10_19_Schválenie Kúpnych zmlúv pre Mesto Vysoké Tatry od Magrathea, s.r.o., Stavunion s.r.o. a Sahadum

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "10_19_Schválenie Kúpnych zmlúv pre Mesto Vysoké Tatry od Magrathea, s.r.o., Stavunion s.r.o. a Sahadum"

Prepis

1 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH Dátum zasadnutia: Číslo materiálu: 10/19 Názov materiálu: Schválenie Kúpnych zmlúv pre Mesto Vysoké Tatry, od spoločnosti: Magrathea, s.r.o., Stavunion s.r.o. a Sahadum s.r.o., k. ú. Tatranská Lomnica Predkladateľ: Spracovateľ: Ing. Eugen Knotek, CSc. Mgr. Iveta Mazureková, majetkové odd. Návrh na uznesenie č. : /2019 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách: A. schvaľuje Kúpne zmluvy medzi Mestom Vysoké Tatry, a spoločnosťou: Magrathea, s.r.o., Stavunion s.r.o. a Sahadum s.r.o., k. ú. Tatranská Lomnica podľa predložených návrhov B. zrušuje Uznesenie č. 30/2019 zo dňa

2 Dôvodová správa Schválenie Kúpnych zmlúv medzi Mestom Vysoké Tatry, spoločnosťami: Magrathea s.r.o, Stavunion s.r.o., Sahadum s.r.o. k. ú. Tatranská Lomnica Zrušenie uznesenia č. 30/2019 zo dňa Na mestskom zastupiteľstve vo Vysokých Tatrách uznesením č. 30/2019 zo dňa boli schválené darovacie zmluvy: - Darovacia zmluva: Magrathea, s.r.o. - Mesto Vysoké Tatry - firma Magrathea s.r.o. daruje Mestu Vysoké Tatry nehnuteľné veci verejné osvetlenie v Tatranskej Lomnici - IBV - rodinné domy Tatranská Lomnica. - Darovacia zmluva: Stavunion s.r.o. Mesto Vysoke Tatry - firma Stavunion s.r.o. daruje Mestu Vysoké Tatry pozemok - IBV - rodinné domy Tatranská Lomnica. - Darovacia zmluva: Sahudum s.r.o. - Mesto Vysoké Tatry - firma Sahadum s.r.o. daruje Mestu Vysoké Tatry pozemky - IBV rodinné domy Tatranská Lomnica. Tieto Darovacie zmluvy vyplývajú z Kúpnej zmluvy medzi Mestom Vysoké Tatry a spoločnosťou Magrathea, s.r.o. č. IV. Bod 6., 7., uznesenie č.219/2012 z 15 zasadnutia mestského zastupiteľstva Dňa mestský úrad obdržal od advokáta, JUDr. Baranca, ktorý žiada, aby prevod predmetných pozemkov a nehnuteľných vecí prebehol z firiem Magrathea s.r.o, Stavunion s.r.o., Sahadum s.r.o. formou kúpnych zmlúv za kúpnu cenu 1,- euro, a to z dôvodu, že sa jedná o komerčnú aktivitu firiem a z hľadiska účtovného a daňového sa firmy nemôžu zbavovať žiadneho majetku bezodplatne. Malo by to neprijateľné dopady. V stanovisku píše, že si je vedomý, že sa v pôvodnej zmluve hovorí o darovaní, preto boli vyhotovené Darovacie zmluvy, ale že išlo v zmluve o vedľajšie dojednanie, ktorého podstatou, bolo jasne definovať, že prevádzať sa nebude za trhovú cenu, ani za znaleckú cenu, preto prosí prediskutovať zmenu z darovacích zmlúv na kúpne zmluvy, za 1,- euro. Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme poslancom mestského zastupiteľstva materiál na schválenie Kúpnych zmlúv za 1,- euro. Zároveň v prípade súhlasu s kúpnymi zmluvami, bude Uznesenie č. 30/2019 zo dňa zrušené. Stanovisko komisie finančnej, mestského majetku a stavebnej činnosti: Komisia odporúča schváliť Stanovisko právnika: Som názoru, že predkladaný materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s predpismi a nariadeniami Mesta Vysoké Tatry.

3 Stanovisko hlavného kontrolóra: Podľa môjho názoru materiál je v súlade s právnymi predpismi SR a v súlade predpismi a nariadeniami Mesta Vysoké Tatry. Stanovisko ekonómky: Predložený materiál je v súlade s rozpočtom mesta a zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ÚS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam MZ materiál schváliť. Spracovala: Mgr. Iveta Mazureková V Starom Smokovci KÚPNA ZMLUVA č. /2019 uzatvorená v zmysle 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami : I. Zmluvné strany Kupujúci : Mesto Vysoké Tatry Sídlo: Vysoké Tatry, Starý Smokovec č. 1 Zastúpený: Ing. Ján Mokoš, primátor IČO: Bankové spojenie: ČSOB Číslo účtu: SK (ďalej len,,kupujúci ) a Predávajúci: Sahadum, s. r. o. Sídlo: Ľ. Štúra 2159/1, Lučenec Zastúpený: Zsolt Gubovič, konateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: IBAN: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.15610/s (ďalej len,,predávajúci a spolu s kupujúcim,,zmluvné strany ) za nasledujúcich podmienok:

4 II. Predmet zmluvy 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností, ktoré sú predmetom kúpy : pozemok registra C-KN, par. č. 525/1 o výmere 22 m2, druh pozemku : ostatné plochy, v k. ú. Tatranská Lomnica, obec: Vysoké Tatry, okres Poprad,, zapísaný na LV č. 910, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pozemok registra C-KN, par. č. 525/3 o výmere 23 m2, druh pozemku : ostatné plochy,v k. ú. Tatranská Lomnica, obec: Vysoké Tatry, okres Poprad, zapísaný na LV č. 910, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pozemok registra C-KN, par. č.253 /2 o výmere 601 m2, druh pozemku : ostatné plochy,v k. ú. Tatranská Lomnica, obec: Vysoké Tatry, okres Poprad, zapísaný na LV č. 910, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pozemok registra C-KN, par. č. 257/2 o výmere 69 m2, druh pozemku : ostatné plochy,v k. ú. Tatranská Lomnica, obec: Vysoké Tatry, okres Poprad, zapísaný na LV č. 910, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pozemok registra C-KN, par. č. 257/3 o výmere 23 m2, druh pozemku : ostatné plochy,v k. ú. Tatranská Lomnica, obec: Vysoké Tatry, okres Poprad, zapísaný na LV č. 910, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pozemok registra C-KN, par. č. 258/2 o výmere 1855 m2, druh pozemku : ostatné plochy, v k. ú. Tatranská Lomnica, obec: Vysoké Tatry, okres Poprad, zapísaný na LV č. 910, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom. (ďalej aj ako,,predmet kúpy ) 2. Na nehnuteľnostiach uvedených v bode 1 tohto článku sa nachádzajú inžinierske stavby chodníky a cesty 3. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, bližšie špecifikovaných v bode 1 tohto článku, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, z predávajúceho na kupujúceho. 4. Prevod vlastníctva nehnuteľností bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách č..../2019 zo dňa III. Kúpna cena a spôsob platby 1.Kúpna cena za predmet kúpy bola dohodou zmluvných strán stanovená na sumu: 0,83 + DPH, spolu s DPH vo výške 1,00 eur, slovom: jeden Eur nula Centov (ďalej len,,kúpna cena ). 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu uvedenú v bode 1. tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu, s lehotou splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej vystavenia.. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu v lehote jej splatnosti, má

5 sa zato, že obe zmluvné strany od tejto zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku zrušuje. 3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním na účet predávajúceho. IV. Ostatné dojednania 1. Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. II tejto kúpnej zmluvy dobre známy a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza, t. j. stojí a leží. 2. Návrh na vklad podá predávajúci Okresnému úradu v Poprade, katastrálnemu odboru po zaplatení celej kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny, o čom bezodkladne upovedomí kupujúceho. 3. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť náklady súvisiace s predajom nehnuteľnosti, vrátane správneho poplatku za návrh na vklad. 4. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci nadobudne rozhodnutím o povolení vkladu Okresným úradom v Poprade, katastrálnym odborom. 5. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti. 6. Zmluvné strany konštatujú, že kúpna cena bola dohodnutá vo výške uvedenej v čl. III. bod 1. tejto zmluvy na základe toho, že na nehnuteľnostiach, ktoré tvoria predmet kúpy, sa nachádzajú verejnoprospešné inžinierske siete a komunikácie, ktoré slúžia vlastníkom stavebných pozemkov danej lokality, ktorým predávajúci všetky tieto stavebné pozemky už v minulosti predal za účelom výstavby rodinných domov. V. Záverečné ustanovenia 1. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, podľa Občianskeho zákonníka. 2. Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke kupujúceho. 4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy vkladom do katastra nehnuteľnosti. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňom vydania rozhodnutia. 5. Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto kúpnej zmluvy viazaní jej dohodnutými podmienkami. 6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú ako prejav slobodnej a vážnej vôle, poznajúc jej obsah a dôsledky z nej vyplývajúce, zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne

6 nevýhodných podmienok. Zároveň vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, určité a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 7. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 8. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení a 2 vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Poprad katastrálny odbor. V Starom Smokovci dňa V Lučenci dňa... Kupujúci Za Mesto Vysoké Tatry Predávajúci Za Sahadum, s. r. o Ing. Ján M o k o š Zsolt Gubovič primátor konateľ KÚPNA ZMLUVA č. /2019 uzatvorená v zmysle 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami : I. Zmluvné strany Kupujúci : Mesto Vysoké Tatry Sídlo: Vysoké Tatry, Starý Smokovec č. 1 Zastúpený: Ing. Ján Mokoš, primátor IČO: Bankové spojenie: ČSOB Číslo účtu: SK (ďalej len,,kupujúci ) a

7 Predávajúci: MAGRATHEA, s. r. o. Sídlo: Horná 34/A, Banská Bystrica Zastúpený: JUDr. Miloš Baranec, konateľ IČO: DIČ: IČ DPH: SK Bankové spojenie: SLSP, a.s. IBAN: SK Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.20596/s (ďalej len,,predávajúci a spolu s kupujúcim,,zmluvné strany ) za nasledujúcich podmienok: II. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v čl.ii bod 1 tejto zmluvy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosť, IBV Tatranská Lomnica - verejné osvetlenie, na pozemkoch registra KN-C par. č. 390/3, 258/2, 255/3, 393/6, 253/2, 255/2, 254/7, 255/12 v k. ú. Tatranská Lomnica. Stavba obsahuje rozvádzač verejného osvetlenia, elektrické rozvody káblami CYKY-J 4Bx10mm2 v dĺžke 487 m a 20 stožiarov so žiarivkovými svietidlami typu LUCIE 50W(ďalej len,,predmet kúpy ), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za kúpnu cenu podľa čl. III tejto zmluvy. 2. Vlastníkom predmetu kúpy, uvedeného v bode I tohto článku je predávajúci, a to aj na základe kolaudačného rozhodnutia č:..., vydaného...dňa, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa Prevod vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách č..../2019 zo dňa III. Kúpna cena a spôsob platby 1. 1.Kúpna cena za predmet kúpy bola dohodou zmluvných strán stanovená na sumu: 0,83 + DPH, spolu s DPH vo výške 1,00 eur, slovom: jeden Eur nula Centov (ďalej len,,kúpna cena ). 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu uvedenú v bode 1. tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu, s lehotou splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej vystavenia.. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu v lehote jej splatnosti, má sa zato, že obe zmluvné strany od tejto zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku zrušuje.

8 3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním na účet predávajúceho. IV. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy a nadobudnutie vlastníckeho práva 1. Predávajúci prehlasuje a ručí za to, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy bez obmedzenia akoukoľvek dohodu s treťou osobou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo kupujúceho, užívanie alebo budúcu dispozíciu s predmetom kúpy a že nemá vedomosť o tom, že by prebiehali akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné následky. 2. Predávajúci prehlasuje a ručí za to, že predmet kúpy nie je zaťažený právami tretích osôb, najmä záložným právom, nájomnou zmluvou, predkupným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami. 3. V prípade nepravdivých údajov predávajúceho podľa tohto článku, zodpovedá predávajúci za škodu, ktorá v tomto dôsledku vznikne kupujúcemu. 4. Predávajúci sa zaväzuje riadne v dohodnutom termíne odovzdať predmet kúpy vrátane všetkých písomností a dokladov, ktoré sú nevyhnutné k jeho prevádzkovaniu a zároveň sa zaväzuje oboznámiť kupujúceho so stavom predmetu kúpy. 5. Kupujúci sa zaväzuje riadne a v dohodnutom termíne prevziať predmet kúpy s príslušnou dokumentáciou. 6. Kupujúci sa zaväzuje, ako vlastník predmetu kúpy, starať sa o vlastníctvo v zmysle platnej právnej úpravy, zároveň sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí plynulé prevádzkovanie predmetu kúpy, a to od dňa nadobudnutia vlastníctva. 7. Zmluvné strany sa dohodli, že samotné fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy bude vykonané do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy za účasti oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a to na základe vzájomnej dohody, po predchádzajúcej výzve predávajúceho. 8. Odovzdaním prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto predmetu kúpy. 9. Z fyzického odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy bude spísaný,,protokol o prebraní a odovzdaní predmetu kúpy s presnou špecifikáciou predmetu kúpy, bude datovaný a podpismi svojich oprávnených zástupcov ho potvrdia obe zmluvné strany. 10. K uzavretiu tejto kúpnej zmluvy odovzdal predávajúci kupujúcemu všetky doklady týkajúce sa predmetu kúpy. 10. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu kúpy je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a táto sa od počiatku zrušuje. 11. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov Zmluvné strany konštatujú, že kúpna cena bola dohodnutá vo výške uvedenej v čl. III. bod 1. tejto zmluvy na základe toho, že na nehnuteľnostiach, ktoré tvoria predmet kúpy, sa nachádzajú verejnoprospešné inžinierske siete a komunikácie, ktoré slúžia vlastníkom stavebných pozemkov danej lokality, ktorým predávajúci všetky tieto stavebné pozemky už v minulosti predal za účelom výstavby rodinných domov.

9 VI. Záverečné ustanovenia 1. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, podľa Občianskeho zákonníka. 2. Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke kupujúceho. 4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú ako prejav slobodnej a vážnej vôle, poznajúc jej obsah a dôsledky z nej vyplývajúce, zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zároveň vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, určité a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 6. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jej jednom vyhotovení. V Starom Smokovci dňa V Banskej Bystrici dňa... Kupujúci Za Mesto Vysoké Tatry Predávajúci Za MAGRATHEA, s. r. o Ing. Ján M o k o š JUDr. Miloš Baranec primátor konateľ KÚPNA ZMLUVA č. /2019 uzatvorená v zmysle 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami : I. Zmluvné strany Kupujúci : Mesto Vysoké Tatry Sídlo: Vysoké Tatry, Starý Smokovec č. 1

10 Zastúpený: Ing. Ján Mokoš, primátor IČO: Bankové spojenie: ČSOB Číslo účtu: SK (ďalej len,,kupujúci ) a Predávajúci: Stavunion, s. r. o. Sídlo: Tatranská Lomnica 265, Vysoké Tatry Zastúpený: PhDr. Ján Jankura, konateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: IBAN: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, odd.: Sro, vl.č.11932/p (ďalej len,,predávajúci a spolu s kupujúcim,,zmluvné strany ) za nasledujúcich podmienok: II. Predmet zmluvy 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností, ktoré sú predmetom kúpy : pozemok registra C-KN, par. č. 258/3 o výmere 26 m2, druh pozemku : ostatné plochy, v k. ú. Tatranská Lomnica, obec: Vysoké Tatry, okres Poprad,, zapísaný na LV č.1080, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom (ďalej aj ako,,predmet kúpy ) 2. Na nehnuteľnostiach uvedených v bode 1 tohto článku sa nachádzajú inžinierske stavby chodníky a cesty 3. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, bližšie špecifikovaných v bode 1 tohto článku, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, z predávajúceho na kupujúceho. 4. Prevod vlastníctva nehnuteľností bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách č..../2019 zo dňa III.

11 Kúpna cena a spôsob platby 1.Kúpna cena za predmet kúpy bola dohodou zmluvných strán stanovená na sumu: 0,83 + DPH, spolu s DPH vo výške 1,00 eur, slovom: jeden Eur nula Centov (ďalej len,,kúpna cena ). 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu uvedenú v bode 1. tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu, s lehotou splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej vystavenia.. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu v lehote jej splatnosti, má sa zato, že obe zmluvné strany od tejto zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku zrušuje. 3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním na účet predávajúceho. IV. Ostatné dojednania 1. Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. II tejto kúpnej zmluvy dobre známy a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza, t. j. stojí a leží. 2. Návrh na vklad podá predávajúci Okresnému úradu v Poprade, katastrálnemu odboru po zaplatení celej kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny, o čom bezodkladne upovedomí kupujúceho. 3. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť náklady súvisiace s predajom nehnuteľnosti, vrátane správneho poplatku za návrh na vklad. 4. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci nadobudne rozhodnutím o povolení vkladu Okresným úradom v Poprade, katastrálnym odborom. 5. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti. 6. Zmluvné strany konštatujú, že kúpna cena bola dohodnutá vo výške uvedenej v čl. III. bod 1. tejto zmluvy na základe toho, že na nehnuteľnostiach, ktoré tvoria predmet kúpy, sa nachádzajú verejnoprospešné inžinierske siete a komunikácie, ktoré slúžia vlastníkom stavebných pozemkov danej lokality, ktorým predávajúci všetky tieto stavebné pozemky už v minulosti predal za účelom výstavby rodinných domov. V. Záverečné ustanovenia 1. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, podľa Občianskeho zákonníka. 2. Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovej stránke kupujúceho. 4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy vkladom do katastra nehnuteľnosti.

12 Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňom vydania rozhodnutia. 5. Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto kúpnej zmluvy viazaní jej dohodnutými podmienkami. 6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú ako prejav slobodnej a vážnej vôle, poznajúc jej obsah a dôsledky z nej vyplývajúce, zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zároveň vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, určité a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 7. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 8. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení a 2 vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Poprad katastrálny odbor. V Starom Smokovci dňa V Tatranskej Lomnici dňa... Kupujúci Za Mesto Vysoké Tatry Predávajúci Za Stavunion, s. r. o Ing. Ján M o k o š PhDr. Ján Jankura primátor konateľ

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Kúpna zmluva Ċ

Kúpna zmluva Ċ Kúpna zmluva centr. č. 189 / 2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. Mesto Nová Dubnica so sídlom : ul. Trenčianska 45/41,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení m e d z i: Predávajúci: Obchodné meno: Obec Komárovce

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri

Podrobnejšie

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby Dôvodová správa Tenisový klub Vysoké Tatry - Nájom nehnuteľnosti, pozemku registra C-KN, parc. č. 39/19 o výmere 2077 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Tatranská Lomnica Tenisový klub Vysoké Tatry

Podrobnejšie

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode) uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 588 a nasl.

Podrobnejšie

Kúpna Zmluva

Kúpna Zmluva ktorú uzatvorili:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predávajúci: 1. Albína O l š a v s k á, rod. Koprusová nar. 18.06.1946, r.č.

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

I č. j. OPSMM-3545/21487/2015 Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti uzatvorená podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení m

I č. j. OPSMM-3545/21487/2015 Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti uzatvorená podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení m I č. j. OPSMM-3545/21487/2015 Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti uzatvorená podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami Predávajúci: Mesto Zlaté Moravce

Podrobnejšie

Kúpna Zmluva

Kúpna Zmluva ktorú uzatvorili:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predávajúci: 1. Albína O l š a v s k á, rod. Koprusová, nar. 18.06.1946, r.č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - KÚPNA ZMLUVA def web.docx

Microsoft Word - KÚPNA ZMLUVA def web.docx KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.:

ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.: ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Mestskému zastupiteľstvu

Mestskému zastupiteľstvu Mesto Snina, primátor Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 13. 06. 2012 v Snine Číslo poradia: K bodu: Zmluvný prevod nehnuteľnosti ČOV Snina Predkladá: Ing. Štefan Milovčík primátor Spracoval: JUDr.

Podrobnejšie

uzn _OVS SŠ J.H.B_1. zv.- zml

uzn _OVS SŠ J.H.B_1. zv.- zml Číslo zmluvy z registra zmlúv PSK: 502/2015/ODSM Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva uzavretá v zmysle 588 a 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave,

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

10

10 KÚPNA ZMLUVA, ktorú v zmysle 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi sebou uzavreli z jednej strany Obec Kamienka Sídlo: Kamienka 143,06783 IČO: 00323110 Zast.: Ing. Benjamín Blaha starosta obce ďalej

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu:

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu: 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU číslo 2/2018 Uzatvorená podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). PREDÁVAJÚCI:

Podrobnejšie

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEBYTOVÉHO PRIESTORU uzavretá podľa 5 ods. 1 a 16 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEBYTOVÉHO PRIESTORU uzavretá podľa 5 ods. 1 a 16 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEBYTOVÉHO PRIESTORU uzavretá podľa 5 ods. 1 a 16 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/ Sirník, IČO , DIČ zastúpená staros

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/ Sirník, IČO , DIČ zastúpená staros VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/21 076 03 Sirník, IČO 00331902, DIČ 2020773557 zastúpená starostom obce Viktorom Kalánom v y h l a s u j e v zmysle

Podrobnejšie

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu:

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu: 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU číslo 1/2018 Uzatvorená podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). PREDÁVAJÚCI:

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A   Z M L U V A K Ú P N A Z M L U V A Predávajúci: 1. Ing. Slavomír Genčur, rodné priezvisko Genčur trvalý pobyt: Ružindol /ďalej aj predávajúci 1) / 2. Vlasta Klaučová, rodné priezvisko Mlynčeková trvalý pobyt: Liptovský

Podrobnejšie

UZN.

UZN. Uznesenie č. 1/1/2019 K bodu 1. Záverečný účet obce za rok 2018 prerokovalo, podľa zákona č. 586/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, záverečný účet obce a schvaľuje ho bez výhrad.

Podrobnejšie

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu meno, priezvisko, rodné priezvisko/obchodné meno: trvale bytom/sídlo: rodné číslo/ičo: narodený/-: štátne občianstvo/registrovaná: bankové spojenie: ako prevádzajúci

Podrobnejšie

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu:

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu: 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU číslo 3/2018 Uzatvorená podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). PREDÁVAJÚCI:

Podrobnejšie

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam uzatvorená v zmysle ustanovení 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: Predáv

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam uzatvorená v zmysle ustanovení 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: Predáv Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam uzatvorená v zmysle ustanovení 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: Predávajúci: Vladimír Kotry, rod. Kotry Narodený: 01.01.1948

Podrobnejšie

darovacia zmluva_Arcibiskupstvo_Kosice_zverejnenie

darovacia zmluva_Arcibiskupstvo_Kosice_zverejnenie D A RO V A CI A ZML U VA uzatvorená podľa 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) (ďalej len zmluva ) medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Ná

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Ná MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07.02.2013 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc Z m l u v a o nájme pozemku č.... uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava zastúpená : Ing. Jánom S a n d t n e r o m, starostom

Podrobnejšie

Kúpna zmluva uzatvorená medzi účastníkmi : Predávajúci: Mesto Trenčianske Teplice, zastúpené PhDr. Štefanom Skultétym - primátorom mesta UL gen. M.R.Š

Kúpna zmluva uzatvorená medzi účastníkmi : Predávajúci: Mesto Trenčianske Teplice, zastúpené PhDr. Štefanom Skultétym - primátorom mesta UL gen. M.R.Š Kúpna zmluva uzatvorená medzi účastníkmi : Predávajúci: Mesto Trenčianske Teplice, zastúpené PhDr. Štefanom Skultétym - primátorom mesta UL gen. M.R.Štefánika č, 611/2 914 51 Trenčianske Teplice IČO: 00

Podrobnejšie

Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková

Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková Ľubomíra rod. Škandíková, 3. Bieliková Jarmila, rod.

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 05. 2018 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA č. 288/2017 uzavretá medzi Predávajúcim : Meno a priezvisko : Štefan Ďurán rodné priezvisko : Ďurán dátum narodenia : rodné čí

KÚPNA ZMLUVA č. 288/2017 uzavretá medzi Predávajúcim : Meno a priezvisko : Štefan Ďurán rodné priezvisko : Ďurán dátum narodenia : rodné čí KÚPNA ZMLUVA č. 288/2017 uzavretá medzi Predávajúcim : Meno a priezvisko : Štefan Ďurán rodné priezvisko : Ďurán dátum narodenia : 23.10.1956 rodné číslo : adresa : 049 31 Rakovnica č. 187 štátna príslušnosť

Podrobnejšie

MESTO ŽELIEZOVCE MATERIÁL NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽELIEZOVCIACH Dňa: K bodu rokovania: č. 8) Názov materiálu: Obchodné cent

MESTO ŽELIEZOVCE MATERIÁL NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽELIEZOVCIACH Dňa: K bodu rokovania: č. 8) Názov materiálu: Obchodné cent MESTO ŽELIEZOVCE MATERIÁL NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽELIEZOVCIACH Dňa: 28.3.2019 K bodu rokovania: č. 8) Názov materiálu: Obchodné centrum RETAIL BOX ŽELIEZOVCE uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 09. 11. 2017 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka,

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. a

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. a MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. a 25.04.2013 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy,

Podrobnejšie

Pravidla pre predaj pozemkov v priemyselnej zone

Pravidla pre predaj pozemkov v priemyselnej zone Materiál MsZ č. 28/2012 Mestská rada: 17.4.2012 Mestské zastupiteľstvo: 24.4.2012 Návrh Pravidlá pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I. Prievidza Invest, s.r.o. Prerokované: JUDr. Katarína

Podrobnejšie

Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, Bytča IČO : , DIČ :

Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, Bytča IČO : , DIČ : Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Bytča č. účtu

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákon

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákon Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 974 01 Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku

Podrobnejšie

N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh na pre

N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh na pre N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 3.11.2016 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1574/4,

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. a

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. a MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. a 27. 06. 2013 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú.

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VB bud\372ca - Chodn\355k Kaln\341 \(2\))

(Microsoft Word - VB bud\372ca - Chodn\355k Kaln\341 \(2\)) Zmluva č823 112 007-6-2016 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa 50a a 151o) a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Čl. I Zmluvné strany Budúci

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 102017msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kupna zmluva

Microsoft Word - Kupna zmluva Kúpna zmluva č. 114122/1/2/2015 uzavretá dňa 17.8. 2015 Zmluvné strany: Kupujúci: Obec Ďačov, so sídlom Obecný úrad, Ďačov 106, 082 71 Lipany v zastúpení starostom obce Antonom Cuprákom IČO: 00326933,

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lo

KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lo KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lorencova 46, 053 42 Krompachy štatutárny zástupca: PaedDr.

Podrobnejšie

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského 355 721 00 Ostrava Svinov, Česká republika bankové spojenie: č. účtu:

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákon

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákon Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 974 01 Banská Bystrica v y h l a s u j e Obchodnú verejnú súťaž podľa 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Ná

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Ná MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15.12.2011 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety

Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety Kúpna zmluva č. 4/2011 uzavretá podľa 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1. Predávajúci: Obchodné meno: DEMI šport, s.r.o. Adresa: Jána Hajdóczyho 812/6, 917 01

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 09. 2017 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 - zmluva

2. Príloha č. 1 - zmluva Príloha č. 1 Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok KÚPNA ZMLUVA č....doplní úspešný uchádzač uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc - ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisova 663 a nás l. Občianskeho zákonníka medzi

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh na pred

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh na pred MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.11.2016 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č.

Podrobnejšie

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera KÚPNA ZMLUVA č.... (doplní úspešný uchádzač) uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 53/99 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Domašská č. 97/,

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh na pr

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh na pr MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12. 04. 2017 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Podrobnejšie

1

1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU A POZEMKOV 1 Zmluvné strany 1.1 PREDÁVAJÚCI: Obec Lednické Rovne IČO: 00 317 462 Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR Štatut. zástupca: Mgr. Marian Horečný,

Podrobnejšie

02_kontrola_plnenia_uznesení

02_kontrola_plnenia_uznesení MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH Dátum zasadnutia: 27.06.2019 Číslo materiálu: 3 Názov materiálu: Predkladateľ: Spracovateľ: Kontrola plnenia uznesení MZ Návrh na uznesenie č. : /2019 Mestské

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Z m l uv n é s t ra n y: Prenajímateľ : Mesto Zlaté

Podrobnejšie

Mesto Hlohovec zverejňuje v zmysle VZN č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku Mesta Hlohovec a nájme majetku vo vlastníctve Mesta Hloho

Mesto Hlohovec zverejňuje v zmysle VZN č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku Mesta Hlohovec a nájme majetku vo vlastníctve Mesta Hloho Mesto Hlohovec zverejňuje v zmysle VZN č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku Mesta Hlohovec a nájme majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č.2, v súlade s

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne v Trenčíne Návrh na schválenie späťvzatia žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneh

MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne v Trenčíne Návrh na schválenie späťvzatia žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneh MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne 14.12.2016 v Trenčíne Návrh na schválenie späťvzatia žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, na schválenie opakovaného

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 602016msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

Microsoft Word - bod č. 27 Jursík.doc

Microsoft Word - bod č. 27 Jursík.doc Materiál k bodu č. MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce Dňa 25.9.2018 Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/4 záhrady vo výmere 345

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 1/2014/msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A Z M L U V A K Ú P N A Z M L U V A číslo:... uzatvorená podľa 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami Predávajúci:... Sídlo:... IČO:... IČ DPH:... Zapísaná

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA O NÁJME BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa 588 a nasl. a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení nesko

KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa 588 a nasl. a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení nesko KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa 588 a nasl. a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj zmluva ) Čl. I Zmluvné strany

Podrobnejšie

darovacia zmluva_ŠI_Kosice_zverejnenie

darovacia zmluva_ŠI_Kosice_zverejnenie D A RO V A CI A ZML U VA uzatvorená podľa 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) (ďalej len zmluva ) medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

zmluva_albumíny

zmluva_albumíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

N á v r h : na zmenu VZN o podmienkach zmluvných prevodoch vlastníctva majetku

N á v r h : na zmenu VZN o podmienkach zmluvných prevodoch vlastníctva majetku VZN Mesta H o l í č Mesto H o l í č Všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč č.7 O podmienkach zmluvných prevodov vlastníctva majetku Mesta Holíč Schválené : 10.06.1999 Novelizácia: 14.04.2004 Uznesenie:

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 02. 2018 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh na pr

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh na pr MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 23. 11. 2017 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc.

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.03.2017 Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s

Podrobnejšie

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, 934 01 Levice, IČO: 44453281 (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 01 Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa 20. 02. 2013 VEC Ponuka na bezplatný prevod príjazdovej

Podrobnejšie

/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená po dľa 50a Ob č ia n ske ho zákonníka č. 87 I Účas tn í c i zmluvy Budúci povi

/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená po dľa 50a Ob č ia n ske ho zákonníka č. 87 I Účas tn í c i zmluvy Budúci povi / Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená po dľa 50a Ob č ia n ske ho zákonníka č. 87 I 2019 1. Účas tn í c i zmluvy Budúci povinný z vecného bremena Budúci oprávnený z vecného bremena

Podrobnejšie