EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENT

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENT"

Prepis

1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ VIDIEKA (EPFRV) FINANČNÝ ROK 2011 {SWD(2012) 275 final} SK SK

2 OBSAH 1. Rozpočtový postup Návrh rozpočtu na rok Nový návrh rozpočtu na rok Prijatie rozpočtu na rok Riadenie rozpočtových prostriedkov Riadenie viazaných rozpočtových prostriedkov Operačné programy EPFRV Technická pomoc Riadenie platobných rozpočtových prostriedkov Operačné programy EPFRV Technická pomoc Plnenie rozpočtu EPFRV na rok Úvod Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov Operačné programy EPFRV Technická pomoc Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov Operačné programy EPFRV Technická pomoc Analýza výdavkov vykázaných podľa osi a podľa opatrenia Plnenie programov EPFRV SK 2 SK

3 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ VIDIEKA (EPFRV) FINANČNÝ ROK ROZPOČTOVÝ POSTUP 1.1. Návrh rozpočtu na rok 2011 Komisia prijala 27. apríla 2010 návrh rozpočtu na rok 2011 a predložila ho rozpočtovému orgánu. Návrh rozpočtu podľa kapitoly 2 finančného rámca na roky pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) dosiahol celkovú výšku miliónov EUR viazaných rozpočtových prostriedkov a miliónov EUR platobných rozpočtových prostriedkov. Tabuľka 1 Rozpočtová položka (programy rozvoja vidieka) Viazané rozpočtové prostriedky Platobné rozpočtové prostriedky (technická pomoc) Rada prijala svoju pozíciu k návrhu rozpočtu na rok 2011 dňa Platobné rozpočtové prostriedky pre programy EPFRV sa v porovnaní s návrhom rozpočtu vypracovaným Komisiou znížili o 98,0 milióna EUR, kým viazané rozpočtové prostriedky zostali nezmenené. Európsky parlament prijal svoju pozíciu , pričom potvrdil návrh Komisie prostredníctvom zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov o 98,0 milióna EUR. V zmierovacom postupe sa nepodarilo dosiahnuť dohodu medzi danými dvoma inštitúciami Nový návrh rozpočtu na rok 2011 V roku 2011 sa po prvýkrát uplatnil nový každoročný rozpočtový postup stanovený v Lisabonskej zmluve. V dôsledku rozdielnych pozícií Rady a Európskeho parlamentu k návrhu rozpočtu predloženému Komisiou sa otvorilo 21-dňové zmierovacie obdobie. Keďže Zmierovaciemu výboru sa do nepodarilo dosiahnuť dohodu o rozpočte na rok 2011, Komisia predložila nový návrh rozpočtu. SK 3 SK

4 V novom návrhu sa platobné rozpočtové prostriedky pre EPFRV znížili v porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu o 772,8 milióna EUR Prijatie rozpočtu na rok 2011 Rozpočtový orgán prijal nový návrh rozpočtu predložený Komisiou, ktorý Parlament schválil v hlasovaní dňa 15. decembra Prijatý rozpočet pre EPFRV dosiahol sumu miliónov EUR vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov a miliónov EUR vo forme platobných rozpočtových prostriedkov. Tabuľka 2 Rozpočtová položka (programy rozvoja vidieka) Viazané rozpočtové prostriedky Platobné rozpočtové prostriedky (technická pomoc) RIADENIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV 2.1. Riadenie viazaných rozpočtových prostriedkov Operačné programy EPFRV V roku 2011 dosahovali dostupné viazané rozpočtové prostriedky celkovo 14,41 miliardy EUR. V roku 2011 sa pridelili všetky rozpočtové prostriedky dostupné pre programy EPFRV (14,41 miliardy EUR). Tabuľka 3 Riadenie viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2011 EPFRV Rozpočtová položka (sumy v EUR) Rozpočtové prostriedky na začiatku roka Prenos z roku Rozpočtové prostriedky dostupné na rok Rozpočtové prostriedky čerpané v roku Technická pomoc V článku 69 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa stanovuje, že 0,25 % zdrojov na podporu Spoločenstva určenú na rozvoj vidieka sa poskytne na technickú pomoc Komisii. V rozpočte na rok 2011 predstavovala suma dostupná na tento účel 22,4 milióna EUR. Na konci roka 2011 dosahovala celková pridelená suma 5,4 milióna EUR. SK 4 SK

5 2.2. Riadenie platobných rozpočtových prostriedkov Operačné programy EPFRV V roku 2011 dosahovali platobné rozpočtové prostriedky 11,9 miliardy EUR z odhlasovaného rozpočtu plus 330 miliónov EUR nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku Na základe posledného výkazu výdavkov, ktorý členské štáty predložili v roku 2011, sa v novembri identifikoval prebytok vo výške 433 miliónov EUR. Táto suma sa prostredníctvom opravných rozpočtov 6 a 7 (395 miliónov EUR, resp. 38 miliónov EUR) sprístupnila iným politikám. Na konci roka dosiahli nevyčerpané rozpočtové prostriedky 34,4 milióna EUR, z čoho sa 30,5 milióna vo vzťahu k náhradám automaticky prenieslo do roku Celková suma vyplatená členským štátom na programy EPFRV v roku 2011 dosiahla 11,8 miliardy EUR. Tabuľka 4 Riadenie platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2011 EPFRV Rozpočtová položka (sumy v EUR) Rozpočtové prostriedky na začiatku roka Prenos z roku Opravné rozpočty 6 a Náhrady (pripísané príjmy) Rozpočtové prostriedky dostupné na rok Rozpočtové prostriedky čerpané v roku Nevyčerpané prostriedky na konci roka Automatický prenos (náhrady) na konci roka Technická pomoc V rozpočte na rok 2011 predstavovala suma na platobné rozpočtové prostriedky 8,3 milióna EUR. Táto suma sa prostredníctvom globálneho prenosu znížila o 2,3 milióna EUR. Na konci roka dosiahla celková vyplatená suma výšku 3,9 milióna EUR, pričom 2,1 milióna EUR zostalo nevyčerpaných. 3. PLNENIE ROZPOČTU EPFRV NA ROK Úvod Finančný rok 2011 predstavoval najmä obdobie konsolidácie, keď takmer všetky programy rozvoja vidieka začali naplno fungovať. Išlo však o nevyváženú situáciu, keďže mnohé programy vykazovali ťažkosti pri plnení, zjavne z dôvodu vplyvu hospodárskej a finančnej krízy. SK 5 SK

6 3.2. Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov Operačné programy EPFRV V tabuľke 5 sa uvádza rozdelenie prostriedkov podľa členských štátov v roku 2011 a ich pridelenie stanovené rozhodnutím Komisie 2006/636/ES (v roku 2011 je stále v účinnosti úprava z apríla 2010). V roku 2011 viazané rozpočtové prostriedky dostupné pre programy EPFRV vo výške 14,41 miliardy EUR zodpovedajú prideleniu na daný rok, keďže z predchádzajúceho roka sa nepreniesli žiadne prostriedky. Všetky dostupné rozpočtové prostriedky boli pridelené (14,41 miliárd EUR). Tabuľka 5 Rozhodnutie Komisie 2006/636/ES (verzia, ktorá je v účinnosti) v porovnaní so sumami pridelenými ku koncu roka 2011: Rozpočtová položka: ČŠ Rozhodnutie Komisie 2006/636/ES prostriedky od EÚ na rok 2011 Sumy prenesené na pridelenie v roku 2011 Sumy pridelené v rozpočtovom roku 2011 (a) (b) (c=a+b) AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Spolu SK 6 SK

7 Technická pomoc V tabuľke 6 sa uvádza výška viazaných rozpočtových prostriedkov použitých na technickú pomoc v roku Najväčšia časť sa týka Európskej siete pre rozvoj vidieka. Tabuľka 6 Technická pomoc Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov Rozpočtová položka Opis Pridelená suma Kontaktné miesto pre Európsku sieť pre rozvoj vidieka Tematická pracovná skupina pre Európsku sieť pre rozvoj vidieka Informačné technológie Štúdie Výbor odborníkov pre hodnotenie programov rozvoja vidieka Publikácie Spolu Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov Operačné programy EPFRV V rozpočte na rok 2011 predstavovala suma na platobné rozpočtové prostriedky 11,9 miliardy EUR. Táto pôvodná suma sa zvýšila prenosom o 330 miliónov EUR a pripísanými príjmami z náhrad o 31 miliónov EUR, zatiaľ čo opravnými rozpočtami 6 a 7 sa znížila o 433 miliónov EUR. Rozpočtové prostriedky na daný rok nakoniec teda dosiahli 11,8 miliardy EUR. Na konci roka 2011 dosahovala celková suma vyplatená pre programy EPFRV 11,79 miliardy EUR. Platby vykonané v roku 2011 sa v porovnaní s rokom 2010 zvýšili o viac ako 6 %. SK 7 SK

8 V nasledujúcej tabuľke sa uvádza rozdelenie platieb uskutočnených v roku 2011 podľa obdobia, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje: Tabuľka 7 Platby za rok 2010 operačné programy EPFRV EUR) (v mil. Úhrada žiadostí o platbu za 3. štvrťrok ,44 Úhrada žiadostí o platbu za 4. štvrťrok ,73 Úhrada žiadostí o platbu za 1. štvrťrok ,04 Úhrada žiadostí o platbu za 2. štvrťrok ,26 Úhrada žiadostí o platbu za 3. štvrťrok ,53 Spolu za rok ,00 Na konci roka bolo úplne alebo čiastočne pozastavené vyplácanie prostriedkov za 3. štvrťrok 2011 na 4 programy EPFRV, pretože zostatkové viazané rozpočtové prostriedky pre tieto programy boli úplne vyčerpané úhradou predchádzajúcich žiadostí. Platby sa museli pozastaviť dovtedy, kým sa neurčilo rozdelenie prostriedkov na záväzky na rok Dotknuté 4 programy EPFRV a príslušné sumy sú uvedené v tabuľke 8. Tabuľka 8 Programy EPFRV č. CCI 2. štvrťro k štvrťrok 2011 (v EUR) Spolu Flámsko (2007BE06RPO001) Bavorsko (2007DE06RPO004) Severné Írsko (2007IE06RPO001) Luxembursko (2007LU06RPO001) Spolu SK 8 SK

9 V nasledujúcom grafe je znázornené mesačné čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov počas roka (od januára do decembra 2011). Pravidelnosť čerpania prostriedkov súvisí s harmonogramom predkladania štyroch vyhlásení o platbách (31. január, 30. apríl, 31. júl a 10. november v prípade príslušných žiadostí o platby zodpovedajúcich 4. štvrťroku 2010, 1. štvrťroku 2011, 2. štvrťroku 2011 a 3. štvrťroku 2011) v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2006. Graf 1 Vyplatené sumy (v mil. EUR) EPFRV - Mesačné čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov počas roka 2011 (v mil. EUR) V tabuľke 9 sa uvádza rozdelenie súm vyplatených Komisiou v rozpočtovom roku 2011 podľa členských štátov a podľa obdobia, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje. Sumy v stĺpci pre 3. štvrťrok 2010 sa vzťahujú na programy EPFRV, v prípade ktorých boli vyčerpané viazané rozpočtové prostriedky na rok 2010 a muselo sa čakať do roku 2011, aby došlo k úhrade týchto súm z viazaných rozpočtových prostriedkov na rok SK 9 SK

10 Tabuľka 9 Skutočne realizované platby v období od do štvrťrok 4. štvrťrok 1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok ČŠ Celkový súčet AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Spol u Celková suma vyplatená v roku 2011 vo výške 11,79 miliardy EUR sa vzťahuje len na úhrady. V roku 2011 neboli vyplatené žiadne preddavky. Tabuľka 10 na nasledujúcej strane obsahuje pre každý členský štát porovnanie platieb EPFRV uskutočnených v roku 2011 s platbami z roku Celkové platby sa zvýšili o 6 % (11,79 miliardy EUR v porovnaní s 11,12 miliardy EUR). SK 10 SK

11 Tabuľka 10 Platby uskutočnené členským štátom Porovnanie roku 2011 s rokom Rozdiel medzi rokom 2011 a rokom 2010 ČŠ Priebežné platby Predbežné financovanie Spolu Priebežné platby Predbežné financovanie Spolu (v %) AT ,0% BE ,1% BG ,6% CY ,1% CZ ,6% DE ,0% DK ,3% EE ,8% ES ,2% FI ,3% FR ,9% GR ,0% HU ,0% IE ,7% IT ,1% LT ,9% LU ,7% LV ,3% MT ,1% NL ,5% PL ,7% PT ,0% RO ,7% SE ,1% SI ,6% SK ,4% UK ,1% Spolu ,1% SK 11 SK

12 Technická pomoc V rozpočte na rok 2011 predstavovala suma na platobné rozpočtové prostriedky 8,3 milióna EUR. Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje platby na technickú pomoc v celkovej výške 3,9 milióna EUR. Najväčšia časť sa týka Európskej siete pre rozvoj vidieka. Tabuľka 11 Technická pomoc Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov Rozpočtová položka Opis Vyplatená suma Kontaktné miesto pre Európsku sieť pre rozvoj vidieka Tematická pracovná skupina pre Európsku sieť pre rozvoj vidieka Informačné technológie Výbor odborníkov pre hodnotenie programov rozvoja vidieka Publikácie Spolu Analýza výdavkov vykázaných podľa osi a podľa opatrenia V tabuľke 12 sa uvádzajú žiadosti o platby, ktoré vykázali členské štáty, podľa osi/opatrenia na rozvoj vidieka v roku 2011 (od 4. štvrťroka 2010 do 3. štvrťroka 2011), súhrnné vykázané výdavky od roku 2007 do roku 2011 (od 4. štvrťroka 2006 do 3. štvrťroka 2011), ako aj finančné plány programov EPFRV ( ; krajiny EÚ27). V roku 2011 sa výdavky aj naďalej sústreďujú v rámci osi 2 (47,9 %), po nej nasleduje os 1 (31,7 %), os 3 (14,6 %) a os 4 (4,3 %). Toto rozdelenie výdavkov sa však ešte stále do istej miery líši od rozdelenia v rámci finančných plánov na programové obdobie rokov (pre osi 1 až 4 sa počíta s výdavkami vo výške 33,6 %, 44,4 %, 13,3 % a 6 %). Opatrenia osi 2 zahŕňajú najmä ročné platby (napr. agro-environmentálne opatrenia), kým osi 1, 3 a do menšej miery os 4 súvisia predovšetkým s viacročnými opatreniami, ktoré si vyžadujú dlhšie postupy na schválenie a plnenie (napr. investičné projekty). V porovnaní s priemerom prvých 4 rokov ( ) sú výdavky v roku 2011 medzi jednotlivými osami vyváženejšie a podiel každej osi sa čím ďalej tým viac približuje podielu v rámci finančných plánov. Napríklad úroveň osi 2 klesla zo 50,9 % v roku 2010 na 47,9 % v roku 2011, kým úroveň osi 3 sa zvýšila z 9,1 % v SK 12 SK

13 roku 2010 na 14,6 % v roku 2011 a úroveň osi 4 sa zvýšila z 2,5 % v roku 2010 na 4,3 % v roku SK 13 SK

14 Tabuľka 12 Vykázané výdavky EPFRV za rok 2011 (od 4. štvrťroka 2010 do 3. štvrťroka 2011) a celkové súhrnné výdavky (od 4. štvrťroka 2006 do 3. štvrťroka 2011) v porovnaní s finančnými plánmi* Os/opatrenie EPFRV Vykázané výdavky za rok 2011 (od 4. štvrťroka 2010 do 3. štvrťroka 2011) (v mil. (%) EUR) Súhrnné vykázané výdavky (od 4. štvrťroka 2006 do 3. štvrťroka 2011) (v mil. (%) EUR) Finančné plány na obdobie rokov (v mil. EUR) (%) 111 Odborné vzdelávanie a informačné činnosti 105,3 0,9 % 261,8 0,7 % 1 023,3 1,1 % 112 Podpora pre začínajúcich mladých poľnohospodárov 474,3 3,9 % 1 312,4 3,3 % 2 809,5 2,9 % 113 Predčasný odchod do dôchodku: 331,6 2,7 % 1 371,7 3,5 % 2 600,7 2,7 % 114 Využívanie poradenských služieb 18,6 0,2 % 38,3 0,1 % 355,5 0,4 % 115 Zriaďovanie riadiacich, podporných a... 6,6 0,1 % 10,6 0,0 % 94,5 0,1 % 121 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov 1 502,4 12,3 % 5 040,4 12,7 % ,4 11,6 % 112 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 41,2 0,3 % 121,3 0,3 % 596,7 0,6 % 123 Pridávanie hodnoty produktom poľnohospodárstva a lesného 634,0 5,2 % 1 649,9 4,2 % 5 634,5 5,9 % hospodárstva 124 Spolupráca pri vývoji nových produktov 21,7 0,2 % 39,6 0,1 % 333,5 0,3 % 125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom ,4 3,6 % 1 189,3 3,0 % 4 999,6 5,2 % 126 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby 79,1 0,6 % 184,0 0,5 % 477,6 0,5 % 131 Dodržiavanie noriem založených na právnych predpisoch 5,0 0,0 % 49,9 0,1 % 81,0 0,1 % Spoločenstva 132 Zapojenie poľnohospodárov do schém kvality potravín 15,4 0,1 % 31,9 0,1 % 237,4 0,2 % 1333 Informačné a propagačné činnosti 13,9 0,1 % 26,9 0,1 % 192,7 0,2 % 141 Polosamozásobiteľské hospodárenie 81,1 0,7 % 472,0 1,2 % 966,1 1,0 % 142 Skupiny výrobcov 25,1 0,2 % 81,3 0,2 % 323,5 0,3 % 143 Priame platby (BG a RO) 0,6 0,0 % 2,3 0,0 % 131,8 0,1 % 144 Podniky v procese reštrukturalizácie 68,4 0,6 % 68,4 0,2 % 186,7 0,2 % Os 1: 3 859,5 31,7 % ,1 30,2 % ,1 33,4 % 211 Platby poľnohospodárom za znevýhodnené prírodné podmienky ,0 8,2 % 4 160,9 10,5 % 6 247,3 6,5 % 212 Platby poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými 1 056,2 8,7 % 4 325,5 10,9 % 7 242,9 7,5 % podmienkami 213 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace... 29,8 0,2 % 85,5 0,2 % 456,7 0,5 % 214 Agro-environmentálne platby 3 077,0 25,3 % ,1 30,4 % ,0 23,4 % 215 Platby za životné podmienky zvierat 64,8 0,5 % 207,9 0,5 % 547,4 0,6 % 216 Neproduktívne investície 69,3 0,6 % 124,0 0,3 % 576,1 0,6 % 221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 192,5 1,6 % 829,1 2,1 % 2 194,8 2,3 % 222 Prvé zriadenie poľnohospodársko-lesníckych systémov... 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 18,7 0,0 % 223 Prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy 28,3 0,2 % 65,5 0,2 % 330,6 0,3 % 224 Platby v rámci sústavy Natura ,9 0,0 % 11,9 0,0 % 98,4 0,1 % 225 Lesnícko-environmentálne platby 7,3 0,1 % 20,3 0,1 % 227,0 0,2 % 226 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a ,5 1,9 % 559,1 1,4 % 1 660,2 1,7 % 227 Neproduktívne investície 72,0 0,6 % 185,5 0,5 % 758,4 0,8 % Os 2: 5 834,5 47,9 % ,4 57,0 % ,5 44,6 % 311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 173,8 1,4 % 339,0 0,9 % 1 388,5 1,4 % 312 Založenie a rozvoj podnikov 223,9 1,8 % 373,7 0,9 % 2 070,1 2,2 % 313 Podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu 97,7 0,8 % 225,3 0,6 % 1 222,4 1,3 % 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke ,1 3,7 % 771,5 1,9 % 3 210,4 3,3 % 322 Obnova a rozvoj dedín 661,6 5,4 % 1 148,8 2,9 % 3 252,1 3,4 % 323 Zachovávanie a skvalitňovanie vidieckeho ,9 1,2 % 339,7 0,9 % 1 375,4 1,4 % 331 Vzdelávanie a informácie 13,0 0,1 % 29,9 0,1 % 131,7 0,1 % 341 Získavanie zručností, oživovanie a realizácia 16,4 0,1 % 51,7 0,1 % 147,5 0,2 % Os 3: 1 782,4 14,6 % 3 279,6 8,3 % ,1 13,3 % 411 Realizácia stratégií miestneho rozvoja... 27,0 0,2 % 53,4 0,1 % 500,8 0,5 % 412 Realizácia stratégií miestneho rozvoja... 3,5 0,0 % 5,8 0,0 % 162,3 0,2 % 413 Realizácia stratégií miestneho rozvoja ,3 2,8 % 552,8 1,4 % 3 927,1 4,1 % 421 Realizácia projektov spolupráce 9,1 0,1 % 12,4 0,0 % 278,0 0,3 % 431 Riadenie miestnych akčných skupín, získavanie 143,9 1,2 % 265,4 0,7 % 970,2 1,0 % Os 4: 523,8 4,3 % 889,8 2,2 % 5 838,3 6,1 % 511 Technická pomoc 175,1 1,4 % 463,0 1,2 % 1 904,1 2,0 % 611 Priame platby (BG a RO) -0,3 0,0 % 437,8 1,1 % 645,6 0,7 % Celkový súčet ,0 100,0 % ,8 100,0 % ,8 100,0 % * Suma ,61 bola s účinnosťou od konca roka 2011 uvoľnená pre Portugalsko. SK 14 SK

15 3.5. Plnenie programov EPFRV Graf 2 na nasledujúcej strane predstavuje mieru finančného plnenia programov rozvoja vidieka (od začiatku roka 2011 vrátane 4. štvrťroka 2011) v porovnaní s rozpočtovými prostriedkami na roky Priemerná miera finančného plnenia všetkých programov EPFRV dosahuje výšku 74,7 %. Z grafu 2 vyplýva, že väčšina členských štátov využila viac ako 65 % rozpočtových prostriedkov na roky SK 15 SK

16 Graf 1- Miera finančného plnenia programov RV členskými štátmi * (% platieb EPFRV na roky vrátane žiadostí o úhradu za 4. štvrťrok 2011 v porovnaní so záväzkami na roky ) % príspevkov EPFRV na roky % 50% 46% 60% 61% 64% 66% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 73% 77% 77% 78% 78% 79% 84% 88% 89% 89% 92% 94% 98% 103% 107% 107% 0% BG RO IT CY MT GR ES PL NL PT HU UK EE DK SI LT LV DE FR CZ SE FI AT SK BE LU IE * - Žiadosti o úhradu za 4. štvrťrok 2011 sú zahrnuté v grafe, keďže sa vyplatia začiatkom roka SK 16 SK

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 8. 2016 COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde solidarity Európskej únie za rok 2015 SK SK PRÍLOHA

Podrobnejšie

Európske rybárstvo v číslach

Európske rybárstvo v číslach EURÓPSKE RYBÁRSTVO V ČÍSLACH Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9.11.2011 KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 8 9/2011 OBSAH 1. Úvod...3 2. Príjmy pripísané

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20 L 313/22 SK NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

F7ABA1F

F7ABA1F Plán hlavných úloh MŽP Návrh Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2007 Správa o plnení Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR za rok 2006 Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP Návrh účasti

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Template - Opinion - EN

Template - Opinion - EN ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

Microsoft Word - PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA-1

Microsoft Word - PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA-1 PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA: Aktuálny prehľad grantových výziev- júl 2015 Opatrenie Aktivita Oprávnenosť Uzávierka Suma 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 4.2 Podpora pre investície na

Podrobnejšie

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013, OPATRENIA 1.3 INFRAŠTRUKTÚRA TÝKAJÚCA SA ROZVOJA A ADAPTÁCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A. ŽIADATEĽ 1. Informácie

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 20. apríla 2015 (OR. en) 8005/15 FIN 279 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 17. apríla 2015 Komu: Kristalina GEORG

Rada Európskej únie V Bruseli 20. apríla 2015 (OR. en) 8005/15 FIN 279 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 17. apríla 2015 Komu: Kristalina GEORG Rada Európskej únie V Bruseli 20. apríla 2015 (OR. en) 8005/15 FIN 279 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 17. apríla 2015 Komu: Kristalina GEORGIEVA, podpredsedníčka Európskej komisie Janis REIRS,

Podrobnejšie

Rapid Case Review: Outstanding commitments in the EU budget – A closer look

Rapid Case Review: Outstanding commitments in the EU budget – A closer look SK Rýchle preskúmanie veci Nesplatené záväzky v rozpočte EÚ Bližší pohľad Apríl 2018 2 Obsah Body Zhrnutie I VII Úvod 01 21 Čo je to RAL? 04 08 Základ pre záväzky 09 11 Účtovanie RAL 12 15 Vývoj RAL 16

Podrobnejšie

nk_0582_2002

nk_0582_2002 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 582/2002 zo 4. apríla 2002, ktorým sa prijímajú celkové množstvá uvedené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa zavádza dodatočný poplatok v sektore mlieka a

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete ve

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete ve M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26. 4. 2018 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete verejného osvetlenia ponuka spoločnosti FIN. M.O.S. a.s.

Podrobnejšie

stanovisko HK k ZÚ mesta 2015

stanovisko HK k ZÚ mesta 2015 MESTO KOŠICE ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA KOŠICE ZA ROK 2017 Spracovateľ: Ing. Pavol Gallo hlavný kontrolór mesta Košice

Podrobnejšie

Prezentácia výročnej správy AVF 2010

Prezentácia výročnej správy AVF 2010 15. máj 2012 Pravidelná súčasť komunikácie fondu s odbornou verejnosťou Transparentnosť a otvorenosť voči prispievateľom aj voči žiadateľom Priestor pre konštruktívnu diskusiu a návrhy na ďalší rozvoj

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom do

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom do Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 30.3.2015 A8-0101/2015 SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III Komisia a výkonné agentúry (2014/2075(DEC))

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl Článok

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl Článok Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP VZP (články 15 18) platné pre štátne rozpočtové organizácie Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl. 15-18 Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA 1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 616. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 15. februára 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013 Dôvodová správa K bodu: Rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky 2011 2013. Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje predovšetkým príjmy

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa

Podrobnejšie

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď 92601 za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

Microsoft Word - DGregio-PE-COM_2005_Structural Funds_SK_ACTE.doc

Microsoft Word - DGregio-PE-COM_2005_Structural Funds_SK_ACTE.doc KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.10.2005 KOM(2005) 533 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE 16. VÝROČNÁ SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV V ROKU 2004 {SEK(2005)1348} SK SK OBSAH 1. Úvod...

Podrobnejšie

Poľnohospodárstvo na Slovensku

Poľnohospodárstvo na Slovensku Aktivity Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pri príprave SPP po roku 2020 9.11.2017, SPU Nitra 1 Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 a: 1. Situácia v EÚ 2. Činnosť SPPK 3.

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej uzávierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami

Správa o overení ročnej účtovnej uzávierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami 14.12.2010 Úradný vestník Európskej únie C 338/65 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej uzávierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020 Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 Tento

Podrobnejšie

C(2014)5449/F1 - SK

C(2014)5449/F1 - SK Príloha 7 zo 7 Vzor správy o monitorovaní Správa o monitorovaní programu xxxxxx 2014 / H1 Návrh znenia č. 1 Vydal vykonávací orgán xx/xx/2014 1 Obsah Zoznam skratiek a akronymov Oddiel A Zhrnutie Zhrnutie

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Národný seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word - OPAT doc

Microsoft Word - OPAT doc 900 Vestník NBS opatrenie NBS č. 22/2014 čiastka 35/2014 22 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,

Podrobnejšie

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o 1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden L 72/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obc

Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obc Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky 2. Predpokladaná hodnota zákazky 1 000.- Euro, vrátane DPH, v členení nižšie: Názov Cena na 1 obec Vypracovanie podnikateľských plánov

Podrobnejšie

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 2020 PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODOPATRENIE: 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci

Podrobnejšie

Návrh na

Návrh na Uznesenie z 37. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 26. 03. 2018 A/37/2018 MZ berie na vedomie 1) Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ dňa 26. 02. 2018.

Podrobnejšie

Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november 2012 E

Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november 2012 E Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB/PE 78.2) ANALYTICKÁ

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY

Podrobnejšie

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1.1. názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Slovenská republika poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

Podrobnejšie

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z. Kód projektu: 309190N873 Kód ŽoNFP: NFP309190N873

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európske GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európske GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry 6.12.2017 SK Úradný vestník Európskej únie C 417/241 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európske GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry (2017/C 417/39) ÚVOD 1. Agentúra

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

COM(2018)497/F1 - SK

COM(2018)497/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 29. 6. 2018 COM(2018) 497 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Komplexná správa Európskemu parlamentu a Rade o využívaní záruky EÚ v rámci Európskeho fondu pre strategické

Podrobnejšie

OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU

OBSAH ODBORNÉHO  STANOVISKA HLAVNÉHO KONTROLÓRA K  NÁVRHU ROZPOČTU Hlavná kontrolórka obce Sklené Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020-2021 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

Správa o plnení rozpočtu

Správa o plnení rozpočtu Informatívna správa o hospodárení za 1. polrok 2014 MsZ schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa na rok 2014 na svojom riadnom zasadnutí 10.12.2013 uznesením MsZ v Seredi č.

Podrobnejšie

160621_prezentacia_SFR_CKO

160621_prezentacia_SFR_CKO Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 2020, schvaľovací proces žiadostí o platbu v ITMS2014+ Úrad vlády

Podrobnejšie

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov DODATOK. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU ÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/216 (alej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K DODRŽANIU PODMIENOK PRE PRIJATIE NÁVRATNÝCH

Podrobnejšie

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Žiadateľ:

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Dôvodová správa k zmene rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok Dôvodová správa K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok Rozpo

Dôvodová správa k zmene rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok Dôvodová správa K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok Rozpo . Dôvodová správa K bodu: Návrh na zmenu Mesta Nová Dubnica na rok 2009. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a

Podrobnejšie

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB K bodu číslo 1 Otvorenie Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.02 hod. otvoril a viedol Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno za prítomnosti členov rady a prizvaných na rokovanie

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo: Dobrovičova 12, 812

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN 2_2017 (final)

Microsoft Word - VZN 2_2017 (final) Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 5. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie OBEC Bíňa, Obecný úrad Bíňa so sídlom 943 56 Bíňa č. 107

Podrobnejšie

COM(2014)69/F1 - SK

COM(2014)69/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 2. 2014 COM(2014) 69 final SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Siedma správa podľa článku 12 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 o postupoch výberu a kontroly DPH

Podrobnejšie