Obchodný vestník 58/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obchodný vestník 58/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav"

Prepis

1 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Abrahám Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šándorova 3197/1, Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Róbert Baran Seberíniho 2, Bratislava Spisová značka správcovského spisu: 8K/12/2015 S1156 Okresný súd Bratislava I Spisová značka súdneho spisu: 8K/12/2015 Iné zverejnenie Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok: Ing. Róbert Baran, správca úpadcu Miroslav Abrahám, nar.: , Šándorova 3197/1, Bratislava, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dončova 6, Ružomberok, IČO: , celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 594,- titulom rozhodnutia č.: ÚVTOS a ÚVV-5-140/ zo dňa , v spojení s Rozhodnutím odvolacieho orgánu č. GR ZVJS-2-2/ zo dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť v zmysle 54 ods. 1 zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, uhradiť trovy výkonu väzby za súdom určené obdobie od do , poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č V Bratislave, Ing. Róbert Baran - správca úpadcu K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Fibichova 13, Košice IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Koľveková Werferova 1, Košice Spisová značka správcovského spisu: 26K/65/2014 S 1354 Okresný súd Košice I Spisová značka súdneho spisu: 26K/65/2014 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Súpisová zložka majetku: Peňažná pohľadávka Dlžník: Ing. Darina Gregušová, Fibichova č.13, Košice Právny titul: Pohľadávka zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Uznesením OS Košice I sp.zn.30nckr/3/2015 zo dňa bola odporkyni uložená povinnosť zaplatiť sumu vo výške 6640,- do všeobecnej podstaty v konkurznom konaní pod sp.zn.26k/65/2014 a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia. Súpisová hodnota majetku (aj mena): ,- Eur JUDr. Jana Koľveková, správca konkurznej podstaty 1

2 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVAKS, s.r.o., v konkurze Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: M. R. Štefánika 174/27, Uhrovec IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová Piaristická 46, Trenčín Spisová značka správcovského spisu: 38K/48/2015 S106 Okresný súd Trenčín Spisová značka súdneho spisu: 38K/48/2015 Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru I. správca: JUDr. Danica Birošová Piaristická Trenčín Slovenská republika správca vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 106 úpadca: AVAKS, s.r.o., v konkurze M. R. Štefánika 174/27 Uhrovec Slovenská republika IČO: spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31448/R adresát: Okresný súd Trenčín Piaristická Trenčín Slovenská republika vyhotovené: v Trenčíne, dňa II. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa , sp. zn.: 38K/48/2015, vydaným v právnej veci 2

3 navrhovateľa Molitas, spol. s r.o., sídlo: Raková u Golisa 271, , IČO: , spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1827/L o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok právnickej osoby AVAKS, s.r.o., M. R. Štefánika 174/27, Uhrovec , Slovenská republika, IČO: , spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31448/R, došlo k ustanoveniu fyzickej osoby: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, Trenčín, Slovenská republika, správca vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 106 do funkcie správcu úpadcu, s dátumom zverejnenia uvedeného uznesenia v Obchodnom vestníku OV 241/2015 zo dňa Počas konania schôdze veriteľov dňa došlo k zvoleniu veriteľského výboru v zložení: ČSOB, a.s, MOLITAS, spol. s r.o., ALLTACK, s.r.o.. Zvolanie zasadnutie veriteľského výboru bolo vykonané bezprostredne po jeho zvolení s následne opísaným programom. III. Program zasadnutie veriteľského výboru predstavuje: a) otvorenie a voľba predsedu veriteľského výboru; b) rôzne; c) záver; IV. K bodu a): Otváram zasadnutie veriteľského výboru úpadcu AVAKS, s.r.o., M. R. Štefánika 174/27, Uhrovec , Slovenská republika, IČO: , spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31448/R. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú všetci jeho zvolaní členovia, ktorí svoju prítomnosť potvrdili podpisom do prezenčnej listiny. Zaznamenáva sa konštatovanie správcu: Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú všetci jeho zvolení členovia, ktorí svoju prítomnosť potvrdili podpisom do prezenčnej listiny. Následne, pristúpilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru, hlasovanie prebehlo tak, ako to vyplýva z nasledovného prehľadu jednotlivých hlasovaní. Po vykonaní hlasovania v rozsahu a spôsobom vyššie uvedenom, kontrole správnosti vykonaného hlasovania a jeho výsledkov došlo ku konštatovaniu, že predseda veriteľského výboru bol zvolený Správca vyzval prítomných k vyjadreniu sa k priebehu schôdze, žiaden z prítomných veriteľov nenamietal priebeh schôdze z pohľadu priebehu či výsledkov hlasovania. Priebeh hlasovania: Hlasovanie o veriteľovi: Za: MOLITAS, spol. s r.o. Počet hlasov za: 3 Proti : nikto Počet hlasov proti: 0 Zdržali sa: nikto 3

4 Počet hlasov zdržaných: 0 Po vykonanom hlasovaní bolo prijaté uznesenie: Uznesenie číslo 1: Predsedom veriteľského výboru je veriteľ: MOLITAS, spol. s r.o. V. K bodu b): K uvedenému bodu neboli predložené návrhy na rokovanie. VI. K bodu c): Schôdza prebehla v súlade s ustanoveniami všetkých relevantných právnych predpisov, účinných v dobe konania schôdze v Slovenskej republike. Voči uzneseniam prijatým prítomnými veriteľmi počas trvania schôdze neboli podané žiadne námietky alebo sťažnosti. Program schôdze veriteľov bol v celosti vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za účasť a schôdzu o 10:50 hod. ukončil. Táto zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis bude v lehote stanovenej 35 od. 6 Zákona číslo 7/2005 Z.z. doručený Okresnému súdu Trenčín na uloženie do súdneho spisu JUDr. Danica Birošová predseda VV správca úpadcu: AVAKS, s.r.o., v konkurze číslo konania: 38K/48/2015 konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mandúchová Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pavlovičovo námestie 26, Prešov IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Slavomír Dubjel 4

5 Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Puškinova 16, Prešov 1K/26/2013 S1390 Okresný súd Prešov 1K/26/2013 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Poradové číslo súpisovej zložky: 2 Opis súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu v banke Zostatková suma: 1,13 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: úroky na správcovskom účte Číslo účtu: IBAN SK Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: Súpisová hodnota: 1,13 EUR Deň zapísania majetku do súpisu: Dôvod zapísania majetku do súpisu: 67 ods. 1 písmeno b) ZKR Poradové číslo súpisovej zložky: 3 Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu Celková suma: 8416,67 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: 72 ods. 2 ZKR - zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie január 2014 až február 2016 Súpisová hodnota: 8416,67 EUR Deň zapísania majetku do súpisu: Dôvod zapísania majetku do súpisu: 67 ods. 1 písmeno b) ZKR Poradové číslo súpisovej zložky: 4 Opis súpisovej zložky: Nespotrebovaná časť preddavku Zostatková suma: 663,88 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku Číslo účtu: IBAN SK Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO:

6 Súpisová hodnota: 663,88 EUR Deň zapísania majetku do súpisu: Dôvod zapísania majetku do súpisu: 67 ods. 1 písmeno d) ZKR V Prešove dňa JUDr. Slavomír Dubjel, správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mandúchová Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pavlovičovo námestie 26, Prešov IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Slavomír Dubjel Puškinova 16, Prešov Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2013 S1390 Okresný súd Prešov Spisová značka súdneho spisu: 1K/26/2013 Iné zverejnenie JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Mandúchová Katarína, nar , bytom Pavlovičovo námestie 26, Prešov oznamuje v súlade s ustanovením 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že zhotovil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku. V Prešove dňa JUDr. Slavomír Dubjel, správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERRZASTAV SK, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Závodská cesta 3911/24, Žilina IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Eva Plichtová, PhD. Radlinského 1718, Dolný kubín Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 Okresný súd Žilina Spisová značka súdneho spisu: 18R/1/2015 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku JUDr. Eva Plichtová,PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., IČO: týmto v zmysle ust. 76 ods.3 "ZoKR" dopĺňam súpis všeobecnej konkurznej podstaty o novú súpisovú zložku majetku: P.č. Názov súpisovej položky Súpisová hodnota majetku Spoluvlast. podiel úpadcu sporný zápis v prospech dôvod sporného zápisu 6

7 6 Peňažná pohľadávka - čiastočná úhrada faktúry č. OF za prevedené práce pre v zmysle ZoD pre odberateľa TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, Bratislava 5, /1 JUDr. Eva Plichtová, PhD. K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AC-METAL s.r.o. "v konkurze" Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hnilecká 19, Gelnica IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: doc. JUDr. Ján Pirč, CSc. Kpt. Nálepku 17, Košice Spisová značka správcovského spisu: 26K/46/2014/S714 Okresný súd Košice I Spisová značka súdneho spisu: 26K/46/2014 Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu AC-METAL s.r.o. "v konkurze", IČO: , Hnilecká 19, Gelnica, Slovenská republika (ďalej len "správca"), týmto v súlade s 92 ods. 6 posledná veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, s primeraným použitím 24 ods. 9 posledná veta zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov ZVEREJŇUJE, že: dňa sa uskutočnila tretia dražba v čase od 14:00 hod. do 14:15 hod., v kancelárii správcu na adrese: kpt. Nálepku 17, Košice; predmetom ktorej bol spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/1, ku všetkým nehnuteľnostiam ako celku, tak ako stoja a ležia ( 501 Občianskeho zákoníka), zapísaným na liste vlastníctva č. 3271, v Okrese: Gelnica, Obci: Gelnica, katastrálne územie: Gelnica, spolu s ich príslušenstvom a súčasťami, tvoriace časť súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu a súpis majetku oddelenej podstaty úpadcu, podľa zverejnení v Obchodnom vestníku (OV) 85/2015 (ďalej len "nehnuteľnosti" alebo "predmet dražby"), ktorá sa uskutočnila v súlade s oznámením o dražbe, zverejneným v OV 33/2016 dňa Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: Poznámka: "Rozhodnutie č. 26K/46/2014 zo dňa o vyhlásení konkurzu na majetok AC-METAL s.r.o. "v konkurze", IČO: , Hnilecká 19, Gelnica k všetkým nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 3271, Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., kpt. Nálepku 17, Košice, P 230/ /15". Ťarchy (vydražením nehnuteľností zanikajú): Zmluva o zriadení záložného práva č. 29/06/040387/A/1 zo dňa k nehnuteľnostiam: pozemkom KN-C č. 2805/1 až 2805/13 a k stavbám so súpis. č.: 1733, 1734, 1738, 1740, v prspech INVEST-KAPITAL, a.s., IČO: , Hattalova 12/C, Bratislava (zabezpečený veriteľ v konkurze), V 581/ /06, Z 289/ /12. Zmluva o zriadení záložného práva č. 023/07/040387/A/001 zo dňa k nehnuteľnostiam: pozemok KN-C č. 2805/1 až 2805/13 a k stavbám so súpis. č.: 1733 až 1742, v prospech INVEST-KAPITAL, a.s., IČO: , Hattalova 21/C, Bratislava (zabezpečený veriteľ v konkurze), V 434/ /07, Z 289/ /12. Znalecký posudok: Číslo znaleckého posudku Meno znalca Dátum vyhotovenia Všeobecná hodnota predmetu dražby 7

8 9/2011 Ing. Ján Modrák ,38,-Eur Najnižšie podanie: ,33,-Eur (t.j. 55% zo súpisovej hodnoty nehnuteľností). Dražobník a licitátor: správca. PRIEBEH A VÝSLEDOK DRAŽBY: Po otvorení dražby licitátor skonštatoval, že tretej dražby sa nezúčastnil žiaden dražiteľ, pri dražbe preto nebolo urobené ani najnižšie podanie. Licitátor z tohto dôvodu tretiu dražbu vyhodnotil ako neúspešnú a túto ukončil. V Košiciach. Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714, dražobník a licitátor. K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Obchodné meno správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Priemyselná 720, Strážske SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze" Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, Košice 31K/58/2014 S1240 Okresný súd Košice I 31K/58/2014 Výmaz poznámky o spornom zápise Oznam o výmaze poznámky o spornom zápise Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, Banská Bystrica, IČO: , sídlo príslušnej kancelárie Južná trieda 48, Košice, značka správcu: S1240 (ďalej aj len ako Správca ), ako správca úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom Priemyselná 720, Strážske, IČO: (ďalej aj len ako Úpadca ), oznamuje v súlade s ustanovením 78 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že z dôvodu včasného nepodania vylučovacej žaloby Správca vymazal poznámku o spornom zápise majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Česká exportní banka, a.s., so sídlom Vodičkova 34, č. p. 701, Praha 1, Česká republika, IČ: , zapísanú v prospech spoločnosti Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, so sídlom Moskovská 13, Bratislava, IČO: , vo vzťahu k súpisovej zložke majetku parcela reg. C č. 1861/95 ostatné plochy o výmere m 2, zapísaná na LV č pre k.ú. Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, inv. č.: , spoluvlastnícky podiel Úpadcu 1/1, súpisová hodnota: 841 EUR. Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Sucháčová Lekáreň U leva Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cukrovarská 22/49, Rimavská Sobota IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. 8

9 Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Horná 23, Banská Bystrica 1R/14/2015 S1240 Okresný súd Banská Bystrica 1R/14/2015 Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU v reštrukturalizácii dlžníka Zlata Sucháčová Lekáreň U leva, IČO: , Rimavská Sobota, Cukrovarská 22/49 (ďalej aj len ako Dlžník ) konaného v zmysle ust. 128 et seq. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZKR ) Sp. zn. Okresného súdu Banská Bystrica: 1R 14/2015 Miesto konania schôdze veriteľov: sídlo obchodnej spoločnosti MED - ART, spol. s.r.o. Hornočermánska Nitra Dátum a čas konania: Program zasadnutia: reštrukturalizačného plánu o ďalších 30 dní od 12:00 hod. 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru. 2. Prejednanie žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty na vypracovanie 3. Záver zasadnutia. Prejednanie žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty na vypracovanie reštrukturalizačného plánu. Zvolení členovia veriteľského výboru hlasujúci per rollam v súlade s ustanovením 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZKR ) (i) MED - ART, spol. s r.o., IČO: , konajúci prostredníctvom: Mgr. Petra Belková, zamestnanec; (ii) VOCAL CLASSIS s.r.o., IČO: , konajúci prostredníctvom: BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o, JUDr. Matej Mikuláš; 9

10 (iii) PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., IČO: , konajúci prostredníctvom: BUĚK & TEREM advokáti s.r.o., Mgr. Peter Igaz. K bodu 1. Zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako VV ), bolo zvolané predsedom veriteľského výboru, obchodnou spoločnosťou MED - ART, spol. s r.o., IČO: (ďalej aj len ako Predseda veriteľského výboru alebo aj ako MED - ART, spol. s r.o. ), v súlade s ustanovením 128 ods. 1 ZKR. Zasadnutie VV otvoril Predseda veriteľského výboru, pričom uviedol, že o konaní a programe zasadnutia VV boli členovia VV riadne oboznámení. K bodu 2. Členovia VV prerokovali žiadosť Dlžníka o predĺženie lehoty na vypracovanie reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa , ktorou Dlžník požiadal Predsedu veriteľského výboru o predĺženie lehoty na predloženie záverečného plánu o ďalších tridsať (30) dní, ktorá bola Predsedovi veriteľského výboru doručená dňa Podľa ustanovenia 38 ods. 2 ZKR [v]eriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru. Podľa ustanovenia 38 ods. 3 ZKR [z]a uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Členovia VV v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení o navrhnutom uznesení hlasovali písomným zaslaním svojho hlasu (per rollam). Na základe prijatého počtu zaslaných písomných hlasovaní od členov VV, konštatoval Predseda veriteľského výboru, že zasadnutie VV je uznášaniaschopné. Priebeh hlasovania: člen veriteľského výboru MED - ART, spol. s r.o., IČO: , konajúci prostredníctvom: Mgr. Petra Belková, zamestnanec VOCAL CLASSIS s.r.o., IČO: , konajúci prostredníctvom: BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o, JUDr. Matej Mikuláš PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., IČO: , konajúci prostredníctvom: BUĚK & TEREM advokáti s.r.o., Mgr. Peter Igaz počet hlasov Výsledky hlasovania: hlasovanie za návrh uznesenia počet hlasujúcich členov veriteľského výboru 10

11 MED - ART, spol. s r.o. 1 VOCAL CLASSIS s.r.o. 1 spolu za návrh uznesenia 2 hlasovanie proti návrhu uznesenia počet hlasujúcich členov veriteľského výboru PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 1 spolu proti návrhu uznesenia 1 hlasovania sa zdržal počet hlasujúcich členov veriteľského výboru nikto - spolu sa zdržali hlasovania 0 Predseda Veriteľského výboru skonštatoval, že VV sa uzniesol na nasledovnom: Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka Zlata Sucháčová Lekáreň U leva, IČO: , Rimavská Sobota, Cukrovarská 22/49 vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn. 1R 14/2015 v súlade s ustanovením 143 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného plánu o ďalších tridsať (30) dní. K bodu 3. Po ukončení a vyhodnotení hlasovania, Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie VV.... MED-ART, spol. s r.o., IČO: Mgr. Petra Belková Predseda veriteľského výboru K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Komenského 2651/1, Snina JUDr. Lenka Jamnická Volgogradská 9A, Prešov 4K/4/2015 S1423 Okresný súd Prešov 4K/4/2015 Oznam o zvolaní schôdze veriteľov ARDEM Slovakia spol. s r.o. Správca konkurznej podstaty úpadcu ARDEM Slovakia spol. s r.o., so sídlom Komenského 2651/1, Snina, IČO: , v súlade s 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa o 10:30 hod. v sídle kancelárie správcu na adrese Volgogradská 9A, Prešov s nasledujúcim programom: 11

12 1. Otvorenie 2. Správa o stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4. Hlasovanie o výmena správcu v zmysle 36 zákona č. 7/2005 Z.z. 5. Záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. JUDr. Lenka Jamnická, správca konkurznej podstaty K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Urban Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Markuša 567/22, Rimavská Sobota IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tomáš Kohút Námestie SNP 74/28, Zvolen Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2014 S1254 Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka súdneho spisu: 1K/2/2014 Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty V zmysle 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku. I.I I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa , sp. zn. 1K/2/2014 bol na majetok dlžníka Dušan Urban, nar , bytom Alexandra Markuša 567/22, Rimavská Sobota (ďalej len úpadca ) vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Kohút so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1254 (ďalej aj správca ). V zmysle ustanovenia 101 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len ZKR ) platí: Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru. Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených podstát. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia 98. V zmysle ustanovenia 98 ods.1 a ods. 2 ZKR platí: 12

13 Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová. Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu. V zmysle ustanovenia 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z., 514/2011 Z.z.) platí: Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať. I.II Opis doterajšieho priebehu konkurzu Dňa bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1K/2/2014 v Obchodnom vestníku SR, vyhlásený na majetok úpadcu konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Kohút so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, Zvolen. Prvá schôdza konkurzných veriteľov sa konala dňa o 10:15 hod. v sídle kancelárii správcu na adrese Námestie SNP 74/28, Zvolen. Nakoľko neboli na schôdzi veriteľov zvolení aspoň traja členovia veriteľského výboru, správca v súlade s ust. 37 ods. 1 ZKR skonštatoval, že funkciu veriteľského výboru bude až do riadneho zvolenia tohto orgánu vykonávať súd. Zo strany správcu nebol zistený žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len všeobecná podstata. Správca bezprostredne po svojom ustanovení do funkcie vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a k ich zabezpečeniu. Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie na základe vlastného šetrenia, ako aj došlých súčinností od dožiadaných subjektov, že majetkovú podstatu úpadcu tvoria nasledovné súpisové zložky: Stavby: Popis Štát obec k.ú. č. LV p.č. Spoluvlastnícky podiel Ulica úpadcu Súpisné číslo Orientačné číslo Súpisová vchodu hodnota rodinný dom SR Rimavská Sobota Rimavská Sobota /14 1/2 A. Markuša ,00 rodinný dom SR Poproč Poproč /24 300,00 Pozemky: Druh Výmera m2 v Štát obec K.ú. č. LVp.č. Spoluvlastnícky úpadcu podiel Súpisová hodnota zastavané plochy a 710 SR Poproč Poproč 51 3/31 1/24 50,00 nádvoria zastavané plochy a 1647 SR Poproč Poproč 51 3/32 1/24 50,00 nádvoria trvalé trávne porasty 1704 SR Poproč Poproč 51 6/62 1/24 50,00 zastavané plochy a 118 SR Rimavská nádvoria Sobota Rimavská Rimavská Sobota Rimavská /14 1/2 300,00 13

14 záhrady 531 SR Rimavská Sobota zastavané plochy a 27 SR Rimavská nádvoria Sobota zastavané plochy a 127 SR Rimavská nádvoria Sobota zastavané plochy a 15 SR Rimavská nádvoria Sobota zastavané plochy a 25 SR Rimavská nádvoria Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota /32 1/ , /56 1/2 80, /57 1/2 320, /91 1/2 50, /92 1/2 50,00 Hnuteľné veci: Popis ks Výrobné číslo Evidenčné číslo Rok výroby Stav opotrebovanosti Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v osobné motor. vozidlo zn. ŠKODA FELICIA 1 VIN: TMBEHH613X EHH613 osobné motor. vozidlo zn. CITROEN AX 141 VIN:VF7ZADA0000DA1304 RS111AX 1987 TZS RS478AN 1999 opotrebované 1/1 momentálne nespôsobilé 1/1 cestnej premávky 250,00 50,00 Pohľadávky z účtu: Zostatková suma Mena Číslo účtu Banka Súpisová hodnota Podstata 19,53 EUR /1100 Tatra banka, a.s. 19,53 všeobecná Peňažné pohľadávky: Meno a priezvisko/ názov dlžníka Dlžník - ulica, Dlžník - Dlžník - Dlžník - Suma v Mena Právny dôvod vzniku číslo mesto PSČ IČO Súpisová hodnota v DUG school security Cukrovarská s.r.o. 83/32 Rimavská Sobota ,00 EUR vyrovnací podiel zo 1 811,00 spoločnosti URBAM, s.r.o. Cukrovarská 83/33 Rimavská Sobota ,80 EUR vyrovnací podiel zo 1 000,80 spoločnosti URBADUS s.r.o. Nádrežní 50 Jablunkov ,17 EUR vyrovnací podiel zo 2,17 spoločnosti DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,86 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 80,86 február 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,86 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 80,86 marec 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,22 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 81,22 apríl

15 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,22 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 81,22 máj 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,57 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 80,57 jún 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,62 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 83,62 júl 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,69 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 80,69 august 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,69 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 81,69 september 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,86 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 80,86 október 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,37 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 80,37 november 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,50 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,50 december 2014 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,40 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,40 január 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,86 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 80,50 február 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,40 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,40 marec 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,64 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,64 apríl 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,37 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,37 máj 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,37 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,37 jún 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,80 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 83,80 júl 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,37 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,37 august 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,75 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,75 september 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,37 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,37 október 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,37 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,37 november 2015 DUG s.r.o. Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota ,83 EUR zrážky zo mzdy za mesiac 82,83 december 2015 Vzhľadom k tomu, že funkciu veriteľského výboru plní konajúci súd, vyžiadal správca pri speňažovaní stavieb, pozemkov a hnuteľných vecí o uloženie záväzného pokynu Okresný súd Banská Bystrica. V zmysle uloženého záväzného pokynu súdu zo dňa vyhlásil správca ponukové konanie na predaj hnuteľných vecí. V 1. kole ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku pod č. 233/2014 zo dňa neprejavil o kúpu hnuteľných vecí žiadny záujemca. V 2. kole ponukového konania zverejneného 15

16 neprejavil o kúpu hnuteľných vecí žiadny záujemca. V 2. kole ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku pod č. 76/2015 zo dňa podal ponuku jeden záujemca, pričom za motorové vozidlo značky ŠKODA FELICIA EHH613 ponúkol a následne uhradil do všeobecnej podstaty 30 EUR. Osobné motorové vozidlo značky CITROEN AX 14 TZS bolo v stave nie spôsobilom cestnej premávky a nepodarilo sa ho speňažiť ani v 2. kole ponukového konania, v dôsledku čoho požiadal správca konajúci súd o udelenie súhlasu s vylúčením uvedeného motorového vozidla zo všeobecnej podstaty. Súd vykonávajúci funkciu veriteľského výboru udelil Uznesením zo dňa správcovi v zmysle ustanovenia 81 ods. 1 ZKR záväzný pokyn na vylúčenie predmetného vozidla zo súpisu majetku. Nakoľko o motorové vozidlo neprejavil záujem žiadny z veriteľov, v súlade s ust. 81 ods. 5 ZKR uplynutím 60 dňovej lehoty odo dňa zverejnenia oznámenia o vylúčení zo súpisu, prestal tento podliehať konkurzu dňa Ďalej správca v súlade s uloženým záväzným pokynom ponúkol osobám oprávneným z predkupného práva predmet predkupného práva za súpisovú hodnotu zverejnenú v Obchodnom vestníku, ktorými sú spoluvlastnícke podiely úpadcu na stavbách a pozemkoch. V zákonnej lehote využil toto právo len jeden z oprávnených spoluvlastníkov, ktorým bol Daniel Urban, pričom svoje predkupné právo využil k nasledovným spoluvlastníckym podielom k nehnuteľnostiam: Popis Śtát obec K.ú. č. LV p.č. Spoluvlastnícky podiel Ulica úpadcu Súpisné číslo Orientačné číslo Súpisová vchodu hodnota rodinný dom SR Rimavská Sobota Rimavská Sobota /14 1/2 A. Markuša ,00 Druh Výmera m2 v Štát obec K.ú. č. LVp.č. Spoluvlastnícky úpadcu podiel Súpisová hodnota zastavané plochy a 118 SR Rimavská nádvoria Sobota záhrady 531 SR Rimavská Sobota zastavané plochy a 27 SR Rimavská nádvoria Sobota zastavané plochy a 127 SR Rimavská nádvoria Sobota zastavané plochy a 15 SR Rimavská nádvoria Sobota zastavané plochy a 25 SR Rimavská nádvoria Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota Rimavská Sobota /14 1/2 300, /32 1/ , /56 1/2 80, /57 1/2 320, /91 1/2 50, /92 1/2 50,00 spolu v súpisovej hodnote EUR, pričom táto suma bola pripísaná v zákonnej lehote na konkurzný účet. Pri ostatných spoluvlastníckych podieloch (okrem vyššie uvedených) s poukazom na nezáujem o ich kúpu zo strany oprávnených spoluvlastníkov, ako aj ich veľkosť (viď tabuľka nižšie) sa predmetné nehnuteľnosti javili v konkurze ako nespeňažiteľné, v dôsledku čoho správca požiadal súd o udelenie súhlasu s ich vylúčením zo súpisu majetku. Súd vykonávajúci funkciu veriteľského výboru udelil Uznesením zo dňa správcovi v zmysle ustanovenia 81 ods. 1 ZKR záväzný pokyn na vylúčenie nasledovných nehnuteľností zo súpisu majetku: Spoluvlastnícky podiel Popis Śtát obec K.ú. č. LV p.č. Ulica Súpisné úpadcu číslo Orientačné vchodu číslo Súpisová hodnota rodinný dom SR Poproč Poproč /24 300,00 16

17 Druh Výmera v m2 Štát obec K.ú. č. LV p.č. Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota zastavané plochy a nádvoria 710 SR Poproč Poproč 51 3/31 1/24 50,00 zastavané plochy a nádvoria 1647 SR Poproč Poproč 51 3/32 1/24 50,00 trvalé trávne porasty 1704 SR Poproč Poproč 51 6/62 1/24 50,00 Nakoľko o vyššie špecifikované spoluvlastnícke podiely neprejavil záujem žiadny z veriteľov, v súlade s ust. 81 ods. 5 ZKR, uplynutím 60 dňovej lehoty odo dňa zverejnenia oznámenia o vylúčení zo súpisu, prestali tieto podliehať konkurzu dňa Zároveň dňom vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu ( ) úpadcovi zanikla účasť v obchodným spoločnostiach, v ktorých bol spoločníkom a zároveň mu vzniklo právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. V zmysle ustanovenia 148 ods. 1 a 2 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ObZ ) platí: (1) Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť, môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. (2)Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom. V zmysle ustanovenia 150 ods. 1 ZObZ platí: Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, alebo ktorý bol vylúčený, vzniká právo na vyrovnací podiel ( 61 ods. 2 a 3). V zmysle 61 ods. 2 a 3 ObZ platí: (2) Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie podielu (ďalej len "vyrovnací podiel"). Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania podielu. (3) Ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti, alebo ak takáto riadna individuálna účtovná závierka schválená nebola, uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená. V zmysle 150 ods. 2 ObZ platí: (2) Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V súlade s citovanými normatívnymi ustanoveniami správca vyčíslil výšku vyrovnacích podielov nasledovne: Zo spoločnosti DUG school security s.r.o., so sídlom Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, IČO: , zapísanej v Obchodom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 22001/S bol správcom vyčíslený a zároveň zo strany spoločnosti vyplatený vyrovnací podiel vo výške EUR. Zo spoločnosti URBADUS s.r.o. so sídlom Nádražní 50, Jablunkov, IČO: , zapísanej v Obchodom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel: C, vložka číslo: bol správcom vyčíslený a zároveň zo strany spoločnosti vyplatený vyrovnací podiel vo výške 2,17 EUR. 17

18 Zo spoločnosti URBAM, s.r.o., so sídlom Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, IČO: , zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23741/S bol správcom vyčíslený a zároveň zo strany spoločnosti vyplatený vyrovnací podiel vo výške 1.000,80 EUR. Správca zároveň zistil, že úpadca je zamestnaný v spoločnosti DUG s.r.o. so sídlom Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, IČO: , pričom správca odo dňa vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. 72 ods. 2 ZKR vyčísľoval zrážky zo mzdy úpadcu, ktoré následne zamestnávateľ poukazoval na konkurzný účet. Spolu zrážky zo mzdy úpadcu ku dňu vyhotovenia návrhu rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov predstavujú sumu 1.883,63 EUR. I. ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV A. VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a spôsob ich speňaženia: Tab. č. 1: Všeobecná podstata - príjmy zo speňaženia: Opis súpisovej zložky majetku Výťažok na danú Spôsob speňaženie súpisovej zložky súpisovú zložku v nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného 663,88 EUR poskytnutím súdom správcu zostatok na účte úpadcu v Tatra banka, a.s. 19,53 EUR zabezpečením finančných prostriedkov kreditný úrok 0,55 EUR zabezpečením finančných prostriedkov zrážky zo mzdy Úpadcu 1 883,63 EUR vymožením od zamestnávateľa DUG s.r.o. vyrovnací podiel úpadcu zo spoločnosti DUG school security s.r.o., 1 811,00 EUR vymožením od DUG school security s.r.o. Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, IČO: vyrovnací podiel úpadcu zo spoločnosti URBAM, s.r.o., Cukrovarská 1 000,80 EUR vymožením od URBAM, s.r.o. 83/32, Rimavská Sobota, IČO: vyrovnací podiel úpadcu zo spoločnosti URBADUS s.r.o., Nádrežní 50, 2,17 EUR vymožením od URBADUS s.r.o Jablunkov, IČO: osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA EHH613 30,00 EUR speňažením v ponukovom konaní v zmysle udeleného záväzného pokynu zastavané plochy a nádvoria o výmere 118m², k.ú. Rimavská Sobota, č. 300,00 EUR LV 616, p.č. 3001/14, spoluvl. podiel 1/2 záhrady o výmere 513m², k.ú. Rimavská Sobota, č. LV 616, p.č ,00 EUR 3001/32, spoluvl. podiel 1/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27m², k.ú. Rimavská Sobota, č. 80,00 EUR LV 616, p.č. 3001/56, spoluvl. podiel 1/2 využitím predkupného práva v zmysle udeleného záväzného pokynu využitím predkupného práva v zmysle udeleného záväzného pokynu využitím predkupného práva v zmysle udeleného záväzného pokynu zastavané plochy a nádvoria o výmere 127m², k.ú. Rimavská Sobota, č. 320,00 EUR využitím predkupného práva v zmysle 18

19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 127m², k.ú. Rimavská Sobota, č. 320,00 EUR LV 616, p.č. 3001/57, spoluvl. podiel 1/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15m², k.ú. Rimavská Sobota, č. 50,00 EUR LV 616, p.č. 3001/91, spoluvl. podiel 1/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25m², k.ú. Rimavská Sobota, č. 50,00 EUR LV 616, p.č. 3001/92, spoluvl. podiel 1/2 rodinný dom, k.ú. Rimavská Sobota, č. LV 616, p.č. 3001, spoluvl ,00 EUR podiel 1/2 využitím predkupného práva v zmysle udeleného záväzného pokynu využitím predkupného práva v zmysle udeleného záväzného pokynu využitím predkupného práva v zmysle udeleného záväzného pokynu využitím predkupného práva v zmysle udeleného záväzného pokynu SPOLU ,56 EUR Podľa ustanovenia 91 ods. 4 ZKR platí: O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise. Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a zo speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok ,56 EUR. B. POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE Podľa ustanovenia 95 ods.1 ZKR platí: Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich šeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky. S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu sa nižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú podstatu úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť veriteľa o priebehu konkurzu uvádzame prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku a uspokojenia: Tab. č. 2: Pohľadávky proti všeobecnej podstate ( 96 ods. 5 ZKR) - prehľad: Právny dôvod Veriteľ Celkom v EUR bankové poplatky Banky 243, daň z úroku odmena správcu KP do konania schôdze veriteľov Slovenská republika Čas vzniku Čas a rozsah uspokojenia (rok) 0, prvej JUDr. Tomáš Kohút 796, poštovné JUDr. Tomáš Kohút 96, /2015 poplatky za kópie listín na Okresnom súde JUDr. Tomáš Kohút 0, Banská Bystrica Priradenie príslušnej podstate priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu k JUDr. Želmíra priebežne podľa doby vzniku, všeobecná 19

20 poplatok za legalizáciu a vidimáciu PZP za motorové vozidlo Citroen AX RS111AX, obdobie PZP za motorové vozidlo Škoda Felícia RS478AN, obdobie JUDr. Boborová ročné zúčtovanie nedoplatkov na zdravotnom Všeobecná poistení právoplatné dňa a zdravotná vykonateľné dňa poisťovňa, a.s. Želmíra 17, Allianz - Slovenská 20, poisťovňa Allianz - Slovenská 82, poisťovňa 5 188, priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu priebežne podľa doby vzniku, všeobecná pohľadávky uspokojené v plnom podstata rozsahu poplatok za konkurzné konanie SKP, k.s. 29, pri rozvrhu odmena správcu KP za speňaženie majetku SKP, k.s , pri rozvrhu pohľadávky proti podstate spojené SKP, k.s. 20, pri rozvrhu s ukončením konkurzu všeobecná podstata všeobecná podstata všeobecná podstata SPOLU 8 086,62 Správca postupom podľa ustanovenia 87 ods. 4 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku úpadcu tvoriacim šeobecnú podstatu úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty. Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho konkurzu s priradenými pohľadávkami proti všeobecnej podstate ( 96 ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku. Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 8.086,62 EUR. 1. K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Banská Bystrica vo výške 663,88, nakoľko bol správca v rozhodnom období platiteľom DPH, celková odmena správcu za činnosť do prvej schôdze veriteľov tak predstavuje sumu 663,88 EUR + 20% DPH = 796,66 EUR s DPH. Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy: Podľa ustanovenia 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len vyhláška )platí: Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Podľa 17 ods. 2 vyhlášky platí: Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí. Podľa 20 ods. 1 vyhlášky platí: Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto: 20

21 a) zo sumy výťažku do 33, 19 eura 16 %, b) zo sumy výťažku nad 33, 19 eura 15 %, c) zo sumy výťažku nad 331, 94 eura 14 %, d) zo sumy výťažku nad 3 319, 39 eura 13 %, e) zo sumy výťažku nad , 92 eura 12 %, f) zo sumy výťažku nad , 19 eura 3 %, g) zo sumy výťažku nad , 89 eura 1 %. Podľa 20 ods. 2 vyhlášky platí: Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku. S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne: pri odmene za speňaženie iných peňažných pohľadávok iných vypočítal odmenu ako 5% zo základu ( 17 ods. 2 vyhlášky), pri odmene za speňaženie hnuteľných a nehnuteľných vecí vypočítal odmenu v zmysle ustanovenia 22 ods. 1 vyhlášky, pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením vypočítal odmenu ako 1% zo základu ( 20 ods. 2 vyhlášky) pokiaľ bol výťažok dosiahnutý po konaní prvej schôdze veriteľov, V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 1.592,02 EUR. Presný výpočet pre každú súpisovú zložku je uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu rozvrhu. 1. K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE Podľa ustanovenia 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len ZoSP ) platí: Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal. Podľa ustanovenia 7 ods. 11 ZoSP platí: Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol, b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli, c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol. Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že v období od 14. apríla 2011 do 4. júna 2011 sa v priestoroch Fakulty ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Tematínska 10,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 221/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/By

Obchodný vestník 221/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/By K024922 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14. 11. 1981 Obchodné meno správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

Obchodný vestník 111/2008

Obchodný vestník 111/2008 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 111B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie Súdy K003127 sp. zn.: 2K/7/2008 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Automobilová

Podrobnejšie

Obchodný vestník 63/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 6K/6/2017 Okresný súd Bratislava I v právnej ve

Obchodný vestník 63/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 6K/6/2017 Okresný súd Bratislava I v právnej ve K007037 Spisová značka: 6K/6/2017 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 008/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 05. 2018 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej

Podrobnejšie

Obchodný vestník 16/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Rob

Obchodný vestník 16/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Rob K004849 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Robert Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hradná 458 / 29, 033 01 Liptovský Hrádok IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1969 Titul,

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Bánovce nad Bebravou (budova, pozemky) Číslo: D1/položka 3 Druh nehnuteľnosti: budova - predajný stánok, pozemky Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou Obec: Bánovce nad Bebravou Okres: Bánovce

Podrobnejšie

Microsoft Word - inzerat web doc

Microsoft Word - inzerat web doc Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako správca majetku štátu v osobitnom ponukovom konaní podľa 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na odpredaj nehnuteľnosti

Podrobnejšie

Obchodný vestník 60/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zla

Obchodný vestník 60/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zla K006810 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zámocká 22, 811 01 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 923 Titul,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 25/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB INTERN

Obchodný vestník 25/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB INTERN K002599 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB INTERNATIONAL, spol. s r. o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 821

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

UZN.

UZN. Uznesenie č. 1/1/2019 K bodu 1. Záverečný účet obce za rok 2018 prerokovalo, podľa zákona č. 586/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, záverečný účet obce a schvaľuje ho bez výhrad.

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K013530 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 777 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: značka správcovského

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať

Podrobnejšie

Obchodný vestník 11/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Byd

Obchodný vestník 11/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Byd K000905 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 617 833 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

OV 225/2015 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: Marek Rovenský Adresa: Hlavná 12/23, Slovenský Grob Slo

OV 225/2015 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: Marek Rovenský Adresa: Hlavná 12/23, Slovenský Grob Slo OV 225/2015 z 24. 11. 2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K025395 Obchodné meno: Marek Rovenský Adresa: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika Spisová značka súdneho spisu: 2K/53/2014

Podrobnejšie

Obchodný vestník 85/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 4K/36/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej v

Obchodný vestník 85/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 4K/36/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej v K009751 4K/36/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého

Podrobnejšie

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Upravený text modrou farbou dňa 27.1.2016 1. Podanie daňového priznania za

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.11.1991 do: 22.07.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 431 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Obchodný vestník 244/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 8R/2/2014 Okresný súd Bratislava I v právnej v

Obchodný vestník 244/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 8R/2/2014 Okresný súd Bratislava I v právnej v K028780 Spisová značka: 8R/2/2014 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DIXIA SOLLARIS, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212,

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného Návrhová komisia : Cyril Paleč

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného Návrhová komisia : Cyril Paleč Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 20.9.2018 Návrhová komisia : Cyril Palečka, Tomáš Škamla Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač

Podrobnejšie

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda so

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu NÁVRH NA ODPIS POHĽAD

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu NÁVRH NA ODPIS POHĽAD MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu NÁVRH NA ODPIS POHĽADÁVOK Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh

Podrobnejšie

Obchodný vestník 112/2008

Obchodný vestník 112/2008 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 112B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie K003159 sp. zn.: 31K/19/2008 UZNESENIE Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GEVOS Slovakia, a.s.,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 225/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ro

Obchodný vestník 225/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ro K025395 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982 Obchodné meno

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku

Podrobnejšie

Zákon č. 7 / 2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 353/2005 Z. z., 520/2005 Z. z., 198/

Zákon č. 7 / 2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 353/2005 Z. z., 520/2005 Z. z., 198/ Zákon č. 7 / 2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 353/2005 Z. z., 520/2005 Z. z., 198/2007 Z. z., 209/2007 Z. z., 8/2008 Z. z., 270/2008

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_ Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 09.05.2017 v kultúrnom dome v Pribeníku Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Kontrola

Podrobnejšie

Obchodný vestník 12/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr.

Obchodný vestník 12/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. K001036 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956 Titul,

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 73/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: Značka: K

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 73/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: Značka: K OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 73/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: 18.4.2016 Značka: K008689 Obchodné meno/názov/meno a Aqua Mineral s.r.o. priezvisko

Podrobnejšie

OV 190/2012 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: ROBSTAV, stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Primárne IČ

OV 190/2012 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: ROBSTAV, stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Primárne IČ OV 190/2012 z 2. 10. 2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K012646 Obchodné meno: ROBSTAV, stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Primárne IČO: 00168319 Adresa: Družstevná 6, 031 01 Liptovský

Podrobnejšie

Uznesenie z

Uznesenie z A. schvaľuje Program zasadnutia OZ v Modranoch 207/2018 k programu zasadnutia OZ 1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K014111 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1975 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

- Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivit

- Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivit - Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou Nižná Myšľa,11.1.2014 Čl. 1 Úvodné ustanovenia Spoločenstvo

Podrobnejšie

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Č. sp.: 896-2012-SR č. z.: 4478/2012 Materiál predkladaný na rokovanie Správnej rady UMB dňa 26. 4. 2012 v súlade s ust. 41 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

Podrobnejšie

Zm

Zm Prispôsobenie Zmluvy o založení zákonu č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Dôvodom zmeny Zmluvy o založení (ďalej len Zmluvy), ktorou bola dňa 13.04.1996 založená Lesná spoločnosť Priekopa,

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á V

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á V Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 13.09.2016 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.09.2016 N Á V R H na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici

Podrobnejšie

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo 20.07.2018 v kancelárii obecného úradu v Čremošnom o 17:00 hod. Prítomní: podľa

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 03.12. 2013 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12. 2013 N Á V R H na nájom časti pozemku parc.č. 1000/6 na Žižkovej

Podrobnejšie

Obchodný vestník 162/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 6R/3/2014 Okresný súd Bratislava I v právnej v

Obchodný vestník 162/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 6R/3/2014 Okresný súd Bratislava I v právnej v K019326 Spisová značka: 6R/3/2014 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IRO, s.r.o, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 34 132 121 správcom ktorého

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Obchodný vestník 246/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav

Obchodný vestník 246/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav K027761 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Abrahám Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šándorova 3197/1, 821 03 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1974 Titul, meno

Podrobnejšie

10 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis pohľadávok

10 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok  a odpis pohľadávok 1. Návrh uznesenia Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Rača po prerokovaní materiálu a) súhlasí s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky 1. vo výške 15 834,16 voči spoločnosti STAR stavebné

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Kunova Teplica ( budova, pozemok ) Číslo: D1/položka 24 Druh nehnuteľnosti: budova, pozemok Katastrálne územie: Kunova Teplica Obec: Kunova Teplica Okres: Rožňava Špecifikácia predmetu predaja:

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Palín, k.ú. Palín, okres Michalovce (pozemok) Číslo: D2/položka 17 Druh nehnuteľnosti: pozemok Katastrálne územie: Palín Obec: Palín Špecifikácia predmetu predaja: nehnuteľnosti zapísané na

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk predložených v rámci ponukového konania R1-3.2/397/2018 na nájom nebytových priestorov v Nemocnici akad. L. Dérera, ktoré bolo vyhlásené dňa 23.05.2018

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

Uznesenie č

Uznesenie č Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 03. 01. 2018 Schvaľuje program zasadnutia doplnený podľa návrhu starostky v bode 3, 4 spresnený text, 6 a 7 ako nový bod: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Príloha č. k čiastke 2/2000 Spravodajcu ÚGKK SR K A T A S T R Á L N Y B U L L E T I N číslo 2/2000 BRATISLAVA 2000 K a t a s t r á l n y b u l

Podrobnejšie

Obchodný vestník 214/2008

Obchodný vestník 214/2008 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 214B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie Súdy K006603 sp. zn.: 31K/17/2008 Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: VSS, s. r. o. Košice v likvidácii,

Podrobnejšie

OV 12/2014 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: PharmDr. Pavel Šimko Adresa: Rastislavova 3468/36, Poprad

OV 12/2014 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: PharmDr. Pavel Šimko Adresa: Rastislavova 3468/36, Poprad OV 12/2014 z 20. 1. 2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K001036 Obchodné meno: PharmDr. Pavel Šimko Adresa: Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad Slovenská republika Spisová značka súdneho spisu:

Podrobnejšie

Zoskenovaná snímka

Zoskenovaná snímka Obec DOLNÁ SEČ v súlade s 9a,ods. 1, písm. a),v spojení s 9a, ods.9, s zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč,

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa K bodu č. 2 Schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2019 tak, ako bolo predložené. Za 5 Anton Holička, Peter

Podrobnejšie

Obchodný vestník 86/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 4K/59/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej v

Obchodný vestník 86/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 4K/59/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej v K009878 Spisová značka: 4K/59/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DUFONEV R.C. a.s., so sídlom Lidická 2030/20, Černé Pole, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 255 38 748,

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 14. Por. č.: Prevody, nájmy nehnuteľností Ing. Darina Vidrová a Ing. Vladimír St

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 14. Por. č.: Prevody, nájmy nehnuteľností Ing. Darina Vidrová a Ing. Vladimír St OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 11. 04. 2019 číslo: 14. Por. č.: 2. 14.2. Prevody, nájmy nehnuteľností Ing. Darina Vidrová a Ing. Vladimír Strašifták Predkladá: Mgr. Andrea Maluniaková, DiS, prednostka

Podrobnejšie

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení m e d z i: Predávajúci: Obchodné meno: Obec Komárovce

Podrobnejšie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia Obec 5

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia Obec 5 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia 30.4.2018 Obec 529346 Bratislava-Nové Mesto Cas vyhotovenia 11:04:30

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV Mestská časť Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov dňa 30.4.2019 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom č. 10,11,

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. 06. 2017 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného

Podrobnejšie

OV 23/2016 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: Rastislav Kotleba "v konkurze" externá príloha (na stiahnutie) Zn

OV 23/2016 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: Rastislav Kotleba v konkurze externá príloha (na stiahnutie) Zn OV 23/2016 z 4. 2. 2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K002406 Obchodné meno: Rastislav Kotleba "v konkurze" externá príloha (na stiahnutie) Značka: K002407 Obchodné meno: Ladislav Círia Reštaurácia

Podrobnejšie

Obchodný vestník 126/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian K

Obchodný vestník 126/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian K K012668 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kosár Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1984 Obchodné

Podrobnejšie

Microsoft Word - pk07033_03.rtf

Microsoft Word - pk07033_03.rtf O d ô v o d n e n i e A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: 08.11.2001 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 438 Z Á K O N z 3. októbra 2001 o platových

Podrobnejšie

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas Starosta obce Bolešov Bolešov, 16.6.2014 P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

Podrobnejšie

Obchodný vestník 188/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ču

Obchodný vestník 188/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ču K021321 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Čupeľa Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sady 18, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.19 Obchodné meno

Podrobnejšie

Obchodný vestník 106/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ge

Obchodný vestník 106/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ge K012608 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Gebe Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Starocintorínska 234, 049 45 Jovice IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1989 Titul, meno a

Podrobnejšie

Zapisnica vyhodnotenie - upratovanie

Zapisnica vyhodnotenie - upratovanie Z Á P I S N I C A z vyhodnocovania súťažných ponúk pre predmet zákazky: Podprahová zákazka: Čistiace a upratovacie služby VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra, 974 05

Podrobnejšie

U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.

U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1. U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 25.6.2015 MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

(Návrh) 7 ZÁKON z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uznies

(Návrh) 7 ZÁKON z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uznies (Návrh) 7 ZÁKON z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ PREDMET ZÁKONA

Podrobnejšie

Obchodný vestník 139/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: carpat e

Obchodný vestník 139/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: carpat e K016311 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: carpat estate s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Surovská 10, 974 11 Banská Bystrica IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 302 924 Obchodné

Podrobnejšie

Obchodný vestník 100/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIVERZA

Obchodný vestník 100/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIVERZA K010040 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIVERZAL BT, spol. s r. o. v reštrukturalizácii Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Panenská 24, 811 03 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Podrobnejšie

Obchodný vestník 156/2011

Obchodný vestník 156/2011 K008998 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Sobkovčíková - MIGOS Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 80, 980 53 Rimavská Baňa IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 229 426 Titul,

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

21_Prenajom_pozemku_pre_Outdoor_Media

21_Prenajom_pozemku_pre_Outdoor_Media Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 29. apríla 2014 Materiál číslo : 496/2014 Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc.č.

Podrobnejšie

M E S T O G E L N I C A

M E S T O G E L N I C A M E S T O G E L N I C A DRAŽOBNÝ PORIADOK Mesta Gelnica prijatý v zmysle ust. zákona 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a v zmysle čl. 8 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Gelnica. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Podrobnejšie

Obchodný vestník 142/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel M

Obchodný vestník 142/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel M K014263 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ptičie 54, 067 41 Ptičie IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981 Titul, meno a priezvisko

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: a 1) Slovenská poľnohospodárska univerzita

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K014853 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36045811 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

Zmluva o úvere č. 681/CC/17 (ďalej Úverová zmluva ) uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, Bratislava,

Zmluva o úvere č. 681/CC/17 (ďalej Úverová zmluva ) uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, Bratislava, Zmluva o úvere č. 681/CC/17 (ďalej Úverová zmluva ) uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

OVS NS2 SP, VI-2015

OVS NS2 SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 2) v obci Nižná Slaná Košice... 490/2015/OMP-19208 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

Obchodný vestník 109/2008

Obchodný vestník 109/2008 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 109B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie Súdy K003059 sp. zn.: 2K/7/2008 Okresný súd Bratislava I vo veci zastaveného konkurzného konania začatého na návrh navrhovateľa-dlžníka:

Podrobnejšie

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode) uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 588 a nasl.

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul

Mesto Sliač, Letecká ul Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 24. 9. 2015 Návrhová komisia: Ing. Dušan Hancko Marek Moravčík Mesto Sliač, Letecká ul. č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - p15.doc

Microsoft Word - p15.doc Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

NS1_sut_podklady_august_2014

NS1_sut_podklady_august_2014 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 1) v k. ú. Nižná Slaná v obci Nižná Slaná Košice... 480/2014/OSM-20031

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA  O NÁJME  BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 135/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 3K/13/2016 spisová značka: 3K/13/2016 Upovedom

Obchodný vestník 135/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 3K/13/2016 spisová značka: 3K/13/2016 Upovedom K016344 Spisová značka: 3K/13/2016 spisová značka: 3K/13/2016 Upovedomenie o zrušení pojednávania Vo veci navrhovateľa- veriteľa: 1/Ballon Bau s.r.o., Potočná 783/27, 900 27 Bernolákovo, IČO: 45 639 809,

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K003285 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1956 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K016108 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 566 535 Obchodné meno správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského

Podrobnejšie

-MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

-MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa -MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 02. 2015 Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej

Podrobnejšie