WORKSHOP ENTEPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "WORKSHOP ENTEPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT 2018"

Prepis

1 THE POSITION OF SLOVAKIA WITHIN THE EU COUNTRIES IN CONTEXT OF TAX BURDEN AND ADMINISTRATIVE POSTAVENIE SLOVENSKA V RÁMCI KRAJÍN EÚ Z HĽADISKA DAŇOVEJ ZÁŤAŽE A ADMINISTRATÍVY IVANA ONDRIJOVÁ Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Prešov, Slovenská republika, Abstract The aim of our contribution is to point out the position of Slovakia within the V4 countries as well as the EU countries in terms of tax and tax-related administration. The paper describes theoretically the basic tax concepts and assesses the position of Slovakia according to the Paying Taxes study. The reported data is characterized by ranking in the world countries surveyed, the total tax burden, the number of taxes and levies, and the time needed to equip the tax agenda annually. Key words: tax, tax payment, tax burden, tax rate JEL codes: H20, H21 Abstrakt Cieľom nášho príspevku je poukázať na postavenie Slovenska v rámci krajín V4, ako aj krajín EÚ z hľadiska daňovej záťaže a administratívy spojenej s daňovou agendou. Príspevok teoreticky popisuje základné daňové pojmy a hodnotí postavenie Slovenska podľa štúdie Paying Taxes. Uvádzané dáta charakterizujú poradie v tabuľke sledovaných krajín sveta, celkové daňové zaťaženie, počet platieb daní a odvodov a čas potrebný na vybavenie daňovej agendy ročne. Kľúčové slová: daň, daňová platba, daňové zaťaženie, sadzba dane 1. ÚVOD Základnou úlohou daní je zabezpečiť príjmovú stránku do štátneho rozpočtu a tým umožniť financovanie verejných statkov. V minulosti sa systém optimalizoval najmä zmenami v sústave daní. Z výsledkov štúdií medzinárodných inštitúcií však vyplýva, že v súčasnosti potrebuje veľa krajín reformovať daňovú správu, aby zvýšila efektivitu daňového systému. Aj Slovensko patrí do tejto skupiny krajín a v roku 2008 nastúpilo na rozsiahlu reformu daňovej a colnej správy, ktorej cieľom bolo zlúčiť tieto dve inštitúcie a dosiahnuť tak množstvo výhod pre štát aj pre daňových poplatníkov. Významnú úlohu tu zohráva znižovanie administratívnych nákladov na oboch stranách, čo taktiež prispieva k efektivite výberu daní. Cieľom nášho PERFORMANCE

2 príspevku je poukázať na postavenie Slovenska v rámci krajín V4, ako aj krajín EÚ z hľadiska rôznych ukazovateľov daňovej záťaže. 2. ZÁKLADNÉ TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 1996) definuje daň ako povinnú nenávratnú platbu vládnym inštitúciám. Pauličková (2002) uvádza, že dane predstavujú skupinu povinných a nenávratných platieb vyberaných štátom alebo obcou na základe zákona v určenom termíne splatnosti a v určenej výške, a to na úhradu verejných potrieb. Právo ukladať dane je súčasťou právnej suverenity, pričom dôležitým faktorom je faktická a právna možnosť ich vynútenia, ako aj zámery a ciele hospodárskej politiky. Dane nie sú však jedinou skupinou povinných peňažných platieb. Okrem daní poznáme aj poplatky a clo, prípadne aj odvody. Sú to ekonomické a súčasne aj právne kategórie, či inštitúty. Pri ich vymedzovaní môžeme postrehnúť zvýrazňovanie ekonomických, respektíve právnych prvkov podľa toho, z akého pohľadu sa k vymedzeniu pristupuje. Harumová (2002) a Grúň (2001) definujú daň z dvoch hľadísk, z formálno-právneho hľadiska a z ekonomického hľadiska. Z právneho hľadiska je daň povinná, zákonom určená neúčelová a neekvivalentná platba, ktorú daňové subjekty v peňažnej forme odvádzajú v presne určenej výške a v stanovených lehotách do príslušného verejného rozpočtu. Z ekonomického hľadiska daň predstavuje fiškálny (finančný) vzťah medzi daňovým subjektom (t. j. daňovníkom a platiteľom dane) a štátom, upravený zákonom, ktorý využíva vláda na zabezpečenie svojich cieľov. Kubincová (2009) definuje daň ako povinnú nenávratnú, vynútiteľnú a spravidla neúčelovú a opakujúcu sa peňažnú platbu fyzických a právnických osôb, vyberanú zákonom alebo na základe zákona štátom a orgánmi miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti. Daňový systém (Grúň 2001; Kubincová 2009; Suhányiová a Petrišová 2011) v zjednodušenom vyjadrení predstavuje: sústavu daní, právne, organizačne a technicky konštituovaný systém inštitúcií, ktoré zabezpečujú správu daní, ich vyrúbenie, vymáhanie a kontrolu, systém nástrojov, metód a pracovných postupov, ktoré tieto inštitúcie uplatňujú vo vzťahu k daňovým subjektom, prípadne iným osobám. Kubátová (2010) tvrdí, že transfer peňažných prostriedkov od daňových poplatníkov do štátneho rozpočtu vyžaduje vynaloženie nákladov na jeho realizáciu, čo vyvoláva neefektívnosť. Cieľom daňových systémov je čo najviac znížiť túto neefektívnosť. Priame administratívne náklady (Kubátová 2010; Zubaľová 2008) sú spojené s daňami na strane verejného sektora. Patria sem všetky náklady štátnej správy na organizáciu daňového systému, na evidenciu daňových poplatníkov, výber daní, kontrola a pod. Ide o všetky verejné náklady na dane, ak súvisia s daňovým systémom (napr. náklady štatistického úradu na získanie informácií pre daňové úrady, náklady na služby súdnictva pre správcu dane). Priame PERFORMANCE

3 administratívne náklady sú pomerne ľahko zistiteľné, keďže ich položky sú evidované v príslušných štátnych inštitúciách. Nepriame administratívne náklady (Kubátová 2010; Zubaľová 2008) nesie súkromný sektor. Patrí sem čas a peniaze občanov vydané na zoznámenie sa s daňovými zákonmi, na vyplnenie daňových priznaní, na služby daňových poradcov a právnikov a ďalšie náklady s tým spojené, vrátane nákladov na účtovnú evidenciu. Tieto náklady, nazývané tiež vyvolané, nie je možné tak ľahko vyčísliť, keďže sa väčšinou nevykazujú štatisticky. Pre svoju značnú skrytosť sú nepriame administratívne náklady často podceňované a môže sa stať, že prekročia únosnú hranicu na strane daňových poplatníkov. Administratívne náklady sa správajú regresívne vzhľadom k veľkosti dôchodkov daňových poplatníkov. Vo veľkom podniku tvoria náklady na vyplnenie daňového priznania len zlomok zisku, avšak u malého podnikateľa je to relatívne omnoho viac. 3. ŠTÚDIA PAYING TAXES Spoločnosť PriceWaterhouseCoopers v spolupráci so Svetovou bankou každoročne vydáva štúdiu Paying taxes. Štúdia poskytuje údaje 189 daňových systémov krajín celého sveta, pričom sleduje aj ich daňové reformy. Umožňuje porovnávať daňové systémy medzi sebou a pomáha vládam zlepšovať podnikateľské prostredie. Štúdia Paying Taxes hodnotí daňové systémy z pohľadu podnikateľov platiacich priame dane a povinné odvody. Sledujú sa náklady súvisiace s platením daní a odvodov, ako aj administratívna náročnosť pri plnení týchto povinností. Ciele štúdie Paying Taxes: poskytovať údaje, na základe ktorých je možné porovnávať jednotlivé ekonomiky medzi sebou, uľahčiť porovnávanie daňových systémov v rámci relevantných ekonomických a geografických zoskupení, s cieľom poskytnúť možnosť učiť sa od najlepších, umožniť hĺbkovú analýzu výsledkov, ktoré môžu pomôcť identifikovať najlepšie praktiky a možné reformy, generovať údaje daňových systémov celého sveta, vrátane ich zmien, ktoré by mohli byť požité na vývoj dobrej daňovej politiky. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) hodnotil účinnosť a efektívnosť programu UNITAS aj podľa výsledkov štúdie Paying Taxes, ktoré umožňujú určiť jednoduchosť daňovo odvodového systému. Podľa kontrolnej skupiny NKÚ SR je nevýhodou štúdie Paying Taxes, že nepokrýva všetky vyvolané náklady zdanenia a celú daňovo-odvodovú agendu. Rovnako nie je dostatočnou reprezentatívnou vzorkou, nakoľko reprezentuje iba prípad jednej modelovej situácie v rámci vybratého stredne veľkého podnikateľského subjektu. Na druhej strane však štúdia Paying Taxes umožňuje porovnať stav a vývoj daňovo odvodového zaťaženia v širokom medzinárodnom meradle a úroveň reforiem daňových systémov, vrátane ich reorganizácie, zjednodušovania administratívnych procesov, modernizácie platobných systémov a pod. Aj z tohto dôvodu sa kontrolná skupina NKÚ SR rozhodla využiť túto metodiku k hodnoteniu účinnosti realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS (NKÚ 2013). PERFORMANCE

4 Ukazovateľ jednoduchosti platenia daní a povinných odvodov v štúdii Paying Taxes vyjadruje poradie v rámci hodnotených krajín, ktoré je stanovené aritmetickým priemerom percentuálneho podielu troch čiastkových ukazovateľov (NKÚ 2013, Paying Taxes 2014): 1. ukazovateľa celkového počtu platieb daní a povinných odvodov, ktorý vyjadruje celkový počet platieb daní a povinných odvodov za rok, 2. ukazovateľa času vynaloženého na splnenie daňových a odvodových povinností, ktorý vyjadruje počet potrebných hodín na plnenie týchto povinností za rok, 3. ukazovateľa celkovej daňovej sadzby, ktorý vyjadruje za všetky platené dane a povinné odvody percento takto stanovenej celkovej daňovej sadzby, resp. vymeriavacieho základu zo zisku pred zdanením, t. j. podiel sumy zaplatených daní a povinných odvodov na hrubom zisku. Štúdia Paying Taxes v príslušnom roku n hodnotí údaje za rok n-2. Tabuľky 1 4 zobrazujú dáta vybrané zo štúdie Paying Taxes. Dáta sú zoradené podľa roku 2016, a to od najnižšieho po najvyšší údaj. Cieľom pre každú krajinu by malo byť dosiahnuť najnižšiu hodnotu v každom kritériu, teda dostať sa na čo najvyššiu priečku. Tabuľka 1 Umiestnenie krajín EÚ v celkovom hodnotení jednoduchosti platenia daní Poradie Krajina Írsko Dánsko Fínsko Lotyšsko Estónsko Litva Holandsko Luxembursko Veľká Británia Švédsko Španielsko Portugalsko Rakúsko Nemecko Rumunsko Cyprus Slovensko Poľsko Česká republika Francúzsko Slovinsko Belgicko Grécko PERFORMANCE

5 Malta Bulharsko Maďarsko Chorvátsko Taliansko (Zdroj: vlastné spracovanie podľa štúdií Paying Taxes 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) Tabuľka 1 uvádza poradie krajín v celkovom rebríčku 190 hodnotených krajín z hľadiska jednoduchosti platenia daní. Slovensko sa v roku 2016 nachádzalo na 49. mieste, čo je za predchádzajúcich 6 rokov zlepšenie o 80 miest. Tento trend môžeme hodnotiť ako veľmi pozitívny. Spomedzi krajín V4 je Slovensko na najvyššej priečke. Poľsko a Česká republika ho nasledujú v rozpätí 4 miest. Maďarsko zaostáva výraznejšie a spomedzi krajín EÚ je na treťom najhoršom mieste. Najvyšší progres z krajín EÚ zaznamenalo Rumunsko, ktoré postúpilo od roku 2010 do roku 2016 o 112 miest. Opačný trend môžeme sledovať za dané obdobie v prípade Chorvátska, ktoré najviac zhoršilo svoje umiestnenie, a to o 49 miest. Tabuľka 2 Čas potrebný na splnenie odvodových povinností v krajinách EÚ Počet hodín za rok Krajina Estónsko Luxembursko Írsko Fínsko Litva Veľká Británia Holandsko Švédsko Cyprus Dánsko Rakúsko Belgicko Francúzsko Malta Španielsko Rumunsko Lotyšsko Slovensko Grécko Chorvátsko Nemecko Taliansko Portugalsko Slovinsko PERFORMANCE

6 Česká republika Poľsko Maďarsko Bulharsko (Zdroj: vlastné spracovanie podľa štúdií Paying Taxes 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) Tabuľka 2 zobrazuje údaje o počte hodín potrebných na splnenie daňových a odvodových povinností. Keď porovnáme najnižší a najvyšší čas v rámci krajín EÚ tak zistíme, že v roku 2016 v Rumunsku je takto strávený čas o 403 hodín dlhší ako v Estónsku. Slovensko je z hľadiska tohto kritéria najlepšie umiestnené spomedzi krajín V4. Od roku 2010 sa tento čas znížil o 39 hodín. V Českej republike sa spomínaný čas znížil za uvedené obdobie viac než o polovicu, avšak stále je to o 56 hodín viac ako na Slovensku. Najhoršie z krajín V4 je na tom Maďarsko s 277 hodinami ročne, pričom za sledovaných 7 rokov nezaznamenalo žiadnu zmenu. Spomedzi krajín EÚ zaznamenali 2 krajiny nárast počtu hodín, a to Írsko a Chorvátsko. Keďže v oboch krajinách došlo k nárastu počtu povinných platieb, to by mohol byť dôvod spomínaného negatívneho trendu. Tabuľka 3 Celkový počet platieb daní a povinných odvodov v krajinách EÚ Počet platieb Krajina Švédsko Lotyšsko Poľsko Estónsko Malta Fínsko Veľká Británia Grécko Portugalsko Česká republika Slovensko Francúzsko Španielsko Írsko Holandsko Nemecko Dánsko Slovinsko Belgicko Litva Maďarsko Rakúsko Bulharsko PERFORMANCE

7 Rumunsko Taliansko Luxembursko Cyprus Chorvátsko (Zdroj: vlastné spracovanie podľa štúdií Paying Taxes 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) Tabuľka 3 uvádza počet všetkých povinných platieb štátu, ide teda o všetky dane a odvody. Slovensko sa z hľadiska tohto kritéria umiestnilo v roku 2016 v prvej polovici tabuľky s počtom platieb 8. Na prvom mieste je Švédsko so 6 platbami. Opačný trend nastolilo Chorvátsko, kde sa počet platieb zvýšil o 18, až na hodnotu 35, čo sa prejavuje aj v ostatných uvádzaných ukazovateľoch. Najväčší pokles platieb zaznamenalo Rumunsko, pričom od roku 2010 klesol ich počet o 99 na hodnotu 14. Z krajín V4 patrí prvé miesto Poľsku, ktoré znížilo počet platieb v sledovanom období o 22 na hodnotu 7. Nasledujú Slovensko a Česká republika. Najväčší počet platieb v rámci V4 má Maďarsko, a to 11. Tabuľka 4 Celková daňová sadzba v % v krajinách EÚ Celková daňová sadzba v % Krajina Luxembursko 20,8 21,0 20,7 20,2 20,1 20,8 20,5 Chorvátsko 32,3 32,8 19,8 18,8 20,0 20,9 20,6 Cyprus 23,1 23,0 22,5 23,2 24,4 24,7 22,7 Dánsko 27,5 27,7 27,0 26,0 24,5 25,0 24,2 Írsko 26,3 26,4 25,7 25,9 25,9 26,0 26,0 Bulharsko 28,1 28,7 27,7 27,0 27,0 27,0 27,1 Veľká Británia 37,3 35,5 34,0 33,7 32,0 30,9 30,7 Slovinsko 34,7 34,7 32,5 32,0 31,0 31,0 31,0 Lotyšsko 37,9 36,6 35,9 35,0 35,9 35,9 35,9 Fínsko 39,0 40,6 39,8 40,0 37,9 38,1 38,4 Rumunsko 44,4 44,2 42,9 43,2 42,0 38,4 38,4 Portugalsko 43,3 42,6 42,3 42,4 41,0 39,8 39,8 Poľsko 43,6 43,8 41,6 38,7 40,3 40,4 40,5 Holandsko 40,5 40,1 39,3 39,0 41,0 40,4 40,7 Litva 43,9 43,7 43,1 42,6 42,6 42,7 42,7 Malta - 41,6 41,0 41,6 41,3 43,8 43,9 Maďarsko 52,4 50,3 49, ,4 46,5 46,5 Španielsko 38,7 38,7 58,6 58,2 50,0 49,0 46,9 Taliansko 68,5 68,3 65,8 65,4 64,8 62,0 48,0 Estónsko 58,6 67,3 49,4 49,3 49,4 48,7 48,7 Nemecko 46,7 46,8 49,4 48,8 48,8 48,9 48,9 Švédsko 52,8 53,0 52,0 49,4 49,1 49,1 49,1 Česká republika 49,1 49,2 48,1 48,5 50,4 50,0 50,0 Slovensko 48,8 47,9 47,2 48,6 51,2 51,6 51,6 PERFORMANCE

8 Grécko 46,4 44,6 44,0 49,9 49,6 50,7 51,7 Rakúsko 53,1 53,1 52,4 52,0 51,7 51,6 51,8 Belgicko 57,3 57,7 57,5 57,8 58,4 58,7 57,1 Francúzsko ,7 64,7 66,6 62,7 62,8 62,2 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa štúdií Paying Taxes 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) V tabuľke 4 je zobrazená výška celkového daňového a odvodového zaťaženia v krajinách EÚ. Na prvom mieste v roku 2016 skončilo v rámci krajín EÚ Luxembursko so sadzbou 20,5 %, naopak na poslednom mieste to bolo Francúzsko so sadzbou 62,2 %, čo je takmer trojnásobok oproti Luxembursku. Medzi krajinami V4 v roku 2016 má Slovensko najvyššie daňové zaťaženie s hodnotou 51,6 %, pričom za sledované obdobie sa sadzba zvýšila o 2,8 %. Tesne pred ním je Česká republika, ktorá má o 1,6 % nižšiu celkovú sadzbu. Najnižšie zaťaženie z V4 má Poľsko s hodnotou 40,5 %, kde sa sadzba od roku 2010 znížila o 3,1 %. Napriek výraznému rastu počtu platieb v uvedenom období má Chorvátsko v roku 2016 len 20,6 % celkové zaťaženie a dostalo sa na druhé miesto v tabuľke, veľmi tesne za Luxembursko. Najvýraznejší pokles sadzby zaznamenalo Taliansko, a to o 20,8 %. 4. ZÁVER Štúdia Paying Taxes skúma jednoduchosť platenia daní v 190 krajinách na príklade modelovej - strednej veľkej firmy v jednotlivých krajinách podľa stavu legislatívy ku koncu roka. Daňové zaťaženie modelovej spoločnosti v celosvetovom priemere bolo podľa výsledkov v roku 2016 na úrovni 40,5 % zisku, pričom od roku 2013 dosahuje stabilnú úroveň. Mierne sa znížil aj počet daňových platieb na 24 a čas, ktorý priemerná spoločnosť potrebuje na splnenie svojich daňových povinností sa znížil o 5 hodín na 245 hodín ročne. Najväčšími výzvami pre väčšinu krajín je zavádzanie nových technológií, integrita a bezpečnosť dát a postup úradov po podaní daňových priznaní, ktoré môžu zdržiavať vrátenie preplatkov. Informačné technológie zmenili spôsoby, akými daňové správy môžu komunikovať s platiteľmi daní, a aj spôsob, akým vyberajú firmy na daňové kontroly a ako daňové kontroly realizujú. Na umiestnenie Slovenska v rebríčku štúdie má vplyv aj piate najvyššie daňové zaťaženie v rámci krajín EÚ podľa stavu daňovej legislatívy ku koncu roka 2016 (PwC Slovensko 2017). Tento článok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA1/0887/17: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska v rámci EÚ zvyšovaním efektívnosti a výkonnosti produkčných systémov. POUŽITÁ LITERATÚRA GRÚŇ, Ľ Dane včera, dnes a zajtra. Bratislava : EUROUNION spol. s r.o. ISBN HARUMOVÁ, A Dane v teórii a praxi. Bratislava: Iura Edition, spol. s r.o. ISBN KUBÁTOVÁ, K Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR. 276 s. ISBN KUBINCOVÁ, S Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby (vymedzenie pojmov a právna úprava). Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela. ISBN PAULIČKOVÁ, A Daňové zaťaženie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike. Bratislava: Eurounion. ISBN PERFORMANCE

9 PwC Slovensko Štúdia Paying Taxes 2018: Slovensko sa umiestnilo v rebríčku najlepšie medzi krajinami V4, na 49. mieste. [cit. 25. apríla 2018]. Dostupné na internete: PRICE WATERHOUSE COOPERS, Paying Taxes 2018: The global picture. [cit. 25. apríla 2018]. Dostupné na internete: PRICE WATERHOUSE COOPERS, Paying Taxes 2017: The global picture. [cit. 25. apríla 2018]. Dostupné na internete: Taxes-2017.pdf PRICE WATERHOUSE COOPERS, Paying Taxes 2016: The global picture. [cit. 25. apríla 2018]. Dostupné na internete: pdf PRICE WATERHOUSE COOPERS, Paying Taxes 2015: The global picture. [cit. 11. júna 2015]. Dostupné na internete: PRICE WATERHOUSE COOPERS, Paying Taxes 2014: The global picture. [cit. 11. júna 2015]. Dostupné na internete: PRICE WATERHOUSE COOPERS Paying Taxes 2013: The global picture. [cit. 12. júna 2015]. Dostupné na internete: PRICE WATERHOUSE COOPERS Paying Taxes 2012: The global picture. [cit. 12. júna 2015]. Dostupné na internete: SUHÁNYIOVÁ, A. a M. PETRIŠOVÁ Daňová sústava Slovenskej republiky, s dôrazom na daň z pridanej hodnoty. In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s ISBN [cit. 14. júna 2015]. Dostupné na internete: ZUBAĽOVÁ, A. et. al Daňové teórie a ich využitie v praxi. Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o. ISBN KONTAKTNÁ ADRESA: Ing. Ivana Ondrijová, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra manažérskej psychológie, Konštantínova 16, Prešov, Slovenská republika PERFORMANCE

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej internetovému prieskumu. Internetová metodológia zaručuje

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI Meno predajcu:tomáš Marcinka ID kód predajcu DS000P0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 05.04.2007 v zmysle ustanovenia 269 ods.

Podrobnejšie

Analýza cieľových krajín pre možnosť relokácie členov

Analýza cieľových krajín pre možnosť relokácie členov Analýza cieľových krajín pre možnosť relokácie členov Určené pre interné účely ČESMAD Slovakia Použité vstupné údaje i. Analytické podklady k legislatívnym zámerom ii. Komparatívna analýza Deloitte verzia

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky DODATOK Č. 2 K PODMIENKAM VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú

Podrobnejšie

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc EURÓPSKA KOMISIAEURÓPSKA KOMISIA Brusel, 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 2. správa o

Podrobnejšie

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPS

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPS KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPSKEJ ÚNII CLUSTER CONCENTRATION IN SLOVAKIA AND THE EUROPEAN UNION Emília SPIŠÁKOVÁ Abstract The article deals with the concentration of clusters in Slovakia

Podrobnejšie

LOGO

LOGO DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA (DIČ) DIČ podľa tém: 1. AT Rakúsko Post.v-2-mi@bmf.gv.at Útvar informačných technológií federálneho ministerstva financií 2. BE Belgicko helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be tel: +32

Podrobnejšie

Registrované ŠÚ SR

Registrované ŠÚ SR MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ryby (MPRV SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O SPRACOVANÍ PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY od 1.1.2017 do konca sledovaného štvrťroka:.. 2017

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Mesačný poplatok V cene účtu je zahrnuté:

Podrobnejšie

Application, Assessment and Decision making procedure

Application, Assessment  and Decision making procedure program INTERREG IVC v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007-2013 PhDr. Marek Hajduk, PhD. riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce Ministerstvo hospodárstva

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2016 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta

Podrobnejšie

Microsoft Word - ČFÚČ AM Harumová.doc

Microsoft Word - ČFÚČ AM Harumová.doc Analýza vplyvu milionárskej dane na daňové zaťaženie prostredníctvom nezdaniteľného minima vo Slovenskej republike Anna Harumová * 1 Úvod Pre problematiku trhu práce je dôležité ako vplýva daňové a odvodové

Podrobnejšie

Measuring economic performance and public welfare

Measuring economic performance and public welfare MERANIE REÁLNEJ KONVERGENCIE SR: ALTERNATÍVNY INDIKÁTOR Viliam Páleník PES 2018, SŠDS, Častá-Papiernička 19.6.2018. Vypracované s podporou projektu APVV 0371 11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

Doprava

Doprava SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 DOPRAVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je stav a smerovanie dopravy vo vzťahu k životnému prostrediu? V objeme prepravených osôb

Podrobnejšie

KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická u

KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická u KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Depozitné produkty - Termínované vklady Poplatok

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko

Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Podnikateľský

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Košice, 27.02.2017 Informačné stretnutie k študentským mobilitám štúdium/stáž pre 2017/2018 Koordinácia programu Erasmus+ na UPJŠ centrálne koordinovaný cez zahraničné oddelenie Rektorátu UPJŠ, kontakt:

Podrobnejšie

Microsoft Word - KrajinyKK.doc

Microsoft Word - KrajinyKK.doc Niekoľko faktov o krajinách vstupujúcich do Európskej únie Cyprus Počet členov Európskeho parlamentu: 6 Hlavné mesto: Nikózia Počet obyvateľov: 0,8 milióna Vláda: koalícia zložená zo strán AKEL (ľavica),

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2014 COM(2014) 130 final ANNEXES 1 to 3 PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zhodnotenie

Podrobnejšie

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 15.10.2010 v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

ZET

ZET Všeobecná ekonomická teória VET cvičenie 1.1 budova FRI, miestnosť č.rb212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: https://kmme.fri.uniza.sk/index.php/za mestnanci/zuzanastanikova/vseobecna-ekonomickateoria-stanikova/

Podrobnejšie

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

untitled

untitled Novinky i overené stálice KATALÓG PRE PEKÁROV A CUKRÁROV Obsah Semix 3 Chleby 13 vhodné pre mrazenie termostabilná bezlepkový 2 S E M I Semix P E K Á R E N S K É Z M E S I 3 4 S E M I P E K Á R E N S K

Podrobnejšie

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická potravina, ktorá svojou charakteristikou patrí do niektorej

Podrobnejšie

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Jednou zo základných povinností zamestnávateľov na Slovensku je povinnosť zabezpečiť stravovanie

Podrobnejšie

Uctovnictvo_2015_2016a

Uctovnictvo_2015_2016a Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KÚA FHI EU v Bratislave Účtovníctvo denné štúdium 1. a 2. ročník doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. Bakalárske štúdium - denné

Podrobnejšie

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014

Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Predná obálka: EÚ 28 Obyvateľstvo:

Podrobnejšie

Vplyv zmien v daniach a odvodoch na motiváciu pracovať Matúš Senaj, Zuzana Siebertová, Norbert Švarda, Jana Valachyová Netechnic

Vplyv zmien v daniach a odvodoch na motiváciu pracovať Matúš Senaj, Zuzana Siebertová, Norbert Švarda, Jana Valachyová  Netechnic Vplyv zmien v daniach a odvodoch na motiváciu pracovať Matúš Senaj, Zuzana Siebertová, Norbert Švarda, Jana Valachyová Netechnické zhrnutie 23.6.216 Téma: Vplyv zmien v daniach a odvodoch na motiváciu

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe

SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe SCHENGEN Vaša brána k voľnému pohybu v Európe Poznámka Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie

Podrobnejšie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie EURÓP TY Rada Európskej únie Oznam Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie o Európskej

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu L (MZ SR) 1-04 o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických

Podrobnejšie

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor:

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov III. časť - Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov III. časť Samosprávy Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty Bežné účty Mesačný poplatok Účet samosprávy 5,90 EUR Grantový

Podrobnejšie

2019 ročník 66 číslo 1

2019 ročník 66 číslo 1 2019 ročník 66 číslo 1 Pedagogická revue, č. 1, ročník 66. Dátum vydania: marec 2019. Vychádza 4x do roka. Vydáva Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava. IČO: 30807506. Registrované na MK, EV

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 2. 2017 COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v roku 2014 v dosahovaní národných cieľov energetickej

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného poradia Počet žiadostí: 22 (z toho s cestovným om 17), počet

Podrobnejšie

Teplate_analyza_all

Teplate_analyza_all Firma VZOR Finančná analýza spoločnosti Jún 2014 1. Základné informácie o spoločnosti IČO: 11111111 DIČ: 22222222 Právna forma: Dátum vzniku: Sídlo: spoločnosť s ručením obmedzeným 8. novembra xxxx xxxxx

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint 2017 TAXparency Report Kto platí štát Who finances the state Renáta Bláhová, FCCA, LL.M. Údaje / Facts Zo štátneho rozpočtu SR za rok 2017 predstavovali daňové príjmy / Tax revenue within the 2017 Slovak

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov E

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov E EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 6. 2018 COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a článku 12 Podmienok zamestnávania ostatných

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

Microsoft Word - OPAT doc

Microsoft Word - OPAT doc 900 Vestník NBS opatrenie NBS č. 22/2014 čiastka 35/2014 22 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9. 3. 2012 COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov

Podrobnejšie

Okruhy na štátnu skúšku pre študentov 2. ročníka 2. stupňa NHF EU študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie Študijný program DAŇOVNÍCTVO

Okruhy na štátnu skúšku pre študentov 2. ročníka 2. stupňa NHF EU študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie Študijný program DAŇOVNÍCTVO Okruhy na štátnu skúšku pre študentov 2. ročníka 2. stupňa NHF EU študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie Študijný program DAŇOVNÍCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO ak. rok 2016/2017 ODBOR 1. Riziko

Podrobnejšie

Predškolská výchova vo svete 2

Predškolská výchova vo svete 2 Predškolská výchova vo svete 2 Kvalita raného vzdelávania Projekt OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care 1998 2012 Štúdie Starting Strong I III (2001, 2006, 2012) Päť ciest ku kvalite

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR z 20.10.2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24.11.2016 č. MF/15394/2016-721

Podrobnejšie

INTERPOLIS 2016

INTERPOLIS 2016 Interpolis OZ, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Centrum krízového riadenia, Právnicka fakulta Univerzity Mateja Bela a Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ERAdiate - ERA Chair on Intelligent Transport Systems Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning Bratislava, 24.mája 2017 Enhancing Research and innovation dimension of the University of Zilina in intelligent

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Nedostatok vodičov v cestnej doprave Aktuálna situácia a možné riešenie Ing. Pavol JANČOVIČ Prezident Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia Workshop: Nedostatok vodičov 5. decembra 2018 Ministerstvo

Podrobnejšie

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016)

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ŠTATISTIKY EURÓPSKEJ AGENTÚRY O INKLUZÍVNOM

Podrobnejšie

Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová , Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj

Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová , Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová 22. 1.2019, Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj 2017 1 Potravinárska komora Slovenska základné údaje

Podrobnejšie

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Upravený text modrou farbou dňa 27.1.2016 1. Podanie daňového priznania za

Podrobnejšie

Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja N

Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja N Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EUBA Štúdie ekonomických vplyvov dôvody typy analýz

Podrobnejšie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, Trenčín, 032/ ,

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, Trenčín, 032/ , Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Študentská 3, 911 50 Trenčín, 032/7400 401, www.fsev.tnuni.sk Podmienky prijatia pre AR 2019/2020 Informácie o

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 porovnať výstupy vzdelávacieho systému (poznatky či schopnosti žiakov určitého veku v danej vzdelávacej oblasti) s ostatnými krajinami celého sveta poskytnúť krajinám vysoko kvalitné, medzinárodne porovnateľné

Podrobnejšie

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od 1.1.2015 - základný právny rámec po novele ZDP č. 333/2014 Z. z., príp. 253/2015 Z. z. 1 Transferové oceňovanie

Podrobnejšie

SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra

SAIA, n. o. Slovenská akademická informačná agentúra ŠTIP NDIÁ na študijné pobyty v zahraničí 2019: 144 štipendijných ponúk pre ŠTUDENTOV!!! Z nich 58 administruje SAIA Programy SAIA 1. Akademické mobility (štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych

Podrobnejšie

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Podrobnejšie

COM(2018)44/F1 - SK

COM(2018)44/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 1. 2018 COM(2018) 44 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o uplatňovaní smernice 94/80/ES o práve

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnosť registrácie Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 28. 2. 2018 COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských štátov na výročnú správu dvora audítorov za rok 2016

Podrobnejšie

CODE2APC

CODE2APC EURÓPSKY PARLAMENT 2004 Dokument na zasadanie 2009 C6-0003/2009 2006/0008(COD) SK 15/01/2009 Spoločná pozícia Spoločná pozícia prijatá Radou 17. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda, základné etapy vývoja ekonómie, základné

Podrobnejšie

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík 15.02.2019 Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetlivky - HICP Metodické vysvetlivky - CPI Metodické vysvetlivky

Podrobnejšie

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava IČO: V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Br

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava IČO: V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Br OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava IČO: 31318916 V ÝR O Č N Á S P R Á V A za rok 2018 (v zmysle 77 zákona o cenných papieroch) Bratislava, 26. apríla 2019 a) INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Podrobnejšie

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY Platobné podmienky Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. TYP PLATBY Dobierka platba pri prevzatí (Kuriérska spoločnosť UPS, Expres kuriér Slovenská

Podrobnejšie