkovi v rámci samostatnej časti príslušnej zverejňovacej správy. Ak spoločnosť Shire nezíska súhlas v prípade všetkých využití, presunieme všetky prevody hodnôt do súhrnnej časti príslušnej zverejňovacej správy. Ak nebude formulár súhlasu vrátený spoločnosti Shire, presunieme všetky prevody hodnôt do súhrnnej časti príslušnej zverejňovacej správy. Tieto rozhodnutia boli prijaté s ohľadom na odvolanie individuálnych súhlasov: 1. V prípade Nemecka sa získava súhlas na úrovni profilu raz za 3 roky. 2. V prípade Estónska, Lotyšska a Litvy, ak nebol udelený súhlas so zverejnením na individuálnej úrovni, porom spoločnosť Baxalta daného zdravotníckeho pracovníka nevyužila. V ostatných bodoch nie sú žiadne rozdiely. Ak zdravotnícky pracovník alebo Zdravotnícka organizácia odvolajú súhlas pred zverejnením údajov, spoločnosť Shire údaje aktualizuje a zahrnie prevody hodnôt do súhrnnej časti príslušnej zverejňovacej správy. Ak zdravotnícky pracovník alebo Zdravotnícka organizácia odvolajú súhlas po publikácii údajov, spoločnosť Shire informácie aktualizuje pri prvej primeranej príležitosti. Ďalšie dôležité skutočnosti v prípade Belgicka: V prípade zdravotníckych pracovníkov, ktorí nemajú číslo RIZIV/INAMI, budú všetky prevody hodnôt vykazované v súhrne. V prípade zdravotníckych organizácií, ktoré nemajú číslo podniku, sa spoločnosť Shire rozhodla uvádzať prevody hodnôt na súhrnnej 9

10 úrovni. Časť 5: Metóda odosielania údajov za rok 2016 Metóda zverejňovania údajov za rok 2016 A. Spoločnosť Shire publikuje zverejňovaný súbor na našej internetovej stránke Shire.com v prípade nasledujúcich krajín: Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Ukrajina B. Spoločnosť Shire bude publikovať odkaz alebo správu na miestnej internetovej stránke Shire v prípade nasledujúcich krajín: Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina C. Spoločnosť Shire bude publikovať v centrálnom registri v prípade nasledujúcich krajín: Belgicko, Česká republika, Írsko a Spojené kráľovstvo D. Správa za Cyprus bude publikovaná zo strany distribútora a nie spoločnosti Shire. E. Spoločnosť Shire nebude publikovať zverejňovaciu správu podľa EFPIA v prípade Turecka, pokým EFPIA a turecké úrady neposkytnú ďalšie pokyny Harmonogram zverejňovania údajov za rok 2016 Spoločnosť Shire bude publikovať údaje za predošlé obdobie dňa 30. júna alebo skôr, ak miestna asociácia nestanoví konkrétny dátum. Vybrané ostatné dátumy: A. Spojené kráľovstvo bude odoslané do 31. marca B. Belgicko bude odoslané do 30. apríla C. Estónsko bude zverejnené do 1. Júna Časť 6: Kategórie určené na zverejňovanie v súlade s definíciami v kódexe Popis Dary a granty zdravotníckym Typy zahrnutých prevodov hodnôt podľa EFPIA Dary a granty zdravotníckym organizáciám na podporu zdravotnej 10

11 organizáciám Výskum a vývoj (zverejní sa v súhrnnej časti šablóny zverejnenia) Príspevok na náklady podujatí: sponzorské dohody Príspevok na náklady podujatí: Registračné poplatky Príspevok na náklady podujatí: Cestovné a ubytovanie Poplatky za služby a poradenstvo: Poplatky starostlivosti vrátane nefinančných darov, grantov a výhod. Prevody hodnôt v oblasti výskumu a vývoja zdravotníckym pracovníkom/zdravotníckym organizáciám súvisiace s: neklinickými záležitosťami (správna laboratórna prax [SLP]), klinickými skúšaniami v 1. až 4. fáze, štúdiami sponzorovanými skúšajúcim, neintervenčnými štúdiami. Medzi podujatia patria všetky vedecké profesionálne stretnutia, kongresy, konferencie, sympóziá a ostatné podobné podujatia. Sponzorstvá, pri ktorých bola riadením podujatia poverená zdravotnícka organizácia/tretia strana menovaná zdravotníckou organizáciou. Príklady: Prenájom miest v kabínkach počas podujatia Reklamný priestor Sympóziá prostredníctvom satelitu na kongrese Sponzoring rečníkov/fakulty Registračné poplatky súvisiace s účasťou na kongrese alebo sympóziách. 1. Výdavky na cestovné súvisiace s účasťou na kongrese alebo sympóziách. 2. Výdavky na ubytovanie súvisiace s účasťou na kongrese alebo sympóziách. Príklad: Poplatky za letenky, lístky na vlak, loď alebo trajekt (vrát. rezervačných poplatkov) Prenájom vozidiel, automobilové služby, transfery taxíkom Poplatky za parkovanie Náklady na pohonné látky/benzín Mýta alebo cestné poplatky Prevody hodnôt vyplývajúce alebo súvisiace so zmluvami medzi členskými spoločnosťami alebo inštitúciami, organizáciami, asociáciami alebo zdravotníckymi pracovníkmi, na základe ktorých tieto inštitúcie, organizácie, asociácie alebo zdravotnícki pracovníci poskytujú služby akéhokoľvek typu členskej spoločnosti, alebo akýkoľvek iný typ financovania, ktorý nespadá do 11

12 predchádzajúcich kategórií. Medzi príklady patria: Poplatky rečníkom Školenia pre rečníkov Analýza dát Vytváranie výučbových materiálov Všeobecné poradenstvo Poplatky za služby a poradenstvo: Súvisiace poplatky dohodnuté v rámci poplatku za služby alebo zmluve o poradenstve Súvisiace poplatky dohodnuté v rámci poplatku za služby alebo zmluve o poradenstve: Medzi príklady patria: Poplatky za letenky, lístky na vlak, loď alebo trajekt (vrát. rezervačných poplatkov) Prenájom vozidiel, automobilové služby, transfery taxíkom Poplatky za parkovanie Náklady na pohonné látky/benzín Mýta alebo cestné poplatky 12

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2018 Shire Pharmaceuticals 1

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2018 Shire Pharmaceuticals 1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2018 Shire Pharmaceuticals 1 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2018 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta 3. júna 2016. V súlade s definíciou

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

Microsoft Word - Methodology Note__Slovak version_final_ docx

Microsoft Word - Methodology Note__Slovak version_final_ docx Poz iadavky Euro pskej federa cie farmaceuticke ho priemyslu a farmaceuticky ch zdruz enı (EFPIA) na transparentnosť zverejn ovania informa ciı o zdravotnı ckych pracovnı koch a zdravotnı ckych organiza

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky DODATOK Č. 2 K PODMIENKAM VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc EURÓPSKA KOMISIAEURÓPSKA KOMISIA Brusel, 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 2. správa o

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Depozitné produkty - Termínované vklady Poplatok

Podrobnejšie

METODOLOGICKÁ SPRÁVA K ZVEREJŇOVANIU EFPIA 2016 SLOVENSKO JUNE 2018 IPSEN Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) PROGRAM TRANSPARENTN

METODOLOGICKÁ SPRÁVA K ZVEREJŇOVANIU EFPIA 2016 SLOVENSKO JUNE 2018 IPSEN Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) PROGRAM TRANSPARENTN IPSEN Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) PROGRAM TRANSPARENTNOSTI METODOLOGICKÁ SPRÁVA SLOVENSKO June 2018 2 Obsah 1 PREAMBULA... 4 2 ÚČEL... 6 2.1 Terminológia... 6 3 ROZSAH ZVEREJŇOVANIA...

Podrobnejšie

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI Meno predajcu:tomáš Marcinka ID kód predajcu DS000P0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 05.04.2007 v zmysle ustanovenia 269 ods.

Podrobnejšie

untitled

untitled Novinky i overené stálice KATALÓG PRE PEKÁROV A CUKRÁROV Obsah Semix 3 Chleby 13 vhodné pre mrazenie termostabilná bezlepkový 2 S E M I Semix P E K Á R E N S K É Z M E S I 3 4 S E M I P E K Á R E N S K

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Mesačný poplatok V cene účtu je zahrnuté:

Podrobnejšie

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej internetovému prieskumu. Internetová metodológia zaručuje

Podrobnejšie

SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra

SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra ŠTIP NDIÁ na študijné pobyty v zahraničí 2019: 144 štipendijných ponúk pre ŠTUDENTOV!!! Z nich 58 administruje SAIA Programy SAIA 1. Akademické mobility (štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko

Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Podnikateľský

Podrobnejšie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, Trenčín, 032/ ,

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, Trenčín, 032/ , Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, 911 50 Trenčín, 032/7400 401, www.fsev.tnuni.sk Podmienky prijatia pre AR 2019/2020 Informácie o

Podrobnejšie

LOGO

LOGO DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA (DIČ) DIČ podľa tém: 1. AT Rakúsko Post.v-2-mi@bmf.gv.at Útvar informačných technológií federálneho ministerstva financií 2. BE Belgicko helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be tel: +32

Podrobnejšie

United Airlines - eSky.sk

United Airlines - eSky.sk Posledná aktualizácia: 14.04.2019 Batožina: rozmery a váhový limit - United Airlines United Airlines Oboznámte sa s pravidlami prepravy príručnej batožiny pri letoch so spoločnosťou United Airlines. Nezabúdajte,

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu L (MZ SR) 1-04 o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Registrované ŠÚ SR

Registrované ŠÚ SR MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ryby (MPRV SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O SPRACOVANÍ PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY od 1.1.2017 do konca sledovaného štvrťroka:.. 2017

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty Bežné účty Mesačný poplatok Účet samosprávy 5,90 EUR Grantový

Podrobnejšie

SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe

SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe SCHENGEN Vaša brána k voľnému pohybu v Európe Poznámka Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie

Podrobnejšie

SMERNICA VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE O UZNÁVANÍ DOKLADOV O UKONČENOM VZDELANÍ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. mája 2018 (úplné znenie)

SMERNICA VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE O UZNÁVANÍ DOKLADOV O UKONČENOM VZDELANÍ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. mája 2018 (úplné znenie) SMERNICA VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE O UZNÁVANÍ DOKLADOV O UKONČENOM VZDELANÍ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. mája 2018 (úplné znenie) účinnosť od 17. 05. 2018 2018 O B S A H Článok 1 Základné

Podrobnejšie

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická potravina, ktorá svojou charakteristikou patrí do niektorej

Podrobnejšie

Application, Assessment and Decision making procedure

Application, Assessment  and Decision making procedure program INTERREG IVC v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007-2013 PhDr. Marek Hajduk, PhD. riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce Ministerstvo hospodárstva

Podrobnejšie

FIFA2018

FIFA2018 vklad 14.6.2018 17:00 15.6.2018 14:00 15.6.2018 17:00 15.6.2018 20:00 A Moskva A Jekaterinburg B Petrohrad B Soči RUSKO S. ARÁBIA EGYPT URUGUAJ MAROKO IRÁN PORTUGALSKO ŠPANIELSKO zápas 5 0 0 1 0 1 3 3

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Ostatné služby Vedenie účtu - mesačný poplatok

Podrobnejšie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie EURÓP TY Rada Európskej únie Oznam Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie o Európskej

Podrobnejšie

SADZOBNÍK pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere vydaný Československou obchodnou bankou, a.s.

SADZOBNÍK pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere vydaný Československou obchodnou bankou, a.s. SADZOBNÍK pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere vydaný Československou obchodnou bankou, a.s. Obsah A. INVESTIČNÉ PORADENSTVO 1. Poplatky za Investičné poradenstvo 3 B. PODIELOVÉ LISTY FONDY 2. Vstupné

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na www.orange.sk/pomoc/televizia/stick. 1 Obsah balenia WPS/tlačidlo

Podrobnejšie

WORKSHOP ENTEPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT 2018

WORKSHOP ENTEPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT 2018 THE POSITION OF SLOVAKIA WITHIN THE EU COUNTRIES IN CONTEXT OF TAX BURDEN AND ADMINISTRATIVE POSTAVENIE SLOVENSKA V RÁMCI KRAJÍN EÚ Z HĽADISKA DAŇOVEJ ZÁŤAŽE A ADMINISTRATÍVY IVANA ONDRIJOVÁ Prešovská

Podrobnejšie

Microsoft Word - OPAT doc

Microsoft Word - OPAT doc 900 Vestník NBS opatrenie NBS č. 22/2014 čiastka 35/2014 22 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,

Podrobnejšie

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 15.10.2010 v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9. 3. 2012 COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov

Podrobnejšie

Measuring economic performance and public welfare

Measuring economic performance and public welfare MERANIE REÁLNEJ KONVERGENCIE SR: ALTERNATÍVNY INDIKÁTOR Viliam Páleník PES 2018, SŠDS, Častá-Papiernička 19.6.2018. Vypracované s podporou projektu APVV 0371 11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020

Podrobnejšie

CODE2APC

CODE2APC EURÓPSKY PARLAMENT 2004 Dokument na zasadanie 2009 C6-0003/2009 2006/0008(COD) SK 15/01/2009 Spoločná pozícia Spoločná pozícia prijatá Radou 17. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Predná obálka: EÚ 28 Obyvateľstvo:

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Cennik Produkty a služby

Cennik Produkty a služby DHL Parcel Slovensko je súčasťou poprednej poštovej a logistickej spoločnosti Deutsche Post DHL Group Sme spoľahlivým dodávateľom prepravných služieb pre firmy a podnikateľov v rámci Slovenska a zahraničia

Podrobnejšie

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016)

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ŠTATISTIKY EURÓPSKEJ AGENTÚRY O INKLUZÍVNOM

Podrobnejšie

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí (Kuriérska spoločnosť UPS, Expres kuriér Slovenská

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Košice, 27.02.2017 Informačné stretnutie k študentským mobilitám štúdium/stáž pre 2017/2018 Koordinácia programu Erasmus+ na UPJŠ centrálne koordinovaný cez zahraničné oddelenie Rektorátu UPJŠ, kontakt:

Podrobnejšie

Report on recovery targets

Report on recovery targets EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 18. 4. 2017 COM(2017) 173 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o prehodnotení cieľov týkajúcich sa zhodnocovania OEEZ, o možnosti stanovenia samostatných cieľov,

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov E

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov E EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 6. 2018 COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a článku 12 Podmienok zamestnávania ostatných

Podrobnejšie

COM(2018)44/F1 - SK

COM(2018)44/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 1. 2018 COM(2018) 44 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o uplatňovaní smernice 94/80/ES o práve

Podrobnejšie

ZOZNAM BEZPLATNÝCH SLUŽIEB BANKOVÉ SLUŽBY SADZOBNÍK POPLATKOV II. ČASŤ - PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA Zriadenie, vedenie a zrušenie Be

ZOZNAM BEZPLATNÝCH SLUŽIEB BANKOVÉ SLUŽBY SADZOBNÍK POPLATKOV II. ČASŤ - PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA Zriadenie, vedenie a zrušenie Be ZOZNAM BEZPLATNÝCH SLUŽIEB BANKOVÉ SLUŽBY SADZOBNÍK POPLATKOV II. ČASŤ - PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA Zriadenie, vedenie a zrušenie Bežného účtu / Vkladového účtu Výpis z Bežného účtu /

Podrobnejšie

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická potravina, ktorá svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej

Podrobnejšie

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPS

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPS KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPSKEJ ÚNII CLUSTER CONCENTRATION IN SLOVAKIA AND THE EUROPEAN UNION Emília SPIŠÁKOVÁ Abstract The article deals with the concentration of clusters in Slovakia

Podrobnejšie

Doprava

Doprava SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 DOPRAVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je stav a smerovanie dopravy vo vzťahu k životnému prostrediu? V objeme prepravených osôb

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 5.3.2010 K(2010) 1096 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE v súlade s článkom 3 ods. 7 smernice o podzemných vodách 2006/118/ES v súvislosti s ustanovením prahových hodnôt

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 SAIA, n. o., pracovisko Prešov Kontakt: Prešov, Ul. 17. novembra 11 051/ 7711676 aj fax. saia.presov@saia.sk www.saia.sk Súčasné hlavné programy SAIA,n.o. 1. Akademické mobility bilaterálne dohody 2. Národný

Podrobnejšie

KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická u

KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická u KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 28. 6. 2012 COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Uplatňovanie smernice 2004/25/ES o

Podrobnejšie

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Obsah 1 Úvod Všeobecné informácie Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme Kde spoločnos

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Obsah 1 Úvod Všeobecné informácie Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme Kde spoločnos ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Obsah 1 Úvod... 2 2 Všeobecné informácie... 2 3 Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme... 2 4 Kde spoločnosť Office Depot tieto údaje zhromažďuje... 2 5 Aké používame

Podrobnejšie

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík 15.02.2019 Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetlivky - HICP Metodické vysvetlivky - CPI Metodické vysvetlivky

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 2. 2017 COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v roku 2014 v dosahovaní národných cieľov energetickej

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2014 COM(2014) 130 final ANNEXES 1 to 3 PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zhodnotenie

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY L (MZ SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VYDANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCKACH A DIETETICKÝCH P

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY L (MZ SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VYDANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCKACH A DIETETICKÝCH P MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY L (MZ SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VYDANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCKACH A DIETETICKÝCH POTRAVINÁCH za rok 2018 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

Microsoft Word - KrajinyKK.doc

Microsoft Word - KrajinyKK.doc Niekoľko faktov o krajinách vstupujúcich do Európskej únie Cyprus Počet členov Európskeho parlamentu: 6 Hlavné mesto: Nikózia Počet obyvateľov: 0,8 milióna Vláda: koalícia zložená zo strán AKEL (ľavica),

Podrobnejšie

Reforma verejnej spravy

Reforma verejnej spravy Aktívny volič v samospráve Ing. Eva C h m e l o v á riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstvo vnútra SR Mail.: eva.chmelova@mvsr.vs.sk Slobodné voľby základ demokracie Všeobecné,

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 KONFLIKT PRI HODNOTENÍ LIEKOV? Barbora Tholtová Analytička v zdravotníctve Transparency International Slovensko 27.3.2018 ČO (NE)ZNAMENÁ KONFLIKT ZÁUJMOV? Konflikt záujmov predstavuje riziko problému,

Podrobnejšie

Spolupraca s DSB

Spolupraca s DSB Spolupráca s Nemeckou školou Bratislava Cieľ spolupráce Sponzori podporujú Nemeckú školu Bratislava v jej plynulej výstavbe, a tým prispievajú k stabilnej školskej prevádzke v modernom učebnom prostredí.

Podrobnejšie

Predškolská výchova vo svete 2

Predškolská výchova vo svete 2 Predškolská výchova vo svete 2 Kvalita raného vzdelávania Projekt OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care 1998 2012 Štúdie Starting Strong I III (2001, 2006, 2012) Päť ciest ku kvalite

Podrobnejšie

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky SK-SRB 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej

Podrobnejšie

RADA EURÓPY Samuel Mencák Rada Európy za svoju vyše šesťdesiat ročnú históriu prešla pomerne veľkým vývojom. V súčasnosti to je najstaršia politická o

RADA EURÓPY Samuel Mencák Rada Európy za svoju vyše šesťdesiat ročnú históriu prešla pomerne veľkým vývojom. V súčasnosti to je najstaršia politická o RADA EURÓPY Samuel Mencák Rada Európy za svoju vyše šesťdesiat ročnú históriu prešla pomerne veľkým vývojom. V súčasnosti to je najstaršia politická organizácia a ne medzinárodnej scéne má veľký rešpekt,

Podrobnejšie

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného poradia Počet žiadostí: 22 (z toho s cestovným om 17), počet

Podrobnejšie

Dodatok č. 4 k Produktovým obchodným podmienkam pre depozitné produkty

Dodatok č. 4 k Produktovým obchodným podmienkam pre depozitné produkty DODATOK Č. 4 K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM PRE DEPOZITNÉ PRODUKTY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. Dodatok č. 4 k POP fyzická osoba nepodnikateľ Zverejnený 12. 7. 2019 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Produktové

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 28. 2. 2018 COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských štátov na výročnú správu dvora audítorov za rok 2016

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predvstupova_politika.doc

Microsoft Word - Predvstupova_politika.doc Úvod Proces rozširovania EÚ významne prispeje k zabezpečeniu politickej stability, demokracie a rešpektovania ľudských práv v Európe. Pozitívny vplyv rozširovania je už viditeľný, stabilné demokratické

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, Agentúra

Podrobnejšie

31999L0037_001sk

31999L0037_001sk 07/zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV L 138/57 SMERNICA RADY 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá RADA EURÓPEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu

Podrobnejšie

Microsoft Word - emn-sk_vyr-sprava-annual-policy-report-2009_suhr-sprava_sk.doc

Microsoft Word - emn-sk_vyr-sprava-annual-policy-report-2009_suhr-sprava_sk.doc Výročná politická správa 2009 vydaná Európskou migračnou sieťou August 2010 Účelom výročných politických správ Európskej migračnej siete (EMS) je poskytnúť prehľad o najdôležitejšom politickom a legislatívnom

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0001/2018/E-EU Bratislava

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0001/2018/E-EU Bratislava ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0001/2018/E-EU Bratislava 17. 01. 2018 Číslo spisu: 7712-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

Správa o monitorovaní EZÚS za rok Súhrn

Správa o monitorovaní EZÚS za rok Súhrn Správa o monitorovaní EZÚS za rok 2013 Na ceste k novej politike súdržnosti Súhrn COR-2014-00693-00-00-ETU-TRA SK Súhrn vypracovala spoločnosť METIS GmbH (autori: Jürgen Pucher, Alexandra Frangenheim a

Podrobnejšie