12.3 Maturitná skúška z odbornej zložky Maturitná skúška z odbornej zložky pozostáva z praktickej časti (PČOZ) a teoretickej časti (TČOZ). Maturitné t

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "12.3 Maturitná skúška z odbornej zložky Maturitná skúška z odbornej zložky pozostáva z praktickej časti (PČOZ) a teoretickej časti (TČOZ). Maturitné t"

Prepis

1 12.3 Maturitná skúška z odbornej zložky Maturitná skúška z odbornej zložky pozostáva z praktickej časti (PČOZ) a teoretickej časti (TČOZ). Maturitné témy pre PČOZ a TČOZ vychádzajú z výkonových štandardov pre praktickú a teoretickú prípravu v príslušnom študijnom odbore a oblasti prípravy na povolanie uvedené v školskom vzdelávacom programe, podľa ktorého žiak štúdium začal. Pripravujú ich príslušné predmetové komisie odborných predmetov SPŠE Hálova. Maturitné témy sa predkladajú na vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácii a profesijnej organizácii v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v platnom znení. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutočňuje pred teoretickou časťou odbornej zložky maturitnej skúšky, termín konania PČOZ MS určuje riaditeľka SPŠE Hálova. Praktickou časťou odbornej zložky maturitnej skúšky sa overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. Témy na teoretickú časť odbornej zložky (25 tém pre každý študijný odbor) s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedov predmetových komisií OP riaditeľka SPŠE Hálova. Pri tvorbe tém na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa v SPŠE Hálova uplatňujú pravidlá, v zmysle ktorých každá téma: vychádza z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru, kumuluje vedomostí viacerých odborných predmetov, vychádza z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť obsahu vzdelávania), má profilovú a aplikačnú časť: profilová časť sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci profilových predmetov, aplikačná časť uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť, obsahuje podtémy, ktorých formulácia je jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v téme riešiť, umožňuje preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v maturitnej téme, rešpektuje pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka primerané a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania, umožňuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, protokoly, projekty, ročníkové práce, katalógy,...) pre riešenie danej témy. Pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa určí 1 až 15 tém, ktoré schvaľuje riaditeľka SPŠE Hálova na základe návrhov predsedov predmetových komisií odborných predmetov. Súčasťou tém praktickú časť odbornej zložky je popis materiálnych a priestorových podmienok, pomôcok potrebných pre prácu a zásady bezpečnosti a hygieny pri práci.

2 V SPŠE Hálova si žiak volí jednu z troch foriem praktickej časti odbornej zložky: a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy - žiak vykoná PČOZ MS vo vyžrebovanej téme z 15-tich tém schválených riaditeľkou SPŠE Hálova, ktoré zodpovedajú náročnosti a špecifikácii študijného odboru a oblasti prípravy na povolanie a zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje; b) obhajoba vlastného projektu - komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo a je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru a oblasti prípravy na povolanie alebo študijného odboru a oblasti prípravy na povolanie a potrieb praxe; c) obhajoba úspešných súťažných prác (práce, ktoré sa umiestnili na mieste v krajskom kole alebo na mieste v celoštátnom kole žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, registrovanej MŠVVaŠ SR) PČOZ formou obhajoby vlastného projektu Absolvovanie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (PČ OZ MS) formou obhajoby vlastného projektu sa v SPŠE Hálova umožňuje žiakom, ktorí dokážu samostatne s podporou a usmerňovaním zo strany konzultanta priebežne spracovávať zvolenú tému. Túto kompetenciu žiak preukazuje od zadania témy až po ukončenie a odovzdanie projektu. Konzultant sa počas konzultácie zameriava na odporúčanie vhodnej odbornej literatúry, posúdenie postupu práce a poskytuje žiakovi technické rady a pripomienky k práci. Ak žiak spracováva tému s podporou konzultanta z externého prostredia, dodržiava zároveň pokyny prideleného interného konzultanta - učiteľa odborných predmetov SPŠE Hálova. K PČOZ formou obhajoby vlastného projektu sa do 10. septembra žiakom 4. ročníka predkladá: 1. maximálne 15 okruhov tém projektov schválených riaditeľkou SPŠE Hálova, 2. zoznam konzultantov z radov učiteľov odborných predmetov pre príslušné okruhy tém. Žiak si zvolí jednu z tém a učiteľa odborných predmetov, s ktorým spresní konkrétne zadanie v rámci danej témy a s ktorým bude tému konzultovať. Žiak potvrdí údaje svojím podpisom na záväznej prihláške na maturitnú skúšku najneskôr do 30. septembra aktuálneho školského roka. Prihlášku odovzdá triednemu učiteľovi. Do 15. októbra daného školského roka odovzdá príslušný konzultant žiakovi písomné zadanie maturitného projektu schválené riaditeľkou SPŠE Hálova, ktoré obsahuje aj kritériá hodnotenia PČOZ MS. Záväzné pokyny pre žiakov k PČOZ formou obhajoby vlastného projektu 1. Pri tvorbe maturitného projektu sa žiak riadi pokynmi konzultanta. 2. Práce na projekte žiak konzultuje priebežne so svojím konzultantom. Povinne absolvuje dve konzultácie, termíny ktorých sú stanovené v písomnom zadaní PČOZ MS. Konzultant určuje úlohy, ktoré má žiak splniť do termínu I. a II. povinnej konzultácie. 3. Ak sa žiak bez dôvodného ospravedlnenia nedostaví na I. alebo na II. povinnú konzultáciu, alebo sa na ňu dostaví bez splnenia zadaných úloh, resp. ak žiak nedodrží podmienky uvedené v bode 6, konzultant vystaví žiakovi písomné oznámenie o preradení na absolvovanie PČOZ MS formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy. 4. Zhotovovanie výrobku v dielňach a laboratóriách SPŠE Hálova žiak realizuje pod dozorom konzultanta zásadne v čase mimo vyučovania.

3 5. Žiak vypracuje písomnú časť podľa pravidiel požadovaných SPŠE Hálova, pričom použije predpísanú šablónu a dodrží primeraný rozsah minimálne 20 strán bez príloh. 6. Vlastný projekt musí byť preukázateľne samostatnou prácou žiaka alebo kolektívu žiakov, na práci sa nesmie podieľať nikto okrem autorov a konzultantov. Nie je prípustné kopírovanie prác z internetu, prípadne kopírovanie prác iných autorov (napr. prác žiakov inej školy, prác spolužiakov a pod.). 7. Žiak zabezpečí na svoje náklady vhodný spôsob väzby písomnej časti projektu. 8. Žiak odovzdá jeden rovnopis písomnej časti a produkt (výrobok, DVD,...) svojmu internému konzultantovi v termíne určenom v písomnom zadaní vlastného projektu. Pri spracovávaní rozsiahleho projektu kolektívom žiakov je každý žiak povinný odovzdať jeden rovnopis písomnej časti vo svojom mene. 9. K obhajobe pred predmetovou maturitnou komisiou si žiak pripraví prezentáciu v elektronickej forme. Pri spracovávaní rozsiahleho projektu kolektívom žiakov pripravujú žiaci spoločnú prezentáciu. 10. Nedodržanie termínu odovzdania projektu je považované za neúspešné absolvovanie maturitnej skúšky z praktickej časti odbornej zložky PČOZ formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy Žiak sa do určeného termínu môže rozhodnúť absolvovať PČOZ MS formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy (PRPKÚ), alebo ho na túto formu absolvovania PČOZ MS preradí jeho interný konzultant na základe nesplnenia podmienok I. alebo II. povinnej konzultácie. Predmetom PČOZ MS formou PRPKÚ je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa školského vzdelávacieho programu príslušného študijného odboru SPŠE Hálova. V tejto forme žiak aplikuje vedomosti a zručnosti získané praktickou prípravou v príslušnom študijnom odbore. PČOZMS formou PRPKÚ sa realizuje ako praktická činnosť žiaka - praktické cvičenie, simulácia, laboratórne cvičenie a pod. v odborných učebniach, laboratóriách a dielňach SPŠE Hálova. Podľa vyžrebovanej témy je súčasťou riešenia témy aj písomné a grafické riešenie a vyhodnotenie úlohy. Výkon žiaka priebežne sleduje maturitná komisia. Praktická časť odbornej zložky formou PRPKÚ trvá najviac 24 hodín; v jednom dni najviac osem hodín. Pri konaní maturitnej skúšky sa za jednu hodinu maturitnej skúšky považuje čas 60 minút PČOZ formou obhajoby úspešnej súťažnej práce PČOZ formou obhajoby úspešnej súťažnej práce je určená pre práce, ktoré sa umiestnili na 1. až 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. až 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR, registrovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, napríklad SOČ, individuálne súťaže v rámci programu Junior Achievement aplikovaná ekonómia. Žiak sa môže prihlásiť na PČOZ formou obhajoby úspešnej súťažnej práce (OÚSP): a) 30. septembra so súťažnou prácou úspešnou najskôr v predchádzajúcom školskom roku, b) do 30. apríla so súťažnou prácou úspešnou v danom školskom roku. Počas obhajoby žiak formou prezentácie a predvedením produktu oboznámi predmetovú maturitnú komisiu so svojou prácou a odpovedá na otázky predsedu a členov komisie.

4 12.4 Hodnotenie na maturitnej skúške Hodnotenie výsledkov maturitnej skúšky v skupine všeobecnovzdelávacích predmetov Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov je vyhodnocovaná centrálne alebo pod externým dozorom predsedov predmetových maturitných komisií podľa jednotných pokynov a pravidiel. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov predmetová maturitná komisia hodnotí každú úlohu maturitného zadania samostatne stupňom prospechu 1 až 5, pričom výsledné hodnotenie sa vypočíta ako vážený priemer z hodnotenia jednotlivých úloh v závislosti od charakteru predmetu a pravidiel jeho hodnotenia podľa platnej legislatívy. Kritériá hodnotenia ústneho prejavu na maturitnej skúške Známka Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný Kritériá hodnotenia ústneho prejavu Kontaktoval sa s poslucháčmi. Rečníkovi bolo dobre rozumieť. Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety. Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. Prejav bol výzvou k diskusii. Kontaktoval sa s poslucháčmi. Rečníkovi bolo dobre rozumieť. Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety. Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. Prejav mohol byť výzvou k diskusii. Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. Príklady boli uplatnené iba niekedy. Slovná zásoba bola postačujúca. Vyskytovali sa jazykové chyby a chyby v stavbe vety. Dĺžka prejavu bola primeraná. Prejav nebol výzvou k diskusii. Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. Rečníkovi bolo zle rozumieť. Prejav nebol presvedčivý. Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. Príklady boli nefunkčné. Slovná zásoba bola malá. Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. Chýbal kontakt s poslucháčmi. Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. Prejav nebol presvedčivý ani zaujímavý. Chýbala hlavná myšlienka. Chýbali príklady. Slovná zásoba bola veľmi malá. Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný Hodnotenie výsledkov na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Predmetová maturitná komisia na teoretickú časť odbornej zložky vypracúva okrem maturitných tém aj konkrétne kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov. V predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu z 25 tém. Každá téma má 3 úlohy, ktoré vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov zo súboru odborných predmetov daného študijného odboru. Maturitná komisia uplatňuje tieto kritériá hodnotenia: a) porozumenie téme, b) používanie odbornej terminológie, c) samostatnosť prejavu, d) schopnosť aplikácie, e) správnosť a vecnosť odpovede. Každú úlohu hodnotí maturitná komisia stupňom prospechu. Celkovým hodnotením je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitnej

5 témy. Stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. P. č. Meno a priezvisko žiaka Číslo témy Výsledné hodnotenie úloh úloha a úloha b úloha c 2u a + 5.u b + 3.u c 10 Hodnotenie Hodnotenie výsledkov na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky STUPEŇ HODNOTENIA KRITÉRIÁ HODNOTENIA POROZUMENIE TÉME POUŽÍVANIE ODBORNEJ TERMINOLÓGIE V MATERINSKOM A CUDZOM JAZYKU SCHOPNOSŤ SPRÁVNE ANALYZOVAŤ TÉMU VECNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A KOMPLEXNOSŤ ODPOVEDE SCHOPNOSŤ PRAKTICKEJ APLIKÁCIE POZNATKOV PREZENTÁCIA SAMOSTATNEJ, KOMPLEXNEJ A SPRÁVNEJ ODPOVEDE VÝRAZNOSŤ A ISTOTA PREZENTÁCIE ZMYSLUPLNÉ VYUŽÍVANIE POMÔCOK PRI ODPOVEDÍ DÔSLEDNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ PRI VYPRACOVANÍ TÉMY ISTOTA PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ, JAVOV A PROBLÉMOV SCHOPNOSŤ PREDNIESŤ VLASTNÉ RIEŠENIE VÝBORNÝ CHVÁLITEBNÝ DOBRÝ DOSTATOČNÝ NEDOSTATOČNÝ Porozumel téme dobre Používal samostatne Analyzoval samostatne Vyjadroval sa, vecne, správne a komplexne Správne a samostatne aplikoval Bol samostatný, tvorivý, pohotový, pochopil súvislosti Prezentoval výrazne a s istotou Zvolil správny výber Dôsledne a zodpovedne vypracoval a javy riešil s istotou Predniesol vlastné riešenie V podstate porozumel Používal s malou pomocou V podstate analyzoval Vyjadroval sa celkom vecne, správne a komplexne Celkom správne a samostatne aplikoval Bol celkom samostatný, tvorivý a pohotový V podstate prezentoval výrazne a s istotou V podstate zvolil správny výber Vypracoval v podstate zodpovedne a dôsledne a javy riešil celkom s istotou V podstate predniesol vlastné riešenie Porozumel s nedostatkami Vyžadoval si pomoc Analyzoval s pomocou Vyjadroval sa nepresne niekedy nesprávne, nekomplexne Aplikoval nepresne, a s pomocou Bol menej samostatný, nekomplexný a málo pohotový Prezentoval Zvolil výber Vypracoval menej dôsledne a s chybami riešil s pomocou Predniesol vlastné riešenie s menšími chybami Porozumel so závažnými nedostatkami Robil zásadné chyby Analyzoval so závažnými nedostatkami Vyjadroval sa nesprávne, nekomplexne Aplikoval veľmi nepresne, a zásadnými chybami Bol nesamostatný, často vykazoval chyby, nechápal súvislosti Prezentoval a s pomocou Zvolil výber a s pomocou Vypracoval nezodpovedne s veľkými chybami riešil s veľkými nedostatkami Predniesol iba čiastočné riešenie Neporozumel téme Neovládal Neanalyzoval Nedokázal sa vyjadriť ani s pomocou Nedokázal aplikovať Bol nesamostatný, ťažkopádny, vykazoval zásadné chyby Prezentáciu nezvládol Nezvolil správny výber ani s pomocou Vypracoval nedôsledne a nezodpovedne neriešil ani s pomocou Nepredniesol vlastné riešenie

6 Hodnotenie výsledkov na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Počas maturitnej skúšky skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodňoval relevantnými argumentmi. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnet reagovať plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy Maturitná komisia uplatňuje tieto kritériá hodnotenia: a) pochopenie úlohy, b) analýza úlohy, c) voľba postupu, d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov, e) organizácia práce, f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, g) ochrana životného prostredia, h) výsledok práce. Obhajoba vlastného projektu Interný konzultant pripraví čiastkové hodnotenie prvých dvoch častí projektu v hodnotiacom liste ešte pred obhajobou pred PMK. Celkové hodnotenie projektu vykoná maturitná komisia podľa kritérií v hodnotiacom liste počas praktickej časti OZ MS. Maturitná komisia uplatňuje tieto kritériá hodnotenia: a) odborná úroveň projektu, b) grafická úroveň projektu, c) vlastná obhajoba autora - úroveň prezentácie, d) používanie odbornej terminológie, e) využitie odbornej literatúry. Obhajoba úspešných súťažných prác Maturitná komisia uplatňuje tieto kritériá hodnotenia: a) správna voľba postupu, b) využitie zariadení a materiálov, c) používanie odbornej terminológie, d) samostatnosť prejavu, e) schopnosť aplikácie, f) možnosť využitia v odbore. Celkové hodnotenie vykoná maturitná komisia podľa kritérií z hodnotiaceho listu počas praktickej časti OZ MS.

7 Študijný odbor: Školský rok: 2675 M elektrotechnika KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY formou obhajoby vlastného projektu 1. Hodnotenie písomnej časti projektu počet bodov a) úplnosť podľa zadania 0 5 b) odborná úroveň písomnej časti projektu 0 10 c) grafická úroveň písomnej časti projektu 0 10 Počet bodov spolu Hodnotenie funkčnosti počet bodov a) funkčnosť výrobku (elektrotechnická a mechanická časť) 0 20 b) kvalita vyhotovenia, dizajn 0 10 c) dodržiavanie zásad BOZP 0 10 Počet bodov spolu Hodnotenie priebehu obhajoby počet bodov a) úroveň prezentácie 0 20 b) ústny prejav 0 10 c) reakcie žiaka na odborné otázky 0 15 Počet bodov spolu 0 35 Počet bodov Celkové hodnotenie Získaný počet bodov Výsledná známka 85 až 100 výborný 70 až 84 chválitebný 55 až 69 dobrý 40 až 54 dostatočný 0 až 39 nedostatočný Výkonové kritériá pre hodnotenie projektov sú v súlade s charakteristikou foriem výkonu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v zmysle vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Bratislava dňa predseda PK ELK riaditeľka

8 Študijný odbor: Školský rok: 2675 M elektrotechnika KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY formou obhajoby vlastného projektu 1. Hodnotenie písomnej časti projektu počet bodov a) úplnosť podľa zadania 0 5 b) odborná úroveň písomnej časti projektu 0 10 c) grafická úroveň písomnej časti projektu 0 10 Počet bodov spolu Hodnotenie funkčnosti počet bodov a) aplikácia nových technológií 0 20 b) využitie pri výučbe, v praxi 0 10 c) dizajn, funkčnosť aplikácie 0 10 Počet bodov spolu Hodnotenie priebehu obhajoby počet bodov a) úroveň prezentácie 0 20 b) ústny prejav 0 10 c) reakcie žiaka na odborné otázky 0 15 Počet bodov spolu 0 35 Počet bodov: Celkové hodnotenie Získaný počet bodov Výsledná známka 85 až 100 výborný 70 až 84 chválitebný 55 až 69 dobrý 40 až 54 dostatočný 0 až 39 nedostatočný Výkonové kritériá pre hodnotenie projektov sú v súlade s charakteristikou foriem výkonu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v zmysle vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Bratislava dňa predseda PK INF, VYT predmetov riaditeľka

9 Študijný odbor: Školský rok: 2675 M elektrotechnika KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy 1. Hodnotenie priebehu a výsledku PČOZ MS počet bodov a) pochopenie úlohy 0-10 b) analýza úlohy 0-10 c) voľba postupu 0-10 d) voľba a použitie pomôcok, zariadení, prístrojov a materiálov 0-20 e) organizácia a kvalita práce 0-20 f) dodržiavanie zásad BOZP 0-10 g) prezentovanie výsledku práce 0-20 Počet bodov spolu Počet bodov Celkové hodnotenie Získaný počet bodov Výsledná známka 85 až 100 výborný 70 až 84 chválitebný 55 až 69 dobrý 40 až 54 dostatočný 0 až 39 nedostatočný Výkonové kritériá pre hodnotenie projektov sú v súlade s charakteristikou foriem výkonu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v zmysle vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Bratislava dňa predseda PK OP riaditeľka

11

11 11 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA Skupina učebných odborov: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II Cieľom záverečnej skúšky (ďalej len ZS ) je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Microsoft Word - Usmernenie k skúške o OS.rtf

Microsoft Word - Usmernenie k skúške o OS.rtf Proces overovania odbornej spôsobilosti základné pojmy a náležitosti podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Výňatky z textu týchto zákonov:

Výňatky z textu týchto zákonov: Maturitná skúška 2019 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom maďarským Bratislava 2018 MATURITA 2018 Organizáciu

Podrobnejšie

Výňatky z textu týchto zákonov:

Výňatky z textu týchto zákonov: Maturitná skúška 2019 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov bilingválnych stredných odborných škôl Bratislava 2018 MATURITA 2019 Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje

Podrobnejšie

4

4 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 6446 4 KOZMETIK A 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov ŠVP Kód a

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 / Projektový špecialista (projektový

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technický pracovník v hutníctve Kód kvalifikácie U3117006-01275 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117006 / Technický pracovník v hutníctve

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Inform\341cie o maturite - gymn\341zi\341 s VUJ slovensk\375m 2014)

(Microsoft Word - Inform\341cie o maturite - gymn\341zi\341 s VUJ slovensk\375m 2014) Maturitná skúška 2015 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským Bratislava 2014 MATURITA 2015 Organizáciu maturitnej skúšky (MS)

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

kriteria hodnotenia

kriteria hodnotenia Základná škola s Materskou školou Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Zásady a kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov v predmete cudzí jazyk V Poprade 04.09. 2017 1 Všeobecné informácie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Majster (supervízor) v strojárskej výrobe Kód kvalifikácie C3122012-00776 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3122012 / Majster (supervízor)

Podrobnejšie

MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa z

MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa z MATURITA 2019 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa zúčastnilo spolu 42 054 žiakov. V dňoch 12. 15. marca

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie Kód kvalifikácie C3131006-00135 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 3131006 / Dispečer prenosu a

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vydavateľský redaktor Kód kvalifikácie U2642007-01713 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo SK ISCO-08 2642007 / Vydavateľský redaktor SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA,

Podrobnejšie

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminá

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminá Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 51 Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminár z biológie Kritériá hodnotenia a klasifikácie biológie

Podrobnejšie

Mgr. Jaroslava Savčinská ZŠ Mudroňova 83, Bratislava Systém hodnotenia žiakov Systém hodnotenia v predmete Biológia Predmet kontroly: dosiahnut

Mgr. Jaroslava Savčinská ZŠ Mudroňova 83, Bratislava Systém hodnotenia žiakov Systém hodnotenia v predmete Biológia Predmet kontroly: dosiahnut Mgr. Jaroslava Savčinská Systém hodnotenia v predmete Biológia Predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu v jednotlivých

Podrobnejšie

Výňatky z textu týchto zákonov:

Výňatky z textu týchto zákonov: Maturitná skúška 2017 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským Bratislava 2016 MATURITA 2017 Organizáciu maturitnej skúšky (MS)

Podrobnejšie

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2013/2014

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2013/2014 Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2014/2015 Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že žiaci sa rozhodujú, do ktorých stredných škôl podajú prihlášky. Podľa školského zákona sú

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Konštruktér elektrických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01103 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 / Špecialista konštruktér elektrotechnických

Podrobnejšie

Výňatky z textu týchto zákonov:

Výňatky z textu týchto zákonov: Maturitná skúška 2019 Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským Bratislava 2018 MATURITA 2019 Organizáciu maturitnej skúšky (MS)

Podrobnejšie

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Gymnázia v Stropkove

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pokyny na hodnotenie PFIC_ VUJ_2010_ final.docx

Microsoft Word - Pokyny na hodnotenie PFIC_ VUJ_2010_ final.docx MATURITA 2010 Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pekár Kód kvalifikácie U7512001-00885 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 7512001 / Pekár SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 10 Výroba potravín Doklad o získanej

Podrobnejšie

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu študijný odbor 9245

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Architekt informačných systémov Kód kvalifikácie U2511002-01348 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2511002 / IT architekt, projektant SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA VODIČOV 5. december 2018 Základné pojmy Vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR ) schválila v júni 2007 koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Brúsič nástrojov Kód kvalifikácie C7224002-00810 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7224002 / Brúsič nástrojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Strojársky špecialista riadenia výroby Kód kvalifikácie C2144007-00821 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 2144007 / Strojársky špecialista

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant Kód kvalifikácie U3117007-00419 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117007 / Technik kontroly

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Charakteristika

Podrobnejšie

Kriteria 2019

Kriteria 2019 Riaditeľ Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo v súlade s 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003

Podrobnejšie

Zákon o OVP

Zákon o OVP Príloha č. 1 Charakteristika súčasnej právnej úpravy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICKÁ 20 PREŠOV ŠTUDIJNÝ ODBOR 6446 4 KOZMETIK 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA www.zsssluz.edupage.org STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV Kód a názov ŠVP Kód a názov

Podrobnejšie

MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019

MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019 MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019 Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS Základné

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK DEVIATY

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zo 7. júna 2006, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva,

Podrobnejšie

Kvantitativne_metody_v_ekonomii_3st_2015_2016

Kvantitativne_metody_v_ekonomii_3st_2015_2016 KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII Študijný program: Gestorská katedra: KŠ FHI EU v Bratislave Garant študijného programu: prof. Ing. Milan Terek, PhD. Subgaranti študijného programu: prof. RNDr. Katarína

Podrobnejšie

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOL

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOL S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Petrovice

Základná škola s materskou školou Petrovice Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV Školský rok 2017/2018 Prerokovaný na rade školy a MZ dňa 28.08.2017 Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Animátor v cestovnom ruchu Kód kvalifikácie C5169002-01430 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 5169002 / Animátor voľného času SK NACE

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 31. 3. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 do: 31. 8.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 65 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva,

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin Názov školského Elektrotechnika vzdelávacieho

Podrobnejšie

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november 2017-31. január 2018 Odpovedalo 210 respondentov z 492 oslovených 42,68 % Základné údaje Pohlavie

Podrobnejšie

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2007/2008

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2007/2008 PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2017/2018 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 1 V súlade s 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom Odbory otvárané v školskom roku 2017/18 a kritériá prijímania do týc

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom Odbory otvárané v školskom roku 2017/18 a kritériá prijímania do týc Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom Odbory otvárané v školskom roku 2017/18 a kritériá prijímania do týchto odborov V školskom roku 2017/18 škola otvára nasledovné

Podrobnejšie

T R N A V S K Á U N I V E R Z I T A V T R N A V E Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzitné námestie 1, Trnava METODICKÉ USMERNENIE v

T R N A V S K Á U N I V E R Z I T A V T R N A V E Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzitné námestie 1, Trnava METODICKÉ USMERNENIE v Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava METODICKÉ USMERNENIE vedúcej Katedry ošetrovateľstva k záverečným prácam v študijnom odbore Ošetrovateľstvo" Vedúca Katedry ošetrovateľstva vydáva toto metodické usmernenie:

Podrobnejšie

Microsoft Word - vp ,plán

Microsoft Word - vp ,plán Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2014/2015 Hlavné ciele výchovného poradcu na školský rok: Sprístupňovať všetkým žiakom a ich rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) UČEBNÝ PLÁN 2013 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Podrobnejšie

6

6 Názov tematického celku Hodi na Medzipredmetové vzťahy Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard Metódy a prostriedky Hodnotenia Kritériá Hodnotenia- Výstupový štandard Učebné zdroje Prierezové Témy Úvod

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2018/2019. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program: 2010/2011

Školský vzdelávací program:  2010/2011 INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá NEMECKÝ JAZYK päťročné štúdium ÚVOD* Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Podlahár špeciálnych podláh Kód kvalifikácie C7122001-01534 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7122001 / Podlahár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA V školskom roku 2016/2017 sa otvárajú triedy s počtami žiakov uvedenými v tabuľke č. 1. Tabuľka 1 ŠTUDIJNÉ

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/4, 036 36 Martin Názov školského Technické lýceum vzdelávacieho

Podrobnejšie

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov Smernica č.01 o kritériách hodnotenia vedomostnej úrovne žiakov v predmetoch ISCED

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov Smernica č.01 o kritériách hodnotenia vedomostnej úrovne žiakov v predmetoch ISCED Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov Smernica č.01 o kritériách hodnotenia vedomostnej úrovne žiakov v predmetoch ISCED 1 2016 Čl. 1 Úvodné ustanovenia Internú smernicu o hodnotení a klasifikácii predmetov

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2019/2020. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Tavič Kód kvalifikácie C8121001-00399 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 8121001 / Tavič SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 24 Výroba a spracovanie

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vizážista, kolorista Kód kvalifikácie U5142005-00198 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142005 / Vizážista, kolorista SK NACE Rev.2 S

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Výrobca a opravár hudobných z dreva Kód kvalifikácie U7312001-01085 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel SK ISCO-08 7312001 / Výrobca a opravár

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Výtvarný redaktor Kód kvalifikácie U2642010-01714 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo SK ISCO-08 2642010 / Výtvarný redaktor SK NACE Rev.2 R UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA,

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe Kód kvalifikácie C9329013-00791 Úroveň SKKR 2 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 9329013 / Pomocný

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Chemický špecialista vo výskume a vývoji Kód kvalifikácie U2145002-00144 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Chémia a farmácia SK ISCO-08 2145002 / Chemický špecialista vo výskume a vývoji

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Umelecký rytec kovov Kód kvalifikácie U7316006-01245 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 7316006 / Rytec kovu (gravírovanie) SK NACE Rev.2

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2012 1. Zahajovacia august 2011 2. Organizačno-pracovná

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 9. 7. 2011 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2012 do: 31. 8.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 209 VYHLÁŠKA Ministerstva

Podrobnejšie

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok na gymnáziu a do študijných odborov na strednú odbornú školu

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠTUDIJNOM ODBORE PRÁVO PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 určené v zmysle 56 a 57 zákona č. 131/2002

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint NÁBOR ŽIAKA A VÝBEROVÉ KONANIE Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania iba prostredníctvom zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ktorý je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie

Podrobnejšie

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Názov a adresa školy Názov ŠkVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Podrobnejšie

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Jarná 13, 010 01 Žilina (ďalej SSOŠ PS) v súlade s 65 ods. 1 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

Podrobnejšie

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných škol

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných škol Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2019/2020 Pri prijímaní žiakov

Podrobnejšie

číslo školy : Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č.

číslo školy : Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č. číslo školy : 653201 Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi

Podrobnejšie

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave Schválilo

Podrobnejšie

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2013/2014

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2013/2014 Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019 Prijímanie na štúdium sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Dátum: 21. 05. 2019 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pôrodná asistentka Kód kvalifikácie U2222004-00602 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2222004 / Pôrodná asistentka bez špecializácie SK NACE Rev.2

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Manažér stravovacieho zariadenia Kód kvalifikácie U1412999-01435 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1412999 / Riadiaci pracovník (manažér)

Podrobnejšie