Microsoft Word doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word doc"

Prepis

1 ANALÝZA DEFORMAČNE SPEVNENÉHO ANTIKORÓZNEHO MATERIÁLU Lýdia Sobotová, Ľudmila Dulebová, Milan Ábel Katedra technológií a materiálov Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 1. Úvod Ekonomické podmienky výroby, schopnosť presadiť sa na trhu a udržať si svoju pozíciu núti výrobcu znižovať výrobné náklady. Je však potrebné, aby bola zabezpečená vysoká kvalita hotových výrobkov, t. j. presný tvar a rozmery, požadované úžitkové vlastnosti a minimalizovaná nepodarkovosť. V tomto smere je dôležitá kvalita vstupného polotovaru s presným chemickým zložením a požadovanými mechanickofyzikálnymi vlastnosťami. Príspevok sa zaoberá posúdením vhodnosti použitia antikorózneho materiálu, ktorý bol vystavený deformačnému starnutiu v praxi.. Vhodnosť materiálu sa určila metalografickým hodnotením a skúškou jednoosým ťahom, ktorou sa určili základné mechanické vlastnosti materiálu. Na stanovenie vhodnosti použitia materiálu pre účely ohýbania v praxi sa tieto môžu doplniť napodobňujúcimi skúškami. 2. Analýza súčasných poznatkov riešenej problematiky Pri tvárnení pôsobia na materiál sily, ktoré kov deformujú alebo po prekročení medzného zaťaženia porušujú. Zmenu tvaru spôsobenú vonkajšími alebo vnútornými silami, pri ktorej zostáva zachovaná spojitosť materiálu, nazývame deformáciou. Deformácie môžeme z mechanického hľadiska rozdeliť na: elastickú (pružnú) atómy sa dočasne vychýlia zo svojich polôh, po odľahčení sa vrátia do pôvodného stavu, účinok deformácie sa stráca, plastickú (trvalú) atómy sa trvale premiestnia tzv. sklzovým mechanizmom, zmeny zostávajú aj po odľahčení. [2] Z hľadiska tvárnenia sú najvýznamnejšie plastické deformácie. Plastická deformácia je charakterizovaná trvalými zmenami rozmerov a tvaru materiálov. Sprevádzajú ju aj povrchové javy, ktoré svedčia o zmenách na mikroskopickej úrovni. V priebehu plastickej deformácie dochádza k deformačnému spevňovaniu a prejavuje sa nehomogenita plastického pretvorenia. [2] Medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré vplývajú na deformáciu patria: teplota, rýchlosť deformácie, napätosť. Ďalšie činitele, ktoré vplývajú na deformačný proces sú: chemické zloženie a fyzikálny stav kovu, stupeň deformácie pri tvárniacich procesoch, vonkajšie trenie na dotykovej ploche nástroja a tvárneného kovu. [1] Pri deformácií môže dôjsť aj k porušeniu spojitosti materiálu vznikom trhlín alebo k rozpadu telesa na niekoľko častí, potom hovoríme o porušení. Porušenie rozdeľujeme podľa toho, aká deformácia materiálu predchádzala. Poznáme: porušenie krehké (krehký lom), predchádza mu iba pružná a mikroplastická deformácia, porušenie tvárne (tvárny lom), predchádza mu makroplastická deformácia. [2] Pri tvárnení v materiáli dochádza k spevňovaniu kovu. Spevňovanie je zmena vlastností po plastickej deformácií. Spevnenie sa prejavuje rastom pevnosti, tvrdosti, medze sklzu a znížením ťažnosti a vrubovej húževnatosti.. Priebeh spevnenia možno pozorovať z ťahového diagramu, ktorý je zobrazený na obr.1. Obr.1 Ťahový diagram [1] Popis diagramu: Oblasť I. Deformácia prebieha lineárne so stúpajúcim napätím σ až do bodu R e, ktorý znázorňuje výraznú medzu sklzu. Oblasť I. diagramu je oblasťou pružnej deformácie. Z diagramu vyplýva, že ďalšia deformácia sa bude rozvíjať len vtedy, keď sa bude zvyšovať napätie. Tento jav je v dôsledku spevnenia, ktoré nastáva pri tvárnení kovu. Oblasť II. Po prekročení hranice sklzu R e pri dostatočne veľkom napätí sa bude rozvíjať v tejto 142

2 oblasti totálna plastická deformácia, ktorú sprevádza pružná deformácia. Oblasť III. Po prekročení hranice pevnosti v ťahu R m na stáva v oblasti III lokálna plastická deformácia, ktorá končí porušením celistvosti materiálu. [1] Pod pojmom tvárniteľnosť rozumieme vhodnosť plechu k spracovaniu tvárnením pri konkrétnych podmienkach.. Dôležité sú požiadavky kladené na: chemické zloženie, mikroštruktúru materiálu, makroštruktúru materiálu, mechanické vlastnosti (R e, R m, A, Z, tvrdosť), posúdenie náchylnosti na starnutie, kvalitu povrchu. [1] [2] Tvárnením dochádza k výraznému spevňovaniu materiálu. Kov sa na povrchu spevňuje inak ako v jadre, a tým vykazuje v priereze rozdielne vlastnosti. Pri tvárnení nastáva usmernené usporiadanie geometrického tvaru zŕn. Vzniká výrazná textúra kovu tvárneného za studena (obr.2), tzv. deformačná textúra. Obr.2 Textúra kovu tvárneného za studena [1] a) zrno pred tvárnením, b) zrno po tvárnení Textúra za studena tvárneného kovu zapríčiňuje anizotrópiu mechanických vlastností (rôzne vlastnosti materiálu v smere a pozdĺž vlákien).textúra sa osobitne výrazne prejavuje pri vrubovej húževnatosti [1]. Pri tvárniacich operáciách dochádza súbežne k starnutiu po tepelnom spracovaní i k deformačnému starnutiu materiálov. Starnutie po tepelnom spracovaní je vyvolané rozpadom presýteného tuhého roztoku, ktorý vzniká rýchlym ochladením materiálu z teplôt ležiacich pod eutektoidnou teplotou. Deformačné starnutie je vyvolané predchádzajúcou plastickou deformáciou. Vplyvom starnutia dochádza k zvýšeniu hodnôt medze pevnosti, pomeru R e /R m a teda k zhoršovaniu plastických vlastností materiálu. So stúpaním hodnôt mechanických vlastností klesá schopnosť plechu pre použitie na viacnásobné ohýbanie. Dochádza tiež k poklesu ťažnosti a kontrakcie, k zmene tvrdosti, k poklesu vrubovej húževnatosti. Starnutie spôsobuje zmeny fyzikálnych a technologických vlastností hlbokoťažných oceľových plechov. [3] 3. Experimentálna časť V príspevku je spracovaná problematika hodnotenia antikoróznej ocele NICRO 52,6 pre potreby praxe..na experimenty bol dodaný materiál : 3 tabule plechu o rozmeroch - 1,8 x 300 x 300 mm, použitý, deformačne vystarnutý a popraskaný, 1 tabuľa plechu o rozmere 1,8 x 300 x 300 mm, nová, potiahnutá ochrannou plastovou fóliou z jednej strany. Pre analýzu materiálu sa používajú nasledovné metódy : vizuálne hodnotenie akosti povrchu STN , metalografické hodnotenie ocele STN , určenie mechanických vlastností, skúška jednoosým ťahom podľa STN , skúšky tvrdosti podľa Vickersa podľa ISO 6507, ohybové skúšky, t.j. skúšky striedavým ohybom STN Príspevok je zameraný na posúdenie antikoróznej ocele vizuálnou, metalografickou metódou a určením mechanických vlastností materiálu skúškou jednoosým ťahom. 4.Vyhodnotenie skúšaného materiálu 4.1 Vizuálny rozbor Vizuálne hodnotenie akosti povrchu materiálu slúži na zistenie a posudzovanie celkového stavu povrchu, na zistenie rozsahu a popisu povrchových chýb materiálu. Akosť povrchu skúšaného materiálu bola posudzovaná v súlade s STN a to vonkajšou prehliadkou vizuálne. Pri vizuálnom posudzovaní bol charakter chýb, t.j. jaziev, priehlbenín, vyvýšenín a poškrabaní nasledovný: Na dvoch dodaných tabuliach skúšaného materiálu na jednej strane boli otlačené pásy a matný zdrsnený povrch od napínacích valcov. Okrem toho boli na vzorkách testovaného materiálu trhliny vznikajúce po únavovej deformácii materiálu obr.2 a obr.3. Druhá strana vzoriek bola jemne poškrabaná, bez väčších chýb. Tretia vzorka bola bez trhlín, obr.4. Štvrtá vzorka materiálu bola nepoužitá, nová s nalepenou plastovou fóliou na jednej strane, obr.5. Z horeuvedeného možno konštatovať, že akosť povrchu oboch strán dodaného materiálu nespĺňala požiadavky podľa STN

3 4.2 Metalografické hodnotenie ocele Z hľadiska vzťahu štruktúra vlastnosti, veľmi dôležitou oblasťou skúšania materiálov je mikroskopická analýza.pôsobenie deformačného starnutia v antikoróznom materiály,dodaného od dodávateľa z praxe, prebieha pri tvarovaní drevotriesky na antikoróznych pásoch napínaných na prestaviteľných oceľových valcoch, podľa potrebného výsledného tvaru formovanej drevotriesky. Pri výbere miesta odberu dôležitú úlohu zohrávala história plechu a pracovné dotyky plechu. Na základe záberu drevotriesky, antikorózneho plechu a napínacích valcov dochádza k otlačeniu a spevneniu napínaného plechu na danom mieste. V dôsledku deformácie materiálu vzniká zmena napäťových stavov, miestnemu tepelnému prehriatiu počas ohýbania sa a napínania sa na válcoch a tiež lisovania drevotriesky s následným ochladzovaním po ukončení prác. V dôsledku toho dochádza k spevneniu materiálu a v smere napínania pásov k zmene štruktúry materiálu ( usmernenosť zŕn, riadkovitosť materiálu). Z miesta 1, ( obr.3 )bola odobratá vzorka z neovplyvneného materiálu, ktorého štruktúra je na obr.4 a obr.5. Štruktúra materiálu je rovnomerná, rozloženie zŕn karbidov je taktiež rovnomerné. Na obr.6 a obr.7 je znázornené tepelné ovplyvnenie materiálu, ku ktorému dochádza pri styku drevotriesky s plechom vťahovaním drevotriesky do stroja.. Na obr. 7 je znázornený detail vzniku interkryštalickej korózie. V dôsledku únavy materiálu dochádza k tvorbe trhlín. Šírenie lomu po zrnách je zdokumentované na obr.8 a na obr. 9 pri zv.50x a zv. 100x. Na obr.10 je detail šírenia sa únavovej trhliny pri zv. 200x.Trhlina sa šíri pod 45 uhlom na smer zaťaženia, čiže pohybu pásu. Detail vzniku zárodku únavového porušenia materiálu je na obr. 11, zv. 200x. Obr.3 Schéma miesta odberu vzoriek Pre metalografický rozbor boli vzorky odobraté z každej dodanej tabule a zaliate do dentakrylu. Po vybrúsení na brúske typu Metasinex a vyleštení na leštičke typu Montasupal boli vzorky pre zviditeľnenie mikroštruktúry naleptané.bolo odobratých, vyleštených a naleptaných 11 výbrusov. Mikroštruktúry boli pozorované na mikroskope Olympus BXFM, a zároveň zdokumentované digitálnym fotoaparátom Olympus C-4040 ZOOM. Na obr.3 sú znázornené vytypované jednotlivé miesta odberu skúšobných vzoriek, pri ktorých sa najčastejšie vyskytovali porušenia materiálu na dodaných tabuliach plechu. Obr.4 Rovnomerná štruktúra, zv. 50 x 144

4 Obr.5 Rovnomerná štruktúra, zv. 100 x Obr.8 Šírenie lomu v materiáli v oblasti maximálnych šmykových napätí, zv.50x Obr.6 Interkryštalická korózia na vzorke 2, zv. 50 x Obr.9 Detail šírenia lomu v materiáli,zv.100x Obr.7 Interkryštalická korózia na vzorke 2, zv. 100 x Obr.10 Detail šírenia sa únavovej trhliny, zv. 200x 145

5 Obr. 11 Vznik zárodku únavového porušenia materiálu, zv. 200x Skúška jednoosovým ťahom je základná mechanická skúška, ktorá sa používa na určenie mechanických vlastností materiálov. Skúška bola vykonaná podľa normy STN EN , ktorá upravuje priebeh, spracovanie a vyhodnotenie nameraných hodnôt. Ťahová skúška bola robená na skúšobnom zariadení, trhacom stroji typu TIRAtest 2300,VEB Thűringer Industriewerk, Nemecko a na skúšobnom zariadení, trhacom stroji ZDM 10/91, VEB Werkzeugmaaaschinenkombinat Fritz Heckert,Nemecko Princíp skúšky spočíva v roztrhnutí skúšobnej tyče s cieľom zistiť základné mechanické vlastnosti: medzu pevnosti R m, medzu sklzu R e, ťažnosť A 80. Na experiment bolo použitých 15 skúšobných vzoriek podľa množstva dodaného materiálu. Vybrali sa vzorky pre každý smer valcovania t. j. 0 º, 45º, 90º vzhľadom na smer valcovania,. Vzorky boli odobraté podľa normy STN Na odmeranie hrúbky a šírky boli použité digitálne meradlá typu Mitutoyo. Označenie vzoriek A až O, pričom označenie : - A až C, šírka skúšobnej vzorky b= 20 mm, merná dĺžka L= 80 mm, - D až O, šírka skúšobnej vzorky b= 12,5 mm, merná dĺžka L= 50 mm Vyhodnotenie nameraných výsledkov: skúšobné vzorky, dodané ako použité, majú značne vysoké hodnoty Rm v rozmedzí od 1056,32 MPa až 1539,44 MPa. skúšobné vzorky M,N,O, ktoré boli dodané ako nové, nepoužité, potiahnuté fóliou vykazovali vysoké hodnoty Rm = 1370,46 MPa až 1398,71 MPa. Porovnaním skúšobných vzoriek D až O, rozdiely v hodnotách medze pevnostii použitých a nepoužitých vzoriek sa pohybovali okolo 160 MPa, porušenie vzoriek bolo mimo mernej dĺžky. Hodnoty ťažnosti skúšobných vzoriek D až I, použitých, vystarnutých vykazovali veľmi nízke hodnoty, t.j. od 1,60 % po 1,80%. Hodnoty ťažnosti skúšobných vzoriek J a K vykazovali hodnoty vyššie ako u vzoriek z použitého a vystarnutého materiáli okolo 6%. Tieto skúšobné vzorky boli odobraté po uhlom 45 0 vzhľadom na smer valcovania a porušenie vzoriek bolo v strede mernej dĺžky. Hodnoty ťažnosti skúšobných vzoriek M,N,O vykazovali hodnoty od 1,74% po 2,20%.Napriek tomu, že sa jedná o nové, nepoužité vzorky, hodnoty sú veľmi malé. 5. Záver V podmienkach prevádzky dochádza ku vzniku znehodnocovania sa materiálu strojných súčastí a to najmä predčasným vyradením v dôsledku lomu, korózie a opotrebením, ktoré majú za následok veľké ekonomické straty pre podnik. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že daný skúšobný materiál bol veľmi deformačne vystarnutý. Na dodaných plechoch boli otlačené pásy a matný zdrsnený povrch od napínacích valcov aj trhliny po deformácii. Zdokumentovať a potvrdiť tieto javy bolo aj cieľom predkladaného príspevku, ktorý bol spracovaný v spolupráci s firmou KRONOSPAN SK, s.r.o. pre možnosti použitia v grantových projektoch ako teoretický prínos riešenej problematiky skúšania materiálov. Literatúra 1. BLAŠČÍK, F. et al.: Technológia tvárnenia, zlievarenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava, ALFA, JAŠŠO, A. - KALOČ, R.: Teória plasticity a tvárnenia. 1. vyd. Bratislava, ALFA, BLAŠČÍK, F.: Teória spracovania plechov I. 2. vyd. Bratislava, ALFA, BLAŠČÍK, F. - POLÁK, K.: Teória tvárnenia. 2. vyd. Bratislava, ALFA, HRIVŇÁK,. - EVIN, E. - SPIŠÁK, E.: Technológia plošného tvárnenia. Bratislava, ALFA, STN Chyby tvárnených oceľových hutných výrobkov, STN Vizuálne hodnotenie akosti povrchu 8. STN Stanovenie veľkosti zrna ocelí a neželezných kovov,

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu Ing. Jozef Čerňan Katedra leteckej technickej prípravy Letecká fakulta technickej univerzity v Košiciach Použitie klzných vrstiev na báze TiCN pri skúmaní kontaktne-únavovej odolnosti práškových ocelí

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Obsah str. 1. Základné pojmy pružnosti a pevnosti 1.1 Predmet a význam náuky o pružnosti a pevnosti 3 1.2 Z histórie oboru 3 1.3 Základné predpoklady o materiáli 4 1.4 Vonkajšie a vnútorné sily 5 1.5 Normálové

Podrobnejšie

Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi

Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi Pavol KUČÍK, SlovCert spol. s r.o. Výroba keramických izolátorov predstavuje zložitý proces, pri ktorom môže dôjsť k výrobe chybných izolátorov

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technický pracovník v hutníctve Kód kvalifikácie U3117006-01275 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117006 / Technický pracovník v hutníctve

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant Kód kvalifikácie U3117007-00419 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117007 / Technik kontroly

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc HODNOTENIE KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VAGÓNOV SHIMMN(S) Ing. Anna Garneková Amberg Engineerig Slovakia IZM, Hlavná 45, Svit e-mail: garnekova@centrum.sk Ing. Jozef Čížik, PhD. Amberg Engineerig Slovakia

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc EXPERIMENTÁLNE OVERENIE ULTRAZVUKOVÉHO ZVÁRANIA PLASTOV Ing.Lýdia Sobotová, PhD. Ing.Ľudmila Dulebová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Katedra technológií a materiálov E- mail : Lydia.Sobotova@tuke.sk

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková.

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 006 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI TRAPEZOVÝCH

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0,

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0, Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Obr. Priebeh síl v ose skrutiek pri stúpaní P =, a P =, ÚMTMB FSI VUT v Brně Sila v ose skrutky v mieste

Podrobnejšie

Kap10_FITNESS_for_purpose

Kap10_FITNESS_for_purpose 10 VHODNOSŤ PRE PREVÁDZKU 10.1 Všeobecne o prístupe Vhodnosť pre prevádzku Vyrobená konštrukcia musí vyhovieť požiadavkám obsiahnutým v normách akosti výrobkov. Prípustnosť defektov v týchto normách sa

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

Vzorový soubor ve Wordu pro pøíspìvky konference

Vzorový soubor ve Wordu pro pøíspìvky konference II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny VIACÚČELOVÝ ANTIKORÓZNY HYDROFÓBNY PROSTRIEDOK Súvisiaci

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Fyzika - prednáška 11 Ciele 5. Fyzikálne polia 5.2 Elektrostatické pole 5.3 Jednosmerný elektrický prúd Zopakujte si Fyzikálne pole je definované ako... oblasť v určitom priestore, pričom v každom bode

Podrobnejšie

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Strojnícka fakulta

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

MATERIÁL A€METODIKA EXPERIMENTOV

MATERIÁL A€METODIKA EXPERIMENTOV METALOGRAFICKÁ ANALÝZA OCELÍ, KORODOVANÝCH V ATMOSFÉRE Ing. Antonín ŠEVČÍK, PhD. a Doc. Ing. Jarmila ŠEVČÍKOVÁ, CSc. b, Ing. Mária HAGAROVÁ b a) Ústav materiálového výskumu SAV Košice b) Hutnícka fakulta

Podrobnejšie

EAD

EAD Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 200036-00-0103 Názov Zostava pre mikropilóty

Podrobnejšie

22_HUTNICTVO[1]

22_HUTNICTVO[1] Základné informácie o študijných a učebných odboroch a ich zameraniach skupiny odborov 21 HUTNÍCTVO Učebný odbor/zameranie 2275 2 hutník 0 0 2275 2 01 hutník výroba koksu 0 0 2275 2 02 hutník výroba železných

Podrobnejšie

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal 60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 018/019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne palivá: uhlie, nafta, olej, zemný plyn. Propán-bután, lieh,

Podrobnejšie

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: Metrologia Holding s. r. o. Tomanova 35, 831 07 Metrologické laboratórium "Metrologia" Tomanova 35, 831 07 Levski G, bl. 44A, 1836 Sofia, Bulgaria

Podrobnejšie

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohľadu metódy konečných prvkov 19. konference pro studenty matematiky Michal Eliaš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra matematiky 7. 9. 6. 2011

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

Akciovi cennik NASTROFLEX_konecna verzia

Akciovi cennik NASTROFLEX_konecna verzia ICLA SR spol. s r. o., Priemyselná štrvť 13, Sabinov Kontakty: Ing. Jozef Horňák e-mail: hornak@icla.sk tel.: 00421 907 07 300 skype: jozo.hornak Jozef Mikloško e-mail: miklosko@icla.sk tel.: 00421 90

Podrobnejšie

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo obrany SR

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo obrany SR VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU opasky popruhové KAKI Zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Department of Materials Science, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, Slovak Republic LOCAL MECHANICAL PROPERTIES WHAT DOE S IT MEAN

Department of Materials Science, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, Slovak Republic LOCAL MECHANICAL PROPERTIES WHAT DOE S IT MEAN LOCAL MECHANICAL PROPERTIES WHAT DOE S IT MEAN? Ladislav Pešek ladislav.pesek@tuke.sk stress strain s e mechanisms: elastic deformation (reversible) DV 0 plastic deformation (ireversible) DV = 0 (dislocation

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 30, 40, 50 (20W50), 10W30, 15W40

Podrobnejšie

Microsoft Word - aplikacia metody efektivnych napati.doc

Microsoft Word - aplikacia metody efektivnych napati.doc APLIKÁCIA METÓDY EFEKTÍVNYCH NAPÄTÍ PRI VÝPOČTE ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH EFFECTIVE STRESSES METHOD APPLIED FOR CRANE TRACKS DURABILITY COMPUTATION Peter Bigoš, Juraj Ritók, Peter Bocko 1 Abstrakt:

Podrobnejšie

TECHNOLÓGIE I. 1.prednáška

TECHNOLÓGIE I.   1.prednáška Ing. Miroslava ČIŽMÁROVÁ, PhD. MOŽNOSTI ODLIEVANIA OCELE Do kokíl Plynulé Polokontinuálne odlievane, Kontinuálne odlievanie dosiek a plechov, Špeciálne odlievanie ocele Klasické odlievanie ocele v minulosti

Podrobnejšie

ANALÝZA NITROOXIDICKEJ VRSTVY HLBOKOŤAŽNÝCH PLECHOV S VYUŽITÍM TEM A RTG

ANALÝZA NITROOXIDICKEJ VRSTVY HLBOKOŤAŽNÝCH PLECHOV S VYUŽITÍM TEM A RTG VYUŽITIE SIMULAČNÉHO PROGRAMU DYNAFORM PRI OPTIMALIZÁCII VÝROBY VÝLISKU Z PLECHU UTILISATION OF DYNAFORM SIMULATION SOFTWARE IN PRESSED-PIECES PRODUCTION OPTIMIZATION Roman LAZAR, Jozef BÍLIK Autori: Pracovisko:

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Umelecký rytec kovov Kód kvalifikácie U7316006-01245 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 7316006 / Rytec kovu (gravírovanie) SK NACE Rev.2

Podrobnejšie

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA, 8(1): 101 106, 2012 Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2385-2 101 VPLYV CYKLICKÉHO NAMÁHANIA NA PRUŽNOSŤ BUKOVÉHO RASTLÉHO A LAMELOVÉHO DREVA

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-35 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model 2 z 12 Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-18 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Názov univerzity: Technická univerzita v Košiciach Názov fakulty: Hutnícka fakulta Názov katedry: Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov Akad

Názov univerzity: Technická univerzita v Košiciach Názov fakulty: Hutnícka fakulta Názov katedry: Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov Akad Názov univerzity: Technická univerzita v Košiciach Názov fakulty: Hutnícka fakulta Názov katedry: Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov Akademický rok: 2014/2015 Stupeň vysokoškolského štúdia,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc DIPLOMOVÁ PRÁCA Priezvisko a meno: Zahradníková Dáša Rok: 2006 Názov diplomovej práce: Nepriaznivé vplyvy v elektrizačnej sústave harmonické zložky prúdu a napätia Fakulta: elektrotechnická Katedra: výkonových

Podrobnejšie

ĽAHKO. BEZ NÁMAHY. BEZ ÚNAVY. Naša patentovaná vysokotlaková pištoľ EASY!Force citeľne odľahčí vaše kĺby a svaly. PROFESSIONAL VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

ĽAHKO. BEZ NÁMAHY. BEZ ÚNAVY. Naša patentovaná vysokotlaková pištoľ EASY!Force citeľne odľahčí vaše kĺby a svaly. PROFESSIONAL VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE ĽAHKO. BEZ NÁMAHY. BEZ ÚNAVY. Naša patentovaná vysokotlaková pištoľ EASY!Force citeľne odľahčí vaše kĺby a svaly. PROFESSIONAL VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE NAJLEPŠIE BEZ AKEJKOĽVEK SILY. Našou vysokotlakovou

Podrobnejšie

trafo

trafo Výpočet rozptylovej reaktancie transformátora Vo väčších transformátoroch je X σk oveľa väčšia ako R k a preto si vyžaduje veľkú pozornosť. Ak magnetické napätia oboch vinutí sú presne rovnaké, t.j. N

Podrobnejšie

Miesto merania:

Miesto merania: Porovnanie výsledkov meraní s jednomeničovými a phased array sondami pri ultrazvukovej kontrole keramických izolátorov VVN. Pavol Kučík Pri prenosovej sústave vysokého napätia 440 kv v Slovenskej republike

Podrobnejšie

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/12 21. december 2016 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA VÝBOR PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU Svetové

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 04.2014 Identifikačné č. 02 05 04 03 350 0 000001 Verzia č. 1 Sikasil C EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 14 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode] Výboje v plynoch, V-A charakteristika Oblasť I. : U => I pri väčšej intenzite poľa (E) je pohyb nosičov náboja k elektródam rýchlejší a tak medzi ich vznikom a neutralizáciou na elektródach uplynie kratší

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 0W30, 10W40, 10W60,, 5W40 Súvisiaci

Podrobnejšie

MERANIE U a I.doc

MERANIE U a I.doc MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ELEKTRICKÉHO PRÚDU Teoretický úvod: Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín sú ampérmeter na meranie prúdu a voltmeter na meranie napätia. Univerzálne meracie

Podrobnejšie

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať

Podrobnejšie

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Tavič Kód kvalifikácie C8121001-00399 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 8121001 / Tavič SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 24 Výroba a spracovanie

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI I

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI I TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI Ing. Peter SIVÁK, PhD. Košice 2016 1 Pedagogické pôsobenie

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina pr

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina pr Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina produktov SORPČNÉ MATERIÁLY Sorpčné materiály sú produkty,

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvorený spojením dvoch falcov. dosiek (50 sklopný rozmer) zo sadrových

Podrobnejšie

Firmenmappe_sky_Einz#2049CD

Firmenmappe_sky_Einz#2049CD Mimoriadne náro né úlohy sú našou silnou stránkou Edelstahl Rosswag najvä šia prevádzka pre vo né kovanie v južnom Nemecku vyrába kvalitné produkty sp ajúce najvyššie požiadavky Vedúci pracovníci Pfinztaler

Podrobnejšie

Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala

Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala do konca novembra 2018. Kontrolná akcia bola zameraná

Podrobnejšie

katalog_PINTY_200871_tech.cdr

katalog_PINTY_200871_tech.cdr Technické spreje www.painthouse.sk ZINKOVÝ ZÁKLAD Zinkový základ pre studenú galvanizáciu. Dlhodobá ochrana na báze čistého zinku a špeciálnych živíc. Z169 Vysoko výdatný zinkový náter. Minimálne 99%-ný

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Statika konštrukcií - prednášky

Statika konštrukcií - prednášky PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA PREDMETU Názov : Statika konštrukcií Identifikačné číslo : B-501205 Garantujúca katedra, ústav : Katedra stavebnej mechaniky, Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný odbor :

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

ZávereĊná súhrnná správa o riešení úlohy VaV

ZávereĊná súhrnná správa o riešení úlohy VaV Informácia o výsledkoch riešenia úlohy výskumu a vývoja s názvom TRIEDENIE KONŠTRUKČN0HO REZIVA financovanej z kapitoly rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (do 30. 6. 2010), z kapitoly

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3.

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Matrac vďaka Visco pene reaguje na teplo, tlak a optimálne sa prispôsobuje

Podrobnejšie

ead gabióny stáčsiete 2018 final

ead gabióny stáčsiete 2018 final Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 200050-01-0102 Názov Gabiónové koše, matrace

Podrobnejšie

R4238MPCPR

R4238MPCPR Vyhlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Podrobnejšie

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA, 8(1): 87 92, 2012 Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2385-2 87 VYBRANÉ VLASTNOSTI LAMELOVÉHO DREVA NA BÁZE ZHUSTENÝCH VRSTIEV Jozef Gáborík

Podrobnejšie

Basic

Basic Hemerkova 2 040 23 Košice 0948 506 425 hacprojekt@hacprojekt.sk www.hacprojekt.sk Termografická skúška podľa STN EN 13187 - zjednodušená. Rodinný dom, Košice Prepared For: Teploty zobrazené na termovíznch

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ H-31 Súvisiaci kód NATO H-537

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

Skúšanie zámkov lopatiek turbín

Skúšanie zámkov lopatiek turbín Skúšanie zámkov lopatiek turbín sondami s fázovanou sústavou meničov Ing. Miloš Kováčik, Ing. Rastislav Hyža SlovCert s. r. o. Bratislava Úvod Zámok lopatiek turbín je miestom výskytu trhlín, ktoré môžu

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 06.2013 Identifikačné č. 02 05 01 01 500 0 000013 Verzia č. 1 Sikaflex Construction+ EN 15651-1:2012 13 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

Podrobnejšie

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls ávrh a posúenie prierezu namáhaného tlakom a ohybom: amáhanie ťahom a ohybom VVE - prevláajúi ťah, V. Oblasť Prierezové sily: M s 12,53 km l eff 6,00 m s 198,68 k (tlak) l l 6,00 m sqp 148,51 k - kvázi

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/311/ z 14. júna 2000 Aut

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/311/ z 14. júna 2000 Aut SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC - 127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 310071/127/311/00-093 z 14. júna 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3.

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Matrac vďaka Visco pene reaguje na teplo, tlak a optimálne sa prispôsobuje

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Presentation_UMV_SAV_NMTE

Microsoft PowerPoint - Presentation_UMV_SAV_NMTE "Nové materiály a technológie pre energetiku", kód k d ITMS 26220220061 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Nekonvenčný ný postup prípravy pravy zrnovo

Podrobnejšie

Microsoft Word - BCFGfinish1.rtf

Microsoft Word - BCFGfinish1.rtf Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gergely Farkas Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin Katedra fyziky materiálů Vedoucí bakalářské

Podrobnejšie

SHRNN TECHNICK SPRVA

SHRNN TECHNICK SPRVA Postup pri získavaní experimentálnych dát pre vyhodnocovanie akustickej emisie pri rozpojovaní hornín Jozef Futó 1 a František Krepelka 2 A procedure of experimental data acquisition for an evaluation

Podrobnejšie

T-12

T-12 TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSNOSTI TRAPÉZOVÉ PLECHY T- Ojednávateľ : Ľuoslav DÉRER, riaditeľ spoločnosti Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 06 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Výrobca a opravár hudobných z dreva Kód kvalifikácie U7312001-01085 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel SK ISCO-08 7312001 / Výrobca a opravár

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Objednávka č. 20180252/2018

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pekár Kód kvalifikácie U7512001-00885 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 7512001 / Pekár SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 10 Výroba potravín Doklad o získanej

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 11. júl 2016 Rev.1/Add.98/Rev.3/Amend.2 D O HO D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

KOMO - SK

KOMO - SK KOMO produktový certifikát SKH Nieuwe Kanaal 9a, 6709 PA Wageningen, Holandsko P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Holandsko Telefón: +33 (0)317 45 34 25 E-mail: mail@skh.nl Web: http://www.skh.nl MODIFIKOVANÉ

Podrobnejšie

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovanou umelou živicou s prísadou hydrofobizujúcich a protiplesňových

Podrobnejšie

1

1 VPLYV TEPELNÝCH DEFORMÁCIÍ PO TEPELNOM SPRACOVANÍ NA REZNÝ PROCES Ing. Michal Šípek, Doc. Dr. Ing. Miroslav Neslušan, Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra obrábania a automatizácie, 1 26 Žilina,

Podrobnejšie

2015_URBAN

2015_URBAN TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Strojnícka fakulta prof. Ing. Mária Č a r n o g u r s k á, CSc. Vysokoškolská 4 040 22 Košice O P O N E N T S K Ý P O S U D O K vedeckej a odbornej spôsobilosti vypracovaný

Podrobnejšie

PL_2_2_vplyv_objemu

PL_2_2_vplyv_objemu Pokus 1 (Lapitková, et al., 2010, s. 78) Cieľ pokusu Preskúmať, ako vplýva objem a tvar telesa na hĺbku ponoru. Úloha č.1 Porovnaj hĺbku ponorenia dvoch škatúľ s rôznymi objemami, ak ich rovnako zaťažíš

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9 Akustika z pohľadu zatepľovacích systémov divízia Weber, Ing. Mária Hlavinková Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS 3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Prevádzkový zámočník (údržbár) Kód kvalifikácie C7222002-00789 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7222002 / Prevádzkový zámočník (údržbár)

Podrobnejšie

Data sheet

Data sheet Ilustračné foto Všeobecne Modulárny systém Možnosť zabudovania systému: - 1U rošt s 19 /21 montážnou sadou do racku - montážna sada pre DIN lištu - sada pre montáž na stenu DC/DC-TPU 120/48 - Centrálna

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE STRIHANIE TENKÝCH PLECHOV NEPEVNÝM PROSTREDÍM DIPLOMOVÁ PRÁCA MTF-5304-30326 2010 Bc. Michal Rábek 0 SLOVENSKÁ

Podrobnejšie

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene Teplárenstvo ako ďalej? 2. - 3. 2. 212, 2. - 21. 2. 212, Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1 Členenie zdrojov znečisťovania

Podrobnejšie