Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť"

Prepis

1 Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy , , , , , , ,00 Kapitálové príjmy , , ,00 0,00 0,00 0,00 Prijmové FO , ,78 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bežné výdavky , , , , , , ,00 Kapitálové výdavky , , , , ,00 0,00 0,00 Výdavkové FO , , ,00 0,00 0,00 Spolu príjmy , , , , , , ,00 Spolu výdavky , , , , , , ,00 Pečiatka: Oľga Wagnerová starostka obce

2 Zdroj Položka Podpoložka Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na rok výhľad na roky 2014 a 2015 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Bežný rozpočet 1.1.Príjmy Názov rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť ***** a b c d Tuzemské bežné granty 1000, Tuzemské bežné transfery od ostatných subjektov VS , , , , , , ,00 11T Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR 1 531, , ,00 11T Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR 334, ,25 400,00 13T Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR 564, , ,00 13T Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR 35, Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve , , , , , , , Daň z pozemkov , , , , , , , Daň zo stavieb 4 649, , , , , , , Daň z bytov 287,96 86,47 150,00 100,00 100,00 100,00 100, Daň za psa 443,84 442,62 600,00 560,00 560,00 560,00 560, Daň za užívanie verejného priestranstva 0, Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 8 058, , , , , , , Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 5 814, , , , , , , Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení 15,00 16, Ostatné administratívne poplatky 513,72 920, ,00 500,00 500,00 500,00 600, Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb , , , , , , , Poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí 658,00 850,00 500,00 700,00 700,00 500,00 500, Poplatky a platby za stravné 646,99 537,66 500,00 800,00 800,00 500,00 500, Úroky z tuzemských vkladov 144,60 163,83 250,00 180,00 200,00 400,00 400, Príjmy z dobropisov 123, Vratky 335,31 132,76 100,00 100,00 250,00 250,00 250, Tuzemské bežné granty ,00 935,00 Úhrn , , , , , , ,00

3 Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Bežný rozpočet 1.2. Výdavky Program Zdroj Názov rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť a b c d e f g h i Voľby Všeobecný materiál 0,00 0,00 0, Poistné do Sociálnej poisťovne na UP 4, Cestovné y - tuzemské 3, Energie 443, Vodné, stočné 68, Poštové služby a telekomunikačné služby 199, Interiérové vybavenie 226, náradie 179, Všeobecný materiál 2 294, , Reprezentačné 97, Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 58, Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 914,45 Dotácie OcÚ Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 108, Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 432, Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 24, , Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá 34, Všeobecné služby 2 814, Špeciálne služby 3 318, Štúdie, expertízy, posudky 120, Stravovanie 149, Poistné 903, Odmeny a príspevky 459, Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 711,83 583, Transfery v rámci VS obci 1 791, Transfery na členské príspevky 1 154,92

4 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 72, ,27 955,94 711,00 711,00 711,00 711,00 711, Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 66,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71, energie ,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 88,00 96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 11,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 49,60 24,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Matrika Poistné do Sociálnej poisťovne na v 10,00 12,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, ,00 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34, Cestovné y - tuzemské 20,74 150,00 150,00 150,00 150,00 150, Poštové služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie 214, Všeobecný materiál 27,61 12,55 345,00 345,00 345,00 345,00 345, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 99,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá 209,80 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 13,00 Základná škola ,00 0,00 0,00 0, Energie 504, ,20 Dotácie OcÚ PND Dotácie OcÚ náradie Všeobecné služby 68, Všeobecný materiál 138, Všeobecné služby 344, Energie 217, ,70 244, Stravovanie 225, Transfery jednotlivcovi 296, T Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 50,07 817, , ,00

5 11T Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 11T Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 170,53 11T T Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 238,67 23,83 11T Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 13,55 11T Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 51,13 11T T Poistné do Sociálnej poisťovne na v 11T Všeobecný materiál 649,55 11T Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 139,30 11T Všeobecné služby 196,52 11T T Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 11T T Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 0,00 16,97 86,05 847,82 400,00 0,00 11T Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 0,00 11T Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 0,00 11T T T Poistné do Sociálnej poisťovne na v náradie 11T Všeobecný materiál 114,63 11T Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 111,15 11T Všeobecné služby 0,00 11T Všeobecné služby 34,68 13T T náradie 13T Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 33, , Poistné 60, Energie 2 449,04 0,00 0,00 26, , ,00 1,33

6 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 282, Energie 559, náradie 325, Všeobecný materiál 12, Energie 152, , Osobný príplatok 49, Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 757, Odmeny 65, Doplatok k platu a ďalší plat 105, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 088, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 168, , Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 1 488, Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 83, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 160, Poistné do Sociálnej poisťovne na v 53,31 504, Energie 1 851, Vodné, stočné 64, Poštové služby a telekomunikačné služby 87, Všeobecný materiál 62, Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia 225, Všeobecné služby 301, Špeciálne služby 0, Poplatky a odvody 48, Stravovanie 144, Poistné 0, Prídel do sociálneho fondu 108, Transfery na odstupné 4 123, Transfery na nemocenské dávky 0, , Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá 1 300,00

7 Prídavky na deti Hmotná núdza , Stravovanie 138, Transfery jednotlivcovi 241, Stravovanie 692, T Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 49, ,65 11T Všeobecný materiál 73,51 11T Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 68,80 11T Poistné 240,22 11T ,31 11T Poistné 0,00 13T T ,34 35,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Stravovanie 110,00 110,00 110,00 110,00 110, Transfery jednotlivcovi 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Stravovanie 0,00 0,00 0,00 0, Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , Odmeny 1 700, , , , , , , Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 381, , , , , , ,00 Obecný úrad Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 1 623, , , , , , , ,70 473,77 600,00 400,00 600,00 600,00 600, Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 5 981, , , , , , , Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 347,00 334,42 280,00 300,00 280,00 300,00 300, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 1 276, , , , , , , Poistné do Sociálnej poisťovne na v 419,60 384,21 400,00 400,00 400,00 500,00 500, , , , , , , , Cestovné y - tuzemské 47,37 14,42 300,00 200,00 250,00 300,00 300,00

8 Cestovné y - zahraničné Energie 952, , , , , , , Vodné, stočné 102,32 158,21 300,00 300,00 300,00 350,00 350, Poštové služby a telekomunikačné služby 6 125, , , , , , , Interiérové vybavenie 600, , , Výpočtová technika 350, , , náradie 217,69 700,00 800, Všeobecný materiál 2 552, , , , , , , ,50 733,36 800,00 400,00 800,00 800,00 800, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 287,53 100,41 300,00 300, Softvér 51, , , Palivá ako zdroj energie 465,04 789,40 500,00 300,00 500,00 500,00 500, Reprezentačné 114,65 232,30 330,00 330,00 330,00 330,00 330, Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1 261, , , , , , , Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 587,27 500,00 800, ,00 500,00 500, Poistenie 79,30 79,30 200,00 200,00 100,00 200,00 200, Karty, známky, poplatky 22,80 28,06 133,00 133,00 133,00 133,00 173, Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 71,00 496,37 500,00 650,00 600,00 500,00 500, Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 1 453,88 672, ,00 300, , , , , , , , , , Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá 449,65 158, ,00 500,00 800, , , Konkurzy a súťaže 214,50 705, , , , , , Propagácia, reklama a inzercia 129, ,70 500,00 500,00 500, , , Všeobecné služby 7 471, , , , , , , Špeciálne služby 257, ,00 700, , , , Lekárske prehliadky 16,60 500,00 500,00 412,00 412, Štúdie, expertízy, posudky 1 010, ,00 500, , , , Stravovanie 2 022, , , , , , , Poistné 151, , , , , , , Prídel do sociálneho fondu 260,96 268,89 600,00 600,00 600,00 620,00 620, Kolkové známky 589,00 82,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200, Odmeny a príspevky 1 162, , , , , , , Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 1 375, , , , , , , Transfery v rámci VS obci 2 889, , , , , , , Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 123,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Transfery na členské príspevky 246, ,35 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Transfery na odstupné 668, Splácanie úroku 2 558,73 155,00

9 , , , , , , Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 98,01 150,00 150,00 270,00 270,00 270, ,68 30,00 30,00 40,00 40,00 40,00 HKO Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 137, Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 7, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 29, Poistné do Sociálnej poisťovne na v 9,80 46,55 220,00 220,00 370,00 370,00 370,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 80,00 80,00 80,00 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 80,00 80,00 130,00 130,00 130,00 Audit, banka KT Dobrovoľný hasičský zbor Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá Cestovné y 77, Špeciálne služby 323,68 807, ,00 500, , , , Poplatky a odvody 980,95 826,86 900,00 900,00 900,00 900,00 900, Poštové služby a telekomunikačné služby 7 071, , , , , Všeobecný materiál 51,28 100,00 100,00 100,00 150,00 Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej ,08 500,00 techniky 500, ,00 500, Energie 412,32 878, , , , , , Vodné, stočné 2,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Všeobecný materiál 65,23 8,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Špeciálny materiál 492,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Reprezentačné 793,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 130,01 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 57,00 84,37 400,00 800,00 400,00 400,00 400, Poistenie 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístojov,zariadení,techniky a náradia Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 MOS Miestne komunikácie Konkurzy a súťaže 115,20 100, Všeobecné služby 52,39 107,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Poistné 193, Palivá ako zdroj energie 270, Poistné 39,00 100, Všeobecný materiál (dopravné značky) 350,15 60, , Splácanie úrokov v tuzemsku banke 2 131,33 212, Údržba miestnych komunikácií 6 600, , , ,00

10 Odpad Všeobecné služby 9 385, , , , , , Všeobecný materiál 739, Všeobecné služby 5 100,00 Fotoslužba Všeobecný materiál 6,20 200,00 200,00 200,00 200, Všľeobecné služby 29, , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 215, , Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 301,00 MOS Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 16, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 36,80 Verejná zeleň Verejné osvetlenie 0810 Športová oblasť Poistné do Sociálnej poisťovne na v 21,00 102, Poistné 32, Palivá ako zdroj energie 300, Energie 1 561, , , , , , , Všeobecný materiál 69,35 183, , Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 177,96 237,60 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Materiál TJ (memoriály) 500, Služby TJ (memoriály) 500,00 Kultúrne akcie Všeobecný materiál 429,61 200, Potraviny 679, Konkurzy a súťaže 500, Všeobecné služby 40, Knižnica Materiál (kultúrne akcie obce - oslavy, folklórne slávnosti a pod.) 1 000,00 11,00 100,00 54,00 100,00 100,00 100,00 Národnostná kultúra Dom kultúry Materiál (pamätná izba) 800, Služby (pamätná izba) 200, Energie 2 192, , , , , , , Vodné, stočné 90,67 117,57 100,00 100,00 100,00 200,00 200, náradie (dres do DK) 204,41 150,00 500,00

11 ZPOZ Údržba budov 90, , , , , Všeobecný materiál 772, , ,00 800, , , , Všeobecné služby 9,14 107, Reprezentačné 552, Akcie obce (Mikuláš, Deň úcty k starším...) 1 000, , , , Dary - uvítanie do života, darčekové koše ,88 314,12 300,00 300,00 300,00 400,00 400, Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 600,00 Kniha o obci Osobný príplatok 48, , , , , , , , , Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 454,21 673,52 770,00 770,00 780,00 780,00 780, Odmeny 65,00 500,00 600,00 600, , , , Doplatok k platu a ďalší plat 150, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 878, , , , , , , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 358, ,35 238,14 260,00 260,00 258,00 258,00 258, Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 1 730, , , , , , , Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 97,05 135,99 149,00 149,00 148,00 148,00 148, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 369,47 510,87 558,00 558,00 553,00 553,00 553,00 MŠ Poistné do Sociálnej poisťovne na v 122,35 170,17 186,00 186,00 185,00 185,00 185,00 586,34 808,99 880,00 880,00 875,00 875,00 875, Cestovné 50,00 150,00 150,00 150, Energie 2 398, , , , , , , Vodné, stočné 43,48 34,70 50,00 50,00 30,00 30,00 30, Poštové služby a telekomunikačné služby 135,35 282,56 360,00 360,00 150,00 150,00 150, Interiérové vybavenie 65,90 25,00 570,00 570,00 600,00 600,00 600, náradie 100,00 100,00 100, Všeobecný materiál 534, ,03 700, ,00 550,00 550,00 550, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 22,90 50,00 5,20 100,00 35,00 700,00 700,00 700, Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 25,00 100,00 100,00 100, Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia 230,74 17,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Rutinna a štandardná údržba budov, objektov 547,45 100,00 100,00 100,00

12 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá 130,00 150,00 150,00 150, Konkurzy a súťaže 5, Všeobecné služby 503,64 200,10 250,00 95,00 150,00 150,00 150, Poplatky a odvody 73,06 138,00 130,00 138,00 140,00 140,00 140, Stravovanie 207,86 164,73 250,00 236,00 250,00 250,00 250, Poistné 49,50 62,37 70,00 60,00 60,00 60,00 60, Prídel do sociálneho fondu 131,79 150,74 170,00 147,00 150,00 150,00 150, Dohody preddavky 73, Transfery na nemocenské dávky 106, , Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 44, Doplatok k platu a ďalší plat 6, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 121, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 187, Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 9, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 36,08 ŠKD Poistné do Sociálnej poisťovne na v 11, , Energie 174, Vodné, stočné 14, Poštové služby a telekomunikačné služby 9, Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 18, Všeobecné služby 55, Špeciálne služby Stravovanie 120, Prídel do sociálneho fondu 12,35 Školská jedáleň Osobný príplatok 397,44 453, , , , , , , , Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 480,00 480,00 552,00 480,00 480,00

13 Opatrovateľky Odmeny 310,00 310,00 310,00 334,00 310,00 310, Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 70,84 100,48 66,00 66,00 129,00 66,00 66, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 437,80 505,77 533,00 533,00 515,00 533,00 533, ,40 84,76 84,00 84,00 91,00 84,00 84, Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 711,70 848,76 839,00 839,00 902,00 839,00 839, Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 40,30 48,33 48,00 48,00 52,00 48,00 48, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 151,80 181,76 180,00 180,00 195,00 180,00 180, Poistné do Sociálnej poisťovne na v 49,50 60,43 60,00 60,00 65,00 60,00 60,00 240,90 287,80 285,00 285,00 306,00 285,00 285, Cestovné 50, Energie 1 278, , , , , , , Vodné, stočné 27,76 34,70 30,00 30,00 30,00 30,00 30, Poštové služby a telekomunikačné služby 89,05 148,89 30,00 30,00 150,00 30,00 30, Interiérové vybavenie 100, náradie 1 044,00 100, Všeobecný materiál 189,02 601,94 400,00 279,00 350,00 400,00 400, ,90 30,00 30,00 30,00 30, Údržba výpočtovej techniky 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 21,81 50,00 50,00 50,00 50, Rutinna a štandardnáúdržba výpočtovej techniky 102, Rutinná a štandardná údržba strojov 78,84 17,65 80,00 80,00 100,00 80,00 80, Rutinna a štandardná údržba budov, objektov 101,40 100, Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá 50, Všeobecné služby 78,90 28,00 50,00 53,00 30,00 50,00 50, Špeciálne služby Poplatky a odvody 15,56 24,00 30,00 30,00 30,00 30, Stravovanie 129,95 92,53 185,00 221,00 220,00 185,00 185, Prídel do sociálneho fondu 56,44 56,50 60,00 60,00 60,00 60,00 60, Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 99, , , , , , , , Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 639,59 725,64 640,00 740,00 725,00 725,00 725, Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 100,00 100, ,80 101,46 100,00 100,00 110,00 110,00 110,00

14 Zdroj Položka Podpoložka Dary Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 894, ,86 900,00 900, , , , Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové 47,60 57,72 50,00 50,00 60,00 60,00 60, Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 110,00 120,88 120,00 120,00 130,00 130,00 130, Poistné do Sociálnej poisťovne na v Poistné 151,00 35,60 40,26 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 302,50 344,52 310,00 310,00 350,00 350,00 350, Prídel do sociálneho fondu 51,07 60,00 60,00 100,00 100,00 100, Všeobecný materiál 584, , Propagácia, reklama a inzercia 300, Špeciálny materiál 100, Všeobecné služby 3 284, Všeobecné služby 1 171, Úhrn , ,75 35, , , , , ,00 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Kapitálový rozpočet 1.1. Príjmy Názov rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť a b c d Tuzemské kapitálové transfery , Kapitálové transfery , Kapitálové transfery , Kapitálové transfery , Kapitálové transfery , Príjem z predaja kapitálových aktív 2 425,00 200,00 1, Príjem z predaja pozemkov 6 347, , ,00 Úhrn , , ,00 0,00 0,00 0,00

