Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad"

Prepis

1 Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: Zadávateľ: Auctioneer s.r.o., Špitálska 61, Bratislava Číslo spisu (objednávky): ústna objednávka ZNALECKÝ POSUDOK číslo 36/2016 Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu súp. č. 509, na Včelárskej ulici s príslušenstvom, na parc. KN č. 1710/137 a pozemkami, parc. KN č. 1710/137 a 1710/269, evidované na LV č. 672, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno, okres Komárno, za účelom výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby. Počet listov (z toho príloh): 34(14) Počet odovzdaných vyhotovení: 3 Vo Veľkých Úľanoch dňa

2 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 2 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu súp. č. 509, na Včelárskej ulici s príslušenstvom, na parc. KN č. 1710/137 a pozemkami, parc. KN č. 1710/137 a 1710/269, evidované na LV č. 672, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno, okres Komárno. 2. Dátum vyžiadania posudku: Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu): Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: Podklady na vypracovanie posudku : 5.1 Dodané zadávateľom : Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 672 k.ú. Nová Stráž, zo dňa , vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. Kópia z katastrálnej mapy, na parcelu: 1710/137 a 1710/269, k.ú. Nová Stráž, , vytvorená cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. Kolaudačné rozhodnutie č. j. ÚPA 287/1989-Sa, zo dňa Kolaudačné rozhodnutie č. j. ÚRaŠSS 1532/1994-Sa, právoplatné zo dňa , pre stavbu prístavba "Prípravovňa domácich cestovín" k rodinnému domu na parc. 1710/137 k.ú. Nová Stráž. Rozhodnutie č. 1954/RE/2004-NO právoplatné zo dňa , o určení orientačného čísla a súpisného čísla. 5.2 Získané znalcom : Miestna obhliadka spojená miestnym šetrením za účasti majiteľa. Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľností. Fotodokumentácia. 6. Použitý právny predpis: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 605/2008 Z. z. z 23. decembra 2008, ktorou sa mení vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty. 7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500/2005 Z. z. z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33/2009 Z. z. z 9. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. STN Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené. 9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť: Za účelom výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby.

3 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 3 II. POSUDOK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE a) Výber použitej metódy: Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu, nakoľko sa jedná o rozostavanú stavbu, v pokročilom štádiu rozostavanosti. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu porovnateľných nehnuteľností, i keď táto metóda poskytuje najspoľahlivejšie a najobjektívnejšie výsledky. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN ). Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu je vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia, zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 4. štvrťrok b.) Vlastnícke a evidenčné údaje : podľa listu vlastníctva č. 672 k.ú. Nová Stráž, obec Komárno, okres Komárno A. Majetková podstata: Parcely registra "C" parc. KN č. 1710/137 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m parc. KN č. 1710/269 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m Legenda: Kód spôsobu využívania pozemku 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom Kód umiestnenia pozemku 1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Stavby Súpisné číslo 509 na parc. KN č. 1710/ Rodinný dom 1 Legenda: Kód druhu stavby (budovy) 10 - Rodinný dom Kód umiestnenia stavby 1- Stavby postavené na zemskom povrchu B. Vlastníci: 1 Janovská Alžbeta r. Bölcskeiová, Rákócziho 229/13, Komárno, PSČ 94501, SR Dátum narodenia: Spoluvlastnícky podiel : 1/1 Poznámka Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa , P2-1460/09 v prospech záložného veriteľa OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitalská 61, Bratislava, IČO: formou dobrovoľnej dražby na parc.č.1710/137, 1710/269 a na rodinný dom s.č. 509 na parc.č.1710/ pvz.- 215/09. Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 496/2011 zo dňa , P-241/12 zriadením exekučného záložného práva v prospech Mesto Komárno, na 'C' parc. č. 1710/137, 1710/269 a na rodinný dom s.č. 509 na parc. č. 1710/137 (Exekútorský úrad v Komárne - súdna exekútorka JUDr. Beata Boncseková) Titul nadobudnutia Kúpna zml.v 1739/05 Výmaz poznámky o prebiehajúcej dražbe Zn.136/2010, Z-1652/2010. Postúpenie pohľadávok Z-1667/11, Zmluva o postúpení pohľadávok, Výpis z obchodného registra Postúpenie pohľadávok Z-5392/2011, Zmluva o postúpení pohľadávok č.51/ C. Ťarchy: Por.č.: Záložné právo V-1398/05, zmluva č.zz1 k ÚZ č.015/3005/05hu v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitalská 61, Bratislava, IČO: na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.č.1710/137 (pozemok+stavba s.č.509) a parc.č.1710/269 (pozemok). -pvz.- 79/05

4 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 4 Por.č.: 1 Exekučný príkaz EX 157/11 zo dňa , Z-5950/12 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Peter Hanáček Bernolákova 1496/2, Komárno na 'C'parc.č.1710/137, 1710/269 a na rodinný dom s.č. 509 na parc.č. 1710/137 (Exekútorský úrad Levice, súdny exekútor JUDr.Alena Szalayová) Por.č.: 1 Exekučný príkaz EX 318/13 zo dňa , Z-2343/13 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava na 'C'parc.č. 1710/137, 1710/269 na rodinný dom s.č. 509 na parc.č. 1710/137(Exekútorský úrad Nitra súdny exekútor JUDr. Erik Tóth) Iné údaje Bez zápisu Poznámka: Bez zápisu c.) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa za účasti vlastníka. Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľností vykonané dňa Fotodokumentácia vyhotovená dňa d.) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom: Technická dokumentácia mi bola poskytnutá pre rodinný dom s garážou a bola porovnaná, súhlasí so skutočnosťou bez podstatných zmien. Pre prístavbu "Prípravne domácich cestovín" nebola predložená projektová dokumentácia, bolo predložené len kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o súpisnom čísle. Skutkový stav bol zistený meraním a je zakreslený v prílohe znaleckého posudku. e.) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so skutočným stavom: Právna dokumentácia je doložená listom vlastníctva a kópiou z katastrálnej mapy. Označenie budovy v rozhodnutí o súpisnom čísle "polyfunkčný dom" nie je zapísané na liste vlastníctva. Pôdorys garáže nie je premietnutý v katastrálnej mape. Doklady o veku Kolaudačné rozhodnutie č. j. ÚPA 287/1989-Sa, na rodinný dom bez garáže, zo dňa Kolaudačné rozhodnutie č. j. ÚRaŠSS 1532/1994-Sa, právoplatné zo dňa , pre stavbu prístavba "Prípravovňa domácich cestovín" k rodinnému domu na parc. 1710/137 k.ú. Nová Stráž. f.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: Rodinný dom č.s. 509 na parc. KN č. 1710/137 a 1710/269, k.ú. Nová Stráž Vonkajšie úpravy na parc. KN č.1710/137, k.ú. Nová Stráž Pozemky - parc. KN č. 1710/137 a 1710/269, k.ú. Nová Stráž, evidované na LV č f.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Neboli zistené. 2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 2.1 RODINNÉ DOMY Rodinný dom s.č.652, ul. Včelárska, na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž POPIS STAVBY Objekt je postavený na parc. KN č. 1710/137 pod s.č Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, s úplným podpivničením, s dvomi nadzemnými podlažiami, so sedlovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Komárno. Jedná sa o rožnú parcelu obdĺžnikového tvaru, na križovaní ulíc Včelárska a Jarabinová. Stavba určená na celoročné bývanie. Samostatne stojaci rodinný dom je postavený priamo pri miestnej komunikácii v rodinnej zástavbe. Na Včelárskej ulici. Prístupný je priamo z verejnej komunikácie a chodníka. Stavebno - technický stav rodinného domu, pôvodný objekt bol postavený v roku Stavba postavená na základe právoplatného stavebného povolenia, užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia č.j. ÚPA 287/1989-Sa zo dňa , vydané MNV Komárno, v ktorom bola opomenutá aj garáž spojená z domom, ktorá v zmysle kolaudačného rozhodnutia mala byť dokončená do konca júna Prístavba

5 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 5 "Prípravovne domácich cestovín" kolaudovaná v roku 1994, suterénny objekt s plochou strechou. Pozostáva z miestnosti prípravovne, dvoch skladov, WC a je zahrnutá vo výpočte s rodinným domom, nakoľko konštrukčne je bližšie suterénu rodinného domu ako stavbe výrobného charakteru. Na liste vlastníctva je stavba vedená ako rodinný dom, bolo predložené i rozhodnutie o pridelení súp. čísla i orientačného čísla kde je uvedené označenie budovy ako polyfunkčný dom. Na základe predmetných dokladov uvažujem zo zahájením užívania od roku 1989 rodinného domu s garážou a prístavbu od roku I.PP. - suterén: Suterén je zapustený do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou. Tvorený schodiskom, chodbou, miestnosťou skladu, izby, kotolne a práčovne - kúpeľne, v prístavbe výrobne cestovín - prípravovňa cestovín, sklad a sociálna miestnosť. Obvodové nosné murivo v suterénnej časti je monolitického betónuj hr. 400 mm, so zvislou izoláciou, priečkové murivo tehlové hr mm. Vnútorné omietky stien vápennocementové hladké. Stropná konštrukcia nad suterénom je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Ostatné klampiarske konštrukcie z hliníkového poplastovaného plechu. Fasádu suterénu tvorí remienkový obklad keramický, do 1/3 v rozsahu 50% obvodu. Schody sú vyhotovené so železobetónovou nosnou konštrukciou, s nášľapnou vrstvou z PVC. Dvere na podlaží sú prevažne plné alebo presklené dyhované, okná sú zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklím. Okná v rozsahu 50 % opatrené kovovými mrežami. Podlahy suterénu, dlažby v práčovni, v ostatných miestnostiach lepené povlakové podlahy. Ústredné vykurovanie teplovodné s rozvodom z oceľových trubiek, s liatinovými aj panelovými radiátormi. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Rozvod vody je z oceľového potrubia studenej i teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj TÚV je elektrický zásobníkový ohrievač. Inštalácia plynu (plyn odpojený). Kanalizácia verejná. Vybavenie podlažia: 1*vaňa, 1*umývadlo, 1*ohrievač TÚV, 1*plynový kotol ústredného kúrenia (Nefunkčný bez plynu) I.NP. - prízemie: Prízemie tvorí - chodba, 1x obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, WC, schodisko a garáž prístupná z dvora. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Podlahy obytných miestností sú drevené parkety a keramická dlažba. Stropná konštrukcia je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a krytinou na krove Bramac. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, