R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a"

Prepis

1 R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. vedúca odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Vypracovali pracovníci odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici z podkladov všetkých RÚVZ v SR ku dňu Epidemiologická analýza prenosných ochorení bola spracovaná z výstupov zo dňa

2 I. Črevné infekcie UBrušný týfus A 01 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. USalmonelózy A 02 Vo februári bolo hlásených 156 ochorení (chor. 2,87/ ), minulý mesiac bolo hlásených 322 ochorení, minulý rok vo februári hlásených 172 ochorení. U 5 osôb bolo zistené bezpríznakové vylučovanie salmonel. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v BL (4,52) a TA kraji (4,10). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia vo vekovej skupine 0 ročných (29,17) a 1-4 roč. detí (15,91). U chorých bola najčastejšie pôvodcom S. enteritidis 67,07 %, S. bližšie neurčená 11,39 % a S. infantis 7,59 %. Importované prípady: Thajsko 1x, Ukrajina 1x (vylučovanie salmonel). Typ OCHORENIE VYLUČOVANIE SPOLU Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. S.Bareilly 5 3, ,00 5 3,16 S.Bližšie neurčená 15 9, , ,39 S.Derby 2 1, ,00 2 1,27 S.Diarizonae (subsp. 3b) 1 0, ,00 1 0,63 S.Enterica 1 0, ,00 1 0,63 S.Enteritidis , , ,09 S.Infantis 12 7, , ,59 S.London 1 0, ,00 1 0,63 S.Manhattan 1 0, ,00 1 0,63 S.Skupiny B 2 1, ,00 2 1,27 S.Skupiny C 1 0, ,00 1 0,63 S.Typhimurium 5 3, ,00 6 3,80 ZES-kult.nevyšetrený 2 1, ,00 Klinická manifestácia: A 02.0 Salmonelová enteritída 152x, 1x NN A 02.1 Salmonelová septikémia 2x A 02.2 Lokalizované salmonelové infekcie 1x A 02.8 Iné špecifikované salmonelové infekcie 1x Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenali sme 5 menších epidémií s počtom chorých 2-3, kde spolu ochorelo 13 ľudí. 2

3 UBacilová dyzentéria A 03 Vo februári bolo hlásených 19 ochorení (chor. 0,35/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 26 prípadov a vo februári minulého roka bolo hlásených 15 ochorení. Najvyššia chorobnosť hlásená z KI (chor. 0,88). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 1-4 roč. = 6x (2,65). Etiológia: A 03.1 Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri 13x A 03.3 Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei 6x Charakter výskytu bol sporadický a rodinný. UIné bakteriálne črevné infekcie A 04 Vo februári bolo hlásených 753 prípadov ochorení (chor. 13,85/ ), minulý mesiac bolo 809 prípadov, minulý rok vo februári bolo 714 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v BL kraji (chor. 23,68). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných (chor. 157,87/ ). Etiológia: A 04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 21x A 04.3 Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli 3x A 04.5 Kampylobakteriálna enteritída 438x A TEnteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica9t 26x A 04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 256x, NN 179x A 04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie 9x (Klebsiella pneumoniae 1x, Klebsiella iná 4x, Proteus mirabilis 2x, Arcobacter butzleri 1x, Citrobacter 1x) Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenali sme 6 menších rodinných epidémií kampylobakteriózy s počtom chorých 2-3 a jednu epidémiu s počtom chorých 5. Hlásený bol 1 rodinný výskyt UyersiniózyU, kde ochoreli 2 členovia domácnosti. UKampylobakteriálna enteritída A 04.5 Vo februári bolo hlásených 438 ochorení (chor. 8,06/ ), minulý mesiac 534 prípadov a minulý rok vo februári bolo hlásených 351 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v NI kraji (12,93). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných detí (chor. 111,54). V etiológii sa najčastejšie uplatnil Campylobacter jejuni 391x a Campylobacter coli 22x. Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenali sme 6 menších rodinných epidémií s počtom chorých 2-3 (C. jejuni 6x) a jednu epidémiu s počtom chorých 5. Zaznamenané boli 4 importované prípady (Poľsko 2x a India 2x). Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch. Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz Campylobacter jejuni 5 5 Zemplínska Teplica neznámy 3

4 UEnteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica A04.6 a Extraintestinálna yersinióza A28.2 Vo februári bolo na dg. A04.6 hlásených 26 prípadov (chor. 0,48/ ), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 43 prípadov, minulý rok vo februári 10 ochorení. Najviac prípadov bolo hlásených z NI kraja - 7 prípadov. Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných (5,15). Výskyt bol sporadický a rodinný. Hlásený bol 1 rodinný výskyt, kde ochoreli 2 členovia domácnosti. Dg. A28.2 viď časť Zoonózy. UEnteritída zapríčinená Clostridium difficile A 04.7 Vo februári bolo hlásených 256 prípadov ochorení (chor. 4,71/ ), minulý mesiac 189 prípadov, minulý rok vo februári 288 prípadov. Ochorenia bolo hlásené vo všetkých krajoch s maximom v BA kraji (chor. 11,53). Z celkového počtu sa jednalo o nozokomiálnu nákazu 179x, minulý mesiac to bolo 149x, minulý rok vo februári 209x. Najviac NN nákaz sa vyskytlo na internom odd. (62x), LDCH (20x), geriatrickom odd. (18x) a chirurgickom odd. (16x). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia v skupine 65+ (22,23). Charakter výskytu bol sporadický. Zaznamenané bolo 1 úmrtie popísané v príslušnej kapitole. Agens: Clostridium difficile nešpecif. 115x Clostridium d. produk. toxín A 4x Clostridium d. produk. toxín B 6x Clostridium d. produk. toxín A a B 127x UIné bakteriálne otravy potravinami A 05 Vo februári ochorenie nebolo hlásené. UAmébová červienka amebózy A 06 Vo februári ochorenie nebolo hlásené. UIné protozoárne črevné choroby A 07 Vo februári bolo hlásených 16 prípadov (chor. 0,29/ ), v minulom mesiaci bolo zaznamenaných 9 prípadov a vo februári minulého roka bolo hlásených 15 ochorení. Prípady boli zaznamenané v krajoch: PV 11x, KI 3x, ZI 1x, BC 1x. Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia vo vekovej skupine 0 ročných (chor. 5,15). Etiológia: A 07.1 Giardióza 11x A 07.8 Iné špecifikované protozoárne črevné choroby 5x 4

5 UVírusové a iné špecifikované črevné infekcie A 08 Vo februári bolo hlásených 608 prípadov ochorení (chor. 11,19/ ), minulý mesiac 598 ochorení, minulý rok vo februári bolo zaznamenaných 646 ochorení. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v NI kraji (17,04). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných (283,13) a 1-4 ročných (87,48). Etiológia: A 08.0 Rotavírusová enteritída - 294x, NN 33x A 08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 253x, NN 68x A 08.2 Adenovírusová enteritída 59x, NN 2x A 08.4 Nešpecifikovaná vírusová črevná infekcia 2x Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenali sme 5 menších rotavírusových epidémií (s počtom chorých 2-3) a 7 norovírusových epidémií (1 väčšiu s počtom chorých 54 a 6 menších s počtom chorých 2-3). Evidujeme 1 importovaný prípad rotavírusovej enteritídy z Thajska. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch. Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz norovírus Hronovce neznámy Popis norovírusovej epidémie: V okrese Levice bola zaznamenaná epidémia zapríčinená vírusom Norwalk v Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach. Šetrením v ohnisku bolo zistené, že spolu v epidémii ochorelo 52 pacientov a 2 zamestnanci z celkového počtu 317 exponovaných na 4 oddeleniach. V klinickom obraze dominovali početné hnačky, nauzea, ojedinele bolesti brucha, bez teploty. Klinické príznaky trvali 1-2 dni. Liečba bola symptomatická. Prvé ochorenia vznikli , posledné Od pacientov bol zabezpečený odber tampónov rekta a vzorky stolice. V 1 prípade bol zo stolice dokázaný antigén vírusu Norwalk, kultivačné výsledky ostatných odobratých vzoriek boli negatívne. Na oddeleniach boli nariadené protiepidemické opatrenia. UHnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu A 09 Vo februári bolo hlásených 192 ochorení (chor. 3,53/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 188 prípadov a vo februári minulého roka bolo 325 ochorení. NN charakter malo 51 ochorení. Najvyššiu chorobnosť sme zaznamenali v TA kraji (12,83) a BL kraji (7,32). Vekovošpecifická chorobnosť bola najvyššia u 0-ročných (22,31). Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenali sme 2 epidémie s počtom chorých 6 a 35. Dát. vzniku Dát. ukon Agens kultivačne negatívny kultivačne negatívny Poč. ch. Poč. exp Dunajská Streda Obec Faktor Dôkaz kontakt s chorým Piešťany kontakt s chorým epidemiologicky epidemiologicky 5

6 II. Vírusové hepatitídy Vo februári bolo hlásených 59 prípadov vírusových hepatitíd, minulý mesiac 55 prípadov, minulý rok vo februári 59 prípadov. Z toho bolo zaznamenaných 24 prípadov akútnej VHA (40,68 %), 6 prípady akútnej VHB (10,17 %), 3 prípady akútnej VHC (5,08), 4 prípady akútnej VHE (6,78 %), 4 prípady chronickej VHB (6,78 %), 18 prípadov chronickej VHC (30,51 %). UAkútna vírusová hepatitída typu A B 15 Vo februári bolo hlásených 24 prípadov ochorenia (chor. 0,44/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 25 prípadov. Vo februári minulého roka bolo hlásených 21 prípadov. Najviac ochorení bolo hlásených z BC kraja 7x (chor. 1,07) a KI 7x (0,88). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine roč. (2,64). Charakter výskytu bol sporadický. Očkovanie: očkovaní čiastočne 9x, neočkovaní 10x, nezistené 5x. Zaznamenali sme 2 importované nákazy, a to z Dominikánskej republiky a Austrálie. UVírusová hepatitída typu B UAkútna vírusová hepatitída typu B B 16 Vo februári bolo hlásených 6 prípadov ochorenia (chor. 0,11/ ), v minulom mesiaci 3 prípady a vo februári minulého roka bolo hlásených 7 prípadov. Ochorenia boli hlásené ako: B16.9 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy 6x Ochorenia boli hlásené z krajov: BC 2x, PV 2x, KI 2x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 25-34=1x, 35-44=1x, 45-54=1x, 55-64=2x, 65+=1x. EA: negat. 6x. Očkovanie: neočkovaní 4x, nezistené 2x. UChronická vírusová hepatitída typu B B 18.1 Vo februári boli hlásené 4 prípady (chor. 0,07/ ), minulý mesiac 10 prípadov. Vo februári minulého roka bolo zaznamenaných 17 prípadov. Ochorenia boli hlásené z krajov: BC 2x, PV 1x, KI 1x. Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách 35-44=1, 45-54=1, 55-64=1, 65+=1. V anamnéze: drobný chirurgický výkon 1x, ortopedická operácia 1x, negat. 2x. UVírusová hepatitída typu C UAkútna vírusová hepatitída typu C B 17.1 Vo februári boli hlásené 3 ochorenia (chor. 0,06/ ), v minulom mesiaci ochorenie nehlásené. Vo februári minulého roka hlásené 2 ochorenia. Ochorenia boli hlásené z krajov: TA 1x, BC 2x. Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách 15-19=1, 20-24=1, 25-34=1. EA: i.v. drogy 2x, tetovanie 1x. 6

7 UChronická vírusová hepatitída typu C B 18.2 Vo februári bolo hlásených 17 ochorení (chor. 0,31/ ), v minulom mesiaci bolo 14 ochorení. Vo februári minulého roka bolo zaznamenaných 10 ochorení. Ochorenia boli hlásené najviac z krajov: TA 5x, BC 5x, BL 2x, TC 2x, KI 2x, ZI 1x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 15-19=1, 20-24=1, 25-34=4, 35-44=5, 45-54=2, 55-64=3, 65+=1. V epidemiologickej anamnéze udané: i. v. drogy 4x, tetovanie 3x, odber biolog. materiálu 1x, gynekologická operácia 1x, zubné ošetrenie 1x, nezistené 7x. Evidujeme 1 importované ochorenie z Českej republiky. UAkútna vírusová hepatitída typu E B 17.2 Vo februári boli hlásené 4 ochorenia (chor. 0,07/ ), v minulom mesiaci boli hlásené 3 ochorenia. Vo februári minulého roka hlásené 2 prípady ochorenia. Ochorenia boli hlásené z okresov: BC 3x, NI 1x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 20-24=1, 65+=3. EA: negat. 4x. UCytomegalovírusová hepatitída B 25.1 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UKontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou Z 20.5 Vo februári bolo hlásených 7 prípadov, minulý mesiac 14 prípadov. Minulý rok vo februári bolo hlásených 16 prípadov. Prípady hlásené z krajov: TC 6x, BC 1x. Poranenia sa vyskytli u osôb vo veku 20-24=1x, 25-34=2x, 35-44=3x, 45-54=1x. Povolanie: ZP lekár 1x, SZP 5x, iné povolanie 1x. UNosič vírusovej hepatitídy Z 22.5 Vo februári bolo hlásených 24 prípadov nosičstva (chor. 0,44/ ), pričom minulý mesiac bolo hlásených 33 prípadov. Minulý rok vo februári hlásených 38 prípadov. Nosičstvá boli najviac hlásené z PV kraja (9 prípadov, chor. 1,09/ ). Najviac postihnutá bola veková skupina roční (8 prípadov, chor. 0,90/ ). Vykazujeme 1 importovaný prípad z Moldavska. I. Vzdušné nákazy UPertussis A 37 Vo februári bolo zaznamenaných 19 ochorení (chor. 0,35/ ), minulý mesiac bolo hlásených 22 prípadov a vo februári minulého roka 24 ochorení. Dg: A 37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis 19x 7

8 Ochorenia hlásené z BL 5x, TA 3x, NI 5x, BC 1x, KI 5x. Najvyšší počet prípadov sa vyskytol vo vekovej skupine 65+ (chor. 0,74). Očkovanie pre dg. A37.0: očkovanie riadne 7x, neočkovaní pre vek 6x, nezistené 4x, neočkovaní 2x. U0 ročné detiu: 1 ochorenie U5-9 ročné detiu: 1 ochorenie ULegionárska choroba A 48.1 Vo februári hlásený 1 prípad (chor. 0,02/ ), minulý mesiac prípad nehlásený, minulý rok vo februári hlásené 1 ochorenie. Okres Trenčín 58 roč. muž, forma pľúcna, rizik. fatory: polymorbidita, v anamnéze porucha vedomia, dyspnoe, CT verifik. fluidothorax. EA: negat. Laboratórne: sérum a moč Legionella pneumophilla séroskupina 3 pozit., vedľajší agens Legionella dumoffii. UNepneumonická Legionárska choroba (Pontiacka horúčka) A 48.2 Vo februári ochorenie nehlásené. UVaricella B 01 Vo februári bolo hlásených 1132 ochorení (chor. 20,83/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 1564 ochorení, vo februári minulého roka bolo hlásených 1718 ochorení. Prípady hlásené zo všetkých krajov, najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v NI kraji (34,37) a PV kraji (32,35). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná u 1-4 ročných (176,73) a 5-9 ročných (150,23). Ochorenia sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách okrem roč. a 65+ ročných. Klinické prejavy: B TVaricella bez komplikácie2t 1132x UOsýpky - morbilli B 05 Vo februári prípad nehlásený, minulý mesiac bolo hlásené 1 ochorenie. Minulý rok vo februári ochorenie nehlásené. UParotitis epidemica B 26 Vo februári ochorenie nehlásené. 8

9 UChrípka vyvolaná identifikovateľným vírusom chrípky - J 10 Vo februári bolo hlásených 308 prípadov (05,67/ ), minulý mesiac 54 ochorení, čo predstavuje viac ako päťnásobný nárast počtu ochorení. Minulý rok vo februári hlásených 177 prípadov. Ako NN bolo hlásených 32 prípadov. V tejto skupine diagnóz evidujeme 8 úmrtí, ktoré sú popísané v kapitole Úmrtia. Ochorenia hlásené z okresov: BL 2x, TA 80x, TC 17x, NI 78x, ZI 54x, BC 31x, PV 30x, KI 16x. Ochoreli pacienti vo vek. skupine 0r=11x, 1-4=34x, 5-9=45x, 10-14=28x, 15-19=13x, 20-24=7x, 25-34=18x, 35-44=32x, 45-54=27x, 55-64=29x, 65+=64x. Ochorenia vykázané ako: J 10 Chrípka vyvolaná identifikovateľným vírusom chrípky 281x, 1x úmrtie (vírus chrípky A 67x, vírus chrípky B 181x, bližšie nešpecifikovaný 33x) J 10.0 Chrípka so zápalom pľúc, vírus chrípky identifikovaný 1x, 1x úmrtie J 10.7 SARI 18x, 6x úmrtie J 10.9 Chrípka H1N1 Novel 8x Očkovanie: neočkovaní 251x, nezistené 52x, očkovaní riadne 5x. Okrem sporadických a rodinných prípadov boli zaznamenané aj 2 prípady v epidemiologickej súvislosti s počtom chorých 27 a 44. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch. Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz vírus chrípky B Trenčín kontakt s chorým vírus chrípky A Veľké Zálužie kontakt s chorým epidemiologicky epidemiologicky USARI - J 10.7 Vo februári bolo hlásených 18 ochorení (0,33/ ), minulý mesiac 3 ochorenia, minulý rok vo februári bolo hlásených 15 ochorení. V mesiaci február evidujeme 6 úmrtí, ktoré sú popísané v kapitole Úmrtia (3x okres Trnava, 1x okres Banská Bystrica, 1x okres Považská Bystrica, 1x okres Senec). Okres Púchov 1x 5 roč. chlapec, základné diagnózy hypoplázia mozočka a porucha imunity, prijatý na detské odd. pre bolesti na hrudníku, kašeľ, hyperpyrexie. Pre respiračné zlyhávanie a vznik septického šoku preložený na DKAIM. Napojený na UPV, oxygenoterapia. Lab. výsledok: TH a TN vírus chrípky A/H1 pdm 09. Okres Trnava 6x, z toho 3x úmrtie 28 roč. žena, v klinickom obraze TT 37,5 C, zvracanie, bolesť v krížovej oblasti, slabosť na dolných končatinách, prijatá na KAIM s dg. septického stavu s rozvojom multiorgánovej dysfunkcie. Z odobratého nasopharyngeálneho výteru sa vírus chrípky nepotvrdil. Proti chrípke neočkovaná. 35 roč. muž, v klinickom obraze febrility 38 C, slabosť, kašeľ, dyspnoe, bolesti hrdla. Pacient hospitalizovaný na odd. pneumológie a ftizeológie. Rizikový faktor: 9

10 porucha imunity, spinálna svalová atrofia. Pacient nebol očkovaný proti chrípke. Z odobratého nasopharyngeálneho výteru sa vírus chrípky nepotvrdil. 66 roč. muž, v klinickom obraze TT 38,6 C, bolesti svalov a kĺbov, malátnosť, ťažkosti s dýchaním. Hospit. na odd. pneumológie a ftizeológie, pre náhle zhoršenie klinického stavu s ťažkou respiračnou insuficienciou preložený KAIM. V ďalšom priebehu pacient v stabilizovanom stave preložený na oddelenie pneumológie a ftizeológie. Z odobratého nasopharyngeálneho výteru bol potvrdený vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like. Proti chrípke neočkovnaný. Okres Prievidza 4x 41 roč. muž s anamnézou dyspnoe, TT do 40 C, triaškou, kašľom, malátnosťou, hospit. na oddelení pľúcnych chorôb. Výter z nosa a hrdla PCR negat. Proti chrípke neočkovaný. 59 roč. muž, forma ochorenia pľúcna, hospitalizovaný na pľúcnom odd., výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu A (H1 pandemický). Proti chrípke neočkovaný. 68 ročná žena s príznakmi - sťažené dýchanie, zvýšená teplota, produktívny kašeľ, hospit. na geriatrickom odd. Výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu B. Proti chrípke neočkovaná. 71 roč. muž s bolesťami na hrudníku, sťaženým dýchaním, kašľom, prijatý na JIS, kde CT vyšetrením potvrdená obojstranná BRPN. Výter z nosa a hrdla PCR negat. Proti chrípke neočkovaný. Okres Revúca 1x 79 roč. muž, hospit. na OAIM, prijatý s klinickou symptomatológiou (sťažené dýchanie s bolesťami na hrudníku, febrility do 38,5 st. C) a napojený na UPV. Výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu B. Proti chrípke neočkovaný. Okres Bardejov 1x 59 roč. muž hospit. na OAIM, klinické príznaky - TT 38,5 st. C, sťažené dýchanie, bolesti na hrudníku. Výter z nosa a hrdla PCR negat. Očkovanie nezistené. Okres Galanta 1x 61 roč. žena, prijatá na neurologické oddelenie pre febrility, kašeľ, celkovú slabosť. Vzhľadom na suponovanú neuroinfekciu realizované likvorologické vyšetrenie s nálezom proteinocytologickej asociácie, prítomná pleocytóza, preložená na infekčné oddelenie. Pre zhoršenie stavu preklad na OAIM. Výsledok vyšetrenia nazofaryngeálneho výteru negatívny. Proti chrípke neočkovaná. Okres Piešťany 1x 3 roč. dievča, preložené na DKAIM pre poruchu vedomia a kŕče nejasnej etiológie pri respiračnom infekte a febrilitách, na MRI mozgu obraz akútnej hemoragickej encefalomyelitídy, pri preklade v neurologickom náleze koma vigile, spastická kvadruparéza, anizokoria. Výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu A (H1N1 sezónny). Proti chrípke neočkovaná. V okresoch Trnava, Banská Bystrica, Považská Bystrica a Senec spolu 6x úmrtie (popísané v príslušnej kapitole). 10

11 UChrípka typu A (H1N1) - J 10.9 Vo februári bolo hlásených 8 ochorení (chor. 0,16/ ), minulý mesiac hlásených 16 ochorení. V minulom roku vo februári hlásené 2 ochorenia. Okres Čadca 2x 5 roč. chlapec, v anamnéze febrílie, bolesti svalov a kĺbov, úporné bolesti hlavy, malátnosť. Výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu A (H1 pandemický). Proti chrípke neočkovaný. 7 mes. chlapec, v anamnéze febrílie, nechuetnstvo, dráždivý štekavý kašeľ, nespokojnosť, malátnosť. Výter z nosa a hrdla PCR kult. chrípka typu A (H1N1California). Proti chrípke neočkovaný. Okres Piešťany 1x 60 roč. žena, anamnesticky febrility, kašeľ, bolesti hlavy, slabosť, porucha príjmu potravy a tekutín. EA: v rodine prípad SARI. Výter z nosa a hrdla - izolačný pokus na bunkách pozit. chrípka typu A (H1 pandemický). Proti chrípke neočkovaná. Okres Prievidza 1x 3 roč. chlapec, v anamnéze bolesť hlavy, bolesť kĺbov a svalov, sekrécia z nosa, suchý kašeľ, telesná teplota 38 C. Výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu A (H1 pandemický). Proti chrípke neočkovaný. Okres Žilina 2x 3 roč. chlapec - febrility do 39,5 st. C., triaška, bolesť brucha, kašeľ, myozitída. Výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu A (H1 pandemický). Proti chrípke neočkovaný. 10 roč. chlapec - febrility do 39,8 st. C., cefaela, vomitus, suchý kašeľ, bolesti hrdla, fotofóbia. Výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu A (H1 pandemický). Proti chrípke neočkovaný. Okres Košice 2x 44 roč. žena - TT 39 st. C, bolesti hlavy, kĺbov, kašeľ. Laborat. z výteru z nosohltanu izolovaný vírus chrípky A (H1 pandemický). Proti chrípke neočkovaná. 78 roč. muž, bolesti hlavy, kĺbov, suchý kašeľ, febrílie. Laborat. z výteru z nosohltanu izolovaný vírus chrípky A (H1 pandemický). Proti chrípke neočkovaný. IV. Nákazy kože a slizníc USvrab B 86 Vo februári bolo hlásených 227 ochorení (chor. 4,18/ ), minulý mesiac bolo 215 prípadov, vo februári minulého roku 195 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v KI kraji (10,9) a NI kraji (6,02). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná v skupine 5-9 roč. (chor. 11

12 21,66) a roč. (chor. 21,53). Charakter výskytu sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenaných bolo 5 menších epidémií a rodinných výskytov s počtom chorých 2-3. V. Zoonózy ULymeská borrelióza A69.2, M 01.2, G 63.0 Vo februári bolo hlásených 19 prípadov ochorení (chor. 0,35/ ), minulý mesiac bolo hlásených 19 prípadov, kým vo februári minulého roku bolo hlásených 36 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola hlásená z NI kraja (1,18) a BC kraja (1,07). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ (0,74). Ako dg. A69.2 bolo vykázaných 17 ochorení a ako dg. M01.2 boli vykázané 2 ochorenia. Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: prisatie kliešťa 9x, poštípanie hmyzom 5x, neznámy 5x. Klinická forma: erythema chron. mig. 12x, neurologická 4x, kĺbna 2x, nezistená 1x. UTularémia A 21 Vo februári bolo hlásené 2 ochorenia (0,04/ ), minulý mesiac ochorenie nehlásené. Minulý rok vo februári ochorenie nehlásené. Okres Žarnovica 2x 23 roč. žena, forma uzlinová, hospit. na infekčnom odd. EA: pacientka manipulovala s uhynutou myšou (vyberala myš z tlamy psa), chov psov. Laborat. dôkaz Franciscella tularensis pozit. 37 roč. žena, forma uzlinová, hospit. na ORL oddelení. EA: pacientka býva v rodinnom dome, manipulovala s drevom, ktoré majú uskladnené vonku, kde videla pohybovať sa potkany a nevylučuje aj myši. Laborat. dôkaz Franciscella tularensis pozit. UAntrax A 22 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UBrucelóza A 23 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. ULeptospiróza A 27 Vo februári ochorenie nehlásené, v minulom mesiaci hlásené 1 ochorenie. 12

13 UIné bakteriálne zoonózy A 28 Vo februári ochorenie nehlásené. UListerióza A 32, P37.2 Vo februári bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), v minulom mesiaci vykázané 1 ochorenie. Minulý rok vo februári ochorenie nevykázané. P 37.2 Novorodenecká (diseminovaná) listerióza Okres Martin 0 roč. 0 mesač. dievčatko narodené predčasne v 35 KT, doma, s hmotnosťou 1640g. Dieťa s príznakmi sepsy, zvýšene zápalové faktory, CRP, febrílie, ATB liečba. Matka po pôrode vysoké CRP, podané ATB. Vyšetrenie na listériu u matky nevykonané. Laborat. hemokultúra kultivačne so záchytom Listeria monocytogenes. Matka bude dodatočne vykázaná z epidemiologickej súvislosti s potvrdeným novorodencom.. UOrnitóza A 70 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UBesnota A 82 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UKliešťová encefalitída A 84 Vo februári nehlásené, v minulom mesiaci hlásené 2 ochorenia. UIné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde A 98 Vo februári hlásených 6 prípadov ochorenia (chor. 0,11/ ), minulý mesiac bolo hlásených 6 ochorení. Vo februári v minulom roku nebolo ochorenie hlásené. A 98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom 6x Ochorenia hlásené z krajov: TA 1x, TC 1x, NI 2x, KI 2x. Rozloženie vo vekových skupinách: 15-19=1x, 25-34=1x, 35-44=1x, 55-64=2x, 65+=1x. Rozdelenie podľa povolania: dôchodca 2x, študent 1x, lekár 1x, iné povolanie 2x. Forma ochorenia: renálna 3x, ikterická 2x, hemoragická 1x. EA: kontakt s hlodavcami 4x, kontakt s domácimi zvieratami 1x, negatívna 1x. UMalária - B 50 - B54 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. 13

14 UToxoplazmóza B 58, P37.1 Vo februári bolo hlásených 10 ochorení (chor. 0,18/ ), v predchádzajúcom mesiaci bolo 8 prípadov a vo februári minulého roka bolo hlásených 14 prípadov. Diagnóza: B 58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov 1x B 58.9 Nešpecifikovaná toxoplazmóza 9x Ochorenia boli hlásené z kraja ZI 6x, BC 2x, PV 1x, KI 1x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 15-19=5x, 25-34=2x, 35-44=2x, 45-54=1x. Rozdelenie podľa klinickej formy: bezpríznaková 2x, uzlinová 8x. Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: ingescia 4x, kontakt so zvieraťom 3x, neznámy 3x. UEchinokokóza B 67 Vo februári bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), v minulom mesiaci a ani minulý rok vo februári ochorenie nevykázané. Okres Trenčín 33 roč. muž, forma hepatálna, hospit. na infekčnom oddelení, v anamnéze lymfadenopathia a ložisková cystická lézia heparu. Laborat.: titre IgG E. granulosis pozit. EA: kontakt s domácimi zvieratami (psy, mačky), kontakt s voľne žijúcimi zvieratami (mačkami). UTenióza B 68 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UTrichinelóza B 75 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UIné helmintózy B 83 Vo februári bolo hlásených 7 prípadov ochorenia (0,13/ ), minulý mesiac bolo hlásených 6 prípadov. Minulý rok vo februári hlásené 2 ochorenia. Diagnóza: B Viscerálna larva migrans, toxokaróza 7x Prípady sa vyskytli v NI kraji 7x. Vekové skupiny: 15-19=1, 35-44=1, 45-54=3, 55-64=1, 65+=1. Klinická forma: bezpríznaková 4x, kĺbna 1x, pľúcna 1x, uzlinová 1x. Mechanizmus prenosu: kontakt so zvieraťom 7x. 14

15 VI. Neuroinfekcie UMeningokokové invazívne ochorenia - A39 Vo februári bolo hlásených 9 ochorení (chor. 0,17/ ), minulý mesiac 3 ochorenia. Minulý rok vo februári hlásené 3 prípady. Diagnóza: A 39.0 Meningokoková meningitída (G01*) 6x, 1x úmrtie (popis v príslušnej kapitole) A 39.1 Waterhouseov-Friderichsenov syndróm 1x úmrtie (popis v príslušnej kapitole) A 39.2 Akútna meningokokcémia 1x A 39.9 Nešpecifikovaná meningokoková infekcia 1x A39.0 Meningokoková meningitída UOkres Námestovo 3 roč. chlapec privezený RZP na hospitalizáciu ako susp. meningitída, obj. opozícia šije, dolné MP negatívne, petéchie po celom tele, sufúzie na dorzách nôh, preložený na inf. oddelenie, z likvoru mikroskopicky potvrdená Neisseria meningitidis. Dieťa proti meningokokom neočkované. UOkres Nové Zámky 10T35 roč. žena s anamnézou neurochirurgickej operácie v januári 2018, hospit. na infekčnom odd. z dôvodu intenzívnych bolestí hlavy, febrilít, bolestí krížov a opozície šije. Kultivačne z likvoru potvrdená Neisseria meningitidis skupiny A. Po zahájení cielenej liečby dochádza k ústupu klinických obtiaží a normalizácii laboratórnych markerov. V ohnisku nákazy boli vykonané opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, u 8 kontaktov bol nariadený lekársky dohľad a ATB profylaxia.10t Proti meningokokom neočkovaná. UOkres Rimavská Sobota 4 mes. chlapec, ktorý bol hospitalizovaný na detskom oddelení s klinickou symptomatológiou: telesná teplota 38 C, kašeľ, po zhoršení zdravotného stavu dieťa preložené na Detskú kliniku FNsP. Aglutináciou z likvoru potvrdená Neisseria meningitidis. Profylaktické podanie ATB u kontaktov bolo zabezpečené. Proti meningokokom neočkovaný. UOkres Prešov 13 roč. dievča s febrilným stavom a poruchou vedomia privezené RZP na hospitalizáciu. V obj. náleze porucha vedomia v zmysle spavosti, porucha reči, vomitus, petéchie na dolných končatinách v oblasti členkov, opozícia šije, TT-37,8 C. V predchorobí dieťa liečené na chrípku. Likvor PCR pozit. Neisseria meningitidis. Proti meningokokom neočkovaná. UOkres RožňavaU 1 prípad úmrtia popísaný v príslušnej kapitole UOkres Michalovce 8 mes. dievča z prostredia s nízkym hyg. štandardom, s príznakmi: TT 39,9 st. C, tonickoklonické kŕče, kašeľ, RTG pľúc so známkami akútnej bronchitídy, elevácia CRP. Likvor PCR pozit. Neisseria meningitidis. Proti meningokokom neočkovaná. 15

16 A 39.1 Waterhouseov-Friderichsenov syndróm UOkres Bánovce nad BebravouU -1 prípad úmrtia popísaný v príslušnej kapitole A39.2 Akútna meningokokcémia UOkres Spišská Nová Ves 2 roč. chlapec, krorý bol prijatý na DO pre febrility do 40,9 C, vracanie, kašeľ, petéchie až sufúzie na končatinách. Realizovaná LP a odber HK, likvor - negat, HK - Neisseria meningitidis. Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané, 14 kontaktom nariadená ATB profylaxia. Proti meningokokom neočkovaný. A39.9. Nešpecifikovaná meningokoková infekcia UOkres Snina Prípad dodatočne nahlásený na odd. epidemiológie, pričom prvé príznaky sa u pacientky vyskytli v júli v roku Ochorela 17 ročná pacientka prijatá do spádovej nemocnice pre febrility, možný relaps základného ochorenia - atyp. HUS. Pri odberoch vysoká zápalová aktivita, zvýšené CRP. Pacientka preložená na KPAIM DFN Košice. Na koži rúk a nôh, trupu sufúzie a petéchie, príznaky meningeálneho dráždenia. Klinický obraz a laborat. parametre poukazujú na obraz meningokokovej infekcie so septickým priebehom vrátane plne rozvinutej sekundárnej trombotickej mikroangiopatie. Hemokultúra - Neisseria meningitidis. UCreutzfeldtova-Jakobova choroba - A 81.0 Vo februári boli hlásené 3 prípady (0,06/ ), minulý mesiac prípad nehlásený, v predchádzajúcom roku vo februári ochorenie nevykázané. UOkres Žiar nad Hronom Ochorela 55 ročná žena hospitalizovaná na neurologickom oddelení, pričom 3 mesiace pred hospitalizáciou sa u pacientky objavil závrat a pobolievanie hlavy. V ďalšom priebehu depresívna symptomatológia, poruchy stability, pamäte a kognitívna nevýkonnosť, poruchy vízu, zmenený výraz tváre. Na základe telefonickej informácie z NRC pre priónové choroby bola hlásená pozitivita proteínu v likvore, mutácia priónového génu E200 K na kodóne 200 nebola prítomná. V klinickom obraze progresia vestibulocerebelárnej symptomatológie a kognitívneho deficitu. Na žiadosť rodiny prepustená do domácej starostlivosti. UOkres PúchovU 1x úmrtie popísané v príslušnej kapitole. UOkres KošiceU - 1x úmrtie popísané v príslušnej kapitole. UIné vírusové encefalitídy nezatriedené inde - A 85 Vo februári ochorenie nehlásené. 16

17 UNešpecifikované vírusové encefalitídy A 86 Vo februári ochorenie nehlásené. UVírusová meningitída A 87 Vo februári boli hlásené 3 prípady ochorenia (chor. 0,06/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 5 prípadov, v minulom roku vo februári bol hlásený 1 prípad. Prípady boli hlásené z krajov: BL 1x, PV 1x a BC 1x. Vekové skupiny: 35-44=2x, 45-54=1x. Etiológia: A 87.9 Nešpecifikovaná vírusová meningitída 3x UHerpetickovírusová meningitída B 00.3 Vo februári ochorenie nehlásené. UHerpetickovírusová encefalitída B 00.4 Vo februári hlásený 1 prípad (chor. 0,02/100000), minulý mesiac prípad nehlásený. V minulom roku vo februári ochorenie nehlásené. UOkres Dolný Kubín 49 roč. pacient prijatý na neurologické odd. pre dezorientáciu a poruchu reči. Laborat.: realizovaná LP so záverom - herpetická encefalitída, etiolog. agens potvrdený v likvore PCR. UVaricellová meningitída B 01.0 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UVaricellová encefalitída.- B 01.1 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UZosterová encefalitída B 02.0 Vo februári boli hlásené 2 prípady (0,04/ ), minulý mesiac prípad nehlásený, v predchádzajúcom roku vo februári vykázaný 1 prípad ochorenia. Okres Nitra 1x 37 roč. muž, hospit. na infekčnom oddelení, laborat. sérum - vírus varicella zoster IgM pozit. Okres Ružomberok 1x 58 roč. muž, prijatý na infektologickú kliniku po preložení z neurologickej kliniky pre susp. seróznu meningitídu, laborart. likvor: vysoký titer vírus varicella zoster pozit. 17

18 UZosterová meningitída B02.1 Vo februári bol hlásený 1 prípad (0,02/ ), minulý mesiac prípad nehlásený, v predchádzajúcom roku vo februári prípad nehlásený. Okres Trnava 48 roč. žena, forma meningeálna, hospit. na infekčnom oddelení, laborat. likvor PCR vírus varicella zoster pozit. UBakteriálna meningitída G 00 Vo februári boli hlásené 3 prípady (chor. 0,06/ ), v minulom mesiaci bolo hlásený 7 prípadov, vo februári minulého roku boli 4 ochorenia. Dg: G00.1 Pneumokoková meningitída 1x úmrtie (popis v príslušnej kapitole) G00.2 Streptokokový zápal mozgových plien, streptokoková meningitída 1x G00.3 Stafylokoková meningitída 1x úmrtie, 1x NN (popis v príslušnej kapitole) G00.2 Streptokoková meningitída UOkres Zvolen 20 roč. muž, v anamnéze akútna cefalea, meningeálny sy., schvátenosť. Laborat. likvor kult. pozit. Streptococcus sk. B Streptococcus agalactiae. UZápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde G 01 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UZápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde G03 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie, minulý mesiac hlásený 1 prípad. UNešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída G 04.9 Vo februári hlásený 1 prípad ochorenia (chor. 0,02/ ). Minulý mesiac ochorenie nehlásené. Vo februári minulého roka ochorenie nehlásené. Okres Košice 15 roč. chlapec, st. p. kraniektómii, forma meningeálna, hospit. na neurolog. odd., likvor kultivačne negat. Vykázané ako NN. 18

19 10TUEncefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírus. chorobách zatriedených inde U TU G Vo februári hlásené 2 prípady (0,04/ ), minulý mesiac a ani minulý rok vo februári ochorenie nehlásené. 10TO10Tkres Rožňava 1x 25 roč. žena prijatá na neurologické odd. pre pulzujúce bolesti hlavy, rozmazané videnie, tŕpnutie končatín a ľavej polovice tváre, vracanie, bez meningeálnej iritácie, afebrilná. Likvor kultivačne negatívny. Okres Spišská Nová Ves 1x 72 roč. žena prijatá na neurologické odd. pre bolesti hlavy, nauzeu, zhoršenie komunikácie, deviáciu bulbov, zášklby mimického svalu, teplota 39 C. Likvor kultivačne negatívny. 10TUZápalová polyneuropatia U10TU G 61 Vo februári hlásené 2 prípady (0,04/ ), minulý mesiac hlásené 3 prípady ochorenia. Minulý rok vo februári hlásený 1 prípad. Okres Gelnica 1x 44 roč. muž hospit. z dôvodu poruchy chôdze, parestéziami DKK. CT, MR mozgu - negat. Realizovaná LP s nálezom proteinocytologickej disociácie. Počas hosp. dochádza k postupnému zhoršovaniu stavu s obrazom chabej kvadruparézy s akcentom na DKK, prítomná perif. lézia n. VII I. sin., pacient imobilný. Pacient preložený na ODCH. Laborat. likvor, sérum: negat. Stolica neodobratá. Okres Levice 1x 57 roč. žena, hospit. na neurologickom oddelení pre bolesti pravej dolnej končatiny. Počas hospitalizácie sa objavila pravostranná monoparéza pravej dolnej končatiny, slabosť, ataxia. Na základe klinických príznakov a pomocných vyšetrení stav hodnotený ako Guillainov - Barrého syndróm. Očkovanie sa nepodarilo zistiť z dôvodu chýbajúcej dokumentácie. EA: negat. VII. Ostatné infekcie UStreptokoková septikémia A 40 Vo februári bolo hlásených 16 ochorení (chor. 0,29/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 5 prípadov, minulý rok vo februári 17 prípadov. Chorobnosť v krajoch: BL 4x, TA 3x, TC 1x, ZI 2x, BC 2x, PV 1x, KI 3x. Vekové skupiny: 5-9=1, 15-19=1, 25-34=1, 35-44=1, 55-64=6, 65+=6. Etiológia: A 40.2 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D 6x, NN 5x A 40.3 Septikémia vyvolaná streptokokom pneumónie 7x, NN 1x A 40.8 Iná streptokoková septikémia 3x 19

20 A40.3 Pneumokoková sepsa Okres Trebišov 1x 63 roč. pacientka prijatá na onkologické oddelenie za účelom liečby základnej diagnózy, počas hospit. subfebrility, produktívny kašeľ, TT 38,7 C, odobratá hemokultúra laborat. potvrdený Streptococcus pneumoniae - sérotyp 15B. Proti pneumokokom neočkovaná. Okres Zvolen 1x 65 roč. žena - febrilná, TT 38,8 C, kašeľ, klinicky aj RTG zn. bronchopneumónie vpravo, elev. CRP. Hemokultúra kultivačne Streptococcus pneumoniae - sérotyp 19 A. Proti pneumokokom neočkovaná. Okres Bytča 1x 32 roč. žena s anamnézou sťaženého dýchania, ziminice, TT do 39 st. C. Hemokultúra kultivačne Streptococcus pneumoniae. Proti pneumokokom neočkovaná. Okres Bratislava 2x 60 roč. muž s anamnézou bolestí na hrudníku, sťaženého dýchania, kašľa. Pacient je bezdomovec. Z hemokultúry potvrdený S. pneumoniae sérotyp 12F. Dopad ochorenia vyzdravenie. Očkovanie proti pneumokokom nezistené. 68 roč. žena hospit. pre opakované triašky, zvracanie, bolesti brucha, zvýšené CRP. Z hemokultúry potvrdený S. pneumoniae sérotyp 20. Dopad ochorenia vyzdravenie. Očkovanie proti pneumokokom nezistené. Okres Žilina 1x 67 roč. muž. Príznaky: nádcha, kašeľ, TT do 37,5 st. C, bolesti kĺbov, postupne dehydratácia, slabosť, odoslaný na hospitalizáciu. Hemokultúra kultivačne Streptococcus pneumoniae. Proti pneumokokom neočkovaný. Okres Brezno 1x 43 roč. muž, forma septická, laborat. z hemokultúry dokázaný Streptococcus pneumoniae sérotyp 9N. Očkovanie proti pneumokokom nezistené. UIné septikémie A 41 Vo februári bolo hlásených 114 prípadov ochorení (chor. 2,11/ ), minulý mesiac 76 prípadov, minulý rok vo februári 143 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola hlásená v NI kraji (3,53/ ) a BL kraji (3,12/ ). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 65+ ročných (8,84) a 0 ročných (8,58). Nozokomiálny charakter malo 82 ochorení, minulý mesiac 45 ochorení. Etiológia: A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 18x, NN 12x, 1x úmrtie, A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 35x, NN 26x, A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegat. mikroorganizmami 52x, NN 38x, A41.9 Nešpecifikovaná septikémia 9x, NN 6x. 20

21 - UPlynová gangréna A 48.0 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UKandidová septikémia B 37.7 Vo februári hlásený 1 prípad ochorenia (chor. 0,02/ ). Minulý mesiac ochorenie nehlásené. Vo februári minulého roka boli vykázané 4 ochorenia. Okres Nitra 63 roč. muž prijatý s dg. ca močového mechúra, st. p. vykonaná cystektomii, zavedný PMK. Stav pacienta komplikovaný rozvojom sepsy. Odobraté hemokultúry s nálezom Candida albicans. Ochorenie vykázané ako NN. UPopôrodná sepsa O 85 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UNovorodenecká sepsa P 36 Vo februári boli hlásené 3 prípady (chor. 0,06/ ) ako NN nákaza, minulý mesiac 6 prípadov, minulý rok vo februári nehlásený žiadny prípad. Ochorenia vykázané ako: P 36.2 Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus 1x P 36.3 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi 2x UOkres Trenčín U- 1x Staphylococcus epidermidis UOkres Bratislava VU 1x Staphylococcus aureus UOkres Bratislava IIIU - 1x Staphylococcus epidermidis 21

22 ÚMRTIA A 04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile UOkres Dolný Kubín 74 roč. žena opakovane hospitalizovaná s dg. srdcová arytmia, rozvoj hnačkového stavu, neskôr progresia príznakov, konštatovaný exitus letalis. Laborat. zo stolice bol potvrdený Clostridium difficile produk. toxín A a B. J 10.7 SARI UOkres Považská Bystrica 52 roč. muž s príznakmi kašľa, teplota nad 38 C, s bolesťami na hrudníku. Pre respiračné zlyhávanie prijatý na OAIM, kde postupná progresia stavu, hyposaturácia, napojený na UPV. Očkovanie nezistené. EA: negat. Napriek komplexnej liečbe konštatovaný exitus letalis. Lab. výsledok: TH a TN vírus chrípky A/H1 pdm 09. UOkres Trnava 38 roč. muž, v klinickom obraze dyspnoe, suchý kašeľ, bolesti na hrudníku, teplota 39 C. Pacient prijatý na odd. pneumológie a ftizeológie ako akútna respiračná insuficiencia. V ďalšom priebehu dochádza k progresii stavu, nutný preklad na KAIM, kde diagnostikované št. AIDS s pneumocystovou pneumóniou. Pacient nebol očkovaný proti chrípke. Laboratórny výsledok z nasopharyngeálneho výteru: vírus chrípky negat. V dôsledku progresie známok MODS po 16 dňoch hospitalizácie exitus letalis. 51 roč. žena, v klinickom obraze febrility, kašeľ, zimnica, masívny auskultačný pľúcny nález, vzhľadom na respiračnú inuficienciu preklad na KAIM. Napriek intenzívnej starostlivosti pacientka exitovala. Rizikové faktory: imunodeficientný stav. Pacientka nebola očkovaná proti chrípke. Z nasopharyngeálneho výteru metódou PCR potvrdený vírus chrípky B. 73 roč. muž, v klinickom obraze porucha vedomia, teplota 38,5 st. C, hospit. so susp. neuroinfekciu s poruchou vedomia na KAIM, počas hospitalizácie neuroinfekcia nepotvrdená, diagnostikovaná bronchitída. U pacienta napriek terapii rozvoj septického stavu s multiorgánovým zlyhaním, v dôsledku čoho na tretí deň hospitalizácie pacient exitoval. Pacient nebol proti chrípke očkovaný. Z bronchoalveolárneho výplachu metódou PCR potvrdený vírus chrípky B. UOkres Banská Bystrica 87 roč. muž prijatý na inter. odd. so sťaženým dýchaním, febrilitami, nasadené ATB, napriek intenzívnej tarapii ešte v ten istý deň exitoval. Z pitevného matriálu - ster z pravého bronchu a cariny - pozit. chrípka typu B. UOkres Senec 35 roč. muž, klin. príznaky - slabosť, dezorientácia, prekolapsový stav, dýchavičnosť, tachykardia, schvátenosť, dyspnoe, teplota nad 38 st. C, UPV, v ďalšom priebehu progresia príznakov, konštatovaný exitus letalis. Výter z nosa a hrdla PCR pozit. chrípka typu B. Očkovanie nezistené. 22

23 J10 Chrípka so zápalom pľúc, vírus chrípky identifikovaný UOkres Prešov 4 roč. dievča, anamnesticky TT do 39 C, 2x zvracanie, kašeľ len ojedinele. Podávané antipyretiká, ďalej pokles teplôt, porucha vedomia, privolaná RLP, napriek resuscitácii konštatovaný exitus letalis. Dieťa proti chrípke neočkované. Laborat. zo steru z priedušnice potvrdený dôkaz vírusu chrípky typ A (H1)pdm 09 pozit., identifikácia HIT - vírus chrípky A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like, RT-PCR - vírus chrípky B - pozit. Laborat. zo steru z bifurkácie trachey - RT-PCR - vírus chrípky B - pozit., HIT - vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like. UOkres Košice 75 roč. žena, anamnesticky suchý kašeľ, následne zhoršenie stavu, dyspnoe, TT 38,4 st. C, pac. hospitalizovaná, postupne zhoršovanie stavu, napriek liečbe konštatovaný exitus. Laborat. z priedušnice a pľúc potvrdený vírus chrípky B. A 39.0 Meningokoková meningitída UOkres Rožňava 17 mesač. chlapec prijatý na detské odd. s febríliami (teplota 38,2 C), následne výskyt petéchií, dieťa preložené na KPaIM. Likvor kult. pozit. Neisseria meningitidis. Očkovanie nezistené. A 39.1 Waterhouseov-Friderichsenov syndróm UOkres Bánovce nad Bebravou 3 roč. chlapec privezený RZP po febrilných kŕčoch, pacient febrilný (TT 40 C), vyšetrený neurológom, bez klinických príznakov meningitídy, postupne pokles teploty - stav hodnotený ako febrilný stav pri viróze. V ďalšom vývoji spozorovaný exantém, redšie stolice, TT 37,6 C. Neskôr progresia exantému, stav zhodnotený ako susp. meningokoková infekcia, neskôr náhle zhoršenie stavu, dieťa zaintubované, napriek trvajúcej kompletnej resuscitácii konštatovaný exitus letalis. U dieťaťa doporučená patolog. anatom. pitva. Hemokultúra kultivačne: Neisseria meningitidis sérotyp C. Proti meningokokom neočkovaný. A 81.0 Creutzfeldtova-Jakobova choroba UOkres Púchov 68 roč. žena, hospit. pre rozvoj paranoidných halucinácií, stavy zmätenosti a dezorientácie. s rýchlou progresiou kognitívneho deficitu, stavov zmätenosti a problémov s chôdzou. Neskôr hospitalizovaná na internom odd. a paliatívnom odd. V ďalšom priebehu progresia príznakov, pacientka soporózna, bez verbálneho kontaktu, konštatovaný exitus letalis, nariadená patologicko-anatomická pitva (potvrdená sporadická forma CJCH). EA: podľa udania príbuzných menovaná neinklinovala k zvieratám ani žiadne nechovala, profesionálna expozícia negat. Konzumácia surového mäsa a mäsových výrobkov nie je vylúčená (pri príprave domácich mäsových výrobkov). Lab. vyš.: likvor - proteín je neprítomný, polymorfizmus priónového génu na kodóne 129 je metionín/metionín, mutácia priónového génu E200K na kodóne 200 je neprítomná. 23

24 UOkres Košice 54 roč. muž, hospitalizovaný na neurologickom odd. pre anamnézu poruchy vyjadrovania sa, celkového spomalenia, zabúdania a zhoršenia prehĺtania. Prítomné suponované neurodegeneratívne ochorenie CNS s rýchlo progredujúcou demenciou. Vyšetrenie krvi: polymorfizmus prionového génu na kodóne 129 je metionín/metionín, mutácia prionového génu E200K na kodóne 200 je prítomná. Pacient prijatý na interné odd. z dôvodu dehydratácie s alteráciou celkového stavu. V neurologickom náleze prítomná anartria, kvadrupostihnutie s ľavostrannou prevahou, neskôr progresia stavu a konštatovaný existus letalis. RA: negat. EA: chov psov, mačiek, zajacov, plazov, práca v zahraničí v drevopriemysle. G001 Pneumokoková meningitída UOkres Zvolen 60 roč. žena hospit. na internom odd. pre opakované febrility 39 C, bez meningeálnych príznakov, v ďalšom priebehu zhoršenie stavu, preklad na interné odd. JIS, kóma, preklad na OAIM, konštatovaný exitus letalis. Likvor kult. Streptococcus pneumoniae, sérotyp 3. Proti pneumokokom neočkovaná. A410 Stafylokoková sepsa UOkres Myjava 71 roč. žena, rizikový faktor polymorbidita, prijatá na OAIM pre poruchu vedomia a septický stav. Pri príjme odobratá hemokultúra a empiricky nasadená ATB liečba. Napriek terapii rozvoj ťažkého septického šoku, výrazný vzostup zápalových markerov, koagulopatia, na druhý deň hospitalizácie pacientka exitovala. HK- Staphylococcus aureus. 24

25 Príloha: Výskyt prenosných chorôb v SR v mesiaci február 2018 podľa krajov (zdroj: EPIS) Diagnoza/Kraj BL TA TC NI ZI BC PV KI SR A02 a r 0,31 0,00 0,00 0,29 0,14 0,00 0,00 0,00 0,09 A020 a r 4,21 4,10 2,04 1,91 2,75 2,15 2,55 2,88 2,80 A021 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 A022 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A028 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 A031 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,31 0,49 0,75 0,24 A033 a r 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,11 A040 a r 0,00 0,18 0,51 0,59 0,00 0,31 0,61 0,75 0,39 A043 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,29 0,00 0,00 0,00 0,06 A045 a r 11,53 8,20 8,66 12,93 4,49 2,92 7,18 8,77 8,06 A046 a r 0,62 0,36 0,51 1,03 0,43 0,15 0,73 0,00 0,48 A047 a r 11,53 3,74 4,25 2,50 9,84 1,23 2,55 2,76 4,71 A048 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,38 0,17 A071 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15 0,73 0,38 0,20 A078 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,09 A080 a r 1,25 1,96 5,10 3,23 5,65 9,06 10,70 4,64 5,41 A081 a r 0,00 4,99 9,51 12,49 3,33 2,76 3,65 1,63 4,66 A082 a r 0,31 0,71 0,51 1,18 0,87 1,69 1,95 1,13 1,09 A084 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,13 0,04 A09 a r 7,32 12,83 0,17 0,44 0,00 1,69 2,92 4,26 3,53 A150 a r 0,00 0,00 0,17 0,15 0,00 0,00 0,24 0,38 0,13 A151 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,06 A152 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A153 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 25

26 A160 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,06 A210 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,04 A310 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A318 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A370 a r 0,78 0,53 0,00 0,73 0,00 0,15 0,00 0,63 0,35 A38 a r 0,00 0,36 1,70 0,15 1,74 0,15 0,24 0,00 0,52 A390 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,14 0,15 0,12 0,25 0,11 A391 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A392 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 A399 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 A402 a r 0,31 0,53 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 A403 a r 0,31 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31 0,00 0,13 0,13 A408 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,25 0,06 A410 a r 0,62 0,18 0,17 0,88 0,00 0,31 0,12 0,38 0,33 A411 a r 0,93 0,18 0,34 1,32 0,00 0,31 0,24 1,63 0,64 A415 a r 1,56 0,89 0,85 1,18 0,29 0,92 1,09 0,88 0,96 A419 a r 0,00 0,36 0,17 0,15 0,43 0,15 0,00 0,13 0,17 A448 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A46 a r 0,16 0,89 0,34 0,59 0,72 0,15 0,00 0,50 0,40 A481 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A510 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 A519 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,04 A539 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 A540 a r 1,25 1,07 0,17 0,15 0,00 0,00 0,00 0,13 0,31 A549 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,04 A560 a r 2,18 0,53 0,85 0,29 0,43 2,00 0,00 0,38 0,79 26

27 A561 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A562 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,12 0,13 0,13 A590 a r 0,00 0,36 0,00 0,15 0,14 0,00 0,12 0,13 0,11 A600 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 A630 a r 0,00 0,18 0,00 0,29 0,00 0,15 0,12 0,00 0,09 A692 a r 0,00 0,00 0,17 1,18 0,14 0,92 0,12 0,00 0,31 A810 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,15 0,00 0,13 0,06 A879 a r 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,12 0,00 0,06 A89 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A985 a r 0,00 0,18 0,17 0,29 0,00 0,00 0,00 0,25 0,11 B004 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 B009 a r 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 B019 a r 3,12 18,36 24,97 34,37 17,52 5,68 32,35 25,69 20,85 B020 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 B021 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B023 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 B027 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 B028 a r 0,00 0,00 0,51 0,15 0,00 0,00 0,12 0,63 0,18 B029 a r 3,27 1,78 2,38 4,11 5,07 3,53 1,95 3,63 3,24 B081 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,04 B083 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B084 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B09 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 B15 a r 0,93 0,36 0,17 0,15 0,00 1,07 0,00 0,88 0,44 B169 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,24 0,25 0,11 B171 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,06 27

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia 2016 1. ČO JE REUMATICKÁ HORÚČKA 1. Čo to je? Reumatická horúčka je ochorenie zapríčinené

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 Ročník 2007 ZŠ-5/2007 Národné

Podrobnejšie

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013 Neonatálna mortalita a morbidita v SR za rok 213 Magyarová G. a kol., Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky Počty živorodených a úmrtnosť v SR 16 15 14 13 12 11 1 9 8 živorodenosť celková úmrtnosť 9 1

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

Zs9814

Zs9814 Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1997 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 1998 Zdravotnícka štatistika Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1997 Zdravotnícka štatistika Roèník 1998, ZŠ - 14/98 Ústav

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Normatívna časť: 1. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Séria a číslo OP Rodné priezvisko... Štátne občianstvo

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ Služba 23.12.2017 KARIM FN Ostrava MUDr. Marek Bebej Služba na urgentnom príjme Rôzne spektrum pacientov Pacienti s internými ťažkosťami /infarkt, pľúcny edém, dušnosti, meléna / Osudný telefonát 1 cca

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej praxi Dalacin C vykazuje účinnosť in vitro proti nasledujúcim

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

Koncepcia detskej pneumologie

Koncepcia detskej pneumologie KONCEPCIA DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE Detská pneumológia a ftizeológia je organickou súčasťou pediatrie a zároveň jej nadstavbovým odborom. Jej význam je vyjadrený epidemiologickou závažnosťou ochorení

Podrobnejšie

HYGIENA RÚK

HYGIENA RÚK HYGIENA RÚK Clean care is safer care save lives: clean your hands Súčasťou programu WHO First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer Care je kampaň pod názvom Save Lives: Clean Your Hands

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d  g e o d é z i e,  k a r t o g r a f i e  a  k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

Zápisy

Zápisy Prehľad zápisov v akad.roku 2013/2014 (aktualizácia: 27. 06. 2013) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Podrobnejšie

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie 2008 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV

Podrobnejšie

pdf

pdf Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1999 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 000 Zdravotnícka štatistika Zdravotnícka štatistika Roèník 000, ZŠ - 14/000 Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1999 Ústav

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = vča Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému

Podrobnejšie

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je?

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia 2016 1. ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO)

Podrobnejšie

Kyprolis, INN-carfilzomib

Kyprolis, INN-carfilzomib B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 45 Písomná informácia pre používateľa Kyprolis 10 mg prášok na infúzny roztok Kyprolis 30 mg prášok na infúzny roztok Kyprolis 60 mg prášok na infúzny roztok karfilzomib

Podrobnejšie