15 Program Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Kapitálový rozpočet Názov Schválený rozpočet rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť a b c d e f g h i 1 Prípravna a projektová dokumentácia Nákup pozemkov (výkup pozemkov pod cintoríny a vysporiadanie - chodín k cintorínu Dolný Turček) Nákup prevádzkových strojov Nákup telekomunikačnej techniky Náku budov, objektov, ich častí Realizácia nových stavieb Nákup výpočtovej techniky Nákup budov, objektov a ich časti (klzisko + detský park + altánky pri TJ) Prípravna a projektová dokumentácia Rekonštrukcia a modernizácia Rekonštrukcia a modernizácia Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia Rekonštrukcia a modernizácia Náku budov, objektov, ich častí 394,69 584, ,24 700, ,80 394, , , , , ,00 602,00 0, , , ,00 Úhrn , , , , ,00 0,00 0,00

16 Kód účtu Zdroj Položka Podpoložka Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy 2.1. Príjmové operácie Názov rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť a b c d e Platby a poplatky za stravné 4 200, Zostatok prostriedkov z predch.rokov 1 728, Zostatok prostriedkov z predch.rokov 2 784, Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC Tuzemské úvery bankové - dlhodobé ,01 Úhrn , ,78 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy Kód účtu Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpol. Názov 2.2. Výdavkové operácie rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť a b c c e f g h i Potraviny 3 520, Splácanie tuzemskej istiny z bank. Úverov Splácanie tuzemskej istiny z bank. Úverov Splácanie tuzemskej istiny z bank. Úverov Splácanie tuzemskej istiny z bank. Úverov Splácanie tuzemskej istiny z bank. Úverov Splácanie tuzemskej istiny z bank. Úverov , , , , ,33 Úhrn , , ,00 0,00 0, , ,

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job P r í j m y r o z p o č t u Dátum: 04.12.2018 08:21:20 Strana: 1 B e ž n ý r o z p o č e t Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 312 Transfery v rámci verejnej správy 312012 Na nákl.prenes.výk.šs 0,00 3

Podrobnejšie

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00

Podrobnejšie

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 47 292,69 41 000,- 41 000,- 41 000,- 41 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,

Podrobnejšie

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený

Podrobnejšie

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane

Podrobnejšie

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99

Podrobnejšie

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 3-04 FIN 4-04 FIN 5-04 FIN 6-04 Finančný

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Strana č. 1 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 84 700,- 84 700,- 84 700,- 84 700,- 0111 611*** TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P 84 700,- 84 700,- 84 700,- 84 700,- 612001 Osobný príplatok

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2009

NÁVRH  ROZPOČTU OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2009 ROZPOČET OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2016-I. ÚPRAVA R o z p o č t o v é p r í j m y Bežný rozpočet Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 31200102-Transfery zo ŠR úrad práce (DČ) 0 960 31200104-Transfery

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Rozpočet - výdaj 2015

Rozpočet - výdaj 2015 Strana č. 1 111 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 388,- 41 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 112 026,20 143 000,- 120 313,- 120 313,- 130 000,- 130 000,- 130 000,- 0111

Podrobnejšie

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 111 R 0111 611 TARIFné PLATY OcÚ 50,- 60,- 150,- 150,- 50,- 50,- 41 R 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 31 741,09 32 854,48 37 500,- 37 500,- 38 000,- 38 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,

Podrobnejšie

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201 Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z

Podrobnejšie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -

Podrobnejšie

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Rozpočet obce Oľdza na roky komplet

Rozpočet obce Oľdza na roky komplet Rozpočet obce Oľdza na roky 2019-2021 - sumarizácia Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2019 2020 2021 1 Bežné príjmy spolu: 171 188 170 935

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Rozpočet finančný

Rozpočet finančný Rozpočet Obce Veľká Lehota y - Očakávaná skutočnosť Bežné príjmy 451 347 492 328 518 092 520 306 476 219 473 269 464 613 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 223 794 220 455 200 000 200 000 200 000

Podrobnejšie

zaverecny-ucet-za-rok-2006-vydavky.xls

zaverecny-ucet-za-rok-2006-vydavky.xls Záverečný účet mesta za rok 2006 01.1.1 Výdavky verejnej správy 19 591 20 624 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 8 900 8 928 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 8 900 8 928 620

Podrobnejšie

Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637

Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 1370 1238 90 642006

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 Program Podprog. Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Názov Schválený Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 Program Podprog. Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Názov Schválený Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1.1 Manažment 81 558,00 96 015,00 96 015,00 96 015,00 1.2 Strategické projektovanie 84 943,00 81 388,00

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 1. Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky 2017 2018 2019 0111 1.1. Manažment 633 006 Všeobecný materiál

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok Základná škola, Rybany 355, Rybany ICO: SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Ro

ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok Základná škola, Rybany 355, Rybany ICO: SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Ro ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Základná škola, Rybany 355, 95636 Rybany ICO:36128392 SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Návrh 2019 2016 2017 2018 2018 Návrh

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6. Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 30.6. 01 Všeobecné verejné služby 194 777,00 194 777,00

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu k 30.09.2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373

Podrobnejšie

Rozpočet obce Smolenice

Rozpočet obce Smolenice Rozpočet obce Smolenice 2015-2017 Obec Smolenice Rozpočet pre rok 2015 Príjmy Príjmy a) Bežné príjmy: Rozpočet Rozpočet Rozpočet Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 852 681 878 262 904 611 111

Podrobnejšie

(Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 Obecny urad Sintava :25 Číslo dokladu = 2017 NÁVRH ROZPOČTU (Podľa programo

(Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 Obecny urad Sintava :25 Číslo dokladu = 2017 NÁVRH ROZPOČTU (Podľa programo 00306193 (Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 1.1 01.1.1. 611000 0 0 41 Tar.,os.,zákl.,fun...plat 54475.50 61446.96 62000.00 62000.00 62000.00 62000.00 62000.00 (ZUO)R 1.1 01.1.1. 611000

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20 na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Popis ekonomickej Strana č. 1 111 0111 611 EV TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT 88,90 232,65 233,- 233,- 233,- 233,- 233,- 41 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT 52 164,65 49 635,08 55 000,- 55 000,-

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu k 30.09.2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016

Podrobnejšie

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET 2010-2021 Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 100 Daňové príjmy 480902,58

Podrobnejšie

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky 2019-2021 Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná 2016 2017 2018 skutočn. na rok na rok na rok zdroja klasifikácia

Podrobnejšie

2016 vydavky

2016 vydavky Popis ekonomickej Účínnosť: 01.01. Zvesený: 09.12.2015 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611*** 0111 612001 PRIPLATKY 0111 612*** PRÍPLATKY 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA , Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA , Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v 37810316Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA 0294437810316, Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, v eurách na dve desatinné miesta 03.06.2015, 16:56 IČO:37810316

Podrobnejšie

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10 Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi 1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062

Podrobnejšie

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu 2017 Výdavky

Návrh rozpočtu 2017 Výdavky Strana č. 1 Popis ekonomickej 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611 2015 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT -Doplatenie r.2015 0111 611*** 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111 621 POISTNE DO

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery

Podrobnejšie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov 2014 2015 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 k 30.09.2017 2018 2019 2020 01.1.1. Výdavky správy OcÚ 193400,65 194884,69 200604,17 209530,00 213119,30

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 Plnenie rozpočtu 100 Daňové príjmy 3 308 490 2 852 115,69 86,21 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 651 590 2 303

Podrobnejšie

NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách

NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( )

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016-2018 Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 543

Podrobnejšie

Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111

Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111 Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00

Podrobnejšie

Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie r

Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie r Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2010 - ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie rozpočet rozpočet 31.12.2010 s r.2009 Ek.kl Zdroj Popis

Podrobnejšie

OBEC JAKUBOVA VOĽA Rozpočet obce na roky v Odd/Pol Názov účtu Skut. plnenie Skut. plnenie Rozpočet Očakáv.skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpo

OBEC JAKUBOVA VOĽA Rozpočet obce na roky v Odd/Pol Názov účtu Skut. plnenie Skut. plnenie Rozpočet Očakáv.skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpo OBEC JAKUBOVA VOĽA Rozpočet obce na roky 2016-2018 v Odd/Pol Názov účtu Skut. plnenie Skut. plnenie Rozpočet Očakáv.skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet za rok 2013 za rok 2014 na rok 2015 na rok 2015

Podrobnejšie

Rozpočet obce Výdavky

Rozpočet obce Výdavky Popis ekonomickej Účínnosť: 01.01. Zvesený: 13.12.2016 0111 611 Tarifný plat OcÚ 0111 611*** 0111 612001 Príplatky 0111 612*** PRÍPLATKY 0111 614 Odmeny 0111 614*** ODMENY 0111 621 Na zdravotné poistenie

Podrobnejšie

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k Celkové príjmy mesta za prvý polrok 2014 boli vo výške Eur, na druhej strane

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k Celkové príjmy mesta za prvý polrok 2014 boli vo výške Eur, na druhej strane Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k.2014 Celkové príjmy mesta za prvý polrok 2014 boli vo výške 5 885 990 Eur, na druhej strane celkové výdavky mesta boli na úrovni 5 376 632 Eur, čo vytvára

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ROZPO\310ET OBCE LITMANOV\ )

(Microsoft Word - ROZPO\310ET  OBCE  LITMANOV\ ) OBEC L I T M A O V Á ROZPOČET OBCE A ROK 2013 schválený obecným zastupiteľstvom v Litmanovej uznesením číslo 116/2012 dňa 14.12.2012 Starosta obce : Vasiľ Vislocký Vyvesené na úradnej tabuli: 22. 11. 2012

Podrobnejšie

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Rozpočet obce Košeca na roky Bežné výdavky - návrh Funč.kl. Ekon.kl. Názov Obce 1-bežný rozpočet Čerpanie 2014 Čerpanie 2015 Schválen

Rozpočet obce Košeca na roky Bežné výdavky - návrh Funč.kl. Ekon.kl. Názov Obce 1-bežný rozpočet Čerpanie 2014 Čerpanie 2015 Schválen 01.1.1 Obce 1-bežný 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat - REGOB, povodn 712,07 617,21 618,00 647,90 648,00 648,00 648,00 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 86 444,10 80 924,99

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka školy IV. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok výdavková časť

Záverečný účet mesta za rok výdavková časť v EUR Bežné výdavky Záverečný účet mesta za r. 31/MZ/ Rozpočet Plnenie 01.1.1 Výdavky verejnej správy 878 838 847 228 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 358 494 341 326 611 Tarifný plat,

Podrobnejšie

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2

VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 01.1.1 Výkonné a zákonodarné

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2015

Záverečný účet obce 2015 Záverečný účet Obce Viničky a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Spracoval: Michal Takáč starosta obce Darina Nagyová referentka Vo Viničkách dňa 15.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 3523261 3473577 3638915 105 Daňové príjmy spolu 1735156 1562386 1538333 98 111003 Výnos dane poukázaný územnej samospráve

Podrobnejšie

(Vyhod.rozpoètu k xls)

(Vyhod.rozpoètu k xls) O B E C P A V L O V C E N A D U H O M V Y H O D N O T E N I E plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06. // V Pavlovciach nad Uhom, 30.07. Prekladá : Ing. Jozef Kočan starosta obce

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11. júna 2012

Podrobnejšie

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016 Verzia: Zverejnené:

Podrobnejšie

Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Návrh ROZPOČET   OBCE  NA  ROK Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet  2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf 242 399 (v EUR) 242 399 219 499 219 399 22 284 (v EUR) 22 284 218 284 218 284 1 DAŇOVÉ 25 9 (v EUR) 25 9 25 9 25 9 Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/24 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie