Príloha 3 k rozhodnutiu o registrácii, ev

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Príloha 3 k rozhodnutiu o registrácii, ev"

Prepis

1 Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev.č.: 2013/07960-ZME Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev.č.: 2013/07901-ZME Písomná informácia pre používateľa Valcyte 50 mg/ml prášok na perorálny roztok valganciklovir Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týky aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Valcyte a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valcyte 3. Ako užívať Valcyte 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Valcyte 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Valcyte a na čo sa používa Valcyte patrí do skupiny liekov, ktorých priamy účinok spočíva v tom, že zabraňujú rastu vírusov. V tele sa účinná zložka prášku, valganciklovir, mení na ganciklovir. Ganciklovir zabraňuje tomu, aby sa vírus nazývaný cytomegalovírus (CMV) rozmnožoval a napádal zdravé bunky. U pacientov s oslabeným imunitným systémom môže CMV spôsobiť infekciu v orgánoch tela. Táto infekcia môže ohrozovať život. Valcyte sa používa na liečbu cytomegalovírusových (CMV) infekcií sietnice oka u dospelých pacientov so syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS). CMV infekcia sietnice oka môže spôsobiť problémy so zrakom a dokonca aj slepotu. na prevenciu CMV infekcií u dospelých a detí, ktorí nie sú infikovaní CMV a ktorí dostali orgánový transplantát od osoby, ktorá bola infikovaná CMV. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valcyte Neužívajte Valcyte ak ste alergický (precitlivený) na valganciklovir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). ak ste alergický (precitlivený) na ganciklovir, aciklovir alebo valaciklovir, čo sú lieky používané na liečenie iných vírusových infekcií. ak dojčíte. Upozornenia a opatrenia Predtým, ako začnete užívať Valcyte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 1

2 Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Valcyte ak máte nízky počet bielych krviniek, červených krviniek alebo krvných doštičiek (malé bunky podieľajúce sa na zrážaní krvi) v krvi. Váš lekár vám urobí krvné vyšetrenia predtým, ako začnete užívať prášok na perorálny roztok Valcyte a ďalšie vyšetrenia vám urobí počas užívania prášku. ak sa podrobujete rádioterapii. ak máte problém s obličkami. Lekár vám môže predpísať nižšiu dávku a počas liečby sa vám bude často vyšetrovať krv. Iné lieky a Valcyte Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak budete súbežne s liekom Valcyte užívať iné lieky, ich kombinácia môže ovplyvniť množstvo liečiva, ktoré sa dostane do vášho krvného obehu alebo môže mať škodlivé účinky. Povedzte svojmu lekárovi, ak už užívate lieky, ktoré obsahujú niektoré z nasledujúcich liečiv: imipeném-cilastatín (antibiotikum). Užívanie tohto liečiva spolu s liekom Valcyte môže spôsobiť kŕče (záchvaty). zidovudín, didanozín, lamivudín, tenofovir, abakavir, emtricitabín alebo podobné druhy liečiv, ktoré sa používajú na liečbu AIDS. ribavirín, pegylované interferóny, adefovir a entekavir používané na liečbu hepatitídy B/C probenecid (liek proti dne). Súbežné užívanie probenecidu a lieku Valcyte môže zvýšiť množstvo gancikloviru v krvi. mofetilmykofenolát (používaný po transplantáciách). vinkristín, vinblastín, adriamycín, hydroxymočovina alebo podobné lieky používané na liečbu rakoviny. cidofovir alebo foskarnet používané proti vírusovým infekciám. trimetoprim, kombinácia trimetoprim/sulfónamid a dapsón (antibiotiká). pentamidín (liek na liečbu parazitárnych alebo pľúcnych infekcií). flucytozín alebo amfotericín B (protiplesňové liečivá). Valcyte a jedlo a nápoje Valcyte sa má užívať s jedlom. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť jesť, i tak musíte užiť dávku lieku Valcyte ako obvykle. Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť Nesmiete užívať Valcyte, ak ste tehotná, pokiaľ to neodporučí lekár. Ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, musíte to povedať svojmu lekárovi. Užívanie lieku Valcyte počas tehotenstva môže poškodiť plod. Nesmiete užívať Valcyte, ak dojčíte. Ak váš lekár chce, aby ste začali liečbu liekom Valcyte, musíte prestať dojčiť predtým, ako začnete užívať váš liek. Ženy v plodnom veku musia počas liečby liekom Valcyte používať účinnú antikoncepciu. Muži, ktorých partnerky by mohli otehotnieť, musia počas užívania lieku Valcyte a 90 dní po ukončení liečby používať prezervatív. Vedenie vozidiel a obsluha strojov Ak budete mať počas užívania tohto lieku pocit závratu, únavy, rozochvenosti alebo zmätenosti, neveďte vozidlá, nepoužívajte nástroje ani neobsluhujte stroje. Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. 2

3 Valcyte obsahuje sodík Pre pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka: tento liek obsahuje sodík v celkovom množstve 0,188 mg/ml. 3. Ako užívať Valcyte Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Pri zaobchádzaní s roztokom Valcyte musíte byť opatrný. Musíte zabrániť tomu, aby sa vám roztok dostal na kožu alebo do očí. Ak sa vám roztok dostane náhodne na kožu, postihnutú oblasť si dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa vám akékoľvek množstvo roztoku dostane náhodne do očí, oči si dôkladne vymyte vodou. Aby ste zabránili predávkovaniu, musíte dodržiavať dennú dávku perorálneho roztoku, ktorú vám odporučil váš lekár. Perorálny roztok Valcyte sa má užívať s jedlom pozri časť 2. Je dôležité, aby ste na odmeranie dennej dávky roztoku Valcyte používali odmernú striekačku pribalenú v balení. V balení sú dve odmerné striekačky pre prípad, že by sa jedna z nich stratila alebo poškodila. Každá odmerná striekačka je kalibrovaná po 25 mg a je určená na odmeranie až 500 mg roztoku. Po užití vašej dávky striekačku vždy dôkladne umyte a nechajte ju vyschnúť. Ak sa obe striekačky stratia alebo poškodia, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ktorý vám poradí, ako máte pokračovať v užívaní vášho lieku. Dospelí: Prevencia CMV ochorenia u pacientov po transplantácii Tento liek musíte začať užívať v priebehu 10 dní od transplantácie. Zvyčajná dávka je 900 mg roztoku Valcyte, ktorá sa užíva JEDENKRÁT denne. Použite pribalenú odmernú striekačku a užite dvakrát množstvo 450 mg (t. j. 2 odmerné striekačky naplnené po značku 450 mg) roztoku. Túto dávku je potrebné užívať až 100 dní. Ak ste podstúpili transplantáciu obličky, lekár vám môže odporučiť užívať túto dávku počas 200 dní. Liečba aktívnej CMV retinitídy u pacientov s AIDS (nazývaná indukčná liečba) Zvyčajná dávka je 900 mg roztoku Valcyte, ktorá sa užíva DVAKRÁT denne počas 21 dní (troch týždňov). Použite pribalenú odmernú striekačku a užite dvakrát množstvo 450 mg (t. j. 2 odmerné striekačky naplnené po značku 450 mg) roztoku ráno a dvakrát množstvo 450 mg (t. j. 2 odmerné striekačky naplnené po značku 450 mg) roztoku večer. Neužívajte túto dávku dlhšie ako 21 dní, pokiaľ vám k tomu nedá pokyn váš lekár, pretože to u vás môže zvýšiť riziko možných vedľajších účinkov. Dlhodobejšia liečba zameraná na zabránenie návratu aktívneho zápalu u pacientov s AIDS, ktorí majú CMV retinitídu (nazývaná udržiavacia liečba) Zvyčajná dávka roztoku Valcyte je 900 mg JEDENKRÁT denne. Použite pribalenú odmernú striekačku a užite dvakrát množstvo 450 mg roztoku (t. j. 2 odmerné striekačky naplnené po značku 450 mg). Snažte sa užívať roztok každý deň v rovnakom čase. Lekár vám odporučí, ako dlho máte pokračovať v užívaní Valcyte. Ak sa počas užívania tejto dávky retinitída zhorší, lekár vám môže odporučiť, aby ste zopakovali indukčnú liečbu (ako je uvedené vyššie) alebo sa môže rozhodnúť, že vám predpíše iný liek na liečbu CMV. 3

4 Starší pacienti Valcyte nebol študovaný u starších pacientov. Pacienti s poruchou funkcie obličiek Ak vám obličky nefungujú správne, lekár vám zníži dávku roztoku Valcyte, ktorú užívate každý deň. Je preto veľmi dôležité, aby ste dodržiavali dávku, ktorú vám predpíše lekár. Pacienti s poruchou funkcie pečene Valcyte nebol študovaný u pacientov s poruchou funkcie pečene. Použitie u detí a dospievajúcich: Prevencia CMV ochorenia u pacientov po transplantácii Deti musia začať užívať tento liek v priebehu 10 dní od transplantácie. Podávaná dávka sa bude líšiť v závislosti od veľkosti dieťaťa a má sa užívať JEDENKRÁT denne. Lekár rozhodne o najvhodnejšej dávke na základe telesnej hmotnosti, výšky a funkcie obličiek vášho dieťaťa. Túto dávku je potrebné užívať až 100 dní. Ak vaše dieťa podstúpilo transplantáciu obličky, jeho lekár môže odporučiť, aby užívalo túto dávku počas 200 dní. Na odmeranie dávky roztoku Valcyte používajte odmernú striekačku pribalenú v balení. Spôsob a cesta podania Odporúča sa, aby roztok Valcyte pripravil lekárnik skôr, než vám liek vydá. Ak už bol raz roztok pripravený, dodržujte pri naberaní a užívaní lieku nižšie uvedené pokyny. ODMERNÁ STRIEKAČKA detský bezpečnostný uzáver fľašky adaptér na fľašku piest hrot 1. Pred každým použitím zatvorenú fľašku dôkladne pretrepávajte asi 5 sekúnd. 2. Odstráňte detský bezpečnostný uzáver. 3. Pred zasunutím hrotu odmernej striekačky do adaptéru fľašky stlačte piest čo najnižšie smerom k hrotu odmernej striekačky. Hrot pevne zasuňte do otvoru adaptéra na fľaške. 4. Celú jednotku (fľašku s dávkovačom) otočte hore dnom. 5. Pomaly vyťahujte piest tak, aby sa do odmernej striekačky natiahlo požadované množstvo roztoku (pozri obrázok). 6. Obráťte celú jednotku opäť dolu dnom a pomaly vyberte odmernú striekačku z fľašky. 7. Dávku si aplikujte priamo do úst a prehltnite. Pred užitím dávku nemiešajte so žiadnou inou tekutinou. 8. Po použití fľašku uzatvorte detským bezpečnostným uzáverom. 4

5 9. Ihneď po podaní dávky: Jednotlivé časti odmernej striekačky opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte vyschnúť pred ďalším použitím. Treba dať pozor, aby nedošlo ku kontaktu roztoku s kožou. Ak ku kontaktu dôjde, umyte postihnuté miesto dôkladne vodou a mydlom. Nepoužívajte roztok po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je 49 dní od dátumu prípravy roztoku. Ak užijete viac lieku Valcyte, ako máte Ak užijete alebo ak sa si myslíte, že ste užili viac roztoku Valcyte, ako ste mali, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo na nemocnicu. Užitie vyššej dávky ako je odporúčaná môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky, ktoré postihujú najmä krv alebo obličky. Môže byť potrebné nemocničné ošetrenie. Ak zabudnete užiť Valcyte Ak zabudnete užiť dávku lieku Valcyte, užite vynechanú dávku len čo si na to spomeniete a ďalšiu dávku užite v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak prestanete užívať Valcyte Nesmiete prestať užívať váš liek, pokiaľ vám k tomu nedá pokyn váš lekár. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 4. Možné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Alergické reakcie Až 1 zo 100 ľudí môže mať náhlu a závažnú alergickú reakciu na valganciklovir (anafylaktický šok). PRESTAŇTE užívať Valcyte a choďte na úrazové a pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici, ak budete mať niektorý z nasledujúcich príznakov: vyvýšenú, svrbiacu kožnú vyrážku (žihľavku) náhly opuch hrdla, tváre, pier a úst, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním náhly opuch rúk, nôh alebo členkov Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli počas liečby valganciklovirom alebo ganciklovirom sú uvedené nižšie. Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): Účinky na krv: zníženie počtu bielych krviniek v krvi (neutropénia), čo môže byť príčinou vašej vyššej náchylnosti na infekcie, zníženie množstva farbiva v krvi, ktoré prenáša kyslík (anémia), čo môže byť príčinou únavy a dychovej nedostatočnosti, ktorá sa prejaví pri cvičení Účinky na dýchanie: pocit skráteného dychu alebo ťažkosti s dýchaním (dušnosť) Účinky na žalúdok a tráviaci systém: hnačka. Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): Účinky na krv: zníženie počtu leukocytov (krvinky, ktoré bránia organizmus proti infekcii) v krvi (leukopénia), zníženie počtu krvných doštičiek v krvi (trombocytopénia), ktorá môže byť príčinou krvácania a vzniku modrín a zníženie počtu niektorých typov krviniek súčasne (pancytopénia) 5

6 Účinky na nervový systém: bolesť hlavy, ťažké zaspávanie (nespavosť), poruchy vnímania chuti (dysgeúzia), strata citlivosti kože na vonkajšie zmyslové podnety (hypoestézia), svrbenie alebo pálenie kože (parestézia), strata citlivosti v rukách alebo v nohách (periférna neuropatia), závraty a záchvaty (kŕče) Účinky na zrak: bolesť oka, opuch v oku (edém), oddeľovanie sietnice (pozadie oka), videnie plávajúcich zákalov Účinky na sluch: bolesť ucha Účinky na dýchanie: kašeľ Účinky na žalúdok a tráviaci systém: pocit na vracanie a vracanie, bolesť žalúdka, zápcha, nadúvanie, zlé trávenie (dyspepsia), sťažené prehĺtanie (dysfágia) Účinky na kožu: zápal kože (dermatitída), svrbenie (pruritus) a nočné potenie Účinky na svaly, kĺby a kosti: bolesť chrbta, bolesť svalov (myalgia) alebo kĺbov (artralgia), stuhnutosť svalov (rigor) a kŕče v svaloch Infekcie: mykotická infekcia úst (orálna kandidóza), infekcia vyvolaná baktériami alebo vírusmi v krvi, zápal bunkového tkaniva (celulitída), zápal alebo infekcia obličiek alebo močového mechúra Účinky na pečeň: zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov, ktoré sa dajú zistiť iba z krvných testov Účinky na obličky: zmeny normálnych funkcií obličiek Účinky na prijímanie potravy: strata chuti do jedla (anorexia), úbytok hmotnosti Celkové účinky: únava, horúčka, bolesť, bolesť na hrudi, nedostatok energie (asténia), celkove sa necítiť dobre (malátnosť) Účinky na náladu alebo chovanie: depresia, pocit úzkosti, zmätenosti a neobvyklé myšlienkové pochody. Menej časté nežiaduce účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): Účinky na srdce: zmeny normálneho srdcového rytmu (arytmia) Účinky na obehový systém: nízky krvný tlak (hypotenzia), ktorý môže byť príčinou pocitov závratu alebo mdlôb Účinky na krv: útlm tvorby krviniek v kostnej dreni Účinky na nervový systém: tras alebo chvenie (tremor) Účinky na zrak: bolesť očí, červené, opuchnuté oči (konjunktivitída), odlupovanie vnútornej výstelky oka (sietnice) a poruchy zrakovej ostrosti Účinky na sluch: hluchota Účinky na žalúdok a tráviaci systém: opuch žalúdka, vriedky v ústach a zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída), ktorý sa môže prejaviť ako značná bolesť v žalúdku alebo v chrbte Účinky na kožu: vypadávanie vlasov (alopécia), svrbiaca vyrážka alebo opuch (žihľavka), suchá koža Účinky na obličky: krv v moči (hematúria), zlyhanie obličiek Účinky na pečeň: zvýšenie hodnoty pečeňového enzýmu alaninaminotransferázy (ktoré sa dá zistiť iba z krvných testov) Účinky na plodnosť: mužská neplodnosť Účinky na náladu alebo správanie: neobvyklé zmeny nálad a správania, strata kontaktu s realitou, ako napr. počuť hlasy alebo mať videnia, ktoré neexistujú, pocity rozrušenia. Zriedkavé nežiaduce účinky (môžu postihovať menej ako 1 z osôb): Účinky na krv: zlyhanie tvorby všetkých typov krviniek (červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky) v kostnej dreni. Odlupovanie vnútornej výstelky oka (sietnice) sa vyskytlo len u pacientov s AIDS liečených liekom Valcyte na CMV infekciu. Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich 6

7 Vedľajšie účinky hlásené u detí a dospievajúcich sú podobné ako vedľajšie účinky hlásené u dospelých. Hlásenie vedľajších účinkov Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týky aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 5. Ako uchovávať Valcyte Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Prášok nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku fľašky (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Prášok: Nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Rekonštituovaný roztok: Uchovávajte v chladničke (2 C 8 C). Čas použiteľnosti perorálneho roztoku je 49 dní. Roztok nepoužívajte po uplynutí 49 dní od jeho prípravy alebo po dátume exspirácie, ktorý vám napíše lekárnik na štítok fľašky. Nelikvidujte lieky dpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Valcyte obsahuje Liečivo je valganciklovíriumchlorid. Po rozpustení prášku obsahuje 1 ml roztoku 55 mg valganciklovíriumchloridu, čo zodpovedá 50 mg valgancikloviru. Ďalšie zložky (pomocné látky) sú: povidón, kyselina fumarová, nátriumbenzoát (E211), sodná soľ sacharínu a manitol, ovocná aróma [maltodextríny (kukuričné), propylénglykol, arabská guma E414 a prírodne identické aromatické látky obsahujúce hlavne banánovú, ananásovú a broskyňovú arómu]. Ako vyzerá Valcyte a obsah balenia Prášok Valcyte je granulát bielej až svetložltej farby. Sklenená fľaška obsahuje 12 g prášku. Po rekonštitúcii je objem roztoku 100 ml, čo poskytuje využiteľný objem 88 ml. Roztok je číry a bezfarebný až hnedý. Balenie obsahuje aj adaptér na fľašku a 2 odmerné striekačky, ktoré sú odstupňované po 25 mg až do 500 mg. Veľkosť balenia: jedna fľaška obsahujúca 12 g prášku. Držiteľ rozhodnutia o registrácii Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A, Bratislava, Slovenská republika Výrobca Roche Pharma AG Emil-Barrell-Str. 1, D Grenzach-Wyhlen Nemecko 7

8 Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami: Valcyte: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia RoValcyte: Francúzsko, Portugalsko Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov: Odporúča sa, aby roztok Valcyte pripravil lekárnik nasledujúcim spôsobom: Lekárnik pripraví roztok Valcyte nasledovne: 1. Odmerajte 91 ml vody v odmernom valci. 2. Odstráňte detský bezpečnostný uzáver, pridajte vodu do fľašky a uzatvorenú fľašku pretrepávajte až dovtedy, kým sa prášok nerozpustí. 3. Odstráňte detský bezpečnostný uzáver a nasaďte adaptér na hrdlo fľašky. 4. Pevne uzatvorte fľašku detským bezpečnostným uzáverom. Tento postup zaručí správne nasadnutie adaptéra na fľašku a bezpečnostnú funkciu uzáveru. 5. Na štítok fľašky napíšte dátum exspirácie roztoku. Zabráňte vdýchnutiu a priamemu kontaktu prášku a roztoku s kožou a sliznicami. Ak k takémuto kontaktu dôjde, postihnutú oblasť dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa prášok alebo roztok dostane do očí, oči dôkladne vypláchnite vodou. 8

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2015/04382-PRE Písomná informácia pre používateľa Paracut 250 mg tablety paracetamol Pozorne si preč

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2015/04382-PRE Písomná informácia pre používateľa Paracut 250 mg tablety paracetamol Pozorne si preč Písomná informácia pre používateľa Paracut 250 mg tablety paracetamol Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Podrobnejšie

jfb

jfb Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/04610 Písomná informácia pre používateľa Unipres 10 Unipres 20 nitrendipín Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento

Podrobnejšie

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2015/04965-REG Písomná informácia pre používateľa STADATUSSIN kvapky 19 mg/ml perorálne roztokové kvapky pentoxyverín Pozorne si prečítajte celú písomnú

Podrobnejšie

jfb

jfb Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/07643 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Septolete plus spray orálna aerodisperzia benzokaín/cetylpyridíniumchlorid Pozorne si prečítajte celú

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/02219-ZP Písomná informácia pre používateľa Valtrex 500 mg filmom obalené tablety valaciklovir Pozorn

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/02219-ZP Písomná informácia pre používateľa Valtrex 500 mg filmom obalené tablety valaciklovir Pozorn Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/02219-ZP Písomná informácia pre používateľa Valtrex 500 mg filmom obalené tablety valaciklovir Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako

Podrobnejšie

Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta Verzia 1.0 Schvál

Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta Verzia 1.0 Schvál Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta 1 Informácie o tomto lieku Agomelatín je antidepresívum, ktoré je účinné

Podrobnejšie

Ibalgin Duo Effect

Ibalgin Duo Effect Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03057-ZIB Písomná informácia pre používateľa Ibalgin DUO EFFECT 5 %/100 UI/mg dermálny krém ibuprofen/heparinoid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu

Podrobnejšie

Naviten 600 mg PIL

Naviten 600 mg PIL Písomná informácia pre používateľa NAVITEN 600 mg (eprosartani mesilas) filmom obalené tablety Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre

Podrobnejšie

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER Písomná informácia pre používateľku Escepran 25 mg filmom obalené tablety exemestán Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Podrobnejšie

Príloha 2 k Rozhodnutiu o zmene registrácie lieku, ev

Príloha 2 k Rozhodnutiu o zmene registrácie lieku, ev Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/03062-ZIB Písomná informácia pre používateľa BRIMONAL 0,2 % očná roztoková instilácia brimonidíniumtartarát Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu

Podrobnejšie

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2016/01360-Z1B Písomná informácia pre používateľku Lortanda 2,5 mg filmom obalené tablety letrozol Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete

Podrobnejšie

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2017/01483-REG, 2017/01484-REG Písomná informácia pre používateľa Sigrada 5 mg filmom obalené tabl

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2017/01483-REG, 2017/01484-REG Písomná informácia pre používateľa Sigrada 5 mg filmom obalené tabl Písomná informácia pre používateľa Sigrada 5 mg filmom obalené tablety Sigrada 10 mg filmom obalené tablety prasugrel Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,

Podrobnejšie

PRÍLOHA I

PRÍLOHA I Písomná informácia pre používateľa Ebixa 10 mg filmom obalené tablety Memantínchlorid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Podrobnejšie

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER Písomná informácia pre používateľa 80 mg 160 mg filmom obalené tablety valsartan Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Podrobnejšie

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2012/01300 Písomná informácia pre používateľa Tolnexa 20 mg/ml infúzny koncentrát 20 mg/1 ml

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2012/01300 Písomná informácia pre používateľa Tolnexa 20 mg/ml infúzny koncentrát 20 mg/1 ml Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2012/01300 Písomná informácia pre používateľa Tolnexa 20 mg/ml infúzny koncentrát 20 mg/1 ml infúzny koncentrát 80 mg/4 ml infúzny koncentrát 160

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/03178-Z1A Písomná informácia pre používateľa Canesten GYN Kombi kombinované balenie: 1 vaginálna tableta a krém klotrimazol Pozorne si prečítajte celú písomnú

Podrobnejšie

Pozorne si prečítajte tieto písomné informácie pre používateľa pred tým, ako začnete užívať tento liek

Pozorne si prečítajte tieto písomné informácie pre používateľa pred tým, ako začnete užívať tento liek Písomná informácia pre používateľa Rawel SR 1,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním indapamid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás

Podrobnejšie

Xgeva, INN-denosumab

Xgeva, INN-denosumab B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 28 Písomná informácia pre používateľa XGEVA 120 mg injekčný roztok denosumab Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií

Podrobnejšie

Opsumit, INN- Macitentan

Opsumit, INN- Macitentan Písomná informácia pre používateľa Opsumit 10 mg filmom obalené tablety macitentan Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Atoris 30 Atoris 60 Atoris 80 filmom obalené tablety vápenatá soľ atorvastatínu Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,

Podrobnejšie

NÁZOV DOKUMENTU

NÁZOV DOKUMENTU Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2017/03389-ZME Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/00320-Z1B Písomná informácia pre používateľa Wellbutrin SR 150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

Písomná informácia pre používatelov

Písomná informácia pre používatelov Písomná informácia pre používateľa Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát karboplatina Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

Písomná informácia pre používateľa

Písomná informácia pre používateľa Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/05315-ZIB Písomná informácia pre používateľa Yasnal 5 mg Yasnal 10 mg filmom obalené tablety donepeziliumchlorid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu

Podrobnejšie

SW

SW Písomná informácia pre používateľa VELETRI 0,5 mg prášok na infúzny roztok VELETRI 1,5 mg prášok na infúzny roztok epoprostenol Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Hreferralspcsk

Hreferralspcsk Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. číslo: 2015/04702-ZME Písomná informácia pre používateľa Encepur children 0,25 ml injekčnej suspenzie naplnenej v injekčnej striekačke Očkovacia látka proti kliešťovej

Podrobnejšie

Cymevene IV, INN: ganciclovir

Cymevene IV, INN: ganciclovir Príloha II Vedecké závery a odôvodnenie zmeny v podmienkach povolenia na uvedenie lieku na trh 7 Vedecké závery Celkový súhrn vedeckého hodnotenia lieku Cymevene i.v. a súvisiace názvy (pozri prílohu I)

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Microsoft Word - NOAXuno100,200,300_PIL_marec 2010.doc

Microsoft Word - NOAXuno100,200,300_PIL_marec 2010.doc Príloha č. 3 k rozhodnutiu o predĺženie lieku, ev. č.: 2009/07658-PRE - 2009/07660-PRE PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Noax uno 100 mg Noax uno 200 mg Noax uno 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

PIL CADUET 5mg/10mg (podla RMS-France_appr07Jul05)

PIL CADUET 5mg/10mg (podla RMS-France_appr07Jul05) Príloha č. 2 k notifikácii o zmene ev. č.: 2018/01478-Z1B Písomná informácia pre používateľa Teldipin 40 mg/5 mg tablety Teldipin 40 mg/10 mg tablety Teldipin 80 mg/5 mg tablety Teldipin 80 mg/10 mg tablety

Podrobnejšie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2016/01606-Z1B; 2016/02643-ZIB Písomná informácia pre používateľa Nalgesin FORTE 550 mg filmom obalené tabl

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2016/01606-Z1B; 2016/02643-ZIB Písomná informácia pre používateľa Nalgesin FORTE 550 mg filmom obalené tabl Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2016/01606-Z1B; 2016/02643-ZIB Písomná informácia pre používateľa Nalgesin FORTE 550 mg filmom obalené tablety sodná soľ naproxénu Pozorne si prečítajte celú

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Písomná informácia pre používateľa Atoris 30 Atoris 60 Atoris 80 filmom obalené tablety atorvastatín Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje

Podrobnejšie

DK

DK Písomná informácia pre používateľa Brintellix 10 mg filmom obalené tablety vortioxetín (vortioxetinum) Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje

Podrobnejšie

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2016/01031-PRE Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2016/01033-PRE Písomná informácia p

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2016/01031-PRE Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2016/01033-PRE Písomná informácia p Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2016/01031-PRE Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2016/01033-PRE Písomná informácia pre používateľa Ibutabs 200 mg Ibutabs 400 mg filmom

Podrobnejšie

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER Písomná informácia pre používateľa Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety Co-Valsacor 320 mg/25 mg filmom obalené tablety valsartan/hydrochlorotiazid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu

Podrobnejšie

Kyprolis, INN-carfilzomib

Kyprolis, INN-carfilzomib B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 45 Písomná informácia pre používateľa Kyprolis 10 mg prášok na infúzny roztok Kyprolis 30 mg prášok na infúzny roztok Kyprolis 60 mg prášok na infúzny roztok karfilzomib

Podrobnejšie

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03499 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Lorista 25 Lorista 50 Lorista 100 draseln

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03499 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Lorista 25 Lorista 50 Lorista 100 draseln Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03499 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Lorista 25 Lorista 50 Lorista 100 draselná soľ losartanu filmom obalené tablety Pozorne si prečítajte

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2014/03996-REG; 2014/03997-REG; 2014/03998-REG; 2014/03999-REG; 2014/04000-REG; 2014/04001-REG; 2014/04002-REG; 2014/04004-REG Písomná informácia pre

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Dexamed Art 29_Annex I_sk

Dexamed Art 29_Annex I_sk Príloha III Zmeny Súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa Poznámka: Tieto zmeny sa majú zahrnúť do platného Súhrnu charakteristických vlastností lieku, označenia

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Písomná informácia pre používateľa Toctino 10 mg Toctino 30 mg mäkké kapsuly alitretinoín Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás

Podrobnejšie

nnn

nnn Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04206 Písomná informácia pre používateľa Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekčný roztok / infúzny koncentrát flumazenil Pozorne

Podrobnejšie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/05584-Z1B Písomná informácia pre používateľa Dicuno 25 mg filmom obalené tablety draselná soľ diklofe

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/05584-Z1B Písomná informácia pre používateľa Dicuno 25 mg filmom obalené tablety draselná soľ diklofe Písomná informácia pre používateľa Dicuno 25 mg filmom obalené tablety draselná soľ diklofenaku Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre

Podrobnejšie

Esbriet, INN-pirfenidone

Esbriet, INN-pirfenidone Písomná informácia pre používateľa Esbriet 267 mg tvrdé kapsuly pirfenidón Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahujepre vás dôležité informácie.

Podrobnejšie

SmPC

SmPC Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2016/00932-ZME Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2016/04159-ZME Písomná informácia pre používateľa PARALEN GRIP 325 mg/30mg/15mg filmom obalené

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/03580-Z1B Písomná informácia pre používateľa Arisppa 5 mg tablety Arisppa 10 mg tablety Arisppa 15 mg tablety Arisppa 30 mg tablety aripiprazol Pozorne

Podrobnejšie

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Písomná informácia pre používateľa Helex 0,25 mg Helex 0,5 mg Helex 1 mg tablety alprazolam Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás

Podrobnejšie

Microsoft Word - Mycamine PIL_SK_07_2018.docx

Microsoft Word - Mycamine PIL_SK_07_2018.docx Písomná informácia pre používateľa Mycamine 50 mg prášok na infúzny roztok Mycamine 100 mg prášok na infúzny roztok mikafungín Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

Microsoft Word - PIL doc

Microsoft Word - PIL doc Písomná informácia pre používateľa Cefepím Noridem 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok Cefepím Noridem 2 g prášok na injekčný/infúzny roztok cefepím Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým,

Podrobnejšie

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc EURÓPSKA KOMISIAEURÓPSKA KOMISIA Brusel, 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 2. správa o

Podrobnejšie

PIL Brufedol 400 mg šumivý granulát

PIL Brufedol 400 mg šumivý granulát Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07378-Z1A Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02592-Z1B Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02721-Z1B Schválený text k rozhodnutiu

Podrobnejšie

Repatha, INN-evolocumab

Repatha, INN-evolocumab B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 43 Písomná informácia pre používateľa Repatha 140 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke evolokumab Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To

Podrobnejšie

Blincyto II-09-PI en-tracked

Blincyto II-09-PI en-tracked B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 44 Písomná informácia pre používateľa BLINCYTO 38,5 mikrogramov prášok na prípravu infúzneho koncentrátu a roztok na prípravu infúzneho roztoku blinatumomab Tento

Podrobnejšie

POF_web

POF_web Poradňa odvykania od fajčenia Poradňa odvykania od fajčenia je nadstavbovou poradňou. Diagnostická časť v poradni na odvykanie od fajčenia je založená na základných vyšetreniach vykonaných v základnej

Podrobnejšie

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2018/04064-PRE Písomná informácia pre používateľa Augmentin DUO s príchuťou miešaného ovocia 400 mg/

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2018/04064-PRE Písomná informácia pre používateľa Augmentin DUO s príchuťou miešaného ovocia 400 mg/ Písomná informácia pre používateľa Augmentin DUO s príchuťou miešaného ovocia 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu amoxicilín/kyselina klavulánová Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

