VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY Obec

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY Obec"

Prepis

1 OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY Obec Plavé Vozokany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.1 a 11 ods. 4 písmena g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle 2 ods. 2 a 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov, s poukazom na zákon č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.410/2012 Z. z. Všeobecne záväzné nariadenie č. : 6/2018 O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI 1

2 Čl. I Úvodné ustanovenia Základným hmotnoprávnym predpisom ochrany ovzdušia je zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ), ktorý upravuje a) vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie, hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, b) získavanie informácií o kvalite ovzdušia s cieľom pomáhať v boji proti znečisťovaniu ovzdušia a nepriaznivým vplyvom na ovzdušie, c) monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a opatrení Európskej únie, d) práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, e) osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov, f) oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody, g) pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, h) správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia. Zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia podľa 45 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Čl. II Účel a predmet 1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Plavé Vozokany je ustanovenie práv a povinností orgánov Obce Plavé Vozokany (ďalej len obec ), vymedzenie pojmov, povinností právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území Obce Plavé Vozokany a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. 2. Obec Plavé Vozokany rozhoduje o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonáva prenesený výkon štátnej správy v súlade so zákonom NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov. Čl. III Výklad pojmov 1. Zdroj znečisťovania je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj"). Vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku alebo ako pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len "mobilný zdroj"). 2. Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na: a) osobitne závažné technologické celky (ďalej len "veľký zdroj"), 1

3 b) závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len "stredný zdroj"), c) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (ďalej len "malý zdroj"). 3. Ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch, do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup ( 2 pís. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší). 4. Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia. Určujú ju: a) emisné limity, b) technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, c) národné emisné stropy, d) emisné kvóty. 5. Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja, zariadenia alebo z inej súčasti zdroja vyjadrená ako: a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch, b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času, c) limitný emisný faktor, d) emisný stupeň, e) stupeň odsírenia, f) tmavosť dymu. 6. Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov ustanovené pre nové zariadenia stacionárnych zdrojov vychádzajú z možností najlepších dostupných techník. Tieto emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov z hľadiska ochrany ovzdušia určujú minimálne požiadavky na prevádzku týchto zdrojov. 7. Národný emisný strop je maximálne množstvo znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok antropogénneho pôvodu vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré sa môžu v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia zo všetkých zdrojov na území Slovenskej republiky. Do tohto množstva sa nezapočítavajú emisie z medzinárodnej námornej dopravy a emisie z lietadiel okrem emisií z cyklu pristávania a štartu. 8. Znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie ( 2 pís. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší). 9. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia ( 2 pís. f) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší). 10. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO ), ktorý je kategorizovaný podľa ustanovení 3 ods. 2 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a 3ods.1vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ako: 2

4 a) technologický celok obsahujúci spaľovacie zariadenie, vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW. b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva, mlyny, pekárne, udiarne mäsa, zariadenia píly a spracovanie dreva atď.) c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (napr. manipulácia so sypkým materiálom, uhlím atď.). 11. Regulované výrobky sú farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len regulované výrobky), ak spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty ( 14 ods. 6 zákona č. 137/2010 o ovzduší). 12. Kvalita ovzdušia a) Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a v ostatných prípadoch zlepšiť kvalitu ovzdušia. Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota a cieľová hodnota. b) Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1 zákona. c) Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území zabezpečuje ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") poverená organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (ďalej len "poverená organizácia"), ktorou je Slovenský hydrometeorologický ústav. d) Ministerstvo, Okresný úrad v sídle kraja a Slovenský hydrometeorologický ústav sú povinní sprístupňovať určené aktuálne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní. 13. Oblasťami vyžadujúcimi osobitnú ochranu ovzdušia sú: a) oblasti riadenia kvality ovzdušia, b) vymedzené časti zón alebo aglomerácií s rozlohou najmenej 50 km2, ak sa v nich vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu, c) národné parky, d) chránené krajinné oblasti, e) kúpeľné miesta. 14. Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je aglomerácia alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená a) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, b) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, ak nie je určená medza tolerancie, c) cieľová hodnota pre ozón, častice PM 2,5, arzén, kadmium nikel alebo benzo(a)pyrén. V oblastiach riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt vrátane príslušnej medze tolerancie, pre ktoré už lehota na ich dosiahnutie uplynula, program alebo integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia určí merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo. Ak v aglomerácii alebo v zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia výstražný prah, limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu vrátane príslušnej medze tolerancie okresný úrad v sídle kraja vypracuje v spolupráci so subjektmi uvedenými v 11 ods. 3 zákona pred ustanoveným termínom dosiahnutia limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt akčný plán 3

5 obsahujúci krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia a na obmedzenie jeho trvania. Čl. IV Oprávnenia a povinnosti obce 1. V súlade s ustanovením 27 zákona o ovzduší obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia: a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu, b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov, c) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie, súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, na inštaláciu malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu ( 17písm. a), c) a f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší), d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia, e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty, f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja, g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov, h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov, i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa 17 ods.1písm.f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Čl. V Práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 1. V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom orgánu ochrany ovzdušia alebo uvedené v dokumentácii zariadenia. 2. Regulované výrobky, ktoré sú označené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach a zariadeniach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak ich obaly sú označené textom Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo na činnosti, na ktoré sa uplatňujú požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok, sa zakazuje používať v zariadeniach a pri činnostiach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ustanovené požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok ( 14 ods. 8 písm. a) zákona č.137/2010 o ovzduší). 3. Prevádzkovatelia malých zdrojov podľa 16 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sú povinní: a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať malé zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou, b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady, c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou, d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať okresnému úradu ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám, e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu, f) dodržiavať,ustanovené,technické,požiadavky,a,podmienky,prevádzkovania, 4

6 g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a predkladať obci potrebné podklady. 4. Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby podnikateľov. 5. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Čl. VI Malé zdroje znečisťovania ovzdušia Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov: 1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,30 MW, 2. ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom. A) Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podlieha stavebnému konaniu (príp. ohlásenie stavby) a kolaudačnému konaniu vydávanie súhlasu podľa 17 ods. 1 písm. a) a písm. c) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, je záväzným stanoviskom v stavebnom a kolaudačnom konaní. Obec Plavé Vozokany resp. príslušný stavebný úrad vydáva: a) súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia b) súhlas na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia c) súhlas na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Pre vydanie súhlasu je potrebné doložiť: a) Žiadosť (tlačivo). b) Projektová dokumentácia s požadovanými prílohami. c) Revízna správa o preskúšaní komína. Správne poplatky: bez poplatku. Lehota vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti. B. Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia nepodlieha stavebnému a kolaudačnému konaniu - vydávanie súhlasu podľa 17 ods. 1 písm. f) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu. Potrebné doklady: a) Žiadosť (tlačivo). 5

7 b) Projektová dokumentácia s požadovanými prílohami. c) Odborný posudok (na vyžiadanie). d) Doklad o zaplatení správneho poplatku. Správny poplatok: Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, správny poplatok 10 eur. Doba vybavenia: do 30 dní Tlačivá sú uvedené na stránke obce a sú aj prílohou tohto VZN Čl. VII Poplatková povinnosť 1. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú ustanovené zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poplatkoch ). Podľa tohto zákona poplatky platia za ustanovených podmienok právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia. 2. Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 a menej. 3. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje okresný úrad. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec. 4. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Čl. VIII Oznamovacia povinnosť 1. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok ( 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) podľa prílohy č.1 tohto VZN. 2. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť do 15 dní na Obecný úrad v Plavých Vozokanoch začiatok a ukončenie prevádzkovania malého zdroja a ostatné zmeny, ako sú zmena druhu paliva, emisií, zmena prevádzkovateľa a pod. Čl. IX Výška poplatku 1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto VZN, v súlade s 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce Plavé Vozokany ( 1ods.1 zákona č. 401/1998 Z. z.). 6

8 2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci ( 3 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z.). 3. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec ( 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z.). 4. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 na základe údajov oznámených podľa článku VII. tohto VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív alebo surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú ( 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z.). Kritériá pre určovanie výšky poplatku sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN. 5. Poplatok sa platí jednorazovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obce o určení výšky poplatkov ( 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z). 6. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú príjmom rozpočtu obce ( 7 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z.). Použitie poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia. 7. Od poplatku sú oslobodené: a) malé zdroje akými sú lokálne kúreniská umiestnené v bytoch, rodinných domoch a stavbách na individuálnu rekreáciu, neslúžiace pre vykurovanie priestorov určených pre podnikateľské účely, b) malé zdroje príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec Plavé Vozokany, c) malé zdroje, ktorých prevádzkovateľom je škola alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavé Vozokany. Čl. X Sankcie 1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa 6 tohto VZN uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, v súlade s ustanovením 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, pokutu do výšky 663, Pokutu od 33 do uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v 4 a v 5 ods. 1 písm. a), c), e) a f) tohto VZN alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu obce ( 30 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší). 3. Pokutu od 20 do 330 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v 5 ods. 1 písm. b), d) a g) tohto VZN ( 30 ods. 7 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší). 4. Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa ods. 2 a 3 8 tohto VZN a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou, bude mu uložená pokuta vo výške dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v ods. 2 a 3 8 tohto VZN, alebo mu môže byť nariadené obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja ( 30 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší). 7

9 5. Obec môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa zistilo porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. Pri určení pokuty prihliada obec na závažnosť porušenia povinností ( 30 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší). 6. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce ( 30 ods. 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší). Čl. XI Spoločné a záverečné ustanovenia 1. Obecné zastupiteľstvo v Plavých Vozokanoch sa uznieslo na vydaní VZN 6/2018 dňa: uznesením č.: 115/2018 OZ v Plavých Vozokanoch. 2. VZN Obce Plavé Vozokany č. 6/2018 o ochrane ovzdušia a o zavedení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Plavé Vozokany bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Plavé Vozokany dňa: VZN Obce Plavé Vozokany č. 6/2018 o ochrane ovzdušia a o zavedení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Plavé Vozokany je platné dňom jeho podpísania starostkou Obce Plavé Vozokany a 15. dňom od jeho vyhlásenia a vyvesenia na úradných tabuliach v oboch častiach obce, na webovom sídle obce a na ÚPVS (CUET), t. j.: VZN Obce Plavé Vozokany č. 6/2018 o ochrane ovzdušia a o zavedení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Plavé Vozokany nadobúda účinnosť

10 OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY Čl. XII Termíny týkajúce sa návrhu VZN 6/2018 Návrh VZN 6/2018 vyvesený na úradnej tabuli v oboch častiach obce dňa: Návrh VZN 6/2018 zverejnený na internetovej stránke obce a e- tabuli dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: bez pripomienok Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: bez pripomienok Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 6/ bez pripomienok uskutočnené dňa: Pripomienky písomné doručiť na adresu: OcÚ Plavé Vozokany č. 115, E mailom: alebo Čl. XIII Termíny týkajúce sa schválenia a účinnosti VZN 6/2018 VZN 6/2018 prerokované na zasadnutí OZ dňa: VZN 6/2018 vyhlásené na úradných tabuliach v oboch častiach obce, internetovej stránke obce a e-tabuli dňa: VZN 6/2018 nadobúda platnosť dňa: VZN 6/2018 nadobúda účinnosť dňa: VZN 6/2018 zvesené z úradnej tabule dňa: Číslo uznesenia OZ, ktorým bolo VZN 6/2018 schválené OZ v Plavých Vozokanoch: 115 / 2018 RNDr. Kornélia Sádovská v. r. Starostka Obce Plavé Vozokany 9

11 OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY Prílohy VZN 6/ O z n á m e n i e údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na rok Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 3. Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 4. Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Prílohy (Oznámenie údajov a žiadosti) sú k dispozícii na Obecnom úrade v Plavých Vozokanoch, ako aj na webovej stránke Obce Plavé Vozokany. 10

12 OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY Cenník k VZN 6/2018 Sadzby pre prevádzkovateľov malých zdrojov podľa množstva a druhu spotrebovaného paliva na území Obce Plavé Vozokany sú stanovené nasledovne: Tuhé palivo (koks, uhlie atď) Kvapalné palivo (nafta, olej na vykurovanie atď) Kvapalné látky podľa množstva zmanipulovaných pohonných hmôt (benzín, nafta a pod.) Zemný plyn Do 10 t 80 Do 0,5 t 45 Do 1000 m 3 35 Do 5000 m 3 33 Do 15 t 160 Do 1,0 t 80 Do 1500 m 3 70 Do m 3 66 Do 20 t 220 Do 1,5 t 150 Do 2000 m Do m Do 25 t 270 Nad 1,5 t 200 Nad 2000 m Nad m Do 30 t Do 35 t Nad 35 t Výška poplatku za samostatné skládky palív a sypkých stavebných hmôt: Plocha skládky v m 2 Tuhé palivo okrem dreva Stavebný materiál Nad 100 do Nad 250 do Nad Výška poplatku pre iné technologické celky sa určí podľa 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov, pre každý prípad osobitne. 11

13 OVZDUŠIA A O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY Obsah VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. : 6/ O OCHRANE... 1 ČL. I ÚVODNÉ USTANOVENIA... 1 ČL. II ÚČEL A PREDMET... 1 ČL. III VÝKLAD POJMOV... 1 ČL. IV OPRÁVNENIA A POVINNOSTI OBCE... 4 ČL. V PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA... 4 ČL. VI MALÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA... 5 ČL. VII POPLATKOVÁ POVINNOSŤ... 6 ČL. VIII OZNAMOVACIA POVINNOSŤ... 6 ČL. IX VÝŠKA POPLATKU... 6 ČL. X SANKCIE... 7 ČL. XI... 8 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA... 8 ČL. XII TERMÍNY TÝKAJÚCE SA NÁVRHU VZN 6/ ČL. XIII TERMÍNY TÝKAJÚCE SA SCHVÁLENIA A ÚČINNOSTI VZN 6/ PRÍLOHY VZN 6/ CENNÍK K VZN 6/ OBSAH

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia správne

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia správne Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pribeník č. 6/2018 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obec Pribeník na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN o znečisťovaní ovzdušia

Microsoft Word - VZN o znečisťovaní ovzdušia Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 5.2.2018 VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: VZN schválené dňa: uznesením č.: VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Novosad dňa :

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN nadobúda účinn

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN nadobúda účinn Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa 12.12.2011 VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa 29.12.2011 VZN nadobúda účinnosť dňa 12.1.2012 Návrh dodatku č. 1 vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon - N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákonom

Podrobnejšie

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia O B E C SNEŽNICA Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2018 - zverejnený na internetovej adrese

Podrobnejšie

VZN_c

VZN_c Obec Vyhne v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších

Podrobnejšie

vzn

vzn N á v r h Obecné zastupiteľstvo v Rovensku na základe prenesenej pôsobnosti podľa 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Malčice a o poplatkoch za znečisťovanie

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ċ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ċ Mesto Prievidza v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ust. 22 a 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa 2 ods. 2 a 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stank

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stank Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stankovce podľa ustanovení 6 a 11 ods. 4 písm. g) zák. SNR

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom vo veciach

Podrobnejšie

List SVS ·

List SVS · O B E C B E R N O L Á K O V O O b e c n ý ú r a d, H l a v n á 1 1 1, 9 0 0 2 7 B e r n o l á k o v o ` NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č..../2017 z 11.12.2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými

Podrobnejšie

Microsoft Word AF4D.doc

Microsoft Word AF4D.doc Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo obce Smižany k bodu 5 Materiál na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smižany Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o o

Obecné zastupiteľstvo obce Smižany k bodu 5 Materiál na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smižany Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o o Obecné zastupiteľstvo obce Smižany k bodu 5 Materiál na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smižany Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Podrobnejšie

Všeobecného záväzného nariadenia č. 7 /2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Mestské zastupite

Všeobecného záväzného nariadenia č. 7 /2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Mestské zastupite Všeobecného záväzného nariadenia č. 7 /2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica, na základe prenesenej

Podrobnejšie

MESTO SENEC Mierové námestie č. 8, Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma

MESTO SENEC Mierové námestie č. 8, Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma MESTO SENEC Mierové námestie č. 8,903 01 Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mesta Senec Druh

Podrobnejšie

Microsoft Word VZN - ovzdušie - nové.doc

Microsoft Word VZN - ovzdušie - nové.doc VZN č. : 8/2009 O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia VZN nadobúda platnosť dňom: 01.01.2010 Nariadenie MsZ č. : 98/2009 Kontrola úloh: VZN nahrádza: VZN

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN 3_ docx

Microsoft Word - VZN 3_ docx Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Holice dňa 11.03.2019 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Holice dňa 27.3.2019 VZN nadobúda účinnosť dňa :... Obecné zastupiteľstvo v Holiciach podľa 6 ods.

Podrobnejšie

OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými z

OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými z OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Podrobnejšie

OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzduš

OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzduš OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vydáva podľa 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O  R O Ž Ň A V A Mesto Rožňava Všeobecné záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 2 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe 11 ods. 4 písm. g), 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli webovej stránke mesta: 24.08.2018 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 07.09.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta: 21.09.2018 VZN účinné

Podrobnejšie

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 / 2017 O POPLATKOCH ZA ZNEČIS ŤOVANIE OVZDUŠIA MAL ÝMI ZDROJMI NA ÚZEMÍ OBC E SANTOVKA Obecné zastupiteľstvo obce Santovka vo

Podrobnejšie

07_Stanovsko_MC_k_VZN_o_poplatku_za_maly_zdroj_znecistenia

07_Stanovsko_MC_k_VZN_o_poplatku_za_maly_zdroj_znecistenia Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 25.09.2012 Materiál číslo: 245/2012 Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu

Podrobnejšie

komisia_financna_VZN_ovzdusie

komisia_financna_VZN_ovzdusie MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta pri Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 09.08.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.06.1992 do: 30.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 309 Z Á K O N z 9. júla

Podrobnejšie

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene Teplárenstvo ako ďalej? 2. - 3. 2. 212, 2. - 21. 2. 212, Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1 Členenie zdrojov znečisťovania

Podrobnejšie

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta

Podrobnejšie

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2018_109 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Li

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2018_109 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Li MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2018_109 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Bod rokovania: Správa o proteste

Podrobnejšie

O B E C O PA T O V C E Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Opatovce Obecné

O B E C O PA T O V C E Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Opatovce Obecné O B E C O PA T O V C E Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Opatovce Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na základe prenesenej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 20.08.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.2002 do: 30.07.2003 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 478 Z Á K O N z 25. júna

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 8. 4. 2010 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2016 do: 30.11.2017 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 137 ZÁKON z 3. marca 2010

Podrobnejšie

Nariadenie vlády 71/2011 Z

Nariadenie vlády 71/2011 Z Zákon 137/2010 Z.z. (o ovzduší) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 8.4.2010 Účinnosť od: 1.6.2010 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 57/2010 strana 970 RUŠÍ PREDPIS: 704/2002 Z.z. 705/2002 Z.z. 202/2003

Podrobnejšie

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE : MsR: 20. schôdzka dňa: 11.04.2018 MsZ: 20. zasadnutie dňa: 24.04.2018 Názov materiálu: Protest prokurátora proti Všeobecne

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/199

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/199 Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lučivná č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Obec Lučivná v súlade s

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lučivná č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Obec Lučivná v súlade s Všeobecne záväzné nariadenie obce Lučivná č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Obec Lučivná v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

O b e c , N o v á B a š t a

O b e c , N o v á    B a š t a Obec Nová Bašta na základe 6 ods. 1, v súlade s 4 ods. 3 písm. h/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Podrobnejšie

l OKRESNÁ PROKURATÚRA GALANTA Obrancov mieru číslo 2, Galanta Telefón: 031/ , 30-53; Pd 100/17 /22

l OKRESNÁ PROKURATÚRA GALANTA Obrancov mieru číslo 2, Galanta Telefón: 031/ , 30-53;   Pd 100/17 /22 l OKRESNÁ PROKURATÚRA GALANTA Obrancov mieru číslo 2, 924 29 Galanta Telefón: 031/780 23-48, 30-53; e-mail: podatelna.opga@genpro.gov.sk Pd 100/17 /2202-2 Galanta 26. septembra 2017 Mesto Sereď Mestské

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Nové znenie Návrh Zákon z...2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší sa mení

Podrobnejšie

VZN 4_2016

VZN 4_2016 Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie občanom: 26.8. 2016 Návrh VZN zvesený: 14. 9. 2016 s pripomienkami VZN schválené: Obecným zastupiteľstvom v Pukanci dňa 14. septembra 2016 VZN vyvesené na úradnej

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O PODMIENKACH NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV A ĎALŠÍCH NOSIČOV VOLEBNÝCH INFORMÁCIÍ NA VEREJNOM PRIESTRA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O PODMIENKACH NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV A ĎALŠÍCH NOSIČOV VOLEBNÝCH INFORMÁCIÍ NA VEREJNOM PRIESTRA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O PODMIENKACH NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV A ĎALŠÍCH NOSIČOV VOLEBNÝCH INFORMÁCIÍ NA VEREJNOM KOBYLY Obec Kobyly, v súlade s ustanovením 4 odsek 5 písmeno

Podrobnejšie

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady …

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady … V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN o čase predaja dobré

Microsoft Word - VZN o čase predaja dobré Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianska Turná Návrh VZN vyvesený na informačnej tabuli

Podrobnejšie

Výrobky s obsahom prchavých organických látok (VOC)

Výrobky s obsahom prchavých organických látok (VOC) There are no translations available. Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky výrobky s obsahom prchavých organických látok a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych

Podrobnejšie

318/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

318/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Strana 2174 Zbierka zákonov č. 318/2012 Čiastka 78 318 ZÁKON z 19. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Podrobnejšie

Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene

Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ZLOŽKOVÝ ALEBO INTEGROVANÝ PRÍSTUP? KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017 (10. 11. OKTÓBER 2017, HOTEL CHOPIN BRATISLAVA) ING. PETER ŠIMURKA HLAVNÝ INŠPEKTOR ÚTVARU INTEGROVANÉHO POVOĽOVANIA A KONTROLY SLOVENSKÁ

Podrobnejšie

VZN č. 2 o ovzduší - titulná strana.pdf

VZN č. 2 o ovzduší - titulná strana.pdf MESTO KROMPACHY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 23.11.2017 Zverejnený na internetovej stránke mesta:

Podrobnejšie

doprava_leg_dec_2018_LK_1

doprava_leg_dec_2018_LK_1 Zoznam legislatívnych predpisov súvisiacich so životným prostredím za sektor dopravy Aktualizované: 21. december 2018 Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy Zákon NR SR č. 106/2018 Z. z. o prevádzke

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.02.2017

Podrobnejšie

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 11/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Banská Štiavnica podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach

Podrobnejšie

OS VZN č účinné od

OS  VZN č účinné od Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolárovice č. 1/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Obecné zastupiteľstvo Kolárovice na základe ustanovenia

Podrobnejšie

Obec Ladice

Obec Ladice Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území

Podrobnejšie

VZN o ochrane ovzdušia č. _2011

VZN o ochrane ovzdušia č. _2011 MESTO KROMPACHY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 10/2011 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 29.11.2011 Zverejnený na internetovej stránke

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Pribylina č. 1/2017, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Pribylina Obecné zastupiteľstvo obce Pribylina, na základe 6

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O UR

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O UR MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ

Podrobnejšie

VZN opatrovateľská služba

VZN opatrovateľská služba Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe 4 ods.3 písm. p/ a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z.

