Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc"

Prepis

1 1. Úvod Tento dokument sa zaoberá prehľadom súčasného vývoja a očakávaného strednodobého vývoja hlavných poľnohospodárskych komodít v desiatich kandidátskych krajinách SVE. 1 Prezentuje sa tu prognóza produkcie a využitia niektorých základných rastlinných a živočíšnych komodít v krajinách SVE v období do roku 2008, v prípade obilnín a olejnín ide o marketingový rok 2008/09. Prognózy sú založené na kombinácii rôznych prístupov (štatistické analýzy, znalecké posudky, atď.) a vychádzajú z rôznych štatistických zdrojov (národné štatistiky, medzinárodné organizácie, súkromné informácie, atď.). Tieto zahŕňajú krátkodobé zhodnotenie najpravdepodobnejšieho vývoja v roku 2001 na základe súčasných poznatkov o klimatických podmienkach, cenách, situácii na trhu, atď. Strednodobé prognózy vychádzajú z predpokladaného status-quo v politike a poľnohospodárstve, ako aj zo všeobecných ekonomických podmienok. Predpokladom je pokračovanie súčasných trendov v politike a nezohľadňuje sa termín a podmienky vstupu kandidátskych krajín do EÚ. 2 Výsledky sú uvedené pre krajiny SVE-10 ako celok. Snahou bolo vypracovanie rozsiahlych, dôveryhodných a aktuálnych súborov údajov poľnohospodárskej štatistiky krajín SVE. Kvôli stále sa meniacemu štatistického základu pre vypracovanie prognóz by sa však prezentované údaje mali interpretovať opatrne. Týka sa to najmä prognózy produkcie a spotreby do roku 2008, keďže krajiny SVE sú stále v období po transformácii, ktoré je charakteristické mnohými nejasnosťami týkajúcimi sa budúceho vývoja. Výsledky prezentujú krajiny SVE ako celok, treba však zdôrazniť špecifickú situáciu jednotlivých krajín z ekonomického a politického hľadiska. Rok 2000 bol v krajinách SVE rokom extrémov. Úpravy vyplývajúce z poklesu exportu na ruský trh sa prejavili v údajoch o produkcii v živočíšnej výrobe. Mnohé krajiny boli navyše postihnuté ničivým suchom. Dôsledky tohto sucha sa prejavia ešte v produkcii roku 2001 a možno aj neskôr. Je otázne, či tieto krátkodobé vplyvy ovplyvnia strednodobé trendy. Základným predpokladom pri strednodobých prognózach bolo, že produkcia a spotreba sa vráti do základného trendu. 1 Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko. 2 Toto je len pracovný predpoklad a nezohľadňuje dátum alebo formu vstupu žiadnej kandidátskej krajiny. 1

2 2. Ekonomická perspektíva Až na niekoľko výnimiek zaznamenali krajiny SVE v posledných rokoch výrazný ekonomický rast, hoci jeho úroveň sa v rokoch 1998 a 1999 mierne spomalila v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V rokoch 2001 a 2002 očakáva Európska komisia (odhad z apríla 2001) priemerný ročný nárast HDP minimálne o 4 %. Toto prispeje k zvýšeniu spotrebiteľských príjmov v krajinách SVE, čo je trend, ktorý by mal pokračovať aj v hodnotenom období a ktorý by mohol pozitívne ovplyvniť dopyt po poľnohospodárskych a potravinárskych produktoch. Predpokladá sa, že po miernom poklese zaznamenanom v 90-tych rokoch sa počet obyvateľov stabilizuje na približne 105,2 miliónov. Neočakáva sa však, že by to mohlo výrazne ovplyvniť spotrebu potravín. Prognózy týkajúce sa poľnohospodárskych produktov vychádzajú z konštantných výmenných kurzov a produkčných nákladov. Každá výrazná zmena výmenných kurzov a produkčných nákladov by mohla mať veľký vplyv na úroveň produkcie, na model spotreby v krajinách SVE a následne aj na obchod. Ruská kríza v roku 1998 viedla k poklesu významných exportných trhov pre krajiny SVE. Redukcia živočíšnej produkcie v dôsledku úbytku trhov sa prejavila až v roku Budúce možnosti vývoja spracovateľského priemyslu a exportu potravín v krajinách SVE budú čiastočne závisieť od zveľadenia ruského trhu, pretože viaceré z týchto krajín stále zápasia s problémami pri hľadaní alternatívnych odbytísk. Agropotravinárstvo, najmä mliekarstvo a živočíšna výroba, ako aj s nimi súvisiaci spracovateľský priemysel sú v štádiu reštrukturalizácie kvôli vyrovnaniu sa s rastúcou konkurenciou na domácich trhoch, ako aj na tradičných exportných trhoch. V rámci prípravy na vstup musí prvovýroba aj spracovateľský priemysel zlepšiť normy a kvalitu produktov. Program SAPARD 3, ktorý bol prijatý pre všetky krajiny SVE, bude pomáhať pri definovaní týchto problémov, pričom ich riešenie si vyžiada značné úsilie zo strany krajín SVE. V nadväznosti na Európske dohody zo začiatku 90-tych rokov boli v roku 3 SAPARD: Špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 2

3 2000 medzi EÚ a krajinami SVE uzavreté tzv. dohody dvojitej nuly, ktoré prehĺbili proces liberalizácie bilaterálneho obchodu medzi kandidátskymi krajinami a EÚ Obilniny a olejniny V druhej polovici 90-tych rokov bola výmera obilnín pestovaných v krajinách SVE pomerne stabilná a prevyšovala 24 mil. ha. Vysoké ceny obilnín na svetových trhoch v rokoch 1996 a 1997 viedli k zvýšeniu výmery obilnín v krajinách SVE na takmer 25 mil. ha. Nižšie ceny na svetových trhoch, problémy s exportom a nepriaznivé klimatické podmienky v nasledujúcich rokoch zredukovali výsevnú aj zberovú plochu obilnín. V rovnakom období prispeli vyššie ceny olejnín k zvýšeniu ich výmery. V roku 1999 dosiahla výmera minimum 22,5 mil. ha a celková vysiata výmera olejnín a obilnín klesla na 26,1 mil. ha. Vzhľadom na relatívne zvýšenie cien obilnín aj olejnín na svetových trhoch v roku 2000 v porovnaní s rokom 1999 a za predpokladu, že sa nezopakujú nepriaznivé klimatické podmienky z rokov 1999 a 2000, sa v roku 2001 predpokladá zvýšenie celkovej výmery o približne 1 mil. ha. V hodnotenom období sa očakáva ďalší nárast výmery obilnín aj celkovej výmery obilnín a olejnín, ktorá by v roku 2008 mala prevýšiť 28 mil. ha. V hodnotenom období by mala celková výmera obilnín v krajinách SVE vykazovať menší ročný rast (o približne ha) a v roku 2008 dosiahnuť asi 25,1 milióna ha, čo je o 4 % viac než priemerná výmera obilnín v rokoch Predpokladá sa, že výmera obilnín zostane vo väčšine krajín rovnaká, alebo sa mierne zvýši. Len v Poľsku a Bulharsku by mohlo byť zvýšenie v rokoch výrazné, a to o ha resp ha. 4 V dohodách medzi EÚ a krajinami SVE o ďalšej liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi produktmi je zahrnutá vo väčšine prípadov úplná liberalizácia (0 % clá pre neobmedzené množstvo) pre 700 colných položiek. Ďalšou významnou súčasťou dohôd je tzv. riešenie dvojitej nuly, ktorým sa strany zaviazali v určitých odvetviach eliminovať dovozné clá a exportné podpory v rámci sústavy colných kvót. Treba zdôrazniť, že každá dohoda bola uzavretá bilaterálne medzi EÚ a príslušnou kandidátskou krajinou a ich obsah sa líši. 3

4 Tabuľka 1: Celková výmera obilnín a olejnín v krajinách SVE v rokoch Obilniny (mil. ha) 22,5 23,1 24,1 24,3 24,4 24,6 24,7 24,8 25,0 25,1 Olejniny (mil. ha) 3,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 Spolu: obilniny 26,1 26,1 27,2 27,5 27,6 27,8 27,9 28,1 28,2 28,4 a olejniny (mil. ha) Rovnako ako v EÚ bude veľa závisieť od pomeru cien obilnín a olejnín. Vo všeobecnosti by vývoj pomeru cien obilnín a olejnín na svetových trhoch nemal v hodnotenom období viesť k zvýšeniu produkcie olejnín. Na predpokladanom náraste výmery plodín pestovaných na ornej pôde sa budú prevažne podieľať obilniny. Miera rastu bude závisieť od toho, o koľko sa zníži výmera ostatných plodín, pasienkov alebo ornej pôdy, ktorá sa v súčasnosti nevyužíva Obilniny Od začiatku 90-tych rokov priemerná úroda obilnín v krajinách SVE vzrástla o viac než 15 % z približne 2,7 t/ha v roku 1992 na 3,2 t/ha v roku Pri prognóze úrody na rok 2000 sa zohľadnilo sucho, ktoré negatívne ovplyvnilo takmer všetky druhy plodín vo všetkých krajinách. Krajiny SVE boli suchom postihnuté viac než EÚ-15 (od začiatku transformácie ovplyvňovalo sucho produkciu v krajinách SVE každé štyri až päť rokov). Priemerná úroda obilnín v roku 2000 sa odhaduje len na 2,65 t/ha. Predpokladá sa, že úroda svoju zvyčajnú úroveň (okolo 3,2 t/ha) dosiahne v roku Budúci vývoj úrod bude závisieť od možnosti fariem lepšie využiť vstupy a od ich schopnosti zosúladiť využitie vstupov so zavádzaním nových technológií. Očakáva sa, že priemerná úroda v krajinách SVE sa bude naďalej zvyšovať každoročne o 1,2 % a v roku 2008 dosiahne 3,5 t/ha. V suchších oblastiach SVE sa očakáva pomalší ročný rast úrod v porovnaní s priemerom, pretože úrody v týchto regiónoch treba zvýšiť závlahami a finančné prostriedky na ich vybudovanie chýbajú. Celková produkcia obilnín v krajinách SVE sa zvýšila zo 63 mil. t v roku 1992 na približne 76 mil. ton v roku V dôsledku nepriaznivého počasia klesla produkcia v roku 1999 na 73 mil. t a v dôsledku sucha v roku 2000 klesla na 61 mil. t, čo bola najnižšia produkcia od 4

5 začiatku transformácie. V roku 2001 sa očakáva zvýšenie produkcie na 77 mil. t. Na základe predpokladanej výmery a úrody sa očakáva, že v roku 2008 by mohla celková produkcia obilnín prevýšiť 88 mil. t. Z tejto produkcie by 64 mil. t (72 %) malo pochádzať z troch krajín: Poľska (31 mil. t), Rumunska (17,8 mil. t) a Maďarska (15 mil. t). Tabuľka 2: Situácia a perspektíva na trhoch s obilninami v krajinách SVE v rokoch Výmera (mil. ha) 22,5 23,1 24,1 24,3 24,4 24,6 24,7 24,8 25,0 25,1 Úroda (t/ha) 3,25 2,65 3,23 3,27 3,31 3,35 3,39 3,43 3,47 3,51 Produkcia (mil. t) 72,9 61,1 77,8 79,4 80,8 82,3 83,7 85,2 86,7 88,2 Celková domáca 73,0 66,0 70,1 70,9 71,8 72,5 73,3 74,0 74,8 75,5 spotreba (mil. t) - výživa ľudí (mil. t) 19,6 19,1 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,5 19,5 19,6 - kŕmne účely (mil. t) 46,5 40,0 43,6 44,5 45,4 46,1 46,7 47,5 48,2 49,0 Bilancia vrátane - 0,1-4,9 7,7 8,5 9,0 9,7 10,5 11,2 11,9 12,7 zmien zásob (mil. t) V hodnotenom období sa odhaduje mierny nárast spotreby na obyvateľa, ktorá by mala v roku 2008 dosiahnuť v priemere 186 kg. Pri zohľadnení mierneho nárastu počtu obyvateľov by sa mala celková spotreba obilnín určených na výživu ľudí zvýšiť približne o t a v roku 2008 dosiahnuť 19,6 mil. ton. V roku 2000 sa očakával výrazný pokles spotreby kŕmnych obilnín vzhľadom na zredukovanú živočíšnu výrobu a ich menšiu dostupnosť (týka sa to Rumunska, kde sa v roku 2001 očakáva zlepšenie). V období do roku 2008 sa odhaduje nárast živočíšnej produkcie a následne aj vyššia spotreba kŕmnych obilnín. Celková spotreba kŕmnych obilnín by sa mala zvýšiť o viac než 5 mil. t zo 44 mil. t v roku 2001 na 49 mil. t v roku V odhadovanom vývoji dopytu po krmivách sa počíta s miernym poklesom spotreby kŕmnych zemiakov. Dopyt po krmivách vzrástol najviac v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, a to v dôsledku rastúcej produkcie bravčového a hydinového mäsa. Ekonomické podmienky produkcie bravčového mäsa v krajinách SVE, ktoré sú zvýhodnené pomerne vysokými výrobnými cenami a veľkým dopytom však v podstate závisia od prispôsobenia sa farmárov 5

6 rastúcim cenám kŕmnych obilnín ako aj od vývoja spotrebiteľských príjmov v týchto krajinách. Uvedený model využitia na kŕmne a potravinárske účely spolu s pomerne stabilným využitím obilnín na iné účely by mohol viesť k nárastu celkovej spotreby obilnín v krajinách SVE zo 73 mil. t v roku 1999/2000 na 75,5 mil. t v roku 2008/09. Z celkového množstva obilnín spotrebujú 73 % tieto tri krajiny: Poľsko 29 mil. t, Rumunsko 16 mil. t a Maďarsko 10 mil. t. Z predpokladanej produkcie a spotreby v hodnotenom období vyplýva, že sa zvýši množstvo obilnín, ktoré sa ročne môžu exportovať. V posledných rokoch celkový export a import výrazne kolísal kvôli klimatickým zmenám, ktoré ovplyvnili produkciu. Hoci sa niektoré požiadavky v roku 2000/01 pokryli zo zásob obilnín, očakáva sa, že krajiny SVE budú čistými importérmi s dovozom dosahujúcim takmer 2,5 mil. t. Dlhodobo sa však odhaduje nárast produkcie nad úroveň spotreby, takže čistá bilancia obilnín určených na export by mohla v roku 2008/09 vzrásť na približne 12 mil. t. Zatiaľ čo Maďarsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko a Slovenská republika by sa mali stať čistými exportérmi, Slovinsko by malo zostať čistým importérom. Očakáva sa, že celkový import obilnín do krajín SVE do roku 2008 klesne na približne 1,5 mil. t v porovnaní so súčasnými viac než 2 mil. t. Tabuľka 3: Situácia a perspektíva na trhoch s pšenicou v krajinách SVE v rokoch Výmera (mil. ha) 7,7 8,6 9,2 9,4 9,5 9,7 9,8 10,0 10,1 10,2 Úroda (t/ha) 3,34 3,06 3,40 3,44 3,49 3,53 3,58 3,62 3,67 3,71 Produkcia (mil. t) 25,7 26,2 31,3 32,4 33,3 34,2 35,1 36,0 37,0 37,9 Celková domáca 26,0 25,7 26,3 26,5 26,7 27,0 27,2 27,5 27,7 28,0 spotreba (mil. t) - výživa ľudí (mil. t) 13,6 13,2 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,2 13,2 13,2 - kŕmne účely (mil. t) 9,6 9,5 10,0 10,2 10,4 10,7 10,9 11,2 11,4 11,7 Bilancia (mil. t) - 0,2 0,5 5,0 5,9 6,6 7,2 7,9 8,5 9,2 9,9 V roku 2000 tvorila pšenica 38 % z celkovej výmery obilnín. Na základe odhadovanej ceny na svetových trhoch sa očakáva, že k celkovému nárastu výmery obilnín prispeje výhradne 6

7 pšenica a odhaduje sa nárast z necelých 9 mil. ha na viac než 10 mil. ha v roku Výmera kŕmnych obilnín by sa mala stabilizovať na približne 14,9 mil. ha. Odhaduje sa nárast produkcie pšenice z 31 mil. t v roku 2001 na asi 38 mil. t v roku 2008, zatiaľ čo spotreba v krajinách SVE by sa mala v rovnakom období zvýšiť z 26 mil. t na 28 mil. t. Tak by sa mal vytvoriť exportný prebytok dosahujúci v roku 2008/09 takmer 10 mil. t. Tabuľka 4: Situácia a perspektíva na trhoch s kŕmnymi obilninami v krajinách SVE v rokoch Výmera (mil. ha) 14,8 14,5 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 Úroda (t/ha) 3,20 2,41 3,13 3,16 3,20 3,23 3,27 3,30 3,34 3,37 Produkcia (mil. t) 47,2 34,9 46,5 47,0 47,6 48,1 48,6 49,2 49,7 50,3 Celková domáca 47,0 40,3 43,8 44,4 45,1 45,6 46,0 46,5 47,1 47,5 spotreba (mil. t) - výživa ľudí (mil. t) 6,0 5,9 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 - kŕmne účely (mil. t) 36,8 30,4 33,6 34,3 34,9 35,3 35,8 36,3 36,8 37,3 Bilancia (mil. t) 0,2-5,4 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,6 2,8 Do roku 2008 sa odhaduje nárast produkcie kŕmnych obilnín o takmer 4 mil. t na 50 mil. t, z čoho by mal jačmeň tvoriť 12 mil. t, kukurica 22 mil. t, raž 6,5 mil. t, ovos 2 mil. t a tritikale, miešanky a ostatné spolu 7 mil. t. Domáca spotreba by sa mala zvýšiť o takmer rovnaké množstvo na 47,5 mil. t, čím vznikne exportný prebytok 2,8 mil. t, z toho 0,7 mil. t raže (takmer výlučne z Poľska) Olejniny Najviac olejnín sa v krajinách SVE vysialo v roku Bolo to v dôsledku zaujímavých cien olejnín v roku 1998, ako aj problémov spojených so sejbou obilnín (napr. v Maďarsku a Slovenskej republike). Zmeny zberovej plochy v roku 1999 ukazujú, že poľnohospodári v krajinách SVE rýchlo zareagovali na cenové signály z trhu. Výmera olejnín sa výrazne znížila z 3,7 mil. ha v roku 1999 na 3,0 mil. ha v roku Bolo to spôsobené relatívne nízkymi cenami repky, slnečnice a sóje na svetových trhoch v roku Po miernom zvýšení výmery olejnín v roku 2001 sa očakáva, že celková výmera olejnín 7

8 by mala v hodnotenom období zostať relatívne stabilná na úrovni 3,3 mil. ha. Tento vývoj vychádza z predpokladu, že v hodnotenom období budú ceny olejnín na svetových trhoch v pomere k cenám obilnín stagnovať. Skôr by sa dala očakávať zmena relatívnych cien v prospech olejnín, než zvýšenie ich výmery. Podiel olejnín na celkovej výmere obilnín a olejnín by mal klesnúť z približne 11,5 % v rokoch na 11,3 % v rokoch 2007/08. V roku 1999 tento podiel predstavoval 14,0 % a v roku 2000 predstavoval 11,5 %. Nárast úrody by mal byť o niečo nižší ako pri obilninách a v percentuálnom vyjadrení asi o 0,7 % ročne. Rovnako ako v EÚ by mal byť ročný nárast vyšší v prípade repky (o 1,4 %) ako v prípade slnečnice (veľmi malý nárast o 0,1 %). Tabuľka 5: Situácia a perspektíva na trhoch s olejninami v krajinách SVE v rokoch Výmera (mil. ha) 3,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 Úroda (t/ha) 1,65 1,29 1,62 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,70 1,71 Produkcia (mil. t) 6,0 3,9 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 Celková domáca 4,4 4,0 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 spotreba (mil. t) Bilancia (mil. t) 1,6-0,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Celková produkcia olejnín v roku 2000 klesla v dôsledku poklesu výmery a poklesu úrod, ktoré spôsobilo sucho. Vzhľadom na očakávané vyššie úrody, by však produkcia v roku 2008 mohla dosiahnuť 5,6 miliónov t, čo by bolo stále menej než rekordná úroda z roku Domáca spotreba v roku 2000 klesla v dôsledku nižšej produkcie. V roku 2001 sa očakáva zlepšenie situácie a ďalší nárast na 4,8 mil. t sa predpokladá aj v hodnotenom období. Tento nárast je spôsobený rastúcim dopytom po olejninách na kŕmne účely, ako aj väčším využitím rastlinných olejov vo výžive ľudí. Vyšší dopyt po oleji si vyžiada investície zamerané na lepšie fungovanie existujúcich podnikov alebo vytváranie nových kapacít na výrobu oleja. Na základe údajov o odhadovanej produkcii a domácej spotrebe by exportný prebytok v roku 2008 mohol dosiahnuť 0,8 mil. t. 8

9 Tabuľka 6: Situácia a perspektíva na trhoch s repkou olejnou v krajinách SVE v rokoch Výmera (mil. ha) 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Úroda (t/ha) 2,31 1,93 2,24 2,27 2,31 2,34 2,37 2,41 2,44 2,47 Produkcia (mil. t) 2,9 2,0 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 Celková domáca 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 spotreba (mil. t) Bilancia (mil. t) 1,1 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Pestovanie repky olejnej malo tradíciu len v Poľsku. V posledných rokoch však produkcia výrazne vzrástla v Českej republike, Slovenskej republike a Maďarsku. Výmera repky by sa mala od roku 2002 stabilizovať na úrovni približne 1,2 mil. ha. Produkcia by mohla dosiahnuť 2,9 mil. t a celková spotreba by sa mala v roku 2008 zvýšiť na 2,3 mil. t. Takto vznikne každoročne exportný prebytok vo výške 0,6 mil. t. Tabuľka 7: Situácia a perspektíva na trhoch so slnečnicou v krajinách SVE v rokoch Výmera (mil. ha) 2,3 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Úroda (t/ha) 1,27 0,96 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 Produkcia (mil. t) 2,9 1,7 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Celková domáca 2,4 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 spotreba (mil. t) Bilancia (mil. t) 0,5-0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Viac než 60 % výmery olejnín v krajinách SVE tvorí slnečnica, ale kvôli výrazne nižším úrodám sa na ich celkovej produkcii podieľa len 40 %. V roku 2000 sa výrazný pokles výmery slnečnice zaznamenal v Maďarsku ( ha) a neočakáva sa, že by sa na tejto ploche znovu mohla slnečnica pestovať. Pokles výmery slnečnice sa zaznamenal aj v ostatných krajinách SVE a do roku 2008 by sa mala jej výmera stabilizovať na 1,9 mil. ha. Neočakávajú sa veľké zmeny úrod a produkcia by sa mala udržať na stabilnej úrovni približne 2,3 2,4 mil. t, čím vznikne exportný prebytok len asi t. 9

10 Výmera sóje stabilne dosahuje asi ha (zväčša v Rumunsku), produkcia predstavuje t a v hodnotenom období sa neočakávajú výraznejšie zmeny. 4. Mlieko a mliečne výrobky Odvetvie produkcie mlieka má vo väčšine krajín SVE veľký význam. Spolu s odvetím produkcie hovädzieho mäsa je oblasťou, v ktorej nastali v krajinách SVE v 90-tych rokoch najväčšie zmeny. Krajiny SVE ako celok sú čistými exportérmi mlieka a očakáva sa, že tento stav sa udrží aj v hodnotenom období, hoci v menšom rozsahu. V súčasnosti sú najvýznamnejšími producentmi Poľsko (11,5 mil. t) a Rumunsko (5 mil. t). Najvýznamnejšími exportérmi boli v roku 2000 Česká republika, Litva a Poľsko, ktoré exportovali po t vo forme ekvivalentu mlieka. Počet dojníc klesol z vyše 10 mil. kusov v roku 1992 na 7,8 mil. kusov v roku 1999 a ďalší výrazný pokles na 7,3 mil. kusov nastal v roku V Bulharsku, po zlepšení situácie v rokoch , nastal v roku 2000 pokles počtu dojníc. V roku 2001 sa očakáva ďalší pokles o takmer 0,2 milióna dojníc v porovnaní so stavom na konci roku Do roku 2008 sa plánuje ďalší pokles počtu dojníc približne o kusov ročne, čo je ale výrazne nižší pokles ako v uplynulých rokoch. V roku 2008 by mal celkový počet dojníc dosiahnuť 6,3 mil. kusov. Vývoj stavov hovädzieho dobytka v krajinách SVE môžu skresľovať niektoré výrazné štrukturálne zmeny v jednotlivých krajinách, napr. prechod z domáceho hospodárenia na komerčné hospodárenie a naopak (ako je to v prípade Bulharska). Toto má významné ekonomické dôsledky. Krátkodobý vývoj potvrdil mimoriadnu potrebu zmien, ktoré sa musia realizovať v odvetví mliekarstva. Po analyzovaní situácie sa strednodobý vývoj posudzuje menej optimisticky. Priemerná dojivosť sa v rokoch zvýšila o 1 5 %. V roku 2000 dojivosť vzrástla o 3 % a dosiahla 3,7 t na dojnicu. Pokles v Litve a Bulharsku sa vykompenzoval nárastom najmä v Poľsku, Českej republike a Slovenskej republike. Podľa odhadov by sa priemerná dojivosť na dojnicu mohla do konca hodnoteného obdobia zvyšovať ročne o 1,5 % (čo je rovnaká úroveň rastu ako v EÚ). V posledných rokoch sa v Českej republike, Slovenskej republike a Slovinsku zaznamenal výrazný rast dojivosti (o viac než 5 % ročne). 10

11 Kombinácia pozitívnych trendov v dojivosti a negatívnych trendov v poklese stavov zvierat by mohla viesť k miernemu poklesu produkcie mlieka z 27,3 mil. t v roku 2000 na 26,3 mil. t v roku Pokles produkcie sa očakáva v Poľsku (o 0,7 mil. t), Rumunsku (o 0,2 mil. t), a Litve (o 0,1 mil. t). Ostatné krajiny vykazujú len menšie ročné zmeny v celkovej produkcii mlieka. Tlak na reštrukturalizáciu odvetvia mliekarstva na úrovni fariem aj na úrovni mliekarní je zbytočne veľký a v budúcnosti budú potrebné značné investície, aby sa zabránilo výraznejšiemu poklesu produkcie. Investície by mali pomôcť zlepšiť výrobné technológie na úrovni fariem, ale prispieť aj k zlepšeniu noriem a kvality mliekarskych produktov. Tieto investície sú pre krajiny SVE nevyhnutné z hľadiska konkurencieschopnosti mliečnych výrobkov na domácich aj na tradičných exportných trhoch, ako aj z hľadiska udržania si podielu na trhu. Tabuľka 8: Situácia a perspektíva na trhu s mliekom v krajinách SVE v rokoch Počet dojníc (mil. ks) 7,76 7,26 7,11 6,98 6,85 6,73 6,61 6,50 6,39 6,28 Dojivosť (1000 kg/dojnica) Produkcia (mil. t) 28,3 27,3 27,2 27,0 26,9 26,8 26,6 26,5 26,4 26,3 Celková domáca 26,1 25,7 25,6 25,6 25,6 25,5 25,5 25,4 25,4 25,3 spotreba (mil. t) - z toho na výživu ľudí 23,8 23,5 23,5 23,5 23,6 23,5 23,5 23,5 23,5 23,4 (vo forme mliečneho ekvivalentu)(mil. t) Bilancia (mil. t) 2,2 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 Spotreba na obyvateľa (kg/osoba) Očakáva sa, že celkový dopyt po konzumnom mlieku zostane v krajinách SVE do roku 2008 relatívne stabilný, pretože vyššia spotreba čerstvých mliečnych produktov (jogurtov a pod.) a syrov by mohla kompenzovať pokles spotreby mlieka, ktorý poukazuje na pokles produkcie 11

12 v krajinách SVE. Celková spotreba na výživu ľudí by mala v roku 2008 dosiahnuť približne 23,4 mil. t v porovnaní s 23,5 mil. t v roku 2000 a 23,9 mil. t v roku Celková spotreba mlieka a mliečnych produktov na obyvateľa (vo forme ekvivalentu mlieka) by mala klesnúť len minimálne z 225 kg v roku 2000 na 223 kg v roku Spotreba na kŕmne účely sa znížila z 3 mil. t v roku 1992 na 2,2 mil. t v roku 2000 a keďže sa odhaduje ďalší pokles počtu dojníc, mala by naďalej klesať na 1,9 mil. t v roku Predpokladá sa, že celková domáca spotreba v krajinách SVE by mala v hodnotenom období klesať veľmi mierne a v menšom rozsahu ako produkcia. V krajinách s dostupnými štatistickými údajmi sa zistilo, že v roku 2000 sa do mliekarní dodávalo v priemere 65 % z celkovej produkcie. Medzi jednotlivými krajinami sú však veľké rozdiely. Dodávky do mliekarní tvorili v Českej republike približne 92 %, v Slovenskej republike 85 %, v Maďarsku 80 %, v Slovinsku 70 %, v Estónsku 60 %, v Litve 65 %, v Poľsku 58 %, v Lotyšsku 48 % a v Bulharsku 37 %. Úroveň dodávok by sa však mala v hodnotenom období zvýšiť, a to najmä v krajinách, kde je v súčasnosti nízka. Po zavedení prísnejších noriem kvality sa výrazný nárast zaznamenal v Poľsku. Podľa optimistických prognóz by mala úroveň dodávok v roku 2008 vzrásť na 77 %, čo je však podmienené úspešnou reštrukturalizáciou malých a stredných fariem. Z uvedených údajov o produkcii a spotrebe mlieka vyplýva, že čistá exportná bilancia krajín SVE vyjadrená vo forme ekvivalentu mlieka klesla z 2,7 mil. t v roku 1998 na 1,6 mil. t v roku V roku 2001 sa očakáva ďalší pokles na 1,5 mil. t. V hodnotenom období by mal exportný prebytok postupne klesnúť na konečných 0,9 mil. t v roku Množstvo určené na export klesne najmä v Poľsku a do menšej miery v Českej republike. V tomto odhade čistého exportného prebytku mlieka je zohľadnený aj nárast celkového importu mliečnych produktov Maslo Produkcia masla klesla z vyše t v roku 1992 na t v roku Do roku 2008 by mala produkcia vykazovať len menšie zmeny. Spotreba masla bola v posledných rokoch relatívne stabilná a pohybovala sa okolo 2,7 kg na obyvateľa (v porovnaní so 4,6 kg v EÚ), 12

13 v hodnotenom období by však mala byť o niečo nižšia. Exportný prebytok by mal následne klesnúť z približne t v roku 2000 na t v roku Viac než polovica masla vyprodukovaného v krajinách SVE pochádza z Poľska, nasledujú Litva a Estónsko. Tabuľka 9: Situácia a perspektíva na trhu s maslom v krajinách SVE v rokoch 1999 až 2008 Produkcia (000 t) Celková domáca spotreba (000 t) Bilancia (000 t) Spotreba na obyvateľa (kg/osoba) 2,75 2,68 2,70 2,70 2,70 2,69 2,69 2,69 2,68 2, Syr Zatiaľ čo produkcia masla klesá, produkcia aj spotreba syra je od roku 1992 na vzostupe. Celková produkcia syra vzrástla zo t v roku 1992 na t v roku Produkcia syra v roku 2000 mierne klesla na t, ale v roku 2001 sa očakáva nárast na t. Najväčším producentom je Poľsko, nasleduje Maďarsko a Česká republika. V niektorých krajinách SVE sa značná časť syra produkuje, spotrebováva alebo predáva priamo v domácnostiach, čo zohráva významnú úlohu v samozásobiteľskom hospodárení. Napr. v Bulharsku v posledných rokoch klesli dodávky do mliekarní, zatiaľ čo podiel predaja priamo z fariem sa zvýšil. V hodnotenom období sa predpokladá ďalší nárast spotreby a produkcie syra. V roku 2008 by mala spotreba na obyvateľa dosiahnuť 9,1 kg (19 kg v EÚ-15) a celková produkcia by mala prevýšiť 1 mil. t. 13

14 Tabuľka 10: Situácia a perspektíva na trhoch so syrom v krajinách SVE v rokoch Produkcia (000 t) Celková domáca spotreba (000 t) Bilancia (000 t) Spotreba na obyvateľa (kg/osoba) 7,5 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,1 Očakáva sa, že v hodnotenom období budú mať krajiny SVE čistú exportnú bilanciu syra. Po poklese zaznamenanom v roku 2000 by sa mal v hodnotenom období exportný prebytok zvýšiť. Faktormi, ktoré k tomu prispejú sú vyššia kvalita mlieka a reštrukturalizácia mliekarstva Sušené odstredené mlieko Produkcia sušeného odstredeného mlieka je v krajinách SVE významná. Celková produkcia predstavuje asi t, z toho sa v roku 2000 exportovalo celkom t. Keďže produkcia masla zostane pomerne stabilná, mala by takou zostať aj produkcia sušeného odstredeného mlieka. Toto spolu s predpokladaným nárastom domácej spotreby povedie v roku 2008 k poklesu exportnej bilancie na t. 5. Hovädzie a teľacie mäso Vzhľadom na dlhý produkčný cyklus je vytváranie stád výkrmového dobytka a špecializovaná produkcia hovädzieho mäsa pomalá. V hodnotenom období teda špecializovaná produkcia hovädzieho mäsa výraznejšie neovplyvní celkovú produkciu hovädzieho mäsa. Na druhej strane je produkcia hovädzieho mäsa oveľa užšie spojená s vývojom stád dojníc. V odvetví produkcie hovädzieho mäsa nastal najväčší pokles produkcie od začiatku transformácie. Od roku 1989 do roku 1999 sa produkcia znížila o viac ako 40 % a klesla pod 14

15 1,05 mil. t. V krajinách SVE dominujú v produkcii hovädzieho mäsa dve krajiny: Poľsko a Rumunsko s 0,4 mil. t resp. 0,2 mil. t. Očakáva sa, že v hodnotenom období sa zníži počet zabíjaných zvierat v súlade s redukciou počtu dojníc. Mierny nárast produkcie výkrmového dobytka nebude schopný kompenzovať tento pokles. Celková produkcia hovädzieho a teľacieho mäsa by mala v roku 2000 dosiahnuť len 1,03 mil. t, v porovnaní s 1,05 mil. t v roku V roku 2001 sa produkcia odhaduje na necelých 1,0 mil. t po prvýkrát od začiatku transformácie a v roku 2008 by mala dosiahnuť 0,9 mil. t. Tabuľka 11: Situácia a perspektíva na trhoch s hovädzím a teľacím mäsom v krajinách SVE v rokoch Zabité zvieratá (mil. ks) 5,64 5,54 5,41 5,31 5,22 5,14 5,05 4,97 4,89 4,81 Porážková hmotnosť (kg/ks) Produkcia (mil. t) 1,05 1,03 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 Domáca spotreba 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 (mil. t) Bilancia (mil. t) 0,04 0,03 0,00-0,01-0,02-0,03-0,05-0,07-0,07-0,08 Spotreba na obyvateľa (kg/osoba) 9,6 9,5 9,4 9,4 9,3 9,3 9,3 9,2 9,2 9,2 Domáca spotreba by mala v roku 2000 klesnúť na 9,5 kg na obyvateľa, zväčša v dôsledku zníženej dostupnosti, ale tiež v dôsledku zmeny stravovacích návykov, kde sa uprednostňujú ostatné druhy mäsa (napr. hydina). V hodnotenom období by mala spotreba na obyvateľa ešte o niečo klesnúť na 9,2 kg. Počas tohto obdobia by mala celková domáca spotreba v krajinách SVE klesnúť na 0,96 mil. t. Tento vývoj spolu s poklesom produkcie môže viesť k tomu, že viaceré krajiny SVE sa stanú čistými importérmi hovädzieho mäsa (vyššej kvality) a len Poľsko bude naďalej čistým exportérom. Čistý export Poľska by sa mal znížiť z t v roku 2000 na t v roku

16 6. Bravčové mäso Z hľadiska produkcie a spotreby v krajinách SVE je bravčové mäso najvýznamnejším druhom mäsa, a tento trend by mal pokračovať. V hodnotenom období sa počíta so značným exportným prebytkom. Napriek ruskej kríze v auguste 1998 sa produkcia v roku 1999 zvýšila a prispôsobenie sa podmienkam na nových trhoch sa realizovalo v druhej polovici roku 1999 s účinkom viditeľným až v údajoch za rok V roku 2000 sa odhaduje pokles celkovej produkcie bravčového mäsa v porovnaní s rokom 1999 o 0,4 mil. t (9 %). Ďalšie zníženie o 1,5 % sa očakáva v roku Produkcia by mala vzrastať v rokoch 2002 až 2008, s ročnou úrovňou rastu 1,5 %. V roku 2008 sa očakáva celková produkcia 4,6 mil. t. Podstatná časť tejto vyššej produkcie sa spotrebuje v krajinách SVE. Najväčší nárast v absolútnom aj v percentuálnom vyjadrení sa očakáva v dvoch hlavných produkujúcich krajinách - Poľsku a Maďarsku. V roku 2008 by mali Poľsko a Maďarsko spolu produkovať asi 3 mil. t mäsa, z toho Poľsko 2,25 mil. t. Tieto prognózy vychádzajú z predpokladu, že producenti a spracovatelia v krajinách SVE by mohli prekonať tlak vyvolaný relatívne vysokými cenami obilnín a olejnín a konkurenciou na domácich a zahraničných trhoch. Prognózy však v podstate vychádzajú z vývoja disponibilného príjmu a teda dopytu po mäse. V roku 2000 sa v krajinách SVE očakáva pokles spotreby na obyvateľa na 39,1 kg/osobu a návrat na úroveň spotreby z roku Táto redukcia je najvýraznejšia v Poľsku (zo 48,9 kg na 47,2 kg), Českej republike (zo 43,6 na 41 kg) a Slovenskej republike (z 35,9 na 32 kg). Nižšia spotreba je spôsobená najmä poklesom produkcie v krajinách SVE, ktorý sa nekompenzoval zvýšeným importom. Do roku 2008 by sa mala spotreba na obyvateľa zvýšiť na 42,1 kg alebo v priemere o 1 % ročne. Nárast sa predpokladá vo všetkých krajinách SVE vzhľadom na pokračujúci rast HDP. Očakáva sa, že krajiny SVE ako celok by mohli byť naďalej čistými exportérmi bravčového mäsa. Čistý export pred ruskou krízou prevyšoval t. V roku 2000 sa čistá exportná bilancia odhaduje len na t, ale po ďalšej redukcii v roku 2001 by mala v roku 2008 dosiahnuť t. Tento čistý export by mal pochádzať zväčša z Poľska a Maďarska. 16

17 Tabuľka 12: Situácia a perspektíva na trhoch s bravčovým mäsom v krajinách SVE v rokoch Zabité zvieratá (mil. ks) 54,1 49,6 47,8 48,7 49,7 50,5 51,4 52,2 53,0 53,9 Porážková hmotnosť (kg/ks) Produkcia (mil. t) 4,54 4,17 4,11 4,20 4,28 4,34 4,42 4,49 4,56 4,63 Domáca spotreba 4,35 4,10 4,09 4,19 4,25 4,29 4,33 4,37 4,41 4,44 (mil. t) Bilancia (mil. t) 0,20 0,08 0,02 0,01 0,04 0,06 0,09 0,12 0,15 0,20 Spotreba na obyvateľa (kg/osoba) 41,4 39,1 39,1 40,0 40,5 40,8 41,2 41,6 41,9 42,1 7. Hydinové mäso Na produkcii hydinového mäsa v krajinách SVE sa najviac podieľajú brojlery, ale významný je aj podiel moriek, kačíc a husí. Vzhľadom na to, že v niektorých krajinách sa značná časť produkcie vytvára na úrovni domácností, je ťažké presne odhadnúť počet zabitých zvierat a priemernú jatočnú hmotnosť. V produkcii hydinového mäsa dominujú tri krajiny: Poľsko, Maďarsko a Rumunsko, ktorých celková produkcia v roku 1999 prevyšovala 1,2 mil. t z celkovej produkcie 1,8 mil. t. Tabuľka 13: Situácia a perspektíva na trhoch s hydinovým mäsom v krajinách SVE v rokoch Produkcia (mil. t) 1,71 1,74 1,81 1,85 1,89 1,94 1,98 2,03 2,07 2,12 Domáca spotreba 1,61 1,67 1,73 1,77 1,81 1,85 1,88 1,92 1,96 2,00 (mil. t) Bilancia (mil. t) 0,09 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 Spotreba na obyvateľa (kg/osoba) 15,4 15,9 16,5 16,9 17,2 17,6 17,9 18,3 18,6 19,0 17

18 Hydinové mäso, podobne ako bravčové, je veľmi žiadané na domácom trhu. Od začiatku transformácie sa dopyt výrazne zvýšil a hydinové mäso je jediným druhom mäsa, ktorého spotreba na obyvateľa sa od roku 1992 každoročne zvyšovala. Celková produkcia hydinového mäsa by mala v roku 2006 dosiahnuť vyše 2 mil. t, v porovnaní s 1,7 mil. t v roku 1999 a v roku 2008 by mohla dosiahnuť 2,1 mil. t. Tento vývoj je výsledkom ročného nárastu dosahujúceho približne 2,0 % a najvýraznejší nárast sa očakáva v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. V niektorých krajinách SVE sa môže nárast produkcie pripísať prechodu od domácej produkcie na produkciu komerčnú, pretože domáca produkcia nie je úplne obsiahnutá v národných štatistikách. Spotreba na obyvateľa sa v rokoch 1996, 1997 a 1998 každoročne zvyšovala o 1 kg. V roku 2000 sa predpokladá stagnácia spotreby. V rokoch 2000 až 2008 sa očakáva nárast produkcie o ďalšie 2 kg na obyvateľa (o 2 % ročne) a v roku 2008 by mala spotreba dosiahnuť 19 kg na obyvateľa. Tento veľký nárast je v súlade s očakávaným rastom HDP v krajinách SVE a so skutočnosťou, že od začiatku procesu transformácie je hydinové mäso obľúbenejšie. V roku 2008 by mal čistý export dosiahnuť t. Maďarsko bude pravdepodobne najvýznamnejším čistým exportérom s exportným prebytkom t v roku Ovčie a kozie mäso Produkcia ovčieho a kozieho mäsa klesla od roku 1992 do roku 1999 takmer o polovicu, a to z t na t. Stavy zvierat by mali naďalej klesať, hoci v niektorých krajinách (napr. Maďarsko) sa prejavujú známky stabilizácie. V dvoch hlavných producentských krajinách Rumunsku a Bulharsku sa však takýto trend nezaznamenal. Tabuľka 14: Situácia a perspektíva na trhoch s ovčím a kozím mäsom v krajinách SVE v rokoch Produkcia (mil. t) 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 Celková domáca 0,11 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 spotreba (mil. t) Bilancia (mil. t) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Spotreba na obyvateľa (kg/osoba) 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 18

19 Odhaduje sa, že produkcia v krajinách SVE v roku 2001 výrazne klesne na t. Do roku 2008 sa plánuje mierny pokles produkcie na t. Dvaja najväčší producenti Rumunsko a Bulharsko produkujú každý viac než 40 % celkovej produkcie ovčieho a kozieho mäsa. V ostatných krajinách SVE je produkcia a spotreba ovčieho a kozieho mäsa veľmi obmedzená. Ako celok majú krajiny SVE mierny exportný prebytok. 9. Celková spotreba mäsa V hodnotenom období sa očakáva nárast celkovej spotreby mäsa na obyvateľa zo 65,7 kg v roku 2000 na 71,1 kg v roku Celkový nárast súvisí s bravčovým a hydinovým mäsom, ktorých spotreba na obyvateľa by sa mala zvýšiť o 3,0 resp. 3,1 kg. Tabuľka 15: Celková spotreba mäsa v krajinách SVE v rokoch (v kg na obyvateľa) Hovädzie 9,6 9,5 9,4 9,4 9,3 9,3 9,3 9,2 9,2 9,2 a teľacie mäso Bravčové mäso 41,4 39,1 39,1 40,0 40,5 40,8 41,2 41,6 41,9 42,1 Hydinové mäso 15,4 15,9 16,5 16,9 17,2 17,6 17,9 18,3 18,6 19,0 Ovčie a kozie mäso 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 Celková spotreba na obyvateľa 67,5 65,7 66,0 67,1 68,0 68,6 69,3 69,9 70,6 71,1 10. Záver Základné ekonomické podmienky vo väčšine kandidátskych krajín SVE sa zlepšili a očakáva sa v nich ďalší ekonomický rast. Rastúce spotrebiteľské príjmy môžu poskytnúť nové možnosti pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo v týchto krajinách. Vyplýva to zo zvýšeného dopytu po spracovaných poľnohospodárskych komoditách, ako aj zo zvyšovania spotreby určitých vysoko preferovaných poľnohospodárskych komodít, akými sú čerstvé mliečne produkty, syry, výrobky z bravčového a hydinového mäsa. Nové možnosti exportu môžu vyplynúť z oživenia na ruskom trhu a pozitívneho vývoja na svetových trhoch. Možnosti sú v neustálej a pokračujúcej reštrukturalizácii prvovýroby a spracovateľského 19

20 priemyslu a výsledkom je rastúca integrácia krajín SVE s potravinovými trhmi EÚ. V konfrontácii so stagnujúcim dopytom po mnohých produktoch, nárastom konkurencie na domácich a medzinárodných trhoch bude poľnohospodárstvo a spracovanie potravín v krajinách SVE potrebovať reštrukturalizáciu, aby sa dosiahlo konkurenčné využitie výrazného poľnohospodárskeho potenciálu. 20

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9.11.2011 KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 8 9/2011 OBSAH 1. Úvod...3 2. Príjmy pripísané

Podrobnejšie

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákov

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákov Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Ing. Peter Satko predseda predstavenstva družstva

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predvstupova_politika.doc

Microsoft Word - Predvstupova_politika.doc Úvod Proces rozširovania EÚ významne prispeje k zabezpečeniu politickej stability, demokracie a rešpektovania ľudských práv v Európe. Pozitívny vplyv rozširovania je už viditeľný, stabilné demokratické

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuálny stav poľnohospodárskej prvovýroby. Ing. Štefan Ryba, PhD. generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Stavy hovädzieho dobytka Vývoj stavov hovädzieho dobytka na Slovensku má už dlhodobo klesajúci

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 14.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 168,50 /t Včerajšie Maximum: 171,25 /t (uvádzané

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 12. august 2014 Predpoklady pre rok 2014 potvrdené Henkel zaznamenal v druhom štvrťroku uspokojivé výsledky Presvedčivý organický rast obratu o 3,3 % Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 16.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 163,75 /t Včerajšie Maximum: 167,00 /t (uvádzané

Podrobnejšie

Kein Folientitel

Kein Folientitel Nespravodlivé prerozdelenie marží jedna z príčin úpadku slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva Ing. Milan Semančík predseda SPPK Medzinárodná konferencia POTRAVINY A OBCHOD 2015 / FOOD & TRADE

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, apríl 2015 Odbor ekonomických a menových analýz Tvrdé indikátory Februárové tržby, produkcia a export potvrdzujú očakávania zrýchleného rastu HDP v 1Q2015. Nastalo oživenie automobilového

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Microsoft Word - sprava-vyboru

Microsoft Word - sprava-vyboru Správa výboru Správa zo zasadnutia Cenového burzového výboru konaného 26. Marca 2013. Komentár predsedu: Ceny obilovín aj olejnín naďalej zaznamenávajú mierny pokles. Začína sa objavovať obava z oneskorených

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kotulic_Adamisin_zbornik_vedecky seminar_vega_2010.doc

Microsoft Word - Kotulic_Adamisin_zbornik_vedecky seminar_vega_2010.doc EKONOMICKÉ PROGNÓZY ROZVOJA POĽNOHOSPODÁRSTVA SR A TENDENCIE VÝVOJA HRUBEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE ECONOMIC PROGNOSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN SR AND TENDENCIES OF GREAT AGRICULTURAL PRODUKCTION

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

media briefing ADfinal

media briefing ADfinal Via Campesina European Coordination CEPTA Centrum pre trvaloudržateľné Nový výskum odhaľuje zaberanie pôdy v rozvojových krajinách štátmi EÚ December 2008 Zhrnutie Európska únia (EÚ) využíva každoročne

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - sprava-vyboru

Microsoft Word - sprava-vyboru Správa výboru Správa zo zasadnutia Cenového burzového výboru konaného 10. Januára 2011. Komentár predsedu: Trh je v súčasnosti cenovo stabilizovaný. Je veľmi otázny vývoj ceny s ohľadom na nepriaznivé

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Školská jedáleň materskej školy,

Podrobnejšie

266 Úradný vestník Európskej únie SK 03/zv R ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2

266 Úradný vestník Európskej únie SK 03/zv R ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2 266 Úradný vestník Európskej únie 03/zv. 3 31978R1883 5.8.1978 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre

Podrobnejšie

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil Rýchly komentár Rast cien bývania sa v polovici roka 019 zmiernil V. štvrťroku 019 pokračovalo mierne ochladzovanie slovenského trhu s bývaním zo začiatku roka. Podiel na tom má pravdepodobne aj pôsobenie

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 11. november 2014 Henkel potvrdzuje ciele na rok 2014 s vyššou očakávanou maržou EBIT Napriek zložitým trhovým podmienkam spoločnosť Henkel zaznamenala presvedčivé výsledky za tretí štvrťrok

Podrobnejšie

Measuring economic performance and public welfare

Measuring economic performance and public welfare MERANIE REÁLNEJ KONVERGENCIE SR: ALTERNATÍVNY INDIKÁTOR Viliam Páleník PES 2018, SŠDS, Častá-Papiernička 19.6.2018. Vypracované s podporou projektu APVV 0371 11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Strednodobá predikcia P4Q-2014 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmena technických predpokladov (slabšia ropa a zahraničný dopyt) sa premietla do revízie HDP a HICP smerom nadol v celom horizonte

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Príloha k opatreniu č

Príloha k opatreniu č 1.1 Výpočet platby pre operáciu Zlepšenie starostlivosti o dojnice Výška podpory je vypočítaná na základe zníženia počtu zvierat v ustajňovacej jednotke vo voľných systémoch ustajnenia tak, aby pripadajúca

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 EKONOMIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Ing. Martin Grančay, PhD. slobodná trhová ekonomika (okolo 90% HDP tvorí súkromný sektor) malá ekonomika (HDP v r. 2017 170 mld. USD PPP 69. miesto)

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, september 2018 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmiernenie ekonomickej aktivity v EA, priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby poklesli, produkcia najmä kvôli autám

Podrobnejšie

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013 Tlačová konferencia Lízingový trh na Slovensku v 1.polroku 2013 11.9.2013 1 Ukazovatele hospodárstva SR v 1.polroku 2013 - vybrané oblasti HDP + 2,0 % Priemyselná produkcia + 2,6 % Stavebná produkcia -

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strednodobá predikcia P2Q-219 Odbor ekonomických a menových analýz Národná banka Slovenska 11. júna 219 1 Zhrnutie Nové informácie slabší zahraničný dopyt (1,4 p. b. kumulatívne) odlišná štruktúra HDP

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike Bratislava, 30. máj 2018 Obsah 1. Trendy a riziká

Podrobnejšie

vest10

vest10 VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIV 30. apríl 2002 Čiastka 10 O b s a h: 42. Zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupina výrobkov

Podrobnejšie

biatec_apr09.indd

biatec_apr09.indd 8 ročník 17, 4/2009B I Vývoj platobnej bilancie v roku 2008 VÝVOJ NA BEŽNOM ÚČTE PLATOBNEJ BILANCIE Za január až december 2008 sa saldo bežného účtu platobnej bilancie medziročne zhoršilo o 1 108,7 mil.,

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 216 Bratislava, december 217 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 217 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

Microsoft Word - priloha 2.doc

Microsoft Word - priloha 2.doc OBSAH prílohy č. 2 1. Hlavné charakteristiky vývoja a postavenie poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR... 2 2. Ekonomické výsledky... 5 2.1 Výsledky odvetvia podľa ekonomického poľnohospodárskeho

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová , Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj

Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová , Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová 22. 1.2019, Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj 2017 1 Potravinárska komora Slovenska základné údaje

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Microsoft Word - livelink

Microsoft Word - livelink ÚVODNÉ SLOVO Rada guvernérov sa na svojom zasadaní 2. mája 2012 na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy rozhodla znížiť úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií Eurosystému o 25 bázických

Podrobnejšie

Poľnohospodárstvo na Slovensku

Poľnohospodárstvo na Slovensku Aktivity Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pri príprave SPP po roku 2020 9.11.2017, SPU Nitra 1 Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 a: 1. Situácia v EÚ 2. Činnosť SPPK 3.

Podrobnejšie

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Úvodné informácie k štúdiu - cvičenia 2 semestrálne písomky (25 b, v 7. a 11. týždni, cvičebnica) Aktivita (max 10 b za semester, prezentácie, iné)

Podrobnejšie

POPsKRMIVA

POPsKRMIVA Krmivá Úvod Krmivá predstavujú významný článok pri kontrole kontaminantov a ich možného prieniku do živých organizmov a zvierat produkujúcich potraviny. Získavanie bezpečných potravín a surovín živočíšneho

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kontaminacia_potraviny_Pb

Microsoft PowerPoint - Kontaminacia_potraviny_Pb Výskumný ústav potravinársky Bratislava Kontaminácia potravín v obchodnej sieti na Slovensku olovom Ing. Zuzana Zmetákov ková,, PhD. Ing. Danka Šalgovičová Bezpečnos nosť a kontrola potravín, Nitra, 2.

Podrobnejšie

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou -

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou - Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou 30. 10. 2017 Rozhovor s nutričnou terapeutkou Danou Sasákovou o nízkobielkovinovej diéte a bielkovinách. Bielkoviny Čo sú vlastne bielkoviny? Bielkoviny, hovorí

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 196. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 196. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 05.05.2016 Ročník 3 2016 Číslo 196. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 160,50 /t Včerajšie Maximum: 161,50 /t (uvádzané

Podrobnejšie

Zoznam dokumentov

Zoznam dokumentov Legislatíva - Obchodné mechanizmy - licencie a zábezpeky 01-03-2010 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1298/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa na rok 2010 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre

Podrobnejšie

Konjunkturálne prieskumy Priemysel Stavebníctvo Obchod Služby Spotrebitelia Kód: Oblasť: makroekonomické štatistiky Okruh: konjunkturálne pries

Konjunkturálne prieskumy Priemysel Stavebníctvo Obchod Služby Spotrebitelia Kód: Oblasť: makroekonomické štatistiky Okruh: konjunkturálne pries Konjunkturálne prieskumy Priemysel Stavebníctvo Obchod Služby Spotrebitelia Kód: 3919 Oblasť: makroekonomické štatistiky Okruh: konjunkturálne prieskumy Dátum: marec Číslo 3 Marec % 125 1 115 1 5 95 9

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

Makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu, Jún 2009

Makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu, Jún 2009 MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCIE ODBORNÍKOV EUROSYSTÉMU PRE EUROZÓNU Odborníci Eurosystému na základe informácií dostupných k 22. máju 2009 vypracovali projekcie makroekonomického vývoja v eurozóne. 1 Vzhľadom

Podrobnejšie

1

1 Extrakt z Výročnej správy 2013 1 Obsah 1. Úvodná časť...3 1.1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti...3 1.2. Predmet činnosti...3 1.3. Orgány spoločnosti...3 1.4. Organizačná štruktúra...4 1.5. Iné dôležité

Podrobnejšie

IonimaxImel

IonimaxImel Vplyv ionizovanej vody pomocou zariadenia Ionimax IPP na úžitkovosť Holsteinských dojníc na farme AGROCOOP IMEĽ. Nie len Vám zaručí mäkšiu, zdravšiu vodu. Ale Vám dodá viac životnej energie pre zdravší

Podrobnejšie

Tlačová správa Spoločnosť BASF v druhom kvartáli mierne zvyšuje tržby i zisky 2. kvartál 2015: - Tržby na úrovni 19,1 miliárd eur (nárast o 3 %) - EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 2,0

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, marec 2019 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Pozitívne správy z mesačných ukazovateľov z reálnej ekonomiky z EÚ (produkcia, maloobchod), výnimka nemecký priemysel. Produkcia,

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2014 COM(2014) 130 final ANNEXES 1 to 3 PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zhodnotenie

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia, deflácia, ekonomický cyklus Prednáška 10 Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov

Podrobnejšie

St r e d n o d o b á predikcia Aktualizácia 4. Q 2015

St r e d n o d o b á predikcia Aktualizácia 4. Q 2015 St r e d n o d o b á predikcia Aktualizácia 4. Q 2015 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: 02/5787 2146 http://www.nbs.sk Prerokované

Podrobnejšie

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Ing. Eduard Heger Poslanec NR SR Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Pripravenosť a najväčšie dopady:

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 210. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 210. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 23.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 210. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 161,25 /t Včerajšie Maximum: 162,50 /t (uvádzané

Podrobnejšie

Teplate_analyza_all

Teplate_analyza_all Firma VZOR Finančná analýza spoločnosti Jún 2014 1. Základné informácie o spoločnosti IČO: 11111111 DIČ: 22222222 Právna forma: Dátum vzniku: Sídlo: spoločnosť s ručením obmedzeným 8. novembra xxxx xxxxx

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Strednodobá predikcia P4Q-2015 prezentácia pre médiá Odbor ekonomických a menových analýz Vonkajšie prostredie Decembrová predikcia (BMPE) ECB 2 Eurozóna: december vs. september Prognóza ECB očakáva pokračovanie

Podrobnejšie

K A P I T O L A 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s

K A P I T O L A 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE 1.1.1 Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky sa v roku spomalil približne na 3, % z 3, % v predchádzajúcom roku a dosiahol

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 04-09 Dokument na schôdzu B8-0485/08 7.0.08 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-040/08 v súlade s článkom 8 ods. 5 rokovacieho poriadku o dobrých životných

Podrobnejšie

Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých

Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých úrokových výnosov o 7,0 % na 2 776 miliónov (3. štvrťrok

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2017__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2017__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 217 Bratislava, december 218 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 218 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠJ Bohrova

Microsoft Word - ŠJ Bohrova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

SLOGAN!!!!

SLOGAN!!!! Made in Czechoslovakia Ako funguje export do krajín tretieho sveta Spoľahlivý partner slovenského exportéra Exportno - úverová agentúra Slovenskej republiky založená v roku 1997 zákonom č. 80/1997 Z.z.

Podrobnejšie

Národná banka Slovenska SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA ROK 2001 December 2001

Národná banka Slovenska SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA ROK 2001 December 2001 Národná banka Slovenska SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA ROK 2001 December 2001 SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA ROK 2001 ÚVOD...2 1. VÝVOJ EKONOMIKY...4 1.1 Vývoj cien...4 1.2 Vývoj hrubého domáceho produktu...12

Podrobnejšie

ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE kukurice na zrno, cukrovej repy technickej, slnečnice ročnej a zemiakov k Bratislava 2018

ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE kukurice na zrno, cukrovej repy technickej, slnečnice ročnej a zemiakov k Bratislava 2018 ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE kukurice na zrno, cukrovej repy technickej, slnečnice ročnej a zemiakov k 20. 09. 2018 Bratislava 2018 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav pôdoznalectva

Podrobnejšie

St r e d n o d o b á predikcia 2. Q 2012

St r e d n o d o b á predikcia 2. Q 2012 St r e d n o d o b á predikcia 2. Q 212 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: Odbor menovej politiky 2/5787 2611 2/5787 2632 Oddelenie

Podrobnejšie

k a p i t o l a 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s

k a p i t o l a 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE 1.1.1 Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky sa v roku spomalil približne na 3,1 % z 3,4 % v predchádzajúcom roku a

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 209. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 209. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 21.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 209. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 163,75 /t Včerajšie Maximum: 167,00 /t (uvádzané

Podrobnejšie

OBSAH Zoznam použitých skratiek Úvod KOMODITNÉ TRHY Komoditné trhy Komoditné trhy v ekonomickej teórii Ekonomi

OBSAH Zoznam použitých skratiek Úvod KOMODITNÉ TRHY Komoditné trhy Komoditné trhy v ekonomickej teórii Ekonomi OBSAH Zoznam použitých skratiek... 11 Úvod... 15 KOMODITNÉ TRHY... 17 1 Komoditné trhy... 19 1.1 Komoditné trhy v ekonomickej teórii... 19 1.2 Ekonomická a právna interpretácia pojmu komodita... 21 1.3

Podrobnejšie

sutaz - Hodina s Ekostopou

sutaz - Hodina s Ekostopou Aktivita: POSVIEŤME SI (NIELEN) NA ELEKTRINU Autor: Mgr. Darina Bergmannová, ZŠ s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad Cesta na kurikulum: PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK Matematika 7. ročník ZŠ Percentá

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Tlačová správa Bratislava, 7. jún ročník vzdelávacieho projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska Zrodom vzdelávacieho projektu spo

Tlačová správa Bratislava, 7. jún ročník vzdelávacieho projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska Zrodom vzdelávacieho projektu spo Tlačová správa Bratislava, 7. jún 2016 8.ročník vzdelávacieho projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska Zrodom vzdelávacieho projektu spoločenskej zodpovednosti na podporu stability makroekonomiky

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok 57 31. októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1164/2014 z 31. októbra 2014,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Využívanie poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely v podmienkach SR. Súčasný stav a možnosti. ENEF 2010 12.10.2010 Banská Bystrica Úvod Rastlinná biomasa z poľnohospodárstva a lesníctva

Podrobnejšie

Prezentácia výročnej správy AVF 2010

Prezentácia výročnej správy AVF 2010 15. máj 2012 Pravidelná súčasť komunikácie fondu s odbornou verejnosťou Transparentnosť a otvorenosť voči prispievateľom aj voči žiadateľom Priestor pre konštruktívnu diskusiu a návrhy na ďalší rozvoj

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠJ Bradáčova

Microsoft Word - ŠJ Bradáčova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

Meno: Škola: Ekonomická olympiáda 2017/2018 Test krajského kola SÚŤAŽ REALIZUJE PARTNERI PROJEKTU

Meno: Škola: Ekonomická olympiáda 2017/2018 Test krajského kola SÚŤAŽ REALIZUJE PARTNERI PROJEKTU Meno: Škola: Ekonomická olympiáda 2017/2018 Test krajského kola SÚŤAŽ REALIZUJE PARTNERI PROJEKTU Ekonomická olympiáda Test krajského kola 2017/2018 Pokyny pre študentov: Test obsahuje štyri časti. Otázky

Podrobnejšie

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012 CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok / Year OBJEM A POČET PREVODOV SPOLU Value and Number of Transfers Total POČET PREVÁDZKOVÝCH DNÍ/Number of Days of Operation

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Štandardný Eurobarometer 90 VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII JESEŇ 2018 NÁRODNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike Štandardný Eurobarometer 90 Jeseň 2018 Kantar

Podrobnejšie

Návrh tém doktorandských dizertačných prác pre akad

Návrh tém doktorandských dizertačných prác pre akad Témy doktorandských dizertačných prác pre akad. rok 2019/2020 Študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing Študijný program: Agrárny obchod a marketing KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU prof. Ing. Ľubica

Podrobnejšie