Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ministerstvo školstva Slovenskej republiky"

Prepis

1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 Bratislava, marec 2019

2 O B S A H Strana Slovo na úvod 3 1. SPRACOVANIE VÝKAZU Administrácia zberu údajov Vstupný formulár 4 2. ZAMESTNANOSŤ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov za školy a školské zariadenia Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania PRIEMERNÁ MZDA Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za školy a ŠZ za roky 2015 a Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a zdroja financovania za roky 2015 a Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov školstvo celkom Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ pedagogickí zamestnanci Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ odborní zamestnanci Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ nepedagogickí zamestnanci ZAMESTNANOSŤ A PRIEMERNÁ MZDA PODĽA KRAJOV 25 ZÁVER 30 2

3 Slovo na úvod Štatistické zisťovanie o štruktúre zamestnancov a mzdách v školstve uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rezortným štatistickým výkazom Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 (ďalej len výkaz) pomocou internetovej aplikácie, ktorej gestorom je Centrum vedecko-technických informácií. Štatistické zisťovanie sa v roku 2018 uskutočnilo v súlade s 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 1 ods. 10 vyhlášky ŠÚ SR č. 250/2017 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až Výsledky štatistického zisťovania, ktoré prezentujeme v tejto publikácii, predstavujú údaje o zamestnanosti a mzdových prostriedkoch za rok 2018 celkom, z toho osobitne za školy a školské zariadenia (ďalej len Š a ŠZ) financované zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR ) a zvlášť za materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ďalej len MŠ, JŠ, ZUŠ a školské zariadenia) financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje daň z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO ). Údaje prezentované v tabuľkách nezahŕňajú plnenie z iných zdrojov a z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Údaje za zamestnancov sú zaokrúhlené z databáz Centra vedecko-technických informácií na jedno desatinné miesto prirodzene. 3

4 1. Spracovanie výkazu 1.1. Administrácia zberu údajov Internetová aplikácia Škol (MŠVVŠ SR) 1-04, pomocou ktorej sa v roku 2018 zabezpečovalo štatistické zisťovanie výkazu za celé regionálne školstvo, je dostupná na internetovej stránke V rámci regionálneho školstva vstupujú do aplikácie školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zapísali potrebné údaje za príslušný štvrťrok sledovaného roka a vytvorili protokoly, ktoré následne preberajú ich zriaďovatelia Vstupný formulár Zber údajov sa vykonáva pomocou elektronického formulára, do ktorého školy a školské zariadenia zapisujú údaje prostredníctvom internetovej aplikácie za každý riadok výkazu. Elektronický formulár je zostavený tak, aby zabezpečoval štatistické zisťovanie za každý zisťovaný údaj osobitne aj za pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. Formulár tak umožňuje porovnávanie údajov o zamestnanosti a mzdových prostriedkoch na analytickej úrovni aj za pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov. Prehľad o zamestnanosti a čerpaní príslušných mzdových zložiek za rok 2018 v tvare formulára je zobrazený v: tabuľke č.1 - osobitne za školy celkom, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie tabuľke č.2 - osobitne za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom, tabuľke č.3 - školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR, tabuľke č.4 - MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ financované z DPFO (ďalej len OK). 4

5 Š k o l y celkom Tabuľka č.1 v tom Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ Spolu pedagogickí zamestnanci 3 zákona ***) a pedagog. činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) nepedagogickí zamestnanci asistenti učiteľa 4a zákona*) výchova a vzdelávanie detí MŠ 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy 4ae zákona *) Skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP 4e ods.7, písm. a, f zákona*) zamestnancov (1 desatinné miesto) A B 1 B 2 B3 C D E F G H prepočítaný počet , ,9 596, , ,6 96,8 257,7 fyzické osoby spolu , ,8 761, ,8 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**), doplatok do minimálnej mzdy ****) náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12), v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za špecializ.činn.( 13b**- triednictvo,uvádzanie),začín.ped.a odb.zam.( 14c**) ostatné ( 11,12,13,14a, 14b,14d,15,16,17,18, 19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm.c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska ( 21 ods. 1 zákona**) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroku fyzické osoby spolu z toho: ženy prepočítané počty (1 desatinné miesto) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR , , ,1 666,7 Komentár: * ) zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 119 ods.1 Zákonníka práce, zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov NV SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok

6 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom 2018 Tabuľka č. 2 v tom Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ zamestnancov (1 desatinné miesto) Spolu pedagogickí zamestnanci 3 zákona ***) a pedagog. činnosť na dohody 6 odborní zamestnanci 4 zákona ***) nepedagogickí zamestnanci asistenti učiteľa 4a zákona*) výchova a vzdelávanie detí MŠ 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy 4ae zákona *) Skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP 4e ods.7, písm. a, f zákona*) A B 1 B 2 B3 C D E F G H prepočítaný počet , , , ,9 0,8 15,0 fyzické osoby spolu , , , ,2 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**), doplatok do minimálnej mzdy ****) náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12), v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za špecializ.činn.( 13b**- triednictvo,uvádzanie),začín.ped.a odb.zam.( 14c**) ostatné ( 11,12,13,14a, 14b,14d,15,16,17,18, 19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm.c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska ( 21 ods. 1 zákona**) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroku fyzické osoby spolu z toho: ženy prepočítané počty (1 desatinné miesto) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR ,8 944, ,6 598,5 komentár: * ) zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 119 ods.1 Zákonníka práce, zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, NV SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

7 Školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR v tom Tabuľka č. 3 Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" U K A Z O V A T E Ľ zamestnancov (1 desatinné miesto) Spolu pedagogickí zamestnanci 3 zákona ***) a pedagog. činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) nepedagogickí zamestnanci asistenti učiteľa 4a zákona*) výchova a vzdelávanie detí MŠ 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy 4ae zákona *) Skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP 4e ods.7, písm. a, f zákona*) A B 1 B 2 B3 C D E F G H prepočítaný počet , , , ,0 2181,4 0,0 0,0 96,8 257,7 fyzické osoby spolu , , , ,5 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**), doplatok do minimálnej mzdy ****) náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12), v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za špecializ.činn.( 13b**- triednictvo,uvádzanie),začín.ped.a odb.zam.( 14c**) ostatné ( 11,12,13,14a, 14b,14d,15,16,17,18, 19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm.c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska ( 21 ods. 1 zákona**) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroku fyzické osoby spolu , , z toho: ženy , , prepočítané počty (1 desatinné miesto) , , Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR ,5 1203,4 1133,1 664,8 komentár: * ) zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 119 ods.1 Zákonníka práce, zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, NV SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok

8 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO (OK) v tom Zamestnanci a mzdové prostriedky zo stĺpca A "Spolu" Tabuľka č. 4 U K A Z O V A T E Ľ zamestnancov (1 desatinné miesto) Spolu pedagogickí zamestnanci 3 zákona ***) a pedagog. činnosť na dohody odborní zamestnanci 4 zákona ***) nepedagogickí zamestnanci asistenti učiteľa 4a zákona*) výchova a vzdelávanie detí MŠ 6b zákona *) mimoriadne výsledky žiakov 4b zákona *) rozvojové projekty ( 4d zákona *) vzdelávacie poukazy 4ae zákona *) Skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP 4e ods.7, písm. a, f zákona*) A B 1 B 2 B3 C D E F G H prepočítaný počet , ,0 254, ,0 15,0 fyzické osoby spolu , ,6 323, ,5 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**), doplatok do minimálnej mzdy ****) náhrady miezd príplatky spolu (riadky 8 až 12), v tom: za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) osobný ( 10 zákona**) kreditový ( 14 zákona**) za špecializ.činn.( 13b**- triednictvo,uvádzanie),začín.ped.a odb.zam.( 14c**) ostatné ( 11,12,13,14a, 14b,14d,15,16,17,18, 19a zákona**) nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm.c, zákona**) Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska ( 21 ods. 1 zákona**) Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroku fyzické osoby spolu z toho: ženy prepočítané počty (1 desatinné miesto) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru odmeny v EUR počet hodín počet osôb Priemerná mzda spolu v EUR ,1 939, ,9 595,4 komentár: * ) zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *** ) zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ****) 119 ods.1 Zákonníka práce, zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok

9 Porovnanie údajov za roky 2018 a 2017 v tvare formulára, pedagogických zamestnancov, je zobrazené v: vrátane osobitného porovnania za tabuľke č.1a - za školy celkom, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie tabuľke č.2a - za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom, tabuľke č.3a - za školy a školské zariadenia financované RK MŠVVaŠ SR a MV SR, tabuľke č.4a - MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO(OK). 9

10 Š k o l y celkom - porovnanie rokov 2018 a 2017 U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m Tabuľka č. 1a z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov (1 desatinné miesto) prepočítaný počet , ,8 100, , ,9 100,8 fyzické osoby spolu , ,5 96, , ,8 96,6 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) , ,8 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,1 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**), doplatok do minimálnej mzdy ****) , ,7 náhrady miezd , ,1 príplatky spolu (riadky 8 až 12), v tom: , ,3 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,9 osobný ( 10 zákona**) , ,8 kreditový ( 14 zákona**) , ,0 za špecializ.činn.( 13b**- triednictvo,uvádzanie),začín.ped.a odb.zam.( 14c**) , ,6 ostatné ( 11,12,13,14a, 14b,14d,15,16,17,18, 19a zákona**) , ,4 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,9 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,3 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm.c, zákona**) , ,3 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska ( 21 ods. 1 zákona**) , ,5 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroku fyzické osoby spolu , ,9 z toho: ženy , ,3 prepočítané počty (1 desatinné miesto) , ,8 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 0 0 odmeny v EUR , ,9 počet hodín , ,2 počet osôb , ,2 zamestnancov (1 desatinné miesto) Priemerná mzda spolu v EUR , ,2 104, , ,0 104,0 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,0 666,7 106,2 **) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 119 ods.1 Zákonníka práce, zákon č. 663/2007 Z z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov NV SR č.278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok

11 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia celkom - porovnanie rokov 2018 a 2017 Tabuľka č. 2a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov (1 desatinné miesto) prepočítaný počet , ,6 102, , ,8 102,4 fyzické osoby spolu , ,4 104, , ,0 104,2 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) , ,6 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,1 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**), doplatok do minimálnej mzdy ****) ,2 náhrady miezd , ,4 príplatky spolu (riadky 8 až 12), v tom: , ,5 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,6 osobný ( 10 zákona**) , ,0 kreditový ( 14 zákona**) , ,8 za špecializ.činn.( 13b**- triednictvo,uvádzanie),začín. ped.a odb.zam.( 14c**) , ,4 ostatné ( 11,12,13,14a, 14b,14d,15,16,17,18, 19a zákona**) , ,0 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,2 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,8 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm.c, zákona**) , ,3 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska ( 21 ods. 1 zákona**) , ,4 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroku 0 0 fyzické osoby spolu , ,5 z toho: ženy , ,5 prepočítané počty (1 desatinné miesto) , ,4 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 0 0 odmeny v EUR , ,9 počet hodín , ,3 počet osôb , ,6 Priemerná mzda spolu v EUR ,5 804,8 105,7 898,4 944,0 105,1 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,7 598,5 106,9 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka práce č.663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, NV SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok

12 Školy a školské zariadenia financované z RK MŠVVaŠ SR a MV SR - porovnanie rokov 2018 a 2017 Tabuľka č. 3a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov (1 desatinné miesto) prepočítaný počet , ,2 100, , ,8 100,8 fyzické osoby spolu , ,3 96, , ,1 96,7 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) , ,8 tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,1 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**), doplatok do minimálnej mzdy ****) , ,7 náhrady miezd , ,1 príplatky spolu (riadky 8 až 12), v tom: , ,3 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) , ,9 osobný ( 10 zákona**) , ,7 kreditový ( 14 zákona**) , ,1 za špecializ.činn.( 13b**- triednictvo,uvádzanie),začín.ped.a odb.zam.( 14c**) , ,6 ostatné ( 11,12,13,14a, 14b,14d,15,16,17,18, 19a zákona**) , ,4 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) , ,8 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) , ,7 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm.c, zákona**) , ,1 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska ( 21 ods. 1 zákona**) , ,1 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroku 0 0 fyzické osoby spolu , ,9 z toho: ženy , ,3 prepočítané počty (1 desatinné miesto) , ,8 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 0 0 odmeny v EUR , ,9 počet hodín , ,1 počet osôb , ,1 Priemerná mzda spolu v EUR , ,5 104, , ,4 103,9 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,3 664,8 105,8 **) zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka práce č.663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, NV SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok

13 MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z DPFO (OK) - porovnanie rokov 2018 a 2017 Tabuľka č. 4a U K A Z O V A T E Ľ C e l k o m z toho pedagogickí zamestnanci % % zamestnancov (1 desatinné miesto) prepočítaný počet , ,2 102, , ,0 102,5 fyzické osoby spolu , ,5 104, , ,6 104,4 Mzdové prostriedky v EUR (riadky ) tarifný plat ( 7 zákona, 7a**) , ,0 108, ,8 106, ,1 dorovnanie na funkčný plat ( 32 b zákona**), doplatok do minimálnej mzdy ****) ,0 293, ,0 náhrady miezd ,0 111, ,5 príplatky spolu (riadky 8 až 12), v tom: ,0 113, ,7 za riadenie a zastupovanie ( 8,9 zákona**) ,0 106, ,6 osobný ( 10 zákona**) ,0 117, ,6 kreditový ( 14 zákona**) ,0 116, ,9 za špecializ.činn.( 13b**- triednictvo,uvádzanie),začín.ped.a odb.zam.( 14c**) ,0 106, ,2 ostatné ( 11,12,13,14a, 14b,14d,15,16,17,18, 19a zákona**) ,0 108, ,3 nadčasy ( 19, ods.1 zákona**) ,0 110, ,9 odmeny bez jubilejných ( 20 odst.1,písm.a,b,d,e, zákona**) ,0 116, ,8 odmeny jubilejné ( 20 ods.1, písm.c, zákona**) ,0 106, ,6 Náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska ( 21 ods. 1 zákona**) ,0 79, ,2 Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroku 0,0 0 fyzické osoby spolu ,0 102, ,6 z toho: ženy ,0 102, ,5 prepočítané počty (1 desatinné miesto) ,6 102, ,4 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 0,0 0 odmeny v EUR ,0 101, ,0 počet hodín ,0 97, ,3 počet osôb ,0 97, ,7 Priemerná mzda spolu v EUR ,3 796,1 106,0 893,1 939,7 105,2 z toho: nepedagogickí zamestnanci ,5 595,4 107,4 **) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ****) 19 ods.1 Zákonníka práce č.663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, NV SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok

14 2. ZAMESTNANOSŤ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE Zamestnanosť v regionálnom školstve je v tabuľkách sledovaná za školstvo celkom a osobitne za rozpočtovú kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR (ďalej len RK MŠVVaŠ SR a MV SR) a zvlášť za MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia financované z výnosu DPFO (OK). V roku 2018 sú zamestnanci sledovaní ako zamestnanci celkom, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Údaje o počtoch zamestnancov nezahŕňajú zamestnanosť z iných zdrojov a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto prirodzene Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov za školy a školské zariadenia Vývoj zamestnanosti podľa zriaďovateľov v členení na školy a školské zariadenia uvádzame v tabuľke č 5. Jednotliví zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú sledovaní podľa nasledovných typov: K - okresné úrady v sídle kraja (OÚ) V - vyššie územné celky (VÚC) O - mestá a obce C - cirkevní zriaďovatelia S - súkromní zriaďovatelia Počet zamestnancov v regionálnom školstve celkom stúpol v roku 2018 oproti roku 2017 spolu o 1 597,2 osôb (1,2%), pričom pedagogickí zamestnanci vzrástli o 1 168,9 osôb (1,3%). Pokles zamestnanosti bol u zriaďovateľa VÚC spolu o 502,7 osôb (-2,1%). U ostatných zriaďovateľov zaznamenávame nárast počtu zamestnancov. Najvyšší percentuálny nárast zamestnancov bol u súkromných zriaďovateľov o 6,1% t. j. 431,9 osôb. V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí bol nárast počtu zamestnancov 1 451,4 osôb (1,8%) Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania uvádzame v tabuľke č.6. V školách a školských zariadeniach financovaných z RK MŠVVaŠ SR a MV SR zamestnanosť v roku 2018 stúpla o 495,3 osôb (0,6%), z toho pedagogickí zamestnanci o 497,5 osôb (0,8%). V MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ financovaných z výnosu DPFO (OK) bol nárast zamestnancov o 1 102,3 osôb (2,3%), z toho u pedagogických o 689,8 osôb (2,5%). 14

15 Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov v členení na školy a ŠZ Tabuľka č.5 Zriaďovateľ Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: školy z toho: MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Zamestnanci celkom , ,0 6,9 100, , ,6-28,6 99, , ,4 35,5 100,9 K z toho pedagogickí 6 515, ,5 6,9 100, , ,6-12,5 99, , ,9 19,4 101,5 odborní 1 033, ,5 11,3 101,1 31,8 32,8 1,0 103, , ,7 10,3 101,0 nepedagogickí 2 768, ,0-11,3 99, , ,2-17,1 98, , ,8 5,8 100,4 Zamestnanci celkom , ,9-502,5 97, , ,0-483,3 97, , ,9-19,1 99,4 V z toho pedagogickí , ,5-376,6 97, , ,2-369,7 97,6 851,2 844,3-6,9 99,2 odborní 65,9 66,1 0,2 100,3 64,9 65,1 0,2 100,3 1,0 1,0 0,0 100,0 nepedagogickí 7 690, ,3-126,1 98, , ,7-113,8 98, , ,6-12,2 99,4 Zamestnanci celkom , , ,4 101, , ,5 711,9 101, , ,0 739,5 101,8 O z toho pedagogickí , , ,4 101, , ,7 637,7 102, , ,2 434,7 101,8 odborní 428,2 447,0 18,8 104,4 375,9 420,0 44,1 111,7 52,3 27,0-25,3 51,6 nepedagogickí , ,6 360,2 101, , ,8 30,1 100, , ,8 330,1 102,0 Zamestnanci celkom 6 219, ,3 209,5 103, , ,9 109,8 102, , ,4 99,8 105,9 C z toho pedagogickí 4 600, ,3 156,4 103, , ,8 92,6 102, , ,5 63,9 106,1 odborní 35,3 37,5 2,2 106,2 32,9 35,4 2,5 107,6 2,4 2,1-0,3 87,5 nepedagogickí 1 583, ,5 50,9 103,2 943,0 957,7 14,7 101,6 640,6 676,8 36,2 105,7 Zamestnanci celkom 7 114, ,8 431,9 106, , ,8 149,9 103, , ,0 282,0 109,2 S z toho pedagogickí 5 158, ,6 309,9 106, , ,6 111,9 103, , ,0 198,0 110,4 odborní 237,3 267,7 30,4 112,8 36,9 43,5 6,6 117,9 200,4 224,2 23,8 111,9 nepedagogickí 1 718, ,5 91,6 105,3 764,3 795,7 31,4 104,1 954, ,8 60,2 106,3 Zamestnanci celkom , , ,2 101, , ,8 459,7 100, , , ,6 102,2 Spolu z toho pedagogickí , , ,9 101, , ,9 460,0 100, , ,8 709,0 102,4 odborní 1 799, ,7 62,8 103,5 542,6 596,8 54,2 110, , ,9 8,4 100,7 nepedagogickí , ,0 365,5 100, , ,1-54,5 99, , ,9 420,2 101,9 15

16 Vývoj zamestnanosti podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania Tabuľka č.6 Zriaďovateľ Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: RK MŠVVaŠ SR a MV SR z toho: MŠ,ZUŠ,ŠJ a ŠZ financované z DPFO (OK) rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Zamestnanci celkom , ,0 6,9 100, , ,0 7,0 100,07 0,0 0,0 0,0 0,00 K z toho pedagogickí 6 515, ,5 6,9 100, , ,5 6,9 100,11 0,0 0,0 0,0 0,00 odborní 1 033, ,5 11,3 101, , ,5 11,3 101,09 0,0 0,0 0,0 0,00 nepedagogickí 2 768, ,0-11,3 99, , ,0-11,3 99,59 0,0 0,0 0,0 0,00 Zamestnanci celkom , ,9-502,5 97, , ,0-483,3 97, , ,9-19,2 99,35 V z toho pedagogickí , ,5-376,6 97, , ,2-369,7 97,64 851,2 844,3-6,9 99,19 odborní 65,9 66,1 0,2 100,3 64,9 65,1 0,2 100,31 1,0 1,0 0,0 100,00 nepedagogickí 7 690, ,3-126,1 98, , ,7-113,8 97, , ,6-12,2 99,42 Zamestnanci celkom , , ,4 101, , ,5 711,9 101, , ,0 739,5 101,81 O z toho pedagogickí , , ,4 101, , ,7 637,8 102, , ,2 434,7 101,81 odborní 428,2 447,0 18,8 104,4 376,2 420,0 43,8 111,64 52,3 27,0-25,3 51,63 nepedagogickí , ,6 360,2 101, , ,8 30,3 100, , ,8 330,1 101,97 Zamestnanci celkom 6 219, ,3 209,5 103, , ,9 109,8 102, , ,4 99,8 105,89 C z toho pedagogickí 4 600, ,3 156,4 103, , ,8 92,6 102, , ,5 63,9 106,08 odborní 35,3 37,5 2,2 106,2 32,9 35,4 2,5 107,60 2,4 2,1-0,3 87,50 nepedagogickí 1 583, ,5 50,9 103,2 943,0 957,7 14,7 101,56 640,6 676,8 36,2 105,65 Zamestnanci celkom 7 114, ,8 431,9 106, , ,8 149,9 103, , ,0 282,0 109,22 S z toho pedagogickí 5 158, ,6 309,9 106, , ,6 111,9 103, , ,0 198,0 110,41 odborní 237,3 267,7 30,4 112,8 36,9 43,5 6,6 117,89 200,4 224,2 23,8 111,88 nepedagogickí 1 718, ,5 91,6 105,3 764,4 795,7 31,3 104,09 954, ,8 60,2 106,31 Zamestnanci celkom , , ,2 101, , ,2 495,3 100, , , ,0 102,27 Spolu z toho pedagogickí , , ,9 101, , ,8 479,5 100, , ,0 689,6 102,48 odborní 1 799, ,6 62,8 103, , ,5 64,5 104,18 893,1 254,1-638,9 28,47 nepedagogickí , ,0 365,5 100, , ,9-48,8 99, , ,1 414,3 102,02 16

17 3. PRIEMERNÁ MZDA Priemerná mzda v regionálnom školstve je v tabuľkách sledovaná za školstvo celkom a osobitne za RK MŠVVaŠ SR a MV SR a zvlášť za MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ financované z výnosu DPFO (OK). V roku 2018 sú zamestnanci sledovaní ako zamestnanci celkom, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Údaje o priemernej mzde sú vyjadrené v a nezahŕňajú iné zdroje a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za školy a ŠZ za roky 2017 a 2018 Porovnanie priemernej mzdy podľa zriaďovateľov v členení na Š a ŠZ uvádzame v tabuľke č.7. Celková priemerná mzda v školstve celkom vzrástla v roku 2018 oproti roku 2017 o 43,5 (4,7%), pedagogickým zamestnancom o 45,0 (4,2%) Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a zdroja financovania za roky 2017 a 2018 Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania uvádzame v tabuľke č.8. V RK MŠVVaŠ SR a MV SR bola dosiahnutá v roku 2018 priemerná mzda celkom vo výške 1 077,5, čo je oproti roku 2017 nárast o 44,5 (4,3%). U pedagogických zamestnancov dosiahla priemerná mzda výšku 1 203,4, čo je nárast v porovnaní s rokom 2017 o 45,5 (3,9%). V MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach financovaných z výnosu DPFO (OK) bola dosiahnutá priemerná mzda 796,1, t. j. nárast oproti roku 2017 o 44,8 (6,0%) a u pedagogických zamestnancov 939,7 t. j. nárast oproti roku 2017 o 46,6 (5,2%). 17

18 Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov za Š a ŠZ za roky 2017 a 2018 Tabuľka č.7 Zriaďovateľ Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: školy z toho: MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Priemerná mzda 1 021, ,5 25,4 102, , ,0 26,4 102,4 893,9 919,3 25,4 102,8 K z toho pedagogickí 1 161, ,0 27,7 102, , ,5 29,1 102, , ,8 24,1 102,4 odborní 1 125, ,4 46,6 104, , ,4 26,2 102, , ,3 47,2 104,2 nepedagogickí 651,9 661,8 9,9 101,5 674,3 685,0 10,7 101,6 632,4 642,0 9,6 101,5 Priemerná mzda 996, ,6 52,7 105, , ,6 53,9 105,2 733,0 782,0 49,0 106,7 V z toho pedagogickí 1 163, ,7 57,4 104, , ,2 57,2 104, , ,5 62,4 105,8 odborní 935,1 997,2 62,1 106,6 929,9 991,9 62,0 106, , ,9 80,5 106,4 nepedagogickí 640,7 685,7 45,0 107,0 658,3 704,0 45,7 106,9 594,3 638,2 43,9 107,4 Priemerná mzda 888,8 933,6 44,8 105, , ,7 44,5 104,3 745,0 790,1 45,1 106,1 O z toho pedagogickí 1 040, ,8 46,6 104, , ,8 44,7 103,9 885,3 934,2 48,9 105,5 odborní 998, ,6 61,5 106, , ,5 52,3 105,1 861,3 905,3 44,0 105,1 nepedagogickí 558,8 597,5 38,7 106,9 588,2 624,3 36,1 106,1 543,5 583,8 40,3 107,4 Priemerná mzda 938,4 987,6 49,2 105, , ,5 44,2 104,4 741,0 777,4 36,4 104,9 C z toho pedagogickí 1 054, ,7 40,5 103, , ,0 44,1 104,0 855,9 891,4 35,5 104,1 odborní 990, ,1 69,2 107,0 989, ,8 64,7 106, , ,7 152,2 115,0 nepedagogickí 600,7 638,9 38,2 106,4 634,3 674,7 40,4 106,4 551,3 588,2 36,9 106,7 Priemerná mzda 980, ,6 36,1 103, , ,7 43,6 104,1 860,2 893,0 32,8 103,8 S z toho pedagogickí 1 063, ,6 28,2 102, , ,7 38,8 103,4 930,7 950,2 19,5 102,1 odborní 1 116, ,2 60,4 105,4 995, ,1 82,7 108, , ,4 26,7 102,3 nepedagogickí 712,9 766,6 53,7 107,5 777,4 841,6 64,2 108,3 661,2 707,7 46,5 107,0 Priemerná mzda 927,1 970,6 43,5 104, , ,2 45,4 104,4 761,5 804,8 43,3 105,7 Spolu z toho pedagogickí 1 074, ,2 45,0 104, , ,0 46,0 104,0 898,4 944,0 45,6 105,1 odborní 1 084, ,5 52,9 104, , ,1 55,5 105, , ,6 54,8 104,9 nepedagogickí 589,8 628,2 38,4 106,5 628,0 666,7 38,7 106,2 559,7 598,5 38,8 106,9 18

19 Porovnanie priemernej mzdy podľa typov zriaďovateľov a podľa zdroja financovania za roky 2017 a 2018 Tabuľka č.8 Zriaďovateľ Ukazovateľ Školstvo celkom z toho: RK MŠVVaŠ SR a MV SR z toho: MŠ,ZUŠ,ŠJ a ŠZ financované z DPFO (OK) rozdiel % rozdiel % rozdiel % a b 1 2 3=2-1 4=2/ =6-5 8=6/ = =10/9 Priemerná mzda 1 021, ,5 25,4 102, , ,5 25,4 102,5 x x x x K z toho pedagogickí 1 161, ,0 27,7 102, , ,0 27,7 102,4 x x x x odborní 1 125, ,4 46,6 104, , ,4 46,6 104,1 x x x x nepedagogickí 651,9 661,8 9,9 101,5 651,9 661,8 9,9 101,5 x x x x Priemerná mzda 996, ,6 52,7 105, , ,6 53,9 105,2 733,0 782,0 49,0 106,7 V z toho pedagogickí 1 163, ,7 57,4 104, , ,2 57,2 104, , ,5 62,4 105,8 odborní 935,1 997,2 62,1 106,6 929,9 991,9 62,0 106, , ,9 80,5 106,4 nepedagogickí 640,7 685,7 45,0 107,0 658,3 704,0 45,7 106,9 594,3 638,2 43,9 107,4 Priemerná mzda 888,8 933,6 44,8 105, , ,7 44,5 104,3 745,0 790,1 45,1 106,1 O z toho pedagogickí 1 040, ,8 46,6 104, , ,8 44,7 103,9 885,3 934,2 48,9 105,5 odborní 998, ,6 61,5 106, , ,5 52,3 105,1 861,3 905,3 44,0 105,1 nepedagogickí 558,8 597,5 38,7 106,9 588,2 624,3 36,1 106,1 543,5 583,8 40,3 107,4 Priemerná mzda 938,4 987,6 49,2 105, , ,5 44,2 104,4 741,0 777,4 36,4 104,9 C z toho pedagogickí 1 054, ,7 40,5 103, , ,0 44,1 104,0 855,9 891,4 35,5 104,1 odborní 990, ,1 69,2 107,0 989, ,8 64,7 106, , ,7 152,2 115,0 nepedagogickí 600,7 638,9 38,2 106,4 634,3 674,7 40,4 106,4 551,3 588,2 36,9 106,7 Priemerná mzda 980, ,6 36,1 103, , ,7 43,6 104,1 860,2 893,0 32,8 103,8 S z toho pedagogickí 1 063, ,6 28,2 102, , ,7 38,8 103,4 930,7 950,2 19,5 102,1 odborní 1 116, ,2 60,4 105,4 995, ,1 82,7 108, , ,4 26,7 102,3 nepedagogickí 712,9 766,6 53,7 107,5 777,4 841,6 64,2 108,3 661,2 707,7 46,5 107,0 Priemerná mzda 927,1 970,6 43,5 104, , ,5 44,5 104,3 751,3 796,1 44,8 106,0 Spolu z toho pedagogickí 1 074, ,2 45,0 104, , ,4 45,5 103,9 893,1 939,7 46,6 105,2 odborní 1 084, ,5 52,9 104, , ,1 48,0 104, , ,9 84,2 107,8 nepedagogickí 589,8 628,2 38,4 106,5 628,3 664,8 36,5 105,8 554,5 595,4 40,9 107,4 19

20 3.3. Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov školstvo celkom Prehľad o výške priemernej mzdy v roku 2018 za školstvo celkom v jednotlivých kategóriách škôl a ŠZ a v členení podľa krajov uvádzame v tabuľke č. 9. V roku 2018 bola dosiahnutá priemerná mzda spolu za školy a ŠZ celkom vo výške 970,6. - v školách dosiahla priemerná mzda výšku 1 085,2, - v MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ dosiahla priemerná mzda výšku 804, Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ pedagogickí zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy pedagogických zamestnancov v roku 2018 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č. 10. Priemerná mzda pedagogických zamestnancov v roku 2018 za školstvo celkom (Š a ŠZ) dosiahla výšku 1 119,2. - v školách dosiahla priemerná mzda celkovú výšku 1 207,0, - v MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ dosiahla priemerná mzda výšku 944, Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ odborní zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy odborných zamestnancov v roku 2018 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č. 11. Priemerná mzda odborných zamestnancov v roku 2018 za školstvo celkom (Š a ŠZ) dosiahla výšku 1 137,5. - v školách dosiahla priemerná mzda celkovú výšku 1 063,1, - v MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ dosiahla priemerná mzda výšku 1 172, Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ nepedagogickí zamestnanci Prehľad o výške priemernej mzdy nepedagogických zamestnancov v roku 2016 za školstvo celkom podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov uvádzame v tabuľke č. 12. Priemerná mzda nepedagogických zamestnancov v roku 2018 za školstvo celkom (Š a ŠZ) dosiahla výšku 628,2. - v školách dosiahla priemerná mzda celkovú výšku 666,7, - v MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ dosiahla priemerná mzda výšku 598,5. 20

21 Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov - školstvo celkom Tabuľka č.9 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Školy Školské zariadenia Základné školy , , , , , , , , ,9 Gymnáziá , , , , , , , , ,1 SOŠ , , , , , , , , ,8 Konzervatóriá ,5 964, ,7 994,2 980,2 946, ,2 Stredisko praktického vyučovania ,5 738, , ,4 858,6 Špeciálne základné školy , , , , , , , , ,5 Špeciálne gymnáziá , ,9 Špeciálne konzervatóriá ,0 955,0 Špeciálne SOŠ , , , , , ,6 965, ,0 Praktické školy , , , , , , , , ,2 Odborné učilištia , , ,0 958, ,3 937, , , ,3 Materské školy ,0 841,3 820,3 811,2 818,6 827,6 836,4 833,1 833,6 Špeciálne materské školy ,5 940,1 916,8 894,1 943,9 953, ,4 968,1 974,1 Základné umelecké školy ,3 959,1 974,8 946,5 987,1 947,2 988, ,0 984,3 Jazykové školy , , ,3 888,3 943,1 683, , , ,3 Školský klub detí ,4 833,3 858,9 835,7 829,9 848,0 847,9 847,2 847,6 Školský klub detí pri ŠŠ ,8 920,4 968,1 851,9 922,8 911,2 945,8 924,4 910,3 Centrá voľného času ,7 947,5 908,2 900,7 937,8 915,6 872,9 935,4 916,7 Školské internáty ,2 810,8 940,0 836,5 794,8 919,9 918,2 856,8 867,4 Školské internáty pri ŠŠ ,9 785,1 736,7 767,0 785,7 725,9 814,5 772,5 779,2 Diagnostické centrá ,5 922, ,3 960,0 Reedukačné centrá ,1 959,5 797,3 889,1 842,6 900,7 883,0 886,2 Liečebno-výchovné sanatóriá ,5 900,0 758,8 835,0 940,9 869,5 Centrá PpPP , , ,3 990, , , , , ,8 Centrá ŠpP , , ,7 981, , , , , ,2 Školské stravovanie ,1 588,6 583,8 582,9 574,7 592,0 594,1 591,2 594,9 Školy v prírode ,2 549,9 610,2 810,3 794,9 779,0 Strediská služieb škole , , ,2 883,2 978,4 961,7 Strediská odbornej praxe ,6 657, ,8 706,8 964,4 Školské hospodárstva ,7 864,7 850,7 Spolu 1 008,3 951,5 950,6 940,8 956,6 946, ,9 981,4 970,6 21

22 Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov pedagogickí zamestnanci Tabuľka č.10 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Školy Školské zariadenia Základné školy , , , , , , , , ,4 Gymnáziá , , , , , , , , ,4 SOŠ , , , , , , , , ,3 Konzervatóriá , , , , ,6 989, ,5 Stredisko praktického vyučovania ,6 771, , ,4 915,3 Špeciálne základné školy , , , , , , , , ,9 Špeciálne gymnáziá , ,9 Špeciálne konzervatóriá , ,6 Špeciálne SOŠ , , , , , , , ,1 Praktické školy , , , , , , , , ,7 Odborné učilištia , , , , , , , , ,1 Materské školy ,5 933,3 913,9 905,6 908,7 915,3 921,2 928,7 923,8 Špeciálne materské školy , , ,4 956,1 974, , , , ,6 Základné umelecké školy , , ,1 987, ,1 986, , , ,4 Jazykové školy , , , , ,8 811, , , ,5 Školský klub detí ,9 836,4 864,1 840,1 839,7 851,4 850,9 849,1 853,5 Školský klub detí pri ŠŠ ,5 920,4 977,5 890,8 927,0 915,5 949,1 931,0 920,4 Centrá voľného času , , , , , , , , ,3 Školské internáty , , , ,3 992, , , , ,8 Školské internáty pri ŠŠ , ,4 946,7 981, ,5 961, , , ,7 Diagnostické centrá , , , ,6 Reedukačné centrá , , , , , , , ,2 Liečebno-výchovné sanatóriá , ,7 988, , , ,1 Centrá PpPP 214 Centrá ŠpP , ,9 952, , ,6 Školské stravovanie 216 Školy v prírode , , , ,8 Strediská služieb škole 221 Strediská odbornej praxe ,6 657, ,5 851, ,9 Školské hospodárstva , ,3 Spolu 1 136, , , , , , , , ,2 22

23 Priemerná mzda podľa kategórií Š a ŠZ a podľa krajov odborní zamestnanci Tabuľka č.11 Kategória BA TV TC NR ZA BB PO KE Spolu Školy Školské zariadenia Základné školy , , , , , , , , ,2 Gymnáziá ,2 891,5 902, , ,5 969,3 988,0 887, ,4 SOŠ , ,9 827, , , , ,8 959, ,2 Konzervatóriá , , ,5 Stredisko praktického vyučovania 106 Špeciálne základné školy , , , , , ,3 943, ,5 Špeciálne gymnáziá 109 Špeciálne konzervatóriá , ,0 Špeciálne SOŠ , ,6 Praktické školy ,5 889,5 Odborné učilištia , , , , ,9 Materské školy , ,1 932,5 805,4 877,9 895, ,8 963,0 Špeciálne materské školy , ,7 980,7 Základné umelecké školy 203 Jazykové školy 204 Školský klub detí ,0 657, ,6 755,7 933,1 727,7 826,1 Školský klub detí pri ŠŠ , ,9 Centrá voľného času 208 Školské internáty , ,9 Školské internáty pri ŠŠ , ,1 908, ,8 Diagnostické centrá ,6 976, , ,3 Reedukačné centrá , ,0 975,4 926,0 924, ,0 998,1 Liečebno-výchovné sanatóriá , ,8 935, , , ,6 Centrá PpPP , , , , , , , , ,3 Centrá ŠpP , , , , , , , , ,2 Školské stravovanie 216 Školy v prírode 220 Strediská služieb škole 221 Strediská odbornej praxe 222 Školské hospodárstva 223 Spolu 1 105, , , , , , , , ,5 23

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Správa o hospodárení škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu n

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Správa o hospodárení škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu n Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Správa o hospodárení škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie všetkých zriaďovateľov a materských škôl

Podrobnejšie

Obec Streda nad Bodrogom

Obec Streda nad Bodrogom Obec Streda nad Bodrogom podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 6 ods. 2 a ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli :

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli : OBEC IVANKA PRI NITRE Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY na úseku školstva Regionálne školstvo Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie (ZŠ,GY, SOŠ, Kon, ŠZŠ, ŠSŠ) - Financované sú zo

Podrobnejšie

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD Materiál na rokovanie OZ vo Vinosadoch (N á v r h ) Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinosady č. /2013 z... apríla 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy,

Podrobnejšie

Obec Ladice

Obec Ladice Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Novosad dňa VZN zvesené z úradnej

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV A PODĽA 6 ODS. 12 PÍSM. C) ZÁKONA Č.

Podrobnejšie

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom

Podrobnejšie

Financovanie nákladov na stravovanie

Financovanie nákladov na stravovanie Stratégia vo financovaní nákladov na školské stravovanie RNDr. Ľuboš Černý marec 2011 Náklady na stravovanie ţiakov škôl a detí materských škôl financujú: obce, vyššie územné celky, a Ministerstvo školstva,

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc Obec Tulčík v zmysle 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na Obec Záborské, 082 53 Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

Podrobnejšie

VZN č

VZN č VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom zariadení a na dieťa materských škôl na území obce Bidovce na príslušný kalendárny rok 2018 Obec Bidovce v zmysle 6 odst. 1

Podrobnejšie

Číslo: spisové číslo/poradie bodu programu/rok

Číslo: spisové číslo/poradie bodu programu/rok Lučenci Strana 1 z 9 Lučenci Konané dňa 23.4.2013 Číslo:2452/4/2013 K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. /2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď 92601 za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informat

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informat ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29. 10. 2009 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 423 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, 956 15 Kovarce IČO : 37860666, DIČ : 2021606620 e - mail : zskovarce@centrum.sk, č.tel.: 038/5316135 Správa o hospodárení Základnej školy, Kovarce164 za rok 2013

Podrobnejšie

_praca_nadcas_usmernenie

_praca_nadcas_usmernenie 1 Krajským školským úradom v SR Samosprávnym krajom v SR Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava CD 2006- Ing Belešová 27012006 2122/4706-1:14 Mgr Dudáková Vec Usmernenie k práci nadčas

Podrobnejšie

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 1130/40, Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2018 Mgr. Kamila Bendová ri

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 1130/40, Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2018 Mgr. Kamila Bendová ri CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 30/40, 024 0 Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 208 Mgr. Kamila Bendová riaditeľka CVČ III.zmena rozpočtu schválená dňa 28..208 Dôvodová

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 10. 7. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2017 do: 31.12.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 182 ZÁKON z 20. júna 2017, ktorým sa

Podrobnejšie

Správa o plnení rozpočtu

Správa o plnení rozpočtu Informatívna správa o hospodárení za 1. polrok 2014 MsZ schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa na rok 2014 na svojom riadnom zasadnutí 10.12.2013 uznesením MsZ v Seredi č.

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obecné zastupiteľstvo v O b y c i a c h na základe 11 ods. 4 písm. j) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25. júna 2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Podrobnejšie

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 1130/40, Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Kamila Bendová ri

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 1130/40, Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Kamila Bendová ri CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 30/40, 024 0 Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 207 Mgr. Kamila Bendová riaditeľka CVČ III.zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli

Podrobnejšie

MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa z

MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa z MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa zúčastnilo spolu 42 054 žiakov. V dňoch 12. 15. marca

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013 Dôvodová správa K bodu: Rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky 2011 2013. Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje predovšetkým príjmy

Podrobnejšie

Ze_ LI PTOVS KÝ MIKULÁŠ MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2018_012 SPRÁVA pre zasadnutie mestského

Ze_ LI PTOVS KÝ MIKULÁŠ MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2018_012 SPRÁVA pre zasadnutie mestského Ze_ LI PTOVS KÝ MIKULÁŠ MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2018_012 SPRÁVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Líptovskom Mikuláši Bod rokovania:

Podrobnejšie

Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 4/2018 (účelovo určené prostriedky) V rozpočte školstva sa rozpočet upravuje: o nor

Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 4/2018 (účelovo určené prostriedky) V rozpočte školstva sa rozpočet upravuje: o nor Rozpočtové opatrenie v zmysle 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 4/2018 (účelovo určené prostriedky) V rozpočte školstva sa rozpočet upravuje: o normatívne finančné prostriedky, na odchodné pre zamestnancov

Podrobnejšie

1_TE_224_2019_ osobné náklady, energie

1_TE_224_2019_ osobné náklady, energie Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 23.05.2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 osobné náklady a energie Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő Vypracoval /

Podrobnejšie

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 3-04 FIN 4-04 FIN 5-04 FIN 6-04 Finančný

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa

Podrobnejšie

Mestské zastupite¾stvo

Mestské zastupite¾stvo Komentár k správe o hospodárení za rok 2009 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď 1. Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu na rok 2009 je spracovaná v súlade

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Koordinačné stretnutie s kontaktnými osobami v zmysle CPV AK EŠIF na PO 2014-2020 Marcela Malatinská 6. december 2018 Program stretnutia Hodnotenie vzdelávania v roku 2018, typy vzdelávacích aktivít počty

Podrobnejšie

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum 23.8.2017 M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča,

Podrobnejšie

Novela zákona o OVP

Novela zákona o OVP Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov K legislatívnemu procesu Pracovná skupina pre tvorbu návrhu zákona o OVP: zástupcovia ministerstiev (MŠVVaŠ SR, MH SR), zástupcovia

Podrobnejšie

Základná škola Jána Amosa Komenského 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 4/c.) Úprava rozpočtu na rok Z

Základná škola Jána Amosa Komenského 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 4/c.) Úprava rozpočtu na rok Z Základná škola Jána Amosa Komenského 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 4/c.) Úprava rozpočtu na rok 2016 - Základná škola Jána Ámosa Komenského, Rábska 14, 946

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: 31. 12. 2003 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 do: 31. 8.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 596 ZÁKON z 5. novembra 2003 o štátnej

Podrobnejšie

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobno

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobno N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dražkovce Návrh tohto VZN zverejnený na pripomienkovanie

Podrobnejšie

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta dňa 20.6.2019 Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA HLOHOVEC Č. 245/2019, KTORÝM SA MENÍ A

Podrobnejšie

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky P R Í R U Č K A k zberu údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ROK 2019 Bratislava 2019 Obsah Úvod 3 1. Administrácia

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka školy IV. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015 Gestorský

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

MATERIÁL NA ROKOVANIE KOMISIE ŠKOLSTVA A ŠPORTU

MATERIÁL NA ROKOVANIE KOMISIE ŠKOLSTVA A ŠPORTU Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 6-11/145/2015 Dátum predloženia: 6. júl 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho

Podrobnejšie

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu M(MZ SR) 2-04 Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve za rok 2014 Ministerstvo

Podrobnejšie

Zhodnotenie plnenia rozpočtu za Základnú školu Mali

Zhodnotenie plnenia rozpočtu za Základnú školu Mali Dôvodová správa rok 2012 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových

Podrobnejšie

Dunajská Streda v zmysle § 6 ods

Dunajská Streda v zmysle § 6 ods Materiál na rokovanie Materiál č.: 11/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom O B E C O S T R O V Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

PRÍLOHA Č

PRÍLOHA Č Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na

Podrobnejšie

kontrak SIOV 2018_BSZ

kontrak SIOV 2018_BSZ KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na zabezpečenie úloh v roku 2018 Čl. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ:

Podrobnejšie

PHÚ schválený xls

PHÚ schválený xls Plán hlavných úloh Ministerstva školstva na rok 2007 (schválené 2. GPM dňa 14.12.2006) P.č. Názov úlohy Predkladá Termín prerokovania PVM v Termín predloženia na rokovanie vlády Termín predloženia Poznámka

Podrobnejšie

M E S T O Š U R A N Y - M E S T S K Ý Ú R A D Š U R A N Y M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. B/1/5/2019 Návrh Všeobecn

M E S T O Š U R A N Y - M E S T S K Ý Ú R A D Š U R A N Y M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. B/1/5/2019 Návrh Všeobecn M E S T O Š U R A N Y - M E S T S K Ý Ú R A D Š U R A N Y M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. B/1/5/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2019 o výške

Podrobnejšie

Microsoft Word _1_.docx

Microsoft Word _1_.docx Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Dátum doručenia:

Podrobnejšie

Mesto Banská Bystrica Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Ná

Mesto Banská Bystrica Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Ná Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Návrh sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNAN

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNAN KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2014

Podrobnejšie

FS 1/2005

FS 1/2005 1/2005 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 25 11 Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29 decembra 2004, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Sveda

Microsoft PowerPoint - Sveda Aktivity a návrhy Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF Dušan Šveda Žilina, 9. februára 2016 Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe 1 Hlavné ciele činnosti SMS - vytvorenie

Podrobnejšie

Príloha č. 4 vyzvania - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov V rámci tohto vyzvania sa oprávnené výdavky členia na priame a nepriame výdavky. Osob

Príloha č. 4 vyzvania - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov V rámci tohto vyzvania sa oprávnené výdavky členia na priame a nepriame výdavky. Osob V rámci tohto vyzvania sa oprávnené výdavky členia na priame a nepriame výdavky. Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnených výdavkov V tomto vyzvaní sa aplikuje

Podrobnejšie

Microsoft Word - Usmernenie c 6_2010_vyplnanie tab 11_MS

Microsoft Word - Usmernenie c 6_2010_vyplnanie tab 11_MS Usmernenie č. 6/2010 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov k vypĺňaniu tabuľky č. 11 Monitorovacej správy projektu Určené pre: Prijímateľov NFP v rámci OP V Vydáva: Agentúra Ministerstva

Podrobnejšie

SMERNICE

SMERNICE Metodický pokyn pre vyplňovanie štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 o absolventoch vysokých škôl určeného pre automatizované spracovanie (Pre vykazujúce jednotky) účinnosť od 01. 09. 2019 CVTI SR

Podrobnejšie

2007-MS-VUDPaP

2007-MS-VUDPaP K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2007 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho

Podrobnejšie

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018. V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

Zákon o OVP

Zákon o OVP Príloha č. 1 Charakteristika súčasnej právnej úpravy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

Podrobnejšie

Správa o hodnotení plnenia úloh za I

Správa o hodnotení plnenia úloh za I Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica 128 059 60 Vysoké Tatry V Kontrakte na rok 2015 (ďalej len Kontrakt ), uzatvorenom dňa 16. decembra 2014 medzi Ministerstvom financií

Podrobnejšie

Kód formulára: KHM565M28H

Kód formulára: KHM565M28H MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 675/09 z 9. 10. 2008 O KNIŽNICI za rok 2010 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Podrobnejšie

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok na gymnáziu a do študijných odborov na strednú odbornú školu

Podrobnejšie

OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU

OBSAH ODBORNÉHO  STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K  NÁVRHU ROZPOČTU Hlavná kontrolórka obce Sklené Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020-2021 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNAN

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNAN KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROKY 2019-2020

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2017 -

Podrobnejšie

Základná škola Gy

Základná škola Gy Základná škola Jilemnického 24/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 218 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 17.7.218 riaditeľ školy ZS Jilemnického 24/11 v Dunajskej Strede v školskom

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Kód formulára: TWB86KZ5LK

Kód formulára: TWB86KZ5LK MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 520/08 z 6. 11. 2007 O KNIŽNICI za rok 2008 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Podrobnejšie

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: NÁVRH Všeobecne záväzné riadenie Mesta Komárno č..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9-16 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 15/16 Testovanie 9-16 Riadny termín 6. apríl 16 Náhradný termín 19. apríl 16 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského

Podrobnejšie

Microsoft Word - vnutorny_mzdovy_predpis

Microsoft Word - vnutorny_mzdovy_predpis Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov V N Ú T O R N Ý M Z D O V Ý P R E D P I S Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov Vnútorný mzdový predpis Riaditeľka Základnej školy, Námestie

Podrobnejšie

S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 2018 Marec 2019

S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 2018 Marec 2019 S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 08 Marec 09 Obsah A Úvod... 3 B Vyhodnotenie kontrolnej činnosti... 3 B. Štruktúra kontrol vykonaných v II.

Podrobnejšie

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201 Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z

Podrobnejšie

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR Č. Vk 94/14 z ÚNP 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce Rok 2014 IKF Rok Me

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR Č. Vk 94/14 z ÚNP 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce Rok 2014 IKF Rok Me ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR Č. Vk 94/14 z 12. 12. 2013 ÚNP 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce Rok 2014 IKF Rok Mesiac IČO 1 5 0 8 1 4 1 2 IČO - vypĺňa sa identifikačné

Podrobnejšie

Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky

Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky Materská škola Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky 2017-2019 Mgr. Helena Játiová riaditeľka MŠ Návrh Rozpočtu

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA K BODU: 9 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA K BODU: 9 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 28.06.2019 K BODU: 9 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 NÁVRH Záverečný účet obce Hromoš za rok 2017 Predkladá : Bc. Maroš Kočiš Spracoval: Bc. Ľubomíra Mačugová V Hromoši dňa: 13.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13.02.2018 Záverečný

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Základná umelecká škola na roky M

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Základná umelecká škola na roky M ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Štúrova 467/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Základná umelecká škola y 2019-2021 Mgr. Eva Králiková riaditeľka ZUŠ y 2019-2021 vyvesený na

Podrobnejšie

Rozpočtové opatrenie č

Rozpočtové opatrenie č PRÍLOHA č.1. Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji - rozpočtové opatrenie č.6. zo dňa 31.12.2015 v rámci kompetencie p. starostu v zmysle VZN č.5/2015. Príjmy rozpočtu č.6. rozpočet na Ek. kl. Popis ekon. klasifikácie

Podrobnejšie