PIL_KLACID IV_

PIL_KLACID IV_ Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/02270-ZME, 2012/07729-ZME, 2013/06074-ZME Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/00690-Z1B, 2013/08118-Z1B Písomná informácia pre používateľa

Podrobnejšie

Písomná informácia pre používateľa RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát tocilizumab Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnet

Písomná informácia pre používateľa RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát tocilizumab Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnet Písomná informácia pre používateľa RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát tocilizumab Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Podrobnejšie

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev Písomná informácia pre používateľa Seretide 50 Inhaler N Seretide 125 Inhaler N Seretide 250 Inhaler N inhalačná suspenzia v tlakovom obale salmeterol/flutikazónpropionát Pozorne si prečítajte celú písomnú

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Amgevita, INN-adalimumab

Amgevita, INN-adalimumab B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 77 Písomná informácia pre používateľa AMGEVITA 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke AMGEVITA 40 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/02931-ZIB Písomná informácia pre používateľa Alventa 37,5 mg Alventa 75 mg Alventa 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním venlafaxín Pozorne si prečítajte

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Písomná informácia pre používateľa Enap 2,5 2,5 mg tablety Enap 5 5 mg tablety Enap 10 10 mg tablety Enap 20 20 mg tablety enalapriliummaleinát Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

CHCs Art Patient sheet Q&A - Core elements

CHCs Art Patient sheet Q&A - Core elements OTÁZKY A ODPOVEDE O KOMBINOVANEJ HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCII: Prečo sú dostupné nové informácie? Predchádzajúce prehodnotenie na európskej úrovni sa zameralo na riziká a prínosy kombinovanej hormonálnej

Podrobnejšie

Tracleer, INN- bosentan

Tracleer, INN- bosentan Písomná informácia pre používateľa Tracleer 32 mg dispergovateľné tablety Bosentan Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Podrobnejšie

Neulasta II-93-G - RSI - PI comments - DRAFT

Neulasta II-93-G - RSI - PI comments - DRAFT B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 30 Písomná informácia pre používateľa Neulasta 6 mg injekčný roztok pegfilgrastim Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Váže

Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Váže Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Vážená pacientka, vážený pacient. V záujme poskytnúť Vám

Podrobnejšie

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Písomná informácia pre používateľa Enap H 10 mg/25 mg tablety Enap HL 10 mg/12,5 mg tablety enalapriliummaleinát, hydrochlorotiazid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku Typ žiadosti A1P Časť A Údaje o žiadateľovi 1. Držiteľ registrácie: Meno a priezvisko alebo obchodné

Podrobnejšie

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Písomná informácia pre používateľa Moloxin 400 mg filmom obalené tablety moxifloxacín Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Podrobnejšie

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER Písomná informácia pre používateľa pre dospelých, dospievajúcich a deti s telesnou hmotnosťou od 20 kg (vo veku 6 rokov a vyššom) pre dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou od 40 kg (vo veku

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu L (MZ SR) 1-04 o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických

Podrobnejšie

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická potravina, ktorá svojou charakteristikou patrí do niektorej

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky DODATOK Č. 2 K PODMIENKAM VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú

Podrobnejšie

MIRCERA, INN-methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

MIRCERA, INN-methoxy polyethylene glycol-epoetin beta Písomná informácia pre používateľa MIRCERA 30 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke 40 mikrogramov/0,3 ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke 50 mikrogramov/0,3

Podrobnejšie

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej internetovému prieskumu. Internetová metodológia zaručuje

Podrobnejšie

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Písomná informácia pre používateľa Kventiax SR 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Kventiax SR 150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Kventiax SR 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Kventiax SR

Podrobnejšie

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI Meno predajcu:tomáš Marcinka ID kód predajcu DS000P0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 05.04.2007 v zmysle ustanovenia 269 ods.

Podrobnejšie

Písomná informácia pre používateľa Xtandi 40 mg mäkké kapsuly enzalutamid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať te

Písomná informácia pre používateľa Xtandi 40 mg mäkké kapsuly enzalutamid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať te Písomná informácia pre používateľa Xtandi 40 mg mäkké kapsuly enzalutamid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Písomná informácia pre používateľa Amlessa 4 mg/5 mg tablety Amlessa 4 mg/10 mg tablety Amlessa 8 mg/5 mg tablety Amlessa 8 mg/10 mg tablety perindoprilerbumín/amlodipín Pozorne si prečítajte celú písomnú

Podrobnejšie

Clopidogrel Krka d.d., INN-clopidogrel

Clopidogrel Krka d.d., INN-clopidogrel Písomná informácia pre používateľa Clopidogrel Krka d.d. 75 mg filmom obalené tablety klopidogrel Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Mesačný poplatok V cene účtu je zahrnuté:

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2016 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta

Podrobnejšie