Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny"

Prepis

1 1.hod08:00-08:45 2.hod08:55-09:40 3.hod09:55-10:40 4.hod10:55-11:40 5.hod11:50-12:35 6.hod12:40-13:25 7.hod13:30-14:15 8.hod 14,20-15,05 1 / 6

2 VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY Príchod do školy - Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania, t.j. o 7:45 hod. So sebou si prinesie všetky učebnice a pomôcky potrebné na vyučovanie. - Všetci sa prezujú a odchádzajú do svojich tried, kde sa pripravujú na vyučovanie. - Triednej učiteľke odovzdajú svoje mobilné telefóny, ktoré im budú vrátené po skončení vyučovania. Správanie sa počas vyučovania - Pri vyučovaní žiak sedí slušne a sleduje výklad učiteľa. - Neruší akýmkoľvek spôsobom vyučovanie. - Je prísne zakázané používať mobilný telefón. - Na hodinách TV cvičia žiaci v predpísanom úbore. - Žiaci musia dodržiavať zasadací poriadok, nerušiť spolužiakov a výklad učiteľa. - V priebehu vyučovania žiak nesmie bez dovolenia opustiť triedu, školskú budovu ani areál školy. - Neúčasť na vyučovaní ospravedlňuje lekár alebo rodič písomnou formou. 2 / 6

3 Správanie sa cez prestávky - Malá prestávka žiaci sa môžu voľne pohybovať po triede a opustiť triedu za účelom vykonania potreby. - Je prísne zakázané opustiť areál školy. - Pred zvonením sa žiaci vrátia do tried. - Cez prestávky je zakázané navštevovať sa po triedach. Po zvonení nikto nie je na chodbe, všetci žiaci sú v triedach, na svojom mieste. - Prechod žiakov do inej učebne alebo telocvične sa koná pod dozorom vyučujúceho učiteľa. Odchod zo školy - Svoje miesto v triede zanecháva žiak v čistote a poriadku. - Po prezutí, za dozoru vyučujúceho, opúšťa budovu školy. - Po skončení vyučovania nesmú zostať žiaci v budove školy. - Žiak opúšťa školu počas vyučovania len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa a na písomné alebo ústne požiadanie rodiča. Správanie mimo školy - Žiaci dbajú o to, aby nepoškodzovali povesť školy. - Pri priestupkoch mimo školy sa na žiakov vzťahuje Občiansky zákonník a Trestný zákonník. - Žiaci do 15 rokov sa nemôžu vo večerných hodinách zdržovať vonku bez doprovodu rodičov. Večernou dobou sa myslí v lete po 21. hod. a v zime po 20. hod. - Školopovinným žiakom je prísne zakázané fajčiť, užívať alkohol a iné omamné a toxické 3 / 6

4 látky. Opatrenie voči krádežiam - Každý žiak má možnosť poistiť sa voči krádežiam. - Žiaci používajúci bicykel sú povinní si ho uzamknúť v stojane. - Svoje veci topánky, prezúvky, úbor, si žiaci môžu označiť značkou. - Do školy nenoste cenné veci a väčší obnos peňazí, v prípade potreby ich odovzdajte vyučujúcemu. - Pri presune do iných tried, je zakázané manipulovať s osobnými vecami kmeňových žiakov a poškodzovať inventár triedy. - Žiak je povinný šetrne a ohľaduplne zaobchádzať s učebnicami a inými pomôckami školy a zatvárať všetky vstupné dvere na škole. - Škola nezodpovedá za odcudzenie a stratu vecí nepotrebných na vyučovanie (bicykel, mobil, cennosti). Šetrenie majetku a udržiavanie čistoty - Žiaci šetrne otvárajú a zatvárajú všetky dvere na škole. - Je zakázané poškodzovať zariadenie školy, čarbať po laviciach a po stenách. - Všetky odpadky, nepotrené veci, šupky z ovocia odkladáme do smetných košov alebo popolníc. - Potraviny, desiate, občerstvenie si žiaci nosia z domova alebo si ráno kúpia v obchode. Ochrana voči šikanovaniu 4 / 6

5 - V prípade, že Vás niektorí žiak školy alebo iná osoba obťažuje alebo vydiera, pýta od Vás desiatu, peniaze alebo iné služby a vyhráža sa Vám bitkou okamžite to oznámte triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. Správanie sa na školskom dvore - Vstup na školský dvor je povolený len v sprievode dospelej osoby do 20. hod. Žiaci môžu hrať futbal, tenis a iné loptové hry. - Je zakázané preliezať plot, hrať skrývačku a vyliezať na stromy a budovy. - Je zakázané jazdiť na školskom dvore na bicykli. Ostatné upozornenia - Na WC sa zdržiavajú len nevyhnutne dlhý čas a po umytí rúk ho opúšťajú. Pri porušení Vnútorného poriadku školy sú žiakom udeľované výchovné opatrenia: - napomenutie triednym učiteľom - pokarhanie triednym učiteľom - pokarhanie Riaditeľom školy - znížená známka zo správania 2, 3, 4 stupňa - súdne rozhodnutie o umiestení v Diagnostickom ústave 5 / 6

6 Mgr. Kovárik Vladimír, riaditeľ školy 6 / 6

Vnútorný poriadok pre žiakov ZŠ Topoľnica l. Podmienky prijatia žiaka do školy 1) Riaditeľ školy po zápise detí do 1. ročníka / spravidla od do

Vnútorný poriadok pre žiakov ZŠ Topoľnica l. Podmienky prijatia žiaka do školy 1) Riaditeľ školy po zápise detí do 1. ročníka / spravidla od do Vnútorný poriadok pre žiakov ZŠ Topoľnica l. Podmienky prijatia žiaka do školy 1) Riaditeľ školy po zápise detí do 1. ročníka / spravidla od 15.1. do 15.2. bežného roka/ podľa 3 ods.3 písm. a/zákona NR

Podrobnejšie

Základná umelecká škola široké č

Základná umelecká škola široké č ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, 082 37 ŠIROKÉ 353 O B S A H I. Všeobecné nariadenia II. III. IV. Dochádzka žiakov, práva a ich povinnosti Povinnosti zamestnancov školy Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci V.

Podrobnejšie

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Koniarekova 17, Trnava Školský poriadok Školský poriadok vytvorený v zmysle 153 zákona č. 245/2008 o

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Koniarekova 17, Trnava Školský poriadok Školský poriadok vytvorený v zmysle 153 zákona č. 245/2008 o Školský poriadok Školský poriadok vytvorený v zmysle 153 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné

Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 0 6 6 2 4 Humenné V n ú t o r n ý p o r i a d o k P Z 2016 Základná škola Jána ŠVERMU, Štefánikova 31, 0 6 6 2 4 Humenné O r g a n i z á c i a v y u č o v a

Podrobnejšie

ŠKOLSKÝ PORIADOK Školský poriadok bol prerokovaný na: triednických hodinách žiakov konaných dňa : Pedagogickej rade konanej dňa :

ŠKOLSKÝ PORIADOK Školský poriadok bol prerokovaný na: triednických hodinách žiakov konaných dňa : Pedagogickej rade konanej dňa : ŠKOLSKÝ PORIADOK Školský poriadok bol prerokovaný na: triednických hodinách žiakov konaných dňa : 04.09.2018 Pedagogickej rade konanej dňa : 04.09.2018 na Plenárnom rodičovskom združení dňa: 17.09.2018

Podrobnejšie

ŠKOLSKÝ PORIADOK

ŠKOLSKÝ PORIADOK Základná umelecká škola P. M. Bohúňa Matúškova 1632/5, 026 01 Dolný Kubín ŠKOLSKÝ PORIADOK ÚVODNÉ USTANOVENIA Školský poriadok je vydaný riaditeľom školy v zmysle ZP, Organizačného poriadku školy, Pracovného

Podrobnejšie

Z á k l a d n á š k o l a s m a t e r s k o u š k o l o u S v i n n á Š K O L S K Ý P O R I A D O K pre základnú školu Platnosť: 2. septembra 2014 Sch

Z á k l a d n á š k o l a s m a t e r s k o u š k o l o u S v i n n á Š K O L S K Ý P O R I A D O K pre základnú školu Platnosť: 2. septembra 2014 Sch Z á k l a d n á š k o l a s m a t e r s k o u š k o l o u S v i n n á Š K O L S K Ý P O R I A D O K pre základnú školu Platnosť: 2. septembra 2014 Schválené pedagogickou radou dňa : 27.8.2014 V rade školy

Podrobnejšie

VP— - platný

VP— - platný Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok September 2013 Vnútorný poriadok základnej školy Vnútorný poriadok ZŠ s MŠ Hradná 342 v Lipt. Hrádku je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje

Podrobnejšie

Školský poriadok ŠKD Školský poriadok ŠKD obsahuje tieto kapitoly: Čl.1 Riadenie a organizácia ŠKD Čl.2 Prevádzka ŠKD Čl.3 Zaraďovanie detí do ŠKD Čl.

Školský poriadok ŠKD Školský poriadok ŠKD obsahuje tieto kapitoly: Čl.1 Riadenie a organizácia ŠKD Čl.2 Prevádzka ŠKD Čl.3 Zaraďovanie detí do ŠKD Čl. Školský poriadok ŠKD Školský poriadok ŠKD obsahuje tieto kapitoly: Čl.1 Riadenie a organizácia ŠKD Čl.2 Prevádzka ŠKD Čl.3 Zaraďovanie detí do ŠKD Čl.4 Dochádzka detí do ŠKD Čl.5 Preberanie detí Čl.6 Dodržiavanie

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany Školský poriadok Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, zame

Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany Školský poriadok Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, zame Základná škola, Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany Školský poriadok Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, zamestnancov školy a zákonných zástupcov. Dôsledné plnenie

Podrobnejšie

Školský poriadok 1. Dochádzka do školy 2. Správanie sa žiakov na vyučovaní 3. Správanie sa žiakov cez prestávky 4. Správanie sa žiakov v zariadení ško

Školský poriadok 1. Dochádzka do školy 2. Správanie sa žiakov na vyučovaní 3. Správanie sa žiakov cez prestávky 4. Správanie sa žiakov v zariadení ško Školský poriadok 1. Dochádzka do školy 2. Správanie sa žiakov na vyučovaní 3. Správanie sa žiakov cez prestávky 4. Správanie sa žiakov v zariadení školského stravovania 5. Starostlivosť o zdravie 6. Starostlivosť

Podrobnejšie

Základná škola, Dr

Základná škola, Dr Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Školský poriadok Kežmarok 30. septembra 2014 OBSAH Článok 1 Úvodné ustanovenia... 3 Článok 2 Organizácia vyučovania... 3 Článok 3 Žiaci... 5 Článok 4 Uvoľňovanie

Podrobnejšie

Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves Š K O L S K Ý P O R I A D O K 1

Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves Š K O L S K Ý P O R I A D O K 1 Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves Š K O L S K Ý P O R I A D O K 1 Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Žiak sa v triede, v školskom klube detí

Podrobnejšie

Školský poriadok Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec Vnútorný poriadok vydaný riaditeľkou školy na základe zákona č. 245/2

Školský poriadok Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec Vnútorný poriadok vydaný riaditeľkou školy na základe zákona č. 245/2 Školský poriadok Základnej školy s materskou školou, Školská 2, 065 03 Podolínec Vnútorný poriadok vydaný riaditeľkou školy na základe zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Istebné Školský poriadok

Základná škola s materskou školou Istebné Školský poriadok Základná škola s materskou školou Istebné Školský poriadok Úvod Školský poriadok zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov,

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok školy - povinnosti a práva žiakov

Vnútorný poriadok školy - povinnosti a práva žiakov Z á k l a d n á š k o l a J á n a Š V E R M U, Štefánikova 31, 0 6 6 2 4 H u m e n n é Š k o l s k ý p o r i a d o k 2 0 1 7 Základná škola Jána ŠVERMU, Štefánikova 31, 0 6 6 2 4 Humenné O r g a n i z

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná

Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 1. Úvod 2. Organizácia vyučovania 3. Príchod žiakov do školy Školský poriadok Obsah 4. Správanie žiaka počas vyučovania 5. Správanie

Podrobnejšie

Základná škola, Slovinky 71 Š K O L S K Ý P O R I A D O K II. časť / pre žiakov školy / 2016 / 2017

Základná škola, Slovinky 71 Š K O L S K Ý P O R I A D O K II. časť / pre žiakov školy / 2016 / 2017 Základná škola, Slovinky 71 Š K O L S K Ý P O R I A D O K II. časť / pre žiakov školy / 2016 / 2017 Milý žiak, žiačka! Každá spoločnosť funguje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby

Podrobnejšie

Základná škola, Tribečská ul

Základná škola, Tribečská ul Základná škola s materskou školou,ul.1.mája 144, Prašice Školský poriadok V Prašiciach dňa 1. 9. 2017 Mgr.Miloš Mik riaditeľ školy Obsah 1. Práva a povinnosti žiakov, zákonných zástupcov, pedagógov a žiackeho

Podrobnejšie

Z á k l a d n á š k o l a, D o m a n i ž a 103 Š K O L S K Ý P O R I A D O K Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského života

Z á k l a d n á š k o l a, D o m a n i ž a 103 Š K O L S K Ý P O R I A D O K Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského života Z á k l a d n á š k o l a, 018 16 D o m a n i ž a 103 Š K O L S K Ý P O R I A D O K Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského života vydáva riaditeľka školy tento školský poriadok, ktorý

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina Školský poriadok 2019/2020 Školský poriadok Školský poriadok Gymnázia bilingválneho, Ul. T. Ružičku 3 v Žiline vychádza zo zákona č.245/2008 Z.z.

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy Školský poriadok 2012 Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať. Vnútorný

Podrobnejšie

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin Š K O L S K Ý P O R I A D O K V Martine 28. augusta Mgr. Jozef Krížo riaditeľ školy

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin Š K O L S K Ý P O R I A D O K V Martine 28. augusta Mgr. Jozef Krížo riaditeľ školy Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin Š K O L S K Ý P O R I A D O K V Martine 28. augusta 2019... Mgr. Jozef Krížo riaditeľ školy Všeobecné ustanovenia Školský poriadok je spracovaný na základe školského

Podrobnejšie

Základná škola, Ostredková ul

Základná škola, Ostredková ul Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine, Š K O L S K Ý P O R I A D O K September 2018 Milý žiak, milá žiačka! Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu.

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SÍDLISKO č. 165, SIRK ŠKOLSKÝ PORIADOK Povinnosťou triedneho učiteľa je preukázateľne /podpisom /oboznámiť žiakov a rodičov so

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SÍDLISKO č. 165, SIRK ŠKOLSKÝ PORIADOK Povinnosťou triedneho učiteľa je preukázateľne /podpisom /oboznámiť žiakov a rodičov so ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SÍDLISKO č. 165, 049 64 SIRK ŠKOLSKÝ PORIADOK Povinnosťou triedneho učiteľa je preukázateľne /podpisom /oboznámiť žiakov a rodičov so školským poriadkom školy na začiatku školského roka

Podrobnejšie

Školský poriadok

Školský poriadok Základná škola, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca Školský poriadok Obsah Základné údaje o prevádzke školy 4 Dochádzka žiakov do školy 5 Práva a povinnosti žiaka 8 Podmienky na ochranu zdravia žiakov 15 Práva

Podrobnejšie

Školský poriadok

Školský poriadok Školský poriadok PREAMBULA POSLANIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY JASOV JE VYJADRENÉ TAKTO: V snahe rozvinúť potenciál každého žiaka vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne

Podrobnejšie

Microsoft Word - 21smernica na vykonávanie dozoru nová

Microsoft Word - 21smernica na vykonávanie dozoru nová Smernica na vykonávanie pedagogického dozoru Táto smernica rieši organizáciu a vykonávanie pedagogického dozoru v priestoroch ZŠ Slovenská Kajňa 54. Smernica je vydaná v súlade s ustanovením Čl.14/8 a

Podrobnejšie

Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Druh a číslo predpisu: Základný vnútorný predpis č. 005/2014 Oblasť plat

Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Druh a číslo predpisu: Základný vnútorný predpis č. 005/2014 Oblasť plat Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Druh a číslo predpisu: Základný vnútorný predpis č. 005/2014 Oblasť platnosti: Predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov,

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ OKRUŽNÁ, PARTIZÁNSKE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ OKRUŽNÁ, PARTIZÁNSKE ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ OKRUŽNÁ, PARTIZÁNSKE ŠKOLSKÝ PORIADOK pre žiakov základnej školy Prerokovaný pedagogickou a školskou radou, zverejnený na internetovej stránke školy, na verejne

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ OKRUŽNÁ, PARTIZÁNSKE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ OKRUŽNÁ, PARTIZÁNSKE ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ OKRUŽNÁ, PARTIZÁNSKE ŠKOLSKÝ PORIADOK pre žiakov základnej školy Prerokovaný pedagogickou a školskou radou, zverejnený na internetovej stránke školy, na verejne

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Mudroňova 83, BRATISLAVA Š K O L S K Ý P O R I A D O K september 2018

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Mudroňova 83, BRATISLAVA Š K O L S K Ý P O R I A D O K september 2018 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Mudroňova 83, 811 03 BRATISLAVA Š K O L S K Ý P O R I A D O K september 2018 Milý žiak, žiačka! Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si

Podrobnejšie

Základná škola M i c h a ľ a n y

Základná škola  M i c h a ľ a n y Základná škola, Školská 339/2, M i c h a ľ a n y Školský poriadok I. POVINNOSTI ŽIAKOV Čl. 1 Dochádzka žiakov do školy 1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a

Podrobnejšie

skolsky_poriadok_2010.doc

skolsky_poriadok_2010.doc Vnútorný poriadok Strednej odbornej školy elektrotechnickej Liptovský Hrádok na školský rok 2010/2011 Preambula Vnútorný poriadok Strednej odbornej školy Celiny 536 Liptovský Hrádok vydaný riaditeľom školy

Podrobnejšie

ŠKOLSK Ý PORIADOK ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ 255/ SPIŠSKÝ ŚTVRTOK Názov dokumentu: Školský poriadok Vypracoval: Mgr. Ľudmila Barlová Označenie dok

ŠKOLSK Ý PORIADOK ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ 255/ SPIŠSKÝ ŚTVRTOK Názov dokumentu: Školský poriadok Vypracoval: Mgr. Ľudmila Barlová Označenie dok ŠKOLSK Ý PORIADOK ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ 255/6 053 14 SPIŠSKÝ ŚTVRTOK Názov dokumentu: Školský poriadok Vypracoval: Mgr. Ľudmila Barlová Označenie dokumentu: Pripomienkoval: Ing. OľgaLešková Verzia: 2

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SEŇA 507 ŠKOLSKÝ PORIADOK September 2015

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SEŇA 507 ŠKOLSKÝ PORIADOK September 2015 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SEŇA 507 ŠKOLSKÝ PORIADOK September 2015 Milá žiačka, milý žiak! V živote sa všetko riadi prísne stanovenými pravidlami. Ak sa dodržiavajú, vládne poriadok. Ak sa porušujú, vzniká chaos.

Podrobnejšie

Vnútorný školský poriadok pre žiakov ZŠ Sv. Rodiny

Vnútorný školský poriadok pre žiakov ZŠ Sv. Rodiny ŠKOLSKÝ PORIADOK SPOJENEJ ŠKOLY SVÄTEJ RODINY ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠK. ROK 2016/17 1 I. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 1. Budova školy je otvorená ráno od 7.00 hod. do 7.30 hod. a od 8.00 do 8.15 hod. Žiak prichádza

Podrobnejšie

Základná škola, Ostredková ul

Základná škola, Ostredková ul Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany Š K O L S K Ý P O R I A D O K / pre žiakov školy / 2 Milý žiak, žiačka! Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu.

Podrobnejšie

Školský poriadok Školský poriadok je súhrn noriem platných pre celý školský kolektív, učiteľov, žiakov a prevádzkových zamestnancov. Riaditeľ školy al

Školský poriadok Školský poriadok je súhrn noriem platných pre celý školský kolektív, učiteľov, žiakov a prevádzkových zamestnancov. Riaditeľ školy al Školský poriadok Školský poriadok je súhrn noriem platných pre celý školský kolektív, učiteľov, žiakov a prevádzkových zamestnancov. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydáva školský poriadok po

Podrobnejšie

Piaristické gymnázium sv

Piaristické gymnázium sv Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra ŠKOLSKÝ PORIADOK Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského Nitra Školský rok 2017/2018 Platný od 8.4.2019 Obsah

