1.pdf

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1.pdf"

Prepis

1 Mesto Krompachy Stavebný úrad Námestie slobody 1, Krompachy Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka / Krompachy / 563-6/2017/ÚK-R/Čá Čupajová Anna, Ing. / anna.cupajova@krompachy.sk Vec : Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby ES Krompachy úprava VN 271, optika na ul. SNP, SO 01 - optika" navrhovateľa: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO , zo dňa Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E Mesto Krompachy, stavebný úrad podľa 117 ods.1 v spojení s 33 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby ES Krompachy úprava VN 271, optika na ul. SNP, SO 01 - optika" umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území mesta Krompachy navrhovateľa Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO , zo dňa vydáva podľa 39, 39a, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov toto rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavba: ES Krompachy úprava VN 271, optika na ul. SNP, SO 01 - optika " sa umiestňuje na pozemkoch v katastrálnom území mesta Krompachy, na pozemkoch parcely C KN č. 1709/3, 1709/2, 1705/1, 1711/3, 1711/1, 1712/3, 1712/1, 1713/4, 1711/2, 1714/3, 3086, 3085 a E KN č , 90803, 90797, 90796, 92615/21, 70982/42 k.ú. Krompachy, tak ako je to zakreslené v situačných výkresoch na podklade katastrálnej mapy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 1

2 Stavba rieši: Predmetom návrhu je líniová stavba podzemný optický kábel v rámci výstavby integrovanej digitálnej siete v energetike. Stavba má súvis s existujúcou optickou sieťou a poslúži pre technologické účely spoločnosti. V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách bude optická sieť slúžiť aj pre poskytovanie internetových a iných komunikačných a prenosových služieb obyvateľstvu. Miestom stavby je mesto Krompachy, úsek medzi ES Krompachy a existujúcim elektrickým vedením na ulici SNP. Opis prebiehajúcich hraníc. Optické vedenie začína v elektrickej stanici Krompachy na ul. 29. augusta, pokračuje koridorom existujúcich VN káblov zeleňou smerom k železničnej vlečke Kovohút a súbežne s ňou k miestnej komunikácií, ktorú pred premostením vlečky križuje, za premostením sa odkláňa od koridoru VN káblov a pokračuje samostatne vedľa miestnej komunikácie, ktorú znovu prekrižuje pred premostením železnice a za mostom sa pripojí na existujúci stĺp NN vedenia, kde sa ukončí. Pre umiestnenie a prípravu stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky: 1. Na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: - navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia; - projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný charakter. 2. Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby: - pretože sa jedná prevažne o podzemné objekty nie sú kladené zvláštne požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie. 3. Napojenie na pozemné komunikácie: - pre prístup na stavenisko budú využívané cesty v správe KSK a miestne komunikácie, - časť staveniska bude obsadená vzájomnou väzbou prác na niekoľkých objektoch. 4. Napojenie na inžinierske siete: - počas prevádzky nie je potrebné zabezpečenie energií. 5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 5.1 ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava 1 Súhrne stanovisko č /2017/ zo dňa Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácií predmetnej stavby a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok: 1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (SHM a OR Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby: - stavbou nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS) - stavbu zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade DPRS; - zabezpečiť ochranu žel. trate pod cestným mostom počas realizácie stavebných prác (pri osadení technologickej lávky); - dodržať priechodný prierez podľa STN pre PP 1-SME/ŽSR podľa STN pre elektrifikovanú železničnú trať; - realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor. Investor stavby resp. jeho dodávateľ (v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.) je zodpovedný za 2

3 bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia železničnou prevádzkou. 2. Stavebník stavbu zrealizuje podľa dokumentácie overenej MDaV SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ. Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovanie je potrebné vopred prejedať s ŽSR OR Košice. 3. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia ŽSR SHM RP Košice, č. j. 0750/2a.15/556/2017/RP-KE, zo dňa Stavebník požiada ŽSR OR Košice, SŹTS o zabezpečenie vlakovej prestávky a výluky TV (podľa potreby) min. 1. mesiac pred realizáciou stavby - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. 5. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a uskutočnenia stavby. V OPD (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves ( Bc. Potočný tel. č ). Stavebné práce pri osadení technologickej lávky vykonať vo vlakovej prestávke a výluke TV. 6. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka. 7. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky zabezpečiť, aby odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarúšala zariadenia a stavby dráhy. 8. Skládky staveného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následne teréne úpravy na pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavu. 9. Pokiaľ na realizácií stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu. 10. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou. 11. Po skončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácií. 12. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcií žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR OR Košice, SMSÚ ŽTS Spišská Nová Ves ku kolaudácií stavby. a. ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, Košice Vyjadrenie č. 267/2017/SEE/2a.15/73 zo dňa Z hľadiska záujmov prevádzkových potrieb Sekcie elektrotechniky a energetiky OR Košice Vám k predloženej dokumentácií stavby ES Krompachy úprava VN 271, optika na ul. SNP, SO 01 - optika nachádzajúcej sa v súbehu s traťou ŽSR Čierna nad Tisou Žilina žkm 144,65 144,90 a križujúcej uvedenú trať ŽSR po mostnom objekte, podľa vyznačenia v priloženej situácií Vám oznamujeme: - Do priloženej situácie sme Vám informatívne zakreslili podzemné inžinierske siete v našej správe (trasa 6kV). Trasa 6kV je situovaná pod mostným objektom nie je potrebné vytýčenie. - Trať ŽSR Čierna nad Tisou Žilina je elektrifikovaná jednosmernou trakciou 3kV (nadzemné trolejoví vedenie). Pred montážou nosnej konštrukcie pre uloženie UOK (úložný optický kábel) na teleso mostného objektu odporúčame prerokovať technologický postup prac so správcom zariadenia (tel. kontakt: 055/ , mobil: p. Laczko). - Všetky práce v blízkosti elektrifikovanej trate je potrebné vykonávať v zmysle platných STN a bezpečnostných predpisov. Pred prácami nad elektrifikovanou traťou ŽSR je potrebné požiadať o vypnutie trolejového vedenia a zabezpečenie pracoviska 3

4 v zmysle STN tel. kontakt: 055/ , mobil Ing. Gazdičko vedúci SMSÚ EE TV Košice). Výluku trakčného vedenia je potrebné dohodnúť min. mesiac vopred. 5.2 SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 269 Vyjadrenie č. TD/NS/0044/2017/Uh zo dňa V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody a pripojovacie plynovody označené zelenou, NTL červenou, zariadenia protikoróznej ochrany fialovou farbou, ktoré boli vyznačené orientačne a sú prílohou stanoviska. Plynárenské zariadenia majú ochranné a bezpečnostné pásmo. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetike") súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: - pred realizáciou zemných prác, a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, alebo prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (ww.sppdistribúcia.sk); - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu; - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č ) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác; - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení; - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení; - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov; - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, posypu a obsypú plynovodu a uloženie výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka; - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D; - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu; - stavebník prác nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu; - každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátanie poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č ; 4

5 - upozorňujeme, že SPP-D môže na všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 až ; - stavebník je povinný pri realizácií činnosti dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčovania plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP , TPP stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem; - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.; - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN a TPP ; - v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle 79 a 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 5.3 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. č , dátum vydania: pre stavbu ES Krompachy úprava VN 271, optika na ul. SNP, SO 01 - optika". Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko: V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 5

6 kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom.a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom.a.s na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, , V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: - Všeobecné podmienky SEK - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa. 5.4 Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie Vyjadrenie č. OU-SN-OSZP-2016/ zo dňa Projektové umiestneniu stavby nebude v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok, ktoré žiadame zohľadniť v PD pre realizáciu stavby: 1. V rámci všeobecnej ochrany živočíchov v súvislosti s úpravou nadzemného elektrického vedenia postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému uhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu živočíchov. 2. Rešpektovať základné práva a povinnosti pri ochrane drevín v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny v prípade potreby výrubu a orezu drevín rastúcich mimo lesa. 6

7 3. Pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch upozorňujeme na ustanovenia platnej STN Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v zastavanom území mesta. 4. Po ukončení výstavby dbať na dôslednú úpravu územia, plochy dotknuté stavebnou činnosťou vrátiť do pôvodného stavu. Toto vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny ako dotknutého orgánu v konaní pre vydanie územného rozhodnutia nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných dotknutých orgánov a v zmysle 81 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny sa na predmetné vyjadrenie nevzťahujú predpisy o správnom konaní. Ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny ostávajú vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté. Vyjadrenie OU-SN-OSZP-2016/ zo dňa Z hľadiska odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácií k vydaniu územného a stavebného povolenia stavby nemáme námietky za dodržania podmienok : Odpady, ktoré vzniknú počas stavených prác je pôvodca a držiteľ povinný zaradiť v zmysle vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č.371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch: - pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva - vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.; - utriedené odpady zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby, držať vo vhodných nádobách a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom; - odpady vzniknuté počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný odovzdať na regionálnu skládku na nie nebezpečný odpad; - druhotné suroviny odovzdať na zhodnotenie do zariadenia na tento účel zriadené; Z hľadiska ochrany vodných pomerov v zmysle 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 5.5 Krajský pamiatkový úrad Košice. Vydal záväzné stanovisko č. KPUKE-2016/ /101555HT dňa , ktorým určuje podmienky ochrany archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu. Krajský pamiatkový úrad Košice nemá námietky k umiestneniu stavby. - Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom SAV. Podľa 40 odseku 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určí znaleckým posudkom. 5.6 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/ Poprad Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie č. P-26316/2016, O-256/2017 zo dňa

8 V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a kanalizácia v správe našej spoločnosti. S realizáciou stavby súhlasíme pri dodržaní podmienok: - Pri prácach žiadame dodržať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. 19 (pásma ochrany, 27 (ochrana vodovodov a kanalizácií). - Vedenie VN a SOK v zemi, ktoré budú v súbehu s verejným vodovodom, požadujeme uložiť mimo pásmo ochrany verejného vodovodu (v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. 19). A to vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vodovodu (vzdialenosť meraná vodorovne od pôdorysného okraja vodovodného potrubia). - Pri križovaní vodovodu/kanalizácie požadujeme el. a opt. zemné vedenie uložiť do chráničky dlhej minimálne 2,0 m a dodržať odstupovú zvislú vzdialenosť podľa STN Pred začatím zemných prác požadujeme presné vytýčenie podzemných vedení v našej správe. Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky. - Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu začatie výkopových zemných prác 3 pracovné dni vopred pred ich realizáciou. - Výkopové práce v blízkosti vodovodu/kanalizácie požadujeme vykonať ručne. - Pri obnažení vodovodu okamžite a neodkladne kontaktovať správcu vodovodu a dohodnúť ďalší postup prác. Vodovod zasypať len zo súhlasom správcu. - V trase VN vedenia a SOK u sa môžu nachádzať vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v našej správe. Podmienky styku s týmito vedeniami sú totožné ako pri styku s vedeniami PVPS a.s. V prílohe Vám zasielame mapu GIS, kde je informatívne zakreslený verejný vodovod (zelená čiara ) a verejná kanalizácia (červená čiara) v správe PVPS a.s. Do mapy sme žltou farbou vyznačili miesto styku navrhovaných podzemných vedení s vodovodom a kanalizáciou. Kontakty na pracovníkov PVPS a.s. : Vytýčenie vodovodu: hľadač p. Labanc, tel Správca vodovodu Krompachy: p. Drusa, tel Správca Kanalizácie Krompachy: p. Forgáč, tel Volať v pracovné dni v čase: 7:00 8:00, 14: Ecoled Solutions a.s., Tulipánova 1, Senec Vyjadrenie zo dňa správca verejného osvetlenia na území mesta Krompachy. Vo vyznačenej záujmovej oblasti je v trase vyznačeného NN nadzemného káblového vedenia súbežne vedené káblové vedenie VO a na podperných bodoch sú umiestnené osvetľovacie telesa. Trasa kopiruje vyznačenú trasu ( Vaša modra v celkovej situácií) od križovatky SNP a Stará cesta, pokračuje ulicou SNP v smere k železničnej stanici. Osvetľovacie podperné body za železničným mostom v smere k a.s. Kovohuty sú vo vlastníctve a správe Kovohuty a.s. 5.8 Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy Vyjadrenie vyjadrenia č /2017/Hi zo dňa Mesto Krompachy, zastúpené primátorkou mesta, preskúmalo Vašu žiadosť o vyjadrenie k navrhovanej stavbe ES Krompachy - úprava VN271, optika na ul. SNP a predložené statické posúdenie stavby v súlade s ods. 6 nášho vyjadrenia č. 96-2/2017/Hi zo dňa a k umiestneniu el. vedenia na cestných mostoch na Ul. 29. augusta vydáva toto stanovisko. Súhlasí s umiestnením el. vedení na dva cestné mosty na Ul. 29 augusta za týchto podmienok: 1. El. vedenie na obidvoch cestných mostoch, nad vlečkou a železničnou traťou, bude realizované v chráničkách a v súlade s predloženým statickým posúdením predmetnej 8

9 stavby, vypracovaným Ing. Jánom Marenčíkom, autorizovaným stavebným inžinierom, osv. č. 4143*A*3-1 zo dňa Bude technicky zabezpečené znemožnenie prechodu chodcov po chráničkách el. vedení na telesách mostov, resp. po ľahkej oceľovej technologickej lavičke. 3. Žiadateľ ručí za všetky prípadné vzniknuté škody spôsobené Mestu Krompachy alebo tretím stranám dôsledkom realizácie a užívania stavby a za bezpečnosť dopravy a chodcov v mieste stavby a jej blízkom okolí. 4. Stav vedenia a uchytenia k mostom bude žiadateľ, resp. ním poverená oprávnená osoba kontrolovať minimálne raz ročne. Prípadné vady ihneď odstráni. 5. Žiadateľ zabezpečí pravidelnú údržbu uchytení k cestným mostom a technologickej lavičky tak, aby zodpovedali príslušným technickým normám a vyhovovali aj po estetickej stránke. 6. Vzhľadom k využívaniu telies oboch cestných mostov bude sa žiadateľ spolupodieľať na ich údržbe, a to odstraňovaním prípadnej korózie a náterom oceľových zábradlí oboch cestných mostov min. raz za 24 mesiace, o čom písomne oboznámi Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy. 7. Pred realizáciou stavby predloží Mestu Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy, ako príslušnému cestnému správnemu orgánu pre MK, vypracovaný realizačný projekt k ďalšiemu posúdeniu. 8. Začatie prác vopred písomne oznámi Mestu Krompachy, a to min. 10 pracovných dní pred realizáciou stavby. 9. V prípade potreby riešenia zvláštneho užívania a čiastočnej uzávierky, požiada vopred Mesto Krompachy s dostatočným časovým predstihom o ich povolenie a uhradí príslušné správne poplatky. Riešená môže byť len čiastočná uzávierka počas realizácie prác po jej povolení Mestom Krompachy. Oba mosty musia byť vždy prejazdné a priechodné. 10. Náležitosti vyjadrenia Mesta Krompachy č. 96-2/2017/Hi zo dňa ostávajú v platnosti. 11. V stavbou dotknutom území na Ul. 29. augusta sa nachádza verejné osvetlenie v majetku a správe spoločnosti Kovohuty, a. s. Žiadateľ zodpovedá za vytýčenie jeho el. vedení, ako aj za vytýčenie iných podzemných inžinierskych sietí. 12. Toto vyjadrenie nenahrádza žiadne povolenia potrebné v zmysle platnej legislatívy SR. 13. Mesto Krompachy môže toto vyjadrenie kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem. Správny poplatok v hodnote 100 v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený. Odôvodnenie: Dňa podala Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ES Krompachy úprava VN 271, optika na ul. SNP, SO 01 - optika", ktorá ma byť umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území mesta Krompachy, ulica 29. augusta a SNP. Keďže predložený návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, stavebný úrad príslušný podľa 33 a 117 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a v súlade s 35 ods. 2 stavebného zákona výzvou č.j /ÚK- Výz/Čá zo dňa vyzval navrhovateľa na doplnenie chybajúcich podkladov. Rozhodnutím pod č. j /2017/ÚK-R/PR/Čá zo dňa konanie na 60 dní prerušil. 9

10

11 Príloha pre žiadateľa: Overená projektová dokumentácia stavby s vyznačením umiestnenia stavby. Rozhodnutie sa doručí: Verejnou vyhláškou. Doručí sa: 1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice 2. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. SMaRR, Krompachy 3. VSE Holding a.s., Mlynská 31, Košice 4. Kovohuty a.s., 29, augusta 586, Krompachy 5. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 6. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava Okresný úrad, Od. star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, Spišská Nová Ves 9. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 10. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad 11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice 13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 14. Kromsat s.r.o., Poštová 2, Krompachy 15. LEADER LIGHT s.r.o., M. Gorkého 33, Sp. Nová Ves 16. ŽSR, Generálne riad. odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava 17. ŽSR, Obl. riad. Košice, Sek. elek. a energetiky, Štefánikova 60, Košice 18. ŽSR, Str. hosp. s majetkom, Regionálne pracovisko, Štefánikova 60, Košice 19. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. výstavby TSaŽP, Krompachy 20. Mesto Krompachy stavebný úrad, Námestie slobody 1, Krompachy 1

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn MK/A/2019/15094-03/II/PER Košice 06. 08. 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č.

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Obec DVORANY NAD NITROU

Obec DVORANY NAD NITROU OBEC BOJNÁ 956 01 Bojná číslo: Výst.1003/2018-Ku-002 v Topoľčanoch, dňa 6.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T I E Navrhovateľ, Dušan Beláň, 956 01 Bojná č. 68, požiadal dňa 12.12.2018 o vydanie rozhodnutia

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice Košice dňa 15.11.2017 MK/A/2017/10606-02/IV/TOM ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D V P E Z I N K U

O K R E S N Ý  Ú R A D  V  P E Z I N K U V Pezinku dňa 07.06.2012 Zn.: 5/72-SP/2075-30245/2011-12 Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok Stavebný úrad STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník: ZSE Distribucia a.s., Čulenova 6, Bratislava v

Podrobnejšie

Košice MK/A/2019/ /IV/ KAR,KON ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne pr

Košice MK/A/2019/ /IV/ KAR,KON ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne pr Košice 24.05.2019 MK/A/2019/10799-02/IV/ KAR,KON ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

form_82

form_82 MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Číslo: V-2016/37798-Či V Michalovciach 16.1.2017 Vybavuje Tel.: E-mail: Ing. Vladimír Čižmár 056/6864273 vladimir.cizmar@msumi.sk

Podrobnejšie

VV_2018_05_31

VV_2018_05_31 odbor starostlivosti o životné prostredie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec OÚ-HC-OSŽP-2018/000333-005 v Hlohovci 31. 05. 2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti

Podrobnejšie

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa:

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. .,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 12-09- 2019 Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ -------- Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 05.09.2019 Rozhodnutie Navrhovateľ: Východoslovenská vodarenská

Podrobnejšie

OBEC ČIERNE,

OBEC ČIERNE, OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 1047/14/16 Čierne, dňa 1.6.2016 STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17317282 podal dňa 1.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného

Podrobnejšie

rozh

rozh MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Číslo: 34589-9/2016/195/LÁ Nové Zámky 18.10.2016 Vybavuje: Ing. Ladislav Ács Právoplatnosť: ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad

Podrobnejšie

Verejná vyhláška - návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (ENERPRO, s.r.o., Košice)

Verejná vyhláška - návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (ENERPRO, s.r.o., Košice) - Mesto Moldava nad Bodvou Číslo: 327/2014 Moldava nad Bodvou, 7. 7. 2014 Vybavuje: ing. Schwartzová 1460 32 22 VEREJNÁ Vyvesené dňa: li 'I -011 Zvesené dňa: Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Podrobnejšie

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 č.j. 202/2018-125/Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa 10.10.2018 Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E V E R E J N Á V Y H L

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 08.04.2019 MK/A/2019/10207-04/ I /KON STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117 ods.

Podrobnejšie

Vyvesené dňa Mesto Prešov Stavebný úrad Hlavná 73, 080 O l Prešov Spis.č. SÚ/11092/2018- Su V Prešove dňa: Verejná vyhláška, ktorou sa ozna

Vyvesené dňa Mesto Prešov Stavebný úrad Hlavná 73, 080 O l Prešov Spis.č. SÚ/11092/2018- Su V Prešove dňa: Verejná vyhláška, ktorou sa ozna Vyvesené dňa Mesto Prešov Stavebný úrad Hlavná 73, 080 O l Prešov Spis.č. SÚ/11092/2018- Su V Prešove dňa: 12.04.2019 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na inžiniersku stavbu:

Podrobnejšie

Ziadost

Ziadost Obec Bernolákovo Hlavná 111 900 27 Bernolákovo miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce vo výške..., zaplatený dňa... 1 podpis

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica Č. j.: OÚ-PB-OSZP 2018/012111-8 ZB1 A-20 Považská Bystrica 10. decembra 2018 Vybavuje: Ing. Daniela Benčová R O Z H O D N

Podrobnejšie

[21]

[21] MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Číslo: 20630-ES/1824/2018/195/JF Nové Zámky 20.3.2019 Vybavuje: Ing. Jana Fabóová Právoplatnosť: STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný

Podrobnejšie

Košice dňa MK/A/2018/ /IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne prí

Košice dňa MK/A/2018/ /IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne prí Košice dňa 26.06.2018 MK/A/2018/08920-02/IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Brati

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Brati MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave 20.02.2019 STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej

Podrobnejšie

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži 14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa -------- Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: 12.06.2019 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia..:. Bytové družstvo

Podrobnejšie

MESTO HLOHOVEC Mestský úrad, Odbor výstavby Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania M. R. Štefánika 1, Hlohovec č. 2356/20

MESTO HLOHOVEC Mestský úrad, Odbor výstavby Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania M. R. Štefánika 1, Hlohovec č. 2356/20 MESTO HLOHOVEC Mestský úrad, Odbor výstavby Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec č. 2356/2017-AB v Hlohovci 06.10.2017 Vybavuje: Ing. Hykšová

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ l

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ l Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / 20.03.2019 Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ linka Ing. Pixová/40204865 Bratislava 26.03.2019 VEC:

Podrobnejšie

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: 2.4.2-02-4838-2019 V Prievidzi 18.03.2019 (2.4.2-02-10166-2018) Vybavuje: Ing. Hrabovský Vyvesené dňa: Zvesené dňa : Pečiatka a podpis

Podrobnejšie

dpsmatejicka

dpsmatejicka M E S T O N E M Š O V Á Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/1273/14/DL-003 Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 11.12.2014 Verejná vyhláška D O D A T OČNÉ P O V O

Podrobnejšie

Košice, MK/A/2017/ /IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a

Košice, MK/A/2017/ /IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a Košice, 12.12.2017 MK/A/2017/14775-04/IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.

Podrobnejšie

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 č.j. 184/2018-114/Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa 05.09.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E podľa

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

PERMIT TEMPLATE

PERMIT TEMPLATE SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Žilina Legionárska 5, 012 05 Žilina Číslo: 5263-22979/2017/Daň/770300104/Z47-SP v Žiline, dňa 17. 07. 2017 R O Z H O D N U T I

Podrobnejšie

O B E C P L E Š I V E C ČSLA 1, Plešivec Číslo: 2018/ V Plešivci, dňa Vec: Občianske združenie Sieť LetNet, Letná 340,

O B E C P L E Š I V E C ČSLA 1, Plešivec Číslo: 2018/ V Plešivci, dňa Vec: Občianske združenie Sieť LetNet, Letná 340, O B E C P L E Š I V E C ČSLA 1, 049 11 Plešivec Číslo: 2018/3620-2 V Plešivci, dňa 31.01.2019 Vec: Občianske združenie Sieť LetNet, Letná 340, 049 11 Plešivec - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.0

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.0 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.09.2017 č. SU-1404/904/2019/Ma Ing. Majerníková / 60101168

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad Číslo: 25481/2017/SŽDD/74835 Bratislava 27.10. 2017 Stupeň dôvernosti R O Z H O D N U T I E Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 28.12.2018 MK/ A/2018/20725-03/ I /BUN ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa 117 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m

MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m MK/A/2019/05659-05/II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.1

Podrobnejšie

22BW

22BW Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom MESTSKÝ ÚKAD Zlar nad Hronom ČÍS. doporuč. EV. ČISTO.- wminj/b RZ: Došlo: J 7-08-

Podrobnejšie

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: 21.09.2018 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na základe

Podrobnejšie

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žia

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žia M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica 10.11.2017 V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ (stavebník): P r i M l y n e 1, s.r.o., IČO 50

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚLOHA PROJEKTANTA Lektor : Ing. Ján Petržala 1.podpredseda SKSI - Aké sú úlohy projektanta v procesoch prípravy a realizácie stavieb? - Ako môže prispieť projektant ku kvalite procesov prípravy a realizácie

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA II

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA II Mestská časť Bratislava-Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j. 7726/1838/2019/SU-BAJ V Bratislava dňa 07.05.2019 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava-Rača, stavebný úrad (ďalej len stavebný

Podrobnejšie

[21]

[21] MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 4116/2019/10-UKSP/2-Vl-6 Bratislava, 03.05.2019 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad príslušný podľa

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne pr

MK/A/2019/ /II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne pr MK/A/2019/17558-03/II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976

Podrobnejšie

OBEC SOKOLOVCE Piešťanská 234/84, Sokolovce č.j. 47/2019 Mi / SP dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník Salve Real Estate

OBEC SOKOLOVCE Piešťanská 234/84, Sokolovce č.j. 47/2019 Mi / SP dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník Salve Real Estate OBEC SOKOLOVCE Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce č.j. 47/2019 Mi / SP dňa 12.6. 2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník Salve Real Estates, a.s.,vlárska 6, 831 010 Bratislava identifikačný

Podrobnejšie

O B E C Š I N T A V A

O B E C  Š I N T A V A O B E C D O L N Á S T R E D A 925 63 Dolná Streda s. č. 650 Číslo: 708/ÚPaSP 902/2018 V Dolnej Strede, dňa 15.1.2019 Vec : Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361

Podrobnejšie

v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Me

v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Me v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 01 Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: 20.09.2018 Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný

Podrobnejšie

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36 projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa STAVEBNÉ POVOLENIE J Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa STAVEBNÉ POVOLENIE J Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa 15.5.2019 STAVEBNÉ POVOLENIE J Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, ako stavebný

Podrobnejšie

Zmluva č

Zmluva č Zmluva č. 845 876 008-2-2017 -ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa 50a a 151o) a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Čl. I Zmluvné strany

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica Č. j. OU-PB-OSZP-2019/000145-3/ZB1 V Považskej Bystrici 5. februára 2019 Vybavuje Ing. Mjartan R O Z H O D N U T I E Okresný

Podrobnejšie

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/ /AMi V Liptovskom Mikuláši / /AMi

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/ /AMi V Liptovskom Mikuláši / /AMi MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/6183-05/AMi V Liptovskom Mikuláši 18.03.2019 2019/1214-05/AMi Vec: Žiadosť o dodatočné povolenie a kolaudáciu stavby

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mestská časť Bratislava Petržalka ako príslušný špeciálny

Podrobnejšie

Okresný úrad v Prievidzi,

Okresný úrad v Prievidzi, O b e c Nitrianske Pravno Podacie číslo obce: 1073/2018 V Nitrianskom Pravne dňa 15.05.2018 Podacie číslo SOcÚ: 34/2018/SP-2 Vybavuje : Mgr. Budayová Verejná vyhláška Začiatok zverejnenia, dňa: Zverejnená

Podrobnejšie

Mesto Prešov stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov Císlo: SU/10203/2018-Su PSČ 080 Ol V Prešove dňa: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje

Mesto Prešov stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov Císlo: SU/10203/2018-Su PSČ 080 Ol V Prešove dňa: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje Mesto Prešov stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov Císlo: SU/10203/2018-Su PSČ 080 Ol V Prešove dňa: 15.10.2018 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na líniovú inžinierskú

Podrobnejšie

Obec Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou č. 250, p. Dlhá nad Oravou Č. j. : 460/2016/694, TS01/A10 Dlhá nad Oravou, Vybavuje: Ing. Peter

Obec Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou č. 250, p. Dlhá nad Oravou Č. j. : 460/2016/694, TS01/A10 Dlhá nad Oravou, Vybavuje: Ing. Peter Obec Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou č. 250, 027 55 p. Dlhá nad Oravou Č. j. : 460/2016/694, TS01/A10 Dlhá nad Oravou, 13.01.2017 Vybavuje: Ing. Peter Matištík tel. č. +421901788721, e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk

Podrobnejšie

T r. W! E (Hl a p í Ĺ-tíkiCtt Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava číslo účtu: /7500 ICO/IC DPH: /SK

T r. W! E (Hl a p í Ĺ-tíkiCtt Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava číslo účtu: /7500 ICO/IC DPH: /SK T r. W! E (Hl a p í Ĺ-tíkiCtt Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo účtu: 2940223/7500 ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893 Obeh. register: Obchodný register Okresného súdu

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec Číslo: OU-LC-OCDPK-2019/003660 V Lučenci dňa: 05.04.2019 P O V O L E N I E Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy

Podrobnejšie

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiad

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiad M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica 7.10.2016 V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ (stavebník): Západoslovenská distribučná, a.s.

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 631/TS/18 Čierne, dňa 4.7.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebníci: Beleš Marián, Čierne 138 a manž. Jana, Čierne 1065, podali dňa 30.5.2018 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného

Podrobnejšie

form_65 - Kovos recykling

form_65 - Kovos recykling Číslo: Vybavuje Tel.: Email: V2017/00469Ha V2016/00271Ha Ing. Viliam Hakoš 056/6864278 viliam.hakos@msumi.sk MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce V Michalovciach 20.10.2017

Podrobnejšie

ST RUO

ST RUO Príloha 1 Definície, výklad pojmov a zoznam skratiek Príloha 1: Definície, výklad pojmov a zoznam skratiek strana 1 z 6 Obsah 1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV... 3 2. SKRATKY... 6 Príloha 1: Definície, výklad

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava 214 ÚR/1995/10092/2016/SÚ/JF-168 V Bratislave dňa /418/2017/SÚ/JF R O Z

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava 214 ÚR/1995/10092/2016/SÚ/JF-168 V Bratislave dňa /418/2017/SÚ/JF R O Z Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214 ÚR/1995/10092/2016/SÚ/JF-168 V Bratislave dňa 17.07.2017 106/418/2017/SÚ/JF R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Vrakuňa,

Podrobnejšie

MK/A/2019/ / I /SEL Košice, dňa STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecn

MK/A/2019/ / I /SEL Košice, dňa STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecn MK/A/2019/08762-03/ I /SEL Košice, dňa 29.03.2019 STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117

Podrobnejšie

O k r e s n ý ú r a d v S e n c i

O k r e s n ý ú r a d v S e n c i Obec Hamuliakovo 900 43 Hamuliakovo Č. j.: 331-37-H-2019-Mi-2 dňa 23.05.2019 Verejná vyhláška STAVEBNÉ POVOLENIE Obec Hamuliakovo, stavebný úrad príslušný podľa 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Podrobnejšie

MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 08

MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 08 MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg -------- So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 080 O l Prešov V Prešove dňa: 09.09.2019 Verejná vyhláška,

Podrobnejšie

RNDr

RNDr MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j.: 16388/2671 /2016/UPSP-PR Bratislava 24.10.2016 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2959/2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, 5.9.2016 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Podrobnejšie

', :, :. Mesto Zlaté Moravce '. \ )Y',:...:{ ( \ ",(""""' /. ' ;;.... / v -, _ ' "f.()./ 01,G.íslô:" u..., - / Ul. 1. mája č. 2, 95

', :, :. Mesto Zlaté Moravce '. \ )Y',:...:{ ( \ ,(' /. ' ;;.... / v -, _ ' f.()./ 01,G.íslô: u..., - / Ul. 1. mája č. 2, 95 ', :, :. Mesto Zlaté Moravce '. \ )Y',:...:{ ( \ ",(""""' /. ' ;;.... / v -, _ ' "f.()./ 01,G.íslô:" 1 1299112018-004 - u..., - / Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce V Zlatých Moravciach, 21. 03. 2018,,:_:

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

Číslo spisu:4227/2010

Číslo spisu:4227/2010 Strana 1 Číslo spisu: 2284/2014 Žiar nad Hronom: 3.7.2014 Vybavuje: D. Szarvasová STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA Mesto Žiar nad Hronom, príslušný správny orgán, podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb.

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/015806-09-Hl. Nové Zámky dňa: 06.12.2018 Právoplatnosť : R O Z H O D N U T I E verejnou vyhláškou Okresný

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, 832 91 Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N O V É M E S T O J u n á c k a 1. 8 3 2 91 B r a t is

Podrobnejšie

Okresný úrad v Prievidzi,

Okresný úrad v Prievidzi, Obec Kocurany Podacie číslo obce: 1/2018 V Prievidzi dňa 22. 06. 2018 Podacie číslo SOcÚ: 60/2018/SP-4 Vybavuje: Ing. Hurtová Verejná vyhláška Zverejnená dňa: Zvesená dňa: Meno, podpis, pečiatka R o z

Podrobnejšie

MESTO PRIEVIDZA Námestie slobody č. 14, Prievidza Značka: V Prievidzi Vybavuje: Ing. Davidesová V E R E J N Á V Y

MESTO PRIEVIDZA Námestie slobody č. 14, Prievidza Značka: V Prievidzi Vybavuje: Ing. Davidesová V E R E J N Á V Y MESTO PRIEVIDZA Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza Značka: 2.4.2-03-8693-2019 V Prievidzi 03.07.2019 Vybavuje: Ing. Davidesová V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Vyvesené dňa: Zvesené dňa: Odtlačok pečiatky

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD V E R E J N Á V Y H L Á Š K A č. MK/A/2019/12157-03/II/GAZ v Košiciach, 17.6.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP 48/A, Košice ako vecne a miestne príslušný

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd Účinnosť od: 01. 01. 2018

Podrobnejšie

Zmluva nepomenovaná

Zmluva nepomenovaná Príloha 2.3.3 Zmluva č. XX/20XX o pridelení kapacity infraštruktúry (ďalej len Zmluva ) uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s 40 zákona

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 8437/2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, 17. 9. 2018 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie Pripomienkovaný materiál: Návrh zákona:

Podrobnejšie

ROZHODNUTIE

ROZHODNUTIE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO oddelenie územného konania a stavebného poriadku Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 č. ÚKaSP-2011-10/ 392 UR-KON prer. vyz. Bratislava

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

M E S T O S E R E Ď Nám. republiky 1176/10, Sereď Číslo : 465/ÚPaSP 25/2016 V Seredi dňa Vec : Energetika Sereď, s.r.o., IČO

M E S T O S E R E Ď Nám. republiky 1176/10, Sereď Číslo : 465/ÚPaSP 25/2016 V Seredi dňa Vec : Energetika Sereď, s.r.o., IČO M E S T O S E R E Ď Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď Číslo : 465/ÚPaSP 25/2016 V Seredi dňa 07.03.2016 Vec : Energetika Sereď, s.r.o., IČO 47 067 578, so sídlom Mlynárska 4677/39, Sereď - žiadosť o

Podrobnejšie

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, 934 01 Levice, IČO: 44453281 (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 01 Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa 20. 02. 2013 VEC Ponuka na bezplatný prevod príjazdovej

Podrobnejšie

[21]

[21] MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 6693/2018/10-UKSP/4/111 Bratislava, 04.12.2018 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Podrobnejšie

UR R-Slovak telekom Nám.hraničiarov

UR R-Slovak telekom Nám.hraničiarov MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2393/2017/10-UKSP/Fy-12 Bratislava, 3.5.2017 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava - Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný

Podrobnejšie

M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA

M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa 10.8.2011 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E Stavebník: Mesto

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/linka Mgr. Ivorová/59246245 Bratislava 20.06.2019 Vec:

Podrobnejšie

Ziadost_o_stavebne_povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona

Podrobnejšie

Číslo: 2334/ IJ V Zlatých Moravciach

Číslo: 2334/ IJ V Zlatých Moravciach Obec Ladice Hlavná č. 219, 951 77 Ladice Číslo: 69/2017-003 RB V Ladiciach dňa 03.7.2017 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vec: Ľubomír Varga, bytom Sľažany č. 113 - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Podrobnejšie

BD Tbiliská 23 R

BD Tbiliská 23 R MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 - Č.j: 16103/2949/2017/UPSP-LU Bratislava: 09.10.2017 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača, ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

M E S T O P R I E V I D Z A

M E S T O   P R I E V I D Z A Obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná č. 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany Číslo: 678/2019-306/SP V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 02.04.2019 Vybavuje: Ing. Jankovová VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Podrobnejšie

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr Žiadateľ : tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úrad vo Svätom Jure Prostredná 29 900 21 Svätý Jur Vec:

Podrobnejšie

verejna_vyhlaska_cyklochodniky

verejna_vyhlaska_cyklochodniky OBEC HORNÁ SÚČA Obecný úrad Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča č. S/OcÚHS/0575/2019-004 v Hornej Súči, dňa 21.05.2019 Verejná vyhláška R O Z H O D N U T I E Obec Horná Súča, ako orgán štátnej správy

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve MK/A/2019/09655-04/II/BER Košice, 15.05.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117

Podrobnejšie