Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality"

Prepis

1 Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, Banská Bystrica, IČO Číslo spisu /objednávky/: Objednávka zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK číslo 59/2016 Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu č.súp. 25 na parc.č. 576 v k.ú. Horné Pršany, obec Horné Pršany, okres Banská Bystrica, včítane príslušenstva, vonkajších úprav a pozemkov parc.č. 576, 577/1 a 577/2. Účel znaleckého posudku: Podklad pre dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti. Počet strán posudku /z toho príloh/: 42 /z toho 19 strán príloh/ Počet odovzdaných vyhotovení: 3 V Banskej Bystrici dňa

2 I. Ú VODNA Č ASŤ 1.1 Úloha znalca: Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu č.súp. 25 na parc.č. 576 v k.ú. Horné Pršany, obec Horné Pršany, okres Banská Bystrica, včítane príslušenstva, vonkajších úprav a pozemkov parc.č. 576, 577/1 a 577/ Účel znaleckého posudku: Podklad pre dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti. 1.3 Dátum vyžiadania posudku: Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok: Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje: Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku : Dodané zadávateľom : Záväzná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 27, k.ú. Horné Pršany - kópia z katastrálneho portálu zo dňa Informatívna kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Horné Pršany - kópia z katastrálneho portálu zo dňa Kolaudačné rozhodnutie ev.č. 92/1980 vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici, odborom územného plánovania zo dňa kópia. Doklad Stavba povolená vydaný rozhodnutím Odboru pre výstavbu a územné plánovanie ONV v Banskej Bystrici zo dňa kópia. Ťechnická dokumentácia stavby rodinného domu v rozsahu pôdorysov suterénu a prízemia domu Obstarané znalcom : Obhliadka a kontrolné zameranie skutkového stavu nehnuteľnosti. Indexy cenového rastu vydané ŠÚ SR. Fotodokumentácia nehnuteľnosti. Programové vybavenie HYPO, verzia od firmy Kros s.r.o. Žilina. 1.7 Použitý právny predpis: Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších zmien a doplnkov. 1.8 Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: Zákon NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita STN Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Zákon č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách v znení neskorších zmien a doplnkov. Čenové správy pre stavebníctvo vydávané spoločnosťou ODIS s.r.o. Žilina. 1.9 Osobitné požiadavky zadávateľa: Nie sú žiadne. Strana 2

3 II. POSÚDOK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE a/ Výber použitej metódy: Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie z dôvodu, že táto metóda je v danom prípade najobjektívnejšia. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike ÚSI Žilina, r a prepočítaných na menu EÚRO. Ťechnická hodnota je upravená o vplyvy, pôsobiace na hodnotu nehnuteľnosti v mieste a čase. Použitie kombinovanej metódy nebolo možné vzhľadom k tomu, že ide o nehnuteľnosť bez schopnosti dosahovať primeraný výnos formou prenájmu. Pre použitie porovnávacej metódy nebol v danej lokalite dostatok vstupných údajov o porovnateľných prevodoch. b/ Vlastnícke a evidenčné údaje: List vlastníctva č. 27, k.ú. Horné Pršany A: Majetková podstata: Pozemky parc.č. 576, zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 parc.č. 577/1, záhrady o výmere 985 m2 parc.č. 577/2, záhrady o výmere 857 m2 Stavby rodinný dom č.súp.25 na parc.č. 576 B. Vlastníci: Mária Snopková rod. Vranská, Horné Pršany 25, Horné Pršany, PSČ , SR, dát.nar , v spoluvlastníckom podiele 1/2 Dáša Snopková, Horné Pršany 25, Horné Pršany, PSČ , SR, dát.nar , v spoluvlastníckom podiele 1/4 Martina Riečanová, Horné Pršany 57, Horné Pršany, PSČ , SR, dát.nar , v spoluvlastníckom podiele 1/4 C. Ťarchy: Záložné práva sú špecifikované v priloženom liste vlastníctva. c/ Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením a fotodokumentácia nehnuteľnosti boli vykonané dňa za účasti spoluvlastníčok nehnuteľnosti. d/ Technická dokumentácia : Predložená čiastočná technická dokumentácia rodinného domu je v súlade so zisteným skutkovým stavom, znalcovi neboli predložené pôdorysy podkrovia domu a hospodárskej budovy. Znalcovi nebol predložený doklad o veku pôvodnej stavby, ktorý sa v písomnej forme nezachoval, vek bol stanovený podľa zistení pri miestnom šetrení a podľa predchádzajúcich znaleckých dokazovaní /ZP č.091/2007 znalca Ing.Petra Rafaja/, podľa týchto údajov bola pôvodná stavba domu postavená v roku 1958, prístavba a nadstavba domu bola podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia daná do užívania v roku e/ Údaje katastra nehnuteľností : Právna dokumentácia bola pri miestnom šetrení porovnaná so zisteným skutkovým stavom a je s ním v súlade. Hodnotený rodinný dom a pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností tak popisne na liste vlastníctva č.27 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Bystrica pre k.ú. Horné Pršany, ako aj geometricky v katastrálnej mape. f/ Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: Pozemky parc.č. 576, zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 Strana 3

4 parc.č. 577/1, záhrady o výmere 985 m2 parc.č. 577/2, záhrady o výmere 857 m2 Stavby rodinný dom č.súp.25 na parc.č. 576 hospodárska budova na parc.č. 576 plot uličný na parc.č. 576 ploty záhradné na parc.č. 577/1, 577/2 prípojka vody na parc.č. 576 vodomerná šachta na parc.č. 576 kanalizačná prípojka do žumpy na parc.č. 576 žumpa na parc.č. 576 elektrická NN prípojka vzdušná spevnené plochy betónové na parc.č. 576 g/ Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Nie sú žiadne. 2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 2.1 RODINNÉ DOMY Rodinný dom č.súp. 25 POPIS STAVBY Hodnotená nehnuteľnosť je samostatne stojaci murovaný rodinný dom, JKSO 803 6, ktorý má jedno podzemné, jedno nadzemné podlažia a jedno podkrovné podlažie. Pôvodná časť domu bola postavená v roku 1958, prístavba domu a nadstavba podkrovného podlažia boli postavené v roku Dispozične sa v suterénnom podlaží nachádzajú vstupné zádverie, chodba, schodisko, kuchyňa, izba s krbom, WČ s umývadlom, kotolňa, garáž a dva sklady, suterénne podlažie je v zadnej časti zapustené do svahovitého terénu, z prednej strany je prístupné priamymi vstupmi do domu aj do garáže. V prízemí domu sú chodba so schodiskom, štyri izby, kúpeľňa s WČ a loggia. V podkroví sú chodba a dve izby, bočné strany podkrovia tvorí povalový priestor. Stavebno - technický popis: Základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, podzemné podlažia je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m, je pravdepodobne bez zvislej hydroizolácie /zavlhnuté vnútorné steny v zadných skladoch/, zvislé obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic v hrúbke cm, deliace priečky sú murované, stropy sú železobetónové monolitické, v časti prístavby prefabrikované, strecha sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú prevažne plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, garážové vráta plechové výklopné, vonkajšie omietky brizolitové, z uličnej strany v časti s keramickými obkladmi, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy sú v obytných miestnostiach z bukových vlysov a plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevláda keramická dlažba. Dom je napojený na rozvody elektrickej energie a vody z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je elektrický kotol a záložný kotol na tuhé palivo, na ohrev ŤÚV slúži zásobníkový ohrievač prepojený s kotlami ÚK, na podporné vykurovanie slúži krb s otvoreným ohniskom umiestnený v izbe suterénu. V kuchyni suterénu je linka na báze dreva celkovej dĺžky 3,40 m s nerezovým dvojdrezom, pákovou nerezovou batériou a plynovým sporákom na propán-butánovú bombu, za linkou sú keramické obklady stien. WČ je s umývadlom a s keramickými obkladmi stien. V kúpeľni prízemia je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, WČ, batérie sú nerezové pákové, kúpeľňa má keramické obklady stien. Pre výpočet opotrebenia stavby lineárnou metódou stanovujem životnosť nehnuteľnosti na 100 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Domy rodinné jednobytové Jednobytové budovy Strana 4

5 MERNÉ JEDNOTKY Začiatok Podlažie Výpočet zastavanej plochy ZP [m užívania 2 ] kzp 1. PP ,10*9,80-2,60*5,90 64,04 1. PP ,00*9,80+2,60*5,90 54,54 Spolu 1. PP 118,58 120/118,58=1, NP ,10*9,80-2,60*5,90 64,04 1. NP ,00*9,80+2,60*5,90 54,54 Spolu 1. NP 118,58 120/118,58=1, Podkrovie ,2*(0) 0 1. Podkrovie ,2*(3,30*4,10+3,00*1,40+1,00*1,85) 23,5 Spolu 1. Podkrovie 23,5 120/23,5=5,107 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. PODZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 1 Osadenie do terénu 1.2.b v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie Murivo 4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, ČDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené Stropy 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu Fasádne omietky 14.3.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 1/3 do 1/ Obklady fasád 15.3.e obklady keramické, obklady drevom nad 1/3 do 1/ e obklady keramické, obklady drevom do 1/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 16.8 mäkké drevo bez podstupníc Dvere 17.3 hladké plné alebo zasklené Okná 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby 150 Strana 5

6 24 Ústredné vykurovanie 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.1 svetelná, motorická Rozvod vody 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 35 Spolu 5195 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 32 Vráta garážové 32.5 oceľové (1 ks) Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.1 liatinové a kameninové potrubie (2 ks) Zdroj teplej vody 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) Zdroj vykurovania 35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla (1 ks) b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks) Vybavenie kuchyne alebo práčovne 36.3 plynový sporák, sporák na propán-bután (1 ks) drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (3.4 bm) Vodovodné batérie 39 Záchod 38.3 pákové nerezové (2 ks) splachovací s umývadlom (1 ks) Vnútorné obklady 42 Kozub 40.6 WČ min. do výšky 1 m (1 ks) kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) s otvoreným ohniskom (1 ks) Elektrický rozvádzač 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 Spolu NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou Murivo 4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, ČDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 Strana 6

7 7 Stropy 8 Krovy 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické väznicové sedlové, manzardové Krytiny strechy na krove 10.1.c plechové pozinkované Klampiarske konštrukcie strechy 12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) 13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu Fasádne omietky 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 17 Dvere 18 Okná 16.8 mäkké drevo bez podstupníc hladké plné alebo zasklené plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby Ústredné vykurovanie 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.2 svetelná Rozvod vody 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 35 Spolu Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.1 liatinové a kameninové potrubie (1 ks) Vnútorné vybavenie 37.4 vaňa plastová rohová alebo s vírivkou (1 ks) umývadlo (1 ks) Vodovodné batérie 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) pákové nerezové (1 ks) Záchod 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) Vnútorné obklady 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) vane (1 ks) 15 Spolu 325 Strana 7

8 1. PODKROVIE Bod Položka Hodnota 4 Murivo 4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, ČDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 7 Stropy 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené b s rovným podhľadom drevené trámové Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu Fasádne omietky 17 Dvere 18 Okná 14.3.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 1/3 do 1/ hladké plné alebo zasklené plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.5 podlahoviny gumové, z PVČ, lino Dlažby a podlahy ost. miestností 23.4 liate terazzo, lepené povlakové podlahy Ústredné vykurovanie 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.2 svetelná 155 Spolu 3650 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: Spolu 0 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. PP ( * 1,012)/30, ,84 1. NP ( * 1,012)/30, ,36 1. Podkrovie ( * 5,107)/30, ,16 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. PP ,00 42,00 1. PP - prístavba ,15 53,85 Strana 8

9 1. NP ,00 42,00 1. NP - prístavba ,15 53,85 1. Podkrovie ,00 42,00 1. Podkrovie - prístavba ,15 53,85 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 1. PP z roku 1958 Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 214,84 /m 2 *64,04 m 2 *2,307*0, ,50 Ťechnická hodnota 42,00% z , ,47 1. PP - prístavba z roku 1980 Východisková hodnota 214,84 /m 2 *54,54 m 2 *2,307*0, ,38 Ťechnická hodnota 53,85% z , ,88 1. NP z roku 1958 Východisková hodnota 222,36 /m 2 *64,04 m 2 *2,307*0, ,95 Ťechnická hodnota 42,00% z , ,76 1. NP - prístavba z roku 1980 Východisková hodnota 222,36 /m 2 *54,54 m 2 *2,307*0, ,27 Ťechnická hodnota 53,85% z , ,94 1. Podkrovie z roku 1958 Východisková hodnota 121,16 /m 2 *0,00 m 2 *2,307*0,95 0,00 Ťechnická hodnota 42,00% z 0,00 0,00 1. Podkrovie - prístavba z roku 1980 Východisková hodnota 121,16 /m 2 *23,50 m 2 *2,307*0, ,20 Ťechnická hodnota 53,85% z 6 240, ,35 VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Podlažie Východisková hodnota [ ] Technická hodnota [ ] 1. podzemné podlažie , ,35 1. nadzemné podlažie , ,70 1. podkrovné podlažie 6 240, ,35 Spolu , , PRÍSLUŠENSTVO Hospodárska budova na p.č. 576 POPIS STAVBY V zadnej časti domu je k nemu pristavaná jednoduchá drevená jednopodlažná hospodárska budova, dispozične sa v budove nachádzajú dva sklady a dreváreň. Konštrukčne je stavba vyhotovená ako drevená /z polguláčových profilov hrúbky 15 cm/, základy sú betónové pásové, strecha pultová, strop nie je vyhotovený, krytina je z pozinkovaného plechu, dvere drevené zvlakové, elektroinštalácia svetelná, okná ani ďalšie vybavenie sa nenachádzajú. Strana 9

10 ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS1: KS 2: 815 Objekty pozemné zvláštne Nebytové poľnohospodárske budovy Ostatné budovy, inde neklasifikované MERNÉ JEDNOTKY Začiatok Podlažie užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. NP ,00*9, /36=0,500 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 5 Krov 3.4 drevené stľpikové obojstranne obité pultové Krytina strechy na krove 6.1.c plechová pozinkovaná Klampiarske konštrukcie 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) Vonkajšia úprava povrchov 9.5 napustenie impregnáciou Vnútorná úprava povrchov 12 Dvere 14 Podlahy 10.5 napustenie impregnáciou oceľové alebo drevené zvlakové dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter Elektroinštalácia 18.2 len svetelná - poistkové automaty 215 Spolu 3760 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: Spolu 0 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 Strana 10

11 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,500)/30, ,81 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,00 28,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 124,81 /m 2 *36,00 m 2 *2,307*0, ,43 Ťechnická hodnota 28,00% z 9 847, , Plot uličný na p.č. 576 ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 31,40m ,24 /m 2. Podmurovka: betónová monolitická alebo prefabrikovaná 31,40m ,74 /m Spolu: 3. Výplň plotu: 53,98 /m z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 31,40m ,44 /m 4. Plotové vráta: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 5. Plotové vrátka: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov Dĺžka plotu: 31,40 m Pohľadová plocha výplne: 31,40*1,00 = 31,40 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 1 ks ,12 /ks 1 ks ,12 /ks Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Plot uličný na p.č ,00 28,00 Strana 11

12 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] (31,40m * 53,98 /m + 31,40m Východisková hodnota 2 * 14,44 /m 2 + 1ks * 249,12 /ks 5 537,48 + 1ks * 129,12 /ks) * 2,307 * 0,95 Ťechnická hodnota 28,00 % z 5 537, , Ploty záhradné na p.č. 577/1, 577/2 ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených 147,00m 170 5,64 /m Spolu: 3. Výplň plotu: zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky Dĺžka plotu: 147,00 m Pohľadová plocha výplne: 147,00*1,50 = 220,50 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 5,64 /m 220,50m ,61 /m TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Ploty záhradné na p.č. 577/1, 577/ ,00 28,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota (147,00m * 5,64 /m + 220,50m 2 * 12,61 /m 2 ) * 2,307 * 0, ,95 Ťechnická hodnota 28,00 % z 7 910, , Vodovodná prípojka na p.č. 576 ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Vodovod 2222 Miestne potrubné rozvody vody Strana 12

13 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie Položka: 1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1780/30,1260 = 59,09 /bm Počet merných jednotiek: 7,30 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodovodná prípojka na p.č ,00 28,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 7,3 bm * 59,09 /bm * 2,307 * 0,95 945,38 Ťechnická hodnota 28,00 % z 945,38 264, Vodomerná šachta na p.č. 576 ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Vodovod 2222 Miestne potrubné rozvody vody ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 7660/30,1260 = 254,27 /m3 OP Počet merných jednotiek: 1,00*1,00*1,50 = 1,5 m 3 OP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodomerná šachta na p.č ,00 28,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 1,5 m 3 OP * 254,27 /m3 OP * 2,307 * 0,95 835,91 Ťechnická hodnota 28,00 % z 835,91 234,05 Strana 13

14 2.2.6 Kanalizácia do žumpy na p.č. 576 ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Kanalizácia 2223 Miestne kanalizácie ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové Položka: 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 855/30,1260 = 28,38 /bm Počet merných jednotiek: 6,20 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Kanalizácia do žumpy na p.č ,00 28,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 6,2 bm * 28,38 /bm * 2,307 * 0,95 385,63 Ťechnická hodnota 28,00 % z 385,63 107, Žumpa na p.č. 576 ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Kanalizácia 2223 Miestne kanalizácie ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO ) Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 3250/30,1260 = 107,88 /m3 OP Počet merných jednotiek: 2,00*2,00*1,75 = 7 m 3 OP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Žumpa na p.č ,00 28,00 Strana 14

15 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 7 m 3 OP * 107,88 /m3 OP * 2,307 * 0, ,05 Ťechnická hodnota 28,00 % z 1 655,05 463, Elektrická NN prípojka vzdušná ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Elektrické rozvody 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) Bod: 7.1. NN prípojky Položka: 7.1.s) káblová prípojka vzdušná Ču 4*35 mm*mm Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 465/30,1260 = 15,44 /bm Počet káblov: 1 Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše: 9,26 /bm Počet merných jednotiek: 17,60 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Elektrická NN prípojka vzdušná ,00 28,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 17,6 bm * (15,44 /bm + 0 * 9,26 /bm) * 2,307 * 0,95 595,57 Ťechnická hodnota 28,00 % z 595,57 166, Spevnené plochy betónové na p.č. 576 ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Kód KS2: 822 2,5 Spevnené plochy 2112 Miestne komunikácie 2111 Čestné komunikácie ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm Strana 15

16 Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 260/30,1260 = 8,63 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 7,50*0,80+2*7,50*0,50+12,00*0,50+9,80*0,50+8,00*0,50 = 28,4 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,307 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Spevnené plochy betónové na p.č ,00 28,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 28,4 m 2 ZP * 8,63 /m2 ZP * 2,307 * 0,95 537,16 Ťechnická hodnota 28,00 % z 537,16 150, REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Názov Východisková hodnota [ ] Technická hodnota [ ] Rodinný dom č.súp , ,40 Hospodárska budova na p.č , ,28 Ploty Plot uličný na p.č , ,49 Ploty záhradné na p.č. 577/1, 577/ , ,07 Vonkajšie úpravy Vodovodná prípojka na p.č ,38 264,71 Vodomerná šachta na p.č ,91 234,05 Kanalizácia do žumpy na p.č ,63 107,98 Žumpa na p.č ,05 463,41 Elektrická NN prípojka vzdušná 595,57 166,76 Spevnené plochy betónové na p.č ,16 150,40 Celkom: , ,55 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY a/ Analýza polohy nehnuteľností: Hodnotený rodinný dom sa nachádza v k.ú. Horné Pršany, obec Horné Pršany, okres Banská Bystrica. Obec leží v prírodnom prostredí juhozápadne od Banskej Bystrice, má 389 obyvateľov /údaj k / a od krajského mesta je vzdialená cca 5 km. Dom sa nachádza pri hlavnej ceste prechádzajúcej obcou, v stredovej obytnej časti obce s okolitou najmä individuálnou bytovou výstavbou, je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy. V okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia, s bežnou prašnosťou a hlučnosťou od uličnej cestnej premávky. Na trhu s nehnuteľnosťami v danom mieste je dopyt a ponuka v rovnováhe, najmä s prihliadnutím na polohu blízku krajskému mestu, reálnu kúpnu silu obyvateľstva a charakter nehnuteľnosti. Vzhľadom na uvedené polohové charakteristiky a pomer všeobecnej hodnoty k hodnote technickej dosahovaný pri predajoch obdobných nehnuteľností v danom mieste a čase stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,50. Strana 16

17 b/ Analýza využitia nehnuteľností: Hodnotená nehnuteľnosť je stavba rodinného domu, ktorý sa využíva na individuálne bývanie. c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Pri miestnom šetrení som nezistil žiadne prípadné riziká spojené s ďalším užívaním nehnuteľnosti. Záložné práva sú špecifikované v priloženom liste vlastníctva. 3.1 STAVBY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE STAVBY NA BÝVANIE Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,5 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (0, ,000) 1,500 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,000 III. trieda Priemerný koeficient 0,500 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,275 V. trieda III. trieda - 90 % = (0,500-0,450) 0,050 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kpdi 1 Trh s nehnuteľnosťami Váha vi Výsledok kpdi*vi dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0, ,50 2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk 3 Súčasný technický stav nehnuteľností II. 1, ,00 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 1, ,00 4 Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 1, ,50 5 Príslušenstvo nehnuteľnosti bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0, ,00 6 Typ nehnuteľnosti priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s kompletným zázemím, s výborným dispozičným riešením. 7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % 8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby II. 1, ,00 II. 1, ,00 priemerná hustota obyvateľstva II. 1, ,00 9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností k JZ - JV II. 1, ,00 10 Konfigurácia terénu rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 1, ,00 11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do žumpy III. 0, ,50 Strana 17

18 12 Doprava v okolí nehnuteľnosti železnica, alebo autobus IV. 0, ,93 13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom 14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby IV. 0, ,75 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0, ,00 15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1, ,00 16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. bez zmeny III. 0, ,00 17 Možnosti ďalšieho rozšírenia rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu trojnásobok až päťnásobok súčasnej zástavby 18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností III. 0, ,50 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0, ,20 19 Názor znalca dobrá nehnuteľnosť II. 1, ,00 Spolu ,88 VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 145,88/ 180 0,81 Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kpd = ,55 * 0, , POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU Pozemky POPIS Hodnotené pozemky sa nachádzajú v obci Horné Pršany, ktorá je vzdialená cca 5 km od krajského mesta Banská Bystrica. Vzhľadom na zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností v danom mieste vyplývajúci z krajského mesta, stanovujem v zmysle platnej vyhlášky jednotkovú východiskovú cenu pozemkov vo výške 40% zo základnej ceny platnej pre Banskú Bystricu. Spolu Parcela Druh pozemku Vzorec Podiel Výmera [m výmera [m 2 ] 2 ] 576 zastavané plochy a nádvoria ,00 1/1 501,00 577/1 záhrada ,00 1/1 985,00 577/2 záhrada ,00 1/1 857,00 Spolu výmera 2 343,00 Obec: Horné Pršany Východisková hodnota: VHMJ = 40,00% z 26,56 /m 2 = 10,62 /m 2 Strana 18

19 Označenie a názov koeficientu ks koeficient všeobecnej situácie kv koeficient intenzity využitia kd koeficient dopravných vzťahov kp koeficient obchodnej a priemyselnej polohy ki koeficient technickej infraštruktúry pozemku kz koeficient povyšujúcich faktorov kr koeficient redukujúcich faktorov Hodnotenie 3. stavebné územie obcí do obyvateľov, okrajové priemyslové a poľnohospodárske časti obcí a miest do obyvateľov 3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením 2. pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca Hodnota koeficientu 3. obytná alebo rekreačná poloha 1,20 3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 1. nevyskytuje sa 1,00 1. nevyskytuje sa 1,00 0,90 1,00 0,85 1,30 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 0,90 * 1,00 * 0,85 * 1,20 * 1,30 * 1,00 * 1,00 1,1934 Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kpd = 10,62 /m 2 * 1, ,67 /m 2 Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 2 343,00 m 2 * 12,67 /m ,81 VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH Všeobecná hodnota Názov pozemku v celosti [ ] parcela č ,67 parcela č. 577/ ,95 parcela č. 577/ ,19 Spolu ,81 Strana 19

20 III. ZA VER 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE Úloha znalca: Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu č.súp. 25 na parc.č. 576 v k.ú. Horné Pršany, obec Horné Pršany, okres Banská Bystrica, včítane príslušenstva, vonkajších úprav a pozemkov parc.č. 576, 577/1 a 577/2. Hlavné stavby: Názov JKSO ZP (m2) Počet podlaží Rodinný dom č.súp , Hospodárska budova na p.č ,00 1 Pozemky: Druh pozemku Číslo parcely Výmera (m2) Pozemky ,00 Pozemky 577/1 985,00 Pozemky 577/2 857,00 2. VŠEOBECNÁ HODNOTA Rekapitulácia: Stavby: Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: ,49 Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie Pozemky: Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: ,81 Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY Názov Všeobecná hodnota [ ] Stavby Rodinný dom č.súp ,27 Hospodárska budova na p.č ,40 Ploty Plot uličný na p.č ,90 Ploty záhradné na p.č. 577/1, 577/ ,21 Vonkajšie úpravy Vodovodná prípojka na p.č ,42 Vodomerná šachta na p.č ,58 Kanalizácia do žumpy na p.č ,46 Žumpa na p.č ,36 Strana 20

21 Elektrická NN prípojka vzdušná 135,08 Spevnené plochy betónové na p.č ,82 Spolu stavby ,49 Pozemky Pozemky - parc. č. 576 (501 m 2 ) 6 347,67 Pozemky - parc. č. 577/1 (985 m 2 ) ,95 Pozemky - parc. č. 577/2 (857 m 2 ) ,19 Spolu pozemky (2 343,00 m 2 ) ,81 Spolu VŠH ,30 Zaokrúhlená VŠH spolu ,00 Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: ,00 Slovom: Osemdesiatdvatisícpäťsto Eur V Banskej Bystrici dňa Ing. Štefan Pastierovič Strana 21

22 IV. PRI LOHY 4.1 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku 4.2 List vlastníctva 4.3 Kópia z katastrálnej mapy 4.4 Situácia širších vzťahov 4.5 Kolaudačné rozhodnutie 4.6 Doklad Stavba povolená 4.7 Ťechnická dokumentácia 4.8 Fotodokumentácia Strana 22

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 6, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/414212 Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO 4408441

Podrobnejšie

226 RD Kolonica Roško DRAŽBA

226 RD Kolonica Roško DRAŽBA Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008 DIČ:

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD

Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel. 0905 329 993 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DDr. 095/2016 zo dňa 06.05.2016 ZNALECKÝ POSUDOK číslo:

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 059/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 024/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/14-2019-SJ Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 7

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 7 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 710/32, 91, k.ú. Malé Kršteňany. 2. Dátum vyžiadania

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37,

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky): zo dňa 18.04.2019,

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 017/2013 zo dňa 21.08.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 65 / 2013 Vo veci : Stanovenie

Podrobnejšie

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09 Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914949 Turnianska 80, 903 01 Senec; mobil: 0903 743 047; e-mail: piffkovas@gmail.com Zadávateľ:

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 008/2014 zo dňa 25.03.2014 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 25 / 2014 Vo veci: Stanovenie

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 110/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 13.2.2018 Značka: X001325 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79 Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo 912364 Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 793/21 v zastúpení Advokátska kancelária Patajová Pataj,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil: , Nová 48, 966 22, LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:+421 917 726 958 e-mail: hips@hips.sk Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 29.12.2017 Značka: X007821 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi@gmail.com www.cossi@cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností eviden

Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností eviden Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca 912431 tel. 035/6400 318, 035/6418

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 187/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 109/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.009/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, 90501 Senica, 0903433928, Senica, Ev.č.912744 Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Korytár,Správca konkurznej podstaty TAZ š.p., Sladovnícka

Podrobnejšie

AB SNV_2018

AB SNV_2018 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO : 36 211 222 Ponuka na odpredaj Administratívna

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 2.7.2015 Značka: X004795 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Podrobnejšie

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák X014017 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

ZNALECKÝ POSUDOK

ZNALECKÝ POSUDOK Meno, adresa znalca: Ing. František Nekoranec, J. Halašu 2711/12,911 08 Trenčín Evid. číslo znalca: 912481 Telefón, e-mail: 032/6529 829, 0907/776 991, f.nekoranec@orangemail.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná,

Podrobnejšie

Znalec : Ing

Znalec :  Ing Znalec : Ing. Jozef Murin, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Košice, Mojmírova 6, tel. 0905 70 22 33, evidenčné číslo znalca 912457. Zadávateľ: DUPOS

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb, s.r.o.,

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č , Zadávateľ: DUPOS

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č ,  Zadávateľ: DUPOS Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo 912731. Tel.č. 0903509275, email: piatka@lmx-net.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol.s.r.o., Tomaškovičova č.17, 917 01

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/11-2018 Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná v Obchodnom registri

Podrobnejšie

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky)

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky) Znalec Zadávateľ : Ing. Peter Makóni,Selčianska cesta č. 5E, Selce, tel.0905-656043 : Dom Dražiab s. r.o., Podzámska č. 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky) : Objednávka zo dňa 09.04.2016 Z N A

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m Znalec : Ing.Danka Žakarovská, 034 95 Likavka 34, evidenčné číslo znalca 913921, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, mob. 0907 460051 Zadávateľ znaleckého posudku : Občiansky

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

, OVS Čierna nT SP, VI-2015

, OVS Čierna nT SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou Košice... 368/2015/OMP-18721 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, okres Cena - Predaj: 255 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 115/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r.

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r. Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, 902 01 Pezinok mobil: 0905 254 405, ev.č. znalca: 914148 DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, 917 01 Trnava Objednávka zo

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 181/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes ~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o DD") Označenie

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Dražobná spol

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Dražobná spol OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 5.1.2016 Značka: X000006 Dražobná spoločnosť, a. s. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text)

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text) PATRIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 evidenčné číslo znaleckej organizácie : 900162 Znalecká organizácia

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 27.02.2017 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce

Podrobnejšie

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po X000977 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Znalec: Zadávateľ:, M.Matunáka 11, 940 01 Nové Zámky, mobil: 0907 373 500, e-mail: viera.katonova@katona.sk Znalec pre odbor Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Projektovanie v stavebníctve a odhad

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 010/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Banská Cena - Predaj: 133 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č. 4567 vr. podielu na spoločných častiach a zar. domu a na pozemku, k. ú. Partizánske 2. Dátum

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica OZNÁMENIE O DRAŽBE Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu: Miroslav Kocúr, nar. 16.08.1974, Hajnáčka 202, 980 33 Hajnáčka,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail:  Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi.sk@gmail.com www.cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail :

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail : Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra, tel. / fax. 037 / 77 352 88, mobil 0905 703 804, e mail : oliver.stollar@mail.t-com.sk Zadávateľ : fi. DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičova

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, 811 07 Bratislava, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu (objednávky):

Podrobnejšie

SP OVS

SP OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo Vyšnom Medzeve Košice 2.5.2017 213/2017/OSM-12394 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16,971 01 Prievidza evidenčné čísl:914 114 č.tel.:0905 583143 Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Nitra Číslo spisu (objednávky): 18.02.2016 ZNALECKÝ

Podrobnejšie

O z n á m e n i e o d r a ž b e

O z n á m e n i e  o  d r a ž b e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č 527/2002 Z.z.) DD 42/2019 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Adventuris, s.r.o. Zámocká 3 811 01 Bratislava IČO: 43 933 742 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako re

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako re Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako rekreačná chata, Cena - Predaj: 99 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásn

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásn Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásnym Cena - Predaj: 113 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Ing. Jozef Arendáč, č.541, Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnost

Ing. Jozef Arendáč, č.541, Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnost Ing. Jozef Arendáč, č.541, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo 910042 tel. 0905/844881, mail. jarendac@slnet.sk

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie o drazbe

Microsoft Word - Oznamenie o drazbe OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Zn. 20100915 CREDITORS s. r. o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

Podrobnejšie

012 Byt Strážske Balog Dražba

012 Byt Strážske Balog Dražba Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Súťažné podklady OVS

Súťažné podklady OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach Košice... 1115/2015/OMP-19608 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Obchodný vestník 44/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 44/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X006696 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Obchodný vestník 31/2017 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) O

Obchodný vestník 31/2017 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) O X000783 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica Cena - Predaj: 145 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna) Adresa: 919 28 Bučany 644 Telefón: 0915722481,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 65/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 65/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X003598 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: , ev. č. znalca: Zadá

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: ,  ev. č. znalca: Zadá Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, 831 06 Bratislava, tel.: 0902 492 382, e-mail: iveta.engelmanova@gmail.com, ev. č. znalca: 914857 Zadávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Posudok

Microsoft Word - Posudok Znalecká organizácia: FINDEX s.r.o., Čajakova 21, 811 05 Bratislava, ev.č.: 900266 Spracovateľ: Ing. Peter Skákala, PhD., znalec v odbore stavebníctvo Telefón/mobil: +421 903 221841, e-mail: peter@skakala.sk

Podrobnejšie

NS1_sut_podklady_august_2014

NS1_sut_podklady_august_2014 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 1) v k. ú. Nižná Slaná v obci Nižná Slaná Košice... 480/2014/OSM-20031

Podrobnejšie