MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD"

Prepis

1 1. Správa o vykonaných kontrolách Správu o vykonaných kontrolách predkladám v súlade s ustanoveniami 18f ods. 1 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Následné finančné kontroly vykonané na základe schváleného plánu na 1. polrok 2014: Mesto Poprad, mestský úrad - Kontrola dodržiavania Zákona č. 9/2010 Z.z. v platnom znení o sťažnostiach, Zásad č. 25 pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Poprad a Zákona č. 85/1990 Zb. v platnom znení o petičnom práve pri vybavovaní sťažností a petícií Mesto Poprad, mestský úrad - Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov fondov (sociálny, rezervný, MFRB) Mesto Poprad, mestský úrad - Kontrola dodržiavania Zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií podľa VZN č. 1/2011 v roku 2013 Kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým v roku 2013 podľa 78a Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými v roku 2013 podľa 6 ods. 12 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Kontrola dodržiavania Zákona č. 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z. v platnom znení (rozpočtový proces), Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zostavenie účtovnej závierky, správnosť vykonania inventarizácie za rok 2013) - Mesto Poprad - mestský úrad Zameranie a výsledky kontroly v jednotlivých subjektoch Mesto Poprad, mestský úrad - Kontrola dodržiavania zákona č. 9/2010 Z.z. v platnom znení o sťažnostiach, Zásad č. 25 pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Poprad a zákona č. 85/1990 Zb. v platnom znení o petičnom práve pri vybavovaní sťažností a petícií Kontrolným obdobím bol rok V uvedenom období mesto evidovalo 8 sťažností a 5 petícií. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona o sťažnostiach prijímanie a evidenciu sťažností, príslušnosť na vybavenie, dodržanie lehoty na vybavenie, oboznamovanie s obsahom sťažnosti, prešetrovanie sťažností, vyhotovenie zápisnice o prešetrení sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a Zásad č. 25; dodržiavanie zákona o petičnom práve. Podľa 7 Petičného zákona na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach. Vykonanou kontrolou vybavovania sťažností a petícií bolo zistené:

2 - sťažnosť prešetrovala osoba, ktorá podľa Čl. 3 Zásad nebola kompetentná na prešetrenie sťažnosť č. 4/ nedodržanie ust. 19 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach sťažnosť č. 1/2013, 5/ nedodržanie ust. 19 ods. 1 písm. c) zákona o sťažnostiach sťažnosť č. 1/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, petície č. 1/2013, 2/2013, 3/ nedodržanie ust. 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach sťažnosť č. 1/ v oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti č. 1/2013, 5/2013 bola ako orgán verejnej správy príslušná na vybavenie sťažnosti uvedená mestská polícia, správne malo byť Mesto Poprad - nedodržanie 12 zákona o sťažnostiach petícia č. 3/ v oznámení o výsledku prešetrenia petície č. 1/2013 nebolo uvedené konštatovanie, že petícia je neopodstatnená, resp. opodstatnená, a tým nebol dodržaný 20 zákona o sťažnostiach Na nápravu zistených nedostatkov boli prijaté 4 opatrenia. Kontrolné zistenia finančne nevyčíslené počet Zákon č. 9/2010 Z.z Zákon č. 9/2010 Z.z Zákon č. 9/2010 Z.z Zásady Mesta Poprad č Ostatné, nezaradené 2 Mesto Poprad, mestský úrad - Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov fondov Predmetom kontroly bola tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, mestského fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu v roku Rezervný fond V súlade s uzn. MsZ č. 51/2013 bol v prospech rezervného fondu vykonaný prevod finančných prostriedkov výške ,42. V priebehu roka boli realizované prevody z titulu využitia dočasne voľných finančných prostriedkov na termínované vklady s vopred dohodnutou úrokovou sadzbou a dobou splatnosti v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 24/2010 z K použitiu finančných prostriedkov podľa uzn. č. 7/2013 v priebehu kontrolovaného obdobia nedošlo. Mestský fond rozvoja bývania V súlade s uzn. MsZ č. 51/2013 bol v prospech rezervného fondu vykonaný prevod finančných prostriedkov výške ,55. V priebehu roka bol zrealizovaný jeden prevod z titulu využitia dočasne voľných finančných prostriedkov na termínovaný vklad s vopred dohodnutou úrokovou sadzbou a dobou splatnosti v zmysle uzn. MsZ č. 24/2010 z Použitie fondu nebolo rozpočtované a k použitiu počas kontrolovaného obdobia nedošlo. Kontrolou obidvoch fondov bolo zistené nedodržanie 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a Smernice 2

3 č. 70/2012 o finančnom riadení - tak na príjmových ako aj výdavkových operáciách (prevodoch dočasne voľných finančných prostriedkov) nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola. Sociálny fond Mesto Poprad tvorilo v roku 2013 sociálny fond vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok podľa V. časti článku 13, 2. bod kolektívnej zmluvy na rok Finančné prostriedky boli použité na schválené účely. Kontrolou bolo zistené, že predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná podľa 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a tak, ako je to uvedené v Smernici č. 70/2012 o finančnom riadení Mesta Poprad, bod 3., 5. a 6 článku 1.3.1, časti 1.3. Uvedený nedostatok sa týkal príjmov z titulu tvorby tvorby a výdavkov súvisiacich s výplatou príspevkov na sociálne výpomoci a ďalšiu sociálnu politiku. Predbežnú finančnú kontrolu pri určitých druhoch výdavkov nevykonávala osoba určená v smernici o finančnom riadení (vyplácanie sociálnych výpomocí a výdavkov sociálnej politiky). Na nápravu zistených nedostatkov bolo prijaté 1 opatrenie. Kontrolné zistenia finančne nevyčíslené počet Zákon č. 502/2001 Z.z. 1 Smernica č. 70/2012 o finančnom riadení 2 Mesto Poprad, mestský úrad - Kontrola dodržiavania Zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti Predmetom následnej finančnej kontroly bolo preverenie dodržiavania 4 ods. 1 zákona o obmedzení platieb v hotovosti (zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5.000,00. V roku 2013 celkový obrat v pokladnici mestského úradu dosiahol čiastku ,96. Preverené boli finančné operácie na strane príjmu ako aj na strane výdaja. Kontrolovaný subjekt v plnom rozsahu ust. 4 ods. 1 zákona o obmedzení platieb v hotovosti v kontrolovanom období dodržiaval, to znamená, že nebola vykonaná ani prijatá platba presahujúca 5.000,00. Kontrolou nebolo preukázané zámerné rozdeľovanie plnenia, čo by mohlo byť hodnotené ako obchádzanie zákona. Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií podľa VZN č. 1/2011 v roku 2013 v subjektoch: HK Poprad, s.r.o. Poprad Hokejový klub ŠKP Poprad Basketbalová akadémia mládeže Poprad Futbalový klub Poprad LÉTHÉ, n.o. Poprad Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota 3

4 Predmetom následnej finančnej kontroly bolo na základe predloženého vyúčtovania preveriť, či subjekty použili poskytnuté finančné prostriedky v roku 2013 v súlade s účelom vymedzeným v uzatvorených zmluvách, či boli použité v časovom úseku, ktorý bol určený na použitie a kontrola splnenia ďalších povinností, ktoré subjektom vyplynuli z platného VZN č. 1/2011. Vo všetkých subjektoch boli prekontrolované všetky účtovné doklady (faktúry, doklady z ERP, zmluvy, dohody,...) vykázané vo vyúčtovaniach. Skutočné použitie finančných prostriedkov bolo preverené na základe bankových výpisov a výdavkových pokladničných dokladov. Súčasne bolo preverené, či predložené doklady boli predmetom účtovnej evidencie v účtovných denníkoch a pokladničných knihách. HK Poprad, s.r.o. Poprad - Na základe poverenia č. 4/2014 bola dňa zahájená následná finančná kontrola použitia finančných prostriedkov, ktoré boli podľa uzatvorenej zmluvy č. 11/2013/OŠaK spoločnosti poskytnuté formou dotácie z rozpočtu Mesta Poprad vo výške Vzhľadom na skutočnosť, že pre HK Poprad, s.r.o. je účtovné obdobie hospodársky rok, ktorý bude ukončený dňa za rok 2013 a ku kontrole neboli predložené relevantné účtovné doklady, (pokladničná kniha za mesiac december 2013 s mínusovým počiatočným aj konečným stavom, čísla VPD uvedené vo vyúčtovacej tabuľke neboli totožné s číslami VPD uvedenými v predloženej pokladničnej knihe, neúplná kniha dodávateľských faktúr, účtovný denník nebol predložený vôbec), bolo konateľovi spoločnosti listom hlavnej kontrolórky zo dňa oznámené prerušenie výkonu následnej finančnej kontroly do Hokejový klub ŠKP Poprad - Následná finančná kontrola bola zahájená Na základe rozhodnutia hlavnej kontrolórky bola kontrola prerušená od najneskôr do z dôvodu, že pre kontrolovaný subjekt je účtovné obdobie hospodársky rok a nie kalendárny rok a v čase predpokladaného výkonu kontroly kontrolovaný subjekt nevedel predložiť relevantné účtovné doklady, ktoré by hodnoverne preukázali použitie poskytnutých finančných prostriedkov. Dňa kontrolovaný subjekt doručil komplexne spracovanú účtovnú dokumentáciu za rok 2013, t.j. obdobie v ktorom bol oprávnený použiť dotáciu, pracovníčka ÚHK pokračovala vo výkone kontroly. Dotácia bola schválená vo výške na zasadnutí MsZ dňa uznesením č. 285/2012. Predmetom kontroly bolo použitie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Poprad poskytnutých na základe 2 uzatvorených zmlúv. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za poskytnuté služby na základe trénerských zmlúv, za poskytnuté služby na základe zmlúv o poskytnutí služieb - ekonomická, personálna a mzdová agenda, úhradu faktúr za dopravu na zápasy, športové oblečenie a kancelárske potreby. Použité boli na účel vymedzený v Článku 2 bod 2. zmluvy, v určenom termíne. Kontrolovaný subjekt predložil vyúčtovanie dotácie v súlade s ustanoveniami Článku 2 bod 8. zmluvy. Súčasťou vyúčtovania bolo aj povinné vyhodnotenie publicity. Poskytnutá dotácia nebola použitá v plnej výške. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 154,38 bol vrátený do pokladnice MsÚ dňa (PPD 1/1547/

5 Vykonanou následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie platného VZN č. 1/2011, ustanovenia zmluvne dohodnutých podmienok boli dodržané. Basketbalová akadémia mládeže Poprad - poskytnutie dotácie bolo schválené uzn. MsZ č. 96/2013 vo výške a uzn. MsZ č. 207/2013 vo výške Prijímateľ dotácie použil finančné prostriedky na úhradu výdavkov zodpovedajúcich účelu vymedzenom v zmluvách, a to: športové vybavenie, dresy, poplatky a náklady na účasť v súťažiach, cestovné a doprava na súťaže, trénerská činnosť. Súčasťou vyúčtovania bolo zdokladovanie publicity v zmysle čl. 2, 8. bod zmluvy o dotácii. Vykonanou následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie platného VZN č. 1/2011, ustanovenia zmluvne dohodnutých podmienok boli dodržané. Futbalový klub Poprad - poskytnutie dotácie bolo schválené dňa uzn. MsZ č. 285/2012 vo výške Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe 2 zmlúv. Finančné prostriedky boli použité v určeným účelom, v súlade s Článkom 2 bodom 2. zmluvy, a to na obstaranie športových potrieb a náradia, prenájom ihriska, registrácie a odmien rozhodcom, dopravné, výdavky spojené s účasťou na turnaji, na vyplatenie odmien trénerom a odvody do poistných fondov. Príjemca dotácie je povinný pri použití finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácie z rozpočtu obce postupovať v súlade s ust. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a ďalších, nakoľko tieto finančné prostriedky sú považované za verejné prostriedky Článok 2 bod 7. zmluvy. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v troch prípadoch (položka vyúčtovania č. 1., 15., 20.) príjemca poskytol preddavky na dodávku tovarov, ktoré neboli vopred v zmluve písomne dohodnuté, a tým porušil ust. 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p. a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p. Dotácia vo výške bola schválená primátorom mesta v súlade s 4 ods. 4 VZN č. 1/2011. Finančné prostriedky boli použité na úhradu cestovných nákladov pre trénerov A družstva dospelých. Finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom vymedzeným v zmluve, v určenom termíne. Nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu kontroly odstránené. Kontrolné zistenia finančne nevyčíslené počet zákon č. 523/2004 Z.z. 19 ods. 8 1 zákon č. 523/2004 Z.z. 31 ods. 1 písm. l) 1 LÉTHÉ, n.o. Poprad - dotácia bola schválená uzn. MsZ č. 285/2012 dňa vo výške Dotácia bola poskytnutá na účely inštalácie zariadenia v byte klienta a úhrada režijných nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby Monitoring klienta v domácom prostredí. 5

6 Dotáciu kontrolovaný subjekt vyčerpal v plnej výške, v súlade s vymedzeným účelom, v určenom časovom rozpätí. Vyúčtovanie bolo predložené v určenom termíne v súlade s ustanoveniami Článku 2 bod 9. zmlúv. Nedostatky neboli zistené. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota - dotácia vo výške bola schválená dňa uzn. MsZ č. 285/2012 na prevádzku hasičskej zbrojnice, prípravu hasičských družstiev, organizáciu súťaží a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad. Finančné prostriedky boli použité na účel vymedzený v Článku 2 zmluvy, v určenom termíne. Nedostatky neboli zistené. Kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým v roku 2013 podľa 78a Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Na základe písomnej žiadosti poskytlo Mesto Poprad finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v roku 2013 dvom neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a to Seniorparku, n.o. Kvetnica a Slovenskému Červenému krížu, územnému spolku v Poprade. Finančný príspevok je financovaný z účelovej dotácie MPSVaR SR prostredníctvom Mesta Poprad. Mesto Poprad ako poskytovateľ uzatvoril s organizáciami zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na úhradu bežných výdavkov vzniknutých do 31. decembra 2013 a výdavkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov za mesiac december, ktorých úhrada sa uskutoční v januári Neverejný poskytovateľ bol povinný do predložiť mestu vyúčtovanie finančného príspevku. Seniorpark, nezisková organizácia, Kvetnica - poskytnutý finančný príspevok vo výške Vyúčtovanie bolo predložené v určenom rozsahu a v stanovenom termíne. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov, na úhradu nájomného a energií, telekomunikačných služieb, na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení zmluvy. Realizované výdavky boli použité v súlade s účelom uvedeným v zmluve, kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení Zmluvy č. SOC/16/2013. Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad poskytnutý finančný príspevok vo výške Vyúčtovanie bolo predložené v určenom rozsahu a v stanovenom termíne. V súlade s čl. IV bod 4.4 zmluvy prijímateľ dotácie vrátil finančné prostriedky vo výške z dôvodu neobsadených miest. Použitý bol finančný príspevok vo výške Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov a príslušných odvodov do poistných fondov, na úhradu energií, spotreba PHM, opravy a udržiavanie stavieb - DOM SČK, opravy a udržiavanie áut, na nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb. Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení zmluvy. Realizované výdavky boli použité v súlade s účelom uvedeným v zmluve, kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení Zmluvy č. SOC/17/

7 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými v roku 2013 podľa 6 ods. 12 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Predmetom kontroly bola kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Poprad v roku 2013 na mzdy a prevádzku z hľadiska efektívnosti a účelnosti ich využitia. Na základe schváleného rozpočtu na rok 2013, podľa VZN č. 9/2012 vrátane dodatku č. 1 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad. Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy Stella, Jarná 3049/5, Poprad - Súkromná materská škola STELLA - Mesto Poprad poskytlo dotáciu v celkovej výške pre 39 detí. Na základe schváleného Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2012, s účinnosťou od bola výška dotácie upravená na Kontrolou bolo zistené, že prijímateľ dotácie použil finančné prostriedky v plnej výške na mzdy, odvody a úhradu faktúr za prevádzkové náklady za skutočne odobraté obedy. Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Mesta Poprad formou dotácie v súlade s ustanoveniami 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. Kontrolou nebolo zistené neúčelné použitie finančných prostriedkov. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie - Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2, Poprad - Mesto Poprad poskytlo dotáciu v celkovej výške v členení pre základnú umeleckú školu , pre školský klub detí , na stravovanie potenciálnych stravníkov Finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd za mesiace január až november 2013, na úhradu odvodov za mesiace január až október 2013, na úhradu faktúr za dodávku plynu. Na základe predloženého vyúčtovania a na základe dokladov predložených ku kontrole bolo zistené, že finančné prostriedky pridelené Mestom Poprad podľa 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. boli použité v súlade s účelom, na ktorý boli pridelené a príjemca dotácie použil poskytnuté finančné prostriedky na prevádzku v takom rozsahu, v akom mu boli poskytnuté. Kontrola dodržiavania Zákona č. 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z. v platnom znení (rozpočtový proces), Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zostavenie účtovnej závierky, správnosť vykonania inventarizácie za rok 2013) - Mesto Poprad - mestský úrad Následná finančná kontrola sa týkala roku 2013, bola vykonaná ako základ pre spracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu Mesta Poprad; bola zameraná na: - dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z., č. 583/2004 Z.z. v platnom znení rozpočet, zmeny rozpočtu, dodržiavanie kompetencie danej zákonom č. 369/1990 Zb. v platnom znení a uznesením MsZ č. 285/2012, - plnenie príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu vo vzťahu k schválenému ako aj upravenému rozpočtu v roku 2013, - zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení - správnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov - proces zostavenia účtovnej závierky. 7

8 Rozpočtový proces Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2013 s výhľadom na roky 2014, 2015 bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 10. decembra 2012, schválený bol uznesením MsZ č. 285/2012. V roku 2013 bolo vykonaných 17 zmien schváleného rozpočtu, o ktorých ekonomický odbor viedol operatívnu evidenciu v súlade s 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Operatívna evidencia rozpočtových opatrení týkajúcich sa výdavkov je vedená podľa funkčnej klasifikácie, v členení podľa programov. Samostatne je vedená operatívna evidencia rozpočtových opatrení podľa hlavných kategórií výdavkov (6xx, 7xx, 8xx) a funkčnej klasifikácie. U príjmov je vedená podľa ekonomickej klasifikácii v členení na bežné, kapitálové príjmy, finančné operácie príjmov. Súčasťou operatívnej evidencie rozpočtových opatrení ako celku je vedená samostatná evidencia pre každú základnú školu s materskou školou v členení podľa programov, kódov zdroja financovania a podľa hlavných kategórií rozpočtovej klasifikácie. Zmeny rozpočtu boli po schválení premietnuté v účtovnej evidencii v aktuálnom časovom období. Vykonané zmeny rozpočtu boli vykonávané príslušným orgánom mesta v súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení a uznesením mestského zastupiteľstva č. 285/2012. Vykonanou kontrolou boli v 3 prípadoch zistené rozdiely v operatívnej evidencii v porovnaní s prijatými uzneseniami MsZ. Na celkovú výšku schválených zmien to dopad nemalo. Všetky uznesenia prijaté MsZ týkajúce sa rozpočtového procesu boli splnené. Plnenie príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu vo vzťahu k schválenému ako aj upravenému rozpočtu v roku 2013 PRÍJMY schválený(sr) upravený(ur) skutočnosť % k SR % k UR bežné ,45 114,15 102,52 kapitálové ,88 151,07 108,58 FO príjmov ,58 11,02 28,34 SPOLU ,91 110,84 101,64 VÝDAVKY schválený(sr) upravený(ur) skutočnosť % k SR % k UR bežné ,65 104,08 97,92 kapitálové ,65 77,65 88,72 FO výdavkov ,06 101,93 99,74 SPOLU ,36 102,57 97,49 Vykázané údaje boli porovnané s údajmi vo finančných výkazoch, rozdiely neboli zistené. Správnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k bola vykonaná na základe príkazu primátora mesta zo dňa Kontrolovaný subjekt ku dňu, ku ktorému zostavoval riadnu účtovnú závierku nevykonal inventarizáciu hmotného 8

9 majetku, čo umožňuje znenie 29 ods. 3 zákona o účtovníctve. Vykonané bolo porovnanie evidenčného stavu s účtovným stavom. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že po vykonaní fyzických, resp. dokladových inventúr boli inventúrne súpisy, až na ojedinelé prípady, spracované podľa ust. 30 ods. 2 zákona o účtovníctve; inventarizačné zápisy tak ako to vyplýva z ust. 30 ods. 3 zákona o účtovníctve v zn.n.p. Zistené nedostatky neboli zásadného charakteru, ktorý by ovplyvnil účtovnú závierku. Proces zostavenia účtovnej závierky Kontrolovaný subjekt po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov týkajúcich sa roku 2013 záverečnými zápismi uzatvoril účtovné knihy a spracoval účtovnú závierku. Okrem všeobecných náležitostí podľa 17 ods. 2 zákona o účtovníctve obsahuje podľa 17 ods. 3 zákona o účtovníctve súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Údaje v nich vykázané boli porovnané s údajmi v hlavnej knihe a podľa jednotlivých účtov porovnané aj s inventarizáciou. Rozdiely neboli zistené. Podľa ust. 19 zákona o účtovníctve bola účtovná závierka overená audítorom. Z vykonaného auditu bola predložená Správa nezávislého audítora zo dňa 19. marca

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: v Hlohovci,

Podrobnejšie

Správa o vybavovaní sťažností na

Správa o vybavovaní sťažností na Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 10. júna 2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 Predkladá: Ing. Ľubica Benická Hlavná kontrolórka

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD 1. Správa o výsledkoch kontrol Správu o výsledkoch kontrol predkladám v súlade s ustanoveniami 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontroly vykonané

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc Obec Tulčík v zmysle 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Lovecká

Podrobnejšie

VZN č

VZN č VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom zariadení a na dieťa materských škôl na území obce Bidovce na príslušný kalendárny rok 2018 Obec Bidovce v zmysle 6 odst. 1

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Hlavný kontrolór Obce Trebatice Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Názov materiálu Stanovi

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Názov materiálu Stanovi MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Názov materiálu Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

Obec Streda nad Bodrogom

Obec Streda nad Bodrogom Obec Streda nad Bodrogom podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 6 ods. 2 a ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli :

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli : OBEC IVANKA PRI NITRE Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Novosad dňa VZN zvesené z úradnej

Podrobnejšie

ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úze

ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úze ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV A PODĽA 6 ODS. 12 PÍSM. C) ZÁKONA Č.

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu : Správa o výsledkoch kontroly Materiál obsahuje : 1. Vlastnú správu Poradie správy :

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu : Správa o výsledkoch kontroly Materiál obsahuje : 1. Vlastnú správu Poradie správy : Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu : Správa o výsledkoch kontroly Materiál obsahuje : 1. Vlastnú správu Poradie správy : 2 2. Prílohu č.1 - Správa z kontroly hospodárenia a

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď 92601 za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec VZN č. 237/2019 Zuzana Raciková Referent pre kultúru a šport Všeobecne záväzné nariadenie č. 237/2019 Zmena oproti minulému VZN sa týka hlavne: 1. Nové žiadosti o poskytnutie

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13 M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: 22.2.2019 pred konaním MsZ, č. pod. 1332/2019 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa uznesením

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať

Podrobnejšie

SPRÁVA

SPRÁVA Obec Šarišské Michaľany Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 1.6.216 v Šarišských Michaľanoch K bodu rokovania číslo : 6 Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie záväzkov, pohľadávok,

Podrobnejšie

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie Príloha č. 1. OBEC ČASTÁ Obecný úrad Hlavná 168 ŽIADOSŤ O DOTÁCIU

Podrobnejšie

Zmluva - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Žitná-Radiša

Zmluva - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Žitná-Radiša Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2018-002885 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uzatvorená podľa 51 Občianskeho zákonníka, 8a zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

Microsoft Word - 52C54F8C.doc

Microsoft Word - 52C54F8C.doc Mesto Sereď Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MESTA SEREĎ Schválené MsZ Účinnosť od V Seredi, dňa 21.11.2006 1.1.2007 1 Mestské zastupiteľstvo v Seredi

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Materiál predkladaný na 1/18 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne konané dňa 20. februára SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVN

Materiál predkladaný na 1/18 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne konané dňa 20. februára SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVN Materiál predkladaný na 1/18 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne konané dňa 20. februára 2018 2 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE ZA II. POLROK 2017

Podrobnejšie

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm MESTSKÁ ČASŤ K O Š I C E - P O Ľ O V Z Á V E R E Č N Ý ÚČET 2012 Mgr. Mária B i r o š o v á starostka - 2 - V zmysle zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Stropkov za rok 2003

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Stropkov za rok 2003 MESTO NEMŠOVÁ NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 28.6. 2016 K bodu : Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k Záverečnému účtu Mesta Nemšová za rok 2015 Spracoval : Ing. Nadežda Papierniková,

Podrobnejšie

Obec Ladice

Obec Ladice Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území

Podrobnejšie

ROKOVACÍ PORIADOK

ROKOVACÍ  PORIADOK H l a v n ý k o n t r o l ó r M e s t a S e č o v c e SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA SEČOVCE O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017 V súlade s ustanovením 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta 2. Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom 3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Príloha

Podrobnejšie

LOM a sluižby 2014

LOM a sluižby 2014 SPRÁVA Z KONTROLY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY LOM A SLUŽBY S. R. O V zmysle 18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 20 zákona. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom

Podrobnejšie

OBEC SVÄTÝ PETER N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 2/2017 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE SVATÝ PETER Vy

OBEC SVÄTÝ PETER N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 2/2017 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE SVATÝ PETER Vy OBEC SVÄTÝ PETER N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 2/2017 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE SVATÝ PETER Vyvesené: 05.06.2017 Predkladá: Ing. Terézia Horváthová

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie OBEC Bíňa, Obecný úrad Bíňa so sídlom 943 56 Bíňa č. 107

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU

OBSAH ODBORNÉHO  STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K  NÁVRHU ROZPOČTU Hlavná kontrolórka obce Sklené Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020-2021 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

N á v r h

N  á  v  r  h N á v r h Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Víťaz. Obec Víťaz podľa ustanovenia 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 3

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 3 VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 NÁVRH Záverečného účtu Obce Horňa za rok 2017 Predkladá: Ing. Slavomír Pšak Spracoval: Jana Rybnická V Horni, dňa 26.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.02.2018 Záverečný účet

Podrobnejšie

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Vypracoval: JUDr. Marek Keller V Tekovských Lužanoch dňa S

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Vypracoval: JUDr. Marek Keller V Tekovských Lužanoch dňa S SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Vypracoval: JUDr. Marek Keller V Tekovských Lužanoch dňa 19.2.2015 Strana 1 V súlade s 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Mesto Krompachy Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017, s výhľadom na roky V zmysle z

Hlavný kontrolór Mesto Krompachy Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017, s výhľadom na roky V zmysle z Hlavný kontrolór Mesto Krompachy Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok, s výhľadom na roky 2018-2019 V zmysle zákona č. 369/2004 Z.z. ustanovenie 18f ods. 1 písm. c),

Podrobnejšie

I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča Chorv

I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča Chorv I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob Predmet overenia Účtovná závierka za rok

Podrobnejšie

zaverecny_ucet_2017

zaverecny_ucet_2017 - 1 - OBEC MOTYČKY Z á v e r e č n ý ú č e t O b c e M O T Y Č K Y za rok 2017 Zverejnený na úradnej tabuli: Vyvesené:... Zvesené:... Záverečný účet schválený OcZ dňa..., uznesením č... 1 - 2 - V súlade

Podrobnejšie

Uznesenie č. 289/2017 z 5. Júna 2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Jána Tirpáka k Záverečnému účtu obce K

Uznesenie č. 289/2017 z 5. Júna 2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Jána Tirpáka k Záverečnému účtu obce K Uznesenie č. 289/2017 z 5. Júna 2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Jána Tirpáka k Záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 2016 a schvaľuje Záverečný účet obce

Podrobnejšie

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016 Ing. Andrea Marhevková Hlavná kontrolórka obce Hranovnica Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016 (v súlade s 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Materiál číslo: 455/2018 Správ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Materiál číslo: 455/2018 Správ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 29.5.2018 Materiál číslo: 455/2018 Správa o kontrole vykonávania finančnej kontroly podľa zákona

Podrobnejšie

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - HOV 2018 zuctovacie pokyny.docx

Microsoft Word - HOV 2018 zuctovacie pokyny.docx Zúčtovacie pokyny projektu Hľadáme olympijských víťazov 2018 15 % klubom Konferencia Slovenskej kanoistiky schválila na svojom zasadnutí 26. apríla 2018 pridelenie finančných prostriedkov z príspevku uznaného

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc)

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc) OBEC VINODOL Príloha č.1 OBECNÝ ÚRAD Adresa: Vinodol č.473, 951 06 VINODOL, tel.: 037/6598133, e-mail: obecvinodol@stonline.sk ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE VINODOL Cieľové oblasti (podčiarknite):

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21.

Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21. Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21. 4. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.9.2017 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odmeňovania zástupcu primátora mesta

Podrobnejšie

Starostka obce HNOJNÉ v y d á v a smernicu č. 6/2016 pre vykonávanie inventarizácie majetku obce Hnojné Čl. 1 Všeobecná časť Inventarizácia majetku a

Starostka obce HNOJNÉ v y d á v a smernicu č. 6/2016 pre vykonávanie inventarizácie majetku obce Hnojné Čl. 1 Všeobecná časť Inventarizácia majetku a Starostka obce HNOJNÉ v y d á v a smernicu č. 6/2016 pre vykonávanie inventarizácie majetku obce Hnojné Čl. 1 Všeobecná časť Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle ustanovení 29 a 30 zákona

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210 OBEC Slatinské Lazy, 962 25 Slatinské Lazy,111 ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012-1 - Vypracoval: Erika Fojtíková Schválené: Obec Slatinské Lazy má k 31.12.2012 má 484 obyvateľov. Na čele obce je

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2018 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016

Podrobnejšie

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD Materiál na rokovanie OZ vo Vinosadoch (N á v r h ) Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinosady č. /2013 z... apríla 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy,

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018. V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

VZN dotacie

VZN dotacie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Víťaz Obec na základe 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 7, ods.

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2018 z 6. decembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána T

Uznesenie č. 1/2018 z 6. decembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána T Uznesenie č. 1/ z 6. decembra Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka k Návrhu rozpočtu obce Kvakovce na roky 2019-2021, ktorého

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Smernica č. MKK / 07 – 2018

Smernica č. MKK / 07 – 2018 Smernica č. MKK / 07 2018 MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (MKK) Pri jazdiarni 1, 043 04 Košice IČO: 00595209; DIČ: 2020 777 682; IČ DPH: SK2020 777 682 SMERNICA č. MKK / 07 2018 Pokladničná služba Spracoval/a Marián

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe Záverečný účet Obce Lupoč za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom ho hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek

Podrobnejšie

„Návrh“

„Návrh“ N Á V R H Záverečný účet Obce Meliata za rok 2017 Predkladá : Mária Šeďová Spracoval: Mária Šeďová V Meliate, dňa 22.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 22. 05.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017 Č.s.: OÚ- 321-001/2018 FU 1 / A-10 Záverečný účet obce Lenartov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Ing. Jana Bľandová, MBA Ing. Mgr. Miriama Leščišinová Návrh záverečného účtu

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, dňa 16.02.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 5. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH

Podrobnejšie

VZN dotacie

VZN dotacie Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 9. februára 2012 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: VZN zvesené z úradnej tabule dňa: VZN nadobúda účinnosť: Obec na základe

Podrobnejšie

kontrola_fauna_2014

kontrola_fauna_2014 MESTO STROPKOV Hlavný kontrolór mesta Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly Kontrolný orgán: Ing. Gabriela Maruščáková - hlavná kontrolórka mesta Kontrolovaný subjekt: Mesto Stropkov FAUNA Centrum

Podrobnejšie

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na Obec Záborské, 082 53 Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

Podrobnejšie

LOM a sluižby 2015

LOM a sluižby 2015 SPRÁVA Z KONTROLY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY LOM A SLUŽBY S. R. O V zmysle 18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 20 zákona. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom

Podrobnejšie

Stanovisko k rozpoctu

Stanovisko k rozpoctu Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Haniska na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu

Podrobnejšie

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Štefan Cvíčela / B / B / / B / B / B 0 / / B / Mgr.

Podrobnejšie

252

252 Zmluva č. o... /SRS poskytnutí dotácie v roku 2018 uzatvorená podl a 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

Stanovisko

Stanovisko Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 2017 predkladám podľa 18f odsek

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok2018)

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok2018) Záverečný účet Obce Slepčany za rok 2018 Predkladá : Ing. Ján Határ, starosta obce Spracoval: Ing. Anna Koprdová V Slepčanoch, dňa 10.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.02.2019,

Podrobnejšie

V Ondrejovciach, dňa Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014

V Ondrejovciach, dňa Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014 V Ondrejovciach, dňa 02.04.2015 Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Informácia na rokovanie miestnej rady dňa 21. júna 2016 S p r á v a o kontrole vedenia účtovníctva v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam P

Informácia na rokovanie miestnej rady dňa 21. júna 2016 S p r á v a o kontrole vedenia účtovníctva v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam P Informácia na rokovanie miestnej rady dňa 21. júna 2016 S p r á v a o kontrole vedenia účtovníctva v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Na základe: - ustanovenia 18d ods. 2 písm.

Podrobnejšie