Podrobnejšie

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych

Podrobnejšie

M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Návrh Všeobecne záväzného nar

M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Návrh Všeobecne záväzného nar M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 11.09.2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2018,

Podrobnejšie

Mesto Tornaľa

Mesto Tornaľa Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 10/2015 MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o prenájme nebytových priestorov v meste Tornaľa Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

Mesto Tornaľa

Mesto Tornaľa Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 10/2016 MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o prenájme nebytových priestorov na území mesta Tornaľa vo vlastníctve Mesta Tornaľa

Podrobnejšie

MAT05-VZN-voľby do orgánov samosprávy-vylepovacie plochy _2018_

MAT05-VZN-voľby do orgánov samosprávy-vylepovacie plochy _2018_ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ----------------------------------------------------------------- Materiál na rokovanie Miestnej rady 26.06.2018 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN2015

Microsoft Word - VZN2015 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Tomášikovo č. 8-OZ /2014 z 8.12.2014 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2015 Obec Tomášikovo v súlade s ustanovením 6 ods.

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn_3_2010.doc

Microsoft Word - vzn_3_2010.doc OBEC KAMENEC POD VTÁČ NIKOM Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2010 o miestnych daniach ČASŤ 1 Čl. 1 Predmet úpravy Obec Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobno

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobno N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dražkovce Návrh tohto VZN zverejnený na pripomienkovanie

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli :

Návrh VZN vyvesený  na  úradnej  tabuli : OBEC IVANKA PRI NITRE Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Podrobnejšie

vzn84.doc

vzn84.doc Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 84/2007 o podmienkach podnikania, pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a výroby na území mesta Rimavská Sobota Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

/ Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 79/2012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za

/ Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 79/2012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za Dodatok č. 12016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 792012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie v častiach obce nasledovne: na území mesta

Podrobnejšie

N á v r h na rozdelenie zisku

N á v r h   na rozdelenie zisku Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 01/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu Obec Brestov v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves

O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Petrova

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 06.01.2005 Časová verzia predpisu účinná od: 01.08.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 2 Z Á K O N z 2. decembra 2004 o posudzovaní

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

VZN_otváracie hodiny pl

VZN_otváracie hodiny pl Všeobecne záväzné nariadenie 3/2016 OBCE KRPEĽANY o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krpeľany Dátum účinnosti: Meno funkcia podpis vypracoval Mgr. Jaroslav

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v T r e b i š o v e U Z N E S E N I E z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa číslo 133/2011

Mestské zastupiteľstvo v T r e b i š o v e U Z N E S E N I E z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa číslo 133/2011 Mestské zastupiteľstvo v T r e b i š o v e U Z N E S E N I E z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa 28. 09. 2011 číslo 133/2011 K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 12. 10. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 239 ZÁKON z 12. septembra 2017, ktorým sa mení a

Podrobnejšie

Obec Voderady, Obecný úrad Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a

Obec Voderady, Obecný úrad Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a Obec Voderady, Obecný úrad 919 42 Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

Podrobnejšie

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC Dulovce N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DULOVCE č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 Návrh VZN obec Dulovce č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 vyvesený:

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE REJDOVÁ O VYHRADENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE REJDOVÁ O VYHRADENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE OBCE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE REJDOVÁ O VYHRADENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV VOLEBNÝCH PLAGÁTOV Obec Rejdová, v súlade s ustanovením 4 odsek 5 písmeno a) bod 6

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen

Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie

Podrobnejšie

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 Vyvesený na úradnej tabuli obce Plavecký Peter: Dátum

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú slu

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú slu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a donášku stravy Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom O B E C O S T R O V Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy O B E C O R A VS K Á L E S N Á Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o dani za ubytovanie Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 09.06.2016 - zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 09.06.2016

Podrobnejšie

Strana 4758 Zbierka zákonov č. 478/2002 Čiastka ZÁKON z 25. júna 2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatko

Strana 4758 Zbierka zákonov č. 478/2002 Čiastka ZÁKON z 25. júna 2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatko Strana 4758 Zbierka zákonov č. 478/2002 Čiastka 183 478 ZÁKON z 25. júna 2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečis ovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf Systém ASPI - stav k 2.8.2013 do čiastky 53/2013 Z.z. Obsah a text 130/2005 Z.z. - posledný stav textu Zmena: 335/2007 Z.z. Zmena: 445/2008 Z.z. Zmena: 42/2011 Z.z. 130/2005 Z.z. ZÁKON zo 16. marca 2005

Podrobnejšie

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne Obec Devičany -------------------------------------------------------------------- VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, daň za

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie