EG-SDB

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "EG-SDB"

Prepis

1 Prepracované dňa: Katalógové číslo: 268 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie látky/zmesi Prací a čistiaci prášok (vrátane výrobkov, ktoré sú založené na rozpúšťadle) Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi Nariadenia (ES) č. 1272/2008 Kategórie nebezpečenstva: Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Eye Irrit. 2 Respiračná/kožná senzibilizácia: Skin Sens. 1 Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 2 Upozornenia na nebezpečnosť: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami Prvky označovania Nariadenia (ES) č. 1272/2008 Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén Výstražné slovo: Piktogramy: Pozor Výstražné upozornenia H317 H319 H411 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní Iná nebezpečnosť Žiadne zvláštne nebezpečenstvo. Prosím, v každom prípade dbajte na informácie na karte bezpečnostných údajov. ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 3.2. Zmesi

2 Prepracované dňa: Katalógové číslo: 268 Strana 2 z 8 Nebezpečné obsiahnuté látky Č. CAS Označenie Č. v ES Č. indexu Č. REACH Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] fenoxyetanol 1 - < 5 % Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén 1 - < 5 % Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H400 H P-kuménsulfonát sodný 1 - < 5 % Eye Irrit. 2; H butoxypropán-2-ol; propylénglykol-monobutyléter 1 - < 5 % Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H319 H Kokoát draselný 1 - < 5 % Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2A; H315 H Tridecylalkoxyetoxylát 1 - < 5 % Podiel Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318 Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16. Označovanie obsahu podľa nariadenia (ES) č. 648/2004 < 5 % fosfáty, < 5 % mydlo, < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy (Limonene). ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 4.1. Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné inštrukcie V prípade podozrení alebo výskyte symptómov sa poraďte s lekárom. Pri vdýchnutí Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, privolajte lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo. Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Lekárske vyšetrenie nevyhnutné. Pri kontakte s očami Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou. Pri požití Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody. Po prehltnutí vypláchnite ústa dostatočným množstvom vody (len ak je osoba pri vedomí) a okamžite privolajte lekársku pomoc Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Doteraz nie sú známe žiadne symptómy. V prípade podozrení alebo výskyte symptómov sa poraďte s lekárom Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Môže vyvolávať alergické reakcie. Pri alergických príznakoch, zvlášť v oblasti dýchania, ihneď privolajte lekára.

3 Prepracované dňa: Katalógové číslo: 268 Strana 3 z 8 V prípade úrazu alebo nevoľnosti, okamžite privolajte lekára (ak je to možné, ukážte návod na obsluhu alebo kartu bezpečnostných údajov). ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 5.1. Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Samotný produkt nehorí Rady pre požiarnikov Noste respirátor nezávislý na okolitom vzduchu a odev chrániaci pred chemikáliami. Celoochranný odev. Ďalšie inštrukcie Plyny/výpary/hmlu zrazte prúdom vody. Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo podzemných vôd. ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Dbajte na dostatočné vetranie. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Používajte osobnú ochrannú výbavu Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu Odkaz na iné oddiely Hladaj pod ochrannými opatreniami bod 7 a 8. S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu. ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať. Dodržujte návod na použitie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu Produkt nie je: Horľavý. Produkt nie je: Výbušný. Ďalšie inštrukcie Nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Skladovať v chlade a suchu. Odporúčaná skladovacia teplota: pri izbovej teplote Ďalšie informácie o podmienkach skladovania Minimálna skladovacia teplota: 15 C Maximálna teplota uskladnenia: 25 C 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia Dodržiavajte návod na použitie na etikete.

4 Prepracované dňa: Katalógové číslo: 268 Strana 4 z 8 ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1. Kontrolné parametre Ďalšie upozornenia Hraničné hodnoty expozície: 8.2. Kontroly expozície Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. Vypracujte a dodržiavajte plán na ochranu pokožky! Pred prestávkami a po skončení práce si dôkladne umyte ruky a tvár, prípadne sa osprchujte. Pri používaní nejedzte ani nepite. Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať. Ochrana očí/tváre Ochrana očí: Tesné uzavrené ochranné okuliare. Viditeľný rez z umelej látky. Ochrana rúk Overené ochranné rukavice k noseniu: DIN EN 374 Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením CE vrátane štvormiestneho overeného čísla. Prevedenie ochranných protichemických rukavíc je potrebné vyberať špecificky pre prácu v závislosti od koncentrácie a množstva nebezpečných látok. Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne použitie. Ochrana pokožky Noste len vhodný, pohodlne sediaci a čistý ochranný odev. Ochrana dýchacieho ústrojenstva Ochrana dýchania je potrebná pri: nepostačujúce vetranie. ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Fyzikálny stav: Farba: Zápach: kvapalný bezfarebný charakteristický Hodnota ph: Zmena skupenstva Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: Teplota vzplanutia: Metóda Hustota: g/cm³ ASTM D 7777 Rozpustnosť vo vode: 9.2. Iné informácie žiadne/žiadny ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste Možnosť nebezpečných reakcií úplne miešateľný

5 Prepracované dňa: Katalógové číslo: 268 Strana 5 z Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Vyvarovať sa podmienkám: mráz. Chráňte pred slnečným žiarením Nekompatibilné materiály Nebezpečné produkty rozkladu Tento výrobok neobsahuje nebezpečné látky alebo úpravy, ktoré by sa mali za normálnych a rozumne predvídateľných užívateľských podmienok uvoľniť. ODDIEL 11: Toxikologické informácie Informácie o toxikologických účinkoch Akútna toxicita Č. CAS Označenie Proces expozície Dávka Druh Zdroj Metóda fenoxyetanol ústný kožný LD LD50 > (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén ústný kožný Tridecylalkoxyetoxylát ústný LD50 > 2000 LD50 > 2000 ATE 500 Potkan Králik Potkan Králik IUCLID Žieravosť a dráždivosť Spôsobuje vážne podráždenie očí. Žieravosť/dráždivosť kože: Senzibilizačny účinok Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. ((R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén) Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia Aspiračná nebezpečnosť. Ďalšie inštrukcie k skúškam Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]. ODDIEL 12: Ekologické informácie Toxicita Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného

6 Prepracované dňa: Katalógové číslo: 268 Strana 6 z 8 prostredia. Č. CAS Označenie Toxicita pre vodné prostredie 2-fenoxyetanol Akútna toxicita pre ryby Akútna toxicita rias Akútna toxicida crustacea Dávka LC mg/l ErC50 > 500 mg/l EC50 > 500 mg/l (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén Akútna toxicita pre ryby Akútna toxicida crustacea [h] [d] Druh 96 h Leuciscus idus 72 h Scenedesmus sp. 48 h Daphnia magna LC50 0,7 mg/l 96 h Pimephales promelas EC50 0,42 mg/l 48 h Daphnia magna Zdroj Metóda Perzistencia a degradovateľnosť Tenzid obsiahnutý v tejto zmesi spĺňa podmienky biologickej odbúrateľnosti tak, ako sú stanovené v Nariadení (ES) č. 648/2004 o detergenciách Bioakumulačný potenciál Produkt nebol overený. Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda Č. CAS Označenie fenoxyetanol 1, (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén 4, Mobilita v pôde Po vniknutí do zeme je produkt mobilný a môže znečistiť podzemné vody Výsledky posúdenia PBT a vpvb Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII Iné nepriaznivé účinky Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto zmes. Všeobecné údaje Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy. ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní Metódy spracovania odpadu Informácie o zneškodňovaní Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy. Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov. Kl'úč odpadu produktu KOMUNÁLNE ODPADY (ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU; Zložky z triedeného zberu (okrem 15 01); detergenty obsahujúce nebezpečné látky; nebezpečný odpad Kl'úč odpadu vyrobnych zvyškov KOMUNÁLNE ODPADY (ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU; Zložky z triedeného zberu (okrem 15 01); detergenty obsahujúce nebezpečné látky; nebezpečný odpad Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu. S kontaminovanými Log Pow

7 Prepracované dňa: Katalógové číslo: 268 Strana 7 z 8 obalmi sa nakladá ako s látkou. ODDIEL 14: Informácie o doprave Pozemná doprava (ADR/RID) Číslo OSN: UN Správne expedičné označenie OSN: Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: Obalová skupina: III Bezpečnostné značky: 9 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén) 9 Klasifikačný kód: M6 Posebne določbe: Obmedzené množstvá (LQ): 5 L Dopravná kategória: 3 Identifikačné číslo nebezpečnosti: 90 Iné použiteľné informácie (Pozemná doprava) E Nebezpečnosť pre životné prostredie NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: áno ODDIEL 15: Regulačné informácie Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia Regulačné informácie EU Ďalšie inštrukcie Nasledujúce látky môžu vyvolať alergie: (R)-p-Mentha-1,8-dien (CAS-Nr , Limonene) Národné predpisy Trieda ohrozenia vody (D): Hodnotenie chemickej bezpečnosti 1 - slabo ohrozujúci vodu Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi. ODDIEL 16: Iné informácie Zmeny Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 1,3,4,8,10,12,14. Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text) H226 Horľavá kvapalina a pary. H302 Škodlivý po požití. H315 Dráždi kožu.

8 Prepracované dňa: Katalógové číslo: 268 Strana 8 z 8 H317 H318 H319 H400 H410 H411 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ďalšie informácie Len pre priemyselné účely. Dodržiavajte návod na použitie na etikete. Údaje v tejto karte bezpecnostných údajov zodpovedajú najlepším zmalostiam našich súcasných poznatkov, vydaných tlacou. Infomácie v tejto karte bezpecnostných údajov Vám majú poskytnút podklady pre bezpecné zaobchádzanie s produktom pri skladovaní, spracovaním, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpecnostných údajov, pokial nie je uvedené výslovne nieco iné, prenášat na takto zhotovený nový materiál. Stotožňované použitia čislo Krátky názov LCS SU PC PROC ERC AC TF Špecifikácia 1 Allzweckreiniger/ - 22, b 30-2 Unterhaltsreiniger/Grundre iniger LCS: Štádia životného cyklu PC: Produktové kategórie ERC: Kategórie uvoľňovania do životného prostredia TF: Technických funkcií SU: Aplikačné sektory PROC: Kategórie procesov AC: Kategórie výrobkov (Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov predchádzajúceho dodávateľa.)

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 01.09.2017 Katalógové číslo: 87 Strana 1 zo 6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 31.10.2017 Katalógové číslo: 42 Strana 1 z 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 01.09.2017 Katalógové číslo: 62 Strana 1 zo 6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 25.01.2016 Katalógové číslo: 365 Strana 1 z 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Pritt Stick KBÚ č. : 43182 V001.4 Revízia: 12.10.2017 Dátum tlače: 17.01.2018 Nahrádza verziu z: 20.05.2016 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Účinne

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 Thomsit T 425 KBÚ č. : 428601 V002.1 Revízia: 21.04.2015 Dátum tlače: 22.04.2015 Nahrádza verziu z: 24.05.2013 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum spracovania: 05/07/2017 Nahrádza: 28/06/2017 Znenie: 4.4 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

a

a ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pre likvidáciu mravcov.

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 08.07.2019 Katalógové číslo: 70401_CLP Strana 1 z 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 26.01.2018 G501 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 26.03.2018 Katalógové číslo: 70054_CLP Strana 1 z 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 03.04.2018 Katalógové číslo: 70419_CLP Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel 02_15 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel   02_15 CLP.doc Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Silikón akrylový tmel Číslo

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 17.01.2013 22.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. KUCHENBLITZ Dátum vydan

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. KUCHENBLITZ Dátum vydan KUCHENBLITZ Dátum vydania: 22.8.2006 Vydanie: 4 Strana: 1 (6) Dátum revízie:23.1.2007, 10.11.2008, 4.6.2010 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku:

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 18/02/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 2.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Názov produktu : Zmes : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 29.10.2012 26.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Metylan Direct KBÚ č. : 340209 V001.6 Revízia: 02.06.2015 Dátum tlače: 22.11.2016 Nahrádza verziu z: 11.03.2014 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

Dátum tlače:

Dátum tlače: Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 Dátum tlače: 06.12.2013 Dátum revízie: 07.05.2015 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Eco

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 27.06.2018 Katalógové číslo: BO5209497 Strana 1 zo 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu BO 5209495, 27,5 g, BO

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 9 SPEKTRA Active Air Revízia č.:2/ 2 Dátum prvej revízie: 06-11-18 Dátum revízie:14-02-19 Vypracované:14-02-19 ODDIEL

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero - tablety levanduľa KBÚ č. : 520308 V001.1 Revízia: 26.05.2015 Dátum tlače: 31.10.2016 Nahrádza verziu

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 7.3.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Katalógové číslo: BO5002819 Strana 1 zo 6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu BO 5002816, 20 kg BO 5002819, 230 kg 1.2. Relevantné

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 15.02.2013 14.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Dátum tlače: 03

Dátum tlače: 03 Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Floor Ocean Fresh 1.2 Relevantné identifikované použitia

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit AquaBlock all colours KBÚ č. : 283830 V002.1 Revízia: 01.08.2014 Dátum tlače: 20.08.2014 1.1. Identifikátor produktu

Podrobnejšie

Kulki na mole I - MSDS SK

Kulki na mole I - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Guličky

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: SC 20 Clear

Karta bezpečnostných údajov: SC 20 Clear ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 10.01.2007 18.1.2018 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Inovatívne

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 02.01.2007 23.02.2015 01.09.2016 1.

Podrobnejšie

SK E! Mszyca płyn - MSDS CLP

SK E! Mszyca płyn  - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Tekutina

Podrobnejšie

Koroderma - MSDS SK

Koroderma - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: na ošetrovanie

Podrobnejšie

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Názov výrobku BELINKA TOP HYBRID Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: BELINKA TOP HYBRID Obchodný názov zmesi: Lasur 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 13.02.2018 Katalógové číslo: 272-CLP Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE

Podrobnejšie

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : 8012-95-1 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1.2 Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

Microsoft Word _REG_EU_SK.DOC

Microsoft Word _REG_EU_SK.DOC ODDIEL 0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Tieto produkty sa považujú za druhy tovaru podla clánku 3.3 nariadenia (ES) c. 1907/2006 (REACH). Neobsahujú látky, ktoré by sa mohli uvolnit za normálnych alebo racionálne

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie látky/zmesi

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: Odour Remover

Karta bezpečnostných údajov: Odour Remover ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 8.2.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

FLORALON ATIMACH_rev2_KBU_10_2015 CLP

FLORALON ATIMACH_rev2_KBU_10_2015 CLP Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Prílohou II Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: Dátum revízie č.2: 1.11.2003 10.11.2011 14.10.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

BELINKA INTERIER lak_KBU_rev

BELINKA INTERIER lak_KBU_rev Strana 1 z 7 Revízia číslo: 1 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 26.06.2018 Katalógové číslo: BO5500540A Strana 1 z 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu BO 5500540 = 25ml BO 5500540A

Podrobnejšie

Microsoft Word - T6641_SK.doc

Microsoft Word - T6641_SK.doc Karta bezpečnostných údajov materiálu ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Fľaša s atramentom EPSON T6641 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnos

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnos KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Kód výrobku

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 05.01.2018 Katalógové číslo: 1534 Strana 1 z 12 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo

Podrobnejšie

SK płyn na mech - MSDS DPD

SK płyn na mech - MSDS DPD ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Tekutý

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 27.02.2018 Číslo: 83020 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 14.12.2016 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Katalógové číslo: BO5209369 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu BO 5209368, 9 ml BO 5209369, 50 ml 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Microsoft Word - EPOKSIL A_SVK.doc

Microsoft Word - EPOKSIL A_SVK.doc www.jub.eu KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV EPOKSIL komponent A Strana 1/5 Dátum vydania 14.03.2011 Verzia 06 1. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Obchodný názov prípravku: EPOKSIL komponent A Technický

Podrobnejšie

QUELLMÖRTEL EXTRA_KBU_2015

QUELLMÖRTEL EXTRA_KBU_2015 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: 11.12.2015 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu:

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 12.11.2018 Katalógové číslo: BOMV76V10 Strana 1 z 10 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu BO MV76V10, 100 g BO MV76V25,

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Prílohou II Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: 12.1.2012 23.7.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

SCHALTRENNMITTEL SPEZIAL SP 40_(SK)

SCHALTRENNMITTEL SPEZIAL SP 40_(SK) Strana: 1/6 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: 10368/9 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Číslo CAS: nemá, zmes Číslo

Podrobnejšie

SK spray łagodzący ukąszenia - MSDS CLP

SK spray łagodzący ukąszenia  - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

pułapka na ślimaki, płyn do pulapki MSDS CLP

pułapka na ślimaki, płyn do pulapki MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pasca

Podrobnejšie

DE_Uniflott Finish_KBU_2013

DE_Uniflott Finish_KBU_2013 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vydania: 4.3.2013 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV EMENDO M / VALIS M Verzia 1.2 Dátum: 13/5/2013 Nahrádza: 07/05/2013 Dátum tlače: 12/03/2014 Strana: 1 ODDIEL 1: Identifiká

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV EMENDO M / VALIS M Verzia 1.2 Dátum: 13/5/2013 Nahrádza: 07/05/2013 Dátum tlače: 12/03/2014 Strana: 1 ODDIEL 1: Identifiká Strana: 1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Názov produktu: Účinné látky: Typ prípravku: 1.2 Relevantné identifikované použitia: 1.3 Podrobnosti o dodávateľovi

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBÚ Suprachlor BT

Microsoft Word - KBÚ Suprachlor BT Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 22.11.2012 18.01.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 18.7.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : 1.2. Relevantné

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 06_05C rev2 Lepidlo na plávajúce podlahy D3 02_16 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 06_05C rev2 Lepidlo na plávajúce podlahy D3   02_16 CLP.doc Dátum vydania: 29.11.2013 Strana: 1 z 6 ODDIEL1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Lepidlo na plávajúce

Podrobnejšie

«Test»

«Test» KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum revízie:13/06/2016 Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Podrobnejšie

Dátum vydania: Dátum rev.: Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/

Dátum vydania: Dátum rev.: Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/ Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit CM 11 KBÚ č. : 249754 V003.0 Revízia: 01.08.2014 Dátum tlače: 20.08.2014 1.1. Identifikátor produktu Ceresit CM 11 ODDIEL

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Katalógové číslo: BO5002808 Strana 1 z 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu BO 5002808, 30 l BO 5002838, 200 l 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 a MZ MR č. 44/2000 (27. XII.)) ph Neutral Verzia: H1 Pôvodné vydanie / dátum poslednej r

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 a MZ MR č. 44/2000 (27. XII.)) ph Neutral Verzia: H1 Pôvodné vydanie / dátum poslednej r Strana: 1/(10) 1. Identifikácia látky /zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Identifikované použitia:

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Katalógové číslo: BO420VI10 Strana 1 z 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu BO 420VI10, 100 g BO 420VI25, 250 g BO 420VI1K, 1000

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. FIXINELA kyslý čistiaci

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. FIXINELA kyslý čistiaci Dátum vydania: 17.11.1999 Vydanie: 13 Strana: 1 (6) Dátum revízie: 3.12.2001, 2.9.2003, 27.11.2003, 2.12.2003, 31.3.2004, 21.12.2004, 5.5.2005,16.8.2007,6.2.2008,24.10.2008,19.10.2009, 2.6.2010 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - ARDATEC 1K FLEX_KBU_2017

Microsoft Word - ARDATEC 1K FLEX_KBU_2017 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: 14.12.2015 Číslo verzie: 2 Revízia: 13.7.2017 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 8 COLOR RÝCHLOSCHNÚCI LAK Revízia č.:6/ 9 Dátum prvej revízie: 21-07-11 Dátum revízie:09-10-15 Vypracované:18-01-18 ODDIEL

Podrobnejšie

Microsoft Word - Fixinela WC aktiv gel.DOC

Microsoft Word - Fixinela WC aktiv gel.DOC Dátum vydania: 16.12.1999 Vydanie: 9 Strana: 1 (6) 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Použitie látky alebo prípravku: čistiaci prostriedok

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Strana 1 z 11 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie

Podrobnejšie

síran horečnatý heptahydrát Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania:

síran horečnatý heptahydrát Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania: Dátum vydania: 27. 7. 2016 Dátum spracovania: 27. 7. 2016 Znenie: 4.00 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : EPSO Top Chemický názov : č.v

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 02.01.2007 01.09.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 14/03/2014 Dátum spracovania: 14/03/2014 : Znenie: 2.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné meno : č. Indexu

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Thomsit AS 1 KBÚ č. : 193996 V001.4 Revízia: 03.07.2014 Dátum tlače: 16.07.2014 1.1. Identifikátor produktu Thomsit AS 1 ODDIEL

Podrobnejšie

Microsoft Word - Böttcherin UV-60 S_KBU_CLP_2018

Microsoft Word - Böttcherin UV-60 S_KBU_CLP_2018 Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: Dátum revízie č.2: Dátum revízie č.3: Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie 830/2015/EC) 20.02.2009 11.03.2013 27.07.2015 05.04.2018 ODDIEL 1.

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Použitie látky alebo prípravku: Odpudzuje komáre, kliešte a komáre pisklavé. 1.3. Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - SALUS BIOPOOL 5 Actions

Microsoft Word - SALUS BIOPOOL 5 Actions Strana 1 z 7 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA Domflok lístky Revízia č.:4 Dátum revízie:02/07/12 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Dátum tlače: 09.04.2015 Strana 1 zo 6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 6. 10. 2015 Dátum spracovania: 6. 10. 2015 Nahrádza: 1. 6. 2015 Znenie: 4.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Obchodné meno Výrobný kód Synonymá Dátum vydania: 3/19/2010 Dátum spracovania: 10/31/2017 Nahrádza:

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Trockensch\374ttung PA_DE_KBU_2018)

(Microsoft Word - Trockensch\374ttung PA_DE_KBU_2018) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Dátum vydania: 7.5..2018 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

SK 2w1 płyn na komary+ochrona przed słońcem I _DEET 15%, cit 0,01%_ - MSDS CLP

SK 2w1 płyn na komary+ochrona przed słońcem I _DEET 15%, cit 0,01%_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Odpudzuje

Podrobnejšie

Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyh

Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyh Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyhovuje požiadavkám nariadenia (ES) č.1907/2006 (REACH),

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 CERESIT FUSION HERO WHITE KBÚ č. : 581285 V001.1 Revízia: 02.09.2016 Dátum tlače: 06.03.2017 Nahrádza verziu z: 31.08.2016 1.1.

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-ME513;_(v5-SK-SK)

MSDS;_B-I-ME513;_(v5-SK-SK) Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-ME513 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-ME104;_(v4-SK-SK)

MSDS;_B-I-ME104;_(v4-SK-SK) Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-ME104 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

CFS-F FX / CP 660 Bezpečnostné informácie pre produkty 2-komponentných Dátum vydania: 18/12/2017 Dátum spracovania: 18/12/2017 Nahrádza: 08/11/2017 Zn

CFS-F FX / CP 660 Bezpečnostné informácie pre produkty 2-komponentných Dátum vydania: 18/12/2017 Dátum spracovania: 18/12/2017 Nahrádza: 08/11/2017 Zn CFS-F FX / CP 660 Bezpečnostné informácie pre produkty 2-komponentných Dátum vydania: 18/12/2017 Dátum spracovania: 18/12/2017 Nahrádza: 08/11/2017 Znenie: 6.0 ODDIEL 1: Identifikácia súpravy 1.1 Identifikátor

Podrobnejšie

Microsoft Word - Massivbauplatte 25 mm_A_KBU_2017

Microsoft Word - Massivbauplatte 25 mm_A_KBU_2017 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Dátum vydania: 31.5.2017 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie