Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava"

Prepis

1 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ č. k.: TT/2014/00032 V Trnave, dňa č. j.: ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania: IČO: prevádzkareň: Adresa prevádzky: Vetter Slovakia, spol. s r.o. F. Urbánka Trnava Vetter Slovakia, spol. s r.o. Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo Porušil ustanovenie 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie na iný než pôvodný účel. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (ďalej PPP) uvedený paragraf porušil a to tým, že dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly od 7:30-10:00 v sklade surovín mal uskladnené Makadamové orechy v škrupine, dátum minimálnej

2 trvanlivosti (ďalej DMT) Surovina nebola označená nijakým spôsobom o zákaze použitia. Z danej suroviny bola odobraná vzorka, ktorá bola odoslaná do laboratórií ŠVPÚ Bratislava na vykonanie laboratórnych rozborov. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/ ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Ďalej porušil ustanovenie 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie na iný než pôvodný účel a to tým, že počas výkonu kontroly dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly od 7:30-10:00 boli v sklade surovín na palete uskladnené Mandle hobľované, DMT 07/2013, ktoré taktiež neboli označené nijakým spôsobom o zákaze použitia (8 kartónov o celkovej hmotnosti 100 kg). Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/ ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Ďalej porušil ustanovenie 5 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín a porušil ustanovenie 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie na iný než pôvodný účel a to tým, že vo výrobnej časti prevádzkarne Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly od 7:30-10:00 boli pri miešacom stroji boli uložené a nachystané Kokos hobliny, DMT Apríl 2013 na použitie do zmesi Hawai. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/175. Ďalej porušil ustanovenie 6 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je Na trh zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti a to tým, že dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly od 7:30-10:00 balil Makadamové orechy v škrupine do obalov o hmotnosti 200 g, na ktoré uvádzal DMT Použité makadamové orechy v škrupine, ako surovina, mali dátum minimálnej trvanlivosti

3 Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/ ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Ďalej porušil ustanovenie 5 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín, a to tým, že dňa bola v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo odobraná vzorka Makadamových orechov v škrupine. Vzorka bola hodnotená v senzorických znakoch v akreditovanom laboratóriu ŠVPÚ Bratislava. Vystavený bol Protokol o skúške č /2013. Posudok voči norme v kontrolovaných znakoch: potravina NIE JE V SÚLADE s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa článku 14. ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení. Na základe výsledku senzorického vyšetrenia sa orechy považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu s ohľadom na to, že sú neprijateľné pre ľudskú spotrebu podľa ich určeného použitia, pre vôňu po zoxidovanom tuku a chuť po zoxidovanom tuku. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/191 zo dňa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Ďalej porušil ustanovenie 5 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín, a to tým, že dňa bola v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo odobraná vzorka Zmes orechov v náhradnom balení 750 g, ktorú PPP neskôr balil do jutových obalov. Vzorka bola hodnotená v senzorických znakoch v akreditovanom laboratóriu ŠVPÚ Bratislava. Vystavený bol Protokol o skúške č /2013. Posudok voči norme v kontrolovaných znakoch: potravina NIE JE V SÚLADE s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa článku 14. ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení a s Prílohou č. 6 časť A písm. a) bod 12 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. Júna 2005 č. 2608/ , ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich. Na základe výsledku senzorického vyšetrenia sa orechy považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu s ohľadom na to, že sú neprijateľné pre ľudskú spotrebu podľa ich určeného použitia, pre vôňu po zoxidovanom tuku a chuť mandlí a arašidov po zoxidovanom tuku. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/193 zo dňa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Ďalej porušil ustanovenie 6 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Každý prevádzkovateľ oznámi podľa osobitného 3

4 predpisu (Čl. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 v platnom znení) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín 21 ods. 1 písm. d) každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie a to tým, že dňa bolo úradnou kontrolou potravín zistené, že v objekte ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove má účastník konania Vetter Slovakia, spol. s r.o., F. Urbánka 9, Trnava prenajaté priestory, v ktorých vykonáva balenie orechových zmesí z náhradných obalov do jutových obalov. K dňu vykonania kontroly účastník konania neoznámil príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Trnava začatie činnosti v danej prevádzke. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/201 zo dňa ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Ďalej porušil ustanovenie 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie na iný než pôvodný účel, a to tým, že dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly od 9:30-16:15 boli v sklade surovín uskladnené Tekvicové jadrá pražené a Marhule sušené po uplynutí DMT, ktoré neboli oddelene uložené a ani zreteľne označené o zákaze použitia. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/201 zo dňa Ďalej porušil ustanovenie 6 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti a to tým, že dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly od 9:30-16:15 vo výrobe pri pásových linkách bola uložená surovina Ďatle sušené, krajina pôvodu Alžírsko, DMT 30/06/2013, celkové množstvo 70 kg pripravená na balenie a manipuláciu. V zmysle 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách je aj surovina na výrobu potravín považovaná taktiež za potravinu. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/201 zo dňa ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Ďalej porušil ustanovenie 9 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Za klamlivé označenie podľa 4

5 osobitného predpisu ( 45 a 46 Obchodného zákonníka) sa pri označovaní potravín umiestnených na trh považuje také označenie, ktoré uvádza spotrebiteľa do omylu, a to najmä z hľadiska vlastnosti potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania, a to tým, že dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly od 7:20-15:00 v miestnosti s miešacím zariadením sa z 25 kg vriec balili do 5 kg balenia lieskovce v škrupine. Predložené boli nadobúdacie doklady k danej surovine. Do prevádzky boli dodané dňa , L: 300, uvedený DMT Dátum DMT bol uvedený aj na pôvodnej etikete na 25 kg balení. Počas výkonu kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ na 5 kg balenie uvádzal DMT 10/12/2014. Čím predĺžil svojvoľne dátum minimálnej trvanlivosti o 8 mesiacov. Celkové množstvo nachádzajúce sa v danej časti výroby, pripravené na zabalenie do 5 kg balení bolo 750 kg. V zmysle 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách je aj surovina na výrobu potravín považovaná taktiež za potravinu. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/220 z kontroly vykonanej dňa ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Ďalej porušil ustanovenie 6 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti a to tým, že dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly od 8:00-15:00 vo výrobnej časti, kde sa nachádza čokoládová linka na máčanie rôznych druhov sušeného a kandizovaného ovocia do čokolády, sa nachádzali vstupné suroviny Kandizovaný pomaranč a Kandizovaný citrón s DMT , LOT: L 76/12, krajina pôvodu Taliansko. Dané suroviny sa v čase kontroly máčali do čokolády. Celkové množstvo nachystané na máčanie bolo Kandizovaný pomaranč 150 kg, Kandizovaný citrón 350 kg. V zmysle 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách je aj surovina na výrobu potravín považovaná taktiež za potravinu. Zistené skutočnosti sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/Mč/228 z kontroly vykonanej dňa Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške , slovom: dvadsaťtisíc eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol: , konštantný symbol

6 Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava vykonala v dňoch: záznam o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/ záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/ záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/ záznam o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/ záznam o úradnej kontrole potravín č. TT/2013/On/220, č. TT/2013/Mč/228 u účastníka konania Vetter Slovakia, spol. s r.o., F. Urbánka 9, Trnava, prevádzka: Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo úradné kontroly potravín a dodatočné úradné kontroly potravín. Kontrolami bolo zistené, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku Vetter Slovakia, spol. s r.o., F. Urbánka 9, Trnava, prevádzka: Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo: Dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly 7:30-10:00 boli v sklade surovín uskladnené Makadamové orechy v škrupine, DMT Surovina nebola označená nijakým spôsobom o zákaze použitia. Z danej suroviny bola odobraná vzorka, ktorá bola odoslaná do laboratórií ŠVPÚ Bratislava na vykonanie laboratórnych rozborov. Tým porušil ustanovenie 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie na iný než pôvodný účel. Tým, že surovina po dátume minimálnej trvanlivosti nebola v sklade dostatočne označená, mohla byť použitá vo výrobe a tým následne uvedená na trh, čím mohlo dôjsť k ujme na zdraví spotrebiteľa. Ďalej boli v sklade surovín na palete uskladnené Mandle hobľované, DMT 07/2013, ktoré taktiež neboli označené nijakým spôsobom o zákaze použitia (8 kartónov o celkovej hmotnosti 100 kg). Tým porušil ustanovenie 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie na iný než pôvodný účel. 6

7 Tým, že surovina po dátume minimálnej trvanlivosti nebola v sklade dostatočne označená, mohla byť použitá vo výrobe a tým následne uvedená na trh, čím mohlo dôjsť k ujme na zdraví spotrebiteľa. Ďalej počas výkonu kontroly boli vo výrobnej časti pri miešacom stroji uložené a nachystané Kokos hobliny, DMT Apríl 2013 na použitie do zmesi Hawai. Tým porušil ustanovenie 5 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín a porušil ustanovenie 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie na iný než pôvodný účel. Použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti mohlo privodiť spotrebiteľovi ujmu na zdraví. Stanovením dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca deklaruje, že si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti. Po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca negarantuje, že potraviny majú aj naďalej deklarované vlastnosti, a sú tak porušené práva spotrebiteľa na bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín. Dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly 7:30-10:00 bola vykonaná úradná kontrola potravín, pri ktorej bolo zistené, že prevádzkovateľ balil Makadamové orechy v škrupine do obalov o hmotnosti 200 g, na ktoré uvádzal DMT Použité makadamové orechy v škrupine, ako surovina, mali dátum minimálnej trvanlivosti Tým porušil ustanovenie 6 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je Na trh zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti. Použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti mohlo privodiť spotrebiteľovi ujmu na zdraví. Stanovením dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca deklaruje, že si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti. Po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca negarantuje, že potraviny majú aj naďalej deklarované vlastnosti, a sú tak porušené práva spotrebiteľa na bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín. 28 ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly 12:10-14:10 bola vykonaná dodatočná úradná kontrola potravín na základe nevyhovujúceho laboratórneho výsledku. Dňa bola v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo odobraná vzorka Makadamových orechov v škrupine. Vzorka bola hodnotená v senzorických znakoch v akreditovanom laboratóriu ŠVPÚ Bratislava. Vystavený bol Protokol o skúške č. 7

8 17406/2013. Posudok voči norme v kontrolovaných znakoch: potravina NIE JE V SÚLADE s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa článku 14. ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení. Na základe výsledku senzorického vyšetrenia sa orechy považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu s ohľadom na to, že sú neprijateľné pre ľudskú spotrebu podľa ich určeného použitia, pre vôňu po zoxidovanom tuku a chuť po zoxidovanom tuku. Tým porušil ustanovenie 5 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín. Takýto výrobok ponúkaný na trhu mohol privodiť spotrebiteľovi ujmu na zdraví. Jednou zo základných podmienok uvedených v zákone o potravinách a v citovaných osobitných predpisoch je zákaz umiestňovať na trh potraviny iné ako bezpečné. Umiestnením takejto potraviny sú porušené práva spotrebiteľa na zdravotnú bezpečnosť predávaných potravín. 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly 11:10-13:00 bola vykonaná dodatočná úradná kontrola potravín na základe nevyhovujúceho laboratórneho výsledku. Dňa bola v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo odobraná vzorka Zmes orechov v náhradnom balení 750 g, ktorú PPP neskôr balil do jutových obalov. Vzorka bola hodnotená v senzorických znakoch v akreditovanom laboratóriu ŠVPÚ Bratislava. Vystavený bol Protokol o skúške č /2013. Posudok voči norme v kontrolovaných znakoch: potravina NIE JE V SÚLADE s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa článku 14. ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení a s Prílohou č. 6 časť A písm. a) bod 12 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. Júna 2005 č. 2608/ , ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich. Na základe výsledku senzorického vyšetrenia sa orechy považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu s ohľadom na to, že sú neprijateľné pre ľudskú spotrebu podľa ich určeného použitia, pre vôňu po zoxidovanom tuku a chuť mandlí a arašidov po zoxidovanom tuku. Tým porušil ustanovenie 5 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín. Takýto výrobok ponúkaný na trhu mohol privodiť spotrebiteľovi ujmu na zdraví. Jednou zo základných podmienok uvedených v zákone o potravinách a v citovaných osobitných predpisoch je zákaz pre predávajúceho umiestňovať na trh potraviny iné ako bezpečné. Umiestnením takejto potraviny sú porušené práva spotrebiteľa na zdravotnú bezpečnosť predávaných potravín. 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 8

9 Dňa bol vypracovaný Záznam z úradnej kontroly potravín v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo z kontroly vykonanej dňa , ktorou bolo zistené, že v objekte ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove má účastník konania Vetter Slovakia, spol. s r.o., F. Urbánka 9, Trnava prenajaté priestory, v ktorých vykonáva balenie orechových zmesí z náhradných obalov do jutových obalov. Ku dňu vykonania kontroly účastník konania neoznámil príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Trnava začatie činnosti v danej prevádzke. Tým porušil ustanovenie 6 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Každý prevádzkovateľ oznámi podľa osobitného predpisu (Čl. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 v platnom znení) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín 21 ods. 1 písm. d) každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Neoznámením začatia činnosti v danej prevádzke, nebolo umožnené orgánom úradnej kontroly potravín vykonávať potravinový dozor. Činnosťou v tejto prevádzke mohlo dôjsť k výrobe a distribúcii potravín iných ako bezpečných, ktoré pri umiestnení na trh mohli spôsobiť ujmu na zdraví spotrebiteľa. 28 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly 9:30-16:15 bola vykonaná úradná kontrola potravín, pri ktorej bolo zistené, že v sklade surovín boli uskladnené Tekvicové jadrá pražené a Marhule po uplynutí DMT, ktoré neboli oddelene uložené a ani zreteľne označené o zákaze použitia. Tým porušil ustanovenie 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie na iný než pôvodný účel. Tým, že surovina po dátume minimálnej trvanlivosti nebola v sklade dostatočne označená, mohla byť použitá vo výrobe a tým následne uvedená na trh, čím mohlo dôjsť k ujme na zdraví spotrebiteľa. Dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly 9:30-16:15 bola vykonaná úradná kontrola potravín, pri ktorej bolo zistené, že vo výrobe pri pásových linkách bola uložená surovina Ďatle sušené, krajina pôvodu Alžírsko, DMT 30/06/2013, celkové množstvo 70 kg pripravená na balenie a manipuláciu. V zmysle 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách je aj surovina na výrobu potravín považovaná taktiež za potravinu. 9

10 Tým porušil ustanovenie 6 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti. Použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti mohlo privodiť spotrebiteľovi ujmu na zdraví. Stanovením dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca deklaruje, že si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti. Po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca negarantuje, že potraviny majú aj naďalej deklarované vlastnosti, a sú tak porušené práva spotrebiteľa na bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín. 28 ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly 7:30-15:00 bola vykonaná úradná kontrola potravín, pri ktorej bolo zistené, že v miestnosti s miešacím zariadením sa z 25 kg vriec balili do 5 kg balenia lieskovce v škrupine. Predložené boli nadobúdacie doklady k danej surovine. Do prevádzky boli dodané dňa , L: 300, uvedený DMT Dátum DMT bol uvedený aj na pôvodnej etikete na 25 kg balení. Počas výkonu kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ na 5 kg balenie uvádzal DMT 10/12/2014. Čím predĺžil svojvoľne dátum minimálnej trvanlivosti o 8 mesiacov. Celkové množstvo nachádzajúce sa v danej časti výroby, pripravené na zabalenie do 5 kg balení bolo 750 kg. V zmysle 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách je aj surovina na výrobu potravín považovaná taktiež za potravinu. Tým porušil ustanovenie 9 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Za klamlivé označenie podľa osobitného predpisu ( 45 a 46 Obchodného zákonníka) sa pri označovaní potravín umiestnených na trh považuje také označenie, ktoré uvádza spotrebiteľa do omylu, a to najmä z hľadiska vlastnosti potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania. Neoprávneným predlžovaním dátumu minimálnej trvanlivosti boli porušené práva spotrebiteľa na pravdivé informácie o bezpečnosti a kvalite potravín, čo mohlo následne viesť k ujme na zdraví spotrebiteľa. 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších Dňa v prevádzkarni Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo v čase kontroly 8:00-15:00 bola vykonaná úradná kontrola potravín, pri ktorej bolo zistené, že vo výrobnej časti, kde sa nachádza čokoládová linka na máčanie rôznych druhov sušeného a kandizovaného ovocia do čokolády sa nachádzali vstupné suroviny Kandizovaný pomaranč a Kandizovaný citrón s DMT , LOT: L 76/12, krajina pôvodu Taliansko. Dané suroviny sa v čase výkonu kontroly máčali do čokolády. Celkové množstvo nachystané na máčanie bolo Kandizovaný pomaranč 150 kg, Kandizovaný citrón 350 kg. V zmysle 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách je aj surovina na výrobu potravín považovaná taktiež za potravinu. Tým porušil ustanovenie 6 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti. 10

11 Použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti mohlo privodiť spotrebiteľovi ujmu na zdraví. Stanovením dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca deklaruje, že si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti. Po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca negarantuje, že potraviny majú aj naďalej deklarované vlastnosti, a sú tak porušené práva spotrebiteľa na bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa k zisteným skutočnostiam nevyjadril v lehote určenej správnym orgánom. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku sa vyjadril ku každej vykonanej kontrole. v stanovenej lehote po vykonaní kontroly. Úlohou orgánov úradnej kontroly potravín je dozerať, či právnické a fyzické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a predpismi na jeho vykonanie, v záujme ochrany zdravia, zistenia skutočnosti pri predaji a ochrany záujmov spotrebiteľov vrátane ich informovanosti. Úradnou kontrolou potravín sa overuje tiež zhoda s požiadavkami ustanovenými Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty zobral do úvahy, že došlo k spáchaniu viacerých deliktov. Ďalej správny orgán posúdil charakter a rozsah zistených nedostatkov, spáchanie týchto deliktov vzal správny orgán do úvahy ako priťažujúcu okolnosť. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa, veľkosť prevádzky, aj k tomu, či ide o opakované protiprávne konanie. Keďže v priebehu jedného roka ku dňu vykonania úradnej kontroly nebolo vydané rozhodnutie a udelená pokuta za uvedený správny delikt účastníkovi konania Vetter Slovakia, spol. s r.o., F. Urbánka 9, Trnava, prevádzka: Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec - Šulekovo, bola uložená pokuta , keď podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, orgán úradnej kontroly uloží prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku pokutu od 1000 do

12 Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trnava do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Ľuboslav Lorinčák, PhD. r i a d i t e ľ Rozdeľovník: Rozhodnutie sa doručuje: Vetter Slovakia, spol. s r.o., F. Urbánka 9, Trnava 12

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: Sekretariat.TN@svps.sk č.k. SK 29/2013/2141- ro/po V Trenčíne, 1.7.2013 R O Z H O D N U T

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul. Dr. Pavla Adámiho č. 17, Topoľčany číslo spisu 2013/ vet. 2013/ v Topoľč

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul. Dr. Pavla Adámiho č. 17, Topoľčany číslo spisu 2013/ vet. 2013/ v Topoľč Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul. Dr. Pavla Adámiho č. 17, 955 48 Topoľčany číslo spisu 2013/00097 - vet. 2013/000905 v Topoľčanoch, dňa 18.04.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul. Dr. Pavla Adámiho č.17, Topoľčany číslo spisu 2013/ vet. 2013/ V Topoľča

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul. Dr. Pavla Adámiho č.17, Topoľčany číslo spisu 2013/ vet. 2013/ V Topoľča Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul. Dr. Pavla Adámiho č.17, 955 48 Topoľčany číslo spisu 2013/00122 - vet. 2013/001185 V Topoľčanoch, dňa 27.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Podrobnejšie

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA RIMAVSKÁ SOBOTA Kirejevská 22, P.O.Box 141, Rimavská Sobota telefón: 047/ , fax:

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA RIMAVSKÁ SOBOTA Kirejevská 22, P.O.Box 141, Rimavská Sobota telefón: 047/ , fax: REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA RIMAVSKÁ SOBOTA Kirejevská 22, P.O.Box 141, 979 01 Rimavská Sobota telefón: 047/58 111 38, 58 111 39 fax: 047/5627439 e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk č. k.:2013/824

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul.Dr. Pavla Adámiho 17, Topoľčany číslo spisu 2013/ vet. 2013/ V Topoľčanoc

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul.Dr. Pavla Adámiho 17, Topoľčany číslo spisu 2013/ vet. 2013/ V Topoľčanoc Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Ul.Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany číslo spisu 2013/00167 - vet. 2013/002065 V Topoľčanoch, dňa 11.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Podrobnejšie

(vzor)

(vzor) Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Partizánska 83, 058 01 Poprad tel.: ++421-52-7723085, fax: ++421-52-7882771, e - mail: Raditel.PP@svps.sk Č. j.: 1988/2015 v Poprade, dňa ROZHODNUTIE

Podrobnejšie

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

REGIONÁLNA  VETERINÁRNA  A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou Kalinčiakova 879, 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU Tel.: 057/4423064, fax: 057/4423889, e-mail: rvsvte@svssr.sk Č.j. :453 /2013/ZOP Vranove nad Topľou,

Podrobnejšie

(vzor)

(vzor) R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č. k.: 045/2014/xxxx Lučenec, dňa 12. 12. 2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro -07 / RK Prievidza, dňa /2013 ROZH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro -07 / RK Prievidza, dňa /2013 ROZH Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -07 /2013 - RK Prievidza, dňa 11.04.2013 1217/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca Horná 2483, ČADCA Č.j.: 11 /2015- R Čadca, R O Z H O D N U T I E Regionálna veteri

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca Horná 2483, ČADCA Č.j.: 11 /2015- R Čadca, R O Z H O D N U T I E Regionálna veteri Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca Horná 2483, 022 01 ČADCA Č.j.: 11 /2015- R Čadca, 05.02.2015 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len RVPS Čadca),

Podrobnejšie

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA T R E B I Š O V ul. Bottova č.2, , fax , Číslo kon

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA T R E B I Š O V ul. Bottova č.2, , fax ,  Číslo kon REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA T R E B I Š O V ul. Bottova č.2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: rvstvo@svssr.sk Číslo konania: 155/2013/1 V Trebišove dňa 28. marca 2013 Rozhodnutie

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Regionálna veterinárna a potravinová správa Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: rvstvo@svssr.sk Číslo konania: 246/13/1 v Trebišove dňa 2. mája 2013 Rozhodnutie Regionálna

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY TRHOVÝ PORIADOK PIEŠŤANSKÉ HODY Číslo: 7/2014 V Piešťanoch dňa Mestské zastupiteľstvo mesta Pie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY TRHOVÝ PORIADOK PIEŠŤANSKÉ HODY Číslo: 7/2014 V Piešťanoch dňa Mestské zastupiteľstvo mesta Pie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY TRHOVÝ PORIADOK PIEŠŤANSKÉ HODY Číslo: 7/2014 V Piešťanoch dňa 26.09.2014 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Partizánska 83, Poprad Č. k.:2116/2013 v Poprade, dňa Rozhodnutie Regionálna vete

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Partizánska 83, Poprad Č. k.:2116/2013 v Poprade, dňa Rozhodnutie Regionálna vete Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Partizánska 83, 058 01 Poprad Č. k.:2116/2013 v Poprade, dňa 09.09.2013 Rozhodnutie Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad ako správny orgán

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 143/2015 Trhový poriadok vianočné trhy V Hlohovci dňa Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 143/2015 Trhový poriadok vianočné trhy V Hlohovci dňa Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 143/2015 Trhový poriadok vianočné trhy V Hlohovci dňa 05.11.2015 Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a

Podrobnejšie

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Malčice a o poplatkoch za znečisťovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - TŠV 03P BM vedierko 5 kg

Microsoft Word - TŠV 03P BM vedierko 5 kg Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Bravčová masť je jedlý živočíšny tuk, získaný škvarením tukových tkanív ( bravčovej slaniny a bravčového sádla ) suchou cestou v kotloch, určený pre priamu spotrebu,

Podrobnejšie

Microsoft Word - TŠV 05 HM voľná 15 kg

Microsoft Word - TŠV 05 HM voľná 15 kg Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Husacia masť je jedlý živočíšny tuk, získaný škvarením surových husacích tukových tkanív suchou cestou, určený pre priamu spotrebu, na tepelnú úpravu pokrmov

Podrobnejšie

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0263/04/16 V Nitre dňa 02. 11. 2016 R O Z H

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pekár Kód kvalifikácie U7512001-00885 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 7512001 / Pekár SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 10 Výroba potravín Doklad o získanej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 15.05.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 15.05.2002 do: 30.04.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 240 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

(vzor)

(vzor) REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail:sekretariat.ba@svps.sk Č. k. 189/ / 2013-163 Bratislava 5.4.2013

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2017 T r h o v ý p o r i a d o k Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 23.11.2017, uznesením č. 59/2017 Vyvesené dňa na úradnej tabuli:

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: Sekretariat.TN@svsps.sk č.k. SK 40/2013/2790- ro/po V Trenčíne, 30.8.2013 R O Z H O D N U

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod T r h o v ý p o r i a d o k č. 3/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Priechod v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váho

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váho VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

UK-SZD-RUVZSN-2008 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za

UK-SZD-RUVZSN-2008 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2008 Úradné kontroly Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012 zo dňa 13. 11. 2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Sebedín-Bečov č. 3/2017 Trhový poriadok Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Všeobecne záväzné nariadenie obce SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE T r h o v ý p o r i a d o k č. 2/2017 Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce OBEC PREDAJNÁ Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná, obecpredajna@stonline.sk tel. 048/6192119, fax: 048/6192 345 V súlade s 4 ods. 3 písm. h) 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

VZN trhový poriadok

VZN trhový poriadok Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce Pukanec dňa:3.8.2015 Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:26.8.2015 Doručené pripomienky (počet):0 Schválené OZ obce Pukanec dňa:6.9.2015 Vyvesené na úradnej

Podrobnejšie

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady

Podrobnejšie

O s n o v a

O s n o v a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach KOZMETICKÉ VÝROBKY Leviciach, 11.01.2019 Ing. Dagmar Klárová oddelenie hygieny výživy 1 Výroba Dovoz Distribúcia Sektor služieb Celkom Výročná

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Školská jedáleň materskej školy,

Podrobnejšie

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, PO Box 89, ŽILINA

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, PO Box 89, ŽILINA Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, PO Box 89, 011 79 ŽILINA Číslo: P/0023/05/2019 Dňa: 29.03.2019 Inšpektorát

Podrobnejšie

Microsoft Word _2009_E.doc

Microsoft Word _2009_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0016/2009/E Bratislava 8.12.2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 186/2017 Trhový poriadok Cesta rozprávkovým lesom Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 186/20

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 186/2017 Trhový poriadok Cesta rozprávkovým lesom Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 186/20 Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 3 ods. 8 a 5 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania - zmena

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania - zmena Aktualizované 05.06.2013 Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania Dňom 1.1.2013

Podrobnejšie

VZN_c

VZN_c Obec Vyhne v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Obec Korňa na základe zákona 101/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona podľa 6 odst.1 zákona 369/1990 Zb.

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov Číslo:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov Číslo: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0148/07/18 Dňa: 23.08.2018 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Podrobnejšie

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m (Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna správa R o ž ň a v a

Regionálna veterinárna správa R o ž ň a v a Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00049-3 V Rožňave 18. júla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, Trnava Číslo: P/0703/

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, Trnava Číslo: P/0703/ SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava Číslo: P/0703/02/2018 Dňa: 26.04.2019 Slovenská obchodná inšpekcia

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Všeobecne záväzné nariadenie obce HROCHOŤ o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 03/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť v zmysle ustanovenia 3 ods. 8, 7 ods.

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Základný právny rámec upravujúci legislatívu v ochrane spotrebiteľa Príloha č. 2 Základný právny rámec upravujúci legislatívu "Ochrana spotrebiteľa" Smernica 95/2001/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Podrobnejšie

Rek zákony 178/1998 Z.z. (o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živ

Rek zákony 178/1998 Z.z. (o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živ Rek zákony 178/1998 Z.z. (o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon - N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákonom

Podrobnejšie

Obec Kanianka v súlade s ustanovením § 6 ods

Obec Kanianka v súlade s ustanovením § 6 ods Obec Kocurany, Obecný úrad Kocurany, Kocurany č. 105, 972 02 Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 25.5.2016 Názov materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie č. 72/2016 o podmienkach predaja výrobkov a

Podrobnejšie

Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene

Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín Číslo:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín Číslo: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Číslo: P/0137/03/2017 Dňa 23.10.2017 Inšpektorát Slovenskej

Podrobnejšie

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia O B E C SNEŽNICA Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2018 - zverejnený na internetovej adrese

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Zber biologicky rozlo\236ite\276n\351ho kuchynsk\351ho odpadu zo zariaden\355 spolo\350n\351ho stravovania - web.doc)

(Microsoft Word - Zber biologicky rozlo\236ite\276n\351ho kuchynsk\351ho odpadu zo zariaden\355 spolo\350n\351ho stravovania - web.doc) Aktualizované 05.06.2013 Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania Dňom 1.1.2013

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

O s n o v a

O s n o v a Výroba Dovoz Distribúcia Sektor služieb Celkom Výročná správa z výkonu štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) nad kozmetickými výrobkami () v roku 2018 I. Charakteristika RUVZ so sídlom v Martine výdavky na

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0301/2016/E Bratislava 25. 01. 2016 Číslo spisu: 288-2016-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: 25. 7. 1995 Časová verzia predpisu účinná od: 1.12.2003 do: 30. 4.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 ZÁKON NÁRODNEJ RADY

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf Systém ASPI - stav k 2.8.2013 do čiastky 53/2013 Z.z. Obsah a text 130/2005 Z.z. - posledný stav textu Zmena: 335/2007 Z.z. Zmena: 445/2008 Z.z. Zmena: 42/2011 Z.z. 130/2005 Z.z. ZÁKON zo 16. marca 2005

Podrobnejšie

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 949 01 N i t r a Číslo: P/0343/04/18 Nitre dňa 14. 01. 2019 R O Z H O

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 03/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 28.09.2015,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Legislatívne zmeny v praxi distribútorov liekov pohľadom MZ SR RNDr. Jozef Slaný, MZ SR Seminár Správna veľkodistribučná prax 7. decembra 2017 Austria Trend Hotel Bratislava Zákonná úprava platná do 31.

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín Číslo:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín Číslo: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Číslo: P/0371/03/2016 Dňa 03.05.2017 Inšpektorát Slovenskej

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 23.11.2017,

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava - Číslo: P/0463/02/2016 Dňa: 06.03.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Podrobnejšie

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa 01.03.2017 Spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava,

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a Číslo: P/0110/02/2017 Dňa: 02.06.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Podrobnejšie

VZN o trhových miestach

VZN o trhových miestach OBEC IVANKA PRI NITRE Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území Obce Ivanka pri Nitre Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 13.10.2015 VZN

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 190/2017 Trhový poriadok Peterské hody Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 190/2017 Trhový p

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 190/2017 Trhový poriadok Peterské hody Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 190/2017 Trhový p Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 3 ods. 8 a 5 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov Číslo:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov Číslo: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0002/07/18 Dňa: 22.06.2018 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Podrobnejšie

Untitled

Untitled R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) ako príslušný orgán podľa 57 a 65 ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,

Podrobnejšie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca Horná 2483, ČADCA Č.j.: 550/2013/3 Čadca, R O Z H O D N U T I E Regionálna veterin

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca Horná 2483, ČADCA Č.j.: 550/2013/3 Čadca, R O Z H O D N U T I E Regionálna veterin Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca Horná 2483, 022 01 ČADCA Č.j.: 550/2013/3 Čadca, 22.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len RVPS Čadca),

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov Číslo:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov Číslo: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0331/07/16 Dňa: 14.12.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 30.11.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2003 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 653 V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva

Podrobnejšie

Z Á K L A D N Á U M E L E C K Á Š K O L A Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice Vnútorný predpis o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamo

Z Á K L A D N Á U M E L E C K Á Š K O L A Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice Vnútorný predpis o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamo Z Á K L A D N Á U M E L E C K Á Š K O L A Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice Vnútorný predpis o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Vnútorný predpis je

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín Číslo:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín Číslo: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Číslo: K/0392/03/2018 Dňa 28.03.2019 Inšpektorát Slovenskej

Podrobnejšie

VZN_otváracie hodiny pl

VZN_otváracie hodiny pl Všeobecne záväzné nariadenie 3/2016 OBCE KRPEĽANY o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krpeľany Dátum účinnosti: Meno funkcia podpis vypracoval Mgr. Jaroslav

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce BACÚCH o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č.... Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle ustanovenia 3 ods. 8, 7 ods. 1

Podrobnejšie

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách k Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách k Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách k 31.12.2015 Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 340 890 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN o čase predaja dobré

Microsoft Word - VZN o čase predaja dobré Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianska Turná Návrh VZN vyvesený na informačnej tabuli

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obec Pravenec č..../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravene

Všeobecne záväzné nariadenie obec Pravenec č..../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravene Všeobecne záväzné nariadenie obec Pravenec č..../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravenec Obec Pravenec na základe originálnej pôsobnosti podľa

Podrobnejšie

BYTHOS s.r.o. so sídlom Rudlovská cesta č.53, Banská Bystrica s. č IČO: Register: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Byst

BYTHOS s.r.o. so sídlom Rudlovská cesta č.53, Banská Bystrica s. č IČO: Register: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Byst REKLAMAČNÝ PORIADOK Spoločnosť BYTHOS s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36623059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, T r n a v a Číslo: K/

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, T r n a v a Číslo: K/ SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a Číslo: K/0657/02/2018 Dňa: 23.04.2019 Slovenská obchodná inšpekcia

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0325/04/16 V Nitre dňa 09. 01. 2017 R O Z H

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz L 29/24 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN-trhovy_poriadok.doc

Microsoft Word - VZN-trhovy_poriadok.doc Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubany č. 1/2015 Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch na základe 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zákona NR SR č. 178/98 o podmienkach

Podrobnejšie

V mesiacoch september a október roku 2016 bola inšpektormi SOI vykonaná celoslovenská kontrolná akcia zameraná na označenie materiálového zloženia a s

V mesiacoch september a október roku 2016 bola inšpektormi SOI vykonaná celoslovenská kontrolná akcia zameraná na označenie materiálového zloženia a s V mesiacoch september a október roku 2016 bola inšpektormi SOI vykonaná celoslovenská kontrolná akcia zameraná na označenie materiálového zloženia a spôsobu údržby textilných výrobkov určených pre deti

Podrobnejšie