_BDA_Master_Jerky_16_Dörrautomat_Klarstein.indd

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "_BDA_Master_Jerky_16_Dörrautomat_Klarstein.indd"

Prepis

1 Sušička

2

3 Vážený zákazník, Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu prístroja. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte: OBSAH Bezpečnostné pokyny 4 Popis zariadenia 6 Všeobecná prevádzka 7 Bezpečnosť potravín 9 Recepty a metódy sušenia 11 Tipy 16 Čistenie a starostlivosť 18 Riešenie problémov 18 Informácie o likvidácii 20 TECHNICKÉ ÚDAJE Číslo výrobku Napájanie V ~ 50/60 Hz VYHLÁSENIE O ZHODE Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin, Deutschland. Výrobok spĺňa nasledujúce európske smernice: 2014/30/EU (EMV) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS) 2009/125/EG (ErP) 3

4 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Prečítajte si pozorne všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Tento spotrebič nepoužívajte na horľavých materiáloch, napríklad na drevených povrchoch alebo na obruse. Prístroj nepoužívajte na tepelne senzitívnej keramickej varnej doske alebo doske na krájanie. Zariadenie používajte len na tepelne odolnom povrchu, ktorý je aspoň taký veľký ako zariadenie. Tým sa zabráni poškodeniu podložky vplyvom tepla generovaného počas prevádzky. Pred použitím skontrolujte, či všetky diely fungujú správne a či plnia svoje zamýšľané funkcie. Skontrolujte všetky podmienky, ktoré môžu ovplyvniť činnosť jednotky. Nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel poškodený alebo roztrhnutý. Pred servisom, výmenou príslušenstva, premiestňovaním alebo čistením vždy odpojte od zdroja energie. Odpojte zariadenie, keď ho nepoužívate. Držte deti mimo dosahu. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru. Majte zariadenie pod dohľadom počas používania. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia zariadenia. Nesprávne používanie spôsobí stratu platnosti záruky. Elektrickú opravu musí vykonať autorizované servisné stredisko. Používajte iba továrenské originálne diely a príslušenstvo. Modifikácia zariadenia spôsobí stratu platnosti záruky. Nikdy neotvárajte zadný panel. Nikdy neodstraňujte zadnú stenu zo sušičky. Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že označený elektrický výkon je aspoň taký veľký ako elektrický výkon tohto spotrebiča. Uistite sa, či je počas používania zariadenie stabilné. Všetky štyri nohy by mali byť na rovnej ploche. Prístroj by sa počas prevádzky nemal pohybovať. Nepoužívajte vonku alebo v blízkosti horľavých alebo spaľovacích materiálov. Len na vnútorné použitie. Nie na komerčné využitie. Používajte na dobre vetranom mieste. Neblokujte vetracie otvory na dverách alebo na zadnej strane. Udržiavajte minimálne (30 cm) od akejkoľvek steny, aby ste umožnili správnu cirkuláciu vzduchu. Nepoužívajte na horľavých povrchoch, ako sú koberce. Zabráňte zásahu elektrickým prúdom. Neponárajte jednotku a ovládací panel do vody alebo inej tekutiny. Môže dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami alebo bosými nohami. Nepoužívajte v blízkosti tečúcej vody. Pred čistením komponentov odpojte od elektrickej zásuvky. Pred čistením si prečítajte všetky pokyny. Po čistení sa uistite, či je prístroj úplne suchý pred opätovným pripojením do elektrickej zásuvky - ak nie; môže dôjsť k elektrickému šoku. 4

5 Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako je určené. Ak spotrebič počas používania nefunguje, okamžite ho vypnite a prerušte jeho používanie. Nepokúšajte sa otvoriť ovládací panel. Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť užívateľ. Vždy sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ak jednotka nefunguje správne. Používajte len príslušenstvo schválené výrobcom. Všetky časti tohto spotrebiča sa musia používať podľa návodu na obsluhu. Používajte len príslušenstvo schválené výrobcom. Ostatné súčasti sa s touto jednotkou nesmú používať a spôsobia neplatnosť záruky. UPOZORNENIE Nebezpečenstvo popálenia! Neumiestňujte ani nepoužívajte prístroj ani žiadne jeho súčasti na horúcom plynovom alebo elektrickom sporáku alebo v blízkosti sporáka, horúcej pece alebo horáka. Nedovoľte, aby napájací kábel visel nad okrajom stola alebo podložky alebo sa dotýkal horúcich plôch 5

6 POPIS ZARIADENIA vypnutie a zapnutie Časovač Ovládanie teploty Príručka sušenia Regále Zámok Dvere Kľučka Nohy 6

7 VŠEOBECNÁ PREVÁDZKA Príprava V malej sklenenej miske kombinujte všetky ingrediencie okrem mäsa / hydiny. Dôkladne premiešajte. Vložte vrstvu mäsa / hydiny do sklenenej zapekacej misy, a dajte za lyžicu omáčkovej zmesi. Opakujte, kým mäso / hydina nemá 3-4 vrstvy a misa nie je plná. Zakryte a marinujte po dobu 6 až 12 hodín v chladničke alebo cez noc. Príležitostne premiešajte, aby ste mäso / hydinu pokryli v marináde. Čím dlhšie zostane mäso / hydina v marináde, tým viac chuti bude mať. Vyberte mäso / hydinu z marinády a odstráňte prebytočnú marinádu. Mäso / hydinu položte rovnomerne na regály sušičky a nechajte 1/4 "(0,6 cm) priestoru medzi každým pásikom mäsa / hydiny. Sušte mäso / hydinu pri teplote C po dobu 4-7 hodín alebo do úplného vysušenia. Poznámka: Pred sušením mäsa skontrolujte teplotu automatickej sušičky pomocou teplomeru. Minimálna odporúčaná teplota na sušenie mäsa je 63 C. Teploty pod 63 C sa neodporúčajú. Pred umiestnením mäsa do sušičky sa dôrazne odporúča zohriať mäso na 71 C. Tento krok zabezpečuje, že všetky prítomné baktérie sú zničené mokrým teplom. Po zahriatí na 70 C udržujte počas sušenia stabilnú teplotu sušenia C. Príležitostne môžete odstrániť kvapky tuku z povrchu mäsa s papierovou utierkou. Doby schnutia sa môžu líšiť v závislosti od mnohých okolností, vrátane, ale bez obmedzenia: relatívna vlhkosť miestnosti, teplota mäsa na začiatku procesu sušenia, množstvo mäsa v sušičke, tuk v mäse atď. Vždy nechajte sušené mäso vychladnúť pred testovaním chuti. 7

8 Štart a prevádzka Poznámka: Počas prevádzky je dôležité monitorovať zariadenie. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru. Pred použitím tohto prístroja si prečítajte všetky pokyny a varovania. Spotrebič používajte iba v dobre vetraných miestnostiach. Neblokujte ventilačné otvory na zadnom paneli alebo dverách. 1. Umieste automatickú sušičku na čistý, suchý povrch. 2. Prepínač zapnutia / vypnutia a tlačidlo časovača nastavte do požadovanej polohy. 3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. 4. Sušičku umiestnite aspoň 30,5 cm od steny, aby ste zabezpečili dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Neblokujte ventilačné otvory na zadnej strane alebo na dverách. 5. Odstráňte sloty zo sušičky. Regály naplňte kusmi jedla na sušenie. Umiestnite jednotlivé diely tak, aby sa navzájom nedotýkali. Neprekladajte kúsky potravín a nedovoľte, aby sa navzájom dotýkali. Zabezpečte dostatočný priestor medzi kúskami na zabezpečenie dostatočnej cirkulácie vzduchu. Odstráňte nadbytočnú vodu z jedla. (To je možné urobiť tak, že utriete jedlo papierovou utierkou alebo vreckovkou). Nadmerná vlhkosť môže spôsobiť pokles teploty spotrebiča. 6. Nastavte prepínač do polohy ON alebo TIME. 7. Otočte gombík regulácie teploty na požadované nastavenie teploty. Odporúča sa, aby ste do sušičky vložili teplomer (nie je súčasťou dodávky) na monitorovanie nastavenia teploty. Podľa potreby nastavte regulátor teploty. 8. Tlačidlo časovača nastavte na požadovaný čas sušenia. Ak chcete pokračovať v prevádzke automatickej sušičky, stlačte tlačidlo zapnuté. 9. Pred sušením, predhrievajte 5-10 minút. 10. Nainštalujte dvere na sušičku tak, že pripojíte dvierka k výčnelku na hornej časti krytu. Uistite sa, že strany dverí sú zatvorené a pevne pripevnené k telu. 11. Počas sušenia sa môžu na povrchu niektorých potravín vytvoriť kvapôčky vody. Tie je možné odstrániť tak, že sa produkt utriete čistým vreckovkou alebo papierovou utierkou. Buďte opatrní, sušička sa zahreje! 8

9 Poznámka: Doby schnutia môžu závisieť od rôznych faktorov vrátane relatívnej vlhkosti, teploty vzduchu a hrúbky kusov, teploty a obsahu tuku. Skutočná teplota sušičky je založená na teplote okolia 21 C. Ak sa sušička nepoužíva pri teplote okolia 21 C, teplota zobrazená na regulátore teploty sa nedosiahne ani sa prekročí. BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN Pri manipulácii s potravinami musia byť dodržané základné pravidlá: Varenie Pred sušením je dôležité uvariť určité potraviny, aby sa zničili existujúce baktérie. Bezpečnosť hamburgerov a iných jedál z mletého mäsa bola nedávno veľmi vážne sledovaná a to z dobrého dôvodu. Keď sa mäso rozomelie, baktérie prítomné na povrchu sa zmiešajú do celej základnej zmesi. Ak toto mleté mäso nie je uvarené pri teplote najmenej 71 C až 74 C, baktérie nebudú zničené a existuje zvýšená šanca, že ochoriete. Pevné kusy mäsa, ako sú steaky a kotlety, neobsahujú žiadne nebezpečné baktérie vo vnútri, takže sa môžu jesť o niečo viac krvavé. Napriek tomu by mal byť každý kus mäsa uvarený / upečený pri teplote minimálne 63 C. Bezpečná teplota pre hydinu je 82 C a pevné kusy bravčového mäsa by mali byť zahriate na 71 C. Vajcia by mali byť tiež úplne uvarené. Ak pripravujete merengue alebo iný recept s nevarenými vajcami, kúpte si osobitné pasterizované vajíčka alebo použite prášok. Oddeľovanie Jedlo jedené nevarené a jedlo uvarené pred zjedením musí byť vždy oddelené. Vzájomná kontaminácia nastáva, keď sa surové mäso alebo vajcia dostanú do kontaktu s jedlom, ktoré sa konzumuje nevarené. To je jedna z hlavných príčin otravy jedlom. Vždy zabaľte surové mäso dvakrát a umiestnite ho na najnižšiu úroveň v chladničke, aby ste zabránili kvapkaniu mäsových štiav alebo krvi na čerstvé produkty. Potom skonzumujte surové mäso v priebehu 1-2 dní od jeho nákupu alebo ho zmrazte na dlhšie obdobie skladovania. Rozmrazte mrazené mäso v chladničke, nie na doske. Pri grilovaní alebo varení surového mäsa alebo rýb dbajte na to, aby sa varené mäso umiestnilo na čistú tácku. Nepoužívajte rovnaké tácky, ktoré boli použité na grilovanie jedla. Náradie používané na grilovanie umyte ihneď po grilovaní. Uistite sa, že si umyjete ruky po manipulácii so surovým mäsom alebo vajíčkami. Umývanie rúk mydlom a vodou alebo použitím vlhkých antibakteriálnych utierok je dôležité po kontakte so surovým mäsom alebo vajcami. Neumyté ruky a povrchy sú hlavnou príčinou vzájomnej kontaminácie pri varení. 9

10 Čistenie Pri varení si niekoľkokrát vyčistite ruky a pracovnú plochu. Umývajte si ruky mydlom a teplou vodou najmenej 15 sekúnd, potom ich vysušte. Chladenie Chladenie jedla je veľmi dôležité. Rizikové teploty, v ktorých sa môžu množiť baktérie, sú medzi 4-6 C. Vaša chladnička by mala byť nastavená na 4 C alebo nižšiu. Mraznička by mala byť nastavená na -17 C alebo nižšie. Jednoduché pravidlo: Podávajte teplé jedlá horúce, studené jedlá za studena. Použite horúci tanier aby sa pred podávaním udržiavalo jedlo teplé. Na studené jedlá používajte studené vodné kúpele na udržanie chladu. Nikdy nenechávajte potraviny pri izbovej teplote dlhšie ako 2 hodiny. Poznámka: Pri spracovaní zveriny alebo diviny je potrebné venovať osobitnú pozornosť, pretože sa môže počas spracovania v teréne silne kontaminovať. Mäso sa často prepravuje nechladené pri teplotách, ktoré podporujú rast baktérií. Skladovanie sušeného mäsa Zabaľte sušené mäso do hliníkovej fólie a uložte do plastového vrecka alebo do sklenenej nádoby s pevným viečkom. Zabráňte skladovaniu v plastových nádobách alebo vreckách bez toho, aby ste ich obalili do hliníkovej fólie alebo voskovaného papiera. Sušené mäso by malo byť skladované na tmavom, suchom mieste pri teplote C. Sušené mäso môžete skladovať pri izbovej teplote počas 1 až 2 mesiacov. Na predĺženie trvanlivosti do 6 mesiacov uložte sušené mäso do mrazničky. Nezabudnite označiť všetky balíky a napísať dátum. 10

11 RECEPTY A METÓDY SUŠENIA Havajská Jerky Marináda 1 lyžička soli 1 lyžička zázvoru ¼ ananásu 1 lyžička hnedého cukru ¼ lyžice papriky 1 8 lyžičky kajenské korenia 1 mletý cesnakový strúčik ¼ šálky sójovej omáčky 0,5 kg chudého mäsa, nakrájané na tenké prúžky ¹ / 8 až ¼ palca (0,3-0,6 cm). Cajun Jerky Marináda 1 šálka paradajkovej šťavy 1 - ½ lyžičky sušeného tymianu 1 lyžička bieleho korenia ½ lyžičky cesnakového prášku 1 - ½ lyžičky sušenej bazalky 2 lyžičky kajenského korenia ½ lyžičky mleté čierne korenie 1 lyžička cibuľového korenia 0,5 kg chudého mäsa, nakrájané na tenké prúžky ¹ / 8 až ¼ palca (0,3-0,6 cm). 11

12 Štipľavá Jerky marináda 1/3 šálky teriyaki omáčky 1/3 šálky teriyaki omáčky 2 lyžice hnedého cukru 2 lyžice mletého čierneho korenia 1 lyžička mletého chrenu 1 lyžička soli ½ lyžičky papriky ½ lyžičky chilli prášku ¼ lyžičky tabasco omáčky 1 polievková lyžica olivového oleja 2 lyžice semienok a jemne nakrájaných jalapeño papričiek 1 lyžička mletého cesnaku 0,5 kg chudého mäsa, nakrájané na tenké prúžky ¹ / 8 až ¼ palca (0,3-0,6 cm). Burgundská Jerky marináda 2 šálky burgundského vína 1/3 šálky sójovej omáčky 3 strúčiky cesnaku nakrájané 3 lyžice melasového sirupu 1 lyžica mletého čierneho korenia 0,5 kg chudého mäsa, nakrájané na tenké prúžky ¹ / 8 až ¼ palca (0,3-0,6 cm). Turecká Jerky marináda ¼ šálky sójovej omáčky ¼ lyžice papriky 1 polievková lyžica čerstvej citrónovej šťavy ¹ / ½ lyžičky zázvoru ¼ lyžičky práškového cesnaku 0,7 kg prsia z moriaka, nakrájané na tenké prúžky ¹ /8 až ¼ palca (0,3-0,6 cm). Jerky Marináda na zverinu ¹ / ₄ šálky sójovej omáčky ½ lyžičky mletého cesnaku 1 polievková lyžica hnedého cukru ½ lyžičky čierneho korenia 1 lyžička soli Zverina s hmotnosťou 1 libra (0,5 kg), nakrájané na tenké prúžky ¹ / 8 až ¼ palca (0,3-0,6 cm). 12

13 Ovocné rolky 1. Vyberte zrelé alebo mierne prezreté ovocie. Umyte a odstráňte škvrny, kazy a šupky. 2. urobte pyré v mixéri. Pridajte jogurt, sladidlá alebo korenie podľa želania. Pyré by malo mať hustú konzistenciu. 3. Do drážok sušiča vložte lepiacu fóliu. 4. Na zakryté regály nalejte 1-2 až 2 šálky pyré. Opatrne vložte regály do automatickej sušičky. 5. Okraje sú suché rýchlejšie ako stred pyré, nalejte tenšiu vrstvu do stredu regála. 6. Priemerná doba sušenia je 4-6 hodín. 7. Keď je zmes lesklá a nie lepkavá, odstráňte ju zo sušičky a nechajte vychladnúť. 8. Odstráňte zmes z lepiacej fólie a zviňte do roliek. Sušenie kvetov a ručných výrobkov Kvety by mali byť od začiatku suché, najlepšie po vysušení rosy a pred vytvorením vlhkosti v noci. Kvety osušte čo najskôr po odtrhnutí. Najlepšou na sušenie kvetov je suchá, teplá, tmavá, čistá a dobre vetraná miestnosť. Kvety udržiavajú najlepšiu farbu a tvar, keď sa rýchlo vysušia. Na ochranu prírodných olejov by sa mala používať nízka teplota. Odstráňte listy alebo nechajte listy. Odstráňte hnedé alebo poškodené listy. Vložte kvety v jednej vrstve do sušičky a vyhýbajte sa ich prekrývaniu. Doba schnutia sa značne líši v závislosti od veľkosti kvetu a množstva listov. Sušenie pri 38 C. V sušičke môžete sušiť výrobky z cesta a perly. Teploty sa líši. 13

14 Výber potravín Používajte potraviny najvyššej kvality. Sezónne ovocie a zelenina majú viac živín a lepšiu chuť. Mäso, ryby a hydina by mali byť chudé a čerstvé. Nepoužívajte potraviny s nečistotami. Zlé ovocie a zelenina môžu pokaziť celú dávku. Vždy používajte chudé mäso. Odstráňte toľko tuku, ako je to možné, pred sušením. POZNÁMKA: Pri sušení dajte pod mäso papierovú utierku na zhromažďovanie tuku. Príprava potravín Rovnako ako u väčšiny spôsobov varenia, správna príprava je rozhodujúca pre úspešné výsledky. Dodržiavanie niektorých základných postupov výrazne zlepší kvalitu vašich sušených potravín a skráti čas potrebný na sušenie. Predpripravené potraviny často lepšie chutia a vyzerajú lepšie ako neošetrené potraviny. Existuje niekoľko spôsobov, ako pripraviť jedlo, aby sa zabránilo oxidácii, ktorá spôsobí vyblednutie jabĺk, hrušiek, broskýň a banánov počas sušenia: Odstráňte všetky semená, škrupiny alebo listy. Rovnomerne rozdrvte, nakrájajte alebo nasekajte potraviny. Plátky by mali mať hrúbku od 0,6 cm do 1,9 cm. Mäso by sa nemalo narezať na viac ako 0,5 cm. Varte v pare alebo smažte mäso pri teplote 71 C a hydinu pri teplote 74 C, teplotu odmerajte teplomerom. Počas sušenia musí byť teplota sušičky udržovaná na C. Sušenie rýb vyžaduje veľa pozornosti. Musia sa dôkladne vyčistiť a vykostiť a dôkladne opláchnuť, aby sa zabezpečilo vymytie všetkej krvi. Rybu varte v pare alebo pečte pri teplote 93 C, až kým nie je pred sušením jemná. Namočte nakrájané ovocie do citrónovej alebo ananásovej šťavy na niekoľko minút a potom položte na regály. Použite zmes kyseliny askorbovej, ktorá je k dispozícii vo väčšine obchodov so zdravotníckymi potrebami alebo v lekárňach. Môže byť dostupná vo forme prášku aj tabliet. Rozpustite približne 2-3 lyžice v 1 litri vody. Namočte plátky ovocia do roztoku na 2-3 minúty a potom ich vložte do sušičky. Plody s voskovým povrchom (figy, broskyne, hrozno, čučoriedky, slivky atď.) By mali byť namočené vo vriacej vode, aby sa odstránil vosk. Vďaka tomu vlhkosť počas sušenia ľahko uniká. 14

15 Blanžírovanie môže predpripraviť potravu na sušenie. Blanžírovanie nezničí užitočné enzýmy a pomáha chrániť živiny. Existujú dva spôsoby, ako blanžírovať jedlo: Blanžírovanie vo vode: Použite veľkú panvicu, naplňte ju do polovice vodou. Priveďte vodu do varu. Jedlo dajte priamo do vriacej vody a zakryte vekom. Po troch minútach odstráňte. Dajte potraviny na regály. Blanžírovanie parou: Priveďte 5-7 cm vody do varu v parnom hrnci v spodnej časti. Umiestnite jedlo do parného koša a dajte nad paru na 3-5 minút. Vyberte dusené jedlo a dajte potraviny na regály v sušičke. Predpríprava sušeného mäsa Vaše mäso by malo byť čo najchudšie. Použitie chudého mäsa pomáha mäso vysušiť rýchlejšie a uľahčuje čistenie tým, že nemá toľko tuku. Mleté mäso by malo byť z 80 až 90% chudé. Mleté morčacie mäso, zverina, byvol a los sú ďalšie vynikajúce možnosti pre sušené mäso. Korenie na sušené mäso je dostupné v rôznych variáciách, alebo môžete byť kreatívny a vytvoriť si vlastné. Kedykoľvek pripravíte sušené mäso, mali by ste do zmesi pridať niečo na stvrdnutie (dusitan sodný). Táto aplikácia pomáha predchádzať botulizmu pri sušení pri nízkych teplotách. Dodržujte pokyny výrobcu na obale. Udržujte surové mäso a jeho šťavy oddelene od ostatných potravín. Marinujte mäso v chladničke. Nenechávajte mäso neopracované. Zabráňte krížovej kontaminácii skladovaním sušeného mäsa oddelene od surového mäsa. Pred a po príprave mäsových výrobkov si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. Používajte čisté spotrebiče a kuchynské náradie. Mäso a hydina nechajte vychladnúť pri teplote 5 C alebo mierne nižšej; použite alebo zmrazte mleté mäso a hydinu do 2 dní; spracujte červené mäso v priebehu 3 až 5 dní. Rozmrazte mrazené mäso v chladničke, nie na kuchynskej pracovnej doske. Osobitnú pozornosť treba venovať spracovaniu zveriny alebo diviny, pretože môže byť silne kontaminovaná počas spracovania v teréne. Mäso sa často uchováva pri teplotách, ktoré by mohli pomôcť rastu baktérií, napr. počas prepravy. 15

16 Ak používate sušičku, pred sušením mäsa skontrolujte teplotu sušičky teplomerom. Odporúčaná minimálna teplota na sušenie mäsa je 63 C. Teploty pod 63 C sa neodporúčajú. Poznámka: Dôrazne sa odporúča zohriať mäso na 71 C pred jeho umiestnením do sušičky a pred sušením. Tento krok zabezpečuje, že všetky prítomné baktérie sú zničené mokrým teplom. Po zahriatí na 70 C udržujte konštantnú teplotu sušenia C počas procesu sušenia, pretože proces musí byť dostatočne rýchly, aby vysušil potraviny predtým, než sa pokazia a odstránil čo najviac vody, aby sa zabránilo rastu mikroorganizmov. Ak používate marinádu, straste prebytočnú tekutinu pred umiestnením mäsa do rovnomerne rozložených vrstiev vo vzdialenosti cca. 0,64 cm od okrajov. Mäso vysušte pri teplote C po dobu 4-7 hodín. Príležitostne môžete odstrániť kvapky tuku z povrchu mäsa papierovou utierkou. Doby schnutia sa môžu meniť v závislosti od mnohých okolností, vrátane, nie však s obmedzením: relatívna vlhkosť miestnosti, teplota mäsa na začiatku procesu sušenia, množstvo mäsa v sušičke, mäkkosť mäsa atď. Vždy nechajte sušené mäso vychladnúť pred testovaním chuti.. TIPY Neprekrývajte potraviny. Umiestnite jedlo na regály sušičky. Skontrolujte suchosť po 6 hodinách, potom každé 2 hodiny, kým sušené potraviny nie sú chrumkavé, hladké alebo kožovité, v závislosti od potraviny. Pred vybratím potravín skontrolujte, či sú úplne suché. Vyrežte vzorky alebo rozlomte potraviny na polovicu, aby ste skontrolovali vnútornú suchosť. Ak je jedlo ešte mokré, nechajte ho dlhšie schnúť. Označte každú nádobu názvom potraviny, dátumom alebo časom sušenia a pôvodnou hmotnosťou. Udržujte postup na zlepšenie techník sušenia. Správne skladovanie je nevyhnutné pre získanie vysokokvalitných potravín. Po ochladení, potraviny zabaľte. Potraviny je možné skladovať dlhšie, ak sú skladované na chladnom, tmavom a suchom mieste. Ideálna skladovacia teplota je 16 C alebo nižšia. 16

17 Pred uložením v kovových alebo sklenených nádobách uprednostnite umiestnenie sušených potravín do plastových vreciek na zamrazenie. Odstráňte čo najviac vzduchu pred utesnením. Vákuové tesnenie je ideálne pre skladovanie sušených potravín. Nezabudnite, že potraviny sa počas procesu dehydratácie zmenšia na pôvodnú veľkosť a hmotnosť napríklad o ¼ až ½, takže kusy by nemali byť príliš malé. Jedna libra surového mäsa je asi 0,2 kg sušeného mäsa. Pre správne nastavenie teploty použite pokyny na sušenie na ovládacom paneli. Ak je nastavená príliš vysoká teplota, jedlo môže stvrdnúť a vysušiť sa zvonku, ale zvnútra zostáva vlhké. Ak je teplota príliš nízka, čas sušenia bude dlhší. Rehydratácia Hoci nie je nutné rehydratovať sušené potraviny pred konzumáciou, môže to mať výhody. Zelenina môže byť napríklad použitá ako príloha alebo v receptoch po jej príprave nasledujúcim spôsobom. Sušené potraviny je možné rehydratovať ponorením do studenej vody na 3-5 minút. Použite 1 šálku vody na 1 šálku sušených potravín. Po rehydratácii môže byť jedlo varené normálne. Namáčanie jedla v teplej vode urýchľuje proces, ale môže viesť k strate chuti. Sušené ovocie a zelenina by mali byť namočené v studenej vode v chladničke počas 2 až 6 hodín Poznámka: Namáčanie pri izbovej teplote umožňuje rast škodlivých baktérií. Nepridávajte korenie. Pridanie soli alebo cukru počas rehydratácie môže zmeniť chuť jedla. Na výrobu kompótu alebo zeleninových guľôčok pridajte 2 šálky vody a pomaly varte. Po otvorení skladovacieho kontajnera odoberte čo najskôr sušené potraviny, nechajte všetky nepoužité potraviny v chladničke, aby ste predišli kontaminácii. 17

18 ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ Poznámka: Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je sieťová zástrčka odpojená a sieťový vypínač je v polohe OFF. Pred prvým použitím a po každom použití vyčistite regály a vnútornú časť krytu. Prepnite hlavný vypínač a časový spínač do polohy OFF. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Pred čistením nechajte sušičku úplne vychladnúť. Odstráňte regály zo sušičky. Sušičku utrite navlhčenou špongiou alebo handričkou (vnútri aj vonku). Buďte opatrní, okraje môžu byť ostré! Nestriekajte vodu na vykurovací prvok (za obrazovkou v skrini na zadnej strane). Voda môže poškodiť elektrické komponenty a zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neponárajte prístroj do vody. Vyčistite regály teplou, mydlovou vodou. Opláchnite čistou vodou a ihneď vysušte. RIEŠENIE PROBLÉMOV Vlhkosť v skladovacej nádobe Príčina: Neúplné vysušenie. Potraviny nakrájané nerovnomerne, takže sa nedokončilo sušenie. Sušené potraviny zostali po ochladení pri izbovej teplote príliš dlho, vlhkosť sa opäť dostala do potravín. PREVENCIA: Pred odstránením zo sušičky otestujte pokrm či je suchý. Potraviny nakrájajte rovnomerne. Rýchlo ochlaďte a okamžite zabaľte. 18

19 Pleseň na jedle Príčina: Neúplne vysušené potraviny. Potraviny neboli skontrolované či nie sú na vlhké v priebehu týždňa. Skladovacia nádoba nie je vzduchotesná. Teplota skladovania je príliš vysoká / vlhkosť v potravinách. Mohlo dôjsť k tvrdnutiu potravy, čo znamenalo, že potravina bola vysušená pri príliš vysokej teplote a potraviny boli vysušené zvonku, ale neboli vysušené vo vnútri. PREVENCIA: Otestujte niekoľko kusov potravín či sú suché. Skontrolujte skladovaciu nádobu v priebehu 1 týždňa pre vlhkosť a preložte potraviny v prípade potreby. Používajte vzduchotesné nádoby na skladovanie. Uchovávajte potraviny v chladných oblastiach s teplotou 70 F (21 C) alebo nižšou. Sušte potraviny pri vhodných teplotách / použite sprievodcu teplotami na sušenie. Hnedé škvrny na zelenine Príčina: Príliš vysoká teplota sušenia. Zelenina bola príliš vysušená. PREVENCIA: Sušte potraviny pri vhodných teplotách / použite sprievodcu teplotami na sušenie. Často kontrolujte potraviny či sú suché. Jedlo prilepené na regáloch Príčina: Potraviny neboli prevrátené. PREVENCIA: Po jednej hodine sušenia použite špachtľu a preklopte potraviny.. 19

20 RADY PRE LIKVIDÁCIU Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 20

21

22

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku.

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Megalith Vonkajší ohrievač 10033290 Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SMOOTHIE MIXÉR R-5721/R-5722/R-5723 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA R-2810 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

_BDA_Malone_PABox.indd

_BDA_Malone_PABox.indd PV-EV-12A Aktívny 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

TurboBuddy Plus Vysávač

TurboBuddy Plus Vysávač TurboBuddy Plus Vysávač 10032991 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČ VLASOV HM-5016 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie MIXÉR NA FRAPPÉ R-4410 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

Fruit Jerky 6 Fruit Jerky 9 SUŠIČKA OVOCIA

Fruit Jerky 6 Fruit Jerky 9 SUŠIČKA OVOCIA Fruit Jerky 6 Fruit Jerky 9 SUŠIČKA OVOCIA 10031935 10031936 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd Infrapanel 10032809 10032810 10032811 10032812 10032813 10032814 10032815 10032816 Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu

Podrobnejšie

_BDA_IceWind_Luftkühler_Klarstein.indd

_BDA_IceWind_Luftkühler_Klarstein.indd IceWind Ochladzovač vzduchu 10033496 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie

Mlynček na mäso

Mlynček na mäso Mlynček na mäso 10031667 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie KONTAKTNÝ GRIL R-2325 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

_BDA_Waschmaschine_OneConcept.indd

_BDA_Waschmaschine_OneConcept.indd 10029330 Práčka Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Formičky na taštičky z cesta sk Návod na použitie a recepty www.tchibo.sk/navody Dôležité upozornenia Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití vyčistite formičky na taštičky horúcou vodou a trochou

Podrobnejšie

Návod na obsluhu 1

Návod na obsluhu 1 Návod na obsluhu 1 Chladnička Pred zapnutím spotrebiča počkajte najmenej dve hodiny pokým sa neustáli chladiaci okruh. Ovládací panel Ovládač termostatu sa nachádza vo vnútri spotrebiča hore vpravo. Pre

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie BEZDRÔTOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ 2 v 1 R-101 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW

Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW Chladnička Používateľská príručka SK EWWERQWEW C A B 1 Bezpečnostné pokyny a životné prostredie 3 1.1. Všeobecná bezpečnosť................ 3 1.1.1 Varovanie HC....................... 5 1.1.2 Pre modely

Podrobnejšie

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd Klimatizácia 10029317 10029318 Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto prístroja. Pozorne si prosím prečítajte nasledujúci manuál a postupujte podľa návodu na obsluhu, aby sa predišlo možnému

Podrobnejšie

KH4061_IB_E

KH4061_IB_E D Automassagematte Bedienungsanleitung Mata z masażem Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta Návod k obsluze Masážna podložka do auta Návod na obsluhu H típusú autós masszázs-szivacs Használati utasítás

Podrobnejšie

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája 1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napájania: 230 V / 50-60 HZ Maximálny výkon: 2025 W Maximálna

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČKA POTRAVÍN R-291 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Infračervený ohrievač

Infračervený ohrievač Infračervený ohrievač 10032804 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek

Podrobnejšie

_BDA_Kaffeemühle_Klarstein.indb

_BDA_Kaffeemühle_Klarstein.indb Mlynček na kávu 10032029 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

Čo tak dať si špenát -

Čo tak dať si špenát - Čo tak dať si špenát 21. 8. 2018 Priaznivé nutričné zloženie a jednoduchá dostupnosť sú hlavnými dôvodmi, prečo špenát do jedálneho lístka určite zaradiť. Špenát obsahuje významný podiel vody (až 90 %)

Podrobnejšie

recepty.PANSKA.jazda.indd

recepty.PANSKA.jazda.indd FANDÍTE HOKEJU A JEDNOHUBKÁM? Pripravte si ich na pánsku jazdu podľa našej knižky receptov www.milujemnatierky.sk CIBULOVÝ DYCH PRE ODVÁZNYCH 80 g DELAcréme klasik, syrový alebo maslový, 100 g cibule,

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

OptiGrill Snacking & Baking FR EN DE NL DA SV NO FI ES PT IT EL RU UK TR AR FA PL KO JP TH CS SK HU Compatible with: Compatible avec : Kompatibel mit:

OptiGrill Snacking & Baking FR EN DE NL DA SV NO FI ES PT IT EL RU UK TR AR FA PL KO JP TH CS SK HU Compatible with: Compatible avec : Kompatibel mit: OptiGrill Snacking & Baking FR EN DE NL DA SV NO FI ES PT IT EL RU UK TR AR FA PL KO JP TH CS HU Compatible with: Compatible avec : Kompatibel mit: Geschikt voor: Kompatible med: Kompatibel med: Kompatibel

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031501 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Microsoft Word - PDS MM CAR UHS Clearcoat HP 493V.SLK doc

Microsoft Word - PDS MM CAR UHS Clearcoat HP 493V.SLK doc 493V 28.9.2007 PRODUKT POPIS Číry lak UHS Clear 0950 1.360.0950 1.360.0950 HP Číry lak Ultra High Solid (s ultra vysokým obsahom sušiny) 1.954.2870 HS tužidlo rýchle 1.911.2510 Riedidlo normálne 1.911.2520

Podrobnejšie

_ _BDA_KonvektorHeizung_Klarstein_ohneWand.indb

_ _BDA_KonvektorHeizung_Klarstein_ohneWand.indb Sklenený konvektor 10037979 10031980 Poznámka: Tento výrobok je určený len do dobre izolovaných miestností a na príležitostné použitie. Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne

Podrobnejšie

Vážený zákazník, Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu príst

Vážený zákazník, Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu príst Vážený zákazník, Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu prístroja. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Mlynček na kávu sk Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98638AB2X2IX 2018-09 Vážení zákazníci! S vaším novým mlynčekom na kávu si pred prípravou kávy nameliete úplne čerstvú kávu. Hodnotné aromatické

Podrobnejšie

OPTIGRILL+ XL GC722D34 Elektrický gril Tefal Optigrill+ GC722D34 GC722D34 Vždy perfektný výsledok grilovania od krvavého až po dobre prepečený

OPTIGRILL+ XL GC722D34 Elektrický gril Tefal Optigrill+ GC722D34 GC722D34 Vždy perfektný výsledok grilovania od krvavého až po dobre prepečený OPTIGRILL+ XL GC722D34 Elektrický gril Tefal Optigrill+ GC722D34 GC722D34 Vždy perfektný výsledok grilovania od krvavého až po dobre prepečený Vždy perfektný výsledok grilovania od krvavého po dobre prepečený

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie 2 V 1 ZVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU R-9509 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web sk Inforácia o výrobku a recept Foričky na pečenie vianočných sušienok špekulácius Vážení zákazníci! Silikónové foričky na pečenie vianočných sušienok špekulácius sú extréne pružné s povrchovou úpravou

Podrobnejšie

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer-4.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer-4.indd 10028193 10029390 CS Timer 4 Obsah Uživateľská príručka Varovanie / Bezpečnostné pokyny 3 Úvod 4 Diaľkové ovládanie 4 Funkcie 5 Všeobecné funkcie 7 Pokyny k likvidácii/ Vyhlásenie o zhode 7 2 Vážený zákazník,

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

_manual_sk

_manual_sk Návod na použitie SK INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA IPC-7 4738890 - IPC-7 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou

Podrobnejšie

_BDA_Luftreiniger_Klarstein.indd

_BDA_Luftreiniger_Klarstein.indd Čistička vzduchu Air Cleaner Puri icador de aire Puri icateur d air Puri icatore d aria 10031909 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na

Podrobnejšie

_BDA_auna_AV2-H338_SurroundReceiver.indd

_BDA_auna_AV2-H338_SurroundReceiver.indd AV2-H338 5.1 Surround Receiver 10004932 www.auna-multimedia.com Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

Mobilná klimatizácia

Mobilná klimatizácia Mobilná klimatizácia 10032506 10032507 10032508 10032509 Vážený zákazník, Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu

Podrobnejšie

Elektrický krb Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla

Elektrický krb Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla Elektrický krb Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla. 10030743 10032536 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte

Podrobnejšie

Záhradný domček na náradie

Záhradný domček na náradie Záhradný domček na náradie www.jurhan.com NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Dôležité: Uchovajte tento manuál pre budúce použitie. Ak raz produkt odovzdáte inej osobe, uistite sa, že odovzdáte

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

UZN-V-CVZ-VORTRONIC_ SK

UZN-V-CVZ-VORTRONIC_ SK ČISTIČE VZDUCHU VORTRONIC 50-100 / strana 1 Čističe vzduchu s elektrostatickým filtrom Inštalačno - užívateľský návod VORTRONIC 50 100 Dátum vydania: 05.05.2006 UZN-V-CVZ-VORTRONIC50100-0506-01-SK VORTRONIC

Podrobnejšie

untitled

untitled VSTAVANÉ SPOTREBIČE MONTÁŽNE NÁVODY ELEKTRICKÉ RÚRY* pre samostatné rúry: AKZM 654, 660, 662, 663, 756, 762, 764, 775, 838 AKPM 658 AKZ, 561, 562 AKP 137, 138, 244, 288, 449, 459, 460, 461, 462, 472, 671

Podrobnejšie

Microsoft Word _ MDJ120 Party Station V1.1

Microsoft Word _ MDJ120 Party Station V1.1 Ref. č.: 178.309; 178.312 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL V1.1 Blahoželáme k nákupu tohto produktu Fenton. Pred používaním produktu si dôkladne prečítajte túto príručku, aby ste mohli plne využívať všetky funkcie.

Podrobnejšie

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P 10200165SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ PRÍPOJKA...16 ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE...16 VYROVNANIE

Podrobnejšie

Bornholm Curved Ambient Poznámka: Tento výrobok je vhodný len pre dobre izolované priestory a príležitostné použitie. Konvektor Kód produktu

Bornholm Curved Ambient Poznámka: Tento výrobok je vhodný len pre dobre izolované priestory a príležitostné použitie. Konvektor Kód produktu Bornholm Curved Ambient Poznámka: Tento výrobok je vhodný len pre dobre izolované priestory a príležitostné použitie. Konvektor Kód produktu 10033060 10033062 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu

Podrobnejšie

_BDA_oneConcept_WiFi-Steckdose_A6_Druck.indd

_BDA_oneConcept_WiFi-Steckdose_A6_Druck.indd 10029832 10029833 WiFi-zásuvka Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody

Podrobnejšie

IN M ROVUS HANDY HEATER ROVUS PRENOSNÝ OHRIEVAČ Návod na použitie Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre b

IN M ROVUS HANDY HEATER ROVUS PRENOSNÝ OHRIEVAČ Návod na použitie Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre b IN 257772 M ROVUS HANDY HEATER ROVUS PRENOSNÝ OHRIEVAČ Návod na použitie Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu. Blahoželáme Vám k nákupu Rovus prenosného

Podrobnejšie

(269IO) SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA X /28/2015 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠET

(269IO) SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA X /28/2015 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠET () SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC SLOVENčINA 4.87 X 7.2 07/28/201 INTEX PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SOLÁRNY OHRIEVACÍ KOBEREC PREČÍTAJTE SI A DODRŽTE VŠETKY INŠTRUCIE PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU VAROVANIE Pre zníženie

Podrobnejšie

CRU 146 E CHLADNIČKA Návod na obsluhu 1

CRU 146 E CHLADNIČKA Návod na obsluhu 1 CRU 146 E CHLADNIČKA Návod na obsluhu 1 Obsah Varovania a dôležité informácie... 3 Inštalácia... 4 Pokyny k inštalácii... 4 Popis spotrebiča... 10 Zmena smeru otvárania dvierok mraziaceho priestoru...

Podrobnejšie

Microsoft Word - SK_SI_025_Peugeot_208_GTI_30_de.docx

Microsoft Word - SK_SI_025_Peugeot_208_GTI_30_de.docx 1. Oblasť použitia Postup opravy štruktúrového lakovania na vozidle Peugeot 208 GTI 30th s Radom 90 profesionálnymi autoservismi a lakovňami. Kód odtieňa KAH modelu 208 GTI 30th Special Edition je kombináciou

Podrobnejšie

vaha_kuchynska_s_odmerkou_SK.indd

vaha_kuchynska_s_odmerkou_SK.indd SK Kuchynská váha s odmerkou EK6331-20 Návod na používanie Max. váha 3000g (3kg) minimálna váha 1g Batérie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod na používanie Funkcie 1. Funkcia odmerky 2. Zobrazenie objemu

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED sk Návod na použitie a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92511HB551XVII 2017-06 Obsah 2 Technické údaje 3 Bezpečnostné upozornenia 4 Likvidácia 5 Používanie 5 Vloženie

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Náramok s alarmom Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96808HB441XVIII 2018-04 371 160 Vážení zákazníci! S vaším novým náramkom s alarmom môžete v prípade núdze alebo pri nebezpečenstve rýchlo

Podrobnejšie

Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multi

Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multi Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod na obsluhu Tento prístroj využíva

Podrobnejšie

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc Elektrický priamovykurovací Konvektor PROTHERM Návod na inštaláciu a obsluhu 1. Princíp činnosti elektrického konvektora Konvektor je vykurovacie zariadenie založené na premene elektrickej energie na tepelnú

Podrobnejšie

Unica Wireless > POHODLIE NA DOSAH VAŠEJ RUKY...

Unica Wireless > POHODLIE NA DOSAH VAŠEJ RUKY... Atraktívny moderný dizajn Na svet prichádza nová Wireless na diaľkové ovládanie, vytvorená pre váš väčší komfort. Prijímače sú k dispozícii v dvoch prevedeniach s nulovým alebo bez nulového vodiča. Niekoľko

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web sk Forma na pečenie s vekom Informácia o výrobku a recepty Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89631FV03X00VII 2016-10 336 914 Nepriľnavá vrstva Forma a dno sú ošetrené nepriľnavou vrstvou, ktorá umožňuje jednoduché

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ODVLHČOVAČ R-9010 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

M7_OET_Receptar_zelirovani-2018_44_A5_SK_V09.indd

M7_OET_Receptar_zelirovani-2018_44_A5_SK_V09.indd Denník môjho leta Receptár č. 44 Denník môjho leta Receptár č. 44 Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek: jednoduchá príprava stredná obťažnosť pre skúsených príprava do 20 min. príprava do 40 min.

Podrobnejšie

Microsoft Word - TŠV 03P BM vedierko 5 kg

Microsoft Word - TŠV 03P BM vedierko 5 kg Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Bravčová masť je jedlý živočíšny tuk, získaný škvarením tukových tkanív ( bravčovej slaniny a bravčového sádla ) suchou cestou v kotloch, určený pre priamu spotrebu,

Podrobnejšie

Kráľovské krevety na estragóne a cesnaku the One Precision Poacher so sondou

Kráľovské krevety na estragóne a cesnaku the One Precision Poacher so sondou Kráľovské krevety na estragóne a cesnaku so sondou Kráľovské krevety na estragóne a cesnaku Príprava 5 minút / varenie 15 20 minút 2 porcie 16 olúpaných a očistených kráľovských kreviet (230 g) s neporušeným

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Analógová meteorologická stanica Vážení zákazníci! Vaša nová meteorologická stanica vám na jeden pohľad ukáže izbovú teplotu, vlhkosť vzduchu a tlak vzduchu. Teplomer, hygrometer a barometer sa dajú v

Podrobnejšie

ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE BN-230

ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE BN-230 ELEKTRICKÁ BRÚA NA NOŽE 51.01-BN-230 2 1 1. Vypínač 2. Otvory pre brúsenie 3 3. Otvory pre odstránenie prachu 2 Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky PROTECO. Pôvodný návod k elektrickej brúske

Podrobnejšie

Prezentácia Salavevykurovanie.sk

Prezentácia Salavevykurovanie.sk Prezentácia novej generácie sálavého vykurovacieho systému čo to vlastne je? Dekoratívny vykurovací systém Príklady: Ako funguje sálavé teplo? Slnko vyžaruje infračervené vlny Keď infračervené vlny dopadnú

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača 1/5 Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár. Funkcia combizone umožňuje varenie na veľkých hrncoch a pekáčoch. Ovládanie touchslider umožňuje nastaviť

Podrobnejšie

Microsoft Word - PDS NAC CAR P K SR Ceramic Clearcoat J2270V.SLK doc

Microsoft Word - PDS NAC CAR P K SR Ceramic Clearcoat J2270V.SLK doc 2008-08-28 TENTO PRODUKT JE URČENÝ IBA NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE PRODUKT 2K číry keramický lak odolný proti poškriabaniu P190-6512 CeramicClear NÁZOV P190-6512 2K číry keramický lak odolný proti poškriabaniu

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Teplovzdušná kefa sk Návod na použitie 98168AS1XIX 2018-08 Vážení zákazníci! Vašu novú teplovzdušnú kefu možno všestranne používať vďaka jej trom vymeniteľným násadcom: S okrúhlou kefou si vytvoríte mäkké,

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Kefa na vyrovnávanie vlasov sk Návod na použitie 97340AS6X5VIII 2018-05 Vážení zákazníci! S vašou novou kefou na vyrovnávanie vlasov si vaše vlasy jemne a rýchlo súčasne rozuzlíte a vyrovnáte. Vďaka keramickej

Podrobnejšie

Chladnička CCTOS 502 CCTOS 504 CCTOS 542 CCTOS 544 Návod na obsluhu 1

Chladnička CCTOS 502 CCTOS 504 CCTOS 542 CCTOS 544 Návod na obsluhu 1 Chladnička CCTOS 502 CCTOS 504 CCTOS 542 CCTOS 544 Návod na obsluhu 1 Pred použitím spotrebiča Váš nový spotrebič je navrhnutý výhradne pre použitie v domácnosti. Pre zaistenie najlepšieho využitia spotrebiča

Podrobnejšie

(05. Chyby náterov I. [Režim kompatibility])

(05. Chyby náterov I. [Režim kompatibility]) Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice Učíme efektívne a moderne inovácia vyučovacieho procesu vsúlade s modernizáciou ŠkVP Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Moderné vzdelávanie

Podrobnejšie

T2QuickNet

T2QuickNet T2QuickNet Montážny návod Priame podlahové kúrenie Inštalácia do betónu SLOVENSKY Všeobecne Všeobecné pokyny Pozorne si prečítajte celý montážny návod. V prílohe nájdete protokol o uvedení do prevádzky,

Podrobnejšie

Návod k použití Návod na používanie Truhlicová mraznička Truhlicová mraznička PCF1021

Návod k použití Návod na používanie Truhlicová mraznička Truhlicová mraznička PCF1021 Návod k použití Návod na používanie Truhlicová mraznička Truhlicová mraznička PCF1021 10 Obsah Bezpečnostné pokyny 10 Ošetrovanie a čistenie 13 Prevádzka 12 Čo robiť, keď... 14 Prvé použitie 12 Technické

Podrobnejšie

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou -

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou - Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou 30. 10. 2017 Rozhovor s nutričnou terapeutkou Danou Sasákovou o nízkobielkovinovej diéte a bielkovinách. Bielkoviny Čo sú vlastne bielkoviny? Bielkoviny, hovorí

Podrobnejšie

Man.Ins.T.42 MSY-IT-EN-FR-ES.indd

Man.Ins.T.42 MSY-IT-EN-FR-ES.indd MONTÁŽNY NÁVOD T.342 SK OBSAH BALENIA TELEMATICKÁ JEDNOTKA ODPOJTE AKUMULÁTOR KABELÁŽ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmery:... 55 x 124 x 13 mm Napájacie napätie:... 12/24V Frekvenčné pásma:.. 880-960 MHz;1559.00MHz-1610.00MHz;1710-1880MHz;2402-2480MHz

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

ODVLHČOVAČ DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 Návod na použitie Pred použitím odvlhčovača si prečítajte všetky pokyny a postupujte starostlivo podľa nich.

ODVLHČOVAČ DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 Návod na použitie Pred použitím odvlhčovača si prečítajte všetky pokyny a postupujte starostlivo podľa nich. ODVLHČOVAČ DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 Návod na použitie Pred použitím odvlhčovača si prečítajte všetky pokyny a postupujte starostlivo podľa nich. Výrobca nie je zodpovedný za škody na tovare alebo

Podrobnejšie

Microsoft Word - TŠV 05 HM voľná 15 kg

Microsoft Word - TŠV 05  HM voľná 15 kg Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Husacia masť je jedlý živočíšny tuk, získaný škvarením surových husacích tukových tkanív suchou cestou, určený pre priamu spotrebu, na tepelnú úpravu pokrmov

Podrobnejšie