Microsoft Word - Transparencies03.doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - Transparencies03.doc"

Prepis

1 3. prednáška Teória množín II relácie o operácie nad reláciami o rovnosť o usporiadanosť funkcie o zložená funkcia o inverzná funkcia. Verzia: Priesvitka: 1

2 Relácie Definícia. Nech X a Y sú dve množiny, relácia R je definovaná podmnožina karteziánskeho súčinu týchto množín R X Y X a b c X Y R d Y Znázornenie relácie R ako podmnožiny karteziánskeho súčinu (vytieňovaná R = d, 1,c, 2,b, 3,d, 3,a, 4,c, 4. { } oblasť) dvoch množín X a Y, ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) Verzia: Priesvitka: 2

3 Relácia R môže byť alternatívne zadaná pomocou charakteristickej funkcie R= x,y ; µ x,y = 1 {( ) R ( ) } 1 µ R ( x,y) = 0 ( ak ( x, y) R) ak ( x, y) R ( ) Hovoríme o binárnej relácii, každý element ( x,y) číslom µ ( ) { 01}. R x,y, R je ohodnotený binárnym Definícia 3.2. Inverzná relácia R -1 (k relácii R X Y) je určená pomocou y,x X Y x,y R usporiadaných dvojíc ( ), ktorých inverzia patrí do relácie ( ) 1 R = ( y,x );( x,y) R { } Verzia: Priesvitka: 3

4 Nech P,Q X Y, ktoré sú špecifikované pomocou charakteristických funkcií = {( ) µ P ( ) = 1} a Q ( x,y ); Q ( x,y) P x,y ; x,y { 1} = µ = Definícia. Relácia R = P Q sa nazýva zjednotenie relácií P a Q vtedy a len vtedy, ak platí P Q = x,y ; µ x,y = 1 {( ) P Q( ) } ( x,y) max ( x, y ), ( x,y) { } µ = µ µ P Q P Q Relácia R = P Q sa nazýva prienik relácií P a Q vtedy a len vtedy, ak platí P Q = x,y ; µ x,y = 1 Relácia R {( ) P Q( ) } ( x, y) min ( x, y ), ( x,y) { } µ = µ µ P Q P Q = P sa nazýva doplnok relácie P vtedy a len vtedy, ak P = x,y ; µ x,y = 1 P {( ) P ( ) } ( x,y) ( x,y) 1 P µ = µ Verzia: Priesvitka: 4

5 Príklad Nech X = { 123,, } a Y = { p,q}, relácie P a Q majú tvar P = {( 1,q ),( 2,p ),( 3,q) } a Q = ( 1,q ),( 2,p ),( 3,p) Zjednotenie a prienik týchto relácií sú { } = {( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 )} a P Q = ( 1,q ),( 2,p) P Q,q,,p,,p,,q Inverzné relácie sú špecifikované Doplnky k reláciám sú { } 1 = {( 1) ( 2) ( 3) } a 1 Q = ( q, 1 ), ( p, 2 ), ( p, 3 ) P q,, p,, q, { } = {( 1 ) ( 2 ) ( 3 )} a Q = ( 1,p ),( 2,q ),( 3,q) P,p,,q,,p { } Verzia: Priesvitka: 5

6 Verzia: Priesvitka: 6 Grafická repreztentácia relácií a operácií nad reláciami p q X A Y p q X B Y P Q p q X C Y P Q p q X D Y P Q p q X Y P p q X Y Q -1 Y E F p q X G Y p q X H Y P Q

7 Maticová reprezentácia relácie Nech X = { x,x,...,x } a Y { y,y,...,y } X 1 2 m = 1 2 n sú dve množiny s mohutnosťami = m resp. Y = n. Relácia R špecifikovaná nad týmito množinami má tvar ( i j) R( i j) { 1} R= x,y ; µ x,y = Definícia. Matica A reprezentuje reláciu R má m riadkov a n stĺpcov, jej maticové elementy sú špecifikované formulou ( ( ) ) 1 pre x i,y j R Aij =µ R ( x i,yj ) = 0 ( pre ( x ) ) i,y j R Verzia: Priesvitka: 7

8 Príklad Maticová reprezentácia relácií P a Q z predchádzajúceho príkladu má tvar = {( 1 )( 2 )( 3 )} a ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) P,q,,p,,q X Y { } Q =,q,,p,,p X Y 0 1 = A P, A Q 0 1 = Verzia: Priesvitka: 8

9 Kompozícia relácií { } { R 1} Definícia. Kompozícia dvoch relácií ( ) P ( ) 1 Q = ( y,z ); µ ( y,z) = 1 Y Z, označená R P Q ( x,z ); ( x,z) { Q } definovaná pomocou charakteristickej funkcie µ x,z = max min µ x,y, µ y,z ( ) ( ) ( ) P = x,y ; µ x,y = X Y a = = µ = { } R P Q y Alternatívne vyjadrenie kompozície dvoch relácií P a Q {( ); :( ) ( ) } R = P Q= x,z x X z Z y Y x,y P y,z Q tvoria usporiadanú dvojicu ( ), je V kompozícii R dva elementy x X a z Z x,z R vtedy a len vtedy, ak existuje taký medzielement y Y, pre ktorý platí, že x,y P y,z Q. ( ) a ( ) Verzia: Priesvitka: 9

10 Znázornenie kompozície dvoch relácií P a Q, výsledná relácia R obsahuje dvojicu (x,z) vtedy a len vtedy, ak existuje taký element y Y, že platí (x,y) P a (y,z) Q. X x ( x,z) R Y y ( x,y) P ( yz, ) Q Z z Verzia: Priesvitka: 10

11 Veta 3.1. Nech P, Q a R sú relácie definované nad takými množinami, aby nasledujúce operácie boli prípustné, potom platí ( ) P Q = Q P ( P Q) R= P ( Q R) P ( Q R) = ( P Q) ( P R) ( Q R) P= ( Q P) ( R P) P ( Q R) = ( P Q) ( P R) Q R P= Q P R P ( ) ( ) ( ) Verzia: Priesvitka: 11

12 Príklad = { }, Y = { y,y,y }, Z = { z,z,z } X x,x,x,x P X Y, Q Y Z A P =, A Q = Potom relácie P a Q majú tvar {( 1 1) ( 1 3) ( 2 3) ( 3 1) ( 3 2) ( 4 3) } P = x,y,x,y,x,y,x,y,x,y,x,y, Verzia: Priesvitka: 12

13 Kompozícia týchto relácií má tvar {( 1 1) ( 1 2) ( 2 2) ( 3 2) ( 3 3) } Q = y,z, y,z, y,z, y,z, y,z {( 1 1)( 1 2)( 1 3) ( 2 2) ( 2 3)( 3 1)( 3 2) ( 4 2) ( 4 3) } P Q = x,z, x,z, x,z, x,z, x,z, x,z, x,z, x,z, x,z Grafická interpretácia týchto relácií je znázornená na obrázku x 1 P y 1 y 1 Q z 1 x 2 y 2 y 2 z 2 x 3 y 3 y 3 z 3 x 4 A B x 1 x 2 x 3 x 4 P y 1 y 2 y 3 C Q x 1 z 1 x 2 z 2 x 3 z 3 x 4 Verzia: Priesvitka: 13 P Q D z 1 z 2 z 3

14 Vlastnosti relácií V tomto odseku budeme študovať diagonálne relácie P X X, ktoré sú definované ako podmnožina karteziánskeho súčinu X X. Definícia 3.6. Diagonálna relácia sa nazýva: x X x,x R, ( ) (1) reflexívna, ( ) ( ) (2) symetrická, ( x,y X) (( x,y) R ( y,x) R), (3) antisymetrická, ( ) ( ) ( ) (4) tranzitívna, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x,y X x,y R y,x R x = y, x,y,z X x,y R y,z R x,z R. Verzia: Priesvitka: 14

15 Príklad Nech X = R je množina reálnych čísel a diagonálna relácia P X Xmá interpretáciu x,y P x y (( ) ) ( ) Takto definovaná relácia P vyhovuje týmto podmienkam: (a) relácia P je reflexívna, pre každé reálne číslo x Xplatí x x, t. j. x,x P, ( ) (b) relácie P nie je symetrická, pretože pre x (c) relácia P je antisymetrická, z platnosti x a naopak, (d) relácia P je tranzitívna, z platnosti x y neimplikuje y x, y a y x plynie x = y, y a y z plynie x z. Verzia: Priesvitka: 15

16 Nech X { a,b,c,d} Príklad =, diagonálne relácia P X Xje špecifikovaná množinou P = {( a,a ),( a,b ),( a,c ),( b,a )(, b,c )(, b,d ),( d,d) } Táto relácia nespĺňa žiadnu vlastnosť z definície 3.6: (a) relácia P nie je reflexívna, ( b,b) P, (b) relácia P nie je symetrická, implikácia ( ) ( ) pravdivá, a,c P c,a P nie je (c) relácia P nie je antisymetrická, implikácia ( ) ( ) pravdivá, a,b, b,a P a = b nie je (d) relácia P nie je tranzitívna, implikácia ( )( ) ( ) pravdivá. a,b, b,d P a,d P nie je Verzia: Priesvitka: 16

17 Interpretácia diagonálnej relácie pomocou orientovaného grafu Relácia P X X má diagramatickú interpretáciu pomocou orientovaného grafu, V tomto prípade elementy množiny X sú vrcholy a usporiadané dvojice ( x,y) P sú orientované hrany, ktoré začínajú v x a končia v y. Vlastnosti diagonálnych relácií majú potom jednoduchú interpretáciu. Nech X { a,b,c,d} =, diagonálne relácia P X Xje špecifikovaná množinou P = {( a,a ),( a,b ),( a,c ),( b,a )(, b,c )(, b,d ),( d,d) } a b d c Verzia: Priesvitka: 17

18 (a) Relácia P je reflexívna, potom každý vrchol x X má slučku orientovanú hranu, ktorá začína a končí v tom istom vrchole. (b) Relácia P je symetrická, ak vrcholy x,y X sú spojené hranou ( x,y) P, potom existuje aj opačná hrana ( y,x) P. V tomto prípade symetrickej relácie, jej grafická interpretácia obsahuje hrany medzi vrcholmi x a y vždy po dvojiciach, t. j. existencia hrany (x,y) implikuje existenciu hrany (y,x), a naopak. (c) Relácia P je antisymetrická, medzi dvoma rôznymi vrcholmi x y nemôže existovať dvojica hrán (x,y) a (y,x). V prípade, že by existovala, potom z podmienky antisymtričnosti vyplýva, že x = y, čo je v spore s pôvodným predpokladom. (d) Relácia P je tranzitívna, z existencie hrán ( x,y ) a ( ) spoločný vrchol y a x z, vyplýva existencia hrany ( x,z ) y,z, ktoré majú Verzia: Priesvitka: 18

19 Nech X { a,b,c,d,e} Príklad =, diagonálna relácia definovaná nad touto množinou je určená grafom a b e c (1) relácia nie je reflexívna, potrebné slučky neexistujú na vrcholoch c a d, (2) relácia je symetrická, ak medzi vrcholmi x a y existuje hrana (x,y), potom existuje aj opačná hrana (y,x), (3) relácia nie je antisymetrická, z existencie dvojíc opačne orientovaných hrán na rôznych vrcholoch, nevyplýva rovnosť týchto dvoch vrcholov. (4) relácia nie je tranzitívna, pretože existencia hrán (e,a) a (a,d) neimplikuje existenciu hrany (e,d). Verzia: Priesvitka: 19 d

20 Relácia ekvivalentnosti Definícia. Diagonálna relácia P X X sa nazýva relácia ekvivalentnosti vtedy a len vtedy, ak je reflexívna, symetrická a tranzitívna. Reláciu ekvivalentnosti P budeme označovať symbolom, t. j. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x,y X x,y P x~ y Pomocou relácie ekvivalentnosti môžeme množinu X rozdeliť na dve disjunktívne podmnožiny X,X 1 2 X, kde X = X1 X2 a X1 X2 = x,y X1 x y x,y X2 x y x X y X x y ( ) ( ) ( ) 1 2 Verzia: Priesvitka: 20

21 Príklad Nech X = R je množina reálnych čísel, diagonálne relácia P X X je definovaná takto: x,y P x 2 = y 2 (( ) ) ( ) (1) Relácia P je reflexívna, pretože (2) relácia P symetrická, pretože x (3) relácia P je tranzitívna, pretože 2 2 x = x, pre každé x R, 2 2 = y implikuje y = x, x = y a y = z implikuje 2 2 x = z. 2 2 Z tohto vyplýva, že P je relácia ekvivalentnosti. Verzia: Priesvitka: 21

22 Definícia. Nech P je relácia ekvivalentnosti nad množinou X a nech x X. Trieda ekvivalentnosti [ x ], priradená elementu x, je množina všetkých možných elementov X, ktoré sú ekvivalentné danému elementu x x = y; x,y P { } [ ] ( ) Veta. Nech P X X je relácia ekvivalentnosti a nech x,y X x y x,y P. podmienka [ ] = [ ] je splnená vtedy a len vtedy, ak ( ). Potom Veta. Nech P X X je relácia ekvivalentnosti, potom množina X má disjunktný rozklad pomocou všetkých rôznych tried ekvivalentnosti X = x y... z [ ] [ ] [ ] Verzia: Priesvitka: 22

23 Príklad Nech X = R je množina reálnych čísel, relácia P X X je definovaná (( x,y) P) integer ( x) = integer ( y) ( ) kde funkcia integer(x) je definovaná ako maximálne celé číslo, ktoré je menšie alebo rovné reálnemu číslu x integer() x 2 [] 2 1 [ 1] -2 [-2] -1 [-1] -1-2 [0] i x [ ] [ 2] [ 1] [ 0] [ 1] [ 2] R = i = Verzia: Priesvitka: 23

24 Relácia čiastočného usporiadania Pre mnohé množiny je možné definovať reláciu usporiadania jej elementov. Tak napríklad, množina reálnych čísel R majú prirodzené usporiadanie svojich elementov pomocou relácie (pozri príklad 3.4). Táto relácia je reflexívna, antisymetrická a tranzitívna. Definícia. Relácia P X X sa nazýva čiastočné usporiadanie vtedy a len vtedy, ak je reflexívna, antisymetrická a tranzitívna. Množina X spolu s touto reláciou sa nazýva čiastočne usporiadaná množina (poset). Verzia: Priesvitka: 24

25 Príklad { } (1) Nech F je rodina podmnožín univerza U, F X; X ( U) = P. Pomocou množinovej relácie môžeme nad touto rodinou F definovať reláciu P tak, že (( X,Y ) P) ( X Y ). Ľahko sa presvedčíme, že táto relácia je čiastočne usporiadanie, je reflexívna, antisymetrická a tranzitívna. (2) Nech X = = { 1234,,,,...} N je množina kladných celých čísel. Definujme nad touto množinou reláciu P N N pomocou pojmu deliteľnosti; (( m,n) P) ( m je deliteľné n). Tak napríklad, pre X = { ,,,,, } relácia P obsahuje dvojice {( 11) ( 22)( 33)( 44) ( 55) ( 66) ( 21) ( 31)( 41)( 42) ( 51) ( 61) ( 62) ( 63) } P =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Táto relácia je čiastočné usporiadanie, pretože je reflexívna, antisymetrická a tranzitívna. Verzia: Priesvitka: 25

26 Maximálny a minimálny element Definícia. Nech P X X je čiastočné usporiadanie. Maximálny element (ak existuje) xmax X je určený podmienkou x x,x, P (( max ) ) Minimálny element (ak existuje) xmin X je určený podmienkou x x,x P (( min ) ) Táto definícia maximálneho elementu x max X je založená na podmienke, že neexistuje taký element x X, ktorý by bol väčší ako element x max. Podobne, pre minimálny element x min X neexistuje taký element x X, ktorý by bol menší ako x min. Verzia: Priesvitka: 26

27 Študujme množinu X { 123,, } možné podmnožiny X P Príklad =, jej potenčná množina P(X) obsahuje všetky { } ( X ) =, { 1},{ 2},{ 3},{ 12, },{ 13, },{ 2, 3},{ 12,, 3} Čiastočne usporiadanie nad touto potenčnou množinou je relácia, potom maximálny (minimálny) element je {1,2,3} ( ). Verzia: Priesvitka: 27

28 Nech pre X { ,,,,, } ( m,n) P m je deliteľné n ( ) ( ) Príklad = relácia P deliteľnosti obsahuje dvojice, potom {( 11) ( 22)( 33)( 44)( 55) ( 66) ( 21) ( 31)( 41)( 42) ( 51) ( 61) ( 62) ( 63) } P =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Táto relácia je čiastočné usporiadanie, pretože je reflexívna, antisymetrická a tranzitívna. Maximálny prvok je 1 a minimálne prvky sú 4, 5 a 6. Verzia: Priesvitka: 28

29 Hasseho diagramy Nech P je čiastočne usporiadaná množina s reláciou P X X. Hovoríme, že element y je pokrytý elementom x vtedy, ak ( x,y) P a neexistuje taký element z, P z,y P pre ktorý súčasne platí ( x,z) a ( ) y x Hasseho diagram relácie čiastočného usporiadania P X X obsahuje vrcholy, ktoré sú stotožnené s elementmi z X; pričom dva vrcholy x,y X sú spojené x,y P vtedy a len vtedy, ak element y pokrýva element x. hranou ( ) Poznámka: Hasseho diagram relácie čiastočného usporiadanie neobsahuje hrany, ktoré sú dôsledkom tranzitívnosti relácie. Verzia: Priesvitka: 29 z

30 Príklad Nakreslite Hasseho diagram relácie čiastočného usporiadania P deliteľnosti X = ,,,,,, relácia obsahuje dvojice potom { } (( m,n) P) ( m je deliteľné n) {( 11) ( 22)( 33)( 44)( 55) ( 66) ( 21) ( 31)( 41)( 42) ( 51) ( 61) ( 62) ( 63) } P =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Verzia: Priesvitka: 30

31 Príklad ( ) Hasseho diagram pre množiny X { a,b,c} = P, ktorá je čiastočne usporiadaná pomocou relácie je znázornený na obrázku { abc,, } { ab, } { ac, } { bc, } { a } { b } {} c Verzia: Priesvitka: 31

32 Hasseho diagram pre reláciu čiastočného usporiadania P nad konečnou množinou X ukazuje jasne maximálne a minimálne prvky. Veta. Každá relácia čiastočného usporiadania P X X obsahuje aspoň jeden minimálny element a aspoň jeden maximálny element. Nech a1 X, ak je tento element minimálny, dôkaz je dokončený. V opačnom prípade existuje a 2 X taký, že ( a,a 2 1) P. Element a 2 je buď minimálny alebo ak nie, potom existuje taký element a 3 X, že ( a,a 3 2) P. Pretože množina X má konečný počet elementov, tento proces predlžovania smerom dole, musí byť v nejakom momente ukončený elementom, ktorý je minimálny. Podobným spôsobom môžeme zostrojiť element, ktorý je maximálny. Verzia: Priesvitka: 32

33 Funkcie Pojem funkcie (alebo zobrazenia) patrí medzi základné pojmy matematiky. V matematike pod funkciou f rozumieme jednoznačný predpis pomocou ktorého každému argumentu x z množiny A priradíme práve jednu funkčnú hodnotu označenú f(x) z množiny B f : A B A B x y=f() x ( ( )) { } f = x, f x ;x A Verzia: Priesvitka: 33

34 Definícia Relácia f A B sa nazýva funkcia vtedy a len vtedy, ak pre každé x A existuje práve jedno y B x,y f také, že ( ) ( ) x! y x,y f Množina A sa nazýva doména funkcie f, dom(f), a množina B sa nazýva kodoména funkcie f, codom(f). Ak ( x,y) F, potom x sa nazýva argument a y sa nazýva funkčná hodnota (obraz). Funkcia sa taktiež nazýva zobrazenie alebo transformácia. Verzia: Priesvitka: 34

35 Znázornenie funkcie f A B, pre každé x A existuje práve jedno y B také, že ( x,y) { } f, f = ( x,y ),x,y ( ),x,y ( ),x,y ( ),x,y ( ) x 1 A B y 1 x 2 y 2 x 3 y 3 x 4 y 4 x 5 Verzia: Priesvitka: 35

36 Definícia funkcie nezabezpečuje, aby množina funkčných hodnôt f A f x;x A bola totožná s množinou B, vo všeobecnosti platí len { } ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { } B = codom f = f A = f x ;x A B A f B x y=f() x dom( f ) B= ' co dom( f ) =f( A) Verzia: Priesvitka: 36

37 Definícia. Hovoríme, že dve funkcie f : A B a g : A B sa rovnajú vtedy a len vtedy, ak súčasne platí (1) A = A a B = B, x A f x = g x. ( ) (2) ( ) ( ) ( ) Definícia. Hovoríme, že funkcia ia : A A je jednotková vtedy a len vtedy, ak x A i x = x ( ) ( ) A ( ) Doména a kodoména sú si rovné, ( ) ( ) dom i = codom i = A A A Verzia: Priesvitka: 37

38 Zložená funkcia Majme dve funkcie f : A B a g : B C, kompozíciou týchto dvoch funkcií vytvoríme novú funkciu h = f g: A C, ktorá sa nazýva zložená funkcia. A f B g C x y z h Zložená funkcia existuje len vtedy, keď prienik kodomény funkcie f a domény codom f dom g. funkcie g je neprázdny, ( ) ( ) Verzia: Priesvitka: 38

39 Definícia. Hovoríme, že kompozíciou funkcií f : A B a g : B zložená funkcia h = g f : A C, vtedy a len vtedy, ak ( ) ( )( ) C ( ) (( ) ) { } h = g f = x,z A C; y B x,y f y,z g vznikne Z tejto definície priamo plynie, že zložená funkcia h = g f existuje len vtedy, ak pre danú dvojicu ( x,z) A Cexistuje taký element y B, pre ktorý súčasne platí f y,z g codom f dom g. ( x,y) a ( ), alebo ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ) g f x = h x = g f x = z Verzia: Priesvitka: 39

40 Študujme dve funkcie f: + 0 ( ) Príklad 2 (1) R R { }, ktorej analytický tvar je f ( x) = x, jej doména je dom( f ) = R množina reálnych čísel a kodoména je ( ) = R { 0} množina nezáporných reálnych čísel. ( ) ( { }) codom f + (2) g: R+ { 0} R + 0, ktorej analytický tvar je g ( x) rovnakú doménu a kodoménu ( ) = ( ) = R { 0} nezáporných reálnych čísel. dom g codom g + y f( x)= x 2 gx ()= x = x, táto má, množinu x Verzia: Priesvitka: 40

41 ( ) 2 Prvá zložená funkcia má tvar h( x) g f ( x) x x dom( h ) = R a kodoména je codom( h ) = R + { 0} reálnych čísel R na množinu nazáporných reálnych čísel R + { 0} funkcie h( x) = x je znázornený na obrázku = = =, jej doména je, t. j. zobrazuje množinu. Priebeh y h( x)= x x Verzia: Priesvitka: 41

42 ( ) ( ) 2 = = =, táto funkcia má Druhá zložená funkcia má tvar h ( x) f g( x) x x rovnakú doménu a kodoménu, ( ) = ( ) = R { 0} dom h codom h +, t. j. zobrazuje lineárne množinu nezáporných reálnych čísel na tú istú podmnožinu. Priebeh funkcie f ( x) = x je znázornený na obrázku y h'( x)= x x Zložené funkcie h( x ) a h ( x) sa nerovnajú, dom( h) dom( h ). Verzia: Priesvitka: 42

43 Inverzná funkcia Definícia Funkcia f : A B sa nazýva jedno-jednoznačná vtedy a len vtedy, ak vyhovuje podmienke x,x A x x f x f x ( ) ( ) ( ) ( ) Spojením tejto podmienky s podmienkou jednoznačnosti dostaneme ( ) ( x,x A) ( x x ) f ( x) f ( x ) ( ) To znamená, že podmienka rôznosti argumentov je ekvivalentná podmienke rôznosti ich funkčných hodnôt. Verzia: Priesvitka: 43

44 Schématické znázornenie jedno-jednoznačnej funkcie f : A B a A B 1 b c d e Ku každému argumentu je priradená práve jedna funkčná hodnota, a taktiež aj naopak, ku každej funkčnej hodnote existuje práve jeden argument. Verzia: Priesvitka: 44

45 Definícia. Jedno-jednoznačná funkcia f : A B sa nazýva bijekcia vtedy a len vtedy, ak pre každý element y B existuje v množine A taký element x, že y = f x. ( ) Definícia. Hovoríme, že k funkcii f : A B existuje inverzná funkcia f 1 : B A vtedy a len vtedy, ak je funkcia f bijekcia. Na základe tejto definície máme definotoricky zabezpečenú existenciu inverznej funkcie. Verzia: Priesvitka: 45

46 Veta 3.6. Nech funkcia f : A B je bijektívna, potom inverzná funkcia f 1 : B A vyhovuje týmto podmienkam ( 1 ( )) = B ( ) 1 ( ( )) = ( ) f f x i x f f x i x kde i X je jednotková funkcia nad doménou X. A Verzia: Priesvitka: 46

47 Verzia: Priesvitka: 47 Diagramy A a B znázorňujú zobrazenia f a f -1. Diagram C znázorňuje zloženú funkciu 1 : A h f f i A A = =, diagram D znázorňuje zloženú funkciu 1 : B h f f i B B = =. a b c d e A B a b c d e A A B f f -1 a b c d e A B D f a b c d e A B f B f -1 a b c d e A B f C

48 Príklad Zostrojte inverznú funkciu k funkcii f ( x) 1 = 1 + e x Táto funkcia zobrazuje doménu dom( f ) = R na kodoménu codom( f ) = ( 01, ). Funkcia je monotónne rastúca a vyhovuje asymptotickým podmienkam f ( ) = 1 a f ( ) = 0. Z monotónnosti vyplýva, že funkcia je jedno-jednoznačná, čiže k nej existuje inverzná funkcia, 1 x f ( x) = ln 1 x Verzia: Priesvitka: 48

49 Priebehy funkcií (A) f ( x) 1 ( 1 e x ) = + a (B) f 1 ( x) = lnx ( 1 x) y 1 y x 1 x A B Verzia: Priesvitka: 49

50 Na záver budeme počítať zložené funkcie f ( f 1 ( x )) = = = = ( 1 1 exp f ( x) ) 1 exp( ln x ( 1 x) ) 1 x x x ( ( )) 1 1 f ( x) 1+ e 1+ e 1 f ( x) 1 1 e 1+ x e 1+ e x x 1 x f f x = ln = ln = ln = lne = x x x Verzia: Priesvitka: 50

Microsoft Word - skripta3b.doc

Microsoft Word - skripta3b.doc 6. Vlastnosti binárnych relácií V tejto časti sa budeme venovať šiestim vlastnostiam binárnych relácií. Najprv si uvedieme ich definíciu. Reláciu R definovanú v množine M nazývame: a ) reflexívnou, ak

Podrobnejšie

Microsoft Word - Algoritmy a informatika-priesvitky02.doc

Microsoft Word - Algoritmy a informatika-priesvitky02.doc 3. prednáška Teória množín I množina operácie nad množinami množinová algebra mohutnosť a enumerácia karteziánsky súčin Priesvtika: 1 Definícia množiny Koncepcia množiny patrí medzi základné formálne prostriedky

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zaver.pisomka_januar2010.doc

Microsoft Word - Zaver.pisomka_januar2010.doc Písomná skúška z predmetu lgebra a diskrétna matematika konaná dňa.. 00. príklad. Dokážte metódou vymenovaním prípadov vlastnosť: Tretie mocniny celých čísel sú reprezentované celými číslami ktoré končia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Argumentation_presentation.doc

Microsoft Word - Argumentation_presentation.doc ARGUMENTÁCIA V. Kvasnička Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU Seminár UI, dňa 21.11.2008 Priesvitka 1 Úvodné poznámky Argumentácia patrí medzi dôležité aspekty ľudskej inteligencie. Integrálnou súčasťou

Podrobnejšie

8 Cvičenie 1.1 Dokážte, že pre ľubovoľné body X, Y, Z platí X + Y Z = Z + Y X. 1.2 Dokážte, že pre ľubovoľné body A, B, D, E, F, G afinného priestoru

8 Cvičenie 1.1 Dokážte, že pre ľubovoľné body X, Y, Z platí X + Y Z = Z + Y X. 1.2 Dokážte, že pre ľubovoľné body A, B, D, E, F, G afinného priestoru 8 Cvičenie 1.1 Dokážte, že pre ľubovoľné body X, Y, Z platí X + Y Z = Z + Y X. 1. Dokážte, že pre ľubovoľné body A, B, D, E, F, G afinného priestoru P platí F B = F A, BD = AE, DG = EG F = G. 1.3 Dokážte

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Súradnicové sústavy a zobrazenia Súradnicové sústavy v rovine (E 2 ) 1. Karteziánska súradnicová sústava najpoužívanejšia súradnicová sústava; určená začiatkom O, kolmými osami x, y a rovnakými jednotkami

Podrobnejšie

Axióma výberu

Axióma výberu Axióma výberu 29. septembra 2012 Axióma výberu Axióma VIII (Axióma výberu) ( S)[( A S)(A ) ( A S)( B S)(A B A B = ) ( V )( A S)( x)(v A = {x})] Pre každý systém neprázdnych po dvoch disjunktných množín

Podrobnejšie

1

1 ADM a logika 5. prednáška Sémantické tablá priesvitka 1 Úvodné poznámky Cieľom dnešnej prednášky je moderná sémantická metóda verifikácie skutočnosti, či formula je tautológia alebo kontradikcia: Metóda

Podrobnejšie

1. KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1. Nájdite výsledok operácie v tvare x+yi, kde x, y R. a i (5 2i)(4 i) b. i(1 + i)(1 i)(1 + 2i)(1 2i) (1 7i) c. (2+3i) a+bi d

1. KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1. Nájdite výsledok operácie v tvare x+yi, kde x, y R. a i (5 2i)(4 i) b. i(1 + i)(1 i)(1 + 2i)(1 2i) (1 7i) c. (2+3i) a+bi d KOMPLEXNÉ ČÍSLA Nájdite výsledok operácie v tvare xyi, kde x, y R 7i (5 i)( i) i( i)( i)( i)( i) ( 7i) (i) abi a bi, a, b R i(i) 5i Nájdite x, y R také, e (x y) i(x y) = i (ix y)(x iy) = i y ix x iy i

Podrobnejšie

9. kapitola Maticová algebra II systém lineárnych rovníc, Frobeniova veta, Gaussova eliminačná metóda, determinanty 1. Systém lineárnych rovníc Systém

9. kapitola Maticová algebra II systém lineárnych rovníc, Frobeniova veta, Gaussova eliminačná metóda, determinanty 1. Systém lineárnych rovníc Systém 9. kapitola Maticová algebra II systém lineárnych rovníc, Frobeniova veta, Gaussova eliminačná metóda, determinanty. Systém lineárnych rovníc Systém lineárnych rovníc, ktorý obsahuje m rovníc o n neznámych

Podrobnejšie

Poznámky k cvičeniu č. 2

Poznámky k cvičeniu č. 2 Formálne jazyky a automaty (1) Zimný semester 2017/18 Zobrazenia, obrazy a inverzné obrazy Poznámky k cvičeniu č. 2 Peter Kostolányi 4. októbra 2017 Nech f : X Y je zobrazenie. Obraz prvku x X pri zobrazení

Podrobnejšie

Klasická metóda CPM

Klasická metóda CPM Operačná analýza 2-02a Klasická metóda CPM Úvod Je daná úloha časového plánovania U s množinou elementárnych činností E a reálnou funkciou c: E R ktorá každej činnosti A E priradí jej dobu trvania c(a).

Podrobnejšie

Matematika 2 - cast: Funkcia viac premenných

Matematika 2 - cast: Funkcia viac premenných Matematika 2 časť: Funkcia viac premenných RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Spojitosť

Podrobnejšie

Študent 1. kapitola Maticová algebra I 1.1 Definícia matice V mnohých prípadoch dáta majú štruktúru dvojrozmernej tabuľky, ktorá má m riadkov a n stĺp

Študent 1. kapitola Maticová algebra I 1.1 Definícia matice V mnohých prípadoch dáta majú štruktúru dvojrozmernej tabuľky, ktorá má m riadkov a n stĺp Študent. kapitola Maticová algebra I. Definícia matice V mnohých prípadoch dáta majú štruktúru dvojrozmernej tabuľky, ktorá má m riadkov a n stĺpcov. Jednoduchý príklad dát tohto druhu je tabuľka, ktorá

Podrobnejšie

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, pričom to je veľmi dôležitá súčasť úlohy. Body sa udeľovali

Podrobnejšie

Microsoft Word - 8.cvicenie.doc

Microsoft Word - 8.cvicenie.doc Cvičenie Cvičenie 8.. ko je šecifikovaný argument? Riešenie. rgument je usoriadaná dvojica = ( Φ, ), kde {,,, } Φ = ϕ ϕ ϕ n je teória tvorená množinou formúl, ktorá vyhovuje odmienkam: () Φ (odmienka konzistentnosti),

Podrobnejšie

III. Diferenciálny počet funkcie viac premenných (Prezentácia k prednáškam, čast B) Matematická analýza IV (ÚMV/MAN2d/10) RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

III. Diferenciálny počet funkcie viac premenných (Prezentácia k prednáškam, čast B) Matematická analýza IV (ÚMV/MAN2d/10) RNDr. Lenka Halčinová, PhD. III. Diferenciálny počet funkcie viac premenných (Prezentácia k prednáškam, čast B) (ÚMV/MAN2d/10) lenka.halcinova@upjs.sk 11. apríla 2019 3.3 Derivácia v smere, vzt ah diferenciálu, gradientu a smerovej

Podrobnejšie

Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006

Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 1. 3. marca 2006 2. 10. marca 2006 c RNDr. Monika Molnárová, PhD. Obsah 1 Aritmetické vektory a matice 4 1.1 Aritmetické vektory........................

Podrobnejšie

Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú in

Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú in Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú intuitívne jasné a názorné napr. prirodzené čísla, zlomok,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Final_test_2008.doc

Microsoft Word - Final_test_2008.doc Záverečná písomka z Matematiky pre kog. vedu konaná dňa 3. 1. 008 Príklad 1. Odpovedzte na otázky z výrokovej logiky: (a Ako je definovaná formula (b Aký je rozdiel medzi tautológiou a splniteľnou formulou

Podrobnejšie

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom 2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom l nazývame dotyčnicou krivky f v bode P. Pre daný bod

Podrobnejšie

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 63. ročník Matematickej olympiády 2013/2014 Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Dokážte, že kladné re

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 63. ročník Matematickej olympiády 2013/2014 Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Dokážte, že kladné re SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 63. ročník Matematickej olympiády 2013/2014 Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Dokážte, že kladné reálne čísla a, b, c spĺňajú rovnicu a 4 + b 4 + c 4

Podrobnejšie

Informačná a modelová podpora pre kvantifikáciu prvkov daňovej sústavy SR

Informačná a modelová podpora pre kvantifikáciu prvkov daňovej sústavy SR Nelineárne optimalizačné modely a metódy Téma prednášky č. 5 Prof. Ing. Michal Fendek, CSc. Katedra operačného výskumu a ekonometrie Ekonomická univerzita Dolnozemská 1 852 35 Bratislava Označme ako množinu

Podrobnejšie

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník MO Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Určte všetky trojice (a, b, c) kladných r

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník MO Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Určte všetky trojice (a, b, c) kladných r SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 009/010 59. ročník MO Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Určte všetky trojice (a, b, c) kladných reálnych čísel, ktoré sú riešením sústavy rovníc a b c

Podrobnejšie

Priebeh funkcie

Priebeh funkcie Technická univerzita Košice monika.molnarova@tuke.sk Obsah 1 Monotónnosť funkcie Lokálne extrémy funkcie Globálne (absolútne) extrémy funkcie Konvexnosť a konkávnosť funkcie Monotónnosť funkcie Monotónnosť

Podrobnejšie

Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 7 MATEMATICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčnéh

Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 7 MATEMATICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčnéh 7 MTEMTICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčného obvodu. Konečný automat je usporiadaná pätica = (X, S, Y, δ, λ,) (7.) kde X je konečná neprázdna

Podrobnejšie

Zeszyty Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2013 Konštrukcie magických obdĺžnikov Marián Trenkler Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok Hrabovsk

Zeszyty Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2013 Konštrukcie magických obdĺžnikov Marián Trenkler Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok Hrabovsk Zeszyty Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2013 Konštrukcie magických obdĺžnikov Marián Trenkler Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovakia e-mail: marian.trenkler@ku.sk

Podrobnejšie

Microsoft Word - 16.kapitola.doc

Microsoft Word - 16.kapitola.doc 6. kapitola Logická teória diagnózy zložitých systémov 6. Úvodné poznámky tanovenie diagnózy zložitých systémov v medicíne u človeka, veľkých výrobných zariadení, elektronických obvodov, a pod.) patrí

Podrobnejšie

B5.indd

B5.indd Úvod do limitných prechodov Vladimír Janiš ÚVOD DO LIMITNÝCH PRECHODOV Autor: doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. Recenzenti: doc. RNDr. Martin Kalina, CSc. RNDr. Pavol Krá, PhD. Vydavate : Belianum. Vydavate

Podrobnejšie

Microsoft Word - Diskusia11.doc

Microsoft Word - Diskusia11.doc Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky MATEMATIKA - 011 sem vlepiť čiarový kód uchádzača Test obsahuje 30 úloh. Na jeho vypracovanie máte 90 minút. Každá úloha spolu

Podrobnejšie

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Grupy a podgrupy 4 2

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Grupy a podgrupy 4 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Predhovor...................................... 3 1.2 Sylaby a literatúra................................. 3 2 Grupy a podgrupy 4 2.1 Základné vlastnosti grúp..............................

Podrobnejšie

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohľadu metódy konečných prvkov 19. konference pro studenty matematiky Michal Eliaš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra matematiky 7. 9. 6. 2011

Podrobnejšie

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Základné označenia

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Základné označenia Obsah 1 Úvod 3 1.1 Predhovor...................................... 3 1.2 Sylaby a literatúra................................. 4 1.3 Základné označenia................................. 4 2 Množiny a zobrazenia

Podrobnejšie

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Základné označenia

Obsah 1 Úvod Predhovor Sylaby a literatúra Základné označenia Obsah 1 Úvod 3 1.1 Predhovor...................................... 3 1.2 Sylaby a literatúra................................. 4 1.3 Základné označenia................................. 4 2 Množiny a zobrazenia

Podrobnejšie

1-INF-155 Algebra 2 Martin Sleziak 10. februára 2013

1-INF-155 Algebra 2 Martin Sleziak 10. februára 2013 1-INF-155 Algebra 2 Martin Sleziak 10. februára 2013 Obsah 1 Úvod 4 1.1 Predhovor...................................... 4 1.2 Sylaby a literatúra................................. 4 2 Grupy a podgrupy 5

Podrobnejšie

1

1 1. CHARAKTERISTIKA DIGITÁLNEHO SYSTÉMU A. Charakteristika digitálneho systému Digitálny systém je dynamický systém (vo všeobecnosti) so vstupnými, v čase premennými veličinami, výstupnými premennými veličinami

Podrobnejšie

Informačné technológie

Informačné technológie Informačné technológie Piatok 15.11. 2013 Matúš Péči Barbora Zahradníková Soňa Duchovičová Matúš Gramlička Začiatok/Koniec Z K Vstup/Výstup A, B Načítanie vstupných premenných A, B resp. výstup výstupných

Podrobnejšie

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy) alebo analyticky (výpočet súradníc bodov elipsy).

Podrobnejšie

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p 4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia pre funkcie viacerých premenných je univerzálna metóda,

Podrobnejšie

Prenosový kanál a jeho kapacita

Prenosový kanál a jeho kapacita Prenosový kanál a jeho kapacita Stanislav Palúch Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita 5. mája 2011 Stanislav Palúch, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita Prenosový kanál a

Podrobnejšie

Príklady Cvičenie 1 V krúžku je 20 študentov, ktorí sa zúčastnili skúšky z predmetu XX. Hodnotenie každého z nich je prvok z množiny H ta, B, C, D, E,

Príklady Cvičenie 1 V krúžku je 20 študentov, ktorí sa zúčastnili skúšky z predmetu XX. Hodnotenie každého z nich je prvok z množiny H ta, B, C, D, E, Príklady Cvičenie 1 V krúžku je 20 študentov, ktorí sa zúčastnili skúšky z predmetu XX. Hodnotenie každého z nich je prvok z množiny H ta, B, C, D, E, F Xu. Označme množinu študentov S. a) Môže byt zobrazenie

Podrobnejšie

Relačné a logické bázy dát

Relačné a logické bázy dát Unifikácia riešenie rovníc v algebre termov Ján Šturc Zima, 2010 Termy a substitúcie Definícia (term): 1. Nech t 0,..., t n -1 sú termy a f je n-árny funkčný symbol, potom aj f(t 0,..., t n -1 ) je term.

Podrobnejšie

Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1

Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1 Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1 A Pomocou Charpitovej metódy vyriešte rovnicu. x u x + y u y = u u x y u 2 = xy u u x y 3. u 2 y = u y u 4. u 2 x = u x u u x = B.

Podrobnejšie

Microsoft Word - FRI”U M 2005 forma B k¾úè.doc

Microsoft Word - FRI”U M 2005 forma B k¾úè.doc Fakulta riadenia a informatik Žilinskej univerzit ( ) ( 6 ) 6 = 3 () 8 (D) 8 m Závislosť hmotnosti m častice od jej rýchlosti v je vjadrená vzťahom m =, kde m je v c pokojová hmotnosť častice, c je rýchlosť

Podrobnejšie

2-UMA-115 Teória množín Martin Sleziak 21. októbra 2010

2-UMA-115 Teória množín Martin Sleziak 21. októbra 2010 2-UMA-115 Teória množín Martin Sleziak 21. októbra 2010 Obsah 1 Úvod 4 1.1 Predhovor...................................... 4 1.2 Sylaby a literatúra................................. 5 1.2.1 Literatúra..................................

Podrobnejšie

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, ked sú velké

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu   v limite, ked sú velké o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, keď sú veľké o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, keď sú veľké zaujímavé, ale len pre matematikov... NIE! o tom, ako

Podrobnejšie

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc 6 téma: Výrazy a vzorce I Úlohy na úvod 1 1 Zistite definičný obor výrazu V = 4 Riešte sústavu 15 = 6a + b, = 4a c, 1 = 4a + b 16c Rozložte na súčin výrazy a) b 4 a 18, b) c 5cd 10c d +, c) 6 1 s + z 4

Podrobnejšie

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZNAČIEK A VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA A. Grafické znázornenie značiek schváleného typu a osobitných značiek 1. Národné značky 1.1 Gr

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZNAČIEK A VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA A. Grafické znázornenie značiek schváleného typu a osobitných značiek 1. Národné značky 1.1 Gr GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZNAČIEK A VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA A. Grafické znázornenie značiek schváleného typu a osobitných značiek 1. Národné značky 1.1 Grafické znázornenie národnej značky schváleného typu

Podrobnejšie

A 1

A 1 Matematika A :: Test na skúške (ukážka) :: 05 Daná je funkcia g : y 5 arccos a) Zistite oblasť definície funkcie b) vyjadrite inverznú funkciu g Zistite rovnice asymptot (so smernicou bez smernice) grafu

Podrobnejšie

Paralelné algoritmy, cast c. 2

Paralelné algoritmy, cast c. 2 Paralelné algoritmy, čast č. 2 František Mráz Kabinet software a výuky informatiky, MFF UK, Praha Paralelné algoritmy, 2009/2010 František Mráz (KSVI MFF UK) Paralelné algoritmy, čast č. 2 Paralelné algoritmy,

Podrobnejšie

Pokrocilé spracovanie obrazu - Fourierová transformácia

Pokrocilé spracovanie obrazu - Fourierová transformácia Pokročilé spracovanie obrazu - Fourierová transformácia Ing. Viktor Kocur viktor.kocur@fmph.uniba.sk DAI FMFI UK 29.11.2017 Obsah 1 Segmentácia O čo ide 2 Watershed Princíp Postup 3 k-means clustering

Podrobnejšie

Funkcie viac premenných

Funkcie viac premenných Funkcie viac premenných January 21, 215 Regulárne zobrazenia Nech je zobrazenie X = Φ(T) dané rovnicami: x 1 = ϕ 1 (t 1, t 2,, t n), x 2 = ϕ 2 (t 1, t 2,, t n), x n = ϕ n(t 1, t 2,, t n), a ak majú funkcie

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí  Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Pokrocilé programovanie XI - Diagonalizácia matíc

Pokrocilé programovanie XI - Diagonalizácia matíc Pokročilé programovanie XI Diagonalizácia matíc Peter Markoš Katedra experimentálnej fyziky F2-523 Letný semester 2015/2016 Obsah Fyzikálne príklady: zviazané oscilátory, anizotrópne systémy, kvantová

Podrobnejšie

S rok 2 roky t = 4 1 rok MATEMATIKA I A REPETITÓRIUM Z MATEMATIKY pre Hospodársku informatiku Monika Molnárová Košice 2018

S rok 2 roky t = 4 1 rok MATEMATIKA I A REPETITÓRIUM Z MATEMATIKY pre Hospodársku informatiku Monika Molnárová Košice 2018 S 230 280 270 0 1 2 3 4 5 1 rok 2 roky t = 4 1 rok MATEMATIKA I A REPETITÓRIUM Z MATEMATIKY pre Hospodársku informatiku Monika Molnárová Košice 2018 MATEMATIKA I A REPETITÓRIUM Z MATEMATIKY pre Hospodársku

Podrobnejšie

Čo sú pojmové mapy 1 Charakterizácia pojmových máp pojmové mapy sú diagramy, ktoré vyjadrujú podstatné vzťahy medzi pojmami vo forme tvrdení. Tvrdenia

Čo sú pojmové mapy 1 Charakterizácia pojmových máp pojmové mapy sú diagramy, ktoré vyjadrujú podstatné vzťahy medzi pojmami vo forme tvrdení. Tvrdenia Čo sú pojmové mapy 1 Charakterizácia pojmových máp pojmové mapy sú diagramy, ktoré vyjadrujú podstatné vzťahy medzi pojmami vo forme tvrdení. Tvrdenia sú v nich reprezentované stručne charakterizovanými

Podrobnejšie

Úvodná prednáška z RaL

Úvodná prednáška z RaL Rozvrhovanie a logistika Základné informácie o predmete Logistika a jej ciele Štruktúra činností výrobnej logistiky Základné skupiny úloh výrobnej logistiky Metódy používané na riešenie úloh výrobnej logistiky

Podrobnejšie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY SYMETRICKÉ POLYNÓMY A ROZKLAD POLYNÓMU NA IREDUCIBILNÉ ČINITELE BAKALÁRSKA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY SYMETRICKÉ POLYNÓMY A ROZKLAD POLYNÓMU NA IREDUCIBILNÉ ČINITELE BAKALÁRSKA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY SYMETRICKÉ POLYNÓMY A ROZKLAD POLYNÓMU NA IREDUCIBILNÉ ČINITELE BAKALÁRSKA PRÁCA 2014 BYSTRÍK KUBALA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V

Podrobnejšie

Neineárne programovanie zimný semester 2018/19 M. Trnovská, KAMŠ, FMFI UK 1

Neineárne programovanie zimný semester 2018/19 M. Trnovská, KAMŠ, FMFI UK 1 Neineárne programovanie zimný semester 2018/19 M. Trnovská, KAMŠ, FMFI UK 1 Metódy riešenia úloh nelineárneho programovania využívajúce Lagrangeovu funkciu 2 Veta: Bod ˆx je optimálne riešenie úlohy (U3)

Podrobnejšie

Microsoft Word - mnohouholnik.doc

Microsoft Word - mnohouholnik.doc Výpočet obsahu mnohouholníka Mnohouholník je daný súradnicami svojich vrcholov: A1[x1, y1], A2[x2, y2],..., An[xn, yn]. Aby sme sa vyhli komplikáciám, obmedzíme sa na prípad konvexného mnohouholníka. Súradnice

Podrobnejšie

Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií

Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií Na obrázku máme bod B na jednotkovej kružnici, a rovnobežne s y-ovou osou bodom B vznikol pravouhlý trojuholník. Jeho prepona je polomer kružnice má veľkosť 1,

Podrobnejšie

Tue Oct 3 22:05:51 CEST Začiatky s jazykom C 2.1 Štruktúra programu Štruktúra programu by sa dala jednoducho popísať nasledovnými časťami, kto

Tue Oct 3 22:05:51 CEST Začiatky s jazykom C 2.1 Štruktúra programu Štruktúra programu by sa dala jednoducho popísať nasledovnými časťami, kto Tue Oct 3 22:05:51 CEST 2006 2. Začiatky s jazykom C 2.1 Štruktúra programu Štruktúra programu by sa dala jednoducho popísať nasledovnými časťami, ktoré si postupne rozoberieme: dátové typy príkazy bloky

Podrobnejšie

Aplikace matematiky- záverečná práca Juraj Bodík 28. septembra 2017 Definície Žena - objekt ohodnotený celým číslom. Každé dve ženy sa dajú porovnat a

Aplikace matematiky- záverečná práca Juraj Bodík 28. septembra 2017 Definície Žena - objekt ohodnotený celým číslom. Každé dve ženy sa dajú porovnat a Aplikace matematiky- záverečná práca Juraj Bodík 28. septembra 207 Definície Žena - objekt ohodnotený celým číslom. aždé dve ženy sa dajú porovnat a rozlíšit, t.j. žiadne dve nemajú rovanké hodnotenie.

Podrobnejšie

Microsoft Word - veronika.DOC

Microsoft Word - veronika.DOC Telesá od Veroniky Krauskovej z 3. B Teleso uzavretá obmedzená časť priestoru Mnohosten je časť priestoru, ktorá je ohraničená mnohouholníkmi. Uhlopriečky, ktoré patria do niektorej steny sú stenové uhlopriečky,

Podrobnejšie

M59dkZ9ri10

M59dkZ9ri10 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Komentáre a riešenia úloh domáceho kola pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií Kategória Z9 59 ročník Školský rok 2009/2010 KATEGÓRIA Z9 Z9 I 1 Dostal

Podrobnejšie

Paralelné algoritmy, cast c. 3

Paralelné algoritmy, cast c. 3 Paralelné algoritmy, čast č. 3 František Mráz Kabinet software a výuky informatiky, MFF UK, Praha Paralelné algoritmy, 2009/2010 František Mráz (KSVI MFF UK) Paralelné algoritmy, čast č. 3 Paralelné algoritmy,

Podrobnejšie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Katedra informatiky PLATNOSŤ BERGE-FULKERSONOVEJ HYPOTÉZY PRE ŠPECIÁLNE TR

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Katedra informatiky PLATNOSŤ BERGE-FULKERSONOVEJ HYPOTÉZY PRE ŠPECIÁLNE TR UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Katedra informatiky PLATNOSŤ BERGE-FULKERSONOVEJ HYPOTÉZY PRE ŠPECIÁLNE TRIEDY SNARKOV Peter Gazdík DIPLOMOVÁ PRÁCA Vedúci diplomovej

Podrobnejšie

Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta,

Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta, Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta, 1969. pp. 110 116. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/403692

Podrobnejšie

Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. Katedra matematických metód, Fa

Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. Katedra matematických metód, Fa Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. stefan.pesko@fri.uniza.sk Katedra matematických metód, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

12Prednaska

12Prednaska propozičná logika vs. logika prvého rádu globálna vs. kompozičná vetviaci sa čas vs. lineárny čas časové body vs. časové intervaly diskrétny čas vs. spojitý čas minulosť vs. budúcnosť distribovanosť vs.

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Základná geometria, Reprezentácia objektov Júlia Kučerová Úloha počítačovej grafiky Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu 2015/2016 2 Referenčný model PG Aplikačný program Grafický systém Grafické

Podrobnejšie

midterm2019

midterm2019 Midterm 2019 Meno a priezvisko: obsahuje 5 príkladov, spolu 6+5+5+5+6 = 27 bodov 1) [6 bodov] Prvočíselný Prvočísel je nekonečne veľa, elegantný Euklidov dôkaz sporom hovorí: Ak by ich bolo konečne veľa,

Podrobnejšie

Microsoft Word - MAT_2018_1 kolo.docx

Microsoft Word - MAT_2018_1 kolo.docx Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Príklady na prijímacie skúšky do 1. ročníka konané dňa 14. mája 2018 MATEMATIKA V úlohách 1) až 8) je práve jedna odpoveď správna. Túto správnu odpoveď

Podrobnejšie

Prehľad matematiky I. ROZDELENIE ČÍSEL 1. Prirodzené N: 1, 2, 3, 4,... a. kladné: 8; 6,3; 5; Celé Z:..., 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3... b. záporné: 3;

Prehľad matematiky I. ROZDELENIE ČÍSEL 1. Prirodzené N: 1, 2, 3, 4,... a. kladné: 8; 6,3; 5; Celé Z:..., 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3... b. záporné: 3; Prehľad matematiky I. ROZDELENIE ČÍSEL 1. Prirodzené N: 1, 2, 3, 4,... a. kladné: 8; 6,3; 5; 3 4 2. Celé Z:..., 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3... b. záporné: 3; 3,4; 7; 11 3. Reálne R: 6,4; 7, 5, 6 ; 1, 5,87;...

Podrobnejšie

Microsoft Word - 06b976f06a0Matice - Uzivatelska Dokumentacia

Microsoft Word - 06b976f06a0Matice - Uzivatelska Dokumentacia Matice Užívateľská dokumentácia k programu Autor: Miroslav Jakubík 2009 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Stručný popis programu... 2 1.2 Spustenie programu... 2 1.3 Otvorenie dokumentu... 3 1.4 Ovládanie programu...

Podrobnejšie

Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice.

Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice. Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice. J. Brndiar, R. Derian, P. Markos 11.6.27 1 Úvod Vodivost a transfér matica DMPK vs. zovšeobecnená DMPK rovnica 2 Numerické riešenie Ciel e Predpríprava

Podrobnejšie

Čísla Nájdite všetky dvojice prirodzených čísiel, ktoré vyhovujú rovnici: 2 ( a+ b) ( a b) + 2b ( a+ 2b) 2b = 49 RIEŠENIE ( ) ( ) ( ) 2 a+ b a

Čísla Nájdite všetky dvojice prirodzených čísiel, ktoré vyhovujú rovnici: 2 ( a+ b) ( a b) + 2b ( a+ 2b) 2b = 49 RIEŠENIE ( ) ( ) ( ) 2 a+ b a Čísla 9 89. Nájdite všetky dvojice prirodzených čísiel, ktoré vyhovujú rovnici: ( a+ b) ( a b) + b ( a+ b) b 9 ( ) ( ) ( ) a+ b a b + b a+ b b 9 ( a b ) + ab + b b 9 a b + ab + b 9 a + ab + b 9 a+ b 9

Podrobnejšie

Zadání čtvrté série

Zadání čtvrté série Pomocný text Vektory V na²om pomocnom texte Vás prevedieme postupne afínnou geometriou, skalárnym sú inom dvoch vektorov, vektorovým sú inom a zmienime sa krátko o orientovanom obsahu a jeho vyuºití. Tento

Podrobnejšie

Hranoly (11 hodín) September - 17 hodín Opakovanie - 8. ročník (6 hodín) Mesiac Matematika 9. ročník 5 hodín/týždeň 165 hodín/rok Tematický celok Poče

Hranoly (11 hodín) September - 17 hodín Opakovanie - 8. ročník (6 hodín) Mesiac Matematika 9. ročník 5 hodín/týždeň 165 hodín/rok Tematický celok Poče Hranoly ( hodín) September - 7 hodín Opakovanie - 8. ročník (6 hodín) Mesiac Matematika 9. ročník 5 hodín/týždeň 65 hodín/rok Tematický celok Počet hodín 6 Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Opakovanie

Podrobnejšie

ROZBOR ROVNOVÁŽNYCH BINÁRNYCH DIAGRAMOV (2. ČASŤ) Cieľ cvičenia Zostrojiť rovnovážne binárne diagramy podľa zadania úloh na cvičení. Teoretická časť P

ROZBOR ROVNOVÁŽNYCH BINÁRNYCH DIAGRAMOV (2. ČASŤ) Cieľ cvičenia Zostrojiť rovnovážne binárne diagramy podľa zadania úloh na cvičení. Teoretická časť P ROZBOR ROVNOVÁŽNYCH BINÁRNYCH DIAGRAMOV (2. ČASŤ) Cieľ cvičenia Zostrojiť rovnovážne binárne diagramy podľa zadania úloh na cvičení. Teoretická časť Predošlá kapitola bol venovaná rozboru základných rovnovážnych

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Fyzika - prednáška 12 Ciele 5. Fyzikálne polia 5.4 Stacionárne magnetické pole 5.5 Elektromagnetické pole Zopakujte si Fyzikálne pole je definované ako... oblasť v určitom priestore, pričom v každom bode

Podrobnejšie

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník Matematickej olympiády Riešenia úloh MEMO I-1. Nájdite všetky funkcie f: R R také, že pre všetky

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník Matematickej olympiády Riešenia úloh MEMO I-1. Nájdite všetky funkcie f: R R také, že pre všetky SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 009/010 59. ročník Matematickej olympiády Riešenia úloh MEMO I-1. Nájdite všetky funkcie f: R R také, že pre všetky x, y R platí f(x + y) + f(x)f(y) = f(xy) + (y + 1)f(x)

Podrobnejšie

História

História Fakulta riadenia a informatiky ŽU Množiny Pojmy zavedené v 8. prednáške N-rozmerné polia Dvojrozmerné polia matica definícia typ[][] premenna inicializácia new typ[pocetriadkov][pocetstlpcov] práca s prvkami

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Generovanie LOGICKÝCH KONJUNKCIÍ doc. Ing. Kristína Machová, PhD. kristina.machova@tuke.sk http://people.tuke.sk/kristina.machova/ OSNOVA: 1. Prehľadávanie priestoru pojmov 2. Reprezentácia a použitie

Podrobnejšie

Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA NA KONCI ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA A

Podrobnejšie

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel 10. Zákony veľkých čísel Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 6. apríla 2014 1 Zákony veľkých čísel 2 Centrálna limitná veta Zákony veľkých čísel Motivácia

Podrobnejšie

O babirusách

O babirusách VAN HIELE: ROZVOJ GEOMETRICKÉHO MYSLENIA VYRIEŠTE ÚLOHU Máme danú priamku e. Ktoré body ležia vo vzdialenosti 5cm od tejto priamky? Zoraďte žiacke riešenia v dokumente VanHiele_riesenia.pdf podľa úrovne

Podrobnejšie

Vrcholovo-disjunktné cykly v grafoch.

Vrcholovo-disjunktné cykly v grafoch. Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Vrcholovo-disjunktné cykly v grafoch. Bakalárska práca 2013 Michal Janáčik Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky,

Podrobnejšie

Príjmový a substitučný efekt zmeny ceny, elasticita dopytu.

Príjmový a substitučný efekt zmeny ceny, elasticita dopytu. TEÓRIA SPOTREBITEĽA: Individuálny dopyt, trhový dopyt, Engelova krivka, Elasticita dopytu, Spotrebiteľský prebytok Odvodenie krivky individuálneho dopytu Odvodenie optimálnej spotreby statkov pri daných

Podrobnejšie

Aktion.NEXT Novinky vo verzii 1.9

Aktion.NEXT Novinky vo verzii 1.9 Aktion.NEXT Novinky vo verzii 1.9 Windows aplikácia Nové moduly a funkcionalita Prídavné moduly rozširujú systém Aktion.NEXT o dodatočné agendy a funkcie. Môže sa jednať o úplne novú funkcionalitu, ktorá

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Systém ekasa ekasa zóna (Portál podnikateľa - Prevádzkar) OBSAH Základné informácie o spoločnosti... 3 História zmien... 4 Obsah... 2 1 E-kasa zóna portál podnikateľa... 3 1.1 O

Podrobnejšie

Metódy násobenie v stredoveku

Metódy násobenie v stredoveku 1 Lucia Pekarčíková História matematiky Metódy násobenia v stredoveku (Referát) Lucia Pekarčíková 1.roč. II.stupňa Mat Inf ÚVOD V dobe ranného stredoveku sa v Európe všeobecne nepoužíval abakus, nerobili

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prog_p08.ppt

Microsoft PowerPoint - Prog_p08.ppt Štruktúra záznam Operácie s bitovými údajmi 1. Štruktúra záznam zložený typ štruktúry záznam varianty štruktúr záznam reprezentácia štruktúry záznam použitie štruktúry záznam v jazyku C 2. Operácie s bitovými

Podrobnejšie

Bakalárska práca

Bakalárska práca UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MICHAL ZACHAR Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské

Podrobnejšie