Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na"

Prepis

1 Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre určené na informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamov uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov ( 1 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/717 z 10. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre zootechnických osvedčení na plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty ( 1 ) ( 1 ) Text s významom pre EHP Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzený čas. Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

2

3 Úradný vestník Európskej únie L 109/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre určené na informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamov uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov (Text s významom pre EHP) EURÓPA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat ( nariadenie o plemenitbe zvierat ) ( 1 ), a najmä na jeho článok 7 ods. 5, keďže: (1) V článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovuje, že členské štáty majú vypracovať a priebežne aktualizovať zoznam chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, ktoré ich príslušné orgány uznali v súlade s článkom 4 ods. 3 uvedeného nariadenia a ktoré vykonávajú aspoň jeden šľachtiteľský program, ktorý bol schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 uvedeného nariadenia. Okrem toho sa v nariadení (EÚ) 2016/1012 stanovuje, že členské štáty uvedený zoznam sprístupnia verejnosti. (2) V článku 7 ods. 2 a článku 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1012, ako aj v časti 1 kapitole III bode 2 prílohy II k uvedenému nariadeniu sa spresňujú informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamu uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov. (3) Okrem toho sa v článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 stanovuje, že členské štáty majú do zoznamu uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov zahrnúť taktiež každý príslušný orgán, ktorý vykonáva šľachtiteľský program v súlade s článkom 38 uvedeného nariadenia. (4) Preto je potrebné stanoviť vzorové formuláre, ktoré majú členské štáty používať pri zostavovaní zoznamov chovateľských organizácií pre čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých, a zoznamov chovateľských podnikov pre hybridné plemenné ošípané, ktoré uznali ich príslušné orgány v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1012. (5) Vzhľadom na úlohu, ktorú členské štáty zohrávajú pri uznávaní plemena ako ohrozeného plemena v súlade s jeho vymedzením v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012, je potrebné zahrnúť uvedené informácie do zoznamov uznaných chovateľských organizácií stanovených v uvedenom nariadení. (6) S cieľom uľahčiť obchodovanie s plemennými zvieratami a vykonávanie úradných kontrol príslušnými orgánmi je takisto potrebné uviesť v zozname uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, ktorý je stanovený v článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/1012, dátumy uznania alebo zrušenia uznania s ohľadom na ustanovenia článku 64 ods. 4 uvedeného nariadenia, alebo dátumy, keď bolo vydané, pozastavené či zrušené schválenie šľachtiteľského programu. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 171, , s. 66.

4 L 109/2 Úradný vestník Európskej únie (7) Toto nariadenie by malo byť uplatniteľné od 1. novembra 2018 v súlade s dátumom uplatňovania stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/1012. (8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho zootechnického výboru, PRIJALA TOTO NARIADENIE: Článok 1 Informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamov uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/1012, sa predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu. Článok 2 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. novembra Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. V Bruseli 10. apríla 2017 Za Komisiu predseda Jean-Claude JUNCKER

5 PRÍLOHA I. Chovateľské organizácie, ktoré vedú plemenné knihy čistokrvných plemenných zvierat a) Čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka Členský štát (vložte názov) Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 Znenie (vložte dd.mm.rrrr) Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu Kontaktné údaje Dátum uznania chovateľskej organizácie Názov www ( 2 ) Dátum uznania: (dd.mm.rrrr) Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) ( 2 ) Šľachtiteľský program ( 1 ) Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu Výnimky ( 3 ) Dátum schválenia šľachtiteľského programu (dd.mm.rrrr) Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie ( 4 ) Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu ( 4 ) Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené ( 4 ) ( 1 ) Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky. ( 2 ) Ak je k dispozícii. ( 3 ) V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek: 1 vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 2 obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 3 generačný postup potomstva zvierat zaznamenaných v doplňujúcej časti do hlavnej časti plemennej knihy [časť 1 kapitola III bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012]; 4 v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012. ( 4 ) Prípadne uveďte tieto informácie: A dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; B dd.mm.rrrr v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; C dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; D dd.mm.rrrr v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené Úradný vestník Európskej únie L 109/3

6 b) Čistokrvné plemenné ošípané Členský štát (vložte názov) Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné ošípané, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 Znenie (vložte dd.mm.rrrr) Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu Kontaktné údaje Dátum uznania chovateľskej organizácie Názov www ( 2 ) Dátum uznania: (dd.mm.rrrr) Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) ( 2 ) Šľachtiteľský program ( 1 ) Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu Výnimky ( 3 ) Dátum schválenia šľachtiteľského programu (dd.mm.rrrr) Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie ( 4 ) Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu ( 4 ) Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené ( 4 ) ( 1 ) Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky. ( 2 ) Ak je k dispozícii. ( 3 ) V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek: 1 vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 2 obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 3 generačný postup potomstva zvierat zaznamenaných v doplňujúcej časti do hlavnej časti plemennej knihy [časť 1 kapitola III bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012]; 4 v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012. ( 4 ) Prípadne uveďte tieto informácie: A dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; B dd.mm.rrrr v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; C dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; D dd.mm.rrrr v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené. L 109/4 Úradný vestník Európskej únie

7 c) Čistokrvné plemenné ovce Členský štát (vložte názov) Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné ovce, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 Znenie (vložte dd.mm.rrrr) Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu Kontaktné údaje Dátum uznania chovateľskej organizácie Názov www ( 2 ) Dátum uznania: (dd.mm.rrrr) Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) ( 2 ) Šľachtiteľský program ( 1 ) Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu Výnimky ( 3 ) Dátum schválenia šľachtiteľského programu (dd.mm.rrrr) Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie ( 4 ) Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu ( 4 ) Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené ( 4 ) ( 1 ) Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky. ( 2 ) Ak je k dispozícii. ( 3 ) V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek: 1 vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 2 obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 3 generačný postup potomstva zvierat zaznamenaných v doplňujúcej časti do hlavnej časti plemennej knihy [časť 1 kapitola III bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012]; 4 v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012. ( 4 ) Prípadne uveďte tieto informácie: A dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; B dd.mm.rrrr v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; C dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; D dd.mm.rrrr v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené Úradný vestník Európskej únie L 109/5

8 d) Čistokrvné plemenné kozy Členský štát (vložte názov) Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné kozy, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 Znenie (vložte dd.mm.rrrr) Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu Kontaktné údaje Dátum uznania chovateľskej organizácie Názov www ( 2 ) Dátum uznania: (dd.mm.rrrr) Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) ( 2 ) Šľachtiteľský program ( 1 ) Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu Výnimky ( 3 ) Dátum schválenia šľachtiteľského programu (dd.mm.rrrr) Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie ( 4 ) Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu ( 4 ) Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené ( 4 ) ( 1 ) Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky. ( 2 ) Ak je k dispozícii. ( 3 ) V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek: 1 vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 2 obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 3 generačný postup potomstva zvierat zaznamenaných v doplňujúcej časti do hlavnej časti plemennej knihy [časť 1 kapitola III bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012]; 4 v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012. ( 4 ) Prípadne uveďte tieto informácie: A dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; B dd.mm.rrrr v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; C dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; D dd.mm.rrrr v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené. L 109/6 Úradný vestník Európskej únie

9 e) Čistokrvné plemenné zvieratá čeľade koňovité Členský štát (vložte názov) Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné zvieratá čeľade koňovité, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 Znenie (vložte dd.mm.rrrr) Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu Kontaktné údaje Dátum uznania chovateľskej organizácie Názov www ( 2 ) UELN ( 2 ) ( 6 ) - Dátum uznania: (dd.mm.rrrr) Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program Internetový prístup k informáciám o šľachtite ľskom(-ých) prog rame(-och) ( 2 ) Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu Šľachtiteľský program ( 1 ) Výnimky ( 3 ) Dátum schválenia šľachtiteľského programu (dd.mm.rrrr) Pôvodná plemenná kniha plemena ( 4 ) Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu Kontaktné údaje Názov www ( 2 ) UELN ( 2 ) ( 6 ) - Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie ( 5 ) Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu ( 5 ) Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené ( 5 ) ( 1 ) Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky. ( 2 ) Ak je k dispozícii. ( 3 ) V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek: 1 vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 2 obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; 3 v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012; 4 zákaz alebo obmedzenie odberu spermy na umelú insemináciu a/alebo odberu oocytov na produkciu embryí alebo odberu embryí na prenos embryí [článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012]. ( 4 ) Poskytnite informácie, ak plemennú knihu vedie chovateľská organizácia/príslušný orgán iná(-ý) ako chovateľská organizácia/príslušný orgán v stĺpci 1. ( 5 ) Prípadne uveďte tieto informácie: A dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; B dd.mm.rrrr v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; C dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; D dd.mm.rrrr v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené. ( 6 ) Uveďte 3-miestny kód krajiny a 3-miestny kód databázy podľa potreby Úradný vestník Európskej únie L 109/7

10 II. Chovateľské podniky vedúce plemenné registre hybridných plemenných ošípaných Členský štát (vložte názov) Zoznam chovateľských podnikov vykonávajúcich šľachtiteľské programy zamerané na hybridné plemenné ošípané ( 1 ), ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012, ktoré sú uznané príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods Chovateľský podnik Názov chovateľského podniku Kontaktné údaje Dátum schválenia šľachtiteľského programu Názov www ( 3 ) Dátum uznania: (dd.mm.rrrr) 4 5 Šľachtiteľský program ( 2 ) Názov plemena(-ien), línie(-ií) alebo hybridu(-ov), na ktoré sa vzťahuje schválený(-é) šľachtiteľský(-é) program(-y)/ Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) ( 3 ) Názov plemena alebo čistokrvnej línie Názov hybridu Zemepisné územie každého vykonávaného šľachtiteľského programu ( 1 ) Podľa vymedzenia v článku 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2016/1012. ( 2 ) Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľský podnik, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky. ( 3 ) Ak je k dispozícii. ( 4 ) Prípadne uveďte tieto informácie: A dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľského podniku [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; B dd.mm.rrrr v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; C dd.mm.rrrr v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012]; D dd.mm.rrrr v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené. Znenie (vložte dd.mm.rrrr) 6 7 Dátum schválenia šľachtiteľského programu (dd.mm.rrrr) Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie Dátum zrušenia uznania chovateľského podniku ( 4 ) Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu ( 4 ) Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené ( 4 ) L 109/8 Úradný vestník Európskej únie

11 Úradný vestník Európskej únie L 109/9 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/717 z 10. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre zootechnických osvedčení na plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty (Text s významom pre EHP) EURÓPA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat ( nariadenie o plemenitbe zvierat ) ( 1 ), a najmä na jeho článok 30 ods. 10, keďže: (1) V nariadení (EÚ) 2016/1012 sa stanovujú zootechnické a genealogické pravidlá na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich vstup do Únie, ako aj pravidlá vydávania zootechnických osvedčení na uvedené komodity. V článku 30 ods. 4 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že v prípade, že sa obchoduje s plemennými zvieratami zapísanými chovateľskou organizáciou do plemennej knihy alebo zaregistrovanými v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský podnik, alebo sa obchoduje s ich zárodočnými produktmi a že uvedené plemenné zvieratá alebo potomstvo pochádzajúce z uvedených zárodočných produktov sú určené na zápis či registráciu v inej plemennej knihe, resp. plemennom registri, uvedené plemenné zvieratá alebo zárodočné produkty sprevádza zootechnické osvedčenie. (2) V článku 30 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa takisto stanovuje, že v prípade, že plemenné zvieratá, ktoré boli zapísané do plemennej knihy alebo zaregistrované v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský subjekt uvedený v zozname stanovenom v článku 34 uvedeného nariadenia, alebo ich zárodočné produkty vstúpia do Únie a v prípade, že sú uvedené plemenné zvieratá alebo potomstvo vyprodukované z uvedených zárodočných produktov určené na zápis do plemennej knihy, ktorú vedie chovateľská organizácia, či na registráciu v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský podnik, uvedené plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty má sprevádzať zootechnické osvedčenie. (3) Zootechnické osvedčenie uvedené v článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/1012 vydáva len chovateľská organizácia, chovateľský podnik alebo príslušný orgán odosielajúci plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty, ak sa s uvedenými zásielkami obchoduje v rámci Únie, alebo chovateľský subjekt, resp. úradný orgán tretej krajiny odoslania, ak uvedené zásielky vstupujú do Únie. (4) Okrem toho sa v článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 stanovuje, že príslušný orgán môže povoliť, aby zárodočné produkty sprevádzalo zootechnické osvedčenie vydané na základe informácií, ktoré poskytla chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik, inseminačná stanica na odber spermy alebo stanica na skladovanie spermy, alebo tím na odber alebo produkciu embryí schválené na obchodovanie s uvedenými zárodočnými produktmi vo vnútri Únie v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti zdravia zvierat. (5) V článku 30 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa uvádza, že zootechnické osvedčenia majú obsahovať informácie uvedené v príslušných častiach a kapitolách prílohy V k danému nariadeniu a byť v súlade s príslušnými vzorovými formulármi zootechnických osvedčení stanovenými vo vykonávacích aktoch prijatých Komisiou. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 171, , s. 66.

12 L 109/10 Úradný vestník Európskej únie (6) Preto je potrebné stanoviť vzorové formuláre zootechnických osvedčení, ktoré majú sprevádzať zásielky plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie pri obchodovaní s uvedenými zásielkami v rámci Únie alebo pri ich vstupe do Únie. (7) V článku 31 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovuje, že ak sú výsledky kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia verejne prístupné na webovej stránke, v zootechnickom osvedčení možno uviesť odkaz na uvedenú webovú stránku, kde sú dané výsledky k dispozícii, namiesto toho, aby sa tieto výsledky uvádzali v zootechnickom osvedčení. Uvedená možnosť by sa mala odraziť vo vzorových formulároch zootechnických osvedčení stanovených týmto nariadením. (8) V článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovuje, že v prípade čistokrvných plemenných zvierat čeľade koňovité majú byť informácie stanovené v časti 2 kapitole I prílohy V k uvedenému nariadeniu obsiahnuté v jedinečnom identifikačnom doklade vydanom na celú dĺžku života pre koňovité a takisto sa v ňom stanovuje, že Komisia prijme delegované akty týkajúce sa obsahu a formátu takýchto identifikačných dokladov. Preto nie je potrebné, aby sa v tomto nariadení stanovil vzorový formulár zootechnického osvedčenia na obchodovanie s čistokrvnými plemennými zvieratami čeľade koňovité. (9) Toto nariadenie by malo byť uplatniteľné od 1. novembra 2018 v súlade s dátumom uplatňovania stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/1012. (10) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho zootechnického výboru, PRIJALA TOTO NARIADENIE: Článok 1 Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre zootechnické osvedčenia na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich vstup do Únie stanovené v kapitole VII nariadenia (EÚ) 2016/1012. Článok 2 Zootechnické osvedčenia na obchodovanie s čistokrvnými plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a s hybridnými plemennými ošípanými a ich zárodočnými produktmi 1. V prípade obchodovania s čistokrvnými plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi sa informácie stanovené v častiach 1 a 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnických osvedčeniach sprevádzajúcich zásielky uvedených komodít, predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v týchto oddieloch prílohy I k tomuto nariadeniu: a) oddiel A týkajúci sa čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz; b) oddiel B týkajúci sa spermy čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých; c) oddiel C týkajúci sa oocytov čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých; d) oddiel D týkajúci sa embryí čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých. 2. V prípade obchodovania s hybridnými plemennými ošípanými a ich zárodočnými produktmi sa informácie stanovené v častiach 1 a 3 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnických osvedčeniach sprevádzajúcich zásielky uvedených komodít, predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v týchto oddieloch prílohy II k tomuto nariadeniu: a) oddiel A týkajúci sa hybridných plemenných ošípaných; b) oddiel B týkajúci sa spermy hybridných plemenných ošípaných; c) oddiel C týkajúci sa oocytov hybridných plemenných ošípaných; d) oddiel D týkajúci sa embryí hybridných plemenných ošípaných.

13 Úradný vestník Európskej únie L 109/11 Článok 3 Zootechnické osvedčenia na vstup čistokrvných plemenných zvierat a ich zárodočných produktov a hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov do Únie 1. V prípade vstupu čistokrvných plemenných zvierat a ich zárodočných produktov sa informácie stanovené v častiach 1 a 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnických osvedčeniach sprevádzajúcich zásielky uvedených komodít, predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v týchto oddieloch prílohy III k tomuto nariadeniu: a) oddiel A týkajúci sa čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých; b) oddiel B týkajúci sa spermy čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých; c) oddiel C týkajúci sa oocytov čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých; d) oddiel D týkajúci sa embryí čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých. 2. V prípade vstupu hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov sa informácie stanovené v častiach 1 a 3 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/1012, ktoré majú byť obsiahnuté v zootechnických osvedčeniach sprevádzajúcich zásielky uvedených komodít, predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v týchto oddieloch prílohy IV k tomuto nariadeniu: a) oddiel A týkajúci sa hybridných plemenných ošípaných; b) oddiel B týkajúci sa spermy hybridných plemenných ošípaných; c) oddiel C týkajúci sa oocytov hybridných plemenných ošípaných; d) oddiel D týkajúci sa embryí hybridných plemenných ošípaných. Článok 4 Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. novembra Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. V Bruseli 10. apríla 2017 Za Komisiu predseda Jean-Claude JUNCKER

14 L 109/12 Úradný vestník Európskej únie PRÍLOHA I VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA OBCHODOVANIE S ČISTOKRVNÝMI PLEMENNÝMI ZVIERATAMI A ICH ZÁRODOČNÝMI PRODUKTMI ODDIEL A Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s čistokrvnými plemennými zvieratami druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz

15 Úradný vestník Európskej únie L 109/13

16 L 109/14 Úradný vestník Európskej únie

17 Úradný vestník Európskej únie L 109/15 ODDIEL B Zootechnické osvedčenia na obchodovanie so spermou čistokrvných plemenných zvierat

18 L 109/16 Úradný vestník Európskej únie

19 Úradný vestník Európskej únie L 109/17

20 L 109/18 Úradný vestník Európskej únie ODDIEL C Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s oocytmi čistokrvných plemenných zvierat

21 Úradný vestník Európskej únie L 109/19

22 L 109/20 Úradný vestník Európskej únie

23 Úradný vestník Európskej únie L 109/21 ODDIEL D Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s embryami čistokrvných plemenných zvierat

24 L 109/22 Úradný vestník Európskej únie

25 Úradný vestník Európskej únie L 109/23

26 L 109/24 Úradný vestník Európskej únie

27 Úradný vestník Európskej únie L 109/25 PRÍLOHA II VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA OBCHODOVANIE S HYBRIDNÝMI PLEMENNÝMI OŠÍPANÝMI A ICH ZÁRODOČNÝMI PRODUKTMI ODDIEL A Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s hybridnými plemennými ošípanými

28 L 109/26 Úradný vestník Európskej únie

29 Úradný vestník Európskej únie L 109/27

30 L 109/28 Úradný vestník Európskej únie ODDIEL B Zootechnické osvedčenie na obchodovanie so spermou hybridných plemenných ošípaných

31 Úradný vestník Európskej únie L 109/29

32 L 109/30 Úradný vestník Európskej únie

33 Úradný vestník Európskej únie L 109/31 ODDIEL C Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s oocytmi hybridných plemenných ošípaných

34 L 109/32 Úradný vestník Európskej únie

35 Úradný vestník Európskej únie L 109/33

36 L 109/34 Úradný vestník Európskej únie ODDIEL D Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s embryami hybridných plemenných ošípaných

37 Úradný vestník Európskej únie L 109/35

38 L 109/36 Úradný vestník Európskej únie

39 Úradný vestník Európskej únie L 109/37

40 L 109/38 Úradný vestník Európskej únie PRÍLOHA III VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA VSTUP ČISTOKRVNÝCH PLEMENNÝCH ZVIERAT A ICH ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV DO ÚNIE ODDIEL A Zootechnické osvedčenie na vstup čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie

41 Úradný vestník Európskej únie L 109/39

42 L 109/40 Úradný vestník Európskej únie

43 Úradný vestník Európskej únie L 109/41 ODDIEL B Zootechnické osvedčenie na vstup spermy čistokrvných plemenných zvierat do Únie

44 L 109/42 Úradný vestník Európskej únie

45 Úradný vestník Európskej únie L 109/43

46 L 109/44 Úradný vestník Európskej únie ODDIEL C Zootechnické osvedčenie na vstup oocytov čistokrvných plemenných zvierat do Únie

47 Úradný vestník Európskej únie L 109/45

48 L 109/46 Úradný vestník Európskej únie

49 Úradný vestník Európskej únie L 109/47 ODDIEL D Zootechnické osvedčenie na vstup embryí čistokrvných plemenných zvierat do Únie

50 L 109/48 Úradný vestník Európskej únie

51 Úradný vestník Európskej únie L 109/49

52 L 109/50 Úradný vestník Európskej únie

53 Úradný vestník Európskej únie L 109/51 PRÍLOHA IV VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA VSTUP HYBRIDNÝCH PLEMENNÝCH OŠÍPANÝCH A ICH ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV DO ÚNIE ODDIEL A Zootechnické osvedčenie na vstup hybridných plemenných ošípaných do Únie

54 L 109/52 Úradný vestník Európskej únie

55 Úradný vestník Európskej únie L 109/53

56 L 109/54 Úradný vestník Európskej únie ODDIEL B Zootechnické osvedčenie na vstup spermy hybridných plemenných ošípaných do Únie

57 Úradný vestník Európskej únie L 109/55

58 L 109/56 Úradný vestník Európskej únie

59 Úradný vestník Európskej únie L 109/57 ODDIEL C Zootechnické osvedčenie na vstup oocytov hybridných plemenných ošípaných do Únie

60 L 109/58 Úradný vestník Európskej únie

61 Úradný vestník Európskej únie L 109/59

62 L 109/60 Úradný vestník Európskej únie ODDIEL D Zootechnické osvedčenie na vstup embryí hybridných plemenných ošípaných do Únie

63 Úradný vestník Európskej únie L 109/61

64 L 109/62 Úradný vestník Európskej únie

65 Úradný vestník Európskej únie L 109/63

66

67

68 ISSN (elektronické vydanie) ISSN (papierové vydanie)

SANTE/7096/2016-EN ANNEX CIS

SANTE/7096/2016-EN ANNEX CIS SK PRÍLOHA I VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA OBCHODOVANIE S ČISTOKRVNÝMI PLEMENNÝMI ZVIERATAMI A ICH ZÁRODOČNÝMI PRODUKTMI ODDIEL A Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s čistokrvnými

Podrobnejšie

C(2017)4565/F1 - SK

C(2017)4565/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 7. 2017 C(2017) 4565 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 13. 7. 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o obsah

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 18.06.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 358 Z Á K O N z 27. mája 2004, ktorým

Podrobnejšie

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Právnym základom štatútu plemennej knihy ( ďalej len štatút PK ) je zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe

Podrobnejšie

SANTE/7110/2015-EN

SANTE/7110/2015-EN Rada Európskej únie V Bruseli 26. januára 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 20. januára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D048570/03 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

PA_Legam

PA_Legam EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 17.10.2014 2014/0032(COD) NÁVRH STANOVIA Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz L 29/24 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho 7.6.2019 L 149/53 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy

Podrobnejšie

SANTE/11714/2016-EN

SANTE/11714/2016-EN Rada Európskej únie V Bruseli 6. marca 2017 (OR. en) 6955/17 DENLEG 11 AGRI 116 SAN 81 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 2. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D048361/03 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden L 72/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné

Podrobnejšie

Movements_of_live_animals_sk.DOCX

Movements_of_live_animals_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN V Bruseli 27. februára 2018 OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI ZDRAVIA

Podrobnejšie

SANTE/11695/2017-EN

SANTE/11695/2017-EN EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 7. 2. 2019 C(2019) 771 final NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 7. 2. 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pokiaľ ide o niektoré

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok 57 31. októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1164/2014 z 31. októbra 2014,

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 3. januára o povolení L-arginínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druh

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 3. januára o povolení L-arginínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druh 4.1.2019 SK L 2/21 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/12 z 3. januára 2019 o povolení L-arginínu ako kŕmnej pre všetky druhy (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní

Podrobnejšie

SANTE/10104/2015-EN

SANTE/10104/2015-EN Rada Európskej únie V Bruseli 2. júna 2015 (OR. en) 9533/15 DENLEG 79 AGRI 303 SAN 168 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 29. mája 2015 Komu: Č. dok. Kom.: D038820/02 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj,

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 11. 2017 C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z 14. 11. 2017 o technických opatreniach na vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 3. marca 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 3. marca 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1 L 58/14 SK NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/378 z 3. marca 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o určité aromatické látky (Text s významom

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20 L 313/22 SK NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie

Podrobnejšie

nk_0582_2002

nk_0582_2002 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 582/2002 zo 4. apríla 2002, ktorým sa prijímajú celkové množstvá uvedené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa zavádza dodatočný poplatok v sektore mlieka a

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 14. marca 2019, - ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/ 2446, pokiaľ

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 14. marca 2019, - ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/ 2446, pokiaľ L 181/2 NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1143 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou EURÓPA

Podrobnejšie

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa Identifikácia obstarávateľa Úradný názov: Inštitút

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0206/314 314 Článok 2 odsek 4 písmeno c a (nové) ca) počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I EURÓPA ÚNIA EURÓPY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 13. augusta 2018, - ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodi

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 13. augusta 2018, - ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodi L 205/18 SK VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1133 z 13. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európsk

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európsk EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 8. 2019 C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 13. 8. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 31. mája 2016, - ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 31. mája 2016, - ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 1.6.2016 L 144/27 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/863 z 31. mája 2016, ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia doručenia: 4. októbra 2012 Komu: Generálny sekretariát Rady Európskej únie

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

SANTE/10656/2017-EN

SANTE/10656/2017-EN Rada Európskej únie V Bruseli 17. júla 2017 (OR. en) 11350/17 AGRILEG 136 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 14. júla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D051407/02 Predmet: Generálny sekretariát

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1869 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho p

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1869 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho p EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1869 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 4. januára o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného selenič

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 4. januára o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného selenič L 10/2 SK 14.1.2019 NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/49 zo 4. januára 2019 o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného seleničitanu sodného a zinok-lselenometionínu ako

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/ z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/ z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania 27.12.2017 Úradný vestník Európskej únie L 345/27 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2395 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spo

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spo 12.4.2011 Úradný vestník Európskej únie L 97/3 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 3. 2017 C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 13. 3. 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 27. 6. 2014 COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 5722 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z , ktorým sa stanovujú minimálne požiadav

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 5722 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z , ktorým sa stanovujú minimálne požiadav EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 9. 2018 C(2018) 5722 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z 3. 9. 2018, ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 2. 5. 2018 COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie SK SK 1.

Podrobnejšie

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z., 596/2006 Z. z., 492/2008 Z. z., 136/2010 Z. z.,

Podrobnejšie

31999L0037_001sk

31999L0037_001sk 07/zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV L 138/57 SMERNICA RADY 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá RADA EURÓPEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: 16.11.1974 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 108 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Industrial-products-qanda_sk.DOCX

Industrial-products-qanda_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP Brusel 1. februára 2019 OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA Z EURÓPSKEJ ÚNIE, POKIAĽ IDE

Podrobnejšie

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa Informácie o uverejnení V prípade postupov

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 13. marca 2015, - ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 13. marca 2015, - ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov L 70/36 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/429 z 13. marca 2015, ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov súvisiacich s pôsobením hluku (Text s významom pre EHP) EURÓPA KOMISIA,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa Informácie o uverejnení Doručené číslo oznámenia

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčova

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčova 21.8.2012 Úradný vestník Európskej únie L 224/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti

Podrobnejšie

Sociálna poisťovňa, pobočka (ak podávate žiadosť elektronicky, uveďte názov číslo žiadosti vygenerované APV REF 2012 pobočky, ktorej adresujete

Sociálna poisťovňa, pobočka (ak podávate žiadosť elektronicky, uveďte názov číslo žiadosti vygenerované APV REF 2012 pobočky, ktorej adresujete Sociálna poisťovňa, pobočka...... (ak pávate žiasť elektronicky, uveďte názov číslo žiasti vygenerované APV REF 2012 pobočky, ktorej adresujete žiasť) (vypĺňa pobočka Sociálnej poisťovne) ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

Predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu – Rozhodnutie predsedníctva z 28. novembra 2001

Predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu – Rozhodnutie predsedníctva z 28. novembra 2001 22.7.2011 Úradný vestník Európskej únie C 216/19 IV (Informácie) INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPEJ ÚNIE EURÓPY PARLAMENT PREDPISY O PRÍSTUPE VEREJNOSTI K DOKUMENTOM EURÓPEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2016 Vestník č.

Podrobnejšie

Európsky parlament Konsolidovaný legislatívny text EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítan

Európsky parlament Konsolidovaný legislatívny text EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítan Európsky parlament 2014-2019 Konsolidovaný legislatívny text 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 21. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0140(COD) 9181/19 SPRÁVA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výb

Rada Európskej únie V Bruseli 21. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0140(COD) 9181/19 SPRÁVA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výb Rada Európskej únie V Bruseli 21. mája 2019 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2018/0140(COD) 9181/19 SPRÁVA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. predch. dok.: 7364/2/19

Podrobnejšie

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami 234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/2017 3 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 12. februára o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 12. februára o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami L 41/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/213 z 12. februára 2018 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2017 Vestník č. 1/2017

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 7499 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia vedecké

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 7499 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia vedecké EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 16. 11. 2018 C(2018) 7499 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 16. 11. 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV budova Europa, Brusel 26. júna 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie programu Schválenie

Podrobnejšie

Usmernenia týkajúce sa uplatňovania režimu potvrdzovania ratingov podľa článku 4 ods. 3 nariadenia o ratingových agentúrach 20/05/2019 ESMA SK

Usmernenia týkajúce sa uplatňovania režimu potvrdzovania ratingov podľa článku 4 ods. 3 nariadenia o ratingových agentúrach 20/05/2019 ESMA SK Usmernenia týkajúce sa uplatňovania režimu potvrdzovania ratingov podľa článku 4 ods. 3 nariadenia o ratingových agentúrach 20/05/2019 ESMA33-9-282 SK Obsah I. Rozsah pôsobnosti... 3 II. Odkazy na právne

Podrobnejšie

Európska únia Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko Fax:

Európska únia Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko Fax: Európska únia Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Info & online formuláre: http://simap.europa.eu

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 19. decembra 2018, - ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 19. decembra 2018, - ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) L 325/18 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2026 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva

Podrobnejšie

nv_0180_2005

nv_0180_2005 Strana 1602 Zbierka zákonov č. 180/2005 Čiastka 76 180 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa

Podrobnejšie

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (k 05.12.2016) Právne predpisy SR: 1. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016, okrem:

Podrobnejšie

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad L 256/32 Úradný vestník Európskej únie 1.10.2005 SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokiaľ ide o požiadavky na sledovanie krvi

Podrobnejšie

Oznámenie o vyhlásení - podlimitné

Oznámenie o vyhlásení - podlimitné Číslo listu verejného obst.: Dátum odoslania: Príloha č. / Počet strán: SPRÁVA O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM ZADÁVANIA PRE NADLIMITNÉ ZÁKAZKY V ROKU 2013 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ klasický sektor (podľa 6 zákona)

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 3. 2018 C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 1. 3. 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 4. 2019 C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a prílohy I, III

Podrobnejšie

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Žiadateľ:

Podrobnejšie

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 1 Pôdohospodárska

Podrobnejšie

(Návrh) 39 ZÁKON z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ U

(Návrh) 39 ZÁKON z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ U (Návrh) 39 ZÁKON z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (1) Tento zákon ustanovuje 1 Predmet úpravy

Podrobnejšie

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK Usmernenia k postupu výpočtu ukazovateľov na stanovenie najrelevantnejších mien, v ktorých sa uskutočňuje vyrovnanie 28/03/2018 70-708036281-66 SK Obsah I. Zhrnutie... 3 1 Dôvody uverejnenia... 3 2 Obsah...

Podrobnejšie

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m (Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách

Podrobnejšie

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 7.9.207 A8-0065/ Pozmeňujúci návrh Claude Moraes v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Správa Jussi Halla-aho Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích

Podrobnejšie

S M E R N I C A

S M E R N I C A S M E R N I C A Slovenskej komory zubných lekárov na vydávanie licencií Slovenská komora zubných lekárov v súlade s 49 ods. 2 písm. b), 68 až 78 a 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

Podrobnejšie

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve C 120/2 SK Úradný vestník Európskej únie 13.4.2017 ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Podrobnejšie