I. REÁLNA EKONOMIKA Ukazovatele HDP (mld. Sk, s.c. k ) (%) 1/ Výroba 1/ 2/ Nezamestnanosť 3/ 4/ Zahraničný obchod Vývoz (mld. Sk, f.o.b.) Prie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "I. REÁLNA EKONOMIKA Ukazovatele HDP (mld. Sk, s.c. k ) (%) 1/ Výroba 1/ 2/ Nezamestnanosť 3/ 4/ Zahraničný obchod Vývoz (mld. Sk, f.o.b.) Prie"

Prepis

1

2 I. REÁLNA EKONOMIKA HDP (mld. Sk, s.c. k ) (%) 1/ Výroba 1/ 2/ Nezamestnanosť 3/ 4/ Zahraničný obchod Vývoz (mld. Sk, f.o.b.) Priemysel (%) Stavebníctvo (%) (tis. osôb) (%) 1/ Zmena oproti rovnakému obdobiu m.r. 2/ Údaje v bežných cenách Dovoz Saldo (mld. Sk) 173,8-4,1-13,5-23,8 368,1 14,4 95,7 125,9-30,2 182,2 4,8 6,4 5,3 371,5 14,8 135,3 149,4-14,1 6,2 5,0 338,9 13,3 102,4 102,3 Jún 1.Q 3,9 6,6 339,0 13,3 95,4 6,2 7,7 4,0 339,0 13,3 3,4 343,1 13,5 3/ Kumulatívne hodnoty 4/ Roky a konvertibilné meny, rok konsolidovaná bilancia Úroveň spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu zvýšila o 1,0 % a od začiatku roka vzrástla o 4,1 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cenová úroveň vyššia o 10,8 %. Na zvýšený rast cien vplýval vývoj cien služieb, ktoré vzrástli o 2,7 %, najmä v dôsledku prijatých opatrení s účinnosťou od 1. júla v oblasti osobnej cestnej (o 41,5 %), železničnej (o 26,3 %) a mestskej dopravy; telefónnych služieb (o 13,9 %), ale aj v dôsledku vyšších cien v skupinách vzdelanie, kultúra, zábava, šport, rekreácia, zdravotná starostlivosť a sociálne zariadenia. Ceny potravín a verejného stravovania vzrástli o 1,2 %. Vysoký rast cien o 5,9 % sa dosiahol v súbornej triede cukor a cukrovinky v dôsledku zvýšenia cien cukru o 22,1 %, a v súbore nealkoholické nápoje o 1,5 %. Znížili sa ceny tukov (o 1,4 %), mäsa a mäsových výrobkov (o 0,3 %). Na júlovú úroveň cien pozitívne vplýval vývoj cien priemyselného tovaru (o 0,3 %), pričom vývoj v jednotlivých súborných triedach bol relatívne menej diferencovaný (od 0,0 do 0,6 %). Najviac vzrástli ceny tabakových výrobkov (o 0,6 %), obuvi a koženej galantérie, hygienického, zdravotníckeho a drogistického tovaru, zariadení pre domácnosť a stavebných potrieb (rovnako o 0,5 %). Po raste priemyselnej produkcie v predchádzajúcich mesiacoch nastal v júli medzimesačný pokles. I napriek tomu hodnota produkcie 37,8 mld. Sk predstihla, rovnako ako priemerná denná produkcia 1,9 mld. Sk, hodnoty porovnateľného mesiaca minulého roka o %. Produktivita práce výškou Sk na jedného pracovníka bola vyššia oproti júlu o 2,4 %. V podnikoch s 25 a viac pracovníkmi sa predalo za 36,2 mld. Sk produkcie. Predaj na vývoz predstavoval 16,1 mld. Sk (medziročný rast o 8,6 %). Podiel na objeme predaja bol 44,5 % a na celkovej výrobe odvetvia 42,6 %. Objem stavebnej produkcie vo výške 4,4 mld. Sk dosiahol len 91,3 % objemu predchádzajúceho mesiaca. V porovnaní s júlom sa objem stavebných prác zvýšil o 3,4 %. Produktivita práce na jedného pracovníka Sk vzrástla medziročne o 4,8 %. Stavebné práce realizované v tuzemsku (3,7 mld. Sk) dosiahli 95,8 % hodnoty stavebných prác rovnakého obdobia roku, kým vývoz stavebných kapacít (0,7 mld. Sk) prekročil porovnateľný mesiac vlaňajška o 67,2 %. V júli sa počet nezamestnaných zvýšil o 4,1 tis. na viac než 343,1 tis. osôb. Miera nezamestnanosti dosiahla 13,5 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa počet nezamestnaných znížil o 7,4 %. ový rast počtu nezamestnaných ovplyvnil vyšší počet (39,1 tis.) novoevidovaných a mierne vyšší počet (35,0 tis.) vyradených. Podiel umiestnených do pracovného procesu sa zvýšil na 82,4 %. V júli pokračoval rast (o 1,6 tis.) voľných pracovných miest, ktorý dosiahol 18,6 tis. a na jedno pracovné miesto pripadalo 18,4 nezamestnaných. V rámci aktivít úradov práce bolo vytvorených 12,4 tis. spoločensky účelných miest a miest na verejnoprospešných prácach. Počet nezamestnaných absolventov škôl dosiahol 62,1 tis. osôb.

3 II. VONKAJŠIA EKONOMIKA Bežný účet 1/ Saldo v konvertibilných menách (mld. Sk) Devízové rezervy 2/ (mil. USD) Bankový systém Komerčné banky NBS 3/ Hrubá zahraničná zadlženosť 2/ (mld. USD) Priemerný devízový kurz 4/ USD/SKK DEM/SKK -21, ,2 952,7 449,5 3,6 32,968 19,283-3, , , ,0 4,3 32,039 19,759 1/ Kumulatívne hodnoty 4/ Kurz devíza stred 2/ Ku koncu obdobia */ Predbežné údaje 3/ So zlatom v účtovnej hodnote 42,22 USD/oz -0, , , ,9 4,8 29,496 20,955 Jún 1.H 4 202, , ,8 29,427 20, , , ,8 29,427 20, ,1* / 1 563,8* / 2 630,3* / 29,250 21,051 Vývoj vonkajších vzťahov SR za päť mesiacov roka charakterizoval ďalší rast otvorenosti slovenskej ekonomiky. Čistý vývoz tovarov a služieb dosiahol 9,7 mld. Sk a rozhodujúcou mierou sa podieľal na aktívnom salde bežného účtu. Prílev zdrojov na kapitálovom účte formou investícií, vládnych a podnikových úverov mierne prevyšoval odlev kapitálu v dôsledku splátok zahraničných úverov, nárastu krátkodobých aktív komerčných bánk a úverovania ČR. Bežný účet platobnej bilancie SR voči zahraničiu bol za päť mesiacov roka aktívny v celkovej výške 8,3 mld. Sk. Príjmy bilancie služieb predstavovali 30,6 mld. Sk a medziročne vzrástli o 15 %. Výdavky bilancie služieb, ktorých medziročný nárast bol len 5 %, dosiahli hodnotu 21,0 mld. Sk. Celková obchodná bilancia skončila prebytkom vo výške 87 mil. Sk. Zahraničný dopyt po tovaroch zo SR za päť mesiacov dosiahol 102,4 mld. Sk a medziročne sa zvýšil o 26 %. Z hľadiska tovarovej štruktúry vývozu nedošlo k zásadným zmenám a hlavné sledovane skupiny si v celkovom objeme upevnili svoje postavenie (suroviny a polotovary 65 %, stroje 18 % a hotové výrobky 17 %). Na domáci trh sa za päť mesiacov doviezli komodity (vrátane individuálnych dovozov spotrebného tovaru) za 102,3 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet skončil miernym prebytkom vo výške 1,1 mld. Sk. Medzi príjmové položky kapitálového a finančného účtu možno na prvom mieste zaradiť zahraničné investície (8,7 mld. Sk). Pomerne slabý bol záujem zahraničných investorov o vstup do medzinárodnej výrobnej spolupráce so slovenskými podnikmi formou priamych investícii. Objem základného zahraničného kapitálu vloženého do podnikov na území SR za prvých päť mesiacov roka dosiahol 1.1 mld. Sk a z 90 % bol realizovaný nákupom, resp. navýšením kmeňového majetku podnikov priamo zahraničným investorom. Oficiálne pôžičky predstavovali hodnotu 2,8 mld. Sk. Dynamicky sa zvyšoval dopyt subjektov podnikovej sféry po dlhodobých zahraničných úveroch, ktoré dosiahli čiastku 4,1 mld. Sk a oproti minulému roku sa zvýšili o 46 %. Z uvedenej sumy 1,3 mld. Sk predstavovali obchodné dlhodobé úvery spojené s dovozom tovarov a služieb. Finančné úvery vo výške 2,8 mld. Sk zapĺňali medzeru na domácom kapitálovom trhu. Nárast čistých dlhodobých a krátkodobých zdrojov čerpaných bankami zo zahraničia predstavoval 5.2 mld. Sk. Ich využitie bolo určené na financovanie rastúcich dovozov a na poskytovanie domácich devízových úverov slovenským podnikom. Vývoj platobných vzťahov s ČR bol ovplyvnený rastom aktív z transakcií na bežnom aj kapitálovom účte platobnej bilancie. V sledovanom období česká strana mesačne prekračovala limit hraničného úveru clearingového účtu, čo v celkovej sume predstavovalo inkaso devíz v sume 468 mil. USD, t.j. 13,8 mld. Sk. Rozhodujúcou položkou na strane výdavkov kapitálového účtu zostalo clearingové saldo, predstavujúce nárast pohľadávok voči ČR vo výške 22,6 mld. Sk. Ďalším činiteľom spôsobujúcim odlev kapitálu boli splátky prijatých úverov vo výške 5,3 mld. Sk. Nárast vkladov slovenských komerčných bánk v zahraničných peňažných ústavoch a poskytovanie úverov podnikovému sektoru vo výške 9,3 mld. Sk dotváralo súbor činiteľov vplývajúcich na odlev kapitálu do zahraničia. Celkové devízové rezervy NBS sa medzimesačne zvýšili o 8,9 mil. USD a k ultimu júla predstavovali 2 630,3 mil. USD. Stav celkových devízových rezerv NBS ku koncu júla zodpovedal 3,1-násobku predpokladaného priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR (priemerný dovoz = 854 mil. USD). Pozitívny dopad na vývoj devízových rezerv v júli mali nasledovné faktory - aktívne saldo devízového fixingu NBS vo výške 98,6 mil. USD (51 % z celkových príjmov), - platba z ČR za prekročenie hraničného úveru na clearingovom účte v objeme 82,4 mil. USD, - výnosy z predaja finančných aktív štátu a z deblokácie pohľadávok v objeme 0,3 mil. USD, - ostatné príjmy NBS vo výške 12,5 mil. USD. Stav devízových rezerv v tomto období znižovali - splátky dlhovej služby NBS vo výške 130,7 mil. USD (69 % z celkových výdavkov), z čoho 117,6 mil. USD predstavovali platby v oblasti CDZ, - splátky istiny úverov prijatých od MMF v objeme 43,2 mil. USD, - zníženie objemu prijatých depozit o 13,5 mil. USD, - ostatné výdavky NBS vo výške 1,3 mil. USD.

4 Celková hrubá zahraničná zadlženosť SR k dosiahla podľa predbežných údajov 4,9 mld. USD (z toho 4,7 mld. USD predstavovala zadlženosť v konvertibilných menách). Oficiálny dlh vlády SR a NBS tvoril 50 % z vonkajšieho zadlženia. III. MENOVÝ VÝVOJ Miera inflácie Mesačná 1/ (%) Ročná (%) Peňažná zásoba M2 2/4/ (%) Úvery komerčných bánk 3/ (%) Vklady v komerčných bankách 3/ (%) Diskontná sadzba (%) Lombardná sadzba 6/ (%) Priemerná medzibanková úroková sadzba BRIBOR (%) 1 deň 7 dní 14 dní 1 mesiac 25,1 18,5 3/ 13,0 4/ 18,3 4/ 12,0 5/ 14,0 16,73 7/ 17,20 7/ 17,50 7/ 17,86 7/ 11,7 18,8 3/ 1,5 17,9 12,0 13,18 13,89 14, ,4 11,4 1,7 5,0 3,0 11,0 13,1 5,44 1 5,73 5,89 Jún 10,6 3,1 3,7 11,0 13,1 6,78 6,96 7,17 7,38 1/ Ku koncu obdobia 5/ Od / M2 = obeživo, neterminované vklady, terminované vklady a úspory, vklady v cudzej mene 6/ Priemer za obdobie 3/ 31. december predchádzajúceho roka = 100, zmena 7/ Priemer za 2. polrok 4/ 1.1.bežného roka = 100, zmena 1.H 3,1 3,7 5,44 1 5,73 5,89 Peňažná zásoba M2 vzrástla v priebehu júla o 4,8 mld. Sk (1,6 %) a dosiahla 308,1 mld. Sk. Agregát M1 vzrástol o 2,7 mld. Sk a na jeho náraste sa podieľali výhradne neterminované vklady, ktoré sa zvýšili o 2,6 mld. Sk. Obeživo mimo bánk naopak mierne pokleslo. Neterminované vklady vykazovali kladné prírastky vo všetkých júlových dekádach, pričom najvýraznejší bol v prvej dekáde. Po prvýkrát v tomto roku sa zaznamenal kladný prírastok aj v poslednej dekáde mesiaca. Agregát kvázipeniaze vzrástol o 2,1 mld. Sk a na jeho náraste sa podieľali tak terminované vklady (1,9 mld. Sk), ako aj vklady v cudzej mene (0,2 mld. Sk). Korunové vklady, ako súčasť peňažnej zásoby, vzrástli v priebehu júla o 4,5 mld. Sk, pričom výraznejší nárast sa zaznamenal v podnikateľskej sfére. V štruktúre menového agregátu M2 došlo v priebehu júla k miernemu nárastu podielu agregátu M1 a poklesu podielu agregátu kvázipeniaze. V rámci obidvoch subagregátov peňažnej zásoby bol vývoj podielu ich zložiek protichodný. V agregáte M1 došlo k poklesu podielu obeživa a nárastu podielu neterminovaných vkladov. Veľkosť podielu kvázipeňazí na M2 bola ovplyvnená miernym poklesom podielu terminovaných vkladov a nárastom podielu vkladov v cudzej mene. 1,0 10,8 4,7 6,2 11,0 13,1 7,89 8,17 8,36 8,52 Dynamický rast korunových úverov, ktorý začal v marci, pokračoval v júli medzimesačným nárastom o 2,4 mld. Sk. Stav ku koncu júla bol 273,4 mld. Sk a prírastok oproti východisku roka predstavoval 15,2 mld. Sk. Pozitívnym javom vývoja korunových úverov bol výrazný podiel súkromnopodnikateľskému sektoru na celkovom prírastku vo výške 2,3 mld. Sk. Úvery v cudzej mene po náraste v 1. štvrt'roku a stagnácii v 2. štvrt'roku zaznamenali prírastok 0,9 mld. Sk, čím ich stav k ultimu júla dosiahol 18,5 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím

5 minulého roka bol medzimesačný prírastok vyšší o 1,4 mld. Sk (vlani pokles o 0,5 mld. Sk). Úhrn úverov v korunách a cudzej mene k ultimu júla bol 291,9 mld. Sk, čo predstavovalo prírastok 3,3 mld. Sk. V júni pokračoval pokles priemernej úrokovej miery zo stavu úverov celkom (15,78 %) a medzimesačné zmena dosiahla 0,05 boda. Poklesli aj úrokové miery všetkých druhov úverov podľa časovej viazanosti, pričom najviac sa znížila úroková miera zo strednodobých úverov (o 0,23 boda), z krátkodobých úverov (o 5 boda) a približne na rovnakej úrovni (12,81 %) zostala úroková miera z dlhodobých úverov. Priemerná úroková miera z celkových novoposkytnutých (čerpaných) úverov (16,2 mld. Sk) sa v júni znížila až o 0,47 boda na 15,97 %. Výraznejšie zníženie priemernej úrokovej miery z dlhodobých úverov na úroveň 15,14 % v júni bolo ovplyvnené zmenou štruktúry úverov podľa úrokových miera ich celkovým objemom. V júni sa poskytlo 1,6 mld. Sk dlhodobých úverov, čo bolo o 0,7 mld. Sk viac ako v predchádzajúcom mesiaci, pričom sa zvýšil podiel úverov čerpaných za úrokovú mieru do 15 %. Priemerná úroková miera z primárnych korunových vkladov sa v júni zvýšila o 0,29 boda na 9,15 %. Tento rast ovplyvnilo najmä zvýšenie úrokových mier z neterminovaných vkladov o 0,29 boda na 3,38 %. Podiel neterminovaných vkladov na celkových vkladoch predstavoval 40,2 %. Úroková miera z terminovaných vkladov zostala na úrovni 12,88 %, avšak v ich časovej štruktúre došlo k zmenám úrokových mier. Zvýšili sa úrokové miery z 1-mesačných vkladov o 0,74 a 3-mesačných vkladov o 8 boda, zároveň sa znížili úrokové miery zo 6-mesačných vkladov o 0,66 a o 18-mesačných vkladov a 0,20 boda. Cena sekundárnych zdrojov sa v júni zvýšila o 0,38 boda na 13,52 %. Priemerné úrokové miery z terminovaných medzibankových vkladov a pôžičiek, ktoré predstavovali 96 % zcelkových medzibankových vkladov a pôžičiek, sa zvýšili o 5 boda, najviac z krátkodobých vkladov o 8 boda. Úroková marža obchodných bánk sa oproti máju znížila zo 6,97 na 6,63 boda v dôsledku zvýšenia priemerných úrokových mier z korunových vkladov. Výsledky finančných procesov k ultimu júla v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sumu aktív a pasív NBS podstatne neovplyvnili. Bilančná suma poklesla o 2,2 mld. Sk (o 1,15 %). Medzimesačné zmeny v bilancii NBS ovplyvnili k ultimu júla čistú pozíciu sektorov ekonomiky SR vo vzťahu k NBS. Zvýšením pohľadávok o 1,2 mld. Sk a znížením záväzkov o 3,9 mld. Sk vzrástla o 5,1 mld. Sk čistá pozícia voči zahraničiu. Čistý dlh vládneho sektora sa znížil o 1,4 mld. Sk na pasívum 16,9 mld. Sk pri poklese pohľadávok NBS voči ŠR (o 3,1 mld. Sk) a poklese záväzkov o 1,7 mld. Sk. Čistá dlžníčka pozícia obchodných bánk sa zlepšila o 1,7 mld. Sk na pasívum 16,4 mld. Sk. Na zabezpečenie zámerov menovej politiky v 3. štvrt'roku bol vyčlenený úverový priestor na poskytovanie úverov podnikom a domácnostiam vo výške 287,4 mld. Sk, čo predstavovalo oproti stavu k prírastok 3,3 mld. Sk a oproti východisku roka 20,7 mld. Sk (index rastu 107,8). Podľa predbežných údajov k ultimu júla peňažné ústavy poskytli úvery podnikom a domácnostiam vo výške 286,8 mld. Sk, čo bolo o 2,7 mld. Sk viac oproti stavu dosiahnutému k a oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 27,0 mld. Sk. Aj napriek nerovnomernému vývoju likvidity bankového sektora nedošlo k čerpaniu núdzového úveru a nevyskytla sa ani požiadavka na čerpanie lombardného úveru. Banky nemali problémy s naplnením stanovenej mesačnej priemernej výšky povinných minimálnych rezerv (plnenie na 100,4%). Vývoj úrokových sadzieb na medzibankovom peňažnom trhu sa v júli pohyboval stále pod diskontnou úrokovou sadzbou. V súvislosti s týmto dochádzalo k nízkemu využívaniu zmenkových obchodov, ktoré boli v tomto období jedinou formou refinancovania obchodných bánk. V zmenkových obchodoch došlo pri výške 0,3 mld. Sk ku koncu júla k ich miernemu medzimesačnému poklesu. Oproti východisku roka predstavoval pokles zmenkových obchodov 1,6 mld. Sk. V júli Ministerstvo financií SR, vzhľadom na priaznivý vývoj hospodárenia ŠR, neuskutočnilo žiadnu emisiu štátnych pokladničných poukážok. Keďže nemali splatnosť žiadne emisie ŠPP, počas celého mesiaca sa nachádzalo v obehu ks krátkodobých štátnych cenných papierov, z toho emisie, ktoré kryjú schodok bežného hospodárenia ŠR, predstavovali objem ks ŠPP. Zvyšok tvorili ŠPP, ktoré boli emitované v minulom roku na krytie schodku ŠR SR za rok do obdobia schválenia štátneho záverečného účtu. Na sekundárnom trhu NBS uskutočňovala len REPO obchody s krátkou dobou splatnosti (do 7 dní). Z objemového hľadiska mierne prevažoval refinančný typ (53 % refinančný REPO obchod, 47 % obrátený REPO obchod). NBS zobchodovala v júli na sekundárnom trhu ks ŠPP. V portfóliu NBS bolo od 644 ks do ks ŠPP. Priemerné úrokové sadzby na trhu medzibankových depozit v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom boli vyššie o 1,15 boda (depozitá do jednomesačného časového horizontu), resp. o 0,66 boda (3-mesačné depozitá). Priemerná úroková sadzba 1-mesačných peňazí v júli bola 8,52 % p.a. a 3-mesačných peňazí 8,74 % p.a. V júli bola v zmysle zákona č. 184/ Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov SR vydaná emisia štátnych dlhopisov č. 014 v sume 1,67 mld. Sk. Emisiou štátnych dlhopisov č. 014 sa ukončila séria siedmich emisií štátnych dlhopisov, ktoré sa vydali na krytie schodku ŠR za rok. Emisia sa na trh uviedla formou aukcie americkým spôsobom. Na aukcii sa celkove zúčastnilo 11 subjektov, z toho 10 bankových a 1 nebankový. Ministerstvo financií SR akceptovalo ponuky 5 subjektov.

6 IV. VLÁDNY SEKTOR 1/ Štátny rozpočet Príjmy (mld. Sk) 1/ Kumulatívne hodnoty Výdavky (mld. Sk) 1/ Saldo (mld. Sk) 144,5 167,5-23,0 139,1 162,0-22,9 60,4 66,4-6,0 Jún 1.H K ultimu júla vykázal štátny rozpočet SR deficit 1,4 mld. Sk, čo v porovnaní s júnovým prebytkom ( mld. Sk) znamenalo zhoršenie hospodárenia o 1,5 mld. Sk. Celý rozpočtový schodok bol vykrytý emisiami a následným predajom ŠPP. V oblasti rozpočtových príjmov aj v júli pokračovala priaznivá tendencia ich vývoja. Príjmy na úrovni 90,9 mld. Sk boli oproti časovým predpokladom vyššie o 5,5 mld. Sk, a to najmä v dôsledku priaznivého plnenia daňových príjmov (60,6 % z ročného rozpočtu), pričom daň z pridanej hodnoty (v objeme 30,4 mld. Sk) prevýšila časový predpoklad o 5,2 mld. Sk a daň z príjmov právnických a fyzických osôb (v objeme 29,4 mld. Sk) o 1,8 mld. Sk. Naďalej pretrvával nepriaznivý vývoj v oblasti spotrebných daní (zaostávanie oproti časovým predpokladom o 5,1 mld. Sk). Výdavky štátneho rozpočtu vo výške 92,3 mld. Sk sa plnili na 55,1 % a ich vývoj bol ovplyvnený dopadom clearingového zúčtovania platobného styku s Českou republikou vo výške 2,6 mld. Sk. Po vylúčení tohto vplyvu by štátny rozpočet vykazoval prebytok 1,2 mld. Sk. Čerpanie rozpočtových výdavkov za sedem mesiacov bolo oproti časovým predpokladom nižšie o 7,9 mld. Sk. Vnútorná zadlženosť vlády SR voči bankovej sústave dosiahla k ultimu júla 61,7 mld. Sk, z toho NBS úverovala 16,4 mld. Sk a komerčné banky 45,3 mld. Sk. V. INFORMÁCIE V dňoch sa za účasti 227 vystavovateľov zo SR, ČR, Rakúska, Švajčiarska, Nemecka a Maďarska konal v Banskej Bystrici III. ročník medzinárodného veľtrhu finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva FINEX 95. Veľtrhu sa zúčastnila aj delegácia Európskej únie. Národná rada SR schválila 20. septembra na svojom zasadaní návrh nového devízového zákona. Zákon upravuje práva a povinnosti tuzemcov a cudzincov v devízových vzťahoch, vymedzuje pôsobnosť devízových a colných orgánov. Podstatou novely zákona je zrušenie obmedzenia pre operácie na bežnom účte platobnej bilancie. Banková rada NBS na svojom zasadaní 25. septembra schválila v súvislosti s novým devízovým zákonom Návrh vyhlášky MF SR a NBS, ktorou sa vykonáva devízový zákon. 75,4 75,3 75,4 75,3 90,9 92,3-1,4 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Menový odbor Štúrova 2, Bratislava Vydáva: Odbor verejných informácií NBS tel.: , , fax: Texty zadané do tlače 26.9.

biatec_apr09.indd

biatec_apr09.indd 8 ročník 17, 4/2009B I Vývoj platobnej bilancie v roku 2008 VÝVOJ NA BEŽNOM ÚČTE PLATOBNEJ BILANCIE Za január až december 2008 sa saldo bežného účtu platobnej bilancie medziročne zhoršilo o 1 108,7 mil.,

Podrobnejšie

Marcový men prehlad

Marcový men prehlad OBSAH 1. Menový vývoj... 3 1.1. Faktory vývoja peňažnej zásoby... 3 1.2. Štruktúra peňažnej zásoby... 4 1.3. Celkové úverové aktivity... 5 1.4. Vývoj úrokových mier v marci 1996... 6 2. Realizácia menovej

Podrobnejšie

máj - menový prehľad

máj - menový prehľad OBSAH 1. Menový vývoj... 3 1.1. Faktory vývoja peňažnej zásoby... 3 1.2. Štruktúra peňažnej zásoby... 4 1.3. Celkové úverové aktivity... 6 1.4. Vývoj úrokových mier v apríli 1996... 6 2. Realizácia menovej

Podrobnejšie

VS_text_sk.indd

VS_text_sk.indd Prílohy Výročná správa 2004 Zoznam tabuliek v prílohe Vybrané ukazovatele menového a hospodárskeho vývoja SR...155 Skrátená verzia mesačnej bilancie aktív a pasív k 1. 1. 2004 (banky SR a pobočky zahraničných

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa o hosp NBS 2008 do NR SR-len 2 èasš_podpisy.doc

Microsoft Word - Správa o hosp NBS 2008 do NR SR-len 2 èasš_podpisy.doc Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok Obsah správy 1. Náklady a výnosy NBS str. 2 1.1. Celkové zhrnutie str. 2 1.2. Oblasť menová str. 3 1.2.1. Výkon menovej politiky 1.2.2. Správa

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike Bratislava, 30. máj 2018 Obsah 1. Trendy a riziká

Podrobnejšie

FS 10/2014

FS 10/2014 POZNÁMKY účtovnej závierky zostavenej k...20... v eurách A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností. 2. Obchodné meno priamej materskej

Podrobnejšie

MP_S_06/2003

MP_S_06/2003 MENOV PREHªAD JÚN 2003 OBSAH 1. Celkové zhrnutie... 3 2. Inflácia... 3 2.1. Index spotrebiteľských cien... 3 2.2. Ceny výrobcov v máji 2003... 6 3. Faktory ovplyvňujúce vývoj inflácie... 8 3.1. Menové

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

FS 9/2012

FS 9/2012 01 02 03 04 05 Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012, 014 - (07X, 09X) 051 - (095A) Iný dlhodobý

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing.

Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing. Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing. Jaroslav Holota, vedúci ekonomického oddelenia V Starej

Podrobnejšie

K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2

K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2 K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2 K A P I T O L A 2 2 MENOVÝ VÝVOJ Vývoj ekonomických fundamentov Slovenska v roku prebiehal v prostredí externej finančnej krízy, ktorá spôsobila spomalenie reálnej ekonomickej

Podrobnejšie

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VÝROČNÁ SPRÁVA 1994

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VÝROČNÁ SPRÁVA 1994 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VÝROČNÁ SPRÁVA 1994 Vydala: Národná banka Slovenska Štúrova 2 818 54 Bratislava Kontakt: Odbor verejných informácií tel.. 7/364 349, 21 34 5, 21 34 14 fax: 7/21 34 12 Obsah Úvodné

Podrobnejšie

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Bilancia aktív a pasív D (SUV) 09-04 Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21.

Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21. Záverečný účet Obce Lechnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jozef Musala, starosta obce Spracoval: Mária Irhová V Lechnici dňa 21. 4. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Ročná správa za rok 2009

Ročná správa za rok 2009 dôchodková správcovská spoločnosť ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA d.s.s., a.s., za rok 2009 (v zmysle Vyhlášky NBS č. 567/2006 Z.z. v znení neskorších

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, apríl 2015 Odbor ekonomických a menových analýz Tvrdé indikátory Februárové tržby, produkcia a export potvrdzujú očakávania zrýchleného rastu HDP v 1Q2015. Nastalo oživenie automobilového

Podrobnejšie

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013 Tlačová konferencia Lízingový trh na Slovensku v 1.polroku 2013 11.9.2013 1 Ukazovatele hospodárstva SR v 1.polroku 2013 - vybrané oblasti HDP + 2,0 % Priemyselná produkcia + 2,6 % Stavebná produkcia -

Podrobnejšie

Dof (HMF) Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a em

Dof (HMF) Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a em Dof (HMF) 03-02 Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov Identifikačný kód SOLID konzervatívny d.f.,

Podrobnejšie

Teplate_analyza_all

Teplate_analyza_all Firma VZOR Finančná analýza spoločnosti Jún 2014 1. Základné informácie o spoločnosti IČO: 11111111 DIČ: 22222222 Právna forma: Dátum vzniku: Sídlo: spoločnosť s ručením obmedzeným 8. novembra xxxx xxxxx

Podrobnejšie

text_JUN

text_JUN Menový prehľad September 2005 Menový prehľad September 2005 Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Kontakt: Odbor verejných informácií tel.: 02/5787 2141, 5787 2149 fax: 02/5787 1128 http://www.nbs.sk Registračné

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, september 2018 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmiernenie ekonomickej aktivity v EA, priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby poklesli, produkcia najmä kvôli autám

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 5. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2015

Záverečný účet obce 2015 Záverečný účet Obce Viničky a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Spracoval: Michal Takáč starosta obce Darina Nagyová referentka Vo Viničkách dňa 15.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Podrobnejšie

SFS_tlacovka_Maj 2015 [Compatibility Mode]

SFS_tlacovka_Maj 2015 [Compatibility Mode] Správa o finančnej stabilite k máju 2015 27.5.2015 Externé a domáce prostredie z pohľadu finančnej stability Ďalšie zlepšovanie ekonomickej situácie; vybrané riziká pretrvávajú Vývoj Zlepšovanie ekonomickej

Podrobnejšie

Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých

Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých úrokových výnosov o 7,0 % na 2 776 miliónov (3. štvrťrok

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

Národná banka slovenska Menový prehľad Júl 2008

Národná banka slovenska Menový prehľad Júl 2008 Menový prehľad Júl NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Kontakt: Oddelenie komunikácie tel.: 02/5787 2141, 5787 2146 fax: 02/5787 1128 http://www.nbs.sk Spracované na základe Situačnej

Podrobnejšie

0-Titulná strana Slov.pdf

0-Titulná strana Slov.pdf Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ročenka slovenského stavebníctva 2019 Bratislava, jún 2019 P u b l i k á c i a ROČENKA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2019 SPRACOVATEĽ PUBLIKÁCIE ÚEOS - Komercia,

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc)

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc) Účtovné výkazy bánk (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 6 do 3 1 1 2 2 0 0 6 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 0 0 0 0 2 0 0 6 IČO 35871211 Obchodné

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jedn

VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jedn VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo PSČ Názov

Podrobnejšie

ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 2011

ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 2011 ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 211 Štatistický bulletin Me n o vá a f i n a n č n á š tat i s t i k a December 211 Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

OS_titulka.cdr

OS_titulka.cdr ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA k 1. 4. 2019 Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku NBS banková rada guvernér odbor kancelárie guvernéra odbor interného auditu operačného rizika a stratégie

Podrobnejšie

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm MESTSKÁ ČASŤ K O Š I C E - P O Ľ O V Z Á V E R E Č N Ý ÚČET 2012 Mgr. Mária B i r o š o v á starostka - 2 - V zmysle zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Microsoft Word - livelink

Microsoft Word - livelink ÚVODNÉ SLOVO Rada guvernérov sa na svojom zasadaní 2. mája 2012 na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy rozhodla znížiť úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií Eurosystému o 25 bázických

Podrobnejšie

Uplatňovanie medzinárodných štandardov finančného vykazovania Výkaz o finančnej situácii bilancia prezentuje stav majetku a záväzkov komerčnej b

Uplatňovanie medzinárodných štandardov finančného vykazovania Výkaz o finančnej situácii bilancia prezentuje stav majetku a záväzkov komerčnej b Uplatňovanie medzinárodných štandardov finančného vykazovania... 13 Výkaz o finančnej situácii bilancia prezentuje stav majetku a záväzkov komerčnej banky k vykazovanému obdobiu a porovnáva bezprostredne

Podrobnejšie

SK L 202/54 Úradný vestník Európskej únie EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 17. júla 2009, ktorým sa mení a

SK L 202/54 Úradný vestník Európskej únie EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 17. júla 2009, ktorým sa mení a L 202/54 Úradný vestník Európskej únie 4.8.2009 EURÓPA CENTRÁLNA BANKA ROZHODNUTIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 17. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile BILANCIA AKTÍV A PASÍV Bil (NBS) 1-12 Názov banky/pobočky zahraničnej banky: Kód banky/pobočky zahraničnej banky: Hlásenie ku dňu: Druh hlásenia t1 Infinity Capital, o.c.p., a.s. S3103110028 30.06.2017

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa 02. 05. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 NÁVRH Záverečného účtu Obce Horňa za rok 2017 Predkladá: Ing. Slavomír Pšak Spracoval: Jana Rybnická V Horni, dňa 26.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.02.2018 Záverečný účet

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet  2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210 OBEC Slatinské Lazy, 962 25 Slatinské Lazy,111 ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012-1 - Vypracoval: Erika Fojtíková Schválené: Obec Slatinské Lazy má k 31.12.2012 má 484 obyvateľov. Na čele obce je

Podrobnejšie

Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovní

Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovní Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovníčka Vo veľopolí dňa 02.05.2018 Návrh záverečného účtu

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

Uznesenie č. 289/2017 z 5. Júna 2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Jána Tirpáka k Záverečnému účtu obce K

Uznesenie č. 289/2017 z 5. Júna 2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Jána Tirpáka k Záverečnému účtu obce K Uznesenie č. 289/2017 z 5. Júna 2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Jána Tirpáka k Záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 2016 a schvaľuje Záverečný účet obce

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11. júna 2012

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Súvaha Úč SP 1-01 SÚVAHA k 31.12.2016 (v eurách) za obdobie od mesiac rok mesiac rok 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Spôsob podania výkazu*) x - riadne IČO 3 0 8 0 7 4 8 4 - opravné - opakované Názov účtovnej

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc)

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc) V Studienke, maj 2014 Záverečný účet Obce Studienka za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, dňa 16.02.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 Záverečný účet Obce JOVICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: František Barci Spracovala: Ildikó Lukácsová V Joviciach, dňa: 22.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesené na úradnej tabuli dňa:

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa

Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa 28.05.2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Regulovaná informácia POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o bur

Regulovaná informácia POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o bur Regulovaná informácia POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Časť 1.- Identifikácia emitenta

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strednodobá predikcia P2Q-219 Odbor ekonomických a menových analýz Národná banka Slovenska 11. júna 219 1 Zhrnutie Nové informácie slabší zahraničný dopyt (1,4 p. b. kumulatívne) odlišná štruktúra HDP

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok-schv\341len\375)

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok-schv\341len\375) Záverečný účet Obce Slepčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Ján Határ, starosta obce Spracoval: Ing. Anna Koprdová V Slepčanoch, dňa 28.2.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.2.2017

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Microsoft Word Sprava 04 DKG.doc

Microsoft Word Sprava 04 DKG.doc VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k 31.12.2003 Správa o hospodárení k 31.12.2003 VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ

Podrobnejšie

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava IČO: V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Br

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava IČO: V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Br OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava IČO: 31318916 V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Bratislava, 26. apríla 2019 a) INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2012

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2012 Záverečný účet obce Lenartov za rok 2012 V Lenartove, máj 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok2018)

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok2018) Záverečný účet Obce Slepčany za rok 2018 Predkladá : Ing. Ján Határ, starosta obce Spracoval: Ing. Anna Koprdová V Slepčanoch, dňa 10.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.02.2019,

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen Záverečný účet Obce Janovík za rok Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa 12.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 15.3.2017 Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 9. apríl 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH

Podrobnejšie

Polroná správa k o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Bratislava, august 2007

Polroná správa k o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Bratislava, august 2007 Polroná správa k 30.6.2007 o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Bratislava, august 2007 VZOR Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa Návrh záverečného účtu vy

Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa Návrh záverečného účtu vy Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa 03.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 04.05.2018 Záverečný účet

Podrobnejšie

ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úze

ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách úze ODBORNÉ STANOVISKO hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018 Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013 Dôvodová správa K bodu: Rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky 2011 2013. Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje predovšetkým príjmy

Podrobnejšie

1 / 6 Úrokové sadzby platné od Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátn

1 / 6 Úrokové sadzby platné od Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátn 1 / 6 Úrokové sadzby platné od 26. 6. 2018 Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Podrobnejšie

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Park Side London Ltd za obdobie končiace sa 31. decembra 2018

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Park Side London Ltd za obdobie končiace sa 31. decembra 2018 Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti za obdobie končiace sa 31. decembra Obsah Správa audítora 1 Výkaz ziskov a strát 2 Výkaz o úplnom výsledku hospodárenia 3 Súvaha 4 Výkaz zmien vlastného imania

Podrobnejšie

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016 Ing. Andrea Marhevková Hlavná kontrolórka obce Hranovnica Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016 (v súlade s 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

1 / 6 Aktuálne úrokové sadzby platné od Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov

1 / 6 Aktuálne úrokové sadzby platné od Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov 1 / 6 Aktuálne úrokové sadzby platné od 3. 9. 2019 Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa Návrh záverečného účtu: -

Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa Návrh záverečného účtu: - Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa 09. 04. 2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.04.2019 - zverejnený

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

C. BANKOVÝ DOHĽAD V ROKU 2000

C. BANKOVÝ DOHĽAD V ROKU 2000 C. BANKOVÝ DOHĽAD V ROKU 2000 1. VÝVOJ BANKOVÉHO SEKTORA SR V ROKU 2000 Vo vývoji bankového sektora Slovenskej republiky sa v roku 2000 začali prejavovať pozitívne výsledky programu reformy bankového sektora

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe Záverečný účet Obce Lupoč za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom ho hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, marec 2019 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Pozitívne správy z mesačných ukazovateľov z reálnej ekonomiky z EÚ (produkcia, maloobchod), výnimka nemecký priemysel. Produkcia,

Podrobnejšie

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012 CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok / Year OBJEM A POČET PREVODOV SPOLU Value and Number of Transfers Total POČET PREVÁDZKOVÝCH DNÍ/Number of Days of Operation

Podrobnejšie

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška An

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška An Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška Andrej Hamara Branislav Pristáč INFOSTAT Inštitút informatiky

Podrobnejšie