SMERNICA Ċ

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SMERNICA Ċ"

Prepis

1 O B E C DOLNÉ VESTENICE S M E R N I C A vnútorný predpis číslo 2/2011 O rozpočítavaní nákladov za dodávku tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody a elektrickej energie v spoločných priestoroch Vypracovala : Ing. Martináková Beáta, ekonómka obce Schválil : Ing. Jedinák Michal, starosta obce Účinnosť vnútorného predpisu : Ruší sa vnútorný predpis číslo : 2/2007 Prílohy : - vydaná v zmysle vyhlášky 358/2009 Z.z., ktorá dopĺňa vyhlášku ÚRSO č. 630/2005 Z.z., zákona č.657/2004 Z.z. a ďalších právnych predpisov, - platná pre nájomný dom- 40 b.j. Gumárenská ulica 412/21

2 Čl.1. Všeobecné ustanovenia 1. Smernica určuje postup Obce Dolné Vestenice (ďalej len správca), ako priameho odberateľa rozpočítavania nákladov tepelnej energie na vykurovanie, spotrebu TÚV, SV a elektrickej energie pre konečného spotrebiteľa. 2. V Obci Dolné Vestenice je konečným spotrebiteľom nájomca nájomného bytu v správe Obce Dolné Vestenice a nájomca nebytových alebo spoločných priestorov (ďalej len užívateľ) Čl. 2 Meradlá dodávok tepla, teplej a studenej vody, elektrickej energie. 1. Fakturačné meradlá slúžia na určenie a výpočet spotreby tepla, teplej úžitkovej vody (TÚV), studenej vody (SV) a elektrickej energie (EE) na osvetlenie spoločných priestorov. Fakturačné meradlá sú majetkom dodávateľa príslušného energetického média. Fakturačné meradlá sú: meradlo spotreby tepla na vykurovanie (ÚK) a prípravu TÚV umiestnené na vstupe do bytového domu (ďalej dom) meradlo spotreby SV na prípravu TÚV umiestnené na vodovodnej prípojke domu meradlo spotreby SV umiestnené na vodovodnej prípojke domu meradlo spotreby EE umiestnené na vstupe domu 2. Určené meradlá spotreby TÚV a SV sú bytové vodomery (ďalej vodomer TÚV, SV). Určené meradlá sú umiestnené za fakturačným meradlom. Sú súčasťou rozvodu vody v bytoch a slúžia k pomerovému rozdeleniu nákladov spotreby vody v dome alebo jeho časti pre jednotlivé odberné miesta užívateľov. Vodomery v bytoch užívateľov sú majetkom užívateľov. 3. Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (ďalej PRVN) sú prístroje, ktoré slúžia na rozpočítavanie spotreby tepla v bytoch a nebytových priestoroch. PRVN sú namontované na vykurovacích telesách. PRVN v bytoch užívateľov sú majetkom užívateľov. Čl. 3 Odpočet vodomerov a PRVN 1. Priamy odberateľ Obec Dolné Vestenice je povinný zabezpečiť zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV a SV a PRVN podľa 17 ods. 3b, 18 ods. 4a zákona č. 657/2004 Z. z. 2. Na základe žiadosti užívateľa je povinnosťou správcu overiť určené meradlo. Náklady overenia na základe žiadosti v prípade, že overením nebola zistená chyba meradla hradí užívateľ. 3. Správca je povinný k výmene meradiel prizvať užívateľa, ktorý svojim podpisom potvrdí údaje na starom a novom meradle 4. Akýkoľvek zásah do meradiel neoprávnenou osobou u konečného spotrebiteľa, ako aj samotným konečným spotrebiteľom je zakázaný. Zodpovednosť za poškodenie vodomerov, PRVN, poškodenie plomby, neoprávnenú manipuláciu s nimi znáša konečný spotrebiteľ podľa 17 ods. 5 a 18 ods.6 Zákona 657/2004 Z. z. Sankcia za porušenie ustanovení je od 16,60 do166 ( 35 pokuty). 5. Pri zmene nájomcu bytu v priebehu rozpočítavaného obdobia sa množstvo spotrebných jednotiek spotreby tepla rozpočíta medzi nich v pomere jednotlivých mesiacov na celkovej spotrebe odberného miesta za rozpočítavané obdobie. 6. Užívateľ je povinný umožniť vstup do bytu alebo nebytového priestoru správcom povereným osobám za účelom vykonania odpočtu vodomerov a PRVN. 2

3 7. Pri odpočte vodomerov a PRVN potvrdzuje užívateľ správnosť údajov uvedených na odpočtovom liste svojím podpisom. 8. Poverené osoby sú pri odpočte vodomerov a PRVN povinné: a) skontrolovať ich celkový stav b) zistiť ich prípadné fyzické poškodenie a poškodenie plomb meradiel c) skontrolovať ich možné ovplyvňovanie d) skontrolovať ich výrobné čísla podľa údajov v odpočtových listoch e) vykonať odpočet (v prípade vodomerov odčítať so zaokrúhlením max. na jedno desatinné miesto) f) odpočtový list so zapísanými údajmi v odpočtovom hárku dať podpísať užívateľovi g) pri zistení poškodenia meradiel, prístrojov, plomb zaznamenať túto skutočnosť do odpočtového listu a dať ho podpísať užívateľovi; pri podozrení z manipulácie s meradlami alebo PRVN, oznámiť túto skutočnosť správcovi V prípade, že užívateľ bytu alebo nájomca nebytového priestoru zistené skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku odmietne podpísať, sú poverené osoby povinné za účasti svedka (doporučuje sa zástupca správcu) toto zaznamenať do odpočtového listu a potvrdiť svojimi podpismi 9. Termíny odpočtov: a) vodomery : k 31. decembru b) PRVN: k 31. decembru c) elektrická energia: podľa odpočtu SSE a.s. Žilina 10. V odôvodnených prípadoch (napr. pri zmene cien) sa vykonajú mimoriadne odpočty aj v priebehu roka. ČL 4. Náklady na dodané teplo, teplú vodu, studenú vodu a elektrickú energiu pre objekt 1. Náklady na dodané teplo sa určia na základe : a) v hodnote 60 % z údaja fakturačného meradla na meranie množstva dodaného zdroja tepla (plynu) na vykurovanie na odbernom mieste 2. Náklady na dodanú TÚV sa určia na základe : a) v hodnote 40 % z údaja fakturačného meradla na meranie množstva dodaného zdroja tepla (plynu) na prípravu TÚV v mieste jej prípravy množstvo tepla na prípravu TUV sa vypočíta z nameranej spotreby TUV a mernej spotreby na jej výroby, ktorá je určená hodnotou 75 kwh/m 3 b) údaja fakturačného meradla na meranie množstva spotrebovanej SV na prípravu TÚV c) indikovanej spotreby TÚV za dom, určenej podľa vodomerov TÚV odberateľov TÚV zo zdroja (miesta prípravy) TÚV d) ceny SV a tepla 3. Náklady na dodanú studenú vodu sa určia na základe: a) údaja fakturačného meradla SV umiestneného na vodovodnej prípojke domu b) ceny SV 4. Náklady na elektrickú energiu potrebnú na osvetlenie spoločných priestorov sa určia : a) údaja fakturačného meradla elektrickej energie na prípojke domu b) ceny elektrickej energie Čl. 5 Rozpočítavanie nákladov užívateľom na dodané teplo na vykurovanie v objekte rozpočítavania podľa PRVN 1. Náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na : 3

4 a) základnú zložku 60 % zohľadňuje vykurovanie spoločných priestorov vo väzbe na plochu bytu a tým podielu bývajúceho na spoločných priestoroch a prestupy tepla cez steny bytov b) spotrebnú zložku 40 % zohľadňuje spotrebu tepla v miestnosti a je korigovaná podľa polohy miestnosti v byte, resp. dome, polohovými koeficientmi, ktoré sú zohľadnené v type meradla alebo sú uvedené vo vyúčtovaní 2. Spôsob rozpočítavania nákladov v objekte rozpočítavania : a) základná zložka sa rozpočíta podľa podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru a podielu základnej zložky na 1 m 2 podlahovej plochy bytov a nebytových priestorov b) spotrebná zložka spotreby tepla v bytoch a nebytových priestoroch sa rozpočíta podľa indikovaných údajov PRVN 3. V prípade poruchy PRVN, neúmyselného poškodenia alebo neúmyselného neumožnenia odčítania sa určí spotrebná zložka ako súčin priemeru spotrebnej zložky na m 2 a príslušnej plochy bytu a nebytového priestoru 4. V prípade odmietnutia odčítania alebo úmyselného poškodenia PRVN bude stanovená spotrebná zložka ako 1,5 násobok priemernej spotrebnej zložky na m 2, vypočítanej z podlahovej plochy všetkých bytov 5. Ak sa v priebehu roka zmenia náklady na vykurovanie (napr. zmena cien) vykonajú sa k tomuto termínu medziodpočty PRVN Čl. 6 Rozpočítavanie nákladov užívateľom na dodané teplo na prípravu TÚV v objekte rozpočítavania 1. Náklady na dodané teplo na prípravu TÚV pre dom (objekt rozpočítavania) sa stanovia podľa spotreby TÚV indikovanej vodomermi TÚV domu (všetkých bytov) pripojených na jeden zdroj TÚV. 2. Takto určené náklady pre objekt rozpočítavania sa rozdelia na: a) základnú zložku 10 % b) spotrebnú zložku 90 % 3. Spôsob rozpočítavania nákladov a) základná zložka sa rozpočíta rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, ktorý má zabezpečenú dodávku TÚV, teda má prístup k odberu TÚV b) spotrebná zložka sa rozpočíta na byt a nebytový priestor pomerne podľa indikovanej spotreby TÚV bytu alebo nebytového priestoru k celkovej indikovanej spotrebe TÚV v objekte rozpočítavania 4. Ak nie je odpočítaný stav vodomeru TÚV, určí sa spotreba náhradným spôsobom a to : a) bytu alebo nebytovému priestoru, ktorý neumožní odpočet vodomeru TÚV, sa určí náhradná indikovaná spotreba TÚV vo výške 1,5-násobku priemernej indikovanej spotreby TÚV na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania alebo odborným odhadom podľa podmienok v zmysle vyhlášky č. 630/2005 Z. z.. b) bytu alebo nebytovému priestoru, v ktorom došlo počas zúčtovacieho obdobia k poruche vodomeru TÚV, sa určí náhradná indikovaná spotreba TÚV vo výške odborného odhadu správcu na základe odpočtov vodomerov TÚV c) bytu alebo nebytovému priestoru, v ktorom sa užívateľovi preukáže, že ovplyvnil vodomer na TÚV (napr. porušil montážnu plombu,...) alebo odmietol vykonať odpočet vodomeru TÚV sa určí náhradná indikovaná spotreba TÚV vo výške 3-násobku priemernej indikovanej spotreby TÚV na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania 5. V prípade zmeny ceny tepla v priebehu kalendárneho roka, na rozpočítanie spotrebnej zložky ku dňu účinnosti novej ceny tepla sa použijú indikované hodnoty vodomerov TÚV ku dňu zmeny ceny tepla, ak sa vykoná ich odpočet 4

5 Čl. 7 Rozpočítavanie nákladov užívateľom na dodanú SV na prípravu TÚV v objekte 1. Náklady na dodanú SV na prípravu TÚV pre dom (objekt rozpočítavania) sa stanovia podľa spotreby TÚV indikovanej vodomermi TÚV domu (všetkých bytov) pripojených na jeden zdroj TÚV. 2. Spôsob rozpočítavania nákladov v objekte rozpočítavania: a) náklady sa rozpočítajú na byt a nebytový priestor pomerne podľa indikovanej spotreby TÚV bytu alebo nebytového priestoru k celkovej indikovanej spotrebe TÚV v objekte rozpočítavania 3. Ak nie je odpočítaný vodomer TÚV, určí sa spotreba pre účely bodu 2.a) náhradným spôsobom podľa článku 6, bod V prípade zmeny ceny tepla v priebehu kalendárneho roka, pri rozpočítaní nákladov ku dňu účinnosti novej ceny tepla sa postupuje podľa článku 6, bod 5.. Čl. 8 Rozpočítavanie nákladov užívateľom na dodávku SV v objekte rozpočítavania 1. Náklady na dodanú studenú vodu pre dom (objekt rozpočítavania) sa stanovia na základe indikovanej spotreby fakturačného meradla SV. 2. Spôsob rozpočítania nákladov na SV v objekte rozpočítavania: a) vypočíta sa spotreba vodomerov SV podľa indikovaných údajov, prípadne náhradným spôsobom, v objekte a v prípade, ak sa TÚV pripravuje v objekte rozpočítavania, vyčísli sa aj spotreba SV použitej na prípravu TÚV (vo výške podľa spotreby na vodomeroch TÚV v objekte rozpočítavania) b) vyčíslenie koeficientu SV: koeficient SV = spotreba fakturačného meradla SV : (spotreba vodomerov SV + spotreba SV na prípravu TÚV) c) náklad na spotrebu SV na prípravu TÚV sa určí podľa upravenej spotreby a platnej ceny SV: náklad SV na prípravu TÚV = spotreby vodomerov TÚV v objekte x koeficient SV x platná cena SV d) náklad na spotrebu SV jednotlivých bytov: náklad SV bytu = spotreba vodomeru SV x platná cena SV e) rozdiel medzi nákladom na spotrebu SV podľa fakturačného meradla SV a súčtu nákladov na SV v nebytových priestoroch, na prípravu TÚV a jednotlivých užívateľov, sa rozpočíta na jednotlivé byty podľa počtu bývajúcich osôb v bytoch. 3. Ak nie je odpočítaný vodomer SV, určí sa spotreba vodomeru SV pre účely bodu 2.a) náhradným spôsobom takto: a) bytu alebo nebytovému priestoru, ktorý neumožní odpočet vodomeru SV, sa určí náhradná indikovaná spotreba SV vo výške 1,5-násobku priemernej indikovanej spotreby vodomeru SV na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania b) bytu alebo nebytovému priestoru, v ktorom došlo počas zúčtovacieho obdobia k poruche vodomeru SV, sa určí náhradná indikovaná spotreba SV vo výške odborného odhadu správcu na základe odpočtov vodomerov SV c) bytu alebo nebytovému priestoru, v ktorom sa užívateľovi preukáže, že. ovplyvnil vodomer na SV (napr. porušil montážnu plombu,...)odmietol vykonať odpočet vodomeru SV sa určí náhradná indikovaná spotreba SV vo výške 3-násobku priemernej indikovanej spotreby SV na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania 5

6 Čl. 9 Rozpočítavanie nákladov užívateľom na dodávku elektrickej energie v spoločných priestorov 1. Náklady na dodanú elektrickú energiu pre dom sa stanovia na základe indikovanej spotreby fakturačného meradla elektrickej energie. 2. spôsob rozpočítania nákladov náklad EE = spotreba fakturačného meradla : celkový počet obyvateľov domu náklad na byt = náklad EE x počet osôb bývajúcich v byte Čl. 10 Reklamácie 1. Reklamácia spotreby tepla indikovanej PRVN zo strany užívateľa: a) Ak spotreba indikovaná PRVN na rozpočítaní nebude zodpovedať odpočtu, správca vykoná opravu rozpočítania b) Ak spotreba indikovaná elektronickým PRVN potvrdená užívateľom na odpočtovom liste nebude súhlasiť so skutočným dodatočne zisteným stavom elektronického PRVN, správca vykoná opravné rozpočítanie na náklady užívateľa. c) Ak má užívateľ pochybnosti o správnosti merania neporušeného elektronického PRVN (t. j. PRNV nie je fyzicky porušený, neporušená plomba), bude reklamovaný PRVN na základe žiadosti užívateľa predložený na preskúšanie výrobcovi elektronického PRVN. Náklady na preskúšanie elektronického PRVN znáša užívateľ v prípade, že elektronický PRVN skúške vyhovie. Pre tento účel zloží užívateľ vopred zálohu vo výške 16,60 a skutočné náklady spojené s preskúšaním mu budú vyfakturované. V prípade preukázania poruchy PRVN, správca vykoná opravu za posledné rozpočítanie nákladov. Náklady na preskúšanie elektronického PRVN sa zúčtujú z fondu opráv príslušného domu v prípade, že elektronický PRVN skúške nevyhovie a uplynula záručná doba elektronického PRVN. 2. Reklamácia spotreby vody zo strany užívateľa: a) Ak stav vodomeru na rozpočítaní nebude zodpovedať odpočtu, správca vykoná opravu rozpočítania b) Ak spotreba indikovaná vodomermi SV a TÚV potvrdená užívateľom na odpočtovom liste nebude súhlasiť so skutočným stavom vodomerov, správca vykoná opravné rozpočítanie na náklady užívateľa. c) Ak má užívateľ pochybnosti o správnosti merania neporušených vodomerov SV a TÚV (t. j. vodomer nie je fyzicky porušený, neporušená plomba a overovacia značka), bude reklamovaný vodomer na základe žiadosti užívateľa predložený na overenie do metrologického pracoviska. Náklady na overenie vodomerov znáša užívateľ v prípade, že vodomer overeniu vyhovie. Pre tento účel zloží užívateľ vopred zálohu vo výške 16,60 a skutočné náklady spojené s overením mu budú vyfakturované. V prípade preukázania poruchy vodomeru, správca vykoná opravu za posledné rozpočítanie nákladov. Náklady na overenie vodomerov sa zúčtujú z fondu opráv príslušného domu v prípade, že vodomer overeniu nevyhovie a uplynula záručná doba vodomerov. 3. Reklamácie spotreby tepla na PRVN a vody na vodomeroch môže užívateľ bytu uplatniť písomne u správcu do 30 dní odo dňa, kedy bol odpočet vykonaný. 6

7 Čl. 11 Údaje uvedené v rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie dodaného tepla na prípravu TÚV,, dodanej SV a elektrickej energie na osvetlenie 1. Údaje o objekte rozpočítavania sú : a) objekt zúčtovania, b) identifikácia zdroja tepla, c) podlahová plocha v m 2 bytov, nebytových priestoroch a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania. d) skutočná merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v kilowathodinách/m 2 bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov. e) variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti v na kilowatthodinu fixná zložka maximálnej ceny tepla v na kilowatt 2. Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú : a) regulačný príkon na vykurovanie na odbernom mieste v kilowattoch, b) namerané množstvo tepla na vykurovanie v kilowatthodinách, c) celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie v, d) fixné náklady z prerozdelenia skutočnej spotreby v, e) základná zložka celkových nákladov v, f) spotrebná zložka celkových nákladov v. h) súčet všetkých indikovaných alebo korigovaných indikovaných údajov PRVN alebo určených meradiel množstva tepla v objekte rozpočítavania. 3. Údaje o nákladoch na prípravu teplej úžitkovej vody za objekt rozpočítavania sú a) regulačný príkon na prípravu teplej vody na odbernom mieste v kilowattoch b) súčet indikovaných údajov (spotreba za zúčtovacie obdobie) na odberných miestach v okruhu zásobovania teplej úžitkovej vody v m 3, c) indikovaný údaj (spotreba za zúčtovacie obdobie) pre objekt rozpočítavania na odbernom mieste v m 3, d) vypočítané množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v kilowattoch e) fixné náklady po ich prerozdelení podľa skutočnej spotreby v g) celkové náklady tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v, 4. Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa sú : a) meno konečného spotrebiteľa, b) podlahová plocha bytu, podlahová plocha nebytového priestoru a spoluvlastnícky podiel podlahovej plochy na spoločných priestoroch v m 2 c) základná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v d) indikované údaje alebo korigované indikované údaje pomerového rozdeľovača tepla alebo určeného meradla množstva tepla konečného spotrebiteľa e) spotrebná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v, f) celkové náklady množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa v. 5. Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa sú : a) základná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v, b) indikovaný údaj ( spotreba za zúčtovacie obdobie) určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody konečného spotrebiteľa v m 3, c) spotrebná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v, d) celkové náklady na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v. 6. Údaje o rozpočítavaní množstva spotreby SV za objekt rozpočítavania sú : a) súčet indikovaných údajov ( spotreba za zúčtovacie obdobie ) pre objekt na odbernom mieste v m 3 b) celkové náklady na dodané množstvo SV pre objekt v 7. Údaje o rozpočítavaní množstva spotreby SV pre konečného spotrebiteľa sú: 7

8 a) meno konečného spotrebiteľa, b) indikované údaje alebo korigované indikované údaje vodomeru konečného spotrebiteľa v m 3 c) celkové náklady pre konečného spotrebiteľ v 8. Údaje o rozpočítavaní množstva spotreby elektrickej energie za objekt rozpočítavania sú a) celková spotreba elektrickej energie za objekt v b) počet všetkých obyvateľov žijúcich v dome 9. Údaje o rozpočítavaní množstva spotreby elektrickej energie v spoločných priestorov pre konečného spotrebiteľa sú.: a) meno konečného spotrebiteľa b) počet obyvateľov bývajúcich v príslušnom byte c) celkové náklady pre konečného spotrebiteľa v 10. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie, množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, množstva dodanej studenej vody a množstva dodanej elektrickej energie v spoločných priestorov za zúčtovacie obdobie, sa uvedie aj výška zálohových platieb, celkové náklady a výška nedoplatku alebo preplatku konečného spotrebiteľa. Čl.12 Postup pri doručení vyúčtovania a vysporiadaní nedoplatkov a preplatkov z vyúčtovania 1. Spracovanie a doručenie vyúčtovania rozpočítania nákladov na dodávku tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody a elektrickej energie v spoločných priestoroch je správca povinný vykonať a doručiť užívateľom bytov do nasledujúceho kalendárneho roka. 2. Preplatky z vyúčtovania sú vyplatené do nasledujúceho kalendárneho roka. Užívateľom platiacim zálohové platby bezhotovostným spôsobom z účtu sú preplatky zaslané na účet v tomto termíne. Užívateľom platiacim zálohové platby v hotovosti v pokladni budú preplatky odpočítané pri platení nasledujúceho nájmu a zálohových platieb od doručenia vyúčtovania rozpočítania (v mesiaci jún). Ostatným užívateľom (bývalým nájomcom) budú zaslané preplatky z vyúčtovania poštovou poukážkou. 3. Nedoplatky z vyúčtovania rozpočítania nákladov na dodávku tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody a elektrickej energie v spoločných priestoroch sú povinní užívatelia uhradiť do nasledujúceho kalendárneho roka. Čl. 13 Záverečné ustanovenie 1. Účinnosť smernice je od a použije sa pre vyúčtovanie služieb za rok 2010 a roky nasledujúce. 2. Schválené starostom Obce Dolné Vestenice dňa

Smernica

Smernica Okresné stavebné bytové družstvo Senica Štefánikova 718 905 01 Senica S M E R N I C A č. 60 / 2006 o prevádzke meracej techniky a rozúčtovaní nákladov za dodávku tepla, teplej a studenej vody vydaná v

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 29. 12. 2005 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 9.2009 do: 31.12.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 630 VYHLÁŠKA Úradu

Podrobnejšie

Z m l u v a č. 101/A /Po / 2013 / T o dodávke a odbere tepla a teplej vody Zmluvné strany : Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Sídlo: J

Z m l u v a č. 101/A /Po / 2013 / T o dodávke a odbere tepla a teplej vody Zmluvné strany : Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Sídlo: J Z m l u v a č. 101/A /Po / 2013 / T o dodávke a odbere tepla a teplej vody Zmluvné strany : Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Sídlo: Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice IČO: 44 518 684

Podrobnejšie

Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávk

Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávk Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorá nadobudla účinnosť 15. septembra 2012

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D4, ktorým sa dodávka plynu realizuje cez viac distribučných sietí

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Pr\341va_a_povinnosti_odberate\276ov.doc)

(Microsoft Word - Pr\341va_a_povinnosti_odberate\276ov.doc) 1. Informácie o právach a povinnostiach odberateľov tepla, elektrickej energie a zemného plynu V zmysle zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 22 ods. (4) písm. c) je naša spoločnosť

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

SPP-firma-plyn

SPP-firma-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2011 Platnosť od 1.1. 2011 Podmienky uplatňovania

Podrobnejšie

_GAS_MOO_Cennik_za_zdruzenu_dodavku_plynu_pre_Domacnosti_1.indd

_GAS_MOO_Cennik_za_zdruzenu_dodavku_plynu_pre_Domacnosti_1.indd Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti 1 Účinný od 15. 12. 2018 Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v

Podrobnejšie

Zmluva o dodávke tepla mesto 2014

Zmluva o dodávke tepla mesto 2014 e.č. 19/12/2014 ODBERNÉ MIESTO: Plynová kotolňa PK-3 Odbojárov 7 ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA DODÁVATEĽ: NÁZOV: MESTSKÁ PÁLENICA NEMŠOVÁ, s.r.o. SÍDLO: Rybárska 92/15, Nemšová ZASTÚPENÝ: Jozef Petrík,

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2016 Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Podrobnejšie

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spo

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spo Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od 1. 7. 2018 Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu

Podrobnejšie

N á v r h na rozdelenie zisku

N á v r h  na rozdelenie zisku Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 01/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu Obec Brestov v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie na základe vyhlášky č.223/20

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie na základe vyhlášky č.223/20 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2019 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2017 Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VIP CENNÍK NA DODÁVKU ELEKTRINY PLATNÝ OD 1. FEBRUÁRA 2018 DOMÁCNOSTI 1. DD1-D1 Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny Mesačná platba za jedno odberné miesto ( /kwh) 0,03800

Podrobnejšie

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podni

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podni Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky) v znení Dodatku č.1 Bratislava, 26. január 2017

Podrobnejšie

Microsoft Word _2013_E_Letisko BA.doc

Microsoft Word _2013_E_Letisko BA.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2013/E Bratislava, 28.11.2012 Číslo spisu: 8578-2012-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

O b e c , N o v á B a š t a

O b e c , N o v á  B a š t a Obec Nová Bašta na základe 6 ods. 1, v súlade s 4 ods. 3 písm. h/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Podrobnejšie

BCF-firma-plyn

BCF-firma-plyn Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky) Podmienky uplatnenia cien za dodavku plynu

Podrobnejšie

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA 2018 1 PODMIENKY UPLATNENIA CIEN ZA DODÁVKU PLYNU ODBERATEĽOM PLYNU V DOMÁCNOSTI DODÁVATEĽA SE PREDAJ S.R.O. PLATNÝ OD 1. JÚLA 2018

Podrobnejšie

Žilinská teplárenská, a. s. Zmluva o dodávke a odbere tepla č Zmluva o dodávke a odbere tepla č uzatvorená v zmysle zákona č. 657/2004

Žilinská teplárenská, a. s. Zmluva o dodávke a odbere tepla č Zmluva o dodávke a odbere tepla č uzatvorená v zmysle zákona č. 657/2004 Žilinská teplárenská, a. s. Zmluva o dodávke a odbere tepla č.470... Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 470... uzatvorená v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31. DECEMBRA 2014 Tento Cenník na dodávku elektriny pre

Podrobnejšie

Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016

Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016 Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016 1. Úvodné ustanovenia 1.1. Tento cenník určuje ceny a podmienky ich uplatnenia za dodávku plynu

Podrobnejšie

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/2019 1. Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou

Podrobnejšie

ceny domacnosti 2012_euro_s_DPH_Bratislava

ceny domacnosti 2012_euro_s_DPH_Bratislava I. Ceny a podmienky odberu elektriny na rok 2012 pre odberateľov v domácnosti pre vymedzené územie Bratislava. 1. DD1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt pre nižšiu

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava 10.12.2018 Číslo spisu: 4038-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 9.11.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 657 ZÁKON z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA O NÁJME BYTU ZMLUVA O OPAKOVANOM NÁJME BYTU uzatvorená podľa 663, 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s ust. 12 zákona č. 443/2010 Z. z. Čl. I. Zmluvné strany 1.1 Prenajímateľ: Názov a sídlo:

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0301/2016/E Bratislava 25. 01. 2016 Číslo spisu: 288-2016-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd

VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2017 PLATNÝ OD 28. 2. 2017 SO SPÄTNOU ÚČINNOSŤOU OD 1. 1. 2017 KLASIK M (DMP1) je jednotarifný produkt vhodný pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi,

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

Z M L U V A č. 02-0RG-2015 o dodávke a odbere tepla na vykurovanie uzatvorená v súlade s 19 ods. 2 zákona NR SR č. 657/2004 Z.z. o tepe

Z M L U V A č. 02-0RG-2015 o dodávke a odbere tepla na vykurovanie uzatvorená v súlade s 19 ods. 2 zákona NR SR č. 657/2004 Z.z. o tepe Z M L U V A č. 02-0RG-2015 o dodávke a odbere tepla na vykurovanie... - - - - --- uzatvorená v súlade s 19 ods. 2 zákona NR SR č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike Zmluvné strany Dodávateľ: DOMSPRÁV,

Podrobnejšie

od 1_4_2012 Ceny_domacnosti_2012_euro_s_DPH_CASSOVAR

od 1_4_2012 Ceny_domacnosti_2012_euro_s_DPH_CASSOVAR I. Ceny a podmienky odberu elektriny od 1.4.2012 do 31.12.2012 pre odberateľov v domácnosti pre vymedzené územie Komplex CASSOVAR. 1. DD1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A

N Á J O M N Á  Z M L U V A Z M L U V A O N Á J M E B Y T U 6/1125/2019 uzatvorená podľa 685 a násl. ustanovení zákona č. 47/1992 Zb. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany Prenajímateľ: OBEC Nová Bystrica Sídlo: Nová Bystrica, 023

Podrobnejšie

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0 2811069364 1/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo 2811069364 Riadna fakturácia Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: Kúpna zmluva č. Z0161487_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Centrum sociálnych služieb AMETYST

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozhodnutie č. 0041_2014_E_ŽSR, Bratislava.doc

Microsoft Word - Rozhodnutie č. 0041_2014_E_ŽSR, Bratislava.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0041/2014/E Bratislava 09. 12. 2013 Číslo spisu: 11019-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

(Microsoft Word prechod spr\341vy bytov.doc)

(Microsoft Word prechod spr\341vy bytov.doc) Určené na zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou dňa 04.02.2016 V Moldave nad Bodvou, dňa 08.01.2016 Dôvodová správa k bodu č. 12 Zámer mesta Moldava nad Bodvou č. 6/2016 Prechod správy bytov vo vlastníctve

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu Vlastník bytu : zastúpený: sídlo: v zastúpení: IČO: registrovaná: bankové spojenie: číslo účtu IBAN: MESTO TREBIŠOV Bytový podnik

Zmluva o nájme bytu Vlastník bytu : zastúpený: sídlo: v zastúpení: IČO: registrovaná: bankové spojenie: číslo účtu IBAN: MESTO TREBIŠOV Bytový podnik Vlastník bytu : zastúpený: sídlo: v zastúpení: IČO: registrovaná: bankové spojenie: číslo účtu IBAN: MESTO TREBIŠOV Bytový podnik Trebišov, s.r.o Puškinova 18 075 01 TrebiSov JUDr. Ján ŠipoS, riaditeľ

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0210/2018/E Bratislava 08. 01. 2018 Číslo spisu: 76-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

657/2004 Z.z. ZÁKON z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike Zmena: 99/2007 Z.z. Zmena: 309/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.septembra 2009 Zmena: 136/2010

657/2004 Z.z. ZÁKON z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike Zmena: 99/2007 Z.z. Zmena: 309/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.septembra 2009 Zmena: 136/2010 657/2004 Z.z. ZÁKON z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike Zmena: 99/2007 Z.z. Zmena: 309/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.septembra 2009 Zmena: 136/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.júna 2010 Zmena: 184/2011 Z.z.

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0087/2016/E Bratislava 15. 12. 2015 Číslo spisu: 6150-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dôvodová správa Šafárikova č.101

Microsoft Word - Dôvodová správa Šafárikova č.101 M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.11.2015 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Súhlas na uvoľnenie prevodu vlastníctva bytov v bytovom dome na ul. Šafárikovej

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0226/2019/E Bratislava 06. 12. 2018 Číslo spisu: 4921-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306 N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: 946 31 Chotín č. 486 IČO: 306 461 zast.: Ing. František Magyari - starosta na strane

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

ceny domacnosti 2011_euro_s_DPH_CASSOVAR

ceny domacnosti 2011_euro_s_DPH_CASSOVAR I. Ceny a podmienky odberu elektriny na rok 2011 pre odberateľov v domácnosti pre vymedzené územie Komplex CASSOVAR. 1. DD1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt pre

Podrobnejšie

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 anasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306 4

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 anasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306 4 N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 anasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: 946 31 Chotín č. 486 IČO: 306 461 zast.: Ing. František Magyari - starosta na strane

Podrobnejšie

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0 2811027122 1/6 FAKTÚRA daňový doklad číslo 2811027122 Riadna fakturácia Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava Zákaznícka linka: 02 59 90 00 email: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk Bankové

Podrobnejšie

3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny podľa bodu 2. sa, podľa 33 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z.,

3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny podľa bodu 2. sa, podľa 33 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., 3. Ročnou spotrebou elektriny odberateľa elektriny podľa bodu 2. sa, podľa 33 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA (štandardný komunálny byt)

NÁJOMNÁ ZMLUVA (štandardný komunálny byt) NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme bytu bežného štandardu uzavretá medzi Zmluvnými stranami: 1. Prenajímateľ: Obec Diviacka Nová Ves PSČ 972 24 Diviacka Nová Ves zastúpená Ivanom Kohútom, starostom obce IČO: 00318051

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0023/2018/P Bratislava 29. 10. 2018 Číslo spisu: 3842-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: Kúpna zmluva č. Z201632000_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mestské kultúrne stredisko

Podrobnejšie

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti Stredoslovenská energetika distribúcia, a.s. Platnosť od 1. januára 2016 produkt Elektrina výhodne Cenová úroveň Dve Energie DD1 0,049836 0,7800 0,177381 2,0640 DD2 0,049836 0,7800 0,119877 7,9800 DD3

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA (štandardný komunálny byt)

NÁJOMNÁ ZMLUVA (štandardný komunálny byt) NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme bytu bežného štandardu uzavretá medzi Zmluvnými stranami: 1. Prenajímateľ: Obec Diviacka Nová Ves PSČ 972 24 Diviacka Nová Ves zastúpená Ivanom Kohútom, starostom obce IČO: 00318051

Podrobnejšie

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Ba

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Ba BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička 10 974 05 Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v y h l a s u j

Podrobnejšie

Vyňatie z BF - Divadlo Nová scéna-Zmluva Far.4-nová 2012

Vyňatie z BF - Divadlo Nová scéna-Zmluva Far.4-nová 2012 CE 243/2017 4969/2017/07-OB/Št 07/088/2017 Zmluva o nájme bytového priestoru uzatvorená v zmysle 663 až 684 Občianskeho zákonníka medzi: Prenajímateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka So sídlom: Kutlíkova

Podrobnejšie

KSP, s.r.o, Vajnorská 135, Bratislava, IČO CENNÍK za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie zraniteľný odberateľ ev.č.e/1/2017/mp

KSP, s.r.o, Vajnorská 135, Bratislava, IČO CENNÍK za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie zraniteľný odberateľ ev.č.e/1/2017/mp KSP, s.r.o, Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO 35847689 CENNÍK za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie zraniteľný odberateľ ev.č.e/1/2017/mp Účinnosť od 01.01.2017 Tento cenník spoločnosti KSP,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Harmónia - zariad

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Harmónia - zariad Kúpna zmluva č. Z201851068_Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok

Podrobnejšie

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI LAMA energy a.s. organizačná zložka pre odberateľov plynu kategórie maloodber 1 Článok I. - Úvodné ustanovenie 1. Tieto

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI LAMA energy a.s. organizačná zložka pre odberateľov plynu kategórie maloodber 1 Článok I. - Úvodné ustanovenie 1. Tieto OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI LAMA energy a.s. organizačná zložka pre odberateľov plynu kategórie maloodber 1 Článok I. - Úvodné ustanovenie 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP ) tvoria neoddeliteľnú

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Stredná odborná š

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Stredná odborná š Kúpna zmluva č. Z201851825_Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Stredná odborná škola dopravná Sídlo: Rosinská cesta 2, 01008 Žilina,

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0176/2016/E Bratislava 28. 12. 2015 Číslo spisu: 6590-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-elektrina

SPP-domácnosť-elektrina CENNÍK Cenník dodávky elektriny produktu Elektrina Výhodne Extra jeseň 2013 pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny odberateľov kategórie Domácnosti uzatvorené po 1. 9. 2013 ev. č. ED/2/2013 Platnosť

Podrobnejšie

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor (Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU Č

ZMLUVA O NÁJME BYTU Č ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 280/2016/B1/2 v bytovom dome so 6 b.j. v obci Štiavnické Bane Bytový dom B1 súpisné č. 866 uzavretá v zmysle 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Článok I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Zmluva o výkone správy

Zmluva o výkone správy Zmluva o výkone správy B č..../ 2004 uzavretá podľa 8 Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení jeho zmien a doplnkov medzi: S A B Y T, s.

Podrobnejšie

Microsoft Word vzn - o poradovníku na byty.doc

Microsoft Word vzn - o poradovníku na byty.doc MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/1999-VZN PRAVIDLÁ,PODĽA KTORÝCH MESTO ZOSTAVUJE PORADIE UCHÁDZAČOV O BYT Jún 1999 Mestské zastupiteľstvo mesta Nové

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti spoločnosti ZSE Energia, a.s. Účinnosť od

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti spoločnosti ZSE Energia, a.s. Účinnosť od Všeobecné obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti spoločnosti ZSE Energia, a.s. Účinnosť od 1. 1. 2013 I. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto Všeobecné obchodné

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi Číslo zmluvy: 5100016851 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, uzavretá podľa zákon č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

Cennik 2016 kat C-1

Cennik 2016 kat C-1 Martinská teplárenská, a.s. CENNÍK elektrickej energie pre oprávnených odberateľov kategória C Platný od 1.1.2016 Ing. Jaroslav Mihál generálny riaditeľ spoločnosti predseda predstavenstva Vážený zákazník,

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Zmluva o nájme obecného bytu Prenajímateľ: Obec Veľký Kýr Obecný úrad, nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Kottlík, starosta obce IČO: 309109 bankové spojenie: OTP Banka

Podrobnejšie

List SVS ·

List SVS · O B E C B E R N O L Á K O V O O b e c n ý ú r a d, H l a v n á 1 1 1, 9 0 0 2 7 B e r n o l á k o v o ` NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č..../2017 z 11.12.2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA O NÁJME BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku

Podrobnejšie

Mesto Spišské Podhradie sa na základe samosprávnej pôsobnosti a v súlade s § 4 ods

Mesto Spišské Podhradie sa na základe samosprávnej pôsobnosti a v súlade s § 4 ods Mesto Spišské Podhradie sa na základe samosprávnej pôsobnosti a v súlade s 4 ods. 3 písm. g), 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe zákona č. 364/2004 Z. z.

Podrobnejšie

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná

Cena za 1 MW odchylky je pro všechny účastníky trhu s elektřinou stejná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0137/2019/E Bratislava 30. 11. 2018 Číslo spisu: 4837-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Z m l u v a č. 0 8 / o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestor

Z m l u v a č. 0 8 / o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestor Z m l u v a č. 0 8 / 2 0 1 9 o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 2

N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 2 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/0300336 uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0088/2016/E Bratislava 15. 12. 2015 Číslo spisu: 6149-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribu

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribu Cenník elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribučná; a.s. Platnosť od 18. júna 2018 produkt ELEKTRINA VÝHODNE

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0096/2019/E Bratislava

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0096/2019/E Bratislava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0096/2019/E Bratislava 29. 11. 2018 Číslo spisu: 4341-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie