Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD"

Prepis

1 Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DDr. 095/2016 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK číslo: 29/2016 Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty rodinného domu č.s. 5 na parc. č. 985/2, garáže č.s. 5 na parc. č. 985/3 s príslušenstvom a pozemkami, na ul. J.Majlátha 37, katastrálne územie Pribeník pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech záložného veriteľa podľa zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe písomnej objednávky DDr. 095/2016 zo dňa Počet strán (z toho príloh): 35 ( 15 ) Počet odovzdaných vyhotovení: 4

2 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.2 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1.1. Úloha znalca: Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku podľa vyhl. MS SR č. 492/2004 v znení nesk. prepisov pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech záložného veriteľa podľa zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe písomnej objednávky DDr. 095/2016 zo dňa Dátum vyžiadania posudku: Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci pre zistenie techn. stavu): Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje: Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku: Dodané zadávateľom: - objednávka DDr.095/2016 zo dňa originál - výzva DDr.095/2016 zo dňa Jozef Szálka - originál - výzva DDr.095/2016 zo dňa Zlatica Szálková - originál - znalecký posudok č. 174/2010 vypracovaný Ing. Weissovou - kópia Obstarané znalcom: - LV č vytvorený dňa cez katastrálny portál - kópia z katastrálnej mapy - vytvorená dňa cez katastrálny portál - fotodokumentácia zo dňa inzertná realitná ponuka 1.6. Použitý právny predpis: Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 v znení nesk. prepisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie Ďalšie použité predpisy a literatúra: - Vyhláška MS SR č. 490/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení nesk. predpisov - Vyhláška MS SR č. 491/2004 o odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení nesk. predpisov - Metodika ÚSI Žilina. - Indexy cien stavebných prác ŠÚ SR k 1.Q./ Osobitné požiadavky zadávateľa: Zadávateľ posudku zaslal vlastníkom nehnuteľnosti výzvu č. DDr.095/2016 zo dňa , v ktorej boli vyzvaní, aby dňa o 15,00 hod. umožnili obhliadku nehnuteľnosti znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku. Nakoľko obhliadka nehnuteľnosti v stanovenom termíne dňa o 15,00 hod. nebola umožnená, zadávateľ posudku v objednávke vyžiadal v prípade neumožnenia obhliadky stanoviť všeobecnú hodnotu predmetu dražby v zmysle ustanovenia 12 ods. 3 zákona 527/2002 v znení nesk. prepisov, ktorá priamo uvádza - Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii", t.j. v tomto prípade použitím znaleckého posudku č. 174/2010 vypracovaného Ing. Weissovou (zaslaná fotokópia), stanoviť všeobecnú hodnotu predmetu dražby na základe technického stavu nehnuteľnosti v deň obhliadky nehnuteľnosti znalcom Ing. Weissovou dňa , popísaného v znaleckom posudku č. 174/2010 a ohodnotenie nehnuteľnosti vykonať ku dňu plánovanej obhliadky dňa II. POSUDOK 2.1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výber použitej metódy:

3 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.3 Pre výpočet všeobecnej hodnoty majetku je použitá metóda polohovej diferenciácie. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou Metodiky ÚSI Žilina. Výnosová metóda nebola použitá, pretože nehnuteľnosť nedosahuje výnos. Pre použitie porovnávacej metódy neboli dostatočné podklady troch obdobných nehnuteľností Vlastnícke a evidenčné údaje : List vlastníctva č.: 351 Vydaný: vytvorený dňa cez katastrálny portál Obec: Pribeník Katastrálne územie: Pribeník A. Majetková podstata: Pozemky - parc. č. 985/1 - zastavaná plocha o výmere 247 m 2 - parc. č. 985/2 - zastavaná plocha o výmere 91 m 2 - parc. č. 985/3 - zastavaná plocha o výmere 54 m 2 - parc. č záhrada o výmere 352 m 2 Stavby - rodinný dom č.s. 5 na parc. č. 985/2 - garáž č.s. 5 na parc. č. 985/3 B. Vlastníci: 2 - Szálka Jozef, nar /6 4 - Szálka Jozef, nar /6 5 - Szálka Jozef, nar /6 Poznámka: - oznámenie o začatí realizácie záložného práva na podiel B2, B4 a B5 pod P-383/2014 C. Ťarchy: - zriadenie záložného práva v prospech VÚB a.s. pod V - 237/ Údaje o obhliadke predmetu posúdenia : Obhliadka predmetu dražby bola stanovená na o 15,00 hod. Obhliadka v stanovenom termíne nebola umožnená. Fotodokumentácia z miestnej komunikácie vyhotovená dňa v čase od 14,40 do 15,15 hod Porovnanie technickej dokumentácie so skutkovým stavom : Pôdorysný náčrt stavieb bol predložený v zaslanom znaleckom posudku. V predloženom posudku je uvedené, že rodinný dom č.s. 5 bol postavený na základe stavebného povolenia č. Výst. 1395/70 zo dňa a užívaný na základe rozhodnutia k užívaniu č. značka (neuvedená), zo dňa , garáž za rodinným domom na základe vtedajšieho vyhlásenia vlastníka postavená a užívaná od roku 1975, prístrešok od roku Porovnanie údajov katastra nehnuteľnosti so skutkovým stavom : Rodinný dom č.s. 5 je zakreslený v kópii z katastrálnej mapy na parc. č. 985/2, garáž č.s. 5 je zakreslená na parc. č. 985/3, stavby sú zapísané na LV 351. Prístrešok pred garážou nie je zakreslený v kópii z katastrálnej mapy. Na liste vlastníctva č. 351 sú uvedené poznámky a ťarchy - viď. kópia LV 351 v prílohe znaleckého posudku. Iné práva a záväzky, ktoré by viazli na predmete dražby a ktoré by v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezanikli, neboli oznámené Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia : - rodinný dom č.s. 5 na parc. č. 985/2 - garáž č.s. 5 na parc. č. 985/3 - ploty - studňa - vonkajšie úpravy - pozemky - parc. č. 985/1 - zastavaná plocha o výmere 247 m 2 - parc. č. 985/2 - zastavaná plocha o výmere 91 m 2 - parc. č. 985/3 - zastavaná plocha o výmere 54 m 2 - parc. č záhrada o výmere 352 m Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia : - nie sú

4 Znalecký posudok č. 29/2016 list č STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY Rodinný dom č.s. 5 na p. č. 985/2 Umiestnenie stavby: Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 5 na parc. č. 985/2 v uličnej zástavbe, podpivničený, s jedným nadzemným podlažím na ul. J.Majlátha 37 v obci Pribeník. Nakoľko rodinný dom nebol sprístupnený, dispozičné členenie, stavebno-technický popis a vnútorné vybavenie sa nachádza v predloženom znaleckom posudku č. 174/2010. Citujem: " V 1.p.p. sa nachádza kotolňa a pivnica, v 1.n.p. sa nachádza predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora a tri izby. Osadenie do 2 m, základy betónové s vodorovnou izoláciou, nosná konštrukcia domu murovaná v 1.p.p. z kameňa hr. do 60 cm, v 1.n.p. z kvádrov hr. do 30 cm, strop v 1.p.p. panelový, v 1.n.p. železobetónový, strešná konštrukcia manzardová, krytina AZC, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy a parapety, schody do 1.p.p. betónové. Fasádne omietky brizolitové, vnútorné omietky hladké, vnútorný obklad kúpeľne, vane, kuchyne, okná v 1.p.p. drevené zdvojené, v 1.n.p. drevené dvojité so žalúziami, dvere hladké plné alebo presklené, podlahy obytných miestností laminátové, ostatných miestností keramická dlažba a betón. Vykurovanie ústredné, kotol plynový a na pevné palivo, radiátory liatinové, elektroinštalácia svetelná a motorická, rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia PVC, zdroj teplej vody elektrický zásobníkový, inštalácia plynu. Vnútorné vybavenie v kúpeľni vaňa, umývadlo a splachovací záchod, batérie pákové, v kuchyni kuchynská linka na báze dreva, kuchynský drez, stojanková batéria, elektrický a plynový sporák." koniec citácie Životnosť a opotrebenie: Rodinný dom bol napojený na elektrinu, vodovod a plyn, kanalizácia napojená na žumpu. Postavený bol na základe stavebného povolenia č. Výst. 1395/70 zo dňa a užívaný na základe rozhodnutia č. značka (neuvedená), zo dňa Údržba domu na základe vizuálnej vonkajšej obhliadky vzhľadom na vek primeraná. Opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť stanovujem na 80 rokov (budovy pre bývanie murované hr. 30 až 45 cm - životnosť 80 až 100 rokov). pozn.: - v 1.p.p. a v 1.n.p. opravená položka "vonkajšie omietky" - v 1.p.p. opravená položka "schody" (podľa popisu) - v 1.n.p. opravená položka "okenné žalúzie" (podľa obhliadky) ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Domy rodinné jednobytové KS: Jednobytové budovy MERNÉ JEDNOTKY Začiatok Podlažie užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. PP ,12*10,03 91,47 120/91,47=1, NP ,12*10,03 91,47 120/91,47=1,312 Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. PODZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 1 Osadenie do terénu 1.2.b v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie 560

5 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.5 4 Murivo 4.8.a kamenné murivo v hrúbke do 60 cm Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 7 Stropy 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu Fasádne omietky 14.3.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 1/3 do 1/ a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok do 1/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 17 Dvere 18 Okná 16.6 cementový poter hladké plné alebo zasklené zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením Dlažby a podlahy ost. miestností 23.6 cementový poter, tehlová dlažba Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.1 svetelná, motorická Rozvod vody 30.1.b z pozinkovaného potrubia len studenej vody Inštalácia plynu 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 Spolu 4075 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (2 ks) Zdroj vykurovania 35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla (1 ks) b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks) 90 Spolu NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy 4 Murivo 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou e murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 7 Stropy 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické 1040

6 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.6 8 Krovy 8.3 väznicové sedlové, manzardové Krytiny strechy na krove 10.4.b azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky Klampiarske konštrukcie strechy 12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu Fasádne omietky 17 Dvere 18 Okná 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/ a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok do 1/ hladké plné alebo zasklené dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením Okenné žalúzie 19.2 plastové Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby Ústredné vykurovanie 24.1.a teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.2 svetelná Rozvod vody 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja Inštalácia plynu 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 Spolu 5835 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 34 Zdroj teplej vody 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) Vybavenie kuchyne alebo práčovne 36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 ks) plynový sporák, sporák na propán-bután (1 ks) drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (1.5 bm) Vnútorné vybavenie 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) umývadlo (1 ks) Vodovodné batérie 39 Záchod 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) pákové nerezové (2 ks) splachovací bez umývadla (1 ks) Vnútorné obklady 40.1 prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky (1 ks) vane (1 ks) 15

7 Znalecký posudok č. 29/2016 list č kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) Elektrický rozvádzač 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 Spolu 753 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. PP ( * 1,312)/30, ,81 1. NP ( * 1,312)/30, ,48 Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. PP ,25 43,75 1. NP ,25 43,75 1. PP z roku 1971 Východisková hodnota 146,81 /m 2 *91,47 m 2 *2,307*0, ,03 Technická hodnota 43,75% z , ,08 1. NP z roku 1971 Východisková hodnota 226,48 /m 2 *91,47 m 2 *2,307*0, ,50 Technická hodnota 43,75% z , ,59 VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Podlažie Východisková hodnota [ ] Technická hodnota [ ] 1. podzemné podlažie , ,08 1. nadzemné podlažie , ,59 Spolu , , Garáž č.s. 5 na parc. č. 985/3 Jedná sa o garáž č.s. 5 na parc. č. pristavenú v zadnej časti k rodinnému domu. Stavba je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy a zapísaná v LV, rozpočtový ukazovateľ stanovujem na m 2. Nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená, stavebnotechnický popis sa nachádza v predloženom znaleckom posudku. Citujem: "Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie kvádre hr. do 30 cm, bez stropu, strecha pultová, krytina debnenie + asfaltový šindeľ, vonkajšia omietka brizolitová, vnútorná hrubá, vráta plechové, dvere hladké, okno zdvojené, podlaha štrk, elektroinštalácia svetelná a motorická, vnútorné vybavenie žiadne." - koniec citácie Stavba podľa predloženého znaleckého posudku postavená v roku 1975, životnosť stanovujem na 70 rokov. pozn.: opravená položka "zvislé nosné konštrukcie" ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Budovy pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení KS: Garážové budovy MERNÉ JEDNOTKY

8 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.8 Začiatok Podlažie Výpočet zastavanej plochy ZP [m užívania 2 ] kzp 1. NP ,20*5,84 53,73 18/53,73=0,335 Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 5 Krov 3.3 betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie pultové Krytina strechy na krove 6.5 z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle Vonkajšia úprava povrchov 9.1 brizolit Vnútorná úprava povrchov 12 Dvere 13 Okná 10.3 vápenná hrubá omietka hladké plné alebo zasklené zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením Elektroinštalácia 18.1 svetelná a motorická - poistkové automaty 270 Spolu 3825 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 22 Vráta 22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks) 295 Spolu 295 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,335)/30, ,25 Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,57 41,43 Východisková hodnota 130,25 /m 2 *53,73 m 2 *2,307*0, ,90 Technická hodnota 41,43% z , ,49

9 Znalecký posudok č. 29/2016 list č PLOTY Plot: čelný Čelný plot bolo možné zamerať. Jedná sa o oplotenie parcely č. 985/1 od miestnej komunikácie, základy betónové s podmurovkou, plot murovaný, plotové vráta a 2 x plotové vrátka kovové rámy s drevotrieskovou výplňou. Plot postavený a užívaný po roku 2010 (nie je na fotodokumentácii v predloženom znaleckom posudku), predpokladám rok postavenia 2011, životnosť končí spolu s hlavnou stavbou a je 40 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Oplotenie KS: 2 ex Inžinierske stavby Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 15,45m ,24 /m 2. Podmurovka: betónová monolitická alebo prefabrikovaná 15,45m ,74 /m Spolu: 3. Výplň plotu: murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo plotových tvárnic 4. Plotové vráta: 53,98 /m 24,72m ,06 /m b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks ,12 /ks 5. Plotové vrátka: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 2 ks ,12 /ks Dĺžka plotu: 13,00+0,50+0,75+1,20 = 15,45 m Pohľadová plocha výplne: 15,45*1,60 = 24,72 m 2 čelný ,50 87,50 (15,45m * 53,98 /m + 24,72m Východisková hodnota * 25,06 /m 2 + 1ks * 249,12 /ks + 2ks * 129,12 /ks) * 2,307 * 0, ,46 Technická hodnota 87,50 % z 4 297, , Plot: bočný Citujem: "Jedná sa o oplotenie parcely č. 986, JKSO 815 2, KS 2 ex v záhrade. Základy betónové okolo stĺpikov, plot pletivo. Plot postavený a užívaný od roku 1975." Životnosť stanovujem na 45 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Oplotenie KS: 2 ex Inžinierske stavby

10 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.10 Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených 35,90m 170 5,64 /m Spolu: 3. Výplň plotu: 5,64 /m zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky 57,44m ,61 /m Dĺžka plotu: 18,80+17,10 = 35,90 m Pohľadová plocha výplne: 35,90*1,60 = 57,44 m 2 bočný ,11 8,89 Východisková hodnota (35,90m * 5,64 /m + 57,44m 2 * 12,61 /m 2 ) * 2,307 * 0, ,21 Technická hodnota 8,89 % z 2 031,21 180, Studňa - Kopaná Citujem: "Jedná sa o kopanú studňu KS 222 2, JKSO 825 7, na parc. č. 985/3 v garáži, užívanú od roku 1970." Životnosť stanovujem na 100 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Studne a záchyty vody KS: Miestne potrubné rozvody vody Hĺbka: 5 m Priemer: 1000 mm Studňa ,00 54,00 Východisková hodnota (81,49 /m * 5m) * 2,307 * 0,95 892,99 Technická hodnota 54,00 % z 892,99 482, VONKAJŠIE ÚPRAVY Vonkajšia úprava: prípojka vody Citujem: "Jedná sa o prípojku vody cez parc. č. 985/1 od vodomernej šachty k rodinnému domu vybudovanú v roku 1994." Životnosť stanovujem na 50 rokov. Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie

11 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.11 Položka: 1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1780/30,1260 = 59,09 /bm Počet merných jednotiek: 2,5 bm prípojka vody ,00 56,00 Východisková hodnota 2,5 bm * 59,09 /bm * 2,307 * 0,95 323,76 Technická hodnota 56,00 % z 323,76 181, Vonkajšia úprava: vodomerná šachta Citujem: "Jedná sa o vodomernú šachtu na parc. č. 985/1 pred rodinným domom vybudovanú v roku 1994." Životnosť stanovujem na 57 rokov. Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 7660/30,1260 = 254,27 /m3 OP Počet merných jednotiek: 1,20*1,20*1,70 = 2,45 m 3 OP vodomerná šachta ,60 61,40 Východisková hodnota 2,45 m 3 OP * 254,27 /m3 OP * 2,307 * 0, ,31 Technická hodnota 61,40 % z 1 365,31 838, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie Citujem: "Jedná sa o prípojku kanalizácie od žumpy k rodinnému domu cez parc. č. 985/1 a 986 vybudovanú v roku 2008." Životnosť stanovujem na 43 rokov. Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové Položka: 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 855/30,1260 = 28,38 /bm Počet merných jednotiek: 35 bm

12 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.12 prípojka kanalizácie ,60 81,40 Východisková hodnota 35 bm * 28,38 /bm * 2,307 * 0, ,97 Technická hodnota 81,40 % z 2 176, , Vonkajšia úprava: žumpa Citujem: "Jedná sa o žumpu na parc. č. 986 za rodinným domom vybudovanú v roku 2008." Životnosť stanovujem na 43 rokov. Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO ) Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 3250/30,1260 = 107,88 /m3 OP Počet merných jednotiek: 4,00*4,00*2,00 = 32 m 3 OP žumpa ,60 81,40 Východisková hodnota 32 m 3 OP * 107,88 /m3 OP * 2,307 * 0, ,93 Technická hodnota 81,40 % z 7 565, , Vonkajšia úprava: prípojka plynu Citujem: "Jedná sa o prípojku plynu cez parc. č. 985/1 od plynomeru do kotolne, užívanú od roku 1994." Životnosť stanovujem na 40 rokov. Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm Kód KS: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu Kód KS2: 2221 Miestne plynovody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 425/30,1260 = 14,11 /bm Počet merných jednotiek: 3 bm prípojka plynu ,00 45,00

13 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.13 Východisková hodnota 3 bm * 14,11 /bm * 2,307 * 0,95 92,77 Technická hodnota 45,00 % z 92,77 41, Vonkajšia úprava: vonkajšie schody Citujem: "Jedná sa o vonkajšie schody užívané od roku 1971." Životnosť stanovujem na 60 rokov. Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2) Bod: Betónové na terén s povrchom zatreným alebo z cem. poteru Kód KS: 2112 Miestne komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 215/30,1260 = 7,14 /bm stupňa Počet merných jednotiek: (9+10)*1,75 = 33,25 bm stupňa vonkajšie schody ,00 25,00 Východisková hodnota 33,25 bm stupňa * 7,14 /bm stupňa * 2,307 * 0,95 520,31 Technická hodnota 25,00 % z 520,31 130, Vonkajšia úprava: spevnené plochy Citujem: "Jedná sa o spevnené plochy užívané od roku 1975." Životnosť stanovujem na 50 rokov. Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým Položka: 8.3.d) Betónové dlaždice - kladené do piesku Kód KS: 2111 Cestné komunikácie Kód KS2: 2112 Miestne komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 220/30,1260 = 7,30 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 9,0*8,0 = 72 m 2 ZP spevnené plochy ,00 18,00 Východisková hodnota 72 m 2 ZP * 7,3 /m2 ZP * 2,307 * 0, ,93 Technická hodnota 18,00 % z 1 151,93 207, Vonkajšia úprava: spevnené plochy Citujem: "Jedná sa o spevnené plochy užívané od roku 1971." Životnosť stanovujem na 50 rokov.

14 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.14 Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm Kód KS: 2111 Cestné komunikácie Kód KS2: 2112 Miestne komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 260/30,1260 = 8,63 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 13,30*1,00+9,12*0,40 = 16,95 m 2 ZP spevnené plochy ,00 10,00 Východisková hodnota 16,95 m 2 ZP * 8,63 /m2 ZP * 2,307 * 0,95 320,59 Technická hodnota 10,00 % z 320,59 32, Vonkajšia úprava: spevnené plochy Citujem: "Jedná sa o spevnené plochy užívané od roku 2008." Životnosť stanovujem na 40 rokov. Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým Položka: 8.3.g) Zámková betón. dlažba-kladené do malty na podkl. betón Kód KS: 2111 Cestné komunikácie Kód KS2: 2112 Miestne komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 570/30,1260 = 18,92 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 13,30*5,80 = 77,14 m 2 ZP spevnené plochy ,00 80,00 Východisková hodnota 77,14 m 2 ZP * 18,92 /m2 ZP * 2,307 * 0, ,69 Technická hodnota 80,00 % z 3 198, , Vonkajšia úprava: prístrešok Citujem: "Jedná sa o prístrešok pred garážou užívaný od roku Drevené stĺpy a trámy, opláštené roletami a drevotrieskou, strešná krytina vlnitý plech, podlaha betónová." Životnosť končí spolu s garážou v roku 2045 a teda je 37 rokov. Kategória: 21. Altánok Bod: Drev. konštr., strecha, čiast. výplň stien, alebo bez

15 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.15 výplne, podlaha a strecha Kód KS: 2ex Jednobytové budovy Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 3120/30,1260 = 103,57 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 4,90*3,10+2,70*6,10 = 31,66 m 2 ZP prístrešok ,62 78,38 Východisková hodnota 31,66 m 2 ZP * 103,57 /m2 ZP * 2,307 * 0, ,48 Technická hodnota 78,38 % z 7 186, , REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Názov Východisková hodnota [ ] Technická hodnota [ ] rodinný dom č.s. 5 na p. č. 985/ , ,67 garáž č.s. 5 na parc. č. 985/ , ,49 Ploty čelný 4 297, ,28 bočný 2 031,21 180,57 Studňa 892,99 482,21 Vonkajšie úpravy prípojka vody 323,76 181,31 vodomerná šachta 1 365,31 838,30 prípojka kanalizácie 2 176, ,05 žumpa 7 565, ,67 prípojka plynu 92,77 41,75 vonkajšie schody 520,31 130,08 spevnené plochy 1 151,93 207,35 spevnené plochy 320,59 32,06 spevnené plochy 3 198, ,95 prístrešok 7 186, ,76 Celkom: , , STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY - METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE STAVBY NA BÝVANIE Analýza polohy nehnuteľností: Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Pribeník, na ul. J.Majlátha 37, vzdialenej od mesta Kráľovský Chlmec asi 2 km, v zastavanom území obce. V tejto lokalite je dopyt v porovnaní s ponukou výrazne nižší. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s dvorom a záhradou s priemerným dispozičným riešením, nehnuteľnosť na základe vizuálnej vonkajšej obhliadky je v priemernom technickom stave, potrebná je oprava, terén rovinatý, možnosť napojenia na elektrinu, vodovod a plyn, prevládajúca zástavba objekty na bývanie, príslušenstva rodinného domu - garáž a prístrešok, pracovné možnosti v mieste obmedzené, orientácia obytných miestností na východ a juh, doprava autobusová a železničná, občianska vybavenosť - OcÚ, pošta, MŠ, ZŠ, obchod so zmiešaným tovarom, prírodná lokalita v blízkosti žiadna, životné prostredie bežný o hluku a prachu od dopravy, možnosť ďalšieho rozšírenia do 3 x. Nehnuteľnosť nedosahuje výnos, hodnotím ju ako priemernú. Koeficient predajnosti stanovujem na 0,20.

16 Znalecký posudok č. 29/2016 list č Analýza využitia nehnuteľnosti: Nehnuteľnosť je možné využívať ako rodinný dom na bývanie Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Na liste vlastníctva č. 351 sú uvedené poznámky a ťarchy - viď. kópia LV 351 v prílohe znaleckého posudku. Iné práva a záväzky, ktoré by viazli na predmete dražby a ktoré by v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezanikli, neboli oznámené. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,20 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (0, ,400) 0,600 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,400 III. trieda Priemerný koeficient 0,200 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,110 V. trieda III. trieda - 90 % = (0,200-0,180) 0,020 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Číslo Popis Trieda kpdi 1 Trh s nehnuteľnosťami Váha vi Výsledok kpdi*vi dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne nižší V. 0, ,26 2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce III. 0, ,00

17 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.17 3 Súčasný technický stav nehnuteľností nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0, ,60 4 Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 0, ,20 5 Príslušenstvo nehnuteľnosti príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako 20% 6 Typ nehnuteľnosti priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným riešením. 7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti II. 0, ,40 III. 0, ,00 pracovné možnosti mimo miesto, nezamestnanosť nad 20 % V. 0, ,18 8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby priemerná hustota obyvateľstva II. 0, ,40 9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná 10 Konfigurácia terénu III. 0, ,00 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 0, ,60 11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do žumpy 12 Doprava v okolí nehnuteľnosti III. 0, ,40 železnica a autobus III. 0, ,40 13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom 14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby IV. 0, ,10 žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí V. 0, ,16 15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0, ,60 16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. bez zmeny III. 0, ,60 17 Možnosti ďalšieho rozšírenia rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej zástavby 18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností IV. 0, ,77 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0, ,08 19 Názor znalca priemerná nehnuteľnosť III. 0, ,00 Spolu ,75 VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 37,75/ 180 0,21 Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kpd = ,50 * 0, , POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU Parcely sa nachádzajú v obci Pribeník, v zastavanom území, v evidencii nehnuteľnosti vedené ako zastavaná plocha - zastavaná hlavnou stavbou a záhrada. Obec je vzdialená asi 2 km od mesta Kráľovský Chlmec. Pozemky sú zastavané rodinným domom so štandardným vybavením, doprava autobusová a železničná, poloha

18 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.18 obytná, infraštruktúra - dobrá vybavenosť - možnosť napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Povyšujúce ani redukujúce faktory neuvažujem. Spolu Parcela Druh pozemku Vzorec výmera [m 2 ] Podiel Výmera [m2 ] 985/1 zastavaná plocha a nádvorie ,00 1/1 247,00 985/2 zastavaná plocha a nádvorie 91 91,00 1/1 91,00 985/3 zastavaná plocha a nádvorie 54 54,00 1/1 54, záhrada ,00 1/1 352,00 Spolu výmera 744,00 Obec: Pribeník Východisková hodnota: VH MJ = 3,32 /m 2 Označenie a názov koeficientu ks koeficient všeobecnej situácie kv koeficient intenzity využitia kd koeficient dopravných vzťahov kp koeficient obchodnej a priemyselnej polohy ki koeficient technickej infraštruktúry pozemku kz koeficient povyšujúcich faktorov kr koeficient redukujúcich faktorov Hodnotenie 3. stavebné územie obcí do obyvateľov, okrajové priemyslové a poľnohospodárske časti obcí a miest do obyvateľov 3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením 2. pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca Hodnota koeficientu 0,80 1,00 0,85 3. obytná alebo rekreačná poloha 1,00 3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 1,20 1. nevyskytuje sa 1,00 1. nevyskytuje sa 1,00 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 0,80 * 1,00 * 0,85 * 1,00 * 1,20 * 1,00 * 1,00 0,8160 Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kpd = 3,32 /m 2 * 0,8160 2,71 /m 2 Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 744,00 m 2 * 2,71 /m ,24 VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH Všeobecná hodnota Názov pozemku v celosti [ ] parcela č. 985/1 669,37 parcela č. 985/2 246,61 parcela č. 985/3 146,34 parcela č ,92 Spolu 2 016,24

19 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.19 III. ZÁVER 3.1. Citácia otázok zadávateľa a stručné odpovede na ne: Úlohou znalca bolo stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu č.s. 5 na parc. č. 985/2, garáže č.s. 5 na parc. č. 985/3 s príslušenstvom a pozemkami, na ul. J.Majlátha 37, katastrálne územie Pribeník pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech záložného veriteľa podľa zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe písomnej objednávky DDr. 095/2016 zo dňa Pre výpočet všeobecnej hodnoty majetku je použitá metóda polohovej diferenciácie. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou Metodiky USI Žilina. Kombinovaná metóda nebola použitá, pretože nehnuteľnosť nedosahuje výnos, pre použitie porovnávacej metódy neboli k dispozícii podklady troch podobných nehnuteľností REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY Stavby Názov Všeobecná hodnota [ ] rodinný dom č.s. 5 na p. č. 985/ ,33 garáž č.s. 5 na parc. č. 985/ ,44 Ploty čelný 789,66 bočný 37,92 Studňa 101,26 Vonkajšie úpravy prípojka vody 38,08 vodomerná šachta 176,04 prípojka kanalizácie 372,13 žumpa 1 293,32 prípojka plynu 8,77 vonkajšie schody 27,32 spevnené plochy 43,54 spevnené plochy 6,73 spevnené plochy 537,38 prístrešok 1 182,88 Spolu stavby ,81 Pozemky LV parc. č. 985/1 (247 m 2 ) 669,37 LV parc. č. 985/2 (91 m 2 ) 246,61 LV parc. č. 985/3 (54 m 2 ) 146,34 LV parc. č. 986 (352 m 2 ) 953,92 Spolu pozemky (744,00 m 2 ) 2 016,24 Spolu VŠH ,05 Zaokrúhlená VŠH spolu ,00 Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: ,00 Slovom: Štrnásťtisícosemsto Eur V Trebišove Ing. Zdenko Weiss 3.3. MIMORIADNE RIZIKÁ Na liste vlastníctva č. 351 sú uvedené poznámky a ťarchy - viď. kópia LV 351 v prílohe znaleckého posudku. Iné práva a záväzky, ktoré by viazli na predmete dražby a ktoré by v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezanikli, neboli oznámené.

20 Znalecký posudok č. 29/2016 list č.20 IV. PRÍLOHY - objednávka - výzva - Szálka - výzva - Szálková - list vlastníctva - kópia z katastrálnej mapy - z predloženého ZP 174/ povolenie plynofikácie - stavebné povolenie - povolenie k užívaniu - pôdorysný náčrt - fotodokumentácia - fotodokumentácia zo dňa inzertná realitná ponuka

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008 DIČ:

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974

Podrobnejšie

226 RD Kolonica Roško DRAŽBA

226 RD Kolonica Roško DRAŽBA Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/14-2019-SJ Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná

Podrobnejšie

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09 Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914949 Turnianska 80, 903 01 Senec; mobil: 0903 743 047; e-mail: piffkovas@gmail.com Zadávateľ:

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 017/2013 zo dňa 21.08.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 65 / 2013 Vo veci : Stanovenie

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 13.2.2018 Značka: X001325 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 110/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 059/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 024/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 008/2014 zo dňa 25.03.2014 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 25 / 2014 Vo veci: Stanovenie

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37,

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky): zo dňa 18.04.2019,

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 6, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/414212 Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO 4408441

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 187/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 7

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 7 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 710/32, 91, k.ú. Malé Kršteňany. 2. Dátum vyžiadania

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 29.12.2017 Značka: X007821 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností eviden

Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností eviden Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca 912431 tel. 035/6400 318, 035/6418

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79 Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo 912364 Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 793/21 v zastúpení Advokátska kancelária Patajová Pataj,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi@gmail.com www.cossi@cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 115/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

AB SNV_2018

AB SNV_2018 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO : 36 211 222 Ponuka na odpredaj Administratívna

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil: , Nová 48, 966 22, LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:+421 917 726 958 e-mail: hips@hips.sk Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421

Podrobnejšie

Znalec : Ing

Znalec :  Ing Znalec : Ing. Jozef Murin, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Košice, Mojmírova 6, tel. 0905 70 22 33, evidenčné číslo znalca 912457. Zadávateľ: DUPOS

Podrobnejšie

, OVS Čierna nT SP, VI-2015

, OVS Čierna nT SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou Košice... 368/2015/OMP-18721 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes ~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o DD") Označenie

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 109/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky)

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky) Znalec Zadávateľ : Ing. Peter Makóni,Selčianska cesta č. 5E, Selce, tel.0905-656043 : Dom Dražiab s. r.o., Podzámska č. 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky) : Objednávka zo dňa 09.04.2016 Z N A

Podrobnejšie

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č , Zadávateľ: DUPOS

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č ,  Zadávateľ: DUPOS Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo 912731. Tel.č. 0903509275, email: piatka@lmx-net.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol.s.r.o., Tomaškovičova č.17, 917 01

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r.

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r. Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, 902 01 Pezinok mobil: 0905 254 405, ev.č. znalca: 914148 DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, 917 01 Trnava Objednávka zo

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 181/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb, s.r.o.,

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, 90501 Senica, 0903433928, Senica, Ev.č.912744 Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Korytár,Správca konkurznej podstaty TAZ š.p., Sladovnícka

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

ZNALECKÝ POSUDOK

ZNALECKÝ POSUDOK Meno, adresa znalca: Ing. František Nekoranec, J. Halašu 2711/12,911 08 Trenčín Evid. číslo znalca: 912481 Telefón, e-mail: 032/6529 829, 0907/776 991, f.nekoranec@orangemail.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná,

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/11-2018 Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná v Obchodnom registri

Podrobnejšie

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m Znalec : Ing.Danka Žakarovská, 034 95 Likavka 34, evidenčné číslo znalca 913921, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, mob. 0907 460051 Zadávateľ znaleckého posudku : Občiansky

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica OZNÁMENIE O DRAŽBE Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu: Miroslav Kocúr, nar. 16.08.1974, Hajnáčka 202, 980 33 Hajnáčka,

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 2.7.2015 Značka: X004795 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Znalec: Zadávateľ:, M.Matunáka 11, 940 01 Nové Zámky, mobil: 0907 373 500, e-mail: viera.katonova@katona.sk Znalec pre odbor Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Projektovanie v stavebníctve a odhad

Podrobnejšie

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po X000977 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 010/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie o drazbe

Microsoft Word - Oznamenie o drazbe OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Zn. 20100915 CREDITORS s. r. o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 25.4.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Kúpa rodinného domu do majetku mesta Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text)

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text) PATRIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 evidenčné číslo znaleckej organizácie : 900162 Znalecká organizácia

Podrobnejšie

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák X014017 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Dražobná spol

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Dražobná spol OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 5.1.2016 Značka: X000006 Dražobná spoločnosť, a. s. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

SP OVS

SP OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo Vyšnom Medzeve Košice 2.5.2017 213/2017/OSM-12394 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Podrobnejšie

Súťažné podklady OVS

Súťažné podklady OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach Košice... 1115/2015/OMP-19608 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16,971 01 Prievidza evidenčné čísl:914 114 č.tel.:0905 583143 Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Nitra Číslo spisu (objednávky): 18.02.2016 ZNALECKÝ

Podrobnejšie

O z n á m e n i e o d r a ž b e

O z n á m e n i e  o  d r a ž b e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č 527/2002 Z.z.) DD 42/2019 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Adventuris, s.r.o. Zámocká 3 811 01 Bratislava IČO: 43 933 742 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail :

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail : Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra, tel. / fax. 037 / 77 352 88, mobil 0905 703 804, e mail : oliver.stollar@mail.t-com.sk Zadávateľ : fi. DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičova

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č. 4567 vr. podielu na spoločných častiach a zar. domu a na pozemku, k. ú. Partizánske 2. Dátum

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: , ev. č. znalca: Zadá

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: ,  ev. č. znalca: Zadá Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, 831 06 Bratislava, tel.: 0902 492 382, e-mail: iveta.engelmanova@gmail.com, ev. č. znalca: 914857 Zadávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie

Podrobnejšie

Obchodný vestník 74/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 74/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X012318 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail:  Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi.sk@gmail.com www.cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, 811 07 Bratislava, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu (objednávky):

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, okres Cena - Predaj: 255 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna) Adresa: 919 28 Bučany 644 Telefón: 0915722481,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

012 Byt Strážske Balog Dražba

012 Byt Strážske Balog Dražba Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

NS1_sut_podklady_august_2014

NS1_sut_podklady_august_2014 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 1) v k. ú. Nižná Slaná v obci Nižná Slaná Košice... 480/2014/OSM-20031

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Podrobnejšie

Obchodný vestník 31/2017 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) O

Obchodný vestník 31/2017 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) O X000783 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu

Podrobnejšie

Obchodný vestník 65/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 65/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X003598 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Obchodný vestník 44/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 44/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X006696 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Zmluva o najme bytu_Hudakova Lubov

Zmluva o najme bytu_Hudakova Lubov Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa 663 a nasl. OZ Prenajímateľ: MESTO MEDZILABORCE Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce IČO: 00323233 a Nájomca: Ľubov Hudáková,

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

DDAZÓDNÍk OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn / Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona

DDAZÓDNÍk OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn / Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona DDAZÓDNÍk OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 0 3 3 /2 0 1 6 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Podrobnejšie

Microsoft Word - Posudok

Microsoft Word - Posudok Znalecká organizácia: FINDEX s.r.o., Čajakova 21, 811 05 Bratislava, ev.č.: 900266 Spracovateľ: Ing. Peter Skákala, PhD., znalec v odbore stavebníctvo Telefón/mobil: +421 903 221841, e-mail: peter@skakala.sk

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 27.02.2017 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce

Podrobnejšie