zaverecny_ucet_2017

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "zaverecny_ucet_2017"

Prepis

1 - 1 - OBEC MOTYČKY Z á v e r e č n ý ú č e t O b c e M O T Y Č K Y za rok 2017 Zverejnený na úradnej tabuli: Vyvesené:... Zvesené:... Záverečný účet schválený OcZ dňa..., uznesením č... 1

2 - 2 - V súlade s ustanoveniami 20 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 16 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení predkladáme záverečný účet Obce Motyčky za rok Predkladá: Maroš Lacko,, starosta obce Motyčky O B S A H 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor plnenia výdavkov za rok Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 5. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podľa 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách 8. Hospodárenie príspevkových organizácií. 9. Podnikateľská činnosť 2

3 Finančné usporiadanie vzťahov voči A) zriadeným a založeným právnickým osobám B) štátnemu rozpočtu C) štátnym fondom D) rozpočtom iných obcí E) rozpočtom VÚC 11. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok Návrh uznesenia Príloha: Správa nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky obce 1. Rozpočet obce na rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 583/2004). Celkový rozpočet Obce Motyčky na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový schodkový, pričom prebytok rozpočtu finančných operácií boli určené na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu. 3

4 - 4 - Rozpočet obce sa povinne zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže sa zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania. Vnútorne sa finančný rozpočet delí: - Bežný rozpočet (bežné príjmy a výdavky) - Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a výdavky) - Finančné operácie (príjmové a výdavkové finančné operácie) Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet bol schválený OcZ dňa , uznesením č.10/2016. Následne upravovaný nebol. Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. Rozpočet obce k Schválený rozpočet Upravený rozpočet Príjmy celkom , ,00 z toho : Bežné príjmy , ,00 Kapitálové príjmy 0,00 0,00 Finančné príjmy 0,00 0,00 Výdavky celkom , ,00 z toho : Bežné výdavky , ,00 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 Finančné výdavky 0,00 0,00 Rozpočet obce v EUR : schválený úprava skutočnosť Príjmy celkom , , ,79 Výdavky celkom , , ,20 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 Rozpočet obce v EUR : 4

5 - 5 - PRÍJMY OBCE: Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia , , , Bežné príjmy , , , Kapitálové príjmy Finančné operácie 0,00 0,00 89,46 0 0,00 0, ,00 0 Kategória EK Názov kategórie EK Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Dane z príjmov , , ,23 a kapitálového majetku 120 Dane z majetku , , , Dane za tovary a služby 3 366, , , Príjmy z podnikania 266,00 266, ,48 a vlastníctva majetku 220 Administratívne a iné 2 248, , ,73 poplatky 230 Kapitálové príjmy 0,00 0,00 89, Úroky z vkladov 33,00 33,00 0, Iné nedaňové príjmy 0,00 0, , Tuzemské granty a 1 272, , ,45 transfery 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 0,00 0, ,00 Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % plnenia , , Obec Motyčky mala v roku 2017 schválený celkový rozpočet príjmov vo výške ,00, skutočné plnenie ,79. Celkové plnenie rozpočtových príjmov sa plnil na 146%. 2.1./Bežný rozpočet Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % plnenia , , Z rozpočtovaných bežných príjmov ,00 bol skutočný príjem k v sume ,33, čo predstavuje 142 % plnenie. 5

6 - 6 - a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % plnenia , , Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,00 z výnosu dane z príjmov boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume ,23, čo predstavuje plnenie na 112 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,00 bol skutočný príjem k v sume ,88, čo predstavuje 111 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,63, dane zo stavieb boli v sume 6 495,25. Daň za psa 266,00 Za ubytovanie 310,00 Daň za užívanie verejného priestranstva 249,72 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 517,00 b) nedaňové príjmy Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % plnenia 266, , Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 266,00 bol skutočný príjem k v sume 2 666,48, čo predstavuje 1001 % plnenie a tvorí ho príjem z prenajatých priestorov a pozemkov. c) iné nedaňové príjmy Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % plnenia 2 281, , Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 2 281,00 bol skutočný príjem k v sume 7 269,57, čo predstavuje 323 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy hrobové miesto, služby občanom (EE, voda, pevné palivo, cintorínsky poplatok), z náhrad z poistného plnenia, za stravné, za predaj traktora UN 53.2 HON. Tieto príjmy sú regulované potrebami obyvateľov obce. d) prijaté granty a transfery Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % plnenia 1 272, , Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 272,00 bol skutočný príjem vo výške ,45, čo predstavuje 901 % plnenie. 6

7 - 7 - Poskytovateľ dotácie Suma v Účelové určenie MV SR 99,51 Stavebný poriadok MV SR MV SR MV SR MV SR MV SR MV SR MV SR BB SK LESY SR Transfer od obyvateľov PSS Osobný vklad 497,61 Voľby VÚC 73,26 REGOB 182,80 Register adries 4,62 Doprava 10,00 Životné prostredie 90,00 Refundácia CO 37,50 Vojnové hroby 2 000,00 Detské ihrisko 5 000,00 Oprava MK 471,15 Oprava MK 2 500,00 Verejné priestranstvo 500,00 Doplnenie pokladnice Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom, do roku 2018 sa prenáša transfer od LESY SR, PSS a osobný vklad. 2.2./Kapitálový rozpočet Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % plnenia 0,00 89,46 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 bol skutočný príjem k v sume 89,46, ktoré predstavuje predaj pozemku. 2.3./Finančné operácie Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % plnenia 0, ,00 Z rozpočtovaných finančných príjmov 0,00 bol skutočný príjem k v sume 2 000,00, čo predstavuje prostriedky z predchádzajúcich rokov, ktoré sa nevyčerpali, prechádzajú do ďalšieho obdobia. 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok

8 - 8 - Rozpočet obce v EUR VÝDAVKY OBCE: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky celkom , , , Bežné výdavky , , , Kapitálové 0,00 0, ,51 výdavky Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 Kategória EK Názov kategórie EK Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Mzdy, platy, služobné , , ,85 príjmy 620 Poistné a príspevok do 2 860, , ,52 poisťovní 630 Tovary a služby , , , Bežné transfery 1 236, ,00 773, Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 0, , /Bežný rozpočet Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % čerpania , , Z rozpočtovaných bežných výdavkov ,00 bolo skutočne čerpané k v sume ,69, čo predstavuje 129 % čerpanie. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných ,00 bolo skutočné čerpanie k v sume ,85, čo predstavuje 125 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, nenaplnila sa odmena. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 2 860,00 bolo skutočne čerpané k v sume 6 402,52, čo predstavuje 127 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných ,00 bolo skutočne čerpané k v sume ,90, čo predstavuje 126 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby. Bežné transfery 8

9 - 9 - Z rozpočtovaných 1 236,00 bolo skutočne čerpané k v sume 773,42, čo predstavuje 63 % čerpanie. Ide o transfery pre členské príspevky, Spoločný stavebný úrad, transfer pre rodinu a deti a členské príspevky. 3.2./Kapitálový rozpočet Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k % čerpania 0, ,51 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 bolo skutočne čerpané k v sume 7 104,51. Kapitálové čerpanie výdavkov sa týka kamerového systému v sume 2 250,58 a 4 853,93 zámkovej dlažby. Všetky prostriedky sú riadne zaevidované v majetku obce. 3.3./Finančné operácie Čerpanie finančných výdavkov nebolo použité. 4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na analytickom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec nevytvorila rezervný fond v roku 2017 v zmysle par.15, ods.4) zákona 583/2004 Z. z. Fond rezervný Rok 2017 Rok 2016 ZS k 1. januáru 30,71 30,71 Prírastky - z prebytku 0,00 0,00 hospodárenia - ostatné prírastky krytie schodku hospodárenia 0,00 0,00 9

10 ostatné úbytky 0 0 KZ k 31.decembru 30,71 30,71 Sociálny fond Tvorba a použitie sociálneho fondu ZS k ,51 Prírastky - povinný prídel 144,08 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - ostatné 250,00 KZ k ,59 5. Bilancia aktív a pasív k Zostavenie účtovnej závierky. Obsahom tejto časti Záverečného účtu je predovšetkým zhodnotenie majetkovofinančnej pozície. Účtovná závierka Obce Motyčky bola zostavená za nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady obce aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Bola ustanovená inventarizačná komisia a všetky povinnosti týkajúce sa inventarizácie majetku sú obsiahnuté v inventúrnych súpisoch. Inventarizáciou boli porovnané skutočné stavy s účtovným stavom v zmysle zákona. Porovnávajúca tabuľka majetku za rok 2017 Číslo účtu Druh majetku OC k Prírastok za rok 2017 Úbytok za rok 2017 Oprávky celkom OC k ZC k Drobný nehmotný majetok 1 653, , ,34 0, Stavby , , , , ,25 10

11 Hnuteľné veci , , , , , Dopravné prostriedky , , , ,33 0, Drobný hmotný majetok 4 347, , ,64 0, Pozemky ,87 31, , ,00 Dlhodobý 063 FM , , ,00 S p o l u , , , , , ,37 Bilancia aktív a pasív obce: AKTÍVA V tom: ,89 EUR Neobežný majetok ,37 (Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, Dlhodobý finančný majetok) Obežný majetok 3 125,89 (zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté Návratné finančné výpomoci) Náklady budúcich období 814,63 (Časové rozlíšenie) PASÍVA ,89 EUR V tom: Vlastné zdroje krytia ,74 (Výsledok hospodárenia) Záväzky ,59 (Dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, rezervy) Výnosy budúcich období ,56 (Časové rozlíšenie) Zo súvahového stavu vykázaného k vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roku odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce k na základe príkazu starostu obce č. 1/2017. Dielčie inventarizačné komisie vykonali inventarizáciu majetku obce, odovzdali zápisy a inventúrne súpisy ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné 11

12 rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Bilancia obsahuje údaje o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch. Obec čerpá údaje z účtovného výkazu súvaha. Tabuľkové vyjadrenie za rok 2017 s porovnaním roku 2016 a 2015: A K T Í V A Názov KZ k KZ k KZ k Majetok spolu: , , ,44 Neobežný majetok spolu , , ,38 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok , , ,38 Dlhodobý finančný majetok , , ,00 Obežný majetok spolu 3 125, , ,24 z toho : Zásoby 394,80 0,00 983,70 Pohľadávky 2 456, , ,68 Finančný majetok 274,30 130, ,86 Poskytnuté návratné finančné 0,00 0,00 0,00 výpomoci dlhodobé Poskytnuté návratné finančné 0,00 0,00 0,00 výpomoci krátkodobé Časové rozlíšenie 814,63 576,12 988,82 Náklady budúcich období 814,63 576,12 988,82 P A S Í V A Názov KZ k KZ k KZ k Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky celkom : , , ,44 Vlastné zdroje krytia , , ,96 12

13 majetku: z toho : Nevysporiadaný výsledok , , ,05 hospodárenia Výsledok hospodárenia za , , ,09 účtovné obdobie Záväzky , , ,50 z toho : Dlhodobé záväzky 25, , ,69 Krátkodobé záväzky , , ,81 Bankové úvery 0,00 0,00 0,00 Rezervy 1 080, ,00 600,00 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy Výnosy budúcich období , , ,98 Výnosy budúcich období , , ,98 Obec k eviduje vytvorené zákonné krátkodobé rezervy: - audítorské služby za rok 2017 a ,00 S p o l u : 1 080,00 Obec k eviduje zásoby: v tom: - odpadové nádoby 394,80 S p o l u : 394,80 Obec k eviduje pohľadávky : Nedaňové pohľadávky v tom: - za EE, teplo, pevné palivo 387,66 - za predaj služieb 364,75 - za druhotný odpad 32,18 S p o l u : 784,59 Daňové pohľadávky 13

14 v tom: - daň z pozemku 602,56 - daň zo stavby 661,43 - daň za psa 55,00 - poplatok za KO 353,21 S p o l u : 1 672,20 Uvedené pohľadávky vyplývajú hlavne z dlhu nevyrovnaných poplatkov fyzických osôb z roku Daňové a nedaňové pohľadávky sa budú vymáhať právnou cestou a inými zákonmi dostupnými formami. Ako finančné účty sú vykázané prostriedky v pokladnici i na bankových účtoch: Potvrdenie zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch: 1. Bežný bankový účet VÚB BANKA.67,35 (číslo účtu: /0200) 2. Bežný bankový účet VÚB BANKA(AÚ SF)..25,59 (číslo účtu: /0200) 3. Bežný bankový účet VÚB BANKA/RF....30,71 (číslo účtu: /0200) Potvrdenie zostatku pokladnice 150,65 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje záväzky voči: Záväzok Hodnota záväzku Opis dodávatelia 9 477,04 Odberateľská faktúra mzdy na osobný účet 1 755,79 Mzdy sociálne poistenie 1 822,96 ZP a SP priame dane 344,21 DzP záväzky SF 25,59 záväzky SF spolu ,59 Obec Motyčky k neeviduje žiadne záväzky charakteru bankového úveru, nemá žiadne záväzky pôžičiek a návratných finančných výpomocí ani voči štátnemu rozpočtu. 14

15 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podľa 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách dotáciách Obec Motyčky v roku 2017 neposkytla žiadne záruky jednotlivcom, ani organizácii. 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec Motyčky nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií, preto nepredkladá údaje o ich hospodárení. 9. Podnikateľská činnosť Obec Motyčky nevykonáva podnikateľskú činnosť. 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči A) zriadeným a založeným právnickým osobám B) štátnemu rozpočtu B) štátnym fondom C) rozpočtom iných obcí E) rozpočtom VÚC a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Obec Motyčky nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby 15

16 b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu Poskytovateľ Účelové určenie Poskytnuté finančné prostriedky Skutočne použité finančné prostriedky Nevyčerpané prostriedky MDVaRR SR Stavebný poriadok 99,51 99,51 0,00 MV SR Vojnové hroby 37,50 37,50 0,00 MDVaRR SR Cestná doprava a PK 4,62 4,62 0,00 MV SR Register obyvateľov 73,26 182,80 0,00 MV SR Refundácia pre CO 90,00 90,00 0,00 MPSV a R Registrácia adries 182,80 182,80 0,00 MV SR Životné prostredie 10,00 10,00 0,00 MV SR VOĽBY DO VÚC 497,61 497,61 0,00 LESY SR Oprava MK 5 000, , ,00 PSS Verejné priestranstvo 2 500, , ,00 Transfer od obyvateľov Oprava MK 471,15 471,15 0,00 Osobný vklad Doplnenie pokladnice 500,00 500,00 500,00 GRANTY SPOLU: 9 466, , ,00 c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec Motyčky neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Motyčky má uzavretú zmluvu s Obcou Malachov o Spoločnom obecnom úrade. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC Poskytovateľ Účelové určenie Poskytnuté finančné prostriedky Skutočne použité finančné prostriedky Nevyčerpané prostriedky VÚC Banská Bystrica Detské ihrisko 2 000, ,00 0,00 16

17 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 Rozpočet obce v EUR : schválený upravený skutočnosť (čerpanie) Príjmy celkom , , ,79 Výdavky celkom , , ,20 Prebytok 2 249,59 z toho : Bežné príjmy , , ,33 Bežné výdavky , , ,69 Prebytok bežného rozpočtu 7 264,64 Kapitálové príjmy 0,00 0,00 89,46 Kapitálové výdavky 0,00 0, ,51 Schodok kapitálového rozpočtu ,05 Príjmové finančné operácie 0,00 0, ,00 Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00 Hospodárenie z finančných operácií 0,00 0, ,00 Bežné a kapitálové príjmy spolu ,79 Bežné a kapitálové výdavky spolu ,20 Bežný a kapitálový rozpočet: prebytok 249,59 Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý ako prebytok bežného rozpočtu 7 264,64. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu ,05. Bilancia finančných operácií je prebytok 2 000,00. Výsledok hospodárenia zistený podľa 2 písm. b) a c) a 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške 249,59. 17

18 Záver: Výsledok hospodárenia za rok 2017 je celkový prebytok vo výške + 249,59. Z tohto titulu vyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu v zmysle 15, ods.1) zákona 583/2004 Z. z. Celkový výsledok hospodárenia za rok 2017 je prebytok 249,59 EUR. 3./ Súhrnný rozbor výnosov a nákladov Trieda 6: Rekapitulácia výnosov k v porovnaní k bežné obdobie predchádzajúce obdobie popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR Suma v EUR Tržby z predaja služieb 4 115, , Daňové výnosy samosprávy , , Výnosy z poplatkov 5 393, , Tržby z predaja majetku 948,00 936, Tržba z predaja materiálu 0,00 51, Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 2 764,32 0, Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 1 200,00 600, Úroky 0,00 0, Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov VS 2 995, , Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov VS 5 954, , Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo 3 558, ,01 verejnej správy Výnosy z kapitálových transferov , ,80 Spolu , ,94 18

19 Trieda 5: Rekapitulácia nákladov k v porovnaní k bežné obdobie predchádzajúce obdobie Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR Suma v EUR Spotreba materiálu 9 444, , Spotreba energie 4 885, , Opravy a udržiavanie , , Cestovné 0,00 0, Náklady na reprezentáciu 341,32 222, Ostatné služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociálne poistenie 6 969, , Zákonné sociálne náklady 250,29 131, Predaný majetok 0,00 0, Predaný materiál 0,00 983, Ostaté pokuty 0,00 24, Odpis pohľadávky 0,00 0, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 603,68 90, Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku , , Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 1 080, , Ostatné finančné náklady 1 423, , Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného 530,28 529, Náklady na transfer 70,00 70,00 Spolu , ,35 Výnosy k : ,20 Náklady k : , ,99 Záver: Účtovný výsledok hospodárenia k bol schodok vo výške ,99 a bude preúčtovaný na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 19

20 Návrh uznesenia Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu Obce Motyčky na rok 2017 Záverečný účet obce je zostavený v zmysle 16 ods. 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa 10 ods.3 písm. a) a b) zákona z rozdielu bežných príjmov a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Je to dokument, ktorý verne zobrazuje výsledky rozpočtového hospodárenia za kalendárny rok. Je podložený ročnými účtovnými a finančnými výkazmi spracovanými v rámci účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie. Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. Obecné zastupiteľstvo v Motyčkách v zmysle 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 16 ods.12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov I. BERIE NA VEDOMIE: 1./ Rozpočtový výsledok hospodárenia v prebytku 249,59. 2./ V zmysle 15, ods. 4 obec vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10% z prebytku rozpočtového výsledku hospodárenia, podľa 10 ods. 3 písm. a) a b), t.j.: 25,00. 3./ Účtovný výsledok hospodárenia v schodku ,99 ktorý sa preúčtuje na ťarchu účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 4./ Záverečný účet obce za rok 2017 bol v zmysle 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený v obci obvyklým spôsobom a občania v zákone stanovenom termíne podali - nepodali k nemu žiadne pripomienky. 20

21 / V zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov berie na vedomie Správu audítora Slovenskej komory audítorov o overení účtovnej závierky Obce Motyčkách za rok II. SCHVAĽUJE: Obecné zastupiteľstvo v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Motyčky za rok 2017 uzatvára s výrokom: Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce MOTYČKY na rok 2017 sa schvaľuje bez výhrad Predkladá Maroš Lacko Starosta Obce Motyčky Vyhotovila: Jolana Lackovičová Motyčky,

22

zaverecny_ucet_motycky_2018

zaverecny_ucet_motycky_2018 - 1- OBEC MOTYČKY Z á v e r e č n ý ú č e t O b c e M O T Y Č K Y za rok 2018 Zverejnený na úradnej tabuli: Vyvesené... Zvesené... Záverečný účet schválený OcZ dňa..., uznesením č... 1 - 2- V súlade s

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa 02. 05. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 Záverečný účet Obce JOVICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: František Barci Spracovala: Ildikó Lukácsová V Joviciach, dňa: 22.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesené na úradnej tabuli dňa:

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2015

Záverečný účet obce 2015 Záverečný účet Obce Viničky a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Spracoval: Michal Takáč starosta obce Darina Nagyová referentka Vo Viničkách dňa 15.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok2018

Záverečný účet obce za rok2018 Záverečný účet Obce Dúbravka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 NÁVRH Predkladá : Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce Spracoval: Eva Viselková, pracovníčka OcÚ V Dúbravke dňa 4.3.2019 Návrh záverečného

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen Záverečný účet Obce Janovík za rok Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa 12.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 15.3.2017 Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 NÁVRH Záverečného účtu Obce Horňa za rok 2017 Predkladá: Ing. Slavomír Pšak Spracoval: Jana Rybnická V Horni, dňa 26.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.02.2018 Záverečný účet

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Paňovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Rozália Juhászová Spracoval: Mgr. Monika Bačová V Paňovciach, dňa 2

Záverečný účet Obce Paňovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Rozália Juhászová Spracoval: Mgr. Monika Bačová V Paňovciach, dňa 2 Záverečný účet Obce Paňovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Rozália Juhászová Spracoval: Mgr. Monika Bačová V Paňovciach, dňa 26.04.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, dňa 16.02.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 NÁVRH Záverečný účet obce Hromoš za rok 2017 Predkladá : Bc. Maroš Kočiš Spracoval: Bc. Ľubomíra Mačugová V Hromoši dňa: 13.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13.02.2018 Záverečný

Podrobnejšie

„Návrh“

„Návrh“ N Á V R H Záverečný účet Obce Meliata za rok 2017 Predkladá : Mária Šeďová Spracoval: Mária Šeďová V Meliate, dňa 22.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 22. 05.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21.

Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21. Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21. 4. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

V Ondrejovciach, dňa Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014

V Ondrejovciach, dňa Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014 V Ondrejovciach, dňa 02.04.2015 Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11. júna 2012

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa 25.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc)

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc) V Studienke, maj 2014 Záverečný účet Obce Studienka za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa

Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa 20. 5. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Bory a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Štefan Mirják Spracoval: Simona Račková V Boroch dňa Návrh záver

Záverečný účet Obce Bory a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Štefan Mirják Spracoval: Simona Račková V Boroch dňa Návrh záver Záverečný účet Obce Bory a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Štefan Mirják Spracoval: Simona Račková V Boroch dňa 27.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...21.05.2018...

Podrobnejšie

OBEC B E L Á Záverečný účet Obce Belá za rok 2018 Návrh záverečného účtu: vyvesený na úradnej tabuli obce dňa zverejnený na webovom sídle o

OBEC B E L Á Záverečný účet Obce Belá za rok 2018 Návrh záverečného účtu: vyvesený na úradnej tabuli obce dňa zverejnený na webovom sídle o OBEC B E L Á Záverečný účet Obce Belá za rok 2018 Návrh záverečného účtu: vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.05.2019 zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.05.2019 Záverečný účet schválený Obecným

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Buzitka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Miroslav Malatinec, starosta Spracoval: Veronika Takácsová V Buzitke, dň

Záverečný účet Obce Buzitka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Miroslav Malatinec, starosta Spracoval: Veronika Takácsová V Buzitke, dň Záverečný účet Obce Buzitka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Miroslav Malatinec, starosta Spracoval: Veronika Takácsová V Buzitke, dňa 28.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018 Návrh Záverečný účet Obce Sološnica za rok 2018 Predkladá : Anna Čermáková Spracoval : Marta Bordáková V Sološnici, dňa 15.4.2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 31.5.2019

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok2018)

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok2018) Záverečný účet Obce Slepčany za rok 2018 Predkladá : Ing. Ján Határ, starosta obce Spracoval: Ing. Anna Koprdová V Slepčanoch, dňa 10.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.02.2019,

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe Záverečný účet Obce Lupoč za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom ho hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o 1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 5. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH

Podrobnejšie

Obec Brezina IČO: DIČO: ul. Brezová č.151/32, , okres Trebišov Slovenská republika

Obec Brezina IČO: DIČO: ul. Brezová č.151/32, , okres Trebišov Slovenská republika Obec Brezina IČO: 00331384 DIČO: 2020773337 ul. Brezová č.151/32, 076 12, okres Trebišov Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2017 Vo Vitanovej, máj 2018 Spracovala: Štefánia Lanďáková Návrh záverečného účtu vyvesený dňa: 10.mája 2018 Návrh

Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2017 Vo Vitanovej, máj 2018 Spracovala: Štefánia Lanďáková Návrh záverečného účtu vyvesený dňa: 10.mája 2018 Návrh Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2017 Vo Vitanovej, máj 2018 Spracovala: Štefánia Lanďáková Návrh záverečného účtu vyvesený dňa: 10.mája 2018 Návrh záverečného účtu zvesený dňa: Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

zaverecny-ucet-obce-kysta HK

zaverecny-ucet-obce-kysta HK Obec Kysta IČO: 00331651 DIČ: 2020773469 ul. Kvetná č. 73, 076 02, okres Trebišov Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017 Č.s.: OÚ- 321-001/2018 FU 1 / A-10 Záverečný účet obce Lenartov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Ing. Jana Bľandová, MBA Ing. Mgr. Miriama Leščišinová Návrh záverečného účtu

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017 Záverečný účet Obce Vysoká pri Morave a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Dana Koreničová Spracoval: Dana Koreničová Vo Vysokej pri Morave, dňa 31. 1. 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok-schv\341len\375)

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok-schv\341len\375) Záverečný účet Obce Slepčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Ján Határ, starosta obce Spracoval: Ing. Anna Koprdová V Slepčanoch, dňa 28.2.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.2.2017

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 9. apríl 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Žabokreky nad Nitrou a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Spracovala: Ing. Otakar Sneženka Mgr. Adriana Fábryová Návrh

Záverečný účet Obce Žabokreky nad Nitrou a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Spracovala: Ing. Otakar Sneženka Mgr. Adriana Fábryová Návrh Záverečný účet Obce Žabokreky nad Nitrou a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Spracovala: Ing. Otakar Sneženka Mgr. Adriana Fábryová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2018

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce Záverečný účet Obce KOLTA za rok 2014 OBSAH: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malá Ida a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : PaedDr. Jana Kallová, starostka obce Spracoval: Chovaníková Helena V Ma

Záverečný účet Obce Malá Ida a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : PaedDr. Jana Kallová, starostka obce Spracoval: Chovaníková Helena V Ma Záverečný účet Obce Malá Ida a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : PaedDr. Jana Kallová, starostka obce Spracoval: Chovaníková Helena V Malej Ide, dňa 27.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Nemčice za rok 2006

Záverečný účet Obce Nemčice za rok 2006 Záverečný účet Obce Ardanovce za rok 2017. 1. Rozpočet obce na rok 2017 Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa Návrh

Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa Návrh Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.04.2016

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 17.

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 17. Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Kysta za rok 2018

Záverečný účet Obce Kysta za  rok 2018 Obec Kysta IČO: 00331651 DIČ: 2020773469 Kvetná ulica č. 73/2 okres Trebišov 076 02 Kysta Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa Návrh

Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa Návrh Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa 19.03.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 20.03.2019

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa Návrh záverečného účtu vy

Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa Návrh záverečného účtu vy Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa 03.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 04.05.2018 Záverečný účet

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017 Záverečný účet Obce Ratková za rok 2017 Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 4.5.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením č.... Záverečný

Podrobnejšie

zu_2013

zu_2013 Návrh vyvesený na úradnej tabuli : 19.05.2014 Zvesený z úradnej tabule : 03.06.2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE UHORSKÁ VES ZA ROK Schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2014, uznesením č. 210/2014

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Liptovská Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej

Záverečný účet Obce Liptovská Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej Záverečný účet Obce Liptovská Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej dňa 20. 4. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa

Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa 28.05.2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017

V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017 V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 20117 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

N Á V R H Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2018 Predkladá: Ing. Jana Žáková, PhD. Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa Návrh

N Á V R H Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2018 Predkladá: Ing. Jana Žáková, PhD. Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa Návrh N Á V R H Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2018 Predkladá: Ing. Jana Žáková, PhD. Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 10.05.2019 Návrh záverečného účtu - vyvesený na úradnej tabuli obce

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Dolná Seč a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eugen Čornák Spracoval: Zuzana Rehorčíková - /íl ~ r / V Dolnej Seči d

Záverečný účet Obce Dolná Seč a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eugen Čornák Spracoval: Zuzana Rehorčíková - /íl ~ r / V Dolnej Seči d Záverečný účet Obce Dolná Seč a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eugen Čornák Spracoval: Zuzana Rehorčíková - /íl ~ r / V Dolnej Seči dňa 09.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ŽIAR za rok 2018 Predkladá : Mgr. Ján Zvara Spracoval: Alena Jánošíková V Žiari dňa Návrh záverečného účtu: - vyvesený

Záverečný účet Obce ŽIAR za rok 2018 Predkladá : Mgr. Ján Zvara Spracoval: Alena Jánošíková V Žiari dňa Návrh záverečného účtu: - vyvesený Záverečný účet Obce ŽIAR za rok 2018 Predkladá : Mgr. Ján Zvara Spracoval: Alena Jánošíková V Žiari dňa 30.04.2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 02.05.2019 - zverejnený

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa Návrh záverečného účtu: -

Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa Návrh záverečného účtu: - Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa 09. 04. 2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.04.2019 - zverejnený

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016 Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2016 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr.Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa 19.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2012

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2012 Záverečný účet obce Lenartov za rok 2012 V Lenartove, máj 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Stráňavy a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing Papán Jozef Spracoval: Jasenovcová Anna V Stráňavách dňa N

Záverečný účet Obce Stráňavy a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing Papán Jozef Spracoval: Jasenovcová Anna V Stráňavách dňa N Záverečný účet Obce Stráňavy a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing Papán Jozef Spracoval: Jasenovcová Anna V Stráňavách dňa 1.6.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Fričovce za rok 2016 Predkladá : PhDr. Ján Mikula, starosta obce Spracoval: Ľuboslava Palenčárová Vo Fričovciach dňa Návr

Záverečný účet Obce Fričovce za rok 2016 Predkladá : PhDr. Ján Mikula, starosta obce Spracoval: Ľuboslava Palenčárová Vo Fričovciach dňa Návr Záverečný účet Obce Fričovce za rok 2016 Predkladá : PhDr. Ján Mikula, starosta obce Spracoval: Ľuboslava Palenčárová Vo Fričovciach dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.6.2017

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Dolná Streda za rok 2017 Predkladá : PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry Spracoval: Ing. Dana Ščípová V Dolnej Strede dňa Návrh záver

Záverečný účet Obce Dolná Streda za rok 2017 Predkladá : PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry Spracoval: Ing. Dana Ščípová V Dolnej Strede dňa Návrh záver Záverečný účet Obce Dolná Streda za rok 217 Predkladá : PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry Spracoval: Ing. Dana Ščípová V Dolnej Strede dňa 28.5.218 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.5.218 Záverečný

Podrobnejšie

V Zbudzi, máj 2016 Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2015

V Zbudzi, máj 2016 Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2015 V Zbudzi, máj 2016 Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2015 Záverečný účet obce za rok 2015 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2015 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Podrobnejšie

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210 OBEC Slatinské Lazy, 962 25 Slatinské Lazy,111 ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012-1 - Vypracoval: Erika Fojtíková Schválené: Obec Slatinské Lazy má k 31.12.2012 má 484 obyvateľov. Na čele obce je

Podrobnejšie

NÁVRH Záverečný účet Obce JUROVÁ za rok 2018 Predkladá : Gabriel Fekete Spracoval: Veronika Nagy V Jurovej dňa Návrh záverečného účtu vyves

NÁVRH Záverečný účet Obce JUROVÁ za rok 2018 Predkladá : Gabriel Fekete Spracoval: Veronika Nagy V Jurovej dňa Návrh záverečného účtu vyves NÁVRH Záverečný účet Obce JUROVÁ za rok 2018 Predkladá : Gabriel Fekete Spracoval: Veronika Nagy V Jurovej dňa 25.03.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke

Podrobnejšie

N á v r h - Záverečný účet obce za rok 2016

N á v r h  - Záverečný účet obce za rok 2016 N Á V R H Záverečný účet Obce Chmeľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka Spracoval: Mária Gurková, ekonómka V Chmeľnici dňa 16.3.2017 Návrh záverečného

Podrobnejšie

Záverečný_účet_2016_Pribenik_-_správny _1_

Záverečný_účet_2016_Pribenik_-_správny _1_ Návrh Záverečný účet Obce Pribeník za rok 2016 Predkladá : Ing. Ernest Fedor, starosta obce Spracoval: Mgr. Gabriela Molnárová V Pribeníku, dňa 31.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 Záverečný účet OBEC BEŇUŠ Číslo: Výtlačok číslo: 1 v súlade s 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a Záverečný účet Obce Beňuš za rok 2014 Katarína

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Sása za rok 2017 Predkladá : Mgr. Iveta Hladká Spracoval: Erika Vicianová V Sáse dňa Návrh záverečného účtu vyvesený n

Záverečný účet Obce Sása za rok 2017 Predkladá : Mgr. Iveta Hladká Spracoval: Erika Vicianová V Sáse dňa Návrh záverečného účtu vyvesený n Záverečný účet Obce Sása za rok 2017 Predkladá : Mgr. Iveta Hladká Spracoval: Erika Vicianová V Sáse dňa 18. 4. 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2016 Predkladá : Ing. František Moravec starosta obce Spracoval: Anna Lukáčová ekonóm obce V Budči dňa

Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2016 Predkladá : Ing. František Moravec starosta obce Spracoval: Anna Lukáčová ekonóm obce V Budči dňa Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2016 Predkladá : Ing. František Moravec starosta obce Spracoval: Anna Lukáčová ekonóm obce V Budči dňa 18.04.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Starý Tekov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Beata Horniaková Spracoval: Beata Horniaková V Starom Tekove dňa 29.

Záverečný účet Obce Starý Tekov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Beata Horniaková Spracoval: Beata Horniaková V Starom Tekove dňa 29. Záverečný účet Obce Starý Tekov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Beata Horniaková Spracoval: Beata Horniaková V Starom Tekove dňa 29.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2016

Záverečný účet obce 2016 Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2016 Predkladá: Spracoval: Andrašková Stanislava V Mníšku nad Hnilcom, dňa 01.06.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľký Biel a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Anton Danter Spracoval: Ing. Martina Konečná Vo Veľkom Bieli dňa 15.0

Záverečný účet Obce Veľký Biel a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Anton Danter Spracoval: Ing. Martina Konečná Vo Veľkom Bieli dňa 15.0 Záverečný účet Obce Veľký Biel a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Anton Danter Spracoval: Ing. Martina Konečná Vo Veľkom Bieli dňa 15.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2016 Predkladá : Vladimír Stančík Spracovala : Elena Malková V Hrašnom dňa 1. marca 2017 Návrh záverečného účtu vyve

Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2016 Predkladá : Vladimír Stančík Spracovala : Elena Malková V Hrašnom dňa 1. marca 2017 Návrh záverečného účtu vyve Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2016 Predkladá : Vladimír Stančík Spracovala : Elena Malková V Hrašnom dňa 1. marca 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15. marca 2017 Záverečný

Podrobnejšie

Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovní

Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovní Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovníčka Vo veľopolí dňa 02.05.2018 Návrh záverečného účtu

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2018 Predkladá : Mgr. Pavel Hučko starosta obce Spracoval: Elena Malková V Hrašnom dňa 15. Marec 2019 Návrh záverečn

Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2018 Predkladá : Mgr. Pavel Hučko starosta obce Spracoval: Elena Malková V Hrašnom dňa 15. Marec 2019 Návrh záverečn Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2018 Predkladá : Mgr. Pavel Hučko starosta obce Spracoval: Elena Malková V Hrašnom dňa 15. Marec 2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Liptovská Teplá za rok 2017 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej dňa 20. apríla 2018 Návrh

Záverečný účet Obce Liptovská Teplá za rok 2017 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej dňa 20. apríla 2018 Návrh Záverečný účet Obce Liptovská Teplá za rok 2017 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej dňa 20. apríla 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Nemčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Mokoš, starosta obce Nemčice Spracoval: Ing. Eva Cifrová, finančná

Záverečný účet Obce Nemčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Mokoš, starosta obce Nemčice Spracoval: Ing. Eva Cifrová, finančná Záverečný účet Obce Nemčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Mokoš, starosta obce Nemčice Spracoval: Ing. Eva Cifrová, finančná účtovníčka V Nemčiciach, dňa: 9.5.2016 Návrh záverečného

Podrobnejšie

N Á V R H Záverečné účtu Obce HUSINÁ za rok 2018 Predkladá : Ing. Iveta Acélová Spracoval: Ing. Iveta Acélová V Husinej, dňa Návrh záverečné

N Á V R H Záverečné účtu Obce HUSINÁ za rok 2018 Predkladá : Ing. Iveta Acélová Spracoval: Ing. Iveta Acélová V Husinej, dňa Návrh záverečné N Á V R H Záverečné účtu Obce HUSINÁ za rok 2018 Predkladá : Ing. Iveta Acélová Spracoval: Ing. Iveta Acélová V Husinej, dňa 24.5.2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 24.5.2019

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce OBEC NEMCOVCE OBECNÝ ÚRAD NEMCOVCE, Nemcovce č. 93, 082 12 Kapušany Záverečný účet OBCE NEMCOVCE za rok 2018 Nemcovce, máj 2019 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor

Podrobnejšie

Zav ucet obce za rok 2010

Zav ucet obce za rok 2010 V Motešiciach, jún 2011 Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1.Rozpočet obce na rok 2010 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3.Rozbor plnenia výdavkov za

Podrobnejšie

Záverečný účet obce Čachtice za rok 2016

Záverečný účet obce Čachtice za rok 2016 Záverečný účet Obce ČACHTICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Mgr. Michal Balala Spracoval: Ing.Miloš Gavač V Čachticiach, dňa 12.06.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ČUČMA za rok 2016 Predkladá : Alexander Szőllős starosta obce Spracovala: Mária Lázárová V Čučme, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ČUČMA za rok 2016 Predkladá : Alexander Szőllős starosta obce Spracovala: Mária Lázárová V Čučme, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ČUČMA za rok 2016 Predkladá : Alexander Szőllős starosta obce Spracovala: Mária Lázárová V Čučme, dňa 15.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.04.2017 Záverečný

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet  2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018 Návrh Záverečný účet Obce Nižná Sitnica za rok 2018 Predkladá : Ing. Stanislav Rakár Spracoval: Helena Mališová Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.05.2019 - zverejnený na

Podrobnejšie

OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2018 Predkladá : PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce Spracoval: Slávk

OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2018 Predkladá : PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce Spracoval: Slávk OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE Záverečný účet Obce Nitrianske Hrnčiarovce za rok 2018 Predkladá : PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce Spracoval: Slávka Grežová V Nitrianskych Hrnčiarovciach, dňa 31. mája

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017 Obec Zemplínsky Branč IČO: 00332224 Kostolná ulica č. 42/2 DIČ: 2020773645 076 02 Zemplínsky Branč Právna forma: obec Všeobecná verejná správa Záverečný účet Obce Zemplínsky Branč a rozpočtové hospodárenie

Podrobnejšie