KMBT_C364e

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KMBT_C364e"

Prepis

1 MiESTSKA ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE Trojičné námestie 11, Bratislava zastúpená starostkou Mestskej časti, ako verejný obstarávateľ podľa 7 odsek 1 písmeno b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk s postupom podľa 117 zákazka s nízkou hodnotou" v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného Názov: So sídlom: Zastúpená: IČO: DIČ: Kontaktná osoba: Telefón: obstarávateľa Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Trojičné námestie 11, Bratislava PhDr. Alžbeta Ožvaldová Viola Holzhauserová Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky:,,rekonštrukcia vstupu Bl a ŠKD" 2.2 Druh zákazky: stavebné práce 2.3 Miesto dodania: Základná škola Podzáhradná, Podzáhradná 5233/51, Bratislava, parcela č.: 5478/6 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: bez DPH 3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): Stavebné práce, Dopravné služby 4. Opis predmetu obstarávania: 4.1 Rekonštrukcia poškodeného (havária) strešného plášťa vstupu do budovy školy blok B 1 (!.stupeň) a ŠKD a oprava exteriéru vstupu a zádveria - vysprávky stien, maľovanie, fasádny náter, demontáž, dodávka materiálu na miesto plnenia, montáž, odvoz a likvidácia odpadu. 4.2 Opis predpokladaného rozsahu predmetu zákazky: A. Rekonštrukcia vstupu do budovy školy- B Rekonštrukcia prestrešenia vstupu BI, rozmer strechy 9000 x 11000mm; rozmer zádverie - interiér: 2700 x 5500mm, výška stien 2700mm; rozmery vstupu exteriér: 6000 x 6000mm, výška stien 3000mm; a) na streche sa odstráni pôvodný povrch a nahradí novým hydroizolačným povrchom b) podhľadu c) oplechovanie a inštalácia nového okapového systému v prevedení farebný pozink, d) výkopové práce 1.2 Stavebné práce a vysprávky, murárske a maliarske práce v rozsahu rekonštrukcie; a) opraví sa povrch stien a podhľadu vstupu - exteriér a zrealizuje sa nový fasádny náter; b) opraví sa povrch stien zádveria a vymaľuje sa 1.3 Tovar - materiál, pomocný materiál, demontáž, montáž a dodávka na miesto plnenie; B. Rekonštrukcia vstupu do budovy školy - ŠK.D 1.1 Rekonštrukcia prestrešenia vstupu ŠKD, rozmer 5500 x 6000mm rozmer zádverie~ interiér: 2100 x 2500mm, výška stien 2700mm; rozmery vstupu exteriér: 2300 x 2500mm, výška stien 3000mm; vonkajší múr 4000 x 3500mm

2 a) na streche sa odstráni pôvodný povrch a nahradí novým hydroizolačným povrchom b) oplechovanie a inštalácia nového okapového systému v prevedení farebný pozink, c) výkopové práce 1.2 Stavebné práce a vysprávky, murárske a maliarske práce v rozsahu rekonštrukcie; a) opraví sa povrch stien a podhľadu vstupu - exteriér a zrealizuje sa nový fasádny náter; b) opraví sa povrch stien zádveria a vymaľuje sa 1.3 Tovar - materiál, pomocný materiál, demontáž, montáž a dodávka na miesto plnenie; C. Odvoz a fyzická ekologická likvidácia stavebného odpadu a výkopovej zeminy Odvoz a likvidácia stavebného odpadu a vykopanej zeminy Termín začatia zhotovenia diela: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD, Zhotoviteľ je povinný si výrobné rozmery všetkých prvkov premerať sám. Viď. fotodokumentáciu, pôdorys a ilustračné foto. 5. Cena: Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 5.1 cena celkom bez DPH, 5.2 výška a sadzba DPH 5.3 cena celkom vrátane DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena plnenia zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou zákazky v zmysle podmienok tejto výzvy, zmluvy a jej príloh až do doby odovzdania celého Diela Objednávateľovi. 6. Obhliadka : 6.1 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 6.2 Zahájenie obhliadky je o 8:00h pred budovou základnej školy Podzáhradná 51, Bratislava 7. Rozdelenie predmetu: NIE 8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 9. Lehota dodania diela: 10. Lehota viazanosti ponúk: najneskôr do do dokončenia diela 11. Lehota na predkladanie ponúk: 11.1 Lehota na predkladanie ponúk je do: do 10:00 h doručená na adresu verejného obstarávateľa: Miestny úrad - Mestská časť Bratislava -Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, Bratislava ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená heslom obstarávania:,,rekonštrukcia vstupu Bl a ŠKD - NEOTVÁRAŤ!'~ 11.3 Predložené ponuky bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať komisiou určenou starostkou MČ dňa o 10:30 h, v zasadačke miestneho úradu na Trojičnom námestí č Podmienky účasti uchádzačov: 12.1 Osobné postavenie: Uchádzač musí spíňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu - doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Referencie v rozsahu zákazky v počte 3ks za obdobie posledných dvoch rokov Návrh na plnenie kritérií- Príloha č Výkaz výmer - Ocenený 12.4 Podiel subdodávateľov a subdodávok- Príloha č Podpísaná zmluva o dielo-príloha č. 3

3 13. Kritéria na hodnotenie ponúk: 13.1 Najnižšia celková cena diela v eur s DPH 13.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a kritérium - najnižšia ponuková cena za celý rozsah predmetu zákazky v EUR s DPH. 14. Podmienky financovania: Zmluvná cena bude uhradená z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na základe predloženej faktúry a preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľom akceptovanej faktúry. 15. Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak: ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve; sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; nebude predložená ani jedna ponuka. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, ' starostka Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a Výkaz výmer Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov a subdodávok Príloha č. 3 Zmluva o dielo

4 Krycí list rozpočtu Stavba Rekonštrukcia vstupu 81 a ŠKD Miesto: ZŠ Podzáhradná 51, Bratislava Objekt ZŠ Podzáhradná Ks: Zákazka: Spracoval: Dňa Odberateľ : IČO: !Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice DIČ: Dodávateľ:... IČO: DIČ: Projektant: JČO: D I Č: A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšíe náklady 1 HSV 6 Ostatné náklady 2 PSV 7 Kompletačná činnosť 3 MONT 8 HZS Spolu o,oc 10 Spolu C VRN D VRN 11 Zariadenie staveniska O%z [H+P+MJ 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+MJ 12 Územie so sťaž. podmie O% z [H+P] 17 Horské oblastí 0% z [H+P+M] 13 Prevádzkové vplyvy 0% z (H+P+M] 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] Spolu Projektant,rozpočtár E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 22 DPH 20% z 23 DPH 0% z 24 Spolu F Odberateľ 26 Dodávateľ

5 Odberateľ: Mestskä časf Bratislava-Podunajské Biskupice Projektant: Dodävatef:... Stavba Rekonštrukcia vstupu B1 a ŠKD Objekt ZŠ Podzáhradná 51 Spracoval: Ks: Dätum: 10/2018 Prehľad rozpočtových nákladov Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosf (T) Suť(T) Práce HSV POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1, OSTATNÉ PRÁCE 0, PRESUNY HMÔT Práce HSV 1, Práce PSV IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 0, IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 0, KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 15, MAĽBY 0, Práce PSV 16, Celkom 18,

6 Rozpočet Oprava vstupu ZŠ Podzáhradná / Oprava vstupu Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateľ:... Dátum: Stavba Objekt Rekonštrukcia vstupu 81 a ŠKD ZŠ Podzáhradná Prehľad rozpočtových nákladov Cennfk Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť Suť Práce HSV POVRCHOVÉ ÚPRAVY Vnútorná biela vápennocementová omietka stien a stropov, miešanie 11/A v miešačke, ručné nanášanie m2 50 0, /A Penetrovanie jednonásobné hrubozrnného podkladu pred omietkou m Oprava fasády po výmene atiky Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 11/A mm m2 90 0,945 0 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1,500 0 OSTATNÉ PRÁCE 3/A Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,9 m m2 25,000 0, /B Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0, /B Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalš í 1 km 0, /B Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 0, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 13/B ďalších 5 m 0, /B /A i Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O"' - ostatné , Demontáž oplechovania muriva a atiky z pozinkovaného Pz plechu rš 330mm m 15,91 O 0,022 0 Spracované systémom Systematic pyramida. wsn, tel.: OS S Strana 1 z 3

7 Rozpočet Oprava vstupu ZŠ Podzáhradná / Oprava vstupu Cenník Kód položky Nä.2.ov MJ Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosf Suť Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo 784/A na schodisku m2 16, OSTATNÉ PRÁCE 0,070 0 PRESUNY HMÔT 14/C \ Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m % 6 785, PRESUNY HMÔT 0 0 Práce HSV 1,570 0 Práce PSV IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 321/A Zhotovenie vrstvy z geotextílie m2 132,000 0, /A Zhotovenie izolácie na vodorovnej ploche fatrafolom m2 132, /A Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m % 1 803, S/S FATRAFOL kotviaca technika m2 132,000 0,046 0 FATRAFOL 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, S/S hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá m ,308 0 S/S Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 m ,056 0 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 0,440 0 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 713/A Montáž tepelnej izolácie stropov doskami - vrchom kladené voľne m /A Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 484, S/S ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 60 mm m ,147 0 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 0,150 0 Spracované systémom Systematic pyramida.wsn, tel.: Strana 2 z 3

8 Rozpočet Oprava vstupu ZŠ Podzáhradná / Oprava vstupu Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť Suť KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE Žľabový kotlík z pozinkovaného Pz plechu pre rúry o priemere od /A mmdo 125 mm kus 1, Montáž pododkvapového polkruhového žľabu z Pz plechu rš /A mm m 4, /A Montáž oplechovania muriva a atiky Pz plechom rš. 330 mm m 15, Montáž odpadových rúr z Pz plechu kruhových s priemerom /A mm m 8, /A Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 675, S/S Plech hladký pozinkovaný, hrúbka 0,6 mm m 15,910 15,91 O 0 Žľab pododkvapový z pozinkovaného Pz plechu polkruhový rš 330 S/S mm m 4,000 0,012 0 S/S Odkvapové systémy - Kotlík pre rúry priemerom 120 mm kus 1, S/S Rúra odpadová z pozinkovaného plechu, priemer 120 mm m 8,000 0,019 0 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 15,950 0 MAĽBY 784/A Penetrovanie jednonásobné hrubozrnného podkladu do 3,8 m m2 70 0,012 0 Maľba základná dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ 784/A Farmal, Primalex, Supralux) v miestnosti výšky do 3,8 m m2 70 0, / Odstránenie maľby oškrabanim v miestnosti výšky do 3,8 m m /B Maliarske výspravky v miestnosti výšky do 3,8 m - jemná stierka m2 52, /B Vonkajší tepelnoizolačný náter na omietku m2 87,550 o.oa 0 0 MAĽBY 0,030 0 Práce PSV 16,560 0 Oprava vstupu Celkom 18,130 0 Spracované systémom Systematic pyramida. wsn, tel.: Strana 3 z 3

9 Kataster nehnuteľností \ ZBGIS \ <) s s \\ \ 1 l i 1 v l B119., \,_,.,,,.,.,t,.c,.ter?bm=z.bgis&z=19&c:17.206s8, &sc==n#

10 Zmluva o dielo č uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov Čl. 1. Zmluvné strany Objednávateľ: Názov: Sídlo: Zastúpená: IČO: DIČ: Bankové spojenie IBAN Tel.: (ďalej len Objednávateľ") Platiteľ: Názov: Sídlo: Zastúpený: Bankové spojenie: IBAN: IČO: DIČ: Tel: {ďalej len Platiteľ'} a Zhotoviteľ: Názov: Sídlo: Zastúpený: Zapísaný v OR SR: Bankové spojenie: číslo účtu IBAN: IČO: DIČ: IČDPH: tel: (ďalej len Zhotoviteľ") Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Trojičné námestie 11, Bratislava PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka Tatra Banka SK Základná škola Podzáhradná Podzáhradná 51, Bratislava RNDr. Alena Heldová Tatra banka, a.s. Slovensko SK ÚVODNÉ USTANOVENIE Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len zmluva") je úspešná ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce.

11 Čl. II. Predmet zmluvy Rekonštrukcia poškodeného (havária) strešného plášťa vstupu do budovy školy blok B 1 (1.stupeň) a ŠKD a oprava exteriéru vstupu a zádveria - vysprávky stien, maľovanie, fasádny náter, demontáž, dodávka materiálu na miesto plnenia, montáž, odvoz a likvidácia odpadu. A. Rekonštrukcia vstupu do budovy školy- B Rekonštrukcia prestrešenia vstupu 81, rozmer strechy 9000 x 11000mm; rozmer zádverie - interiér: 2700 x 5500mm, výška stien 2700mm; rozmery vstupu exteriér: 6000 x 6000mm, výška stien 3000mm; a) na streche sa odstráni pôvodný povrch a nahradí novým hydroizolačným povrchom b) podhľadu c) oplechovanie a inštalácia nového okapového systému v prevedení farebný pozink, d) výkopové práce 1.2 Stavebné práce a vysprávky, murárske a maliarske práce v rozsahu rekonštrukcie; a) opraví sa povrch stien a podhľadu vstupu - exteriér a zrealizuje sa nový fasádny náter; b) opraví sa povrch stien zádveria a vymaľuje sa 1.3 Tovar- materiál, pomocný materiál, demontáž, montáž a dodávka na miesto plnenie; B. Rekonštrukcia vstupu do budovy školy - ŠKD 1.1 Rekonštrukcia prestrešenia vstupu ŠKD, rozmer 5500 x 6000mm rozmer zádverie - interiér: 2100 x 2500mm, výška stien 2700mm; rozmery vstupu exteriér: 2300 x 2500mm, výška stien 3000mm; vonkajší múr 4000 x 3500mm a) na streche sa odstráni pôvodný povrch a nahradí novým hydroizolačným povrchom b) oplechovanie a inštalácia nového okapového systému v prevedení farebný pozink, c) výkopové práce 1.2 Stavebné práce a vysprávky, murárske a maliarske práce v rozsahu rekonštrukcie; a) opraví sa povrch stien a podhľadu vstupu - exteriér a zrealizuje sa nový fasádny náter; b) opraví sa povrch stien zádveria a vymaľuje sa 1.3 Tovar- materiál, pomocný materiál, demontáž, montáž a dodávka na miesto plnenie; C. Odvoz a fyzická ekologická likvidácia stavebného odpadu a výkopovej zeminy Odvoz a likvidácia stavebného odpadu a vykopanej zeminy Termín začatia zhotovenia diela: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD, 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na vlastné náklady na a vlastnú zodpovednosť, riadne a včas zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v tejto Zmluve v rozsahu a podľa podmienok definovaných vo Výzve na predloženie cenových ponúk Rekonštrukcia vstupu B1 a ŠKD". 2. Objednávateľ a Platiteľ sa zaväzujú riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a za plat iť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 3. Zhotoviteľ je povinný použiť na realizáciu diela podľa tejto zmluvy len materiály a výrobky, ktoré spíňajú požiadavky Objednávateľa stanovené touto zmluvou. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať všetky záväzné i doporučené STN súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy. 4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť predmet tejto zmluvy v požadovanej kvalite a termíne podľa tejto zmluvy a predložiť Objednávateľovi a platiteľovi ku dňu riadneho ukončenia realizácie diela. 5. Za riadne a úplné vykonanie diela Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác a dodávok tvoriacich predmet diela v zmysle tejto zmluvy.. Čl. III. Lehota plnenia 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že dielo uvedené v článku II tejto zmluvy zhotoví pre Objednávateľa pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v nasledovných lehotách : 1.1 začatie realizácie diela: najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 1.2 ukončenie realizácie diela: O Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou v zmysle ods. 1., bod 1.2 tohto č lánku zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa, alebo z titulu vyššej moci. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím realizácie diela v lehote pod ľa

12 predchádzajúceho ods. 1 bod 1.1 tohto článku zmluvy o viac ako 7 dní táto zmluva stráca p latnosť aj účinnosť. Čl. IV. Cena diela, fakturácia a platobné podmienky 1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu ako cena pevná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym zhotovením diela podľa tejto zmluvy. Cena bez DPH: DPH: Cena s DPH: (slovom:... Eur,... centov). 2. Cena určená v Zmluve sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, a to pri písomnej požiadavke Zhotoviteľa po odsúhlasení Objednávateľom. 3. Cena za dielo podľa tejto zmluvy bude uhradená Objednávateľom Zhotoviteľovi na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorú vystaví Zhotoviteľ na základe súpisu riadne vykonaných prác a dodávok potvrdených povereným zamestnancom Objednávateľa. Protokol o prevzatí riadne zhotoveného diela podpísaný všetkými zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu vystavenej faktúry. 4. V prípade, že faktúra alebo jej príloha nebude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie doby splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. Faktúry budú Objednávateľovi doručované osobne alebo poštou. 5. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 6. Objednávateľ a Platiteľ neposkytujú preddavok. Čl. V. Podmienky zhotovenia diela 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v zhode s platnými STN, podľa ostatných záväzných právnych predpisov súvisiacich s riadnou realizáciou diela. Najmä Vyhlášku MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a nasledujúcich predpisov a noriem : Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zb., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných montážnych a udržiavacích prácach, pri výrobe stavebných hmôt, ich skladovaní a manipulácii a pri prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou Zákon č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov atď. Vo všeobecnosti je potrebné dodržiavanie príslušných ustanovení vyhlášky 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nasledujúcich predpisov a noriem. 2. Priestory staveniska musia byť zabezpečené podľa platných predpisov proti možnému vzniku požiaru. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vedení stavebného denníka počas realizácie diela sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon"). 4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet zmluvy mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácil predmetu diela podľa tejto zmluvy. 5. Za riadne a úplné vykonanie predmetu zmluvy Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy. 6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V opačnom prípade bude Zhotoviteľ znášať sankcie vyplývajúce z porušenia tohto zákona. 7. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo je riadne zhotovené a dokončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom. 8. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady opravu alebo náhradu vecí poškodených vinou alebo nedbanlivosťou Zhotoviteľa alebo jeho pracovníkov pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním. 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené jeho činnosťou pri realizácii diela podľa tejto zmluvy. 1 O. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

13 11. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko ihneď po podpísaní tejto zmluvy. 12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 13. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie platných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v areáli staveniska a zodpovedá za dodržiavanie požiarnych predpisov v zmysle platných právnych predpisov. 14. Objednávateľ a Platiteľ sa zaväzujú riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 15. Zhotoviteľ predloží ako súčasť Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela: a) osvedčenia a certifikáty o kvalite a nezávadnosti použitých materiálov b) kópie zo stavebného denníka c) doklad o uložení odpadu 16. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojho technický dozoru stavby kontrolovať vykonávanie diela a to či sa vykonáva podľa požiadaviek Objednávateľa, podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a iných súvisiacich právnych predpisov. 17. Objednávateľ výkonom technického dozoru poveruje zamestnanca Miestneho úradu Mestskej čas t i Bratislava - Podunajské Biskupice: Ing. Soňu Matejovičovu a Violu Holzhauserovú 18. Zhotoviteľ funkciou stavbyvedúceho poveruje: Kamil Čeivenka Čl. Vl. Záručná doba zodpovednosť za vady 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmiuvy, v Kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných technických normách, vzťahujúcich sa na vykonanie diela ako celku. 2. Za vady diela, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, pričom záručná doba na riadne zhotovené a Objednávateľom prevzaté dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o prevzatí diela Objednávateľom s výnimkou materiálov, u ktorých výrobcovia dávajú kratšiu záručnú dobu. V týchto prípadoch je záručná doba stanovená výrobcom a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. 3. V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, toto dielo neprevezme, ale spíše so Zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. 4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela počas záručnej doby, má Objednávate ľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v lehote stanovenej Objednávateľom. 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 5 pracovných dni od doručenia reklamácie od Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomnou formou. 6. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných vád v dohodnutom termíne, Objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 7. Objednávateľ a Platiteľ sa zaväzujú, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatnia bezodkladne po jej zistení písomnou fonnou do rúk zástupcu Zhotoviteľa s popisom vady ako sa táto prejavuje. 8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v tomto zápise. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sami, alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a to bez prerušenia plynutia záručnej doby. V tomto prípade Objednávateľ je viazaný cenou stanovenou vo výberovom konaní. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynaložené Objednávateľom na odstránenie vád a nedorobkov bude znížená cena diela, prípadne Objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zad ržanej sumy. Čl. VII. Sankcie 1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím realizácie diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade ak Zhotoviteľ nezhotoví dielo v tenníne uvedenom v čl. III zmluvy riadne a včas, zaväzuje sa zaplatiť Objednáva teľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním Zhotoviteľa vznikla. 2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v lehote jej splatnosti, uhradí Zhotov i teľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

14 3. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, resp. neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu samostatne až do odstránenia vady. Faktúru vystaví Objednávateľ za každých 14 dní omeškania. Čl. VIII. Zánik zmluvy 1. V prípade ukončenia zmluvy Zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 3 pracovných dni stavenisko vyprace. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 za každý i začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. 2. Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového Zhotoviteľa ( najdlhšie 7 dní ) zabezpečovať na vlastné náklady všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je preto plne zodpovedný za všetky škody vzniknuté z dôvodu neplnenia tohto ustanovenia. 3. Zhotoviteľ je oprávnený zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy alebo opustiť stavenisko len na základe rozhodnutia Objednávateľa, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko v týchto prípadoch ide zo strany Zhotoviteľa o podstatné porušenie zmluvných podmienok. 4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v týchto prípadoch : a) ak Zhotoviteľ do 5 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a nevykoná nápravu napriek upozorneniu Objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu tento poskytol, b) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa s realizáciou predmetu zmluvy, v prípade ak je ohrozený termín ukončenia realizácie diela podľa tejto zmluvy, c) ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu napriek upozorneniu Objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu tento poskytol, d) z dôvodu opustenia staveniska Zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, neplnenia záväzkov, odmietnutia prispôsobiť sa ustanoveniam zmluvy alebo oprávneným Objednávkam a požiadavkám Objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky. e) ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených. 5. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi preukázateľné, nevyhnutné náklady na zhotovenie diela, ktoré mu v súvislosti s realizáciou diela vznikli, a to ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy. 6. Pri odstúpení od zmluvy sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodnú na prevzatí dovtedy vykonaných prác a dodávok. Preukázateľne vykonané práce a dodávky sa zúčtujú v súlade s dohodnutými vzájomne odsúhlasenými jednotkovými cenami. 7. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej zmluvnej strane doporučeným listom s tým, že účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 8. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru o preukázateľne vykonaných prácach a dodávkach zrealizovaných ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. 9. V prípade prerušenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dôvodov na strane Objednávateľa, je Zhotoviteľ oprávnený predížiť termín ukončenia realizácie diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. Čl. IX. Záverečné ustanovenia 1. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy prehlasuje, že na jeho majetok neoo1 vyhlásený konkurz, ani nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie (dohodovacie konanie), nemá žiadne daňové nedoplatky, nie je v likvidácii, nie je v omeškaní s platením zdravotného a nemocenského poistenia ani dôchodkového zabezpečen ia a že mu nehrozí úpadok a nie sú mu známe žiadne okolností, ktoré by mohli ohroziť riadne plnenie jeho povinností a záväzkov voči Objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Nepravdivosť prehlásenia Zhotoviteľa v tomto bode zmluvy, hoci aj čiastočná, zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. 2. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane. 3. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a podpornými ustanoveniami Občianske ho zákonníka. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN, nadväzujúcich predpisov

15 a certifikátov. 4. Akékoľvek dohody pozmeňujúce alebo doplňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany len vtedy, ak budú potvrdené písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: ocenený Návrh na plnenie kritérií- cenová ponuka Zhotoviteľa. 6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa alebo v Centrálnom registri zmlúv ( 7. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ, jedno Platiteľ a jedno Zhotoviteľ. 8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, so zmluvou sa dôkladne oboznámili, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú. V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa Objednávateľ: Zhotoviteľ: PhDr. Alžbeta Ožvaldová starostka MČ V Bratislave, dňa Piatitef: RNDr. Alena Heldová riaditeľka školy Prílohy: Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a Výkaz Výmer Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov a subdodávok

16

17

18

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, 985 11 Halič V zastúpení : Richard Laššan, starosta obce IČO : 00316156 DIČ

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

Zmluva PD Nemsova

Zmluva PD Nemsova Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc ZMLUVA O DIELO 2-2017 uzavretá podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Základná škola Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Vydra, riaditeľ

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: 00309303 DIČ: 2021060789 Zastúpený :Ing. Eugen Szabó -primátor ďalej len objednávateľ a 2. MKF Slovakia

Podrobnejšie

vyzva_výmena žľabov_BB-Brezno

vyzva_výmena žľabov_BB-Brezno VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Výmena pozinkovaných

Podrobnejšie

celkom listov : 26

celkom listov :  26 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení Čl.I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Obec Raslavice sídlo: Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Podrobnejšie

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno: Zastúpený:

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133

Podrobnejšie

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. 01/2016/VO uzatvorená v zmysle 536-565 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ: OBEC VEĽKÉ ÚĽANY so sídlom: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké

Podrobnejšie

zmluva o dielo buracka

zmluva o dielo buracka Z M L U V A O D I E L O č. 01/08/14 uzatvorená podľa 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.z. a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania: Búranie obytných blokov (ďalej

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-

Podrobnejšie

vyzva_oprava prístrešku_VnT

vyzva_oprava prístrešku_VnT VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava lexanového

Podrobnejšie

vyzva_oprava strechy_ZA

vyzva_oprava strechy_ZA VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava strechy

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného obstarávateľa: Obec Horňa Sídlo: Horňa 148, 073 01 Sobrance Štatutárny zástupca: Ján Varga, starosta obce IČO:

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj / ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:

Podrobnejšie

P R Í L O H Y :

P R Í L O H Y : ZMLUVA O DIELO číslo: 6/2016 uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1/ Objednávateľ : Nové Mesto nad Váhom Sídlo: Čsl. armády

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 469/2016 Názov zákazky: Úprava povrchov

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.

Podrobnejšie

ZMLUVA o dielo

ZMLUVA o dielo ZMLUVA O DIELO Uzavretá v zmysle 536 a nasledujúceho zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zmluva) Čl. I. Zmluvné strany Stredná odborná škola polytechnická

Podrobnejšie

Mário Mordavský - I+V, Miletičova 80, , B r a t i s l a v a

Mário Mordavský - I+V, Miletičova 80, , B r a t i s l a v a Mário Mordavský - I+V, Miletičova 80, 821 08, B r a t i s l a v a SÚŤAŽ na výber zhotoviteľa diela Obnova bytového domu spôsobom tepelnej ochrany odstránenie systémových porúch Miesto stavby : Janotova

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo

ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článok I Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : Obec Lednické

Podrobnejšie

Návrh ZOD ihrisko Farského.rtf

Návrh ZOD ihrisko Farského.rtf Číslo zmluvy: Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Podrobnejšie

ZOD-M−Vodná

ZOD-M−Vodná ZMLUVA O DIELO Č. 54808/48298/OÚPAV/2013 na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa 536 a nasled. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1.1. Objednávateľ : Mesto Komárno

Podrobnejšie

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo 1.4-5204-2018/56669 Vybavuje / linka Krajčíková/0465179601

Podrobnejšie

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 631 a nasl. Občianskeho zákonníka Na zhotovenie stavby: Revitalizácia centra obce Čierny Balog Stavebný objekt: Chodník pre peších pri ceste III/5293 KM 0,86061-1,16071 medzi:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Nový športový umelý trávnik - Návrh ZoD 2018.doc

Microsoft Word - Nový športový umelý trávnik - Návrh ZoD 2018.doc Zmluva o dielo uzatvorená v podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Objednávateľ: Názov: Mesto Revúca Sídlo: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca V zastúpení:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813

Podrobnejšie

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava IČO: 00399957 Telefón: 02/67295280 ontaktná osoba: Ing.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc MINISTERSTVO OBRANY SR Veliteľstvo logistiky Trenčín - Výtlačok č.: K č.p.:velog-229/24-3/2007 Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.

Podrobnejšie

Obstarávateľ:

Obstarávateľ: ZMLUVA O DIELO č. 13/2017 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava, v zastúpení riaditeľom

Podrobnejšie

Zhotoviteľ: ZoD č. 147/ / 5 Zmluva o dielo č. 147/2019 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné s

Zhotoviteľ: ZoD č. 147/ / 5 Zmluva o dielo č. 147/2019 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné s Zhotoviteľ: ZoD č. 147/2019 1 / 5 Zmluva o dielo č. 147/2019 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany Objednávateľ: STEFE Trnava, s.r.o. Sídlo: Františkánska

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

Príloha č. 3 Zmluvné strany Návrh ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a násled. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami 1. Objednávateľ:

Príloha č. 3 Zmluvné strany Návrh ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a násled. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami 1. Objednávateľ: Príloha č. 3 Zmluvné strany Návrh ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a násled. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami 1. Objednávateľ: Názov: Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Čl. I Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Obec Malý Čepčín Sídlo: Malý

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. Z1/2018/059/04 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na zhotovenie diela v rámci stavby:

Podrobnejšie

Príloha č. 3 Návrh ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a násled. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami Zmluvné strany 1. Objednávateľ:

Príloha č. 3 Návrh ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a násled. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Príloha č. 3 Návrh ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a násled. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Názov: Mesto Snina Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Bratislava 17. januára 2018 Č. ASM-175-24/2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky podľa 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

Podrobnejšie

Z M L U V A O D I E L O č. 8 /2016 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďale

Z M L U V A O D I E L O č. 8 /2016 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďale Z M L U V A O D I E L O č. 8 /2016 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD / 1. 1 ZHOTOVITEĽ : I. ZMLUVNÉ STRANY Názov:

Podrobnejšie

Zmluva č. 308/2018 Zmluva o dielo č. uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 1)Objednávateľom: Mestská časť Bratislava - Petržalka Sídlo

Zmluva č. 308/2018 Zmluva o dielo č. uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 1)Objednávateľom: Mestská časť Bratislava - Petržalka Sídlo Zmluva o dielo č. uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 1)Objednávateľom: Mestská časť Bratislava - Petržalka Sídlo: Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5 Zastúpená: Vladimír Bajan, starosta

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, 044 24 Poproč IČO: 35471271 DIČ: 1025661560 Bankové spojenie: SLSP

Podrobnejšie

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Bratislava 17. januára 2018 Č. ASM-176-27/2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky podľa 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

Podrobnejšie

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č Zmluva o dielo Článok I. Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ Obchodné meno: Obec Rovensko Sídlo: Rovensko č.146, 905 01 Rovensko Štatutárny zástupca: Ing. Marian Rehuš, starosta obce Bankové spojenie: Prima

Podrobnejšie

Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len

Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len ZoD/ I. ZMLUVNÉ STRANY 1. 1 ZHOTOVITEĽ : ASTA spol.

Podrobnejšie

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Ċ

ZMLUVA O DIELO Ċ Zmluva o dielo č.01/12/2015/ uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov. I. Zmluvné strany OBJEDNÁVATEĽ : Názov a sídlo :

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 806/2013

Podrobnejšie

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ , IČO

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ ,  IČO O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves tel.: 056/6495711, e-mail: starosta@tusickanovaves.sk IČO:00325929 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015

Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - výzva č SAMaV doc

Microsoft Word - výzva č SAMaV doc Ministerstvo obrany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Bratislava, 08.októbra 2012 Č.p. SAMaV-2241-4/2012 Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

Microsoft Word - rolety-VYZVA

Microsoft Word - rolety-VYZVA č.j.dssazps/3376/1/2015vo Oznámenie o zadaní zákazky - 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO)

Podrobnejšie

2.A Príloha č1 Výkaz výmer

2.A Príloha č1 Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH

Podrobnejšie

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Č.p. ASM-1345-6/2013 Bratislava, 6. novembra 2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

výzva_revízie komínov_Ú+P

výzva_revízie komínov_Ú+P VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Kontroly a čistenie

Podrobnejšie

Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych pr

Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych pr Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : Názov

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Č. p. ASM-1011-5/2017 Bratislava, 22. septembra 2017 1 Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec Haniska Názov: Obecný úrad Haniska Sídlo: Bajzova 14,

Podrobnejšie

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB Obec Červený Hrádok Červený Hrádok 193 951 82 Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec Červený Hrádok ako verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 789/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastúpený: Telefón: IČO: DIČ: ( ďalej len objednávate!"')

Podrobnejšie

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov mobil:

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov  mobil: Zmluva o dielo č. 2/2016 na výstavbu systému regulácie tepla v budove obecného úradu a v budove kultúrneho domu uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Obchodné meno/

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č

ZMLUVA O DIELO č ZMLUVA O DIELO č. 21/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Čl. 1 Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Červená Voda Sídlo:

Podrobnejšie

Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok UK

Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok UK ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Čl. 1 Zmluvné strany 1.1Objednávateľ: Sídlo: Obecný úrad, Dlhá č.

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka Čl. I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : OBEC ZBOROV Sídlo : Obecný úrad Zborov, ulica Lesná č.10, PSČ : 086 33 IČO : 00 32 27 41 DIČ : 2020624804

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 95/2017 Názov zákazky: Dodávka a osadenie

Podrobnejšie

- Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotov

- Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotov - Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno:

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské

Podrobnejšie