obalka.indd

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "obalka.indd"

Prepis

1 Kalendár povinností na rok 2011 PRAKTICKÝ KALENDÁR PRE PODNIKATEĽA

2 Pouitéprávnepredpisy: Zákon èíslo Názov zákona 511/1992 Zb. zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov 152/1994 Z. z. zákon o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 461/2003 Z. z. zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 595/2003 Z. z. zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 5/2004 Z. z. zákon o slubách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 98/2004 Z. z. zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 104/2004 Z. z. zákon o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 105/2004 Z. z. zákon o spotrebnej v znení neskorších predpisov 106/2004 Z. z. zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 107/2004 Z. z. zákon o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 222/2004 Z. z. zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 580/2004 Z. z. zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 582/2004 Z. z. zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zahàòa aj daò z motorových vozidiel) 609/2007 Z. z. zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov 68/2008 Z. z. zákon o úhrade za sluby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1

3 Január týdeò + 5 dní 2. týdeò 10. január 17. január 3. týdeò 20. január 4. týdeò 25. január 5. týdeò 31. január zamestnancov za december 2010 za december 2010 odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za december 2010 odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za december 2010 (namiesto soboty 8. januára 2011) odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za december 2010 (namiesto soboty 8. januára 2011) povinnos pre SZÈO pri zmene zdravotnej poisovne písomne vykáza výšku preddavku na poistné svojej novej poisovni 17 zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. 35 zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. 17 zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 20 zákona è. 580/2004 Z. z. odvod zrákovej dane z príjmov za prenájom nebytových priestorov, spoloèných èastí 43 ods. 3 písm. g) domu a spoloèných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je a ods. 14 zákona è. 595/2003 Z. z. príjmom fondu prevádzky, údrby a opráv, vrátane prijatých sankèných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom za rok 2010 (namiesto soboty 15. januára 2011) odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za december 2010 a oznámenie tejto 43 zákona è. 595/2003 Z. z. skutoènosti správcovi dane (namiesto soboty 15. januára 2011) odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za december 2010 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane (namiesto soboty 15. januára 2011) 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za december 2010 pre platite¾ov DPH, 80 zákona è. 222/2004 Z. z. ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za 4. štvrrok 2010 pre platite¾ov 80 zákona è. 222/2004 Z. z. DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrroku a v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrrokoch nepresiahne hodnotu eur termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za december 2010 alebo za 4. štvrrok 2010 pre platite¾ov s mesaènou a štvrroènou daòovou povinnosou termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za december 2010 termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za december zákona è. 222/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. termín na predloenie oznámenia správcovi dane o platbách fyzickým osobám, ak vyplatená a nezdanená suma za rok 2010 presiahla výšku 3 319,39 eura a nejde o platby 32 ods. 5 zákona è. 511/1992 Zb. formou úhrady na bankový úèet alebo úhrady cez elektronickú registraènú pokladnicu (namiesto nedele 30. januára 2011) termín pre zamestnávate¾ov na predloenie preh¾adu o zrazených a odvedených preddavkoch na daò a dani vyberanej pod¾a 43zpríjmov zo závislej èinnosti a o daòovom 49 zákona è. 595/2003 Z. z. bonuse za 4. štvrrok 2010 zamestnávate¾om za december 2010, ak nie je pevne stanovený termín vý- plat a boli vyplatené do 31. januára 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z príjmov FO a PO vo výške 1/12 za január a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. termín na podanie daòového priznania a splatnos dane z motorových vozidiel za rok ods. 1 a 91 zákona è. 582/2004 Z. z. splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za január 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur termín na zaplatenie dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje správcovi dane obci 91 zákona è. 582/2004 Z. z. 27, 49a 57 zákona è. 582/2004 Z. z. termín na podanie daòového priznania k dani z nehnute¾ností pre daòovníka, ktorému 19 zákona è. 582/2004 Z. z. vznikla daòová povinnos alebo u ktorého nastali zmeny skutoèností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnute¾ností termín na zúètovanie prídelov do sociálneho fondu za rok 2010, nevyèerpaný zostatok 6 ods. 3 zákona è. 152/1994 Z. z. sa prevádza do nasledujúceho roka splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo na rok 2011, ak sa úhrada 7 zákona è. 68/2008 Z. z. platí mesaène, štvrroène, polroène aj roène 2

4 Február týdeò + 5 dní 7. február zamestnancov za január 2011 za január zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za január zákona è. 595/2003 Z. z. termín, dokedy musí zamestnávate¾ vyda svojmu zamestnancovi doklad o príjmoch a zaplatených preddavkoch na verejné zdravotné poistenie 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. 19 ods. 5 zákona è. 580/2004 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za január zákona è. 580/2004 Z. z. 8. február 10. február 7. týdeò 15. február 21. február 8. týdeò 25. február 9. týdeò 28. február odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za január zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v januári ods. 1 zákona termín na vystavenie a doruèenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom 39 ods. 5 písm. c) zákona è. 595/2003 Z. z. liste zamestnancovi, ktorý iada o vykonanie roèného zúètovania preddavkov na daò za rok 2010 iného zamestnávate¾a odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za január 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za január 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane termín, dokedy môe zamestnanec poiada o vykonanie roèného zúètovania preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2010 svojho zamestnávate¾a termín, dokedy môe zamestnanec poiada o vykonanie roèného zúètovania preddavkov na daò z príjmov FO za rok zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. 19 ods. 2 zákona è. 580/2004 Z. z. 38 ods. 1 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur (namiesto nedele 20. februára 2011) termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za január 2011 pre platite¾ov DPH, 80 zákona è. 222/2004 Z. z. ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie (namiesto nedele 20. februára 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za január 2011 pre platite¾ov s mesaènou daòovou povinnosou termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za január 2011 oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2011 zamestnávate¾om za január 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 28. februára zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. splatnos mesaèného preddavku na daò z príjmov FO a PO vo výške 1/12 za február a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za február 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur 91 zákona è. 582/2004 Z. z. splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 3

5 Marec týdeò + 5 dní 8. marec 10. týdeò 10. marec 11. týdeò 15. marec 21. marec 12. týdeò 25. marec 13. týdeò 31. marec zamestnancov za február 2011 za február zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za február zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za február zákona è. 580/2004 Z. z. odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za február zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené vo februári 2011 termín na vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste zamestnancovi, ak podáva za rok 2010 daòové priznanie k dani z príjmov odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za február 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za február 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane 143 ods. 1 zákona 39 ods. 5 písm. a) zákona è. 595/2003 Z. z. 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur (namiesto nedele 20. marca 2011) termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za február 2011 pre platite¾ov DPH, 80 zákona è. 222/2004 Z. z. ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie (namiesto nedele 20. marca 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za február 2011 pre platite¾ov s mesaènou daòovou povinnosou termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za február 2011 oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2011 zamestnávate¾om za február 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. marca 2011 termín na výpoèet dane a roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov FO zo závislej èinnosti za rok 2010 termín na vykonanie roèného zúètovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie za kalendárny rok 2010 odvod poplatku za neplnenie povinného podielu zamestnávania obèanov so zmenenou pracovnou schopnosou na celkovom poète svojich zamestnancov termín na podanie daòového priznania a splatnos dane z príjmov FO a dane z príjmov PO za rok 2010 termín na predloenie hlásenia o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov FO zo závislej èinnosti, o zrazených preddavkoch na daò a o daòovom bonuse za rok 2010 splatnos mesaèného a štvrroèného preddavku na daò z príjmov FO a PO za marec 2011 alebo za 1. štvrrok 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za marec 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur 78 zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 38 zákona è. 595/2003 Z. z. 19 ods. 1 zákona è. 580/2004 Z. z. 65 zákona è. 5/2004 Z. z. 49 zákona è. 595/2003 Z. z. 49 zákona è. 595/2003 Z. z. 34a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. 91 zákona è. 582/2004 Z. z. splatnos štvrroèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane za 1. štvrrok 2011, ak predpokladaná daò presiahne 660 eur a nepre- 91 zákona è. 582/2004 Z. z. siahne eur splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 4

6 Apríl týdeò + 5 dní zamestnancov za marec 2011 za marec zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za marec zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za marec zákona è. 580/2004 Z. z. 8. apríl 15. týdeò 15. apríl 16. týdeò 20. apríl 17. týdeò 26. apríl odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za marec zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v marci 2011 odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za marec 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za marec 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane 143 ods. 1 zákona 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za marec 2011 pre platite¾ov DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie 80 zákona è. 222/2004 Z. z. termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za 1. štvrrok 2011 pre platite¾ov 80 zákona è. 222/2004 Z. z. DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrroku a v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrrokoch nepresiahne hodnotu eur termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za marec 2011 alebo za 78 zákona è. 222/2004 Z. z. 1. štvrrok 2011 pre platite¾ov s mesaènou a štvrroènou daòovou povinnosou (namiesto sviatku 25. apríla 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za marec 2011 (namiesto sviatku 25. apríla 2011) oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej (namiesto sviatku 25. apríla 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2011 (namiesto sviatku 25. apríla 2011) 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 5

7 Máj máj 18. týdeò + 5 dní 19. týdeò 9. máj 16. máj 20. týdeò 20. máj 21. týdeò 25. máj 22. týdeò 31. máj termín pre zamestnávate¾ov na predloenie preh¾adu o zrazených a odvedených preddavkoch na daò z príjmov zo závislej èinnosti a o daòovom bonuse za 1. štvrrok zákona è. 595/2003 Z. z. (namiesto soboty 30. apríla 2011) zamestnávate¾om za marec 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 30. apríla 2011 (namiesto soboty 30. apríla 2011) termín pre poistenca a zamestnávate¾a na oznámenie ostatným platite¾om poistného 19 ods. 10 zákona è. 580/2004 Z. z. ich preplatku alebo nedoplatku z roèného zúètovania preddavkov na zdravotné poistenie za zamestnanca za rok 2010 (namiesto soboty 30. apríla 2011) splatnos mesaèného preddavku na daò z príjmov FO a PO vo výške 1/12 za apríl a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. (namiesto soboty 30. apríla 2011) termín na vyrovnanie rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daò z príjmov PO, ak 42 ods. 9 zákona è. 595/2003 Z. z. zaplatené preddavky od do sú nišie ako preddavky vyplývajúce z podaného daòového priznania za rok 2010 (namiesto soboty 30. apríla 2011) splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej 91 zákona è. 582/2004 Z. z. dane za apríl 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur (namiesto soboty 30. apríla 2011) termín na vystavenie a doruèenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom 39 ods. 5 písm. b) zákona è. 595/2003 Z. z. liste zamestnanca, ak zamestnávate¾ vykonal roèné zúètovanie preddavkov na daò za rok 2010 (namiesto soboty 30. apríla 2011) splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 7 zákona è. 68/2008 Z. z. a štvrroène (namiesto soboty 30. apríla 2011) 17 zákona è. 580/2004 Z. z. zamestnancov za apríl zákona za apríl ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za apríl zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za apríl 2011 (namiesto nedele 8. mája 2011) odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za apríl 2011 (namiesto nedele 8. mája 2010) uvedenýchv 4ods. 2, akbolipríjmy vyplatenévapríli2011 (namiestonedele8. mája2011) odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za apríl 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane (namiesto nedele 15. mája 2011) odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za apríl 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane (namiesto nedele 15. mája 2011) predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, mesiacov obrat eur termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za apríl 2011 pre platite¾ov DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za apríl 2011 pre platite¾ov s mesaènou daòovou povinnosou termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za apríl 2011 oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2011 zamestnávate¾om za apríl 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. mája zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 143 ods. 1 zákona 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. 4 zákona è. 222/2004 Z. z. 80 zákona è. 222/2004 Z. z. 78 zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. termín pre zamestnávate¾a na oznámenie príslušnej zdravotnej poisovni o výslednom 19 ods. 15 zákona è. 580/2004 Z. z. preplatku alebo nedoplatku z vykonaného roèného zúètovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie za rok 2010 splatnos mesaèného preddavku na daò z príjmov FO a PO vo výške 1/12 za máj a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej 91 zákona è. 582/2004 Z. z. dane za máj 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 6

8 Jún týdeò + 5 dní zamestnancov za máj 2011 za máj zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za máj zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za máj zákona è. 580/2004 Z. z. 8. jún 24. týdeò 15. jún 25. týdeò 20. jún 27. jún 26. týdeò 30. jún odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za máj zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v máji 2011 odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za máj 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za máj 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane 143 ods. 1 zákona 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za máj 2011 pre platite¾ov DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za máj 2011 pre platite¾ov s mesaènou daòovou povinnosou (namiesto soboty 25. júna 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za máj 2011 (namiesto soboty 25. júna 2011) oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej (namiesto soboty 25. júna 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2011 (namiesto soboty 25. júna 2011) zamestnávate¾om za máj 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 30. júna 2011 splatnos mesaèného a štvrroèného preddavku na daò z príjmov FO a PO za jún 2011 alebo za 2. štvrrok 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za jún 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur 80 zákona è. 222/2004 Z. z. 78 zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 34a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. 91 zákona è. 582/2004 Z. z. splatnos štvrroèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane za 2. štvrrok 2011, ak predpokladaná daò presiahne 660 eur a nepre- 91 zákona è. 582/2004 Z. z. siahne eur termín na vyrovnanie nedoplatku, príp. preplatku na poistnom, ktorý vznikol roèným zúètovaním preddavkov na verejné zdravotné poistenie za kalendárny rok 2010 termín na odovzdanie odpisu roèného zúètovania preddavkov na ZP za rok 2010, ak SZÈO zmenila zdravotnú poisovòu k 1. januáru ods. 11 zákona è. 580/2004 Z. z. 20 ods. 2 písm. c) zákona è. 580/2004 Z. z. splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 7

9 Júl týdeò + 5 dní 8. júl 28. týdeò 15. júl 29. týdeò 20. júl 30. týdeò 25. júl odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávate¾om aj za zamestnancov za jún 2011 za jún zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za jún zákona è. 595/2003 Z. z. prevod finanèných prostriedkov sociálneho fondu na osobitný úèet (najneskôr do 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. konca odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za jún zákona è. 580/2004 Z. z. odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za jún zákona 143 ods. 1 zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v júni 2011 xxodvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za jún 2011 a oznámenie tejto 43 zákona è. 595/2003 Z. z. skutoènosti správcovi dane odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za jún 2011 a oznámenie 44 zákona è. 595/2003 Z. z. tejto skutoènosti správcovi dane predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. miesto podnikania alebo prevádzkareò v tuzemsku a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat eur termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za jún 2011 pre platite¾ov DPH, 80 zákona è. 222/2004 Z. z. ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za 2. štvrrok 2011 pre platite- 80 zákona è. 222/2004 Z. z. ¾ov DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrroku a v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrrokoch nepresiahne hodnotu eur termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za jún 2011 alebo za 2. štvrrok 2011 pre platite¾ov s mesaènou a štvrroènou daòovou povinnosou termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za jún 2011 oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za jún zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 8

10 August august 31. týdeò + 5 dní 32. týdeò 8. august 33. týdeò 15. august 22. august 34. týdeò 25. august 35. týdeò 31. august termín pre zamestnávate¾ov na predloenie preh¾adu o zrazených a odvedených preddavkoch na daò z príjmov zo závislej èinnosti a o daòovom bonuse za 2. štvrrok zákona è. 595/2003 Z. z. (namiesto nedele 31. júla 2011) è. zamestnávate¾om za jún 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat 461/2003 Z. z. a boli vyplatené do 31. júla 2011 (namiesto nedele 31. júla 2011) splatnos mesaèného preddavku na daò z príjmov FO a PO vo výške 1/12 za júl 2011 (namiesto nedele 31. júla 2011) 34a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za júl 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur (namiesto 91 zákona è. 582/2004 Z. z. nedele 31. júla 2011) termín na oznámenie colnému úradu mnostva spotrebite¾ských balení cigariet uvedených do daòového vo¾ného obehu na daòovom území za prvých šes kalendárnych me- 9 zákona è. 106/2004 Z. z. siacov (namiesto nedele 31. júla 2011) splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène a štvrroène (namiesto nedele 31. júla 2011) zamestnancov za júl 2011 za júl zákona è. 68/2008 Z. z. 17 zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za júl zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za júl zákona è. 580/2004 Z. z. odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za júl zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v júli 2011 odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za júl 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za júl 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane 143 ods. 1 zákona 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur (namiesto soboty 20. augusta 2011) termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za júl 2011 pre platite¾ov DPH, ktorí 80 zákona è. 222/2004 Z. z. uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie (namiesto soboty 20. augusta 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za júl 2011 pre platite¾ov s mesaènou daòovou povinnosou termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za júl 2011 oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2011 zamestnávate¾om za júl 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. augusta 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z príjmov FO a PO vo výške 1/12 za august 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za august 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 78 zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 34a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. 91 zákona è. 582/2004 Z. z. 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 9

11 September týdeò + 5 dní zamestnancov za august 2011 za august zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za august zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za august zákona è. 580/2004 Z. z. 8. september 37. týdeò 16. september 38. týdeò 20. september 26. september 39. týdeò 30. september odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za august zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v auguste 2011 odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za august 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane (namiesto sviatku 15. septembra 2011) odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za august 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane (namiesto sviatku 15. septembra 2011) 143 ods. 1 zákona 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za august 2011 pre platite¾ov DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za august 2011 pre platite¾ov s mesaènou daòovou povinnosou (namiesto nedele 25. septembra 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za august 2011 (namiesto nedele 25. septembra 2011) oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2011 (namiesto nedele 25. septembra 2011) zamestnávate¾om za august 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 30. septembra 2011 splatnos mesaèného a štvrroèného preddavku na daò z príjmov FO a PO za september 2011 alebo za 3. štvrrok 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za september 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur 80 zákona è. 222/2004 Z. z. 78 zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 34a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. 91 zákona è. 582/2004 Z. z. splatnos štvrroèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane za 3. štvrrok 2011, ak predpokladaná daò presiahne 660 eur a nepre- 91 zákona è. 582/2004 Z. z. siahne eur splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 10

12 Október týdeò + 5 dní 41. týdeò 10. október 17. október 42. týdeò 20. október 43. týdeò 25. október 44. týdeò 31. október zamestnancov za september 2011 za september 2011 odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za september 2011 odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za september 2011 (namiesto soboty 8. októbra 2011) odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za september 2011 (namiesto soboty 8. októbra 2011) 17 zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. 35 zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. 17 zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 143 ods. 1 zákona uvedených v 4 ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v septembri 2011 (namiesto soboty 8. októbra 2011) odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za september 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane (namiesto soboty 15. októbra 2011) odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za september 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane (namiesto soboty 15. októbra 2011) 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za september 2011 pre platite¾ov 80 zákona è. 222/2004 Z. z. DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za 3. štvrrok 2011 pre platite¾ov 80 zákona è. 222/2004 Z. z. DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrroku a v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrrokoch nepresiahne hodnotu eur termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za september 2011 alebo za 3. štvrrok 2011 pre platite¾ov s mesaènou a štvrroènou daòovou povinnosou termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za september 2011 oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2011 termín pre zamestnávate¾ov na predloenie preh¾adu o zrazených a odvedených preddavkoch na daò z príjmov zo závislej èinnosti a o daòovom bonuse za 3. štvrrok 2011 zamestnávate¾om za september 2011, ak nie je pevne stanovený termín vý- plat a boli vyplatené do 31. októbra zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 49 zákona è. 595/2003 Z. z. splatnos mesaèného preddavku na daò z príjmov FO a PO vo výške 1/12 za október a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za október 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène a štvrroène 91 zákona è. 582/2004 Z. z. 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 11

13 November týdeò + 5 dní zamestnancov za október 2011 za október zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za október zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za október zákona è. 580/2004 Z. z. 8. november 46. týdeò 15. november 21. november 47. týdeò 25. november 48. týdeò 30. november odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za október zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v októbri 2011 odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za október 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za október 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane 143 ods. 1 zákona 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, miesto 4 zákona è. 222/2004 Z. z. podnikania alebo prevádzkareò v tuzemsku a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat eur (namiesto nedele 20. novembra 2011) termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za október 2011 pre platite¾ov DPH, 80 zákona è. 222/2004 Z. z. ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie (namiesto nedele 20. novembra 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za október 2011 pre platite¾ov s mesaènou daòovou povinnosou termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za október 2011 oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2011 zamestnávate¾om za október 2011, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 30. novembra 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z príjmov FO a PO vo výške 1/12 za november 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za november 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 78 zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 34a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. 91 zákona è. 582/2004 Z. z. 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 12

14 December týdeò + 5 dní zamestnancov za november 2011 za november zákona è. 580/2004 Z. z. 143 zákona 6 ods. 2 zákona è. 52/1994 Z. z. odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov za november zákona è. 595/2003 Z. z. 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie pre SZÈO za november zákona è. 580/2004 Z. z. 8. december 50. týdeò 15. december 51. týdeò 20. december 52. týdeò 27. december 1. týdeò 2. január 2012 odvod poistného na sociálne poistenie pre SZÈO za november zákona uvedených v 4ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v novembri 2011 odvod dane z príjmov vyberanej zrákou z príjmov za november 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane odvod preddavku na zabezpeèenie dane platite¾om príjmu za november 2011 a oznámenie tejto skutoènosti správcovi dane 143 ods. 1 zákona 43 zákona è. 595/2003 Z. z. 44 zákona è. 595/2003 Z. z. predloi iados o registráciu platite¾a DPH pre zdanite¾nú osobu, ktorá má sídlo, 4 zákona è. 222/2004 Z. z. mesiacov obrat eur termín na podanie súhrnného výkazu elektronicky za november 2011 pre platite¾ov DPH, ktorí uskutoèòujú intrakomunitárne dodanie tovaru a sluieb v rámci Európskej únie termín na podanie daòového priznania a splatnos DPH za november 2011 pre platite- ¾ov s mesaènou daòovou povinnosou (namiesto sviatku 25. decembra 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov za november 2011 (namiesto sviatku 25. decembra 2011) oznámi elektronicky colnému úradu údaje pod¾a 44a ods. 15 zákona o spotrebnej (namiesto sviatku 25. decembra 2011) termín na podanie daòového priznania a splatnos spotrebných daní z elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2011 (namiesto sviatku 25. decembra 2011) zamestnávate¾om za november 2011, ak nie je pevne stanovený termín vý- plat a boli vyplatené do 31. decembra 2011 splatnos mesaèného a štvrroèného preddavku na daò z príjmov FO a PO za december 2011 alebo za 4. štvrrok 2011 splatnos mesaèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane za december 2011, ak predpokladaná daò presiahne eur 80 zákona è. 222/2004 Z. z. 78 zákona è. 222/2004 Z. z. 44a ods. 17 zákona è. 105/2004 Z. z. 12, 24a 36 zákona è. 609/2007 Z. z. 34a 42 zákona è. 595/2003 Z. z. 91 zákona è. 582/2004 Z. z. splatnos štvrroèného preddavku na daò z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane za 4. štvrrok 2011, ak predpokladaná daò presiahne 660 eur a nepre- 91 zákona è. 582/2004 Z. z. siahne eur splatnos platby za sluby verejnosti poskytované STV a SRo, ak sa úhrada platí mesaène 7 zákona è. 68/2008 Z. z. 13

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Upravený text modrou farbou dňa 27.1.2016 1. Podanie daňového priznania za

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt TYP S ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2005 podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnosť registrácie Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom

Podrobnejšie

DPFOBv05 v1.10

DPFOBv05 v1.10 DPFOBv5_ FO typ: B DAÒOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pod¾a zákona è. 5953 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ïalej len zákon ) Èíselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn_3_2010.doc

Microsoft Word - vzn_3_2010.doc OBEC KAMENEC POD VTÁČ NIKOM Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2010 o miestnych daniach ČASŤ 1 Čl. 1 Predmet úpravy Obec Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo TYP X Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2017.doc

Rozpocet-Prijmy-2017.doc Návrh programového rozpočtu obce SOBLAHOV 217-219 1 z 8 PRÍJMY 1 539 69 (v EUR) 1 539 69 1 32 923 1 322 233 BEŽNÉ PRÍJMY 1 39 69 (v EUR) 1 39 69 1 32 923 1 322 233 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 784 47 (v EUR) 784 47

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf 242 399 (v EUR) 242 399 219 499 219 399 22 284 (v EUR) 22 284 218 284 218 284 1 DAŇOVÉ 25 9 (v EUR) 25 9 25 9 25 9 Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/24 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

Správy pre podnikateľov-1/2012

Správy pre podnikateľov-1/2012 1/2012 Správy pre podnikate¾ov pravidelný súhrnný preh¾ad informácií o pripravovaných a realizovaných zmenách, pokynoch a usmerneniach v daòovej, úètovnej, mzdovej a èiastoène aj právnej legislatíve SR.

Podrobnejšie

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvory nad Žitavou od : 30. 11. 2015

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2016.doc

Rozpocet-Prijmy-2016.doc N Á V R H R O Z P O Č T U O B C E S O B L A H O V 216 218 1 z 12 Programový rozpočet obce Soblahov na roky 216-218 Programový rozpočet Obce Soblahov na roky 216-218 je zostavený v súlade s nasledovnými

Podrobnejšie

DPFOAv18 v1.13-vzor

DPFOAv18 v1.13-vzor DPFOAv18_1 FO typ: A V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Podrobnejšie

OBAL01-ZZ.vp

OBAL01-ZZ.vp SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

Microsoft Word Viewer - príklady k 139b_verzia_21_01_2011

Microsoft Word Viewer - príklady k 139b_verzia_21_01_2011 Príklad 1 Zamestnancovi s pravidelným mesačným príjmom skončí pracovný pomer 30. apríla 2011. V mesiaci júl 2011 (zúčtovanie miezd za mesiac jún 2011) mu zamestnávateľ zúčtuje príjem zo závislej činnosti

Podrobnejšie

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Podrobnejšie

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2013 K bodu programu SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA ŽILINA Č. 21/2012

Podrobnejšie

DPFOAv16 v1.5

DPFOAv16 v1.5 DPFOAv16_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y

M e s t o  G b e l y M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 O dani z nehnuteľností Vyvesené dňa: 28.11.2015 pred konaním MsZ č.p 2040/2015 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa Vyvesené dňa:... uznesením

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 29.12.2010 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 535 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd VYSVETLENIE K VÝPOČTU VÝSLEDKU ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2017 Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie porozumeli, ako sme dospeli k výsledku vášho ročného zúčtovania

Podrobnejšie

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia typ S Pokyny na vyplnenie Tlačivo typu S vypĺňa poistenec so súbehom viacerých činností bez zmeny sadzby poistného. Ide o súbehy: zamestnanec u viacerých zamestnávateľov

Podrobnejšie

§ 4

§ 4 1 Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 25.11.2011 Návrh VZN prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rudník dňa: 14.12.2011 uznesením číslo 67/12/2011 VZN

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN2015

Microsoft Word - VZN2015 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Tomášikovo č. 8-OZ /2014 z 8.12.2014 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2015 Obec Tomášikovo v súlade s ustanovením 6 ods.

Podrobnejšie

PP noviny 1/2017

PP noviny 1/2017 1/2017 PP noviny pravidelný súhrnný preh¾ad informácií o pripravovaných a realizovaných zmenách, pokynoch a usmerneniach v daòovej, úètovnej, mzdovej a èiastoène aj právnej legislatíve SR. Budete vèas

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motoro

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motoro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motorového vozidla Informácia sa týka určenia daňovníka a

Podrobnejšie

návrh VZN 2_ daň z nehnut TKO

návrh VZN 2_ daň z nehnut TKO Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI, O DANI ZA PSA, O DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE, O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bretka, dňa: 12. 12. 2012 VZN zvesené z úradnej tabule v obci Bretka, dňa: 27. 12. 2012 Právoplatné od: 1. 1. 2013 Obecné zastupiteľstvo obce Bretka. na základe ustanovenia

Podrobnejšie

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady …

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady … V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe

Podrobnejšie

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne Obec Devičany -------------------------------------------------------------------- VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, daň za

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.doc

Rozpocet-Prijmy-2014.doc 929 23 (v EUR) 929 23 922 33 922 33 94 23 (v EUR) 94 23 897 33 897 33 1 DAŇOVÉ 53 1 (v EUR) 53 1 53 1 53 1 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 45 (v EUR) 45 45 45 výnos dane poukázaný územnej samospráve,

Podrobnejšie

Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zákon z... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obecné zastupiteľstvo v Čelároch na základe 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z.z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 Vyvesený na úradnej tabuli obce Plavecký Peter: Dátum

Podrobnejšie

O H L Á S E N I E

O H L Á S E N I E Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Toto Všeobecne záväzné nar

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Toto Všeobecne záväzné nar VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ľubici

Podrobnejšie

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04/2015 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od 06.11.2015

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Podrobnejšie

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

Rozpočet text.časť + uzn. 2

Rozpočet text.časť + uzn. 2 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE SADY NAD TORYSOU 2018 2020 Sady nad Torysou 2017 1 Návrh rozpočtu obce Sady nad Torysou na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020. I. ÚVOD Rozpočet obce Sady nad Torysou

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ POLE Č.4/2013 O podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ POLE Č.4/2013 O podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ POLE Č.4/2013 O podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

Ako účtovať a vystavovať faktúry medzi členmi v skupinovej registrácii pre DPH?

Ako účtovať a vystavovať faktúry medzi členmi v skupinovej registrácii pre DPH? V prípade, ak by ste potrebovali zlúčiť jednotlivé DP DPH, Súhrnný či Kontrolný výkaz DPH jednotlivých členov, tak nás prosím kontaktujte na hotline na t.č. 041/7071021. Skupinovú registráciu upravuje:

Podrobnejšie

OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné o

OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné o OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1 / 2019 Č. spisu:.../2018 1 Obec Horný Pial

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIPTOVSKÁ PORÚBKA č. 14/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Porúbka vo veciach

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíče

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíče Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 2.10.11 (2.11.02) Dátum 19.01.2015 Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Vážený používateľ

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Štvrtok na Ostrove dňa 1

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Štvrtok na Ostrove dňa 1 Obecné zastupiteľstvo v Štvrtku na Ostrove na základe 6 zák.č.369/1990 Zb. z. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z.

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

/ Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 79/2012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za

/ Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 79/2012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za Dodatok č. 12016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 792012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie v častiach obce nasledovne: na území mesta

Podrobnejšie

Pre zasadnutie Mestskej rady v Žiari nad Hronom

Pre zasadnutie Mestskej rady v Žiari nad Hronom M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Podrobnejšie

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 11/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Banská Štiavnica podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H OBEC HRONSKÉ KĽAČANY Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE,

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc Obec Tulčík v zmysle 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2, 3, 4

Podrobnejšie

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF návod pomôže. Toto PDF trochu prehlbuje

Podrobnejšie

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schválené MsZ v Seredi dňa: 13.12.2018 Účinnosť od: 01.01.2019

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI PAKOSTOV Obec Pakostov v súla

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI PAKOSTOV Obec Pakostov v súla VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI PAKOSTOV Obec Pakostov v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o

Podrobnejšie

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom

Podrobnejšie

VZN Bretka

VZN Bretka VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci BRETKA, dňa: 10.12.2010 VZN zvesené z úradnej tabule v obci BRETKA, dňa:26.12.2010 Obecné zastupiteľstvo v Bretke na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

VZN - obec Vlachovo

VZN - obec Vlachovo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA č. 3/2014 Obecné zastupiteľstvo v Lubine na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a 6 ods.

N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA č. 3/2014 Obecné zastupiteľstvo v Lubine na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a 6 ods. N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA č. 3/2014 Obecné zastupiteľstvo v Lubine na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

609_2007_SpotrebnaDan

609_2007_SpotrebnaDan ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA 609/2007 Z. z. z 28. novembra 2007 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení č. 283/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 493/2009 Z. z., 485/2010 Z. z. Národná rada Slovenskej

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 1, 2 a 3, 16 ods. 1, 2 a 3,

Podrobnejšie

O D P O R Ú Č A N I E

O D P O R Ú Č A N I E V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Šarišské Bohdanovce č. 6/2016 zo dňa 18.11.2016 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Šar. Bohdanovce

Podrobnejšie

VZN o daniach a poplatku 2012.doc

VZN o daniach a poplatku 2012.doc Všeobecne záväzné nariadenie obce Vaľkovňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2011 Obecné zastupiteľstvo obce Vaľkovňa vo veciach územnej samosprávy

Podrobnejšie

akt_pouc_DPDPH_def _.rtf

akt_pouc_DPDPH_def _.rtf Aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR č. MF/23118/2011-73 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len daň

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc Obecné zastupiteľstvo v Marianke na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Marianka t o t o V Š E O B E C N E Z Á V

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen Záverečný účet Obce Janovík za rok Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa 12.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 15.3.2017 Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

Podrobnejšie

OBEC KOPČANY Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany

OBEC KOPČANY Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany OBEC KOPČANY Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany č. 4/2016 Obec Kopčany na základe 6 zákona Slovenskej

Podrobnejšie

N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI HRUBOV Obec Hrubov

N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI HRUBOV Obec Hrubov N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI HRUBOV Obec Hrubov v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990

Podrobnejšie

O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Santovka

O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území Obce Santovka Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5 / 2013 O M I E S T N Y C H D A N I A C H A O M I E S T N O M P O P L A T K U Z A K O M U N Á L N E O D P A D Y A D R O B N É

Podrobnejšie

FS_13_2008.pdf

FS_13_2008.pdf DPFOBv09_1 FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. 2 k opatreniu č.

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 10.12.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2005 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 651 Z Á K O N z 26. októbra 2004, ktorým

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v O B E C K R Š K A N Y Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582./2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec ALEKŠINCE V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N E N A R I A D E N I E O B C E A L E K Š I N C E 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Podrobnejšie

Komentár

Komentár Komentár k plneniu rozpočtu príjmov 1. Bežné príjmy Mesta Veľký Krtíš boli rozpočtované vo výške 6 959 467,00. Upravená výška príjmov bola 7 281 998,00. Skutočné plnenie bežných príjmov za rok 2017 je

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide na základe 6, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

Podrobnejšie