Hlavná téma 83 Organizácia onkologických skríningových programov na Slovensku minulosť, súčasnosť a výzvy do budúcnosti Doc. PhDr. Daniela Kállayová,

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Hlavná téma 83 Organizácia onkologických skríningových programov na Slovensku minulosť, súčasnosť a výzvy do budúcnosti Doc. PhDr. Daniela Kállayová,"

Prepis

1 83 Organizácia onkologických skríningových programov na Slovensku minulosť, súčasnosť a výzvy do budúcnosti Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave Onkologické a kardiovaskulárne choroby patria medzi hlavné príčiny celkovej chorobnosti a úmrtnosti v populácii a predstavujú kľúčovú otázku verejného zdravia. Prevencia a kontrola onkologických chorôb v populácii patrí k základným aktivitám verejného zdravotníctva. Pre cieľ organizácie onkologických skríningových programov boli vypracované usmernenia Európskej komisie o zabezpečení kvality v skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka (publikované v roku 2006, dodatky 2013), rakoviny krčka maternice (publikované v roku 2008, druhé vydanie 2015) a rakoviny hrubého čreva (publikované v roku 2010). Slovenská republika sa počas rokov 2017 a 2018 významne priblížila k tomu, aby sa po niekoľkoročných snahách významných odborníkov dospelo k rozhodnutiu na najvyššej úrovni štátu na úseku zdravotníctva k implementácii populačných skríningových programov pre rakovinu hrubého čreva a konečníka, rakovinu prsníka a rakovinu krčka maternice. V rámci výdavkov v zdravotníctve sú skríningy v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2019 zaradené medzi opatrenia hodnoty za peniaze zvyšujúce hodnotu a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Kľúčové slová: onkologický skríning, organizácia, prevencia, verejné zdravotníctvo Organization of cancer screening programs in Slovakia past, present and challenges for the future Cancer and cardiovascular diseases are the largest contributors to overall morbidity and mortality in the population and represent public health issue. Cancer prevention and control in the population is one of the essential activities of public health. For organizing cancer screening programs, European Commission has published guidelines on quality assurance in breast cancer screening and diagnosis (published in 2006, Supplements in 2013), cervical cancer screening (published in 2008, second edition in 2015) and colon cancer screening (published in 2010). In the year 2017 and 2018, Slovakia has come significantly closer to reaching a high political level decision to implement population-based screening programs for colorectal cancer, breast cancer and cervical cancer after several years efforts of significant experts. Screening implementation is listed in health spending budget for the year 2019 and is included among value-formoney measures, increasing the value and quality of healthcare. Key words: cancer screening, organization, prevention, public health Onkológia (Bratisl.), 2019;14(2):83-87 Úvod Onkologické choroby predstavujú kľúčovú otázku verejného zdravia v členských štátoch Európskej únie a hlavnú prioritu európskej politiky v oblasti verejného zdravia. Na základe údajov z národných populačných onkologických registrov sa v 28 členských štátoch Európskej únie uvádza odhadovaný počet nových prípadov rakoviny približne 1,6 milióna u mužov a 1,4 milióna u žien v roku 2018, pričom v tom istom roku zomrelo na túto chorobu mužov a žien (1). Verejné zdravotníctvo ako systém je zamerané na zdravie populácie, zdravie všetkých občanov. Systémy verejného zdravotníctva sú všeobecne definované ako všetky verejné, súkromné a dobrovoľné subjekty, ktoré prispievajú k poskytovaniu základných služieb verejného zdravia v rámci jurisdikcie (2). Verejné zdravotníctvo je založené na princípe celospoločenskej starostlivosti o zdravie, kde dlhodobým cieľom je zníženie celkovej chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva a zvýšenie celkového počtu rokov prežitých v zdraví. Výsledkom činnosti verejného zdravotníctva ako systému je verejné zdravie (tzv. public health ), ktorého úroveň vieme merať. Definícia Ch. A. Winslova opisuje verejné zdravotníctvo ako vedu a umenie, ako predchádzať chorobám, predlžovať život a podporovať zdravie a pohodu prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti (komunity), a to najmä zlepšovaním prostredia, kontrolou chorôb, organizovaním lekárskych a iných zdravotníckych služieb v záujme prevencie a včasnej diagnostiky chorôb, vzdelávaním jednotlivcov na individuálnej úrovni a tvorbou takého sociálneho mechanizmu, ktorý zabezpečí pre každého jednotlivca podmienky, aby mohol žiť adekvátne na udržanie a zlepšenie svojho zdravia (3). Túto definíciu z roku 1920 neskôr preberá aj Svetová zdravotnícka organizácia. Definícia bola publikovaná v Achesonovej správe v roku 1988 a definuje verejné zdravotníctvo ako vedu a umenie, ako predchádzať chorobám, predlžovať život a podporovať zdravie organizovaným úsilím spoločnosti (4). Úroveň zdravia populácie neovplyvňuje rezort zdravotníctva sám, ale je to výsledok pôsobenia ďalších troch hlavných determinantov zdravia prostredia, životného štýlu a biológie. Ostatné rezorty majú priamo aj nepriamo vplyv na úroveň zdravia populácie, ktorý je významný (5). Organizácia populačných onkologických skríningových programov si vyžaduje komplexné prístupy, ktoré sú primárne založené najmä na nových medicínskych

2 84 poznatkoch vedy, ale vyžadujú si aj riešenia založené na rastúcej informatizácii spoločnosti a na používaní nových komunikačných technológií. Organizácia skríningových programov potrebuje skutočnú interdisciplinárnu a intersektorálnu spoluprácu. Verejné zdravotníctvo je však systémom starostlivosti o zdravie populácie, ktorý má podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (6) desať základných funkcií (EPHO 10 Ten Essential Public Health Functions). Medzi desať základných funkcií systému verejného zdravotníctva patrí: 1. dohľad nad verejným zdravím a kvalitou života, 2. monitoring zdravotných nebezpečenstiev a hrozieb, 3. ochrana zdravia v životnom a pracovnom prostredí vrátane potravinovej bezpečnosti, 4. podpora zdravia vrátane aktivít zameraných na sociálne determinanty a nerovnosti v zdraví, 5. prevencia chorôb (vrátane včasnej detekcie chorôb) a jej organizácia, 6. zabezpečenie riadenia (manažment) starostlivosti o zdravie a kvality života, 7. mechanizmy financovania systému, 8. zabezpečenie dostatku kompetentných pracovníkov v zdravotníctve, 9. obhajovanie zdravia, komunikácia a sociálna mobilizácia pre zdravie 10. rozvinutý výskum vo verejnom zdravotníctve. Tieto funkcie verejného zdravotníctva môžu byť vykonávané ako súčasť štátnej správy, je však možné aj delegovanie na mimovládne inštitúcie či prenesenie určitých funkcií na územnú samosprávu alebo súkromný sektor. Prevencia a kontrola onkologických chorôb v populácii patrí k základným aktivitám verejného zdravotníctva (16), pretože onkologické choroby po kardiovaskulárnych patria medzi hlavné príčiny celkovej chorobnosti a úmrtnosti v populácii. Slovensko figuruje v medzinárodných porovnaniach zdravotného stavu medzi krajinami na posledných priečkach. Európska komisia publikovala správu o stave zdravia v EÚ a v rámci nej bol publikovaný aj Zdravotný profil Slovenska 2017, ktorý poskytuje stručný prehľad o zdravotnom stave a systéme zdravotnej starostlivosti u nás, so zameraním na osobitné charakteristiky zdravotníctva. Cieľom tejto aktivity je podpora úsilia členských štátov pri tvorbe politík zdravia založených na dôkazoch. Správa (7) ďalej uvádza, že Slovensko patrí ku krajinám, ktoré v roku 2017 nemajú implementované organizované (populačné) onkologické skríningové programy, tak ako to odporúčala Rada Európy už v roku 2003, s následným prijatím oznámenia Komisie v roku 2009 Oznámenie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo, kde uvádza, že prevažná väčšina členských štátov, 24 z 28, splnila cieľ vypracovať do roku 2013 národný plán boja proti rakovine (8). Vláda Slovenskej republiky schválila Národný onkologický program Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2018 Zlepšenie kontroly, prevencie a liečby nádorových ochorení pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky (9). Na prelome rokov 2018 a 2019 sa na národnej úrovni na úseku zdravotníctva do popredia dostáva myšlienka posilnenia prevencie ako efektívneho nástroja znižovania nákladov v zdravotníctve (10), zároveň sa Zdravie a kvalita života stalo v rámci národnej implementácie Agendy 2030 šiestou národnou prioritou. Sekundárna prevencia, kam patrí skríning, je vyhľadávanie bezpríznakových jednotlivcov v populácii, ktorí ešte nemajú klinické príznaky danej choroby. Cieľom skríningu je záchyt choroby v štádiu, kedy je dobre liečiteľná a šanca na vyliečenie je vysoká. Význam skríningu je okrem včasnej diagnostiky smrteľných chorôb i ekonomický včasný záchyt a skorá liečba včasných štádií choroby je podstatne menej nákladná. Pre cieľ organizácie onkologických skríningových programov boli vypracované usmernenia Európskej komisie o zabezpečení kvality v skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka (publikované v roku 2006, dodatky v roku 2013), rakoviny krčka maternice (publikované v roku 2008, druhé vydanie 2015) a rakoviny hrubého čreva (publikované v roku 2010) (11, 12). Programy skríningu na populačnej úrovni sa v Európe odporúčajú pre rakovinu prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka v súlade s odporúčaniami založenými na vedeckých dôkazoch. Podľa záverečnej správy Komisie z roku 2009 a 2017 o implementácii Odporúčania Rady Európy o skríningu rakoviny väčšina krajín EÚ plánuje, pilotuje alebo realizuje populačné skríningové programy zamerané na rakovinu prsníka, krčka maternice a kolorektálneho karcinómu (12, 13). Pretože Slovensko patrilo v roku 2017 medzi posledné tri členské štáty s oportúnnym skríningom pre rakovinu krčka maternice, rakovinu prsníka a rakovinu hrubého čreva a konečníka, plán bol zaviesť populačné organizované skríningové programy čo najskôr, pričom tento plán mal podporu nielen v odborných kruhoch, ale aj na najvyššej politickej úrovni. V roku 2018 ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že rok 2019 bude Rokom prevencie a populačné skríningové programy budú pre rezort dôležitou prioritou. Organizácia populačných skríningových programov na Slovensku Skríning karcinómu hrubého čreva a konečníka Zhubný nádor hrubého čreva a konečníka tvoril v roku 2016 u mužov 16,0 % z celkového počtu zomretých mužov a 13,8 % z celkového počtu zomretých žien. Úmrtnosť v roku 2016 na obyvateľov bola 20,7 u mužov a 11,4 u žien (14). Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny koordinovala projekt, kde odborníci vyvinuli multidisciplinárne, na dôkazoch založené odporúčania na zabezpečenie kvality pri skríningu a diagnostike karcinómu hrubého čreva a konečníka. Publikácia obsahuje všetky aspekty organizácie populačného skríningu a obsahuje viac ako 250 odporúčaní, triedených podľa sily odporúčania a podporných vedeckých dôkazov (15, 16). V Slovenskej republike sa skríning kolorektálneho karcinómu doteraz realizoval ako oportúnny (dobrovoľný) na základe Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu z roku 2011 (17), usmernenie bolo pre cieľ zavedenia populačného skríningu aktualizované a publikované v roku 2018 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR (Ročník 66, čiastka 1-9). Odporúčanou skríningovou metódou je štandardný Onkológia 2019;14(2)

3 85 imunochemický test na okultné krvácanie, táto metóda sa opiera o jasné výsledky randomizovaných štúdií, ktoré potvrdili zníženie mortality na kolorektálny karcinóm (17). V súčasnosti je pre cieľ populačného skríningu k dispozícii publikovaný štandardný postup pre výkon prevencie s názvom Štandardný postup pre výkon prevencie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu (18). Odporúčanú minimálne 50 % účasť na populačnom skríningu možno zvýšiť cieleným pozývaním a podpornou masovou komunikačnou kampaňou, čo je podložené vedeckými dôkazmi (16, 17). V období mesiacov január až marec 2019 zdravotné poisťovne adresne rozposlali pozvánky s imunochemickým testom randomizovane vybranej skupine poistencov s podrobnými informáciami, ako vykonať test. Po vykonaní testu ho poistenci majú odniesť svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý test vyhodnotí a v prípade pozitívneho výsledku pacienta odosiela na kolonoskopické vyšetrenie. V prvej pilotnej fáze boli rozposlané obálky s testami pre poistencov nad 50 rokov. V priebehu roka 2019 budú známe výsledky tejto prvej fázy, ktorej podrobná analýza určí ďalšie kroky v súvislosti s implementáciou populačného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na Slovensku je dlhoročným vedúcim skupiny zodpovednej za skríning kolorektálneho karcinómu pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., ktorý sa tejto téme venuje od roku 1998 a v súčasnosti je aj vedúcim pracovnej skupiny na ministerstve zdravotníctva pre skríning rakoviny kolorektálneho karcinómu. Skríning karcinómu prsníka Zhubný nádor prsníka (C50) tvoril 17,1 % z celkového počtu zomrelých žien v roku 2016 (14). Odhadovaná incidencia u žien je podľa údajov ECIS (Európsky informačný systém o rakovine ) 107,3/ a odhadovaná úmrtnosť je 38,2/ za rok 2018 (19). Cieľom skríningového vyšetrenia prsníkov je odhalenie rakoviny vo včasnom štádiu u asymptomatických žien, a tým zníženie celkovej morbidity a mortality na karcinóm prsníka. Odporúčanou skríningovou metódou pre populačný skríning je mamografické vyšetrenie (20). Mamografický skríning rakoviny prsníka je akceptovaný ako jeden z najviac preskúmaných a overených skríningových testov s dlhodobými údajmi, ktoré sú už teraz k dispozícii zo skríningových údajov v celej Európe (21). V publikovanej literatúre je dobre zdokumentované, že vo vekovej skupine 50- až 69-ročných žien mamografický skríning raz za dva roky znižuje úmrtnosť na karcinóm prsníka za predpokladu dostatočnej účasti pozvanej populácie (70 %) a kontroly kvality pri skríningu a diagnostike. V rámci organizovaného mamografického skríningu sa odporúča, aby bol na pracovisku zabezpečený komplexný manažment pacientky, použitie digitálnej mamografie doplnené o ultrasonografiu prsníkov, dvojité nezávislé čítanie snímok rádiodiagnostikmi podľa BI-RADS systému (Breast Imaging-Reporting and Data System), duktografia, cielené intervenčné výkony pod ultrasonografickou kontrolou (tenkoihlová aspirácia, core-cut biopsia) a vedenie záznamov (štatistiky) a dokumentácie z dôvodu hodnotenia kvality vykonávaného skríningu. Skríningové mamografické vyšetrenia sa budú vykonávať na skríningových mamografických pracoviskách, ktoré spĺňajú podmienky na mamografický skríning a sú preverené Dočasnou pracovnou skupinou pre mamografický skríning nádorov prsníka Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii. V súčasnosti je vedúcou pracovnej skupiny pre skríning rakoviny prsníka MUDr. Alena Kállayová, ktorá sa v minulosti podieľala na vypracovaní komplexného návrhu Národného skríningového programu rakoviny prsníka. Manažment karcinómu prsníka je od vykonávaný podľa príslušného štandardného postupu pre výkon prevencie (22). Skríning karcinómu krčka maternice Podľa predikovaných údajov Svetovej zdravotníckej organizácie pre Slovensko v roku 2018 karcinóm krčka maternice tvoril 5,1 % (692 predikovaných prípadov) z celkového počtu nových prípadov karcinómov u žien. Vekovo štandardizovaná mortalita bola 5,7 na pre daný rok (23). Jednou z troch odporúčaných skríningových metód je v našich podmienkach na zavedenie populačného skríningu konvenčná cytológia z krčka maternice. Cieľom organizovaných skríningových programov je zabezpečiť čo najvyššiu účasť cieľovej populácie. Odbery cytológie vykonávajú gynekológovia a vyhodnocujú ich certifikované cytologické laboratóriá. Skríning je určený pre asymptomatické ženy vo veku rokov prvé dva odbery v ročnom intervale a v prípade negativity týchto prvých dvoch odberov sa pokračuje v trojročných intervaloch. V súčasnosti sa na základe najnovších vedeckých poznatkov uvažuje o možnosti zavedenia primárneho HPV skríningu. Primárne testovanie HPV DNA sa ukázalo ako účinnejší prostriedok prevencie než tradičná cytológia. Napriek rastúcemu množstvu dôkazov v prospech primárneho skríningu HPV väčšina európskych krajín má tendenciu stále používať testovanie HPV ako triedenie cytologických abnormalít (24). Niektoré krajiny začínajú s týmto skríningom na úrovni programu alebo ich zavádzajú prostredníctvom vykonávania regionálnych pilotných štúdií. Zatiaľ existuje široký a rastúci vedecký konsenzus, že HPV testovanie je vhodné ako metóda primárneho skríningu rakoviny krčka maternice. Existuje však aj relatívny nedostatok konsenzu o optimálnych spôsoboch rozvrstvenia rizika alebo tzv. triedenie zistených HPV infekcií v primárnom skríningu, čo prakticky znamená, že nie je jasné odporúčanie, ako takýto skríning organizovať na populačnej úrovni tak, aby boli náklady efektívne vynaložené a manažment pozitívnych nálezov z HPV skríningu bol adekvátny a kvalitný (25). Ďalšou nevýhodou v súčasnosti je cena HPV skríningového vyšetrenia. Momentálne platí, že diagnostická metóda HPV je približne 3,5-krát drahšia ako metóda konvenčnej cytológie. Nevýhodou HPV diagnostického testu, podobne ako cytologického vyšetrenia na tekutej báze (Liquid Based Cytology), je vyššia cena výkonu v porovnaní so štandardným cytologickým vyšetrením (26). Pri rozhodovaní o tom, ktorá skríningová metóda zo zoznamu odporúčaných metód (konvenčná cytológia, HPV, vizuálna kontrola s kyselinou octovou, tzv. VIA) je na populačnej

4 86 úrovni vhodnejšia, je potrebné zohľadniť nielen výber samotnej skríningovej metódy, ale aj úroveň a dostupnosť následnej potrebnej zdravotnej starostlivosti vzhľadom na veľkosť cieľovej skupiny, vplyv zavedeného očkovania proti HPV, ďalej je potrebné zohľadniť vzniknuté finančné náklady a zabezpečiť ich krytie legislatívne, organizačne a politicky. Na Slovensku sa dlhoročne venuje skríningu krčka maternice MUDr. Oliver Sadovský, CSc., ktorý je vedúci pracovnej skupiny na ministerstve zdravotníctva a tejto téme sa venuje aj s ďalšími odborníkmi v rámci Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) a jej Sekcie pre cervikálnu patológiu a Sekcie pre gynekologickú onkológiu. Záver Nádorové choroby sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Sekundárna prevencia, kam patrí skríning, je vyhľadávanie jedincov s chorobami, ktorí ešte nemajú klinické príznaky, alebo predklinických štádií danej choroby v populácii. Cieľom skríningu je záchyt choroby v štádiu, kedy je dobre liečiteľná. Slovensko sa počas rokov 2017 a 2018 významne priblížilo k tomu, aby sa po niekoľkoročných snahách významných odborníkov dospelo k rozhodnutiu na najvyššej úrovni štátu k implementácii populačných skríningových programov pre rakovinu hrubého čreva a konečníka, rakovinu prsníka a rakovinu krčka maternice. Organizovaný populačný skríning si vyžaduje dobre koordinovanú zdravotnícku infraštruktúru, podrobný plán kontroly kvality jednotlivých procesov od pozývania až po terapeutické doriešenie pozitívnych nálezov. Všetky komponenty populačného skríningového programu by mali byť pilotne testované pred tým, ako sa skríning spustí celoplošne. Mandát na plánovanie, koordináciu a odbornú prípravu skríningových programov sa na Slovensku podarilo zabezpečiť menovaním štátneho tajomníka za predsedu Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre skríning onkologických chorôb. Následne bol zriadený Národný onkologický inštitút (NOI) na Národnom onkologickom ústave s cieľom zabezpečovať klinicko-výskumnú, akademickú a vzdelávaciu platformu pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie Národného onkologického programu v stanovených piatich oblastiach: epidemiológia; veda a výskum; prevencia a skríning; diagnostika a liečba; podporná starostlivosť. Elektronické informačné systémy potrebné na zabezpečenie kvality populačných skríningových programov a ich postupné zlepšovanie má v zmysle platnej legislatívy v kompetencii Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré úzko spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva na príprave národných skríningových programov a bude zodpovedné za vytvorenie skríningového registra. Pri organizovaní nových skríningových programov musíme brať do úvahy nový právny rámec pre ochranu údajov (GDPR), dostupnosť základných údajov na identifikáciu cieľovej populácie a racionálne nastavenie pozývacieho systému, možnosti propagačných aktivít na podporu účasti na programe, vedenie skríningových registrov s cieľom vyhodnotenia programu a v neposlednom rade dostupnosť a existenciu služieb zabezpečujúcich kvalitu pri diagnostike a liečbe rakoviny a jej prekurzorov. Na začatie efektívneho organizovaného skríningového programu vybraných onkologických ochorení (rakoviny krčka maternice, prsníka, hrubého čreva) je ešte potrebné novelizovať legislatívny rámec, ktorým je zabezpečené financovanie zdravotníckej/diagnostickej zložky populačného skríningu, posilniť sieť erudovaných odborníkov a akreditovaných pracovísk a uviesť do praxe pozývanie a vyhodnocovanie skríningového procesu v kontexte udržateľnosti a zabezpečenia kvality pri skríningu a následnej diagnostike. V súčasnosti existuje dostatok dôkazov, že systematické a organizované skríningové programy v súlade s európskymi odporúčaniami znižujú výskyt rakoviny a úmrtnosť na ňu a sú nákladovo efektívne. Podľa Ministerstva financií SR v roku 2019 bude pre oblasť zdravotníctva alokovaný historicky najvyšší objem prostriedkov na úrovni 5,2 miliardy eur. Táto suma predstavuje výdavky verejného zdravotného poistenia a výdavky Ministerstva zdravotníctva SR. Rast výdavkov spolu za výdavky verejného zdravotného poistenia a výdavky Ministerstva zdravotníctva SR medzi schváleným rozpočtom na rok 2018 a schváleným rozpočtom na rok 2019 je 312 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 6,42 %. V rozpočte verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorý bol schválený Národnou radou SR, sú identifikované zdroje v hodnote 5 miliónov eur, v roku 2019 určené explicitne na skríningové programy, ktoré zabezpečia skoršie odhalenie rakoviny a sú zaradené medzi opatrenia hodnoty za peniaze zvyšujúce hodnotu a kvalitu zdravotnej starostlivosti (27). Literatúra 1. Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries and 25 major cancers in European Journal of Cancer. 2018;103: Public Health Professionals Gateway. Centers for Disease Control and Prevention. Available from: < cdc.gov/publichealthgateway/publichealthservices/essentialhealthservices.html>. Published June 26, Accessed March 16, Winslow C-EA. The Untilled Fields Of Public Health. Science. 1920;51(1306): Acheson D. Public Health in England: the Report of the Committee of Inquiry into the Future of Development of the Public Health Function. London: H.M.S.O.; Department of Health and Social Care. Independent inquiry into inequalities in health. GOV.UK. Available from: < government/publications/independent-inquiry-into-inequalities-in-health-report>. Published November 26, Accessed March 10, Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians: a working document. Ottawa, April Available from: < Accessed March 10, The 10 Essential Public Health Operations. World Health Organization. Available from: < health-topics/health-systems/public-health-services/policy/the-10-essential-public-health-operations>. Accessed February 12, OECD/European Observatory on Health Systems and Policies Slovensko: Zdravotný Profil Krajiny 2017, OECD Publishing, Paris, Available from: < 8. European Commission. Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC). Official Journal of the European Union. Published December 16, Available from: < Serv.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:EN:PDF>. 9. Národný onkologický program Slovenskej republiky Zlepšenie kontroly, prevencie a liečby nádorových ochorení pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky Dostupné na: < 10. Kišš Š a kol. Revízia Výdavkov na zdravotníctvo II. Priebežná správa; Dostupné na: < gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/ revizia-vydavkov.html>. 11. Správa komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov. Vykonávanie oznámenia Komisie z 24. júna 2009 o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo [KOM(2009) 291 v konečnom znení] a druhá správa o vykonávaní odporúčania Rady z 2. decembra 2003 o skríningu rakovi- Onkológia 2019;14(2)

5 87 ny (2003/878/ES) EUR-Lex Access to European Union law. EUR-Lex DC EN - EUR-Lex. Dostupné na: < LEX:52014DC0584>. Accessed January 10, Basu P, Ponti A, Anttila A, et al. Status of implementation and organization of cancer screening in The European Union Member States - Summary results from the second European screening report. International Journal of Cancer. 2017;142(1): Ponti A, Anttila A, Ronco G, et al. Cancer Screening in the European Union. Report on the implementation of Council Recommendation on Cancer Screening. Brussels: European Commission; Available from: < cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf>. 14. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 [online]. Dostupné na: < Accessed February 10, Karsa L, Patnick J, Segnan N. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. First Edition Executive summary. Endoscopy. 2012;44(S 03). 16. Malila N, Senore C, Armaroli P. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. First Edition Organisation. Endoscopy. 2012;44(S 03):SE31- -SE Žitňan Ľ, Májek J, Pekárek B. Skríning kolorektálneho karcinómu pohľad gastroenterológa. Onkológia (Bratisl.), 2015;10(1): Hrčka R, Hlavatý T. Štandardný postup pre výkon prevencie populačného skríningu Kolorektálneho karcinómu [online]. Dostupné na: < HQEb7uHjdUT-YE9y4Y9r0>. 19. Cancer statistics. Cancer statistics Statistics Explained. Available from: < Accessed March 17, Dimitrova N, Parkinson ZS, Bramesfeld A, et al. European Breast Guidelines Report (online)-ecibc. Technical report by the Joint Research Centre, the European Commission s science and knowledge service. Available from: < Published Accessed March 17, Osifová O. Skríningové vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva. Onkológia (Bratisl.), 2014;9(3): Horváthová M, Lehotská V, Nikodémová D, et al. Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkone prevencie - skríningová mamografia [online]. Dostupné na: < HQEb7uHjdUT-YE9y4Y9r0>. 23. Slovakia-GLOBOCAN. Globocan Available from: < -slovakia-fact-sheets.pdf>. Published January Accessed March 10, Diaz M, Moriña D, Rodríguez-Salés V, et al. Moving towards an organized cervical cancer screening: costs and impact. European Journal of Public Health Published online 2018 Apr 18. doi: /eurpub/cky Cuschieri K, Ronco G, Lorincz A, et al. Eurogin roadmap 2017: Triage strategies for the management of HPV-positive women in cervical screening programs. International Journal of Cancer. 2018;143(4): Sadovský O. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku. Onkológia (Bratisl.), 2014;9(3): Rozpočet verejnej správy na roky Dostupné na: < Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, TU Univerzitné námestie 1, Trnava

Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia

Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia Budovanie zdravých rómskych komunít II. kapitola Podpora zdravia Ing. Jana Maciaková Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia Cieľ: Umožniť účastníkom vzdelávania pochopiť zdravotnú situáciu európskych

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

ISO Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline

ISO Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline Štruktúra prezentácie Terminológia normy ISO 37001 Účel normy ISO 37001 Požiadavky

Podrobnejšie

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné)

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné) Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL na Slovensku Mgr. Alena Cerovská, MPH Jasná, 23.-24.november 2017 Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti

Podrobnejšie

SUZA mazagx

SUZA mazagx PRÍSTUP K IMPLEMENTÁCII MANAŽÉRSTVA KVALITY V ŠTÁTNOM ÚSTAVE PRE KONTROLU LIEČIV JAN MAZAG 7. Národná konferencia o kvalite Bratislava, december 2010, ŠÚKL je podriadenou organizáciou Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = vča Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint FINANCOVANIE SMART CITY Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR 1. február 2018, Hotel Bôrik, Bratislava SMART CITY a prístup MH

Podrobnejšie

94 Hlavná téma Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu od začiatkov po dnešok MUDr. Rudolf Hrčka CSc. Gastroenterologická klinika, SZU UNB, Brat

94 Hlavná téma Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu od začiatkov po dnešok MUDr. Rudolf Hrčka CSc. Gastroenterologická klinika, SZU UNB, Brat 94 Hlavná téma Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu od začiatkov po dnešok MUDr. Rudolf Hrčka CSc. Gastroenterologická klinika, SZU UNB, Bratislava Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou incidenciou

Podrobnejšie

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku Rozdiely v incidencii nádorov u obyvateľov žijúcich v meste a na vidieku Jarmila Korcova Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavskej univerzity v Trnave jkorcova@truni.sk Košice, 21.-22.september

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Li-Fraumeni syndrom.docx

Microsoft Word - Li-Fraumeni syndrom.docx VAŠA DNA ANALÝZA Čo je Li- Fraumeni syndróm? Syndróm Li-Fraumeni je vrodené autozomálne dominantné ochorenie. Vzniká najčastejšie na podklade mutácie génu TP53. Charakteristickým prejavom syndrómu je vznik

Podrobnejšie

Dias nummer 1

Dias nummer 1 y Inclusion Zdravá inklúzia aspekty účasti migrantov v podpore zdravia na Slovensku Netherlands Organisation of Research and Development (ZONMW) Projektoví partneri Development of Recommendations for Integrating

Podrobnejšie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora udržateľného pracovného života #EUhealthyworkplaces

Podrobnejšie

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike

Systém uznávania kvalifikácií  v Slovenskej republike Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike Projektový zámer, 2019 Valéria Kubalová - ŠIOV 1 SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ (SOK) OBSAH Prezentácia projektového zámeru NP SOK: Ciele projektu

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priebeh a súčasný stav národného projektu 2014-2015 Poprad 29. máj, 2015 MICHAL KUBO Riaditeľ Popis projektu Projekt nie je na Slovensku novinkou Funguje od roku 2002 ako iniciatíva mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

Študijný program: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Ak. rok 2018/2019 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM externá forma, 1.rok bc štúdia LS Počet študentov: 9 Kód Názov predmetu D

Študijný program: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Ak. rok 2018/2019 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM externá forma, 1.rok bc štúdia LS Počet študentov: 9 Kód Názov predmetu D BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM externá forma, 1.rok bc štúdia LS Počet študentov: 9 XVZb08 Anatómia a fyziológia II. P 4 2/0/2 = 16h Husťak XVZb02 Biológia P 3 2/0/0 = 8h Bošák XVZb09 Patológia P 3 1/0/0 = 4h Kopecká

Podrobnejšie

Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, Bratislava, Slovenská r

Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, Bratislava, Slovenská r Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, 814 38 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 5751 0176. fax: +421 2 5751

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Jesenny seminar 2018_Prezentacia_Vyskum a vyvoj.pptx

Microsoft PowerPoint - Jesenny seminar 2018_Prezentacia_Vyskum a vyvoj.pptx Podpora aktivít výskumu a vývoja Odpočet nákladov na výskum a vývoj vo farmaceutickom priemysle Deloitte Tax s. r. o. Odpočet nákladov na VaV Odpočet je príležitosťou daňovej úspory pre moderné spoločnosti,

Podrobnejšie

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva?  Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Ing. Eduard Heger Poslanec NR SR Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Pripravenosť a najväčšie dopady:

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 26 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 636/26 z 1.10.25 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED NÁSILÍM AKÝ JE ÚČEL DOHOVORU? Dohovor Rady Európy

Podrobnejšie

Microsoft Word _5_

Microsoft Word _5_ DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzavretý v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 47a ods. 1 zákona č. 40/1964

Podrobnejšie

Pilotný projekt ÚSV ROS- pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík Stratégia dlhodobej starostlivosti – Asociácia na ochranu práv

Pilotný projekt  ÚSV ROS- pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík    Stratégia dlhodobej starostlivosti – Asociácia na ochranu práv PILOTNÝ PROJEKT ÚSV ROS- PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV / MZ SR, MPSVR SR Hlohovec 28.3.2019 PhDr. Mária

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Ružová stužka n.f. Lipského Bratislava Výročná správa za rok 2017 Ružová stužka n.f. Charakteristika neinvestičného fondu: Neinvestičný fond

Ružová stužka n.f. Lipského Bratislava Výročná správa za rok 2017 Ružová stužka n.f. Charakteristika neinvestičného fondu: Neinvestičný fond Ružová stužka n.f. Lipského 11 841 01 Bratislava Výročná správa za rok 2017 Ružová stužka n.f. Charakteristika neinvestičného fondu: Neinvestičný fond Ružová stužka so sídlom na Lipského 11, 841 01 Bratislava

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami Smernica rektora číslo 5/2013-SR Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Dátum: 14. 10. 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

Akú úlohu zohráva materinský jazyk pri diagnostike komunikačnej kompetencie dieťaťa?

Akú úlohu zohráva materinský jazyk pri diagnostike  komunikačnej kompetencie dieťaťa? AKÚ ÚLOHU ZOHRÁVA MATERINSKÝ JAZYK PRI DIAGNOSTIKE KOMUNIKAČNEJ KOMPETENCIE DIEŤAŤA? PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., ÚRŠ FSVaZ UKF v Nitre VEGA -> 1/0845/15: Jazyková kompetencia rómskych žiakov v prvom

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á C H A R A K T E R I S T I K A J U D r. A n t o n Š k r e k o, P h D. Dátum a miesto narodenia: 21.08.1979 v Trnave Vzdelanie: 2003 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220120009 DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

1

1 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava Číslo vydania: 1 Dátum vydania: 20.08.2014 Účinnosť od: 20.08.2014 Strana: 1/9 Metodické usmernenie o forme a náležitostiach

Podrobnejšie

STRATEGIA_ROZVOJA_Kmec

STRATEGIA_ROZVOJA_Kmec Integrácia sektorových politík, regionálneho a územného rozvoja v rámci implementácie Agendy 2030 Sekcia riadenia investícií Október 2018 + 421 2 2092 8xxx kontakt@vicepremier.gov.sk Štefánikova 15-011

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Názov zamestnania: pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve Nariadenie vlády Slovenskej republ

Názov zamestnania: pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve Nariadenie vlády Slovenskej republ Názov zamestnania: pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU august 2012 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Centrum excelentnosti 5osového obrábania

Podrobnejšie

Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚ

Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚ Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Lotyšsku

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii ROLA VEREJNÝCH ORGÁNOV V DEINŠTITUCIONALIZÁCII Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. Fórum poskytovateľov Bratislava, 23. augusta 2012 NÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 6. decembra 2005 (06.12) (OR. en) 15270/05 OJ CONS 69 SOC 491 SAN 203 CONSOM 51 PREDBEŽNÝ PROGRAM pre: 2699. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNA POLITIKA, ZDRAVIE

Podrobnejšie

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet Podmienky používania IBM Podmienky pre konkrétnu ponuku služieb SaaS IBM Cloud Adoption and Deployment Services Podmienky používania ( Podmienky používania ) pozostávajú z tohto dokumentu Podmienky používania

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY  ÚRAD VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0514/2018 5.11.2018 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0417/2018 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na med

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na med Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu organizovanú v rámci podujatí

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP Z B I E R K A INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 18 Prešov dňa 18.06.2018 Ročník 2018 O b s a h I. časť 18. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Podrobnejšie

Podklad Slovenskej lekárskej komory pre INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy vytvorený na základe požiadavky z mailu od INEKO z :

Podklad Slovenskej lekárskej komory pre INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy vytvorený na základe požiadavky z mailu od INEKO z : Podklad Slovenskej lekárskej komory pre INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy vytvorený na základe požiadavky z mailu od INEKO z 22.3.2017: Otázka: Mohli by ste, prosím, uviesť tri ukazovatele,

Podrobnejšie

Microsoft Word - RolyRiadeniaZmien_V1.doc

Microsoft Word - RolyRiadeniaZmien_V1.doc Vypracoval: RNDr. Marta Krajíová Aktualizovaný da: 3. 2. 2007 6:48 Vytvorený da: 5. 11. 2006 4:45 Schválil: Verzia: 1.0 Súbor: RolyRiadeniaZmien Stav: platný 1 Obsah 1...3 2 1 Process Business Expert Podnikový

Podrobnejšie

Microsoft Word - RR_P27_Politika na akreditáciu organizátorov PT.doc

Microsoft Word - RR_P27_Politika na akreditáciu organizátorov PT.doc SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA P.O.Box 74, Karloveská 63, 84 Bratislava 4 Výtlačok č.: Rozhodnutie riaditeľa POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ORGANIZÁTOROV SKÚŠOK SPÔSOBILOSTI Schválil: Mgr. Martin Senčák

Podrobnejšie

Roche Template

Roche Template Sympózium laboratórnej diagnostiky Novinky v diagnostike kardiologických parametrov Eva Poláková September 10-11, 2015 in Vígľaš picture placeholder Sympózium laboratórnej diagnostiky Agenda RocheCARDIAC

Podrobnejšie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Daniel Gerbery Inštitút pre výskum práce a rodiny 3.3:2014, Bratislava Kontext prípravy Národnej rámcovej

Podrobnejšie

8

8 Základné podmienky realizácie elektronickej preskripcie na Slovensku Projekt ehealth PharmDr. Štefan Krchňák, Mgr. Ondrej Sukeľ, ing. Vladimír Kováč Elektronická preskripcia (ďalej EP) je komplexom softvérových

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ERAdiate - ERA Chair on Intelligent Transport Systems Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning Bratislava, 24.mája 2017 Enhancing Research and innovation dimension of the University of Zilina in intelligent

Podrobnejšie

Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Slovenská technická

Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Slovenská technická Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Predškolská výchova vo svete 2

Predškolská výchova vo svete 2 Predškolská výchova vo svete 2 Kvalita raného vzdelávania Projekt OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care 1998 2012 Štúdie Starting Strong I III (2001, 2006, 2012) Päť ciest ku kvalite

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania egovernmentu

Podrobnejšie

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Národný seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný

Podrobnejšie

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky SK-SRB 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej

Podrobnejšie

HODNOTENIE RIZÍK LEGALIZÁCIE A FINANCOVANIA TERORIZMU Riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len "ML/FT") nie

HODNOTENIE RIZÍK LEGALIZÁCIE A FINANCOVANIA TERORIZMU Riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len ML/FT) nie HODNOTENIE RIZÍK LEGALIZÁCIE A FINANCOVANIA TERORIZMU Riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len "ML/FT") nie je vo všetkých prípadoch rovnaké, preto by sa mal pri

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA Karloveská 63, P. O. Box 74, Bratislava 4 Výtlačok č.: Rozhodnutie riaditeľa RR P20 POLITIKA A POSTUP SNAS

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA Karloveská 63, P. O. Box 74, Bratislava 4 Výtlačok č.: Rozhodnutie riaditeľa RR P20 POLITIKA A POSTUP SNAS SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA Karloveská 63, P. O. Box 74, 84 Bratislava 4 Výtlačok č.: Rozhodnutie riaditeľa RR P2 POLITIKA A POSTUP SNAS PRI POSUDZOVANÍ INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV PODĽA POŽIADAVIEK NORMY

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Brusel 6. februára 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie

Podrobnejšie

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PR

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PR TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PRACOVNÉ PRÁVO V DIGITÁLNEJ DOBE 6. november 2017 Miesto

Podrobnejšie

ESZ2

ESZ2 Elektronické služby zdravotníctva 2. prioritná oblasť December 2011 Európsky fond regionálneho rozvoja 1 Prínos pre občana a verejnú správu Základná vízia ehealth určuje prvotný rámec pre snahy elektronizácie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany Príloha č. 14.3 K Príručke pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov I FORMÁLNE

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen BIOTECHNICKÉINOVÁCIE PRI VYUŽITÍ DAŽĎOVEJ VODY V MESTE ZVOLEN OTVÁRACIA KONFERENCIA TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 13. 11. 2014 PROJEKT A PROGRAM PROJEKT Názov: Číslo: Cieľ: Biotechnickéinovácie pri využití

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Odkiaľ a kam kráča slovenská demografia po roku 1993

Odkiaľ a kam kráča slovenská demografia po roku 1993 Odkiaľ a kam kráča slovenská demografia po roku 1993 B. Bleha, B. Šprocha, B. Vaňo Květnová konference ČDS 2018, Brno Kde sme boli v roku 1993? Plusy Československá tradícia Dobré kontakty na českú demografiu

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 24.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 PRÁCA S MLÁDEŽOU A SLOVENSKÝ HOKEJ KONFERENCIA 2MB - dva milióny budúcností - - Správa o mládeži 2018 Bratislava, 21. 22.6.2018 Hokej ako spoločenský fenomén S L O V E N S K Ý Z V Ä Z Ľ A D O V É H O H

Podrobnejšie

Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík

Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík Digitálne mesto: témy ü Stručne: aktuálna situácia ü Trendy v oblasti IT ü Blízka alebo vzdialená

Podrobnejšie

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_denna_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober2018.rtf

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_denna_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober2018.rtf ŠTUDIJNÝ PROGRAM BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 DENNÁ FORMA ŠTÚDIA I. rok bakalárskeho štúdia, denná forma Predmety 1. semester Kredity Základy právnického vzdelávania 10/0 POVINNÉ PREDMETY

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VPLYV NEPRIEPUSTNÉHO POKRYTIA PÔDY NA KLÍMU MIEST V KONTEXTE KLIMATICKEJ ZMENY PEDO-CITY-KLIMA Jaroslava Sobocká j.sobocka@vupop.sk Odborný seminár k projektu APVV-15-0136, Bratislava 4.6.2018 Projekt

Podrobnejšie

Zdroj: Association of European Cancer Leagues (ECL): European Codex Against Cancer, Dostupné na:

Zdroj: Association of European Cancer Leagues (ECL): European Codex Against Cancer, Dostupné na: Zdroj: Association of European Cancer Leagues (ECL): European Codex Against Cancer, 2014. Dostupné na: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/ Európsky kódex proti rakovine 12 spôsobov, ako znížiť

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

Ministerstvo

Ministerstvo Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014 ÚRAD VLÁDY SR sekcia centrálny koordinačný orgán Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Vyhodnotenie všeobecných EAK EAK/oblasť Stav plnenia kritérií Počet splnených

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie