E/ECE/324

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "E/ECE/324"

Prepis

1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ september 1995 Rev.1/Add. 56/Rev.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH PODMIENOK PRE HOMOLOGIZÁCIU A O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ HOMOLOGIZÁCIE VÝSTROJA A SÚČASTÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL uzatvorená v Ženeve 20. marca 1958 Obsahuje: Dodatok 56: Predpis č. 57 Revízia 1 sériu zmien 01 - Dátum nadobudnutia platnosti: 28.február 1989 doplnok 1 k sérii zmien 01 - Dátum nadobudnutia platnosti:27.október 1992 doplnok 2 k sérii zmien 01 - Dátum nadobudnutia platnosti:10.marec 1995 opravy uvedené v depozitárnom oznámení C.N TREATIES-31 z 27.júla 1995 JEDNOTNÉ USTANOVENIA PRE HOMOLOGIZÁCIU SVETLOMETOV PRE MOTOCYKLE A TAKTO POSUDZOVANÉ VOZIDLÁ ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV 1

2 Predpis č.57 JEDNOTNÉ USTANOVENIA PRE HOMOLOGIZÁCIU SVETLOMETOV PRE MOTOCYKLE A TAKTO POSUDZOVANÉ VOZIDLÁ 1. Rozsah platnosti 2. Definície 3. Žiadosť o homologizáciu svetlometu 4. Označovanie 5. Homologizácia 6. Všeobecné špecifikácie 7. Osobitné špecifikácie OBSAH 8. Ustanovenia týkajúce sa farebných rozptylových skiel a filtrov 9. Prechodné ustanovenia 10. Zhoda výroby 11. Sankcie za nezhodu výroby 12. Zmena a rozšírenie homologizácie typu svetlometu 13. Definitívne zastavenie výroby 14. Názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie homologizačných skúšok a názvy a adresy správnych orgánov PRÍLOHY: Príloha 1 - Príloha 2 - Príloha 3 - Príloha 4 - Príloha 5 - Príloha 6 - Príloha 7 - Oznámenie o homologizácii, rozšírení, zamietnutí alebo odobratí homologizácie, alebo o definitívnom zastavení výroby typu svetlometu podľa predpisu č. 57 Usporiadanie homologizačných značiek Fotometrické skúšky Skúšky stálosti fotometrických vlastností svetlometov počas ich činnosti Minimálne požiadavky na postupy kontroly zhody výroby Požiadavky na svietidlá s rozptylovými sklami z plastu - skúšanie rozptylového skla alebo materiálových vzoriek a úplných svietidiel Doplnok 1 - Chronologické poradie homologizačných skúšok. Doplnok 2 - Metóda merania rozptylu a priepustnosti svetla. Doplnok 3 - Striekacia skúšobná metóda. Doplnok 4 - Skúška priľnavosti lepiacej pásky. Minimálne požiadavky na odber vzoriek inšpektorom 2

3 Predpis č.57 JEDNOTNÉ USTANOVENIA PRE HOMOLOGIZÁCIU SVETLOMETOV PRE MOTOCYKLE A TAKTO POSUDZOVANÉ VOZIDLÁ 1. ROZSAH PLATNOSTI. 2. DEFINÍCIE. Tento predpis platí pre homologizáciu svetlometov so žiarovkami a s rozptylovými sklami zo skla alebo plastu */,ktorými sú vybavované motocykle a takto posudzované vozidlá. Na účely tohto predpisu, 2.1. "Rozptylové sklo" je najvzdialenejší komponent svetlometu (celku), ktorý prenáša svetlo cez osvetľovací povrch, 2.2. "Ochranná vrstva" je akýkoľvek výrobok alebo výrobky používané v jednej alebo viacerých vrstvách na vonkajšom povrchu rozptylového skla, 2.3. Svetlomety odlišných "typov" sú svetlomety podstatne sa odlišujú v takých podstatných znakoch ako je: obchodný názov alebo ochranná známka, označenie svetlometu podľa definície v bode , charakteristiky optického systému, začlenenie, alebo vypustenie častí, ktoré môžu meniť optický účinok odrazom, lomom alebo pohlcovaním a/alebo deformáciou počas ich činnosti. Zmena farby svetla vyžarovaného svetlometmi, ktorých ostatné vlastnosti sú nezmenené, neznamená zmenu typu svetlometu. Takýmto svetlometom je možné prideliť rovnaké homologizačné číslo použité materiály rozptylových skiel a ochrannej vrstvy, ak je nejaká. 3. ŽIADOSŤ O HOMOLOGIZÁCIU SVETLOMETU 1/ 3.1. Žiadosť o homologizáciu podáva držiteľ obchodného názvu alebo ochrannej známky, alebo ním poverený zástupca Ku každej žiadosti je potrebné pripojiť: výkresy v trojitom vyhotovení, dostatočne podrobné tak, aby umožňovali identifikáciu typu a znázorňovali svetlomet v náryse, s detailmi drážkovania rozptylového skla, ak sú nejaké, a priečny rez, na výkresoch musí byť vyznačené miesto určené pre homologizačnú značku, stručný technický opis hlavne s uvedením kategórie alebo kategórií použitej žiarovky (pozri prílohu 3, bod 6,tohto predpisu). */ Nič v tomto predpise nebráni účastníkovi Dohody, uplatňujúcemu tento predpis, použiť kombináciu svetlometu s rozptylovým sklom z plastu, homologizovanom podľa tohto predpisu, s mechanickým zariadením na čistenie svetlometu (so stieračmi). 1/ Žiadosť o homologizáciu žiarovky, pozri predpis č.37. 3

4 dve vzorky typu svetlometu s bezfarebnými rozptylovými sklami, 2/ na skúšku plastu z ktorého sú rozptylové sklá vyrobené: trinásť rozptylových skiel šesť z týchto rozptylových skiel môže byť nahradené šiestimi vzorkami materiálu minimálnej veľkosti 60 x 80 mm, ktoré majú plochý alebo vypuklý vonkajší povrch a dostatočne plochú plochu (polomer zakrivenia minimálne 300 mm) v strede merania minimálne 15 x 15 mm, každé také rozptylové sklo alebo vzorka materiálu musia byť vyrobené metódou používanou v sériovej výrobe, reflektor do ktorého môžu byť rozptylové sklá uložené v súlade s pokynmi výrobcu K materiálom na úpravu rozptylových skiel a ochranných vrstiev, ak nejaké sú, je potrebné pripojiť skúšobný protokol charakteristík týchto materiálov a ochranných vrstiev, ak už boli skúšané Príslušné orgány overia existenciu dostatočných opatrení na zabezpečenie účinnej kontroly zhody výroby skôr ako je udelená homologizácia. 4. OZNAČOVANIE Svetlomety predložené k homologizácii musia byť vybavené týmito jasnými, čitateľnými a nezmazateľnými nápismi: obchodným názvom, alebo značkou žiadateľa, na vonkajšej strane a/alebo na rozptylovom skle, prípadne na oboch miestach, viditeľným údajom o kategórii svetlometu namontovaného na vozidle. Všetky jednotky spĺňajúce požiadavky tohto predpisu, ktoré sú konštruované tak, že vlákno stretávacieho svetla nebude rozsvietené súčasne s vláknom nejakej inej osvetľovacej funkcie s ktorou môže byť vzájomne zlúčené, sa označia šikmou čiarou (/) umiestnenou za symbolom stretávacieho svetla v homologizačnej značke na zadnej strane svetlometu údajom S 1 a/alebo S 2, označujúcim kategóriu povolenej žiarovky zoznam označení je v nasledujúcej tabuľke: Vonkajšie označenie svetlometov Označenie kategórie žiarovky MB S 1 MB S 2 MB S1/S Na reflektoroch s rozptylovým sklom z plastu, sa v blízkosti symbolu predpísaného v bode a pripojí skupina písmen "PL", 2/ Ak sa uvažuje s výrobou svetlometov s farebnými rozptylovými sklami, predložia navyše dve vzorky farebných rozptylových skiel len pre skúšanie farby. 4

5 4.2. Okrem toho musí byť na rozptylovom skle a na hlavnom telese, 3/ dostatočne veľké miesto na homologizačnú značku a ďalšie symboly spomenuté v bode 4., tieto miesta musia byť vyznačené na výkresoch uvedených v bode HOMOLOGIZÁCIA Ak vyhovujú všetky vzorky typu svetlometu predloženého podľa ustanovení bodu 3. požiadavkám tohto predpisu, udelí sa homologizácia Homologizačné číslo sa pridelí každému homologizovanému typu. Jeho prvé dve čísla (v súčasnosti 01 čo zodpovedá sérii zmien 01, ktoré nadobudli platnosť 28.februára 1989), udávajú sériu zmien obsahujúcu najnovšie dôležité technické zmeny, urobené v predpise v čase vydania homologizácie. Tá istá zmluvná strana nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu 5.3. Oznámenie o homologizácii, rozšírení alebo zamietnutí homologizácie typu svetlometu podľa tohto predpisu, sa pošle stranám Dohody z roku 1958 uplatňujúcim tento predpis prostredníctvom formulára zodpovedajúceho vzoru uvedenému v prílohe 1 tohto predpisu Každý svetlomet zhodný s typom homologizovaným podľa tohto predpisu, musí byť v miestach uvedených v bode 4.2. okrem označenia predpísaného v bode 4.1. vybavený: medzinárodnou homologizačnou značkou 4/ skladajúcou sa: z kružnice okolo písmena "E", za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo štátu, ktorý homologizáciu udelil, 5/ a homologizačného čísla V každom prípade bude dôležitý spôsob funkcie použitý počas skúšobného postupu podľa bodu prílohy 4 a dovolené napätie (napätia) podľa bodu prílohy 4, stanovené na homologizačných osvedčeniach a na oznámení odoslanom do štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody a ktoré uplatňujú tento predpis. V zodpovedajúcich prípadoch sa zariadenie označí týmto spôsobom: Na jednotkách spĺňajúcich požiadavky tohto predpisu, ktoré sú konštruované tak, že vlákno stretávacieho svetla sa nerozsvieti súčasne s vláknom nejakej inej osvetľovacej funkcie, s ktorou môže byť vzájomne zlúčené, sa za 3/ Reflektor je považovaný za hlavné teleso. Ak rozptylové sklo nemôže byť oddelené od hlavného telesa svetlometu, stačí miesto na rozptylovom skle. svetlometu, okrem prípadu rozšírenia homologizácie na svetlomet odlišujúci sa len farbou vyžarovaného svetla. 4/ Ak majú rôzne typy svetlometov rovnaké rozptylové sklo alebo rovnaký reflektor, rozptylové sklo a reflektor môžu mať odlišné homologizačné značky týchto typov svetlometov za podmienky, že homologizačné číslo udelené pre určitý predložený typ je možné jednoznačne identifikovať. 5/ 1 pre Nemecko, 2 pre Francúzsko, 3 pre Taliansko, 4 pre Holandsko, 5 pre Švédsko, 6 pre Belgicko, 7 pre Maďarsko, 8 pre Českú republiku, 9 pre Španielsko, 10 pre Juhosláviu, 11 pre Spojené kráľovstvo, 12 pre Rakúsko, 13 pre Luxembursko, 14 pre Švajčiarsko, 15 (voľné), 16 pre Nórsko, 17 pre Fínsko, 18 pre Dánsko,19 pre Rumunsko, 20 pre Poľsko, 21 pre Portugalsko, 22 pre Ruskú federáciu, 23 pre Grécko, 24 (voľné), 25 pre Chorvátsko,26 pre Slovinsko, 27 pre Slovensko, 28 pre Bielorusko a 29 pre Estónsko. Ďalšie čísla budú prideľované iným štátom v časovom poradí, v akom ratifikovali Dohodu o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu a vzájomné uznávanie homologizácie výstroja a častí motorových vozidiel, a takto pridelené čísla oznámi generálny tajomník Organizácie spojených národov zmluvným stranám Dohody. 5

6 symbolom stretávacieho svetla v homologizačnej značke umiestni šikmá čiara (/) Označenia podľa bodu 5.4. musia byť dobre čitateľné a nezmazateľné V prílohe 2 tohto predpisu je uvedený príklad usporiadania homologizačnej značky. 6. VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE Každá vzorka typu svetlometu musí vyhovovať ustanoveniam uvedeným ďalej v tomto bode a v bode 7. a ak je nevyhnutné ustanoveniam uvedeným v bode Svetlomety musia byť projektované a konštruované tak, aby pri bežnom používaní, napriek vibráciám ktorým môžu byť podrobené, bola trvalo zaistená ich uspokojivá funkcia a zachovali si charakteristiky predpísané týmto predpisom Svetlomety musia byť vybavené zariadením umožňujúcim ich nastavenie na vozidlách tak, aby sa prispôsobili predpisom vzťahovaným na vozidlá. Takýmto zariadením nemusia byť vybavené komponenty v ktorých reflektor a rozptylné rozptylové sklo nemôžu byť oddelené, použitie takých komponentov je obmedzené na vozidlá, na ktorých môže byť nastavenie svetlometov upravené iným prostriedkom. Kde svetlomet zabezpečuje diaľkové i stretávacie svetlo, každé vybavené vlastnou žiarovkou, ktoré sú spojené do formy zloženej jednotky, musí nastavovacie zariadenie umožniť každému optickému systému individuálne nastavenie Tieto ustanovenia sa netýkajú svetlometov, ktorých reflektory sú nedeliteľné. Pre tento typ montážnej jednotky sa uplatňujú požiadavky bodu 7.3. tohto predpisu. Kde sa na zabezpečenie hlavného svetla použije viac ako jeden svetelný zdroj, maximálna hodnota osvetlenia (E max ) sa stanoví zlúčením ich funkcií Časti určené k uchyteniu žiarovky do reflektora musia byť vyhotovené tak, aby ani v tme nebolo možné namontovať žiarovku do inej ako správnej polohy Doplnkové skúšky sa vykonávajú podľa požiadaviek prílohy 4 tak aby zabezpečili, že pri použití nedôjde k nadmerným zmenám fotometrických vlastností Ak je rozptylové sklo svetlometu z plastu, skúšky sa vykonávajú podľa požiadaviek prílohy OSOBITNÉ ŠPECIFIKÁCIE Musí byť jednoznačne vyznačená správna poloha rozptylového skla vzhľadom k optickému systému a zaistená proti pootočeniu počas prevádzky Na meranie osvetlenia vytvoreného svetlometom sa použije meracia stena opísaná v prílohe 3 tohto predpisu a štandardná žiarovka (S 1 a/alebo S 2, predpis č. 37) s hladkou a bezfarebnou bankou. Štandardná žiarovka musí byť nastavená na použiteľný referenčný svetelný tok, podľa hodnôt predpísaných pre tieto žiarovky Stretávacie svetlo musí vytvárať dostatočne ostré rozhranie tak, aby s jeho 6

7 pomocou bolo prakticky možné dosiahnuť uspokojivé nastavenie. Rozhranie musí byť tak ako je to len možné priame a vodorovné v rozsahu minimálne 5 na každej strane čiary v-v (pozri príloha 3). Po nastavení podľa prílohy 3 musia svetlomety spĺňať požiadavky stanovené v tejto prílohe. 7.4 Rozloženie zväzku svetelných lúčov nesmie vykazovať nijaké bočné výchylky, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali dobrú viditeľnosť Osvetlenie na meracej stene uvedenej v bode 7.2. sa meria fotosnímačom s užitočnou plochou, ktorá leží vo štvorci so stranou 65 mm. 8. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA FAREBNÝCH ROZPTYLOVÝCH SKIEL A FILTROV Homologizáciu je možné získať pre svetlomety vyžarujúce buď bezfarebné svetlo alebo selektívne žlté svetlo s nezafarbenou žiarovkou. Žlté sklá alebo filtre musia mať tieto kolorimetrické vlastnosti, vyjadrené trichromatickými súradnicami podľa CIE: Selektívny žltý filter (clona alebo rozptylové sklo) hranica smerom k červenej y 0, ,58x hranica smerom k zelenej y 1,29x 0,1 hranica smerom k bielej y -x + 0,966 hranica smerom k spektrálnej hodnote y -x + 0,992 ktoré je tiež možné vyjadriť nasledovne: dominantná vlnová dĺžka nm súčiniteľ sýtosti 0,90 0,98 súčiniteľ priepustnosti musí byť 0,78 Súčiniteľ priepustnosti sa určí použitím svetelného zdroja s teplotou farby 2,856 K (Zodpovedá svetelnému zdroju A podľa Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie (CIE)) Filter musí byť časťou svetlometu a musí byť k nemu upevnený tak, aby ho užívateľ buď náhodne alebo úmyselne, bežnými nástrojmi, nemohol odstrániť Poznámka týkajúca sa farby. Pretože homologizácia podľa tohto predpisu sa udeľuje na základe bodu 8.1. pre typ svetlometu vyžarujúceho buď bezfarebné svetlo alebo selektívne žlté svetlo, bod 3 dohody, ku ktorej je tento predpis pripojený však nebráni zmluvným stranám, aby vozidlám registrovaným na ich území zakázali používanie svetlometov vyžarujúcich bezfarebné alebo selektívne žlté svetlo. 9. PRECHODNÉ USTANOVENIA Od dátumu nadobudnutia platnosti série zmien 01 tohto predpisu nesmie žiadna zmluvná strana uplatňujúca tento predpis odmietnuť udelenie homologizácie podľa tohto predpisu, zmeneného sériou zmien Po uplynutí 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti, uvedenom v bode 7

8 9.1., zmluvné strany uplatňujúce tento predpis udelia homologizáciu len ak typ svetlometu zodpovedá požiadavkám tohto predpisu, zmeneného sériou zmien Existujúce MB - homologizácie udelené podľa tohto predpisu pred dátumom uvedeným v bode 9.2. zostávajú v platnosti. Zmluvné strany uplatňujúce tento predpis môžu zakázať používanie zariadení, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto predpisu, zmeneného sériou zmien 01: na vozidlách pre ktoré je typová alebo individuálna homologizácia udelená neskôr než 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti uvedeného v bode na vozidlách po prvýkrát registrovaných neskôr než 5 rokov od dátumu nadobudnutia platnosti uvedeného v bode ZHODA VÝROBY Svetlomety homologizované podľa tohto predpisu musia byť vyrobené tak, aby sa zhodovali s homologizovaným typom tým, že spĺňajú požiadavky uvedené v bode Za účelom overenia plnenia požiadaviek bodu sa vykonajú príslušné kontroly výroby Držiteľ homologizácie musí najmä: zaistiť existenciu postupov účinne kontroly kvality výrobkov, mať prístup ku kontrolným zariadeniam nutným na overovanie zhody každého homologizovaného typu, zaistiť, aby boli údaje zo skúšok sú zaznamenané a príslušné dokumenty zostali prístupné v čase určenom po dohode s správnym orgánom, analyzovať výsledky každého typu skúšky za účelom overenia a zabezpečenia stálosti charakteristík výrobku, berúc do úvahy zmenu priemyselnej výroby, zaistiť, aby sa pre každý typ výrobku vykonávali minimálne skúšky predpísané v prílohe 5 tohto predpisu, zaistiť, aby akékoľvek vybrané vzorky vykazujúce nezhodu s typom podrobeným skúške, vyvolali ďalší odber vzoriek a ďalšiu skúšku. Musia sa vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na obnovenie zhody príslušnej výroby Príslušný orgán, ktorý udelil homologizáciu typu, môže kedykoľvek overiť metódy kontroly zhody používané v každej výrobnej jednotke Pri každej prehliadke musia byť kontrolórovi predložené skúšobné knihy a záznamy výrobnej kontroly Inšpektor môže náhodne odobrať vzorky na skúšanie v laboratóriu výrobcu. Minimálny počet vzoriek sa stanoví podľa výsledkov vlastných kontrol výrobcu Keď sa úroveň kvality zdá nevyhovujúca, alebo keď je to nevyhnutné z hľadiska overenia platnosti skúšok vykonávaných podľa bodu , kontrolór vyberie vzorky, ktoré sa pošlú technickej službe zodpovednej za 8

9 vykonávanie homologizačných skúšok za podmienok uvedených v prílohe Príslušný orgán môže vykonávať akúkoľvek skúšku predpísanú v tomto predpise. Tieto skúšky budú na náhodne vybraných vzorkách tak, aby nedošlo k narušeniu dodávateľských povinností výrobcu a v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe Príslušný orgán sa musí snažiť vykonávať kontroly každé dva roky. Závisí to od rozhodnutia príslušného orgánu a jeho dôvere zariadeniam zabezpečujúcim účinnú kontrolu zhody výroby. V prípade kde sú zaznamenané negatívne výsledky, príslušný orgán zaistí všetky nevyhnutné opatrenia pre obnovenie zhody výroby čo v najkratšom čase Svetlomety so zjavnými chybami sa neberú do úvahy. 11. SANKCIE ZA NEZHODU VÝROBY Homologizácia, udelená pre typ svetlometu podľa tohto predpisu, môže byť v prípadoch ak nie sú splnené vyššie uvedené požiadavky alebo ak svetlomet označený homologizačnou značkou nie je zhodný s homologizovaným typom, odobratá Ak niektorá zmluvná strana Dohody, uplatňujúca tento predpis, odoberie homologizáciu ktorú predtým udelila, musí to hneď oznámiť ostatným zmluvným stranám Dohody, uplatňujúcim tento predpis, prostredníctvom oznámenia zodpovedajúceho vzoru uvedenému v prílohe 1 tohto predpisu. 12. ZMENA A ROZŠÍRENIE HOMOLOGIZÁCIE TYPU SVETLOMETU Každá zmena typu svetlometu sa oznámi správnemu orgánu, ktorý typ svetlometu homologizoval. Tento orgán potom môže buď: usúdiť, že zmeny pravdepodobne nebudú mať výraznejší negatívny vplyv a že svetlomet v každom prípade spĺňa požiadavky, alebo požadovať ďalší skúšobný protokol od technickej služby zodpovednej za vykonávanie skúšok Potvrdenie alebo zamietnutie homologizácie, s uvedením zmien, sa oznámi stranám Dohody uplatňujúcim tento predpis postupom stanoveným v bode Príslušný orgán vydávajúci rozšírenie homologizácie takémuto rozšíreniu pridelí poradové číslo a informuje o tom ostatné strany Dohody z roku 1958, uplatňujúce tento predpis, prostredníctvom oznámenia zodpovedajúceho vzoru uvedenému v prílohe 1 tohto predpisu. 13. DEFINITÍVNE ZASTAVENIE VÝROBY. Ak držiteľ homologizácie úplne zastaví výrobu typu svetlometu homologizovaného podľa tohto predpisu, musí o tom informovať orgán, ktorý homologizáciu udelil. Tento orgán musí po prijatí príslušného oznámenia o tejto skutočnosti informovať ostatné strany Dohody z roku 1958, uplatňujúce tento predpis prostredníctvom oznamovacieho formulára, zodpovedajúceho vzoru uvedenému v prílohe 1 tohto predpisu. 9

10 14. NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH SLUŽIEB ZODPOVEDNÝCH ZA VYKONÁVANIE HOMOLOGIZAČNÝCH SKÚŠOK A NÁZVY A ADRESY SPRÁVNYCH ORGÁNOV Strany dohody z roku 1958, uplatňujúce tento predpis, musia oznámiť generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonanie homologizačných skúšok a názvy a adresy správnych orgánov, ktoré udeľujú homologizáciu, a ktorým je potrebné posielať osvedčenia o udelení, rozšírení, zamietnutí alebo odobratí homologizácie, vydanej v iných štátoch. 10

11 Príloha 1 (Maximálny formát: A4 (210 x 297)) OZNÁMENIE Vydal: názov orgánu: / o : 2 UDELENÍ HOMOLOGIZÁCIE ROZŠÍRENÍ HOMOLOGIZÁCIE ZAMIETNUTÍ HOMOLOGIZÁCIE ODOBRATÍ HOMOLOGIZÁCIE DEFINITÍVNOM ZASTAVENÍ VÝROBY typu svetlometu podľa predpisu č. 57 Homologizačné číslo:... Rozšírenie č Obchodný názov alebo značka svetlometu Označenie typu svetlometu podľa výrobcu: Meno a adresa výrobcu: Meno a adresa prípadného zástupcu výrobcu: Predložené na homologizáciu dňa: Technická služba zodpovedná za vykonávanie homologizačných skúšok: Dátum protokolu vydaného touto službou: Číslo protokolu vydaného touto službou: Stručný opis: - kategória opísaná príslušným označením: MB, MB/, MB PL, MB/PL 2/ - kategória žiarovky: S 1, S 2, S 1 /S 2, 2/ farba vyžarovaného svetla: biela/selektívna žltá 2/ 10. Umiestnenie homologizačnej značky: Dôvod(y) (prípadného) rozšírenia: Homologizácia udelená/zamietnutá/rozšírená/odobratá 2/ : Miesto: Dátum:... 1/ Rozlišujúce číslo štátu, ktorý udelil/rozšíril/zamietol/odobral homologizáciu (pozri homologizačné ustanovenia v predpise. 2/ Nehodiace sa prečiarknuť. 11

12 15. Podpis: K tomuto oznámeniu je pripojený zoznam dokumentov archivovaných správnym orgánom, ktorý udelil homologizáciu; tieto dokumenty sú na požiadanie k dispozícii 12

13 Príloha 2 USPORIADANIE HOMOLOGIZAČNÝCH ZNAČIEK. a = 12 mm min. Svetlomet označený vyššie uvedenou homologizačnou značkou bol homologizovaný v Holandsku (E4) pod číslom Homologizačné číslo udáva, že homologizácia bola udelená v súlade s požiadavkami tohto predpisu, zmeneného sériou zmien 01. Poznámka: Homologizačné číslo musí byť umiestnené blízko kružnice buď nad alebo pod písmenom "E", alebo vľavo či vpravo od tohto písmena. Číslice homologizačného čísla musia byť na rovnakej strane "E" a musia byť orientované rovnakým smerom. Ako homologizačné čísla by sa nemali používať rímske číslice, aby sa zabránilo ich zámene s inými symbolmi. Identifikácia svetlometu spĺňajúceho požiadavky predpisu číslo 57. Svetlomet je konštruovaný tak, že vlákno stretávacieho svetla môže svietiť nesmie svietiť súčasne s diaľkovým svetlom a/alebo s inou zlúčenou svetelnou funkciou. Svetlomet označený vyššie uvedenou homologizačnou značkou je svetlomet s rozptylovým sklom z plastu, ktorý bol homologizovaný v Holandsku (E4) pod číslom Homologizačné číslo udáva, že homologizácia bola udelená v súlade s požiadavkami tohto predpisu, zmeneného sériou zmien 01. Svetlomet je konštruovaný tak, že vlákno stretávacieho svetla môže svietiť súčasne s diaľkovým svetlom a/alebo s inou zlúčenou svetelnou funkciou. 13

14 Príloha 3 FOTOMETRICKÉ SKÚŠKY. 1. Pri nastavovaní musí byť zameriavacia stena minimálne vo vzdialenosti 10 m pred svetlometom, čiara h-h musí byť horizontálna. Pri meraní musí byť fotočlánok umiestnený vo vzdialenosti 25 m pred svetlometom a kolmo k čiare spájajúcej vlákno žiarovky a bod HV. 2. Bočne sa svetlomet nastaví tak, aby stred zväzku lúčov diaľkového svetla bol na vertikálnej čiare v-v. 3. Vertikálne sa svetlomet nastaví tak, aby rozhranie stretávacieho svetla bolo 250 mm pod čiarou h-h. 4. Keď je svetlomet nastavený podľa bodov 2. a 3., musí podobne ako podmienkam pre diaľkové svetlo, vyhovovať týmto podmienkam: 4.1. svetelný stred diaľkového svetla môže byť maximálne 0,6 nad alebo pod čiarou h-h, 4.2. osvetlenie diaľkovým svetlom musí dosiahnuť svoju maximálnu hodnotu E max v strede celého zväzku lúčov a musí sa do strán zmenšovať, 4.3. maximálne osvetlenie (E max ) diaľkového svetla musí byť minimálne 32 lx, lx pre kategóriu MB svetlometov, 4.4. osvetlenie vytvárané diaľkovým svetlom musí spĺňať nasledovné hodnoty: priesečník (HV) čiar h-h a v-v musí byť vo vnútri izoluxy 90 % maximálneho osvetlenia, vychádzajúc z bodu HV, horizontálne smerom vpravo a vľavo, osvetlenie diaľkovým svetlometom nesmie byť menšie ako 12 lux pre kategóriu MB svetlometov do vzdialenosti 1,125 m a minimálne 3 lux do vzdialenosti 2,25 m osvetlenie vytvárané stretávacím svetlom musí spĺňať nasledovné hodnoty: Merací bod akýkoľvek bod na a nad čiarou h-h akýkoľvek bod na čiare 50L-50R okrem 50V * bod 50V akýkoľvek bod na čiare 25L-25R akýkoľvek bod v oblasti IV Kategória MB svetlometu 0,7 lux 1,5 lux 3 lux 3 lux 1,5 lux * 50R svietivos ť 0,25 min imum 50V 14

15 5. MERACIA A ZAMERIAVACIA STENA. (rozmery v mm pre 25 m vzdialenosť) 6. Musia byť použité žiarovky kategórií S 1 alebo S 2 podľa predpisu č

16 Príloha 4 SKÚŠKY STÁLOSTI FOTOMETRICKÝCH VLASTNOSTÍSVETLOMETOV POČAS ICH ČINNOSTI. SKÚŠKY ÚPLNÝCH SVETLOMETOV. Po zmeraní fotometrických hodnôt podľa ustanovení tohto predpisu, v bodoch pre E max pre diaľkové svetlo a v bodoch HV, 50R, 50L, B50 pre stretávacie svetlo, musí byť vzorka úplného svetlometu skúšaná na stálosť fotometrických vlastností v prevádzke. Pod pojmom "úplný svetlomet" sa rozumie úplný vlastný svetlomet vrátane priľahlých častí karosérie a svetlometu, ktoré môžu mať vplyv na jeho tepelný rozptyl. 1. SKÚŠKA STÁLOSTI FOTOMETRICKÝCH VLASTNOSTÍ Skúšky sa vykonávajú v suchom a neprúdiacom vzduchu, pri teplote okolia 23 C 5 C, úplné svetlomety sú namontované na základni predstavujúcej správnu montáž na vozidle Čistý svetlomet. Svetlomet musí byť v činnosti 12 hodín tak, ako je to opísané v bode a kontrolovaný tak, ako je to opísané v bode Skúšobný postup. Svetlomet musí byť v činnosti v určitých časových intervaloch tak, že: (a) v prípade, keď je homologizovaná len jedna svetelná funkcia (diaľkové alebo stretávacie svetlo), svieti zodpovedajúce vlákno v predpísanom čase, 2/ (b) v prípade zlúčenia stretávacieho a diaľkového svetla (dvojvláknová žiarovka alebo dve žiarovky): Ak žiadateľ prehlási, že svetlomet je určený pre použitie s jediným svietiacim vláknom 1/, skúška musí byť vykonávaná v súlade s touto podmienkou, každá 2/ určená činnosť prebieha počas polovičného času určeného v bode 1.1.: Vo všetkých ostatných prípadoch 1/, 2/ sa svetlomet podrobí nasledujúcemu cyklu až do dosiahnutia určeného času: 15 minút, svieti vlákno stretávacieho svetla 5 minút, svietia všetky vlákna. (c) v prípade skupinových svetelných funkcií musia všetky jednotlivé funkcie svietiť súčasne v čase určenom pre jednotlivé svetelné funkcie (a), tiež sa musí vziať do úvahy použitie zlúčených svetelných funkcií (b), podľa určenia výrobcu. 1/ Ak svietia súčasne dve alebo viac vlákien v čase blikajúceho režimu svetlometu, nepovažuje sa to za obvyklé súčasné použitie vlákien. 2/ Keď je skúšaný svetlomet v skupine a/alebo zlúčený so signalizačnými svietidlami, tieto musia byť rozsvietené po celý čas trvania skúšky. 16

17 Skúšobné napätie. Napätie sa nastaví tak, aby zabezpečilo 90 % maximálneho príkonu určeného pre žiarovku kategórie S v predpise číslo 37. Príkon musí vo všetkých prípadoch spĺňať príslušné hodnoty pre žiarovky s menovitým napätím 12 V, s výnimkou ak si žiadateľ o homologizáciu určí, že svetlomet má byť používaný pri inom napätí Výsledky skúšky Vizuálna kontrola. Po ustálení svetlometu na teplotu okolia, rozptylové sklo svetlometu a prípadne vonkajšie rozptylové sklo musí byť vyčistené čistou, vlhkou bavlnenou látkou. potom musia byť vizuálne skontrolované, nesmie sa zistiť pokrivenie, deformácia, popraskanie alebo zmena farby buď rozptylového skla svetlometu alebo prípadného vonkajšieho rozptylového skla Fotometrická skúška. Na splnenie požiadaviek tohto predpisu sa overia fotometrické hodnoty v nasledovných bodoch: Stretávacie svetlo: 50 R, 50 L, B 50 HV Diaľkové svetlo: Bod E max Aby sme eliminovali tepelné deformácie základne svetlometu, svetlomet môže byť znovu nastavený (zmena polohy rozhrania je uvedená v bode 2 tejto prílohy). Je prípustný 10 % rozdiel medzi fotometrickými charakteristikami a hodnotami meranými pred skúškou včítane tolerancií fotometrického merania Znečistený svetlomet. Po vykonaní skúšok podľa vyššie uvedeného podbodu 1.1., musí byť svetlomet v činnosti jednu hodinu ako uvádza bod po príprave predpísanej bodom a overený podľa bodu Príprava svetlometu Skúšobná zmes Na svetlomet použitá zmes vody a znečisťujúceho prostriedku je zložená z deviatich dielov (váhových) kremenného piesku s veľkosťou zŕn medzi 0 a 100 mikrometrov, jedného dielu (váhového) rastlinného uhlíkového prachu s veľkosťou zŕn medzi 0 a 100 mikrometrov,0,2 dielu (váhového) NaCMC 3/ a primeraného množstva destilovanej vody s vodivosťou, ktorá Je pre účely tejto skúšky nižšia ako 1 ms/m. Zmes nesmie byť staršia ako 14 dní Nanášanie skúšobnej zmesi na svetlomet. 3/ NaCMC predstavuje sodíkovú soľ karboxymetylcelulózy, obvykle označovanú ako CMC. NaCMC použitá v znečisťujúcej zmesi musí mať stupeň substitúcie (DS) 0,6 až 0,7 a viskozitu 200 až 300 cp pre 2 % roztok pri teplote 20 C. 17

18 Skúšobná zmes musí byť rovnomerne nanesená na celý povrch vyžarujúci svetlo a potom sa nechá zaschnúť. Tento postup sa musí opakovať až kým hodnota svietivosti neklesne na 15 až 20 % hodnôt meraných pre každý nasledujúci bod za podmienok uvedených v tejto prílohe: Bod E max diaľkového svetla, fotometrické rozloženie pre diaľkové/stretávacie svetlo, Bod E max diaľkového svetla, fotometrické rozloženie len pre diaľkové svetlo, B50 a 50V 4/ len pre stretávacie svetlo Meracie zariadenie. Meracie zariadenie musí byť rovnocenné zariadeniu použitému počas homologizačných skúšok svetlometu. Pre fotometrické overenie musí byť použitá štandardná (referenčná) žiarovka. 2. SKÚŠKA ZMENY VERTIKÁLNEJ POLOHY ROZHRANIA VPLYVOM TEPLOTY Skúška. Táto skúška obsahuje overenie, že vertikálne posunutie rozhrania vplyvom teploty nepresiahne určenú hodnotu pre stretávacie svetlo v činnosti. Svetlomet odskúšaný v súlade s bodom 1, sa musí podrobiť skúške uvedenej v bode 2.1., bez demontáže alebo ďalšieho nastavenia na skúšobnom zariadení. Skúška musí byť vykonaná v suchom a neprúdiacom vzduchu, pri teplote okolia 23 C ± 5 C. Pri použití sériovo vyrábanej žiarovky, ktorá bola minimálne počas jednej hodiny zahrievaná, bude svetlomet v prevádzke so stretávacím svetlom bez demontáže alebo ďalšieho nastavenia na jeho skúšobnom úchyte (pre účely tejto skúšky musí byť napätie nastavené tak ako je to určené v bode ). Poloha rozhrania v jeho vodorovnej časti (medzi zvislými čiarami prechádzajúcimi bodom 50 L a 50 R) musí byť overená po 3 minútach (r 3 ) a po 60 minútach (r 60 ) prevádzky. Meranie zmien polohy rozhrania, ako bolo vyššie uvedené, sa vykonáva ľubovoľnou metódou poskytujúcou prijateľnú presnosť a reprodukovateľnosť výsledkov Výsledky skúšky Výsledok v miliradiánoch (mrad) sa pre stretávacie svetlo považuje za prijateľný, len keď absolútna hodnota Δr I = (r 3 r 60 ) zaznamenaná na svetlomete nie je väčšia ako 1,0 mrad (Δr I < 1,0 mrad) Ak je však táto hodnota väčšia ako 1,0 mrad, ale maximálne 1,5 mrad (1,0 mrad < Δr I < 1,5 mrad) musí byť skúšaný druhý svetlomet podľa 2.1 potom ako bol trikrát bezprostredne po sebe podrobený cyklu uvedenému ďalej za účelom stabilizácie polohy mechanických častí svetlometu na zariadení zodpovedajúcom správnej montáži na vozidle: Stretávacie svetlo je v činnosti 1 hodinu, (napätie sa nastaví podľa bodu ), 4/ 50V je umiestnený 375 mm pod HV na vertikálnej čiare v-v na stene vo vzdialenosti 25 m. 18

19 Počas jednej hodiny je vypnuté. Typ svetlometu sa považuje za prijateľný, ak stredná hodnota absolútnych hodnôt Δr 1 meraná na prvej vzorke a Δr II meraná na druhej vzorke nie je väčšia ako 1,0 mrad: r I r 2 II 1,0 mrad 19

20 Príloha 5 MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA POSTUPY KONTROLY ZHODY VÝROBY 1. VŠEOBECNE. 1.1 Požiadavky na zhodu sa z mechanického a geometrického hľadiska budú považujú za splnené, ak rozdiely nepresiahnu nevyhnutné výrobné odchýlky v rozsahu požiadaviek tohto predpisu. 1.2 Z hľadiska fotometrických výkonov, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov nie je sporná ak pri skúšaní fotometrických vlastností akéhokoľvek náhodne vybraného svetlometu vybaveného štandardnou žiarovkou: žiadna na meraná hodnota sa neodchyľuje nepriaznivo o viac ako 20 % od hodnôt predpísaných v tomto predpise. Pre hodnotu v oblasti III môže byť príslušná maximálna nepriaznivá odchýlka: 0,3 lx rovnocenný 20 % 0,45 lx rovnocenný 30 % a ak pre diaľkové svetlo s bodom HV vnútri izoluxy 0,75 E max, je pre fotometrické hodnoty v ktoromkoľvek meracom bode určenom v bodoch 4.3. a 4.4. prílohy 3 k tomuto predpisu, dodržaná v prípade maximálnych hodnôt tolerancia + 20 % a v prípade minimálnych hodnôt tolerancia - 20 % Ak výsledky skúšok opísaných vyššie nespĺňajú požiadavky, skúšky na svetlomete sa opakujú s použitím ďalšej štandardnej žiarovky. 1.3 Z hľadiska overenia zmeny vertikálnej polohy rozhrania vplyvom tepla sa použije tento postup: Jeden z vybraných svetlometov sa skúša podľa postupu opísaného v bode 2.1. prílohy 4 potom, ako sa trikrát bezprostredne po sebe podrobil cyklu opísanému v bode prílohy 4. Svetlomet sa považuje za vyhovujúci ak Δr nepresiahne 1,5 mrad. Ak táto hodnota presiahne 1,5 mrad ale nie je väčšia ako 2,0 mrad, podrobí sa skúške druhý svetlomet, stredná hodnota z absolútnych hodnôt zaznamenaných na oboch vzorkách nesmie nepresiahnuť 1,5 mrad. 1.4 Súradnice farby budú vyhovujúce, keď je svetlomet vybavený žiarovkou zodpovedajúcou štandardnej teplote farby A. Hodnoty fotometrických vlastností svetlometu vyžarujúceho selektívne žlté svetlo, keď je vybavený s bezfarebnou žiarovkou, musia zodpovedať hodnotám stanoveným týmto predpisom, vynásobeným koeficientom 0, MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OVERENIE ZHODY VÝROBCOM. Pre každý typ svetlometu musí držiteľ homologizačnej značky vykonať v primeraných intervaloch minimálne nasledujúce skúšky. Skúšky sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto predpisu. Ak akýkoľvek odber vzoriek ukáže nezhoda z hľadiska skúšaného typu, musia 20

21 sa vybrať a skúšať ďalšie vzorky. Výrobca musí vykonať opatrenia na zabezpečenie zhody príslušnej výroby. 2.1 Charakter skúšok. Skúšky zhody v tomto predpise zahŕňajú fotometrické charakteristiky a overenie zmeny vertikálnej polohy rozhrania vplyvom tepla. 2.2 Metódy použité pri skúškach Skúšky sa vo všeobecnosti vykonávajú v súlade s metódami ktoré obsahuje tento predpis V akejkoľvek skúške zhody vykonávanej výrobcom, môžu byť so súhlasom príslušného orgánu zodpovedného za homologizačné skúšky použité rovnocenné metódy. Výrobca musí preukázať, že použité metódy sú rovnocenné metódam uvedeným v tomto predpise Uplatňovanie bodov a vyžaduje pravidelnú kalibráciu skúšobného zariadenia a jeho koreláciu s meraniami urobenými príslušným orgánom Vo všetkých prípadoch budú referenčné metódy, podľa tohto predpisu, najmä na účely úradného overovania a odberu vzoriek. 2.3 Charakter odberu vzoriek. Vzorky svetlometov sa náhodne vyberú z výroby rovnakej série. Rovnaká séria znamená skupinu svetlometov rovnakého typu, definovaných podľa výrobných metód výrobcu. Hodnotenie musí vo všeobecnosti pokrývať sériovú výrobu z jednotlivých tovární. Výrobca však môže zoskupiť spolu záznamy týkajúce sa rovnakého typu z niekoľkých tovární, zabezpečujúcich túto činnosť pod rovnakým systémom a riadením kvality. 2.4 Merané a zaznamenané fotometrické charakteristiky. Vybraný svetlomet sa podrobí fotometrickým meraniam v bodoch stanovených predpisom, odčítanie údajov sa v prípade diaľkového svetla vykoná len v bodoch E max a HV 1/, a v bodoch HV, 50 R, 50 L v prípade stretávacieho svetla (pozri obrázok v prílohe 3). 2.5 Kritériá prijateľnosti Výrobca je zodpovedný za vypracovanie štatistickej štúdie o výsledkoch skúšok a po dohode s príslušným orgánom, za definovanie kritérií prijateľnosti svojich výrobkov tak, aby boli splnené špecifikácie stanovené na účely overenia zhody výrobkov v bode tohto predpisu. Kritériá prijateľnosti musia byť také, aby pri úrovni spoľahlivosti 95 % bola minimálna pravdepodobnosť úspešného absolvovania náhodnej kontroly v súlade s prílohou 7 (prvý odber vzoriek) 0,95. 1/ Keď je diaľkové svetlo vzájomne zlúčené so stretávacím svetlom, je bod HV pre diaľkové svetlo tým istým meracím bodom ako pre stretávacie svetlo. 21

22 Príloha 6 POŽIADAVKY NA SVIETIDLÁ S ROZPTYLOVÝMI SKLAMI Z PLASTU - SKÚŠANIE ROZPTYLOVÉHO SKLA ALEBO MATERIÁLOVÝCH VZORIEK A ÚPLNÝCH SVIETIDIEL. 1. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY Vzorky dodané podľa bodu tohto predpisu musia vyhovovať technickým podmienkam uvedeným v bodoch 2.1. až Dve vzorky úplných svietidiel dodaných podľa bodu tohto predpisu s rozptylovými sklami z plastu musia, vzhľadom na materiál rozptylového skla, vyhovovať technickým podmienkam uvedeným v bode Vzorky rozptylových skiel z plastu alebo vzorky materiálu sa podrobia, s reflektorom do ktorého by sa mali prípadne namontovať, homologizačným skúškam v chronologickom poradí stanovenom v tabuľke A uvedenej v doplnku 1 k tejto prílohe Ak výrobca svietidiel môže preukázať, že výrobok už prešiel skúškami predpísanými v bodoch 2.1. až 2.5., alebo rovnocennými skúškami podľa iného predpisu, tieto skúšky sa nemusia opakovať; sú povinné len skúšky podľa tabuľky B doplnku SKÚŠKY Odolnosť voči tepelným zmenám Skúšky. Tri nové vzorky (rozptylové sklá) sa podrobia piatim cyklom zmeny teploty a vlhkosti (RV = relatívna vlhkosť) podľa nasledovného programu: 3 hodiny pri 40 C ± 2 C a 85 až 95 % RV, 1 hodinu pri 23 C ± 5 C a 60 až 75 % RV, 15 hodín pri -30 C ± 2 C, 1 hodinu pri 23 C ± 5 C a 60 až 75 % RV, 3 hodiny pri 80 C ± 2 C, 1 hodinu pri 23 C ± 5 C a 60 až 75 % RV, Pred touto skúškou musia byť vzorky minimálne štyri hodiny udržiavať pri teplote 23 C ± 5 C a relatívnej vlhkosti 60 až 75 %. Poznámka: Intervaly jednej hodiny pri 23 C ± 5 C zahŕňajú doby prechodu z jednej teploty na inú, ktoré sú potrebné na to, aby sa zabránilo účinku tepelného šoku Fotometrické merania Metóda Fotometrické merania sa vykonávajú na vzorkách pred a po skúške. Tieto merania sa vykonávajú s použitím štandardnej žiarovky v nasledujúcich 22

23 bodoch: Výsledky. B 50 a 50 V pre stretávacie svetlo žiarovky stretávacieho svetla alebo žiarovky stretávacieho/diaľkového svetla. E max pre diaľkové svetlo žiarovky diaľkového svetla alebo žiarovky stretávacieho/diaľkového svetla. Zmena medzi fotometrickými hodnotami meranými na každej vzorke pred a po skúške nesmie prekročiť 10 %, vrátane tolerancie fotometrického postupu Odolnosť voči atmosférickým a chemickým účinkom Odolnosť voči atmosférickým účinkom. Tri nové vzorky (rozptylové sklá alebo vzorky materiálu) sa vystavia žiareniu zo zdroja, ktorý má rozdelenie spektrálnej energie podobné rozdeleniu energie čierneho telesa pri teplote medzi 5,500 K a 6,000 K. Medzi zdroj a vzorky budú umiestnené vhodné filtre tak, aby obmedzili pokiaľ je to možné vyžarovania s vlnovými dĺžkami menšími ako 295 nm a väčšími ako 2,500 nm. Vzorky sa vystavia energetickému osvetleniu 1,200 W/m 2 ± 200 W/m 2 na taký čas, aby prijatá svetelná energia bola rovná 4,500 MJ/m MJ/m 2. Vo vnútri komory je teplota meraná na čiernom paneli umiestnenom na úrovni so vzorkami rovná 50 C ± 5 C. Aby sa zabezpečila rovnomerná expozícia, vzorky sa otáčajú okolo zdroja žiarenia rýchlosťou medzi 1 až 5 1/min. Vzorky sa ostrekujú destilovanou vodou mernej vodivosti nižšej ako 1 ms/m pri teplote 23 C ± 5 C, podľa nasledujúceho cyklu: striekanie: 5 minút sušenie: 25 minút Odolnosť voči chemickým účinkom. Po vykonaní skúšky opísanej v bode a meraní opísanom v bode sa vonkajšia strana uvedených troch vzoriek upraví podľa opisu v bode zmesou definovanou v bode Skúšobná zmes. Skúšobná zmes je zložená zo 61,5 % n-heptánu, 12,5 % toluénu, 7,5 % etylu tetrachloridu, 12,5 % trichlóretylénu a 6 % xylénu (objemových percent) Nanášanie skúšobnej zmesi Čistenie. Kus bavlnenej látky (podľa normy ISO 105) sa namočí až do jej nasýtenia do zmesi definovanej v bode a do 10 s sa ňou natiera 10 minút vonkajšia strana vzorky tlakom 50 N/cm 2, zodpovedajúcim sile 100 N použitej na skúšobnom povrchu 14 x 14 mm. Počas tejto 10 minútovej doby sa kus látky znovu namočí do zmesi tak, aby zloženie nanášanej tekutiny bolo stále zhodné s predpísaným. Počas nanášania sa môže kompenzovať tlak na vzorku tak, aby sa zabránilo popraskaniu. Na konci nanášania skúšobnej zmesi sa vzorky sušia na čerstvom vzduchu a 23

24 Výsledky. potom sa umyjú roztokom opísaným v bode 2.3. (odolnosť voči detergentom) pri 23 C ± 5 C. Potom sa vzorky starostlivo opláchnu destilovanou vodou obsahujúcou maximálne 0,2 % nečistôt pri 23 C ± 5 C a potom sa vytrú mäkkou látkou Po skúške odolnosti voči atmosférickým účinkom musí byť vonkajšia strana vzoriek bez trhlín, rýh, vyštrbení a deformácií a stredná zmena priepustnosti T2 T3 t T2 meraná na troch vzorkách podľa postupu opísaného v doplnku 2 tejto prílohy, nesmie prekročiť 0,020 (Δt m 0,020) Po skúške odolnosti voči chemickým účinkom nesmú byť na vzorkách akékoľvek zvyšky chemických škvŕn, ktoré by pravdepodobne mohli spôsobiť zmenu rozptylu svetla, ktorého stredná zmena T5 T4 d T2 meraná na troch vzorkách podľa postupu opísaného v doplnku 2 tejto prílohy, nesmie prekročiť 0,020 (Δd m 0,020) Odolnosť voči detergentom a uhľovodíkom Odolnosť voči detergentom. Vonkajšia strana troch vzoriek (rozptylové sklá alebo vzorky materiálu) sa nahreje na 50 C ± 5 C a potom sa ponorí na päť minút do zmesi udržovanej na teplote 23 C ± 5 C, ktorá je zložená z 99 dielov destilovanej vody obsahujúcej maximálne 0,02 % nečistôt a jedného dielu alkylarylu sulfonanu. Na konci skúšky sa vzorky sušia pri 50 C ± 5 C. Povrch vzoriek sa vyčistí vlhkou látkou Odolnosť voči uhľovodíkom Výsledky. Vonkajšia strana týchto troch vzoriek sa potom zľahka trie po dobu jednej minúty bavlnenou látkou namočenou v zmesi zloženej zo 70 % n-heptánu a 30 % toluénu (objemových percent) a potom sa suší na čerstvom vzduchu. Po dvoch skúškach, ktoré boli postupne vykonávané nesmie stredná hodnota zmeny priepustnosti T2 T3 t T2 meraná na troch vzorkách podľa postupu opísaného v doplnku 2 tejto prílohy, prekročiť 0,010 (Δt m 0,010). 24

25 2.4. Odolnosť voči mechanickému poškodeniu Spôsob mechanického poškodenia Výsledky. Vonkajšia strana troch nových vzoriek (rozptylových skiel) sa podrobí rovnakej skúške mechanického poškodenia, metódou opísanou v doplnku 3 tejto prílohy. Zmeny po tejto skúške: v priepustnosti: a v rozptyle: T2 T3 t T2 T5 T4 d T2 podľa postupu opísaného v doplnku 2, na ploche špecifikovanej v bode tohto predpisu. Stredná hodnota troch vzoriek musí byť taká aby: Δt m 0,010, Δd m 0, Skúška priľnavosti ochranných vrstiev, ak sú Príprava vzorky Opis skúšky Výsledky. Plocha povlaku rozptylového skla s rozmermi 20 mm 20 mm sa rozreže žiletkou alebo ihlou do tvaru mriežky so štvorcami s rozmermi približne 2 mm 2 mm. Tlak na žiletku alebo ihlu musí byť dostatočný na to, aby rozrezal aspoň túto kryciu vrstvu. Použije sa lepiaca páska so silou priľnavosti 2 N/(cm šírky) ± 20 % meranou za jednotných podmienok špecifikovaných v doplnku 4 tejto prílohy. Táto lepiaca páska, ktorá musí byť minimálne 25 mm široká, sa minimálne 5 minút pritláča na povrch pripravený podľa predpisu v bode Potom sa koniec lepiacej pásky zaťaží tak, aby bola sila priľnavosti k príslušnému povrchu vyvážená silou kolmou na tento povrch. V tomto štádiu sa páska odtrhne konštantnou rýchlosťou 1,5 m/s ± 0,2 m/s. Nesmie dôjsť k výraznému poškodeniu mriežkovanej plochy. Sú povolené poškodenia v priesečníkoch medzi štvorcami alebo na okrajoch rezov za predpokladu, že poškodená plocha neprekročí 15 % mriežkovaného povrchu Skúšky úplného svietidla s rozptylovým sklom z plastu Odolnosť voči mechanickému poškodeniu povrchu rozptylového skla Skúšky. Rozptylové sklo vzorky svietidla č. 1 sa podrobí skúške opísanej v bode

26 Výsledky. Po skúške nesmú výsledky fotometrických meraní, vykonaných na svetle v súlade s týmto predpisom, prekročiť o viac ako 30 % maximálne hodnoty predpísané v bode B 50 a nesmú byť viac ako 10 % pod minimálnymi hodnotami predpísanými v bode 50 V Skúška priľnavosti ochranných vrstiev, ak sú Rozptylové sklo vzorky svietidla č. 2 sa podrobia skúške opísanej v bode OVERENIE ZHODY VÝROBY Svietidlá sériovej výroby sa z hľadiska materiálov použitých na výrobu rozptylových skiel, uznajú za vyhovujúce tomuto predpisu ak: po skúške odolnosti voči chemickým účinkom a skúške odolnosti voči detergentom a uhľovodíkom, nie sú na vonkajšej strane vzoriek žiadne trhliny, odlúpnutia alebo deformácie viditeľné voľným okom (pozri bod 2.2.2, a ), po skúške opísanej v bode , fotometrické hodnoty v bodoch merania uvedených v bode sú v rozsahu limitov predpísaných pre zhodu výroby podľa tohto predpisu Ak výsledky skúšok nestačia na splnenie požiadaviek, skúšky sa opakujú na ďalšej vzorke náhodne vybraných svetlometov. 26

27 Príloha 6 - Doplnok 1 CHRONOLOGICKÉ PORADIE HOMOLOGIZAČNÝCH SKÚŠOK. A. Skúšky na plastoch (rozptylové sklá alebo vzorky materiálu dodané podľa bodu tohto predpisu) Vzorky Rozptylové sklá alebo vzorky materiálu Rozptylové sklá Skúšky Obmedzená fotometria (bod ) X X X Zmena teploty (bod 2.1.1) X X X Obmedzená fotometria (bod ) X X X Meranie priepustnosti X X X X X X X X X Meranie rozptylu X X X X X X 1.3 Atmosférické účinky (bod ) X X X Meranie priepustnosti X X X 1.4 Chemické účinky (bod ) X X XX Meranie rozptylu X X X 1.5 Detergenty (bod ) X X X 1.6 Uhľovodíky (bod ) X X X Meranie priepustnosti X X X 1.7 Poškodenie (bod ) X X X Meranie priepustnosti X X X Meranie rozptylu X X X 1.8 Priľnavosť (bod 2.5.) X B. Skúšky na úplných svietidlách (dodaných podľa bodu tohto predpisu). Úplné svietidlo Skúšky Vzorka č Poškodenie (bod ) X 2.2 Fotometria (bod ) X 2.3 Priľnavosť (bod ) X 27

28 Príloha 6 - Doplnok 2 METÓDA MERANIA ROZPTYLU A PRIEPUSTNOSTI SVETLA. 1. VYBAVENIE (pozri obrázok). 2. MERANIA. Zväzok lúčov z kolimátora K s polovičnou rozbiehavosťou ß/2 = 17,4 x 10-4 rd je obmedzený clonou DT s otvorom 6 mm, oproti ktorému je umiestnená vzorka. Konvergentné achromatické rozptylové sklo L 2, korigované na sférickú aberáciu, spája clonu DT s prijímačom R; priemer šošovky L2 je taký, že necloní svetlo rozptýlené vzorkou do kužeľa s polovičným vrcholovým uhlom β/2 = 14. Kruhová clona DD s uhlami α/2 = 1 a α max /2 = 12 je umiestnená v rovine ohniska obrazu rozptylového skla L 2. Nepriehľadná stredná časť clony je nevyhnutná z hľadiska vylúčenia svetla prichádzajúceho priamo zo svetelného zdroja. Musí byť možné odstrániť túto strednú časť clony zo svetelného lúča tak, aby sa vrátila presne do svojej pôvodnej polohy. 2/ Vzdialenosť L 2 DT a ohnisková vzdialenosť F 2 sa zvolí tak, aby obraz DT úplne zakryl prijímač R. Keď je počiatočný tok dopadajúceho svetla stanovený na jednotiek, absolútna presnosť každého odčítania musí byť lepšia ako 1 jednotka Musia sa vykonať tieto merania: Odčítanie So vzorkou So strednou časťou D D Zastúpené množstvo T 1 Nie Nie Dopadajúci svetelný tok počas počiatočného odčítania T 2 T 3 T 4 T 5 áno (pred skúškou) áno (po skúške) áno (pred skúškou) áno po skúške) nie Svetelný tok prepúšťaný novým materiálom v poli 24 C nie Svetelný tok prepúšťaný skúšaným materiálom v poli 24 C áno Svetelný tok rozptýlený novým materiálom áno Svetelný tok rozptýlený skúšaným materiálom 2/ Pre L 2 je doporučené použiť ohniskovú vzdialenosť asi 80 mm. 28

29 29

30 Príloha 6 - Doplnok 3 STRIEKACIA SKÚŠOBNÁ METÓDA. 1. Skúšobné vybavenie Striekacia pištoľ. Použitá striekacia pištoľ musí byť vybavená dýzou priemeru 1,3 mm, umožňujúcou prietok kvapaliny 0,24 ± 0,02 l/min., pri prevádzkovom tlaku 6,0 barov -0,+ 0,5 baru. Za týchto prevádzkových podmienok získané vejárovité prúdenie musí mať na povrchu vystavenom poškodeniu priemer 170 mm ± 50 mm, vo vzdialenosti 380 mm ± 10 mm od dýzy Skúšobná zmes 2. Skúška. Skúšobná zmes musí byť zložená z: Kremičitého piesku s tvrdosťou 7 Mohrovej stupnice, s veľkosťou zrna medzi 0 a 0,2 mm a takmer normálnym rozdelením, s koeficientom šikmosti od 1,8 do 2. Vody s tvrdosťou nepresahujúcou 205 g/m 3, pre zmes obsahujúcu 25 g piesku na liter vody. Vonkajší povrch rozptylových skiel svetlometov sa vystaví raz alebo viac ako razy účinku prúdu vytvoreného podľa skôr uvedeného opisu. Prúd musí byť striekaný takmer kolmo na skúšaný povrch. Poškodenie sa kontroluje prostredníctvom jednej alebo viac porovnávacích vzoriek skla umiestnených v blízkosti skúšaných rozptylových skiel. Zmes sa strieka dovtedy, kým nie je zmena rozptylu svetla na vzorke alebo vzorkách meraných metódou opísanou v doplnku 2 taká, že: T5 T4 d 0,0250 0,0025 T2 Môže sa použiť viacero referenčných vzoriek na overenie rovnomernosti poškodenia celého povrchu, ktorý sa má skúšať. 30

31 1. ÚČEL. 2. PRINCÍP. Príloha 6 - Doplnok 4 SKÚŠKA PRIĽNAVOSTI LEPIACEJ PÁSKY. Táto metóda umožňuje určiť za štandardných podmienok lineárnu silu priľnavosti lepiacej pásky na sklenenú dosku. Meranie sily nevyhnutnej na odlepenie lepiacej pásky zo sklenenej dosky v uhle PREDPÍSANÉ ATMOSFERICKÉ PODMIENKY. Okolité podmienky: teplota 23 C ± 5 C a relatívna vlhkosť 65 ± 15 % (RV). 4. SKÚŠANÉ KUSY. 5. POSTUP. Pred skúškou musí byť vzorkový kotúč lepiacej pásky 24 hodín upravuje v predpísanej atmosfére (pozri bod 3.). Z každého kotúča sa skúša päť skúšobných kusov, každý s dĺžkou 400 mm. Tieto skúšobné kusy sa z kotúča odvinú až po odstránení prvých troch závitov pásky. Skúška sa vykonáva za podmienok okolia špecifikovaných v bode 3. Vyberie sa päť skúšobných kusov, páska sa odvíja radiálne približne rýchlosťou 300 mm/s a nalepí sa do 15 sekúnd takto: Postupne s ľahkým pozdĺžnym trecím pohybom prsta, bez prílišného tlaku, sa páska priloží na sklenenú dosku tak, aby medzi páskou a sklenenou doskou nezostali vzduchové bubliny. Na 10 minút sa zostava ponechá špecifikovaných atmosférických podmienkach. Z dosky sa odlepí asi 25 mm skúšobného kusa, v rovine kolmej na os skúšobného kusa. Doska sa upevní a voľný koniec pásky sa prehne o 90. Pôsobí sa silou tak, aby deliaca čiara medzi páskou a doskou bola kolmá na túto silu a kolmá na dosku. Ťahá sa tak, aby sa páska odlepovala rýchlosťou 300 mm/s ± 30 mm/s a zaznamenáva sa potrebná sila. 6. VÝSLEDKY. Päť získaných hodnôt sa usporiada do podľa veľkosti a za výsledok merania sa považuje stredná hodnota. Táto hodnota sa vyjadrí v Newtonoch na centimeter šírky pásky. 31

32 Príloha 7 MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ODBER VZORIEK INŠPEKTOROM 1. VŠEOBECNE Ak rozdiely neprevyšujú nevyhnutné výrobné odchýlky, požiadavky na zhodu z mechanického a geometrického hľadiska sa považujú za splnené v súlade s požiadavkami tohto predpisu, ak nejaké sú Z hľadiska fotometrických vlastností výkonu nie je zhoda sériovo vyrábaných svetlometov sporná ak, keď pri skúšaní fotometrických vlastností akéhokoľvek náhodne vybraného svetlometu vybaveného štandardnou žiarovkou, žiadna nameraná hodnota sa nepriaznivo neodchyľuje o viac ako 20 % od hodnôt predpísaných v tomto predpise. Pre oblasť III môže byť príslušná maximálna odchýlka: 0,3 lx zodpovedá 20 % 0,45 lx zodpovedá 30 % a ak v prípade diaľkového svetla s bodom HV ležiacim vo vnútri izoluxy 0,75 E max je pre fotometrické hodnoty v ľubovoľnom meracom bode podľa bodov 4.3. a 4.4. prílohy 3 tohto predpisu dodržaná pre maximálne hodnoty odchýlka +20 % a pre minimálne hodnoty odchýlka 20 % Ak výsledky skúšok opísaných vyššie nespĺňajú požiadavky, skúšky na svetlomete sa opakujú s použitím ďalšej štandardnej žiarovky Svetlomety so zjavnými chybami sa neberú do úvahy Súradnice farby sú vyhovujúce, keď je svetlomet vybavený žiarovkou zodpovedajúcou štandardnej teplote farby A. Hodnoty fotometrických vlastností svetlometu, ktorý je vybavený bezfarebnou žiarovkou a vyžaruje selektivne žlté svetlo, sa vynásobia koeficientom 0, PRVÝ ODBER VZORIEK Pri prvom odbere vzoriek sú náhodne vybrané štyri svetlomety. Prvá vzorka z dvoch je označená A, druhá vzorka z dvoch je označená B Zhoda nie je sporná Pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov nie je sporná, ak odchýlky nameraných hodnôt svetlometov v nepriaznivých smeroch sú: vzorka A A1: jeden svetlomet 0 % jeden svetlomet maximálne 20 % A2: oba svetlomety viac ako 0 % ale maximálne 20 % prejdi na vzorku B 32

33 vzorka B B1: oba svetlomety 0 % 2.2 Zhoda je sporná Pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov je sporná a od výrobcu sa požaduje, aby zabezpečil nápravu (zosúladenie), ak odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú: vzorka A vzorka B A3: jeden svetlomet maximálne 20 % jeden svetlomet viac ako 20 % ale maximálne 30 % B2: v prípade A2 jeden svetlomet viac ako 0 % ale maximálne 20 % jeden svetlomet maximálne 20 % B3: v prípade A2 jeden svetlomet 0 % jeden svetlomet viac ako 20 % ale maximálne 30 % 2.3. Odobratie homologizácie vzorka A vzorka B Zhoda je sporná a uplatňuje sa bod 11., ak pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú: A4: jeden svetlomet maximálne 20 % jeden svetlomet viac ako 30 % A5: oba svetlomety viac ako 20 % B4: v prípade A2 jeden svetlomet viac ako 0 % ale maximálne 20 % jeden svetlomet viac ako 20 % B5: v prípade A2 oba svetlomety viac ako 20 % B6: v prípade A2 jeden svetlomet 0 % jeden svetlomet viac ako 30 % 3. OPAKOVANÝ ODBER VZORIEK. V prípadoch A3, B2, B3 je potrebné do dvoch mesiacov po oznámení vykonať opakovaný odber vzoriek, tretia vzorka C z dvoch svetlometov a štvrtá vzorka 33

34 D z dvoch svetlometov sa vyberú zo zásob vyrobených po zosúladení Zhoda nie je sporná Pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov nie je sporná ak odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú: vzorka C vzorka D C1: jeden svetlomet 0 % jeden svetlomet maximálne 20 % C2: obidva svetlomety viac ako 0 % ale maximálne 20 % prejdi na vzorku D D1: v prípade C2 oba svetlomety 0 % 3.2. Zhoda je sporná Pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, zhoda sériovo vyrábaných svetlometov bude sporná a od výrobcu bude požadované aby zabezpečil nápravu, ak odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú: vzorka D D2: v prípade C2 jeden svetlomet viac ako 0 % ale maximálne 20 % jeden svetlomet maximálne 20 % 3.3. Odobratie homologizácie vzorka C Zhoda je sporná a uplatňuje sa bod 11., ak pri dodržaní postupu odberu vzoriek podľa obrázku 1 tejto prílohy, odchýlky nameraných hodnôt svetlometov sú: C3: jeden svetlomet maximálne 20 % jeden svetlomet viac ako 20 % C4: obidva svetlomety viac ako 20 % vzorka D D3:v prípade C2 jeden svetlomet 0 alebo viac ako 0 % jeden svetlomet viac ako 20 % 4. ZMENA ZVISLEJ POLOHY ROZHRANIA. Vzhľadom na overenie zmeny zvislých polôh rozhrania vplyvom teploty, musí byť použitý nasledovný postup: 34

35 Jeden zo svetlometov vzorky A, podľa postupu odberu vzoriek na obrázku 1 tejto prílohy, bude skúšaný podľa postupu opísaného v bode 2.1 prílohy 4, potom ako bol trikrát bezprostredne po sebe podrobený cyklu opísanému v bode prílohy 4. Svetlomet sa bude považovať za prijateľný ak dr neprekročí 1,5 mrad. Ak táto hodnota prekročí 1,5 mrad ale nie je väčšia ako 2.0 mrad, bude podrobený skúške druhý svetlomet vzorky A, po ktorej stredná hodnota z absolútnych hodnôt zaznamenaných na oboch vzorkách nesmie prekročiť 1,5 mrad. Ak táto hodnota 1,5 mrad na vzorke A nie je dosiahnutá, dva svetlomety vzorky B budú podrobené rovnakému postupu a hodnota dr pre každý z nich nesmie prekročiť 1,5 mrad. 35

36 Obrázok 1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ apríl 1995 Rev.1/Add.55/Rev.1/Amend.1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH VOZIDLÁCH A O PODMIENKACH PRE VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE HOMOLOGIZÁCIÍ UDELENÝCH NA ZÁKLADE TÝCHTO PREDPISOV. */ (REVÍZIA 2, VRÁTANE ZMIEN, KTORÉ NADOBUDLI PLATNOSŤ 16. OKTÓBRA 1995) Revízia 1 Zmena 1 Dodatok 55: Predpis č. 56 Doplnok 2 k pôvodnej verzii predpisu - Dátum nadobudnutia platnosti: 10. marec 1995 JEDNOTNÉ USTANOVENIA PRE HOMOLOGIZÁCIU SVETLOMETOV PRE MOPEDY A TAKTO POSUDZOVANÉ VOZIDLÁ organizácia spojených národov. */ Predchádzajúci názov Dohody: Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčasti motorových vozidiel, dané v Ženeve 20. marca

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 19. február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 7. február 2003 Rev.1/Add.38/Rev.1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 11. júl 2016 Rev.1/Add.98/Rev.3/Amend.2 D O HO D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

Microsoft Word - D58-092_z1.doc

Microsoft Word - D58-092_z1.doc E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 16 júl 1999 Rev1/Add91/Amend1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ september 2010 Rev.1/Add.44/Rev.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČAS

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ september 2010 Rev.1/Add.44/Rev.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČAS E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 7. september 2010 Rev.1/Add.44/Rev.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

Microsoft Word - Autoelektronika - EAT IV.r. -Osvetľovacie zariadenia -Základné pojmy.doc

Microsoft Word - Autoelektronika - EAT IV.r. -Osvetľovacie zariadenia -Základné pojmy.doc ELEKTROPRÍSLUŠENSTVO AUTOMOBILOVEJ TECHNIKY 4.ročník Učebné listy 1.OSVETĽOVACIE ZARIADENIA ZÁKLADNÉ POJMY 1.1.Základné fyzikálne vzťahy a veličiny SVETLO SVETELNÝ TOK SVIETIVOSŤ ZDROJA OSVETLENIE MERNÝ

Podrobnejšie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, kt

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, kt Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 59/2018 na

Podrobnejšie

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/12 21. december 2016 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA VÝBOR PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU Svetové

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 13.10.2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 563 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 25. 5. 2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 309 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Microsoft Word - 00_Obsah_knihy_králiková

Microsoft Word - 00_Obsah_knihy_králiková OBSAH KAPITOLA 1 FYZIKÁLNA PODSTATA SVETLA 1.1 Svetlo ako žiarenie... 11 1.2 Šírenie svetla prostredím... 13 1.2.1 Rýchlosť svetla... 13 1.2.2 Vlnové vlastnosti svetla... 16 1.2.2.1 Odraz a lom svetla...

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 3. apríla 2017 Rev.1/Add.42/Rev.4 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

MERANIE U a I.doc

MERANIE U a I.doc MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ELEKTRICKÉHO PRÚDU Teoretický úvod: Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín sú ampérmeter na meranie prúdu a voltmeter na meranie napätia. Univerzálne meracie

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm.

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 25. 5. 2006 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2015 do: 30. 4.2018 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 305 NARIADENIE VLÁDY

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC-127 Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica č /127/142/ z 26. júna 2000 Autorizovaná osoba Slovenská

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC-127 Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica č /127/142/ z 26. júna 2000 Autorizovaná osoba Slovenská SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC-127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica č. 310080/127/142/99-339 z 26. júna 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 4. 2019 C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a prílohy I, III

Podrobnejšie

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Obsah 1. Identifikácia spoločnosti... 2 2. Úvod... 3 3. Pojmy... 3 4. Postup spracovania žiadostí... 4 5. Práva dotknutej osoby... 5 5.1. Právo na prístup...

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.116/Rev.4 16. február 2016 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 27. jún 2011 Rev.1/Add.85/Rev.1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

Microsoft Word - 04Asparagus.doc

Microsoft Word - 04Asparagus.doc NORMA EHK/OSN FFV- 04 týkajúca sa obchodnej kvality ŠPARGLE I. DEFINÍCIA PRODUKTU Táto norma sa vzťahuje na špargľu odrôd (kultivary) pestovaných z druhu Asparagus officinalis L., dodávanú spotrebiteľom

Podrobnejšie

PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf

PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf a laboratórny plynový chromatograf, ktorý sa používa

Podrobnejšie

VLHKOMERY OBILNÍN, OLEJNÍN A STRUKOVÍN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje vlhkomer obilnín, olejnín

VLHKOMERY OBILNÍN, OLEJNÍN A STRUKOVÍN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje vlhkomer obilnín, olejnín VLHKOMERY OBILNÍN, OLEJNÍN A STRUKOVÍN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje vlhkomer obilnín, olejnín a strukovín I. triedy presnosti (ďalej len vlhkomer

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďale

MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďale MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďalej len dĺžková miera ) ako určené meradlo podľa 11 zákona,

Podrobnejšie

trafo

trafo Výpočet rozptylovej reaktancie transformátora Vo väčších transformátoroch je X σk oveľa väčšia ako R k a preto si vyžaduje veľkú pozornosť. Ak magnetické napätia oboch vinutí sú presne rovnaké, t.j. N

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 73 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie nákladných automob

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 73 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie nákladných automob 13.5.2010 Úradný vestník Európskej únie L 120/49 Právny účinok podľa medzinárodného práva verejného majú iba pôvodné texty EHK OSN. Status tohto predpisu a dátum nadobudnutia jeho platnosti je potrebné

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

< UrbanStar > | < Philips >

< UrbanStar > | < Philips > Lighting kombinácia inovatívneho dizajnu a účinnosti LED technológie V obytných zónach možno známe svietidlá kužeľovitého tvaru osadené žiarivkami PL-L alebo ortuťovými výbojkami HPL vymeniť za svietidlá

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: 01.07.2003 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 229 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE DĹŽKY NAVINUTEĽNÝCH MATERIÁLOV 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje mera

MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE DĹŽKY NAVINUTEĽNÝCH MATERIÁLOV 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje mera MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE DĹŽKY NAVINUTEĽNÝCH MATERIÁLOV 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje meracie zariadenie na meranie dĺžky navinuteľného materiálu

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

Osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči

Osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči PHILIPS LED Bodové 7 W (50 W) GU5.3 Teplá biela Osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči Nekvalitné osvetlenie môže namáhať oči. Je preto oveľa dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby váš domov bol

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

EcoStyle |

EcoStyle | Lighting dostupné a účinné osvetlenie Maloobchodní predajcovia dlho hľadali cenovo dostupné akcentačné LED osvetlenie, ktoré by v porovnaní s konvenčnými technológiami malo aj primeranú návratnosť investícií.

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 14.04.2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 195 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I EURÓPA ÚNIA EURÓPY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

Záleží na tom, čo je vo vnútri

Záleží na tom, čo je vo vnútri PHILIPS LED Reflektorové 1,9 W (25W) G9 Teplá biela Nestmievateľné Záleží na tom, čo je vo vnútri Vďaka nádhernému tvaru a štandardným rozmerom je toto bodové svietidlo LED dokonalou ekologickou náhradou

Podrobnejšie

Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi

Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi Pavol KUČÍK, SlovCert spol. s r.o. Výroba keramických izolátorov predstavuje zložitý proces, pri ktorom môže dôjsť k výrobe chybných izolátorov

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 19. august 2013 Rev.2/Add.109/Rev.2 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.116/Rev.3 24. február 2014 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 023/321/12 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k), 20 ods. 2 a 56,

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 023/321/12 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k), 20 ods. 2 a 56, Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 023/321/12 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k), 20 ods. 2 a 56, ods. 2 zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

Protokol o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2017/2018

Protokol o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2017/2018 Protokol o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2017/2018 Basketbalový klub, ktorý požaduje kolaudáciu:... Športová hala:... Pre súťaže (uviesť kategóriu najvyššej súťaže):...

Podrobnejšie

Microsoft Word - Katalog svetla 2019

Microsoft Word - Katalog svetla 2019 Solárne pouličné osvetlenie 1 Ponúkame nové modely solárnych pouličných lámp na verejné osvetlenie, vhodné do lokalít s dostatočným priamym denným svetlom, prioritne využiteľné tam kde je problém s elektrickou

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

UV lampy SK

UV lampy SK UV Lampy Ponúkame vysoko výkonné UV lampy pre NDT kontrolu. Všetky lampy pracujú s UV žiarením s vlnovou dĺžkou 365 nm. UF 365 handy UV lampa UF 365 handy je pre potreby NDT ideálna. Je precízne spracovaná,

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy) alebo analyticky (výpočet súradníc bodov elipsy).

Podrobnejšie

FlowStar Large |

FlowStar Large | Lighting FlowStar tunelové LED osvetlenie vstupu a bodové osvetlenie interiéru tunelov Prevádzkovatelia tunelov hľadajú LED riešenie vstupu a vnútorných priestorov, ktoré je výhodné z hľadiska ceny, bezpečnosti

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

SL street-a viditeľný rozdiel

SL street-a viditeľný rozdiel SL street-a 3 000 slov led SL street-a 3 000 since 2003 custom made made in Slovakia warranty 5 years NICHIA LEDs high efficiency lm/w Použitie ulice a priechody pre chodcov parkoviská a parky priemyselné

Podrobnejšie

SK Úradný vestník Európskej únie L 192/51 SMERNICE SMERNICA KOMISIE 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie mo

SK Úradný vestník Európskej únie L 192/51 SMERNICE SMERNICA KOMISIE 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie mo 19.7.2008 Úradný vestník Európskej únie L 192/51 SMERNICE SMERNICA KOMISIE 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných

Podrobnejšie

337_2004_od_1_1_2012

337_2004_od_1_1_2012 337/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu z 10. mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

Kontrolnᅢᄑ zoznam pre REKLAMNᅢノ AGENTᅢレRY

Kontrolnᅢᄑ zoznam pre REKLAMNᅢノ AGENTᅢレRY Tento dokument je prevzatý z originálu, ktorý bol publikovaný Dánskym úradom pre pracovné prostredie, je použitý s ich súhlasom a prístupný na http://www.st.dk/sw6404.asp. Prosíme, aby ste uvádzali aj

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Školenie 11., 12., 13. a 14.4.2016 v Košiciach 18., 19., 20. a 21.4.2016 v Bratislave Vzdelávanie KT aktuálne z TK Ing. Róbert Borsig Skupina 500 505 Nárazníky Predpísaná podmienka č. 4 systémy čelnej

Podrobnejšie

DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené)

DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené) DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené) 2. Miesto výkonu montážnych prác Mesto, obec 3. Investor

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ október 2014 Rev.1/Add.12/Rev.8/Amend.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYB

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ október 2014 Rev.1/Add.12/Rev.8/Amend.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYB E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 17. október 2014 Rev.1/Add.12/Rev.8/Amend.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor Hydraulický separátor-kolektor SEPCO Séria 559 01084/19 SK FM 21654 003 Funkcia SEPCO, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátora a distribučného kolektora, sa používa vo vykurovacích

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 22.04.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 29.04.2006 do: 31.01.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 227 V y h l á š k a Ministerstva

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK

LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK led street lamp technológia Technológia COB LED ako nová technológia verejného osvetlenia je priateľská k životnému prostrediu. Prednosťou týchto svietidiel je pevná konštrukcia,

Podrobnejšie

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod značkou Solar Fox, slúži na ventiláciu a vykurovanie

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

Microsoft Word - TeoriaMaR-pomocka2.doc

Microsoft Word - TeoriaMaR-pomocka2.doc SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA STAVEBNÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV KRESLENIE SCHÉ TOKU SIGNÁLOV PODĽA DIN 19227 UČEBNÁ POÔCKA Č.2 pre 1. ročník inžinierskeho štúdia študijného programu

Podrobnejšie

certifikat NE _navrh ku revizii 2 NE_nove logo

certifikat NE _navrh ku revizii 2 NE_nove logo Počet strán: 5 CERTIFIKÁT NÁRODNÉHO ETALÓNU č. 027/10, Revízia 2 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 a 32 ods. 2 písm. d) a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

príloha 5 k OS/23/2002

príloha 5 k OS/23/2002 Došlo dňa: Prijaté dňa: Evidenčné číslo žiadosti: Tel.: 02/602 94 380 kl. 440 ID platobného predpisu: ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU URČENÉHO MERADLA PREDĹŽENIE PLATNOSTI v zmysle ustanovenia 21 ods. 6 zákona

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Fyzika Školský rok: 2018/2019 Trieda: VIII.A,B

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/311/ z 14. júna 2000 Aut

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/311/ z 14. júna 2000 Aut SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC - 127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 310071/127/311/00-093 z 14. júna 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

SYSTEMATICKÁ KVALITA LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a

SYSTEMATICKÁ KVALITA LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a SYSTEMATICKÁ KVALITA LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 12W PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED

Podrobnejšie

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0,

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0, Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Obr. Priebeh síl v ose skrutiek pri stúpaní P =, a P =, ÚMTMB FSI VUT v Brně Sila v ose skrutky v mieste

Podrobnejšie

Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Svetlo vás privíta pri každom návrate domov PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Cottage čierna LED Svetlo vás privíta pri každom návrate domov Vynovený dizajn plynovej lampy tohto nástenného svietidla LED mygarden Cottage značky Philips v čiernej

Podrobnejšie