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok ZŠ

Vnútorný poriadok ZŠ práva povinnosti organizácia bezpečnosť odporúčania ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HRADNÁ 342 LIPTOVSKÝ HRÁDOK INTERNÝ DOKUMENT ZŠ PaedDr. Marián Žiška [riaditeľ základnej školy] VNÚTORNÝ PORIADOK ZŠ

Podrobnejšie

Vypracovala : Mgr. Beáta Veselská

Vypracovala : Mgr. Beáta Veselská Vypracovala : Mgr. Beáta Veselská Čl. 1 ORGANIZÁCIA Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 8:00 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút,

Podrobnejšie

ŠKOLSKÝ VNÚTORNÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica Článok 1 Základné ustanovenia 1. Riaditeľka Základnej školy s maters

ŠKOLSKÝ VNÚTORNÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica Článok 1 Základné ustanovenia 1. Riaditeľka Základnej školy s maters ŠKOLSKÝ VNÚTORNÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV ZŠsMŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica Článok 1 Základné ustanovenia 1. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská Bystrica vydáva

Podrobnejšie

Základná škola Voderady

Základná škola Voderady Základná škola s materskou školou vo Voderadoch Školský poriadok pre žiakov Mgr. Augustin Bachratý, riaditeľ školy OBSAH 1 Práva a povinnosti ţiakov... 3 2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov... 5 3

Podrobnejšie

Základná škola, Krymská 5, M i c h a l o v c e Školský poriadok Michalovce 1. február 2016 Mgr. Jozef P o r v a z riaditeľ školy

Základná škola, Krymská 5, M i c h a l o v c e Školský poriadok Michalovce 1. február 2016 Mgr. Jozef P o r v a z riaditeľ školy Základná škola, Krymská 5, 071 01 M i c h a l o v c e Školský poriadok Michalovce 1. február 2016 Mgr. Jozef P o r v a z riaditeľ školy 1 Obsah...s.1 Kapitola I...s.2 Všeobecné ustanovenia...s.2 Čl.1 Organizácia

Podrobnejšie

Združená stredná škola, Dr

Združená stredná škola, Dr Súkromná stredná odborná škola technická Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom ŠKOLSKÝ PORIADOK September 2017 1 Školský poriadok upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov

Podrobnejšie

Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec ŠKOLSKÝ PORIADOK 05. október

Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec ŠKOLSKÝ PORIADOK 05. október Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec ŠKOLSKÝ PORIADOK 05. október 2017 1 PREAMBULA V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu vyučovania a podmienky pre

Podrobnejšie

Základná škola Plavecký Štvrtok ŠKOLSKÝ PORIADOK 2017/2018 Plavecký Štvrtok 2017

Základná škola Plavecký Štvrtok ŠKOLSKÝ PORIADOK 2017/2018 Plavecký Štvrtok 2017 ŠKOLSKÝ PORIADOK 2017/2018 Plavecký Štvrtok 2017 Školský poriadok bol prerokovaný na: triednických hodinách žiakov konaných dňa : 04.09.2017 Pedagogickej rade konanej dňa : 04.09.2017 na Plenárnom rodičovskom

Podrobnejšie

Základná škola Fatranská, Fatranská 14, Nitra

Základná škola Fatranská, Fatranská 14, Nitra Základná škola, Fatranská 14, 949 01 Nitra Školský poriadok 01. september 2014 Mgr. Pavol Halák riaditeľ školy Čl. I. Preambula Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými je povinný riadiť sa každý žiak

Podrobnejšie

B o b r o v e c Bobrovec Š K O L S K Ý P O R I A D O K Š K O L Y

B o b r o v e c Bobrovec Š K O L S K Ý P O R I A D O K Š K O L Y B o b r o v e c 4 9 0 032 21 Bobrovec Š K O L S K Ý P O R I A D O K Š K O L Y OBSAH I. Základné údaje o prevádzke školy A. Prevádzka školy B. Rozvrh hodín C. Časové rozdelenie dňa II. Práva a povinnosti

Podrobnejšie

Školský poriadok

Školský poriadok Základná škola, Školská 4, 900 24 Veľký Biel Školský poriadok 2016/2017 S t r a n a 2 OBSAH LEGISLATÍVA... 4 ČASŤ I ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 REŽIM DŇA... 4 Skrátené vyučovanie...

Podrobnejšie

Skolsky poriadok Nejedleho 2016_2017

Skolsky poriadok Nejedleho 2016_2017 Interný predpis č. 35 / 2013 ŠKOLSKÝ PORIADOK školský rok 2013/2014 Školský poriadok bol prerokovaný na: triednických hodinách žiakov konaných dňa : 02. 09. 2013 Pedagogickej rade konanej dňa : 18. 09.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Oravské Veselé, Oravské Veselé 377, Prerokované na pedagogickej rade Schválila riaditeľka školy:

Základná škola s materskou školou Oravské Veselé, Oravské Veselé 377, Prerokované na pedagogickej rade Schválila riaditeľka školy: + Prerokované na pedagogickej rade 31.8.2016 Schválila riaditeľka školy: Mgr. Margita Maslaňáková ŠKOLSKÝ PORIADOK Milá žiačka, milý žiak Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. J.J.

Podrobnejšie

Prevádzkový poriadok školy

Prevádzkový poriadok školy Základná škola, Sľažany 122 Prevádzkový poriadok Základnej školy Sľažany Vypracoval: Mgr. Anna Nociarová dňa: 11. októbra 2010 Schválené RÚVZ Nitra dňa 16.11.2010 č. HDM/A 2010/03803 Prevádzkový poriadok

Podrobnejšie

Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou

Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou Školský poriadok ZŠ Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou Druh a číslo predpisu: Základný vnútorný predpis č. 001/2017 Oblasť platnosti: Predpis je záväzný pre všetkých žiakov ZŠ Partizánska 6, 957

Podrobnejšie

Základná škola Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

Základná škola  Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves Školský poriadok 2018/2019 1. Úvodné ustanovenie 2. Organizácia vyučovania 3. Práva žiakov školy 4. Povinnosti žiakov školy 5. Práva a povinnosti zákonných

Podrobnejšie

vnútor.poriadok.doc

vnútor.poriadok.doc Strečnianska 20, 851 05 Bratislava ŠKOLSKÝ PORIADOK Preambula Článok I Všeobecné ustanovenia... 3 1. Organizácia vyučovania Článok II Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov... 4 2. Práva žiakov...

Podrobnejšie

skolsky-poriadok

skolsky-poriadok Základná škola, Kluknava 43 Školský poriadok Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodržiavanie školského

Podrobnejšie

Ako sa návštevník môže na hrad Šariš dopraviť autom

Ako sa návštevník môže na hrad Šariš dopraviť autom NÁVŠTEVNÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov hradu. Návštevník je povinný oboznámiť sa s návštevným poriadkom

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok ŠKD I. Riadenie a organizácia 1. ŠKD je súčasťou školy. V ŠKD je prevádzková doba schválená riaditeľom školy. 2. Výchovno vzdelávaci

Vnútorný poriadok ŠKD I. Riadenie a organizácia 1. ŠKD je súčasťou školy. V ŠKD je prevádzková doba schválená riaditeľom školy. 2. Výchovno vzdelávaci Vnútorný poriadok ŠKD I. Riadenie a organizácia 1. ŠKD je súčasťou školy. V ŠKD je prevádzková doba schválená riaditeľom školy. 2. Výchovno vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka. 3. Riaditeľ školy

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \212kolsk\375 poriadok 2016, schv\341len\375-1.docx)

(Microsoft Word - \212kolsk\375 poriadok 2016, schv\341len\375-1.docx) Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín Školský poriadok Školský poriadok účinný od 8. septembra 2016 PaedDr. Monika Filová riaditeľka školy Strana 2 z 20 OBSAH

Podrobnejšie

G Y M N Á Z I U M IVANA BELLU, LIPOVÁ č. 15, H A N D L O V Á Školský poriadok TELEFÓN WEB IČO 046/ ,

G Y M N Á Z I U M IVANA BELLU, LIPOVÁ č. 15, H A N D L O V Á Školský poriadok TELEFÓN WEB IČO 046/ , G Y M N Á Z I U M IVANA BELLU, LIPOVÁ č. 15, 972 51 H A N D L O V Á Školský poriadok TELEFÓN E-MAIL WEB IČO 046/5475336, 0901 918 350 gymhandl@gymnovha.edu.sk www.gibha.edupage.org 00160601 Obsah Preambula

Podrobnejšie

Školský poriadok SSJVI

Školský poriadok SSJVI Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, Levoča Vnútorný poriadok Školský poriadok Levoča 2018 čl. 1 Základné ustanovenia 1. Riaditeľka Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči

Podrobnejšie

Doplnený rozpočet – príloha č

Doplnený rozpočet – príloha č Vnútorný školský poriadok ZŠ Pavla Horova 056/6422838 ul. Kpt. Nálepku 16, 07101 http:// Obsah Preambula... 3 Článok 1... 3 1.1 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA... 3 Článok 2... 4 2.1 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO DŇA...

Podrobnejšie

V Z O R

V Z O R Základná škola A. Ostrolúckej Budča, Školská 341/28, 962 33 Budča Tel./fax: 045/5391223, e-mail: zsbudca@centrum.sk, www.zsbudca.edupage.org Školský poriadok Platný od 4.9.2017 2 Preambula Školský poriadok

Podrobnejšie

Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice

Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice Vydaný riaditeľkou školy na základe Zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prerokovaný v pedagogickej rade dňa 31.8.2018 v školskej rade dňa

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Malá Lehota Š K O L S K Ý P O R I A D O K pre žiakov školy Účinnosť od Riaditeľka školy Mgr. Jana Bieliko

Základná škola s materskou školou Malá Lehota Š K O L S K Ý P O R I A D O K pre žiakov školy Účinnosť od Riaditeľka školy Mgr. Jana Bieliko Základná škola s materskou školou Malá Lehota Š K O L S K Ý P O R I A D O K pre žiakov školy Účinnosť od 2. 9. 2013 Riaditeľka školy Mgr. Jana Bieliková Obsah Práva žiakov... 3 Povinnosti žiakov... 4 Dochádzka

Podrobnejšie

skolsky_poriadok

skolsky_poriadok Š K O L S K Ý P O R I A D O K Riaditeľstvo ZŠ vydáva tento školský poriadok, ktorý je platný od 1.9.2017. Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. Zároveň má však povinnosť riadiť sa

Podrobnejšie

Školský_poriadok_2016

Školský_poriadok_2016 Základná škola Okružná 17, 071 01 Michalovce Školský poriadok 2016 Mgr. Kanócová Eleonóra riad. školy 1 Riaditeľka Základnej školy, Okružná 17, Michalovce, v súlade s 153 zákona 245/2008 Z.z. o výchove

Podrobnejšie

Stredná odborná škola chemická v Bratislave

Stredná odborná škola chemická v Bratislave Stredná odborná škola chemická Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava sekretariát: Školský poriadok školský rok 2018 / 2019 Obsah Preambula... 3 A. Všeobecné ustanovenia... 4 I. Organizácia vyučovacieho dňa...

Podrobnejšie

ŠKOLSKÝ PORIADOK Základná škola s materskou školou Šoporňa Šk. rok 2015/2016 Zriaďovateľ: Rada školy: ZŠ s MŠ Šoporňa:

ŠKOLSKÝ PORIADOK Základná škola s materskou školou Šoporňa Šk. rok 2015/2016 Zriaďovateľ: Rada školy: ZŠ s MŠ Šoporňa: ŠKOLSKÝ PORIADOK Základná škola s materskou školou Šoporňa Šk. rok 2015/2016 Zriaďovateľ: Rada školy: ZŠ s MŠ Šoporňa: -1- ŠKOLSKÝ PORIADOK pre žiakov a zamestnancov V záujme naplnenia práva na vzdelanie

Podrobnejšie

Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta Žilina ŠKOLSKÝ PORIADOK Platný od 1. septembra 2014 Mgr. Daniela Peclerová riaditeľka školy

Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta Žilina ŠKOLSKÝ PORIADOK Platný od 1. septembra 2014 Mgr. Daniela Peclerová riaditeľka školy Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23 010 01 Žilina ŠKOLSKÝ PORIADOK Platný od 1. septembra 2014 Mgr. Daniela Peclerová riaditeľka školy Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, Žilina

Podrobnejšie

Obec Jablonové Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa Názov materiálu: Návrh VZN ktorým sa vydáva o prevádzkový pori

Obec Jablonové Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa Názov materiálu: Návrh VZN ktorým sa vydáva o prevádzkový pori Obec Jablonové Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa 7.11.2011 Názov materiálu: Návrh VZN ktorým sa vydáva o prevádzkový poriadok a stanovuje sa výška úhrad za užívanie multifunkčného

Podrobnejšie

Základná škola Oravský Podzámok, Oravský Podzámok

Základná škola Oravský Podzámok, Oravský Podzámok Základná škola s materskou školou Žaškov, 027 21 Žaškov Školský poriadok 1 OBSAH: 1. DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY... 4 2. PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY... 5 3. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA ŽIAKA... 6 4. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV

Podrobnejšie

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ: 1/1 Pedagóg je povinný o náležitostiach, ktoré podliehajú služobnému tajomst

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ: 1/1 Pedagóg je povinný o náležitostiach, ktoré podliehajú služobnému tajomst VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ: 1/1 Pedagóg je povinný o náležitostiach, ktoré podliehajú služobnému tajomstvu, alebo ktorých zverejnenie by oprávnené záujmy tretej

Podrobnejšie

František Guza

František Guza Základná škola s MŠ BREZOVICA Brezovica 60, 082 74, okr. Sabinov Školský poriadok Brezovica 31.8.2018 Mgr. Miloš Sobota riaditeľ ZŠ s MŠ 2 Školský poriadok je vydaný na základe 153 zákona č.245/2008 Z.z.

Podrobnejšie

Piaristické gymnázium sv

Piaristické gymnázium sv Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra ŠKOLSKÝ PORIADOK Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského Nitra Školský rok 2017/2018 Platný od 11.4.2019 Obsah ZÁKLADNÉ

Podrobnejšie

Spojená škola - SOŠ, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji Š k o l s k ý p o r i a d o k V Ivanke pri Dunaji október 2017 Ing. Katarína Kubišová riadit

Spojená škola - SOŠ, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji Š k o l s k ý p o r i a d o k V Ivanke pri Dunaji október 2017 Ing. Katarína Kubišová riadit Spojená škola - SOŠ, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji Š k o l s k ý p o r i a d o k V Ivanke pri Dunaji október 2017 Ing. Katarína Kubišová riaditeľka školy I. Organizácia štúdia 1. Budova školy sa

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok školy - povinnosti a práva žiakov

Vnútorný poriadok školy - povinnosti a práva žiakov Základná škola Mojmírova ul. 98, 921 01 Piešťany Školský poriadok Vypracovali: Mgr. Jana Chlepková Mgr. Margita Petrášová zástupkyne riad. školy Schválil: Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy Strana 1 Úvod

Podrobnejšie

Základná škola,

Základná škola, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87,Levice organizačná zložka ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul Š K O L S K Ý P O R I A D O K / pre žiakov základnej školy / september 2015 2 Milý žiak,

Podrobnejšie

Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina

Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina Cirkevná spojená škola, Švermova 10, 069 01 Snina ŠKOLSKÝ PORIADOK Org. zložka : Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda Aktualizácia - január 2015 Článok. 1 Úvodné ustanovenie 1. Riaditeľ školy vydáva

Podrobnejšie

Základná škola, Za Zámkom 436, V Í G Ľ A Š

Základná škola, Za Zámkom 436, V Í G Ľ A Š Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č. 436, 96202 Školský poriadok ( podľa 153, odseku 1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Vígľaš, 31. augusta 2016 1 Preambula

Podrobnejšie

Základná škola Budatínska 61, Bratislava ŠKOLSKÝ PORIADOK

Základná škola Budatínska 61, Bratislava ŠKOLSKÝ PORIADOK Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava ŠKOLSKÝ PORIADOK Školský poriadok (ŠP) ŠP je súhrn práv, povinností a noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných

Podrobnejšie

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á S i b í r s k a 1, T r n a va Š k o l s k ý p o r i a d o k S O Š E T

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á S i b í r s k a 1, T r n a va Š k o l s k ý p o r i a d o k S O Š E T S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á S i b í r s k a 1, 9 1 7 0 1 T r n a va Š k o l s k ý p o r i a d o k S O Š E T R N A V A Spracovali: PaedDr. Miroslava Dobáková, výchovný

Podrobnejšie

Škola plná zážitkov Dotýkame sa budúcnosti Š K O L S K Ý P O R I A D O K Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121 vydaný v zmys

Škola plná zážitkov Dotýkame sa budúcnosti Š K O L S K Ý P O R I A D O K Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121 vydaný v zmys Škola plná zážitkov Dotýkame sa budúcnosti Š K O L S K Ý P O R I A D O K Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121 vydaný v zmysle Zákona č. 245/2008, $153 o výchove a vzdelávaní

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VN+\334T POR07.DOC)

(Microsoft Word - VN+\334T POR07.DOC) Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Vnútorný poriadok školy Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školských a pracovných úrazov.

Podrobnejšie

Školský poriadok (Vyhláška o základnej škole)

Školský poriadok (Vyhláška o základnej škole) Školský poriadok Základná škola Milana Rastislava Štefánika Košariská I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1. Riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách (ďalej len škola ) po prerokovaní s orgánmi školskej

Podrobnejšie

Dodatok k VVP pre školský rok č.1 II. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 3. Dlhodobé projekty Jazierko Cieľom projektu je pozoro

Dodatok k VVP pre školský rok č.1 II. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 3. Dlhodobé projekty Jazierko Cieľom projektu je pozoro Dodatok k VVP pre školský rok 2018-2019 č.1 II. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 3. Dlhodobé projekty Jazierko Cieľom projektu je pozorovať zmeny jazierka s deťmi počas štyroch ročných období.

Podrobnejšie

143_1984

143_1984 Rek.vyhlášky 143/1984 Zb. (o základnej škole) Autor: Ministerstvo školstva SSR Platnosť od: 15.11.1984 Účinnosť od: 1.12.1995 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 30/1984 strana 740 NA ZÁKLADE: 79/1978 Zb.

Podrobnejšie

Základná škola Belehradská 21, Košice Školský poriadok školy Školský rok 2018/2019

Základná škola Belehradská 21, Košice Školský poriadok školy Školský rok 2018/2019 Základná škola Belehradská 21, Košice Školský poriadok školy Školský rok 2018/2019 Obsah Úvod Článok 1 Základné údaje o prevádzke školy Článok 2 Dochádzka žiakov do školy Metodické usmernenie č. 1/2013

Podrobnejšie

Školský poriadok pre školský rok 2017/2018 platný a účinný od

Školský poriadok pre školský rok 2017/2018 platný a účinný od Školský poriadok pre školský rok 2017/2018 platný a účinný od 04.09.2017 Obsah: Všeobecné ustanovenia a hodnoty školy 1. Práva a povinnosti... 4 1.1 Práva žiakov... 4 1.2 Povinnosti žiakov... 5 1.3 Práva

Podrobnejšie

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, BZINSKÁ 11, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY P r e a m b u l a Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, BZINSKÁ 11, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY P r e a m b u l a Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, BZINSKÁ 11, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY P r e a m b u l a Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať v škole zaväzuje riadne dochádzať do školy,

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava Vnútorný školský poriadok Vnútorný školský poriadok upravuje a konkretizuje podmien

Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava Vnútorný školský poriadok Vnútorný školský poriadok upravuje a konkretizuje podmien Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, 851 10 Bratislava Vnútorný školský poriadok Vnútorný školský poriadok upravuje a konkretizuje podmienky výchovno-vzdelávacej práce v Základnej škole s materskou

Podrobnejšie

OBEC HROCHOŤ O B E C H R O C H O Ť Obecný úrad, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, Hrochoť PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA Čl.1 Úvo

OBEC HROCHOŤ O B E C H R O C H O Ť Obecný úrad, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, Hrochoť PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA Čl.1 Úvo PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA Čl.1 Úvodné ustanovenia 1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len ihrisko) sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom

Podrobnejšie

Základná škola, Benkova 34, Nitra Školský poriadok školy September 2016 Mgr. Aneta Galová riaditeľka školy

Základná škola, Benkova 34, Nitra Školský poriadok školy September 2016 Mgr. Aneta Galová riaditeľka školy Základná škola, Benkova 34, Nitra Školský poriadok školy September 2016 Mgr. Aneta Galová riaditeľka školy Milý žiak, žiačka! Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu

Podrobnejšie