KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická u

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická u"

Prepis

1 KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovenská republika, Predkladaný článok sa venuje porovnaniu ekonomického vývoja 28 členských štátov Európskej únie v predkrízovom období, v období krízy a v súčasnosti. Cieľom príspevku je metódou klastrovej analýzy rozdeliť členské štáty do zoskupení podľa podobného vývoja vybraných ekonomických ukazovateľov a následne porovnať vzniknuté zoskupenia. Výsledkom výskumu je formulácia trendov vývoja ekonomík v sledovaných obdobiach. 1 Kľúčové slová: klastrová analýza, ekonomiky členských štátov, Európska únia The article is devoted to comparison of economic development of 28 EU Member States in the pre-crisis period, during the crisis and at present. The aim of the paper is to divide EU Member States into groups by similar development of selected economic indicators using the method of cluster analysis and subsenquently to compare them. The result of the research is a formulation of development trends of EU economies in examined periods. Key words: cluster analysis, economies of Member States, European Union JEL: C38 1 Úvod V súčasnosti sa ekonomiky jednotlivých 28 členských štátov Európskej únie 2 vyvíjajú rôzne, pričom môžeme tvrdiť, že v niektorých krajinách zaznamenávame podobný ekonomický vývoj. Podobnosť ekonomického vývoja jednotlivých členských štátov EÚ a zároveň odlišnosť vývoja medzi skupinami je hlavným motívom využitia klastrovej analýzy v predkladanom článku a následného zhodnotenia vývoja vo vytvorených skupinách štátov. Ekonomiky členských štátov EÚ boli v poslednej dekáde vystavené silným vplyvom európskej dlhovej krízy, ktorá bola prehĺbená globálnou krízou a celosvetovou recesiou. Hlavným cieľom príspevku je porovnať klastrovou analýzou vytvorené skupiny ekonomík členských štátov podľa vybraných ekonomických ukazovateľov v predkrízovom období, 1 Tento výskum bol podporený grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repbubliky v rámci grantu KEGA 017EU-4/2015: Tvorba modernej učebnice svetovej ekonomiky s dôrazom na aplikáciu vedomostí v praxi a riešenie problémov. Poďakovanie za technickú pomoc pri vypracovaní článku patrí Mgr. Kataríne Poklembovej. 2 Pre zjednodušenie zápisu členských štátov EÚ budeme v článku používať nasledujúce kódy krajín podľa oficiálneho značenie databázy Eurostat: Belgicko (BG), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE) a Spojené kráľovstvo (UK). 222

2 v období krízy a v súčasnosti. Základnými predpokladmi výskumu, ktoré budeme overovať metódou klastrovej analýzy sú nasledujúce tvrdenia: A.Ekonomiky členských štátov sa zhlukujú podľa vývoja ekonomických ukazovateľov do rovnakých skupín nezávislé od časového obdobia. B. Ekonomiky členských štátov sa zhlukujú podľa veľkosti ekonomík, ekonomickej vyspelosti a geografickej blízkosti. 2 Metóda výskumu a vybrané ukazovatele Metóda klastrovej (zhlukovej) analýzy predstavuje všeobecný logický postup, pomocou ktorého dokážeme zlúčiť objekty do skupín (klastrov, resp. zhlukov) a to na základe ich podobných a rozdielnych vlastností. Cieľom klastrovej analýzy je vytvorenie klastrov, to znamená takých skupín objektov, ktoré sú si navzájom podobné v rámci skupiny a nepodobné s objektmi z iných skupín. 3 Prvý krát bola táto metóda sformulovaná a použitá na analýzu dát v roku 1939 americkým psychológom Robertom C. Tryonom, ktorý sa zaoberal výskumom dedičných znakov a správania u zvierat. Vo všeobecnosti sa metóda klastrovej analýzy používa v dvoch základných prístupoch hierarchický a nehierarchický model. 4 Pri realizáciu výskumu sme použili hierarchický model klastrovej analýzy, pomocou ktorého sa organizujú analyzované objekty do hierarchického systému zhlukov a to buď formou aglomeratívneho alebo divízneho zhlukovania. 5 Pri analýze ekonomických ukazovateľov členských štátov Európskej únie sme použili divízne hierarchické zhlukovanie pomocou implementácie metódy DIANA v štatistickom programe R. Na ekonomickú charakteristiku 28 členských štátov EÚ 6 sme ako vstupné údaje použili 9 vybraných ekonomických ukazovateľov zo štatistickej databázy Eurostat miera rastu HDP, výška vládneho dlhu, mieru celkovej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí, mieru inflácie, prílev a odlev priamych zahraničných investícií, výdavky do vedy a výskumu a výšku deficitu štátneho rozpočtu (Tabuľka 1). Obdobia, ktoré sme sa v príspevku rozhodli porovnávať sú roky 2007 (predkrízový rok, pre mnohé ekonomiky EÚ je to rok najväčšieho ekonomického rastu, ekonomiky sa nachádzajú na vrchole v rámci hospodárskeho cyklu), 2009 (obdobie krízy, ekonomiky sa nachádzajú v recesii a vykazujú najhoršie výsledky v rámci hodnôt a vývoja ekonomických ukazovateľov) a 2013 (rok, ktorý predstavuje súčasné obdobie nakoľko databáza Eurostat neposkytuje kompletné informácie u všetkých ukazovateľov za rok 2014). Na základe predpokladu, ktorý sme si stanovili na začiatku výskumu pred implementáciou metódy môžeme rozdeliť členské štáty EÚ intuitívne napríklad do nasledujúcich skupín: 1) podľa regionálnych zoskúpení a geografickej blízkosti: štáty Beneluxu (BE, LU, NL), pobaltské štáty (LV, LT, EE), štáty V4 (SK, HU, PL, CZ), štáty západnej Európy (FR, DE, UK, IE, AT), škandinávske štáty (SE, FI, DK), štáty južnej Európy (EL, PT, ES, IT, HR, SI), ostrovné štáty (CY, MT) a štáty na pobreží Čierneho mora (RO, BG). 3 KRIŠKA, J. (2015): Hierarchická a nehierarchická zhluková analýza. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: 4 ZAIANE, O. (1999): Data clustering. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: 5 Hierarchické aglomeratívne zhlukovanie predstavuje prístup zdola-nahor, čiže taký postup, kedy na začiatku každý objekt predstavuje jeden zhluk a následne sa tieto zhluky spájajú do väčších celkov. Na druhej strane hierarchické divízne zhlukovanie predstavuje opačný postup zhora-nadol, kedy sa systém zhlukov vytvára postupným delením existujúceho zhluku všetkých objektov. 6 Vo všetkých skúmaných obdobiach sme brali do úvahy všetkých 28 súčasných členov EÚ, aj keď Rumunsko a Bulharsko sa stali členmi v roku 2007 a Chorvátsko v roku 2013 z dôvodu čo najpresnejšej vypovedacej schopnosti pororvnávania medzi obdobiami. 223

3 2) podľa veľkosti, resp. vyspelosti ekonomík: vyspelé štáty (BE, LU, NL, FR, DE, UK, AT, SE, FI, DK), štáty zoskupenia PIIGS 7 (PT, IT, IE, EL, ES), najchudobnejšie štáty (RO, BG, HR) a bývalé tranzitívne ekonomiky (SK, HU, PL, CZ, LV, LT, EE, SI). Tabuľka 1: Vybrané ekonomické ukazovatele použité v klastrovej analýze Ukazovateľ (2007, 2009, 2013) Poznámka Miera rastu HDP Vládny dlh Miera celkovej nezamestnanosti Miera nezamestnanosti mladých ľudí Miera inflácie Prílev priamych zahraničných investícií Odlev priamych zahraničných investícií Výdavky do vedy a výskumu Deficit štátneho rozpočtu Vyjadrený ako percentuálna zmena veľkosti HDP v porovnaní s predošlým rokom. Predstavuje celkový konsolidovaný hrubý dlh ku koncu sledovaného obdobia v konkrétnych kategóriách vládnych záväzkov a je vyjadrený ako percentuálny podiel HDP daného obdobia. V prípade Grécka sme z dôvodu absencie dát v rokoch 2007 a 2009 použili databázu Svetovej banky (2015). Predstavuje percentuálne vyjadrenie počtu nezamestnaných ľudí ako podielu na celkovej pracovnej sily (celkový počet zamestnaných a nezamestnaných osôb). Predstavuje percentuálne vyjadrenie počtu nezamestnaných ľudí mladších ako 25 rokov. Predstavuje harmonizované indexy spotrebiteľských cien, ktoré merajú zmenu cien spotrebného tovaru a služieb v čase. Predstavuje množstvo prílevu priamych zahraničných investícii do krajiny vyjadrené ako podiel HDP. Predstavuje množstvo odlevu (investovaných) priamych zahraničných investícii z krajiny vyjadrené ako podiel HDP. Predstavuje podiel výdavkov investovaných do oblasti vedy a výskumu a je vyjadrený ako percentuálny podiel HDP daného obdobia. Predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami sektora verejnej správy a je vyjadrený ako percentuálny podiel HDP daného obdobia. Prameň: Vlastné spracovanie podľa Eurostat Výsledky Na základe divízneho hierarchického zhlukovalia po implementácii metódy DIANA v štatistickom programe R sme dospeli k trom rôznym výsledkom v jednotlivých skúmaných rokoch 2007, 2009 a Členské štáty sa na základe klastrovej analýzy vo vybraných rokoch zaradili do 6, respektíve 7 rôznych klastrov podľa vzniknutých dendrogramov 8 (výstupy analýzy predstavujú Obrázky 1 3). V úvode analýzy výsledkov môžeme konštatovať, že prvý predpoklad o zhlukovaní štátov podľa vývoja ekonomických ukazovateľov do rovnakých skupín nezávislé od časového obdobia, sa nepotvrdil. V jednotlivých skúmaných rokoch boli vytvorené odlišné skupiny krajín, ktorých priemerné hodnoty ukazovateľov v jednotlivých skupinách zobrazujú Tabuľky PIGS je v súčasnosti frekventované pomenovanie a žargónová skratka používaná v ekonómii ako hanlivý termín pre krajiny Portugalsko, Írsko, Grécko a Španielsko, členské krajiny EÚ, ktoré nie sú schopné refinancovať svoj vládny dlh a bola im počas dlhovej krízy poskytnutá záchrana pre zadlžený bankový sektor. Obmenou tejto skratky je PIIGS, kde sa k týmto štátom pripája Taliansko. 8 Dendrogram predstavuje grafický stromový diagram, ktorý sa používa na ilustráciu usporiadania klastrov a je výsledkom metódy hierarchického zhlukovania. Názov pochádza zo spojenia gréckych slov strom (gr. dendro) a kreslenie (gr. gramma). 224

4 V predkrízovom období (2007) boli vytvorené najrovnomernejšie rozdelené klastre, ktoré korešpondovali s druhým predpokladom rozdelenie podľa geografickej blízkosti, respektíve ekonomickej vyspelosti (Obrázok 1). Najvýraznejším klastrom je Klaster 1, ktorý tvoria krajiny Beneluxu (Belgicko, Holandsko a Luxembursko). Výnimočné priemerné hodnoty, ktoré odlišujú tento klaster od ostatných je vysoká miera prílevu a odlevu priamych zahraničných investícií (Tabuľka 2). Klaster 2 je zložený z pobaltských krajín (Litva, Lotyšsko, Estónsko) a z krajín z najmenším HDP per capita z krajín EÚ (Rumunsko a Bulharsko). Klaster 2 definujú viaceré špecifiká z hľadiska priemerných hodnôt v roku 2007 sa vyznačuje najvyšším rastom HDP (Lotyšsko 10 %, Litva 9,8 %, Estónsko 7,3 %, Rumunsko a Bulharsko vyše 6 %), najnižším vládnym dlhom (najnižšie vládne dlhy v rámci EÚ: Estónsko 3,7 % HDP, Lotyšsko 8,4 % HDP), najvyššou infláciou, najnižším odlevom PZI a najnižším výdavkami do vedy a výskumu. Všetky ekonomiky považujeme za bývalé tranzitívne ekonomiky. Obrázok 1: Výsledok klastrovej analýzy členských štátov EÚ v roku 2007 Prameň: Vlastné spracovanie podľa štatistického programu R. Klaster 3 tvorí päť krajín (Česká republika, Slovinsko, Írsko, Cyprus a Dánsko), ktoré môžeme charakterizovať najnižšou celkovou nezamestnanosťou a tiež nezamestnanosťou mladých ľudí v porovnaní s ostatnými vzniknutými klastrami. Klaster 4 je zložený zo šiestich štátov, ktoré predstavujú najväčšie ekonomiky EÚ (Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko) a sú charakteristické najvyšším priemerným vládnym dlhom (najvyšší dlh zo skupiny malo v roku 2007 Taliansko 99,7 % HDP) a najnižším priemerným prílevom PZI. Klaster 5 predstavuje malý klaster zložený z dvoch škandinávskych krajín (Švédsko a Fínsko), ktoré sa vyznačujú najvyššími výdavkami do vedy a výskumu (nachádzajú sa vysoko nad priemerom členských štátov EÚ), najvyšším prebytkom štátneho rozpočtu a najnižšou mierou inflácie. Klaster 6 je podobne ako predchádzajúci klaster zložený z dvoch krajín (Grécko a Maďarsko), narozdiel od klastra 5 je definovaný najvyšším deficitom štátneho rozpočtu a najnižšou mierou rastu v roku Posledný klaster 7 sa skladá z piatich štátov (Chorvátsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Malta) a najvýraznejšou charakteristikou je najvyššia priemerná celková nezamestnanoť a nezamestnanosť mladých ľudí. 225

5 Tabuľka 2: Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov v klastroch (2007) Ukazovateľ/Klaster Rast HDP (%) 4,47 7,96 4,88 2,98 4,30 1,80 5,78 Vládny dlh (% HDP) 45,57 11,46 31,18 61,95 36,10 93,15 48,38 Nezamestnanosť (%) 5,30 5,66 4,52 6,83 6,50 7,90 9,26 Nez. mladých (%) 14,60 12,50 9,52 15,58 17,85 0,40 20,46 Inflácia (%) 2,03 7,02 2,72 2,20 1,65 5,45 2,06 Prílev PZI (% HDP) 138,50 52,10 57,08 33,05 46,85 40,60 61,84 Odlev PZI (% HDP) 139,37 7,08 33,66 39,72 55,35 11,10 10,84 Výdavky VaV (% HDP) 1,73 0,68 1,38 1,83 3,31 0,78 0,69 Deficit ŠR (%) 1,50-0,12 1,54-1,02 4,20-5,90-2,30 Prameň: Vlastné spracovanie podľa vlastných výpočtov z databázy Eurostat (2015). Krízové obdobie (2009) sa prejavilo rozdelením krajín do 7 rôznych klastrov, ktoré sa odlišujú od rozdelenia v predchádzajúcom období. (Obrázok 2). Zvláštnosťou je vytvorenie troch klastrov, ktoré predstavujú len jeden štát. Ide o Írsko, Španielsko a Luxembursko. Tieto jednoprvkové klastre sú charakteristické odlišnými znakmi klaster 2 (Írsko) je definovaný vysokou defláciou a vysokým deficitom štátneho rozpočtu. Klaster 6 (Španielsko) sa od ostatných klastrov vyznačuje najnižším poklesom HDP, najvyššou celkovou nezamestnanosťou a nezamestnanosťou mladých ľudí a tiež najnižším prílevom PZI v roku Luxembursko (klaster 7) si v roku 2009 udržalo najnižší verejný dlh, nízku mieru nezamestnanosti, najvyšší prílev a odlev PZI a tiež najnižší deficit štátneho rozpočtu, čím ho môžeme charakterizovať ako ekonomiku s priaznivým vývojom aj v krízovom roku Klaster 1 sa skladá zo siedmych štátov (Belgicko, Francúzsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Slovensko a Grécko) a predstavuje klaster zmiešaný z rôznych ekonomík, ktoré majú ale v roku 2009 veľmi podobný vývoj. Spoločným ukazovateľom tohto klastra je vysoký vládny dlh, ktorého priemerná hodnota predstavuje vyše 87 % (výnimkou v skupine je Slovensko, ktorého vládny dlh v roku 2009 bol 36 %). Najväčším klastrom je klaster 3, ktorý sa skladá z ôsmych štátov (Bulharsko, Česká republika, Cyprus a Malta, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko) a medzi jeho hlavné príznaky patrí najvyššia priemerná miera inflácie, najnižší odlev PZI a najnižšie výdavky do vedy a výskumu. Klaster 4 sa skladá z najvyspelejších štátov EÚ (výnimku tvorí len Slovinsko) Dánsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Holandsko, ktoré tvoria krajiny s najvyššími príspevkami vlády do vedy a výskumu a s najnižšou mierou nezamestnanosti mladých ľudí. Klaster 5 predstavuje skupinu zloženú z pobaltských štátov a v tomto klastri došlo v roku 2009 k najprudšiemu poklesu HDP v porovnaní s ostatnými klastrami (priemerný pokles HDP predstavoval cca. 15,5 %). 226

6 Obrázok 2: Výsledok klastrovej analýzy členských štátov EÚ v roku 2009 Prameň: Vlastné spracovanie podľa štatistického programu R. Tabuľka 3: Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov v klastroch (2009) Ukazovateľ/Klaster 1 2* * 7* Rast HDP (%) -3,93-6,4-4,18-5,67-15,53 3,8 5,6 Vládny dlh (% HDP) 87,04 62,3 46,18 52,24 24,13 52,7 15,5 Nezamestnanosť (%) 9,24 12,0 7,45 6,53 14,93 17,9 5,1 Nez. mladých (%) 24,07 24,0 19,03 14,84 30,10 37,7 16,5 Inflácia (%) 0,63-1,7 2,61 1,01 2,57-0,2 0,0 Prílev PZI (% HDP) 44, ,46 48,61 53,73 41,9 200,5 Odlev PZI(% HDP) 40,06 126,3 13,95 58,40 14,10 41,5 244 Výdavky VaV (% HDP) 1,40 1,63 0,74 2,73 0,89 1,35 1,72 Deficit ŠR (%) -8,80-13,8-5,65-3,69-6,80-11,0-0,5 Pozn.: Hviezdičkou sú označené klastre, ktoré sa skladajú iba z jedného štátu. Prameň: Vlastné spracovanie podľa vlastných výpočtov z databázy Eurostat (2015). Vývoj ekonomických ukazovateľov v súčasnom, pokrízovovom období (2013) spôsobil v klastrovej analýze rozdelenie členských štátov do 6 klastrov, z ktorých opäť 3 sú jednoprvkové (predstavujú úplne iné zloženie ako v predchádzajúcom období - Slovinsko, Grécko a Malta) a ďalšie 3 predstavujú veľké klastre (Obrázok 3). Zvlášnosťou je klaster 4, ktorý predstavuje Grécko, nakoľko vývoj jeho ukazovateľov predstavuje odklon od všetkých priemerných hodnôt ostatných klastrov a môžeme konštatovať, že jeho vývoj je výrazne nepodobný s ostatnými klastrami. Grécko v súčasnosti predstavuje nezdravú a problematickú ekonomiku EÚ, čo sa v roku 2013 prejavilo najvyšším poklesom HDP, najvyšším vládnym dlhom (Grécko má najvyšší vládny dlh z krajín EÚ 175 % HDP), najvyššou mierou celkovej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí, defláciou, najnižším prílevom PZI 227

7 do krajiny, minimálnymi výdavkami na vedu a výskum (Grécko je v súčasnosti najmenej konkurencieschopnou krajinou EÚ 9 ). Obrázok 3: Výsledok klastrovej analýzy členských štátov EÚ v roku 2013 Prameň: Vlastné spracovanie podľa štatistického programu R. Klaster 3 (Slovinsko) a klaster 6 (Malta) tvoria ďalšie vzniknuté jednoprvkové klastre. Klaster 3 sa od ostatných klastrov odlišuje najnižším odlevom PZI z krajiny, najvyššími výdavkami do vedy a výskumu (v roku 2013 prispelo Slovinsko do oblasti vedy a výskumu takmer 2,6 % HDP) a zároveň najvyšším deficitom štátneho rozpočtu z pomedzi členských štátov EÚ. Klaster 6 je významný najvyšším rastom HDP, najnižšou mierou celkovej miery nezamestnanosti aj nezamestnanosti mladých ľudí a najvyšším (extrémnymi) mierami tokov PZI (Tabuľka 4). Klaster 1 je zoskupením s najväčším počtom krajín (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Írsko) a predstavuje pomerne vyvážený klaster vyspelých ekonomík. Všeobecnom charakteristikou tohto klastra je nízky rast HDP, mierne zvýšený vládny dlh, vyrovnaný podiel prílevu a odlevu PZI, vysoké výdavky do vedy a výskumu. Klaster 2 tvorí 9 ekonomík (Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Estónsko, Rumunsko a Luxembursko), ktoré patria medzi menšie vyspelé ekonomiky, resp. bývalé tranzitívne ekonomiky. Ich makroekonomické situácia v pokrízovom období je v porovnaní s predošlou skupinou lepšia majú väčší rast HDP, oveľa nižší vládny dlh, nižší deficit štátneho rozpočtu. Tento klaster sa odlišuje ale problémami s vyššou nezamestnanosťou, nízkym odlev PZI (nakoľko tieto krajiny sú príjimateľmi PZI z krajín klastra 1) a nízkymi výdavkami do vedy a výskumu (čo je dlhodobým problémom týchto krajín, okrem prípadu Luxemburska, ktoré začalo znižovať tieto výdavky až v poslednom období). Klaster 5 v súčasnosti tvorí päť ekonomík (Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko a Cyprus), ktoré sú známe svojimi vážnymi ekonomickými problémami, či už ako súčasť krajín zoskupenia PIIGS (Španielsko, Taliansko, Portugalsko) ako daňový raj (Cyprus) alebo krajina s predpoveďami závažných ekonomických problémov v blízkej budúcnosti (Chorvátsko). Klaster 5 predstavuje 9 SCHWAB, K. (2015): The Global Competitiveness Report , s

8 ekonomiky s poklesom HDP, vysokým vládnym dlhom (priemer krajín bol v roku 2013 nad 106 %), vysokými mierami nezamestnanosti a vysokým deficitom štátneho rozpočtu. Tabuľka 4: Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov v klastroch (2013) Ukazovateľ/Klaster 1 2 3* 4* 5 6* Rast HDP (%) 0,13 2,19-1,1-3,9-2,16 2,9 Vládny dlh (% HDP) 74,39 39,44 70,3 175,0 106,62 69,2 Nezamestnanosť (%) 7,95 10,33 10,1 27,5 17,56 6,4 Nez. mladých (%) 18,38 24,49 21,6 58,3 44,50 13,0 Inflácia (%) 1,46 1,52 1,9-0,9 1,18 1,0 Prílev PZI (% HDP) 65,66 77,68 33, , ,6 Odlev PZI(% HDP) 75,29 27,60 16,1 17,6 29,28 476,8 Výdavky VaV (% HDP) 2,45 0,96 2,59 0,8 1,03 0,85 Deficit ŠR (%) -2,61-1,67-15,0-12,4-4,98-2,6 Pozn.: Hviezdičkou sú označené klastre, ktoré sa skladajú iba z jedného štátu. Prameň: Vlastné spracovanie podľa vlastných výpočtov z databázy Eurostat (2015). 4 Záver Na základe divízneho hierarchického zhlukovania 28 členských krajín EÚ v 9 vybraných ekonomických ukazovateľov po implementácii metódy DIANA v štatistickom programe R sme komparáciou vzniknutých klastrov v obdobiach 2007, 2009 a 2013 dospeli k týmto záverom: a) Ekonomiky členských štátov sa zhlukujú podľa vývoja ekonomických ukazovateľov do rôznych skupín v závislosti od rôzneho ekonomického vývoja v rôznych časových obdobiach. (Predpoklad A sa nepotvrdil.) b) Významným kritériom zhlukovania členských štátov do klastrov je veľkosť ekonomiky, ekonomická vyspelosť a geografická blízkosť. (Predpoklad B sa potvrdil.) c) Medzi skupiny štátov, ktoré sa v každom období zoskupili v rámci jedného klastra patria pobaltské krajiny (Litva, Lotyšsko, Estónsko), štáty ležiace na pobreží Čierneho mora (Rumunsko a Bulharsko), nemecky hovoriace štáty (Nemecko a Rakúsko) a 2 škandinávske krajiny (Švédsko a Fínsko). Ostatné skupiny štátov sa preskupovali v rámci rôznych klastrov. d) Najvýznamnejšie zmeny v rámci štátov, ktoré sa zoskupovali od obdobia 2007 do obdobia 2013 tvorili niektoré štáty PIIGS (Španielsko, Taliansko), ktoré v predkrízovom období vykazovali podobné ekonomické ukazovatele ako vyspelé krajiny a v roku 2013 sa zoskupili do skupiny problematických krajín. Grécko v roku 2013 vytvorilo samostatný jednoprvkový klaster s výrazne odlišnými charakteristikami ako ostatné členské štáty EÚ. e) Obdobie 2013 predstavuje rozloženie ekonomík EÚ do klastrov, ktoré charakterizujú súčasný vývoj nasledovne: pomalšie hospodárske oživenie vyspelých krajín, rýchlejšie hospodárske oživenie bývalých tranzitívnych krajín (so zdravšími makroekonomickými ukazovateľmi ako majú v súčasnosti najvyspelejšie krajiny EÚ) a pretrvávajúcu hospodársku recesiu v problematických ekonomikách zoskupenia PIGS. 229

9 Zoznam použitej literatúry EUROSTAT DATABASE. (2015): Employment and Unemployment. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: EUROSTAT DATABASE. (2015): GDP and main components. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: EUROSTAT DATABASE. (2015): Governmental debt and deficit. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: EUROSTAT DATABASE. (2015): Harmonised indices of consumer prices. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: EUROSTAT DATABASE. (2015): International trade data. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: EUROSTAT DATABASE. (2015): Statistics on research and development. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: EUROSTAT. (2015): Glossary:Country Codes. [online]. [Citované ] In: Statistics Explained, Dostupné na internete: KRIŠKA, J. (2015): Hierarchická a nehierarchická zhluková analýza. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: SCHWAB, K. (2015): The Global Competitiveness Report Geneva: World Economic Forum, ISBN-13: ZAIANE, O. (1999): Data clustering. [online]. [Citované ] Dostupné na internete: 230

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

Measuring economic performance and public welfare

Measuring economic performance and public welfare MERANIE REÁLNEJ KONVERGENCIE SR: ALTERNATÍVNY INDIKÁTOR Viliam Páleník PES 2018, SŠDS, Častá-Papiernička 19.6.2018. Vypracované s podporou projektu APVV 0371 11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPS

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPS KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPSKEJ ÚNII CLUSTER CONCENTRATION IN SLOVAKIA AND THE EUROPEAN UNION Emília SPIŠÁKOVÁ Abstract The article deals with the concentration of clusters in Slovakia

Podrobnejšie

Európske rybárstvo v číslach

Európske rybárstvo v číslach EURÓPSKE RYBÁRSTVO V ČÍSLACH Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 8. 2016 COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde solidarity Európskej únie za rok 2015 SK SK PRÍLOHA

Podrobnejšie

LOGO

LOGO DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA (DIČ) DIČ podľa tém: 1. AT Rakúsko Post.v-2-mi@bmf.gv.at Útvar informačných technológií federálneho ministerstva financií 2. BE Belgicko helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be tel: +32

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENT

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENT EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 26. 9. 2012 COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2014 COM(2014) 130 final ANNEXES 1 to 3 PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zhodnotenie

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Košice, 27.02.2017 Informačné stretnutie k študentským mobilitám štúdium/stáž pre 2017/2018 Koordinácia programu Erasmus+ na UPJŠ centrálne koordinovaný cez zahraničné oddelenie Rektorátu UPJŠ, kontakt:

Podrobnejšie

The Euro and the Eurosystem Current Issues

The Euro and the Eurosystem Current Issues Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2016 Bratislava 27.9.2016 Aktuálny vývoj reálnej konvergencie Zrýchlenie domáceho rastu sa prejavilo v poklese nezamestnanosti. Relatívne ceny klesli a dobiehanie

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík 15.02.2019 Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetlivky - HICP Metodické vysvetlivky - CPI Metodické vysvetlivky

Podrobnejšie

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc EURÓPSKA KOMISIAEURÓPSKA KOMISIA Brusel, 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 2. správa o

Podrobnejšie

WP summary

WP summary TESTOVANIE PRAVDEPODOBNOSTNÉHO ROZDELENIA PREDIKČNÝCH CHÝB MARIÁN VÁVRA NETECHNICKÉ ZHRNUTIE 3/2018 Národná banka Slovenska www.nbs.sk Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava research@nbs.sk júl 2018 ISSN

Podrobnejšie

Microsoft Word - OPAT doc

Microsoft Word - OPAT doc 900 Vestník NBS opatrenie NBS č. 22/2014 čiastka 35/2014 22 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,

Podrobnejšie

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI Meno predajcu:tomáš Marcinka ID kód predajcu DS000P0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 05.04.2007 v zmysle ustanovenia 269 ods.

Podrobnejšie

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej internetovému prieskumu. Internetová metodológia zaručuje

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

WORKSHOP ENTEPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT 2018

WORKSHOP ENTEPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT 2018 THE POSITION OF SLOVAKIA WITHIN THE EU COUNTRIES IN CONTEXT OF TAX BURDEN AND ADMINISTRATIVE POSTAVENIE SLOVENSKA V RÁMCI KRAJÍN EÚ Z HĽADISKA DAŇOVEJ ZÁŤAŽE A ADMINISTRATÍVY IVANA ONDRIJOVÁ Prešovská

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 2. 2017 COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v roku 2014 v dosahovaní národných cieľov energetickej

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Mesačný poplatok V cene účtu je zahrnuté:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov E

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov E EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 6. 2018 COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a článku 12 Podmienok zamestnávania ostatných

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky DODATOK Č. 2 K PODMIENKAM VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 687 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie pokroku členských štátov pri plnení

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 687 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie pokroku členských štátov pri plnení EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23. 11. 2017 COM(2017) 687 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie pokroku členských štátov pri plnení národných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti

Podrobnejšie

2012_Marec_Spisakova_Petrova

2012_Marec_Spisakova_Petrova Ing. Rozália Pétrová, CSc. Ing. Emília Spišáková, PhD. Katedra ekonómie Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Diferencie vo financovaní podnikových inovačných aktivít

Podrobnejšie

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2016 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta

Podrobnejšie

Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november 2012 E

Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november 2012 E Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB/PE 78.2) ANALYTICKÁ

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, apríl 2015 Odbor ekonomických a menových analýz Tvrdé indikátory Februárové tržby, produkcia a export potvrdzujú očakávania zrýchleného rastu HDP v 1Q2015. Nastalo oživenie automobilového

Podrobnejšie

2019 ročník 66 číslo 1

2019 ročník 66 číslo 1 2019 ročník 66 číslo 1 Pedagogická revue, č. 1, ročník 66. Dátum vydania: marec 2019. Vychádza 4x do roka. Vydáva Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava. IČO: 30807506. Registrované na MK, EV

Podrobnejšie

Doprava

Doprava SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 DOPRAVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je stav a smerovanie dopravy vo vzťahu k životnému prostrediu? V objeme prepravených osôb

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 15.10.2010 v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

LABOUR MARKETS SITUATION IN EU COUNTRIES IN THE LAST TEN YEARS

LABOUR MARKETS SITUATION IN EU COUNTRIES IN THE LAST TEN YEARS LABOUR MARKETS SITUATION IN EU COUNTRIES IN THE LAST TEN YEARS [Situácia na pracovných trhoch krajín Európskej únie v poslednom desaťročí] Eva Rievajová 1, Roman Klimko 2 1 Ekonomická univerzita v Bratislave,

Podrobnejšie

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Predná obálka: EÚ 28 Obyvateľstvo:

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strednodobá predikcia P2Q-219 Odbor ekonomických a menových analýz Národná banka Slovenska 11. júna 219 1 Zhrnutie Nové informácie slabší zahraničný dopyt (1,4 p. b. kumulatívne) odlišná štruktúra HDP

Podrobnejšie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie EURÓP TY Rada Európskej únie Oznam Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie o Európskej

Podrobnejšie

untitled

untitled Novinky i overené stálice KATALÓG PRE PEKÁROV A CUKRÁROV Obsah Semix 3 Chleby 13 vhodné pre mrazenie termostabilná bezlepkový 2 S E M I Semix P E K Á R E N S K É Z M E S I 3 4 S E M I P E K Á R E N S K

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko

Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Podnikateľský

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia, deflácia, ekonomický cyklus Prednáška 10 Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov

Podrobnejšie

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Úvodné informácie k štúdiu - cvičenia 2 semestrálne písomky (25 b, v 7. a 11. týždni, cvičebnica) Aktivita (max 10 b za semester, prezentácie, iné)

Podrobnejšie

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na www.orange.sk/pomoc/televizia/stick. 1 Obsah balenia WPS/tlačidlo

Podrobnejšie

VS_text_sk.indd

VS_text_sk.indd Vonkajšie ekonomické prostredie Výročná správa 2004. Vonkajšie ekonomické prostredie.. Globálne trendy vývoja produkcie a cien Dynamika rastu svetovej ekonomiky v roku 2004 sa oproti roku 2003 zrýchlila.

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9. 3. 2012 COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov

Podrobnejšie

CODE2APC

CODE2APC EURÓPSKY PARLAMENT 2004 Dokument na zasadanie 2009 C6-0003/2009 2006/0008(COD) SK 15/01/2009 Spoločná pozícia Spoločná pozícia prijatá Radou 17. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Siete vytvorené z korelácií casových radov

Siete vytvorené z korelácií casových radov Siete vytvorené z korelácií časových radov Beáta Stehlíková 2-EFM-155 Analýza sociálnych sietí Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave, 2019 Siete vytvorené z korelácií Siete vytvorené

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 EKONOMIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Ing. Martin Grančay, PhD. slobodná trhová ekonomika (okolo 90% HDP tvorí súkromný sektor) malá ekonomika (HDP v r. 2017 170 mld. USD PPP 69. miesto)

Podrobnejšie

Microsoft Word _01_SKK_MAKRO

Microsoft Word _01_SKK_MAKRO Investičné oddelenie január 2013 SPRÁVA Z FINANČNÝCH TRHOV MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Slovenská republika Pokiaľ ide o kapitálových investorov, január bol úžasný mesiac. Pozitívna nálada podporená zverejnenými

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0001/2018/E-EU Bratislava

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0001/2018/E-EU Bratislava ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0001/2018/E-EU Bratislava 17. 01. 2018 Číslo spisu: 7712-2017-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

Microsoft Word - KrajinyKK.doc

Microsoft Word - KrajinyKK.doc Niekoľko faktov o krajinách vstupujúcich do Európskej únie Cyprus Počet členov Európskeho parlamentu: 6 Hlavné mesto: Nikózia Počet obyvateľov: 0,8 milióna Vláda: koalícia zložená zo strán AKEL (ľavica),

Podrobnejšie

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická potravina, ktorá svojou charakteristikou patrí do niektorej

Podrobnejšie

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016)

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ŠTATISTIKY EURÓPSKEJ AGENTÚRY O INKLUZÍVNOM

Podrobnejšie

SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe

SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe SCHENGEN Vaša brána k voľnému pohybu v Európe Poznámka Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie

Podrobnejšie

Report on recovery targets

Report on recovery targets EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 18. 4. 2017 COM(2017) 173 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o prehodnotení cieľov týkajúcich sa zhodnocovania OEEZ, o možnosti stanovenia samostatných cieľov,

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty Bežné účty Mesačný poplatok Účet samosprávy 5,90 EUR Grantový

Podrobnejšie

ZET

ZET Všeobecná ekonomická teória VET cvičenie 1.1 budova FRI, miestnosť č.rb212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: https://kmme.fri.uniza.sk/index.php/za mestnanci/zuzanastanikova/vseobecna-ekonomickateoria-stanikova/

Podrobnejšie

Registrované ŠÚ SR

Registrované ŠÚ SR MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ryby (MPRV SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O SPRACOVANÍ PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY od 1.1.2017 do konca sledovaného štvrťroka:.. 2017

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu L (MZ SR) 1-04 o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda, základné etapy vývoja ekonómie, základné

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Depozitné produkty - Termínované vklady Poplatok

Podrobnejšie

Application, Assessment and Decision making procedure

Application, Assessment  and Decision making procedure program INTERREG IVC v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007-2013 PhDr. Marek Hajduk, PhD. riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce Ministerstvo hospodárstva

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

VÝZNAMNÉ UDALOSTI TÝŽDŇA 30/2016 > Graf týždňa: Emisie skleníkových plynov v krajinách EÚ klesajú > Ceny výrobcov v júni rástli kvôli cene ropy; dynam

VÝZNAMNÉ UDALOSTI TÝŽDŇA 30/2016 > Graf týždňa: Emisie skleníkových plynov v krajinách EÚ klesajú > Ceny výrobcov v júni rástli kvôli cene ropy; dynam VÝZNAMNÉ UDALOSTI TÝŽDŇA 30/2016 > Graf týždňa: Emisie skleníkových plynov v krajinách EÚ klesajú > Ceny výrobcov v júni rástli kvôli cene ropy; dynamika ich medziročného poklesu sa zmiernila 1,12 1,11

Podrobnejšie

COM(2018)44/F1 - SK

COM(2018)44/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 1. 2018 COM(2018) 44 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o uplatňovaní smernice 94/80/ES o práve

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Strednodobá predikcia P4Q-2014 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmena technických predpokladov (slabšia ropa a zahraničný dopyt) sa premietla do revízie HDP a HICP smerom nadol v celom horizonte

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 21. marca 2016 (OR. en) 14272/1/15 REV 1 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Č. dok. Kom.: COM(2015) 691 final/2 Predmet: ECOFIN 877 UEM

Rada Európskej únie V Bruseli 21. marca 2016 (OR. en) 14272/1/15 REV 1 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Č. dok. Kom.: COM(2015) 691 final/2 Predmet: ECOFIN 877 UEM Rada Európskej únie V Bruseli 21. marca 216 (OR. en) 14272/1/15 REV 1 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Č. dok. Kom.: COM(215) 691 final/2 Predmet: ECOFIN 877 UEM 416 SOC 677 EMPL 442 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU,

Podrobnejšie

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí (Kuriérska spoločnosť UPS, Expres kuriér Slovenská

Podrobnejšie

Murin_Plintovicova_iDEME_2008

Murin_Plintovicova_iDEME_2008 2. ročník medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy Bratislava 18.-19. jún 2008 Broadband Divide na Slovensku po roku Daša Plintovičová, Vladimír Murín Výskumný ústav spojov, n.o. Banská

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 5.3.2010 K(2010) 1096 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE v súlade s článkom 3 ods. 7 smernice o podzemných vodách 2006/118/ES v súvislosti s ustanovením prahových hodnôt

Podrobnejšie

Microsoft Word - EB 74.3 Parlemètre - Energie synthèse analytique - SK

Microsoft Word - EB 74.3 Parlemètre - Energie synthèse analytique - SK Generálne riaditeľstvo komunikácie Riaditeľstvo C Vzťahy s občanmi Oddelenie monitorovania verejnej mienky Parlamentný prieskum Parlemeter január 2011 Prieskum Eurobarometer Európskeho parlamentu (štandardný

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, september 2018 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmiernenie ekonomickej aktivity v EA, priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby poklesli, produkcia najmä kvôli autám

Podrobnejšie

United Airlines - eSky.sk

United Airlines - eSky.sk Posledná aktualizácia: 14.04.2019 Batožina: rozmery a váhový limit - United Airlines United Airlines Oboznámte sa s pravidlami prepravy príručnej batožiny pri letoch so spoločnosťou United Airlines. Nezabúdajte,

Podrobnejšie

SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra

SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra ŠTIP NDIÁ na študijné pobyty v zahraničí 2019: 144 štipendijných ponúk pre ŠTUDENTOV!!! Z nich 58 administruje SAIA Programy SAIA 1. Akademické mobility (štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych

Podrobnejšie

WORKING PAPERS 37 Iveta Pauhofová Michal Páleník SÚVISLOSTI STARNUTIA EURÓPSKEJ POPULÁCIE VO VÄZBE NA FORMOVANIE DOPYTU SENIOROV ISSN (elekt

WORKING PAPERS 37 Iveta Pauhofová Michal Páleník SÚVISLOSTI STARNUTIA EURÓPSKEJ POPULÁCIE VO VÄZBE NA FORMOVANIE DOPYTU SENIOROV ISSN (elekt WORKING PAPERS 37 Iveta Pauhofová Michal Páleník SÚVISLOSTI STARNUTIA EURÓPSKEJ POPULÁCIE VO VÄZBE NA FORMOVANIE DOPYTU SENIOROV ISSN 1337-5598 (elektronická verzia) Edícia WORKING PAPERS prináša priebežné,

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie