Snímka 1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Snímka 1"

Prepis

1 E-LEARNINGOVÝ KURZ pre správcov registratúry, správcov záznamov, administratívnych zamestnancov organizácie SPRÁVA REGISTRATÚRY Kurz neprešiel jazykovou úpravou Kurz je chránený autorským zákonom Redigoval: Ing. Miroslav Majtáz JUDr. Viliam Hečko Autor: Marian Koleno kpt. v.v. Bezpečnostný poradca. Špecialista na správu registratúry, ochranu osobných údajov, krízový manažment, civilnú ochranu, ochranu pred legalizáciou príjmov z TČ, a bezpečnosť technických prostriedkov Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007 Európskeho parlamentu a Rady Európskeho parlamentu č.2195/ Bezpečnostné poradenstvo Bezpečnostné školenia

2 ÚČEL E-LEARNINGOVÉHO KURZU E-learningový kurz k problematike správy registratúry zabezpečuje: komplexné preškolenie z problematiky správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s dôrazom na najnovšie praktické príklady z praxe (napr. základné pracovné postupy odbornej správy záznamov, príjem a triedenie zásielok, evidovanie a označovanie prijatých registratúrnych záznamov, vybavovanie a odosielanie registratúrnych záznamov, ukladanie a vyhľadávanie registratúrnych záznamov, vyraďovanie písomností a odovzdávanie spisov s trvalou dokumentárnou hodnotou do trvalej archívnej starostlivosti, elektronický registratúrny záznam, zaručený elektronický podpis v správe registratúry, časová pečiatka, elektronické archívne dokumenty - 33 ods. 2. (novela č. 41/2011, elektronická forma faktúry, legislatíva elektronických faktúr, elektronický podpis na elektronickej faktúre, rozlíšenie medzi elektronickým podpisom a zaručeným elektronickým podpisom, odberateľská elektronická faktúra, postup podnikateľa pri prechode na elektronickú fakturáciu, dodávateľská elektronická faktúra a.p.)

3 ÚČEL E-LEARNINGOVÉHO KURZU E-learningový kurz je určený: pre oprávnené osoby zamestnávateľa, určených k práci so správou registratúry (starostlivosť o dokumenty, organizovanie manipulácie so záznamami a spismi, prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie, ochrana a vyraďovanie spisov (záznamov), náležité personálne obsadenie, priestorové zabezpečenie, materiálno-technické zabezpečenie registratúry), v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie (napr. štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku so správou registratúry, zamestnancov poverených v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, pracovníkom podateľne, administratívy, správcom registratúry, správcom záznamov, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom),

4 ÚČEL E-LEARNINGOVÉHO KURZU pre zvýšenie ich relevantného vzdelania v predmetnej oblasti, umožňujúceho im vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR a EÚ. na podporu vzdelávania k individuálnemu preškoleniu oprávnených osôb v organizácii, s cieľom šetrenia nákladov na školenie zamestnancov oprávnených osôb v danej problematike.

5 ÚČEL E-LEARNINGOVÉHO KURZU E learning ponúka jasné a zrozumiteľné vzdelávanie s aktuálnym a dôležitým obsahom, na uspokojenie potrieb formálneho a neformálneho vzdelávania zamestnancov s výhodami: prístup ku kurzu (semináru) kdekoľvek sa študujúci zamestnanec ako oprávnená osoba nachádza; kontrola prebratého učiva na podporu vzdelávania; možnosť prispôsobiť obsah aktuálnym potrebám podľa požiadaviek legislatívy; umožňuje vzdelávanie na globálnej úrovni v lokálnom jazyku; možnosť periodického vzdelávania bez navýšenia nákladov. E-learningový kurz sa odporúča ukončiť písomným testom, pre verifikáciu a kontroly prebratého učiva.

6 ROZSAH KURZU SPRÁVA REGISTRATÚRY 1. PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE SPRÁVY REGISTRATÚRY Úvod do problematiky správy registratúry. Základné legislatívne normy upravujúce správu registratúry. Ďalšia legislatíva k správe registratúry. 2. ZÁKLADNÉ POJMY V OBLASTI SPRÁVY REGISTRATÚRY 3. POVINNOSTI PÔVODCU REGISTRATÚRY Všeobecné pojmy. Povinnosti pôvodcu registratúry. Povinnosti správcu registratúry a záznamov. 4. REGISTRATÚRNY PORIADOK A REGISTRATÚRNY PLÁN V PRAXI PRVÁ ČASŤ REGISTRATÚRNY PORIADOK Registratúrny poriadok. Všeobecná štruktúra registratúrneho poriadku. DRUHÁ ČASŤ REGISTRATÚRNY PLÁN Registratúrny plán. TRETIA ČASŤ ZÁSIELKY Prijímanie zásielok. Triedenie zásielok. Otváranie zásielok. Odovzdávanie registratúrnych záznamov.

7 ROZSAH KURZU ŠTVRTÁ ČASŤ REGISTRATÚRNY DENNÍK Registratúrny denník. Vedenie registratúrneho denníka. 5. ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ POSTUPY ODBORNEJ SPRÁVY ZÁZNAMOV PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ POSTUPY ODBORNEJ SPRÁVY ZÁZNAMOV. Základné pracovné postupy odbornej správy záznamov. DRUHÁ ČASŤ EVIDOVANIE ZÁZNAMOV Evidovanie záznamov. Prideľovanie čísla registratúrnym záznamom (spisom). Obeh záznamov. TRETIA ČASŤ VYBAVOVANIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV (SPISOV) Vybavovanie registratúrnych záznamov (spisov). Tvorba registratúrneho záznamu. Používanie pečiatok. Podpisovanie a rozmnožovanie registratúrnych záznamov. Odosielanie zásielok. ŠTVRTÁ ČASŤ UKLADANIE ZÁZNAMOV Registratúrny plán. Registratúra organizácie. Registratúrne stredisko.

8 ROZSAH KURZU PIATA ČASŤ VYUŽÍVANIE REGISTRATÚRY Využívanie registratúry. Nazeranie do záznamov. Vypožičiavanie záznamov. Vydávanie výpisov a odpisov. ŠIESTA ČASŤ VYRAĎOVANIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV (SPISOV) Zásady hodnotenia a vyraďovania registratúrnych záznamov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov. Znak hodnoty a lehota uloženia. Postup pri vyraďovaní záznamov a špeciálnych druhov záznamov. Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov (spisov). Preberanie záznamov posúdených ako archívne dokumenty. 6. ARCHÍVY Sústava archívov. Verejné archívy. Štátne ústredné archívy. Archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou. Súkromné archívy. Povinnosti archívu.

9 PRÍKLAD SKÚŠOBNÉHO TESTU KU E-LEARNINGOVÉMU KURZU E-learningový kurz k problematike správy registratúry s neobmedzeným počtom prístupu, s testom z predmetnej problematiky, je možno použiť k preukázateľnému individuálnemu preškoleniu a preskúšaniu oprávnených osôb v organizácii, s cieľom šetrenia nákladov na školenie oprávnených osôb v danej problematike. Má pôvodca registratúry (podnikateľský subjekt) právo požiadať príslušný štátny archív o metodické usmernenie alebo odbornú radu podľa 16 zákona NR SR č. 503/2007 Z.z.? a) áno b) nie Osobný spis zamestnanca musí firma uschovávať: a) 10 rokov po skončení pracovného pomeru b) 5 rokov po účtovnom audite c) 70 rokov od narodenia zamestnanca Je firemná propagácia (public relation) archívnym dokumentom? a) áno b) nie Skúšobný test pre oprávnené osoby z problematiky správy registratúry

Príloha k C

Príloha k C SPRÁVA o činnosti Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice za rok 2013 A. Personálny stav V Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice sa v roku 2013 na odborných archívnych činnostiach podieľalo

Podrobnejšie

2006_28_R_p1

2006_28_R_p1 VZOROVÝ REGISTRATÚRNY PORIADOK PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA PRVÁ ČASŤ Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1) Registratúrny poriadok školy alebo školského zariadenia upravuje postup školy alebo školského zariadenia

Podrobnejšie

Registratúrny poriadok

Registratúrny poriadok Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Juskovej Voli Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Juskovej Voli z 7.6.2004 č. 1/2004, ktorým sa vydáva registratúrny

Podrobnejšie

VZN registratúrny plán a poriadok ok

VZN registratúrny plán a poriadok ok Registratúrny plán a registratúrny poriadok Obecného úradu v Pači VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa vydáva Registratúrny plán a registratúrny poriadok Obecného úradu v Pači Toto Všeobecne záväzné

Podrobnejšie

REGISTRATURNY PORIADOK

REGISTRATURNY PORIADOK Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Lovinobani Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani uznesením č.4 z 27. 06. 2005, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry

Podrobnejšie

Smernica_

Smernica_ Smernica č.30/2005 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 REGISTRATÚRNY PORIADOK A REGISTRATÚRNY PLÁN ÚRADU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA Smernica Úradu Žilinského samosprávneho kraja číslo 30/2005 o zabezpečovaní

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Microsoft Word - Registraturny poriadok

Microsoft Word - Registraturny poriadok Názov organizácie: Názov internej smernice: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Registratúrny poriadok na správu registratúry Mestského úradu v Kremnici Poradové číslo smernice: 01/2007 Vypracoval: Schválil: Dátum

Podrobnejšie

D

D SPRÁVA o činnosti Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice za rok 2012 K A. Personálny stav V Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice sa v roku 2012 na odborných archívnych činnostiach podieľalo

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 24. 7. 2002 Časová verzia predpisu účinná od: 25. 5.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 395 ZÁKON zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach

Podrobnejšie

SPH.indd

SPH.indd OBSAH PREDHOVOR... 11 Prvá kapitola VNÚTORNÁ SPRÁVA... 13 1.1 Použitá študijná literatúra... 13 1.2 Základné pramene právnej úpravy... 13 1.3 Judikatúra... 19 1.4 Charakteristika vnútornej správy... 19

Podrobnejšie

O činnosti archívu v roku 2012

O činnosti archívu v roku 2012 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči, pobočka Považská Bystrica (do 31. 10. 2015) Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica (od 1. 11. 2015) O činnosti

Podrobnejšie

VP bez kosielky

VP bez kosielky Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika DODATOK Č. 2 K PRACOVNÉMU PORIADKU 28. február 2011 vydáva podľa 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších

Podrobnejšie

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru zamestnancov

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo  vnútra 395 Zákon zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Úvodné ustanovenia 1 Predmet úpravy Tento zákon

Podrobnejšie

Registratúrny poriadok konečný - odsúhlasený archívom

Registratúrny poriadok konečný - odsúhlasený archívom M E S T O B A R D E J O V REGISTRATÚRNY PORIADOK MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE REGISTRATÚRNY PORIADOK MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE zo dňa 4. 5. 2016 Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry

Podrobnejšie

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate Kategória príjemcov Osobné sú spracúvané pri vedení matriky (narodenia, úmrtia, sobáše). Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení n. p., Zákon č. 124/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej

Podrobnejšie

1

1 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava Číslo vydania: 1 Dátum vydania: 20.08.2014 Účinnosť od: 20.08.2014 Strana: 1/9 Metodické usmernenie o forme a náležitostiach

Podrobnejšie

Sprava_o_cinnosti_ZV_2012

Sprava_o_cinnosti_ZV_2012 A. Personálny stav Správa o činnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici pobočka Zvolen v roku 2012 V Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen bolo v roku 2012 systemizovaných 5 zamestnaneckých

Podrobnejšie

GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 142, Vlachy, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ informačného syst

GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 142, Vlachy, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ informačného syst GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 142, 032 13 Vlachy, IČO: 36406023 kontaktné údaje: gejdosova@galia.sk, 0905 523 486 ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

Podrobnejšie

PLÁN PRÁCE NA ROK 2004

PLÁN  PRÁCE  NA ROK 2004 1 Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Topoľčany v roku 2013 V personálnej oblasti v roku 2013 sa na základe rozhodnutia MV SR neobsadiť voľné štátnozamestnanecké miesto znížil počet miest

Podrobnejšie

REGISTRATURNY PORIADOK OcÚ Dúbravka - skontrolovaný

REGISTRATURNY PORIADOK OcÚ Dúbravka - skontrolovaný 2/2016 Smernica Obecného úradu v Dúbravke zo dňa 17. mája 2016 o registratúrnom poriadku Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa 16 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch

Podrobnejšie

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate Kategória príjemcov Osobné sú spracúvané za účelom vedenia evidencie občanov s trvalým pobytom v obci. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení a evidencií pobytu občanov v znení n.p. občania obce bežné osobné

Podrobnejšie

Smernica Registratúrny poriadok a Registratúrny plán obecného úradu v Novosade

Smernica Registratúrny poriadok a Registratúrny plán obecného úradu v Novosade Interná smernica č. 1/2015 Registratúrny poriadok a Registratúrny plán obecného úradu v Novosade Starosta obce Novosad podľa ustanovenia 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov tel.: 051/ , mob.0918/ Interná

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov     tel.: 051/ , mob.0918/ Interná Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov http://www.zsgmik.sk/, email: skolasvm@zsgmik.sk, tel.: 051/7465 401, mob.0918/732441 Interná smernica IS 09/2015 o sťažnostiach Úvodné ustanovenie

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ročník júna 2016 Čiastka 2/2016 OBSAH: 4/2016 CIRKEVN

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ročník júna 2016 Čiastka 2/2016 OBSAH: 4/2016 CIRKEVN Zbierka cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ročník 23 30. júna 2016 Čiastka 2/2016 OBSAH: 4/2016 CIRKEVNÉ NARIADENIE o doplnení a vysvetlení cirkevného zákona

Podrobnejšie

SMERNICA Č. 1/ S Obecného úradu v Klenovci z o registratúrnom poriadku bez využitia elektronického systému správy registratúry na zab

SMERNICA Č. 1/ S Obecného úradu v Klenovci z o registratúrnom poriadku bez využitia elektronického systému správy registratúry na zab SMERNICA Č. 1/2016 - S Obecného úradu v Klenovci z 1. 5. 2016 o registratúrnom poriadku bez využitia elektronického systému správy registratúry na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry

Podrobnejšie

Registratúrny poriadok

Registratúrny poriadok Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Základný vnútorný predpis č. 006 /2016 REGISTRATÚRNY PORIADOK Účel predpisu : Tento základný vnútorný predpis upravuje postup pri správe registratúry,

Podrobnejšie

OS_titulka.cdr

OS_titulka.cdr ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA k 1. 4. 2019 Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku NBS banková rada guvernér odbor kancelárie guvernéra odbor interného auditu operačného rizika a stratégie

Podrobnejšie

Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 /

Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 / Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 / ÚRAD SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVE PRÍKAZ VEDÚCEHO ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, č. 3/2015 ktorým sa uvádza do platnosti

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandardná stupnica jednotkových nákladov Pre vyzvanie na národný

Podrobnejšie

Grösslingová 32, Bratislava 1, Slovenská republika BÁDATEĽSKÝ PORIADOK Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu Bratislava 2013

Grösslingová 32, Bratislava 1, Slovenská republika BÁDATEĽSKÝ PORIADOK Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu Bratislava 2013 Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika BÁDATEĽSKÝ PORIADOK Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu Bratislava 2013 Podľa 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch

Podrobnejšie

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO P10 ČŠp 964-969 a) Profil absolventa:

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Dubová v zmysle 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 11, ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach s c h

Podrobnejšie

Vnútorný predpis o registratúrnom poriadku obce. Názov a sídlo organizácie Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, Lisková Poradové číslo vnútornéh

Vnútorný predpis o registratúrnom poriadku obce. Názov a sídlo organizácie Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, Lisková Poradové číslo vnútornéh Vnútorný predpis o registratúrnom poriadku obce. Názov a sídlo organizácie Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková Poradové číslo vnútorného predpisu 6/2016 Vypracoval Mgr. Lucia Krúpová Schválil

Podrobnejšie

SOR_SON

SOR_SON MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 M E T O D I C K É P O K Y N Y na spracúvanie údajov HLÁSENIE O PACIENTOVI S DIAGNOSTIKOVANOU CHOROBOU PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA ZS (MZ

Podrobnejšie

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Názov a sídlo organizácie Obec Prietržka Poradové číslo vnútorného predpisu

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Názov a sídlo organizácie Obec Prietržka Poradové číslo vnútorného predpisu Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Názov a sídlo organizácie Obec Prietržka Poradové číslo vnútorného predpisu 5/2016 Vypracoval : Bc. Jakub Štefík Schválil : Peter

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate Kategória príjemcov Osobné sú spracúvané za účelom vedenia evidencie občanov s trvalým pobytom v obci. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení a evidencií pobytu občanov v znení n.p. občania obce bežné osobné

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Obec Pata Hlohovecká 103/69, PATA Smernica Obce Pata 5/2016 na obeh účtovných dokladov V Pate, september 2016

Obec Pata Hlohovecká 103/69, PATA Smernica Obce Pata 5/2016 na obeh účtovných dokladov V Pate, september 2016 Obec Pata Hlohovecká 103/69, 925 53 PATA Smernica Obce Pata 5/2016 na obeh účtovných dokladov V Pate, september 2016 Starosta obce Pata podľa 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb,

Podrobnejšie

ZÁSADY PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Tieto zásady pre vybavovanie sťažností (ďalej len zásady ) vydané podľa 11ods. 1 druhej v

ZÁSADY PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Tieto zásady pre vybavovanie sťažností (ďalej len zásady ) vydané podľa 11ods. 1 druhej v ZÁSADY PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Tieto zásady pre vybavovanie sťažností (ďalej len zásady ) vydané podľa 11ods. 1 druhej vety zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších

Podrobnejšie

Akadémia ozbrojených síl

Akadémia ozbrojených síl AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 20 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 17 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO S14 ČŠp 950 a) Profil absolventa: Absolvent

Podrobnejšie

archiv mesta ba

archiv mesta ba MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.9. 2015 Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta

Podrobnejšie

ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o., Poštová 8, Košice, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ informačného

ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o., Poštová 8, Košice, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ informačného ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice, IČO: 48212857 kontaktné údaje: info@generalsro.sk, 0905 440 000 ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracúvanie osobných údajov o klientoch a ďalších fyzických osobách zo strany adv

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracúvanie osobných údajov o klientoch a ďalších fyzických osobách zo strany adv PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracúvanie osobných údajov o klientoch a ďalších fyzických osobách zo strany advokátov je nevyhnutnou súčasťou výkonu advokácie, plnenia

Podrobnejšie

(informačná povinnosť čl.13 GDPR)

(informačná povinnosť čl.13 GDPR) Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Barbora Bartková súdny exekútor, Kozia 17, 811 03 Bratislava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti

Podrobnejšie

Špeciálne olympiády Slovensko, o.z., Blumentálska 13, Bratislava, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ i

Špeciálne olympiády Slovensko, o.z., Blumentálska 13, Bratislava, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ i Špeciálne olympiády Slovensko, o.z., Blumentálska 13, 811 07 Bratislava, IČO: 30811406 kontaktné údaje: office@specialolympics.sk ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania

Podrobnejšie

untitled

untitled N O RGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ÁRODNEJ BANKY S LOVENSKA k 1. 3. 2015 banková rada guvernér odbor interného auditu odbor kancelárie guvernéra odbor riadenia ľudských zdrojov člen bankovej rady alebo výkonný riaditeľ

Podrobnejšie

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni, tento rok je pre nás jubilejný. 16. novembra 2018

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je pr

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je pr ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 28. 11. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 289 ZÁKON z 19. októbra 2017, ktorým

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské

Podrobnejšie

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíček

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíček Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 3.01.11 (3.02.01) Dátum 20.12.2017 Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Vážený používateľ

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

003. Výzva na predkladanie ponúk

003. Výzva na predkladanie ponúk 1 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Stredná odborná škola elektrotechnická, ul. Hviezdoslavova 44, Stropkov kontaktné údaje: tel.: 054/ , mail:

Stredná odborná škola elektrotechnická, ul. Hviezdoslavova 44, Stropkov kontaktné údaje: tel.: 054/ , mail: Stredná odborná škola elektrotechnická, ul. Hviezdoslavova 44, 091 01 Stropkov kontaktné údaje: tel.: 054/7422474, mail: sekretariat@soselektro-sp.vucpo.sk ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Ministerstvo

Ministerstvo Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014 ÚRAD VLÁDY SR sekcia centrálny koordinačný orgán Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Vyhodnotenie všeobecných EAK EAK/oblasť Stav plnenia kritérií Počet splnených

Podrobnejšie

PM

PM Líce a rub projektového manažmentu v štátnej správe RNDr. Zuzana Kajanová Obchodný register Súdny manažment Projekty Výmena údajov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní Pojednávacie miestnosti Súdne

Podrobnejšie

Mestský úrad v Banskej Bystrici Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Mestský úrad

Mestský úrad v Banskej Bystrici Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Mestský úrad Mestský úrad v Banskej Bystrici Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah 3.1.1. Reference kode SK_1520_1554 3.1.2. Title Mestský úrad v Banskej Bystrici 3.1.3. Date(s) (1901) 1923 1945

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 95/2017 Názov zákazky: Dodávka a osadenie

Podrobnejšie

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. 1 ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2012 (v zmysle zákona č. 317/2009

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. 1 ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2012 (v zmysle zákona č. 317/2009 ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. (v zmysle zákona č. 37/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Animátor v cestovnom ruchu Kód kvalifikácie C5169002-01430 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 5169002 / Animátor voľného času SK NACE

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

VZN ŽSK 20_2010

VZN ŽSK 20_2010 VZN 20/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Manažér v potravinárskej výrobe Kód kvalifikácie U1321001-00886 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 1321001 / Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe

Podrobnejšie

WEB_Správa ŠAp VK za r. 2014

WEB_Správa ŠAp VK za r. 2014 Správa o činnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici pobočky Veľký Krtíš v roku 2014 V personálnom stave v roku 2014 nedošlo k zmenám, plánované odborné úlohy pobočky ŠA plnili 4 zamestnanci zaradení

Podrobnejšie

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz ďalej len ( Zmluva ) medzi Prevádzkovateľ: Obchodné meno/názov: Obec Plechotice Sídlo: Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Štatutárny orgán: PaedDr. Marek Andráš, starosta IČO: 00331821 (ďalej len Prevádzkovateľ

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 26. 2. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 3.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 105 VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár Čl. I PREDSLOV...12 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK...14 ÚVOD...17 Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách - komentár Čl. I PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ

Podrobnejšie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV AKÝCHKOĽVEK FYZICKÝCH OSÔB, KTORÝCH ÚDAJE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY V RÁMCI

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV AKÝCHKOĽVEK FYZICKÝCH OSÔB, KTORÝCH ÚDAJE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY V RÁMCI INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV AKÝCHKOĽVEK FYZICKÝCH OSÔB, KTORÝCH ÚDAJE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY V RÁMCI PLNENIA SVOJICH ZÁKONNÝCH ÚLOH SPRACÚVA na nasledovné

Podrobnejšie

Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2011

Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2011 Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2014 Odborné činnosti v Štátnom archíve v Nitre, pobočka Bojnice v roku 2014 vykonávalo 5 pracovníkov v stálej štátnej službe a boli vykazované

Podrobnejšie

S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 2018 Marec 2019

S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 2018 Marec 2019 S P R Á V A o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za II. polrok 08 Marec 09 Obsah A Úvod... 3 B Vyhodnotenie kontrolnej činnosti... 3 B. Štruktúra kontrol vykonaných v II.

Podrobnejšie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Materiál číslo: 455/2018 Správ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Materiál číslo: 455/2018 Správ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 29.5.2018 Materiál číslo: 455/2018 Správa o kontrole vykonávania finančnej kontroly podľa zákona

Podrobnejšie

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Názov a sídlo organizácie Obec Lupoč Poradové číslo vnútorného predpisu 18/

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Názov a sídlo organizácie Obec Lupoč Poradové číslo vnútorného predpisu 18/ Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. Názov a sídlo organizácie Obec Lupoč Poradové číslo vnútorného predpisu 18/2016 Vypracovala : Dolnáková Jana Schválil : Koporec

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 806/2013

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z.

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - Badatelsky poriadok_2012

Microsoft Word - Badatelsky poriadok_2012 1 Divadelný ústav Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava BÁDATEĽSKÝ PORIADOK ARCHÍVU DIVADELNÉHO ÚSTAVU V Bratislave dňa 26. decembra 2011 2 BÁDATEĽSKÝ PORIADOK ARCHÍVU DIVADELNÉHO ÚSTAVU Článok 1 Úvodné

Podrobnejšie

1.prednáška

1.prednáška ÚČTOVNÍCTVO Vývoj účtovníctva Prvotnopospolná spoločnosť účtovníctvo splýva s ostatnými zložkami evidencie, je veľmi jednoduché (zárezy do stromov, kostí, kameňov), Starovek obrazcové písmo, papyrus, neskoršie

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 4188/2018 Lipták/298 15

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 4188/2018 Lipták/298 15 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 4188/2018 Lipták/298 15.02.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Interná smernica č

Interná smernica č Z á k l a d n á š k o l a Š t v r t e j s e d n i c e T a t r í n a Pionierska 351, 916 21 Čachtice I n t e r n á s m e r n i c a o slobodnom prístupe k informáciám Č. 2 / 2011 September 2011 Riaditeľ

Podrobnejšie

Obsah

Obsah ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Tatranská Lomnica 66 059 60 Vysoké Tatry Organizačný poriadok ŠTÁTNYCH LESOV TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA č. A/2012/197 zo dňa

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Informácia o spracúvaní osobných údajov Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. týmto s súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia európskeho parlamentu a

Informácia o spracúvaní osobných údajov Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. týmto s súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia európskeho parlamentu a Informácia o spracúvaní osobných údajov Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. týmto s súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu v zmysle 7 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochra

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu v zmysle 7 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochra Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu v zmysle 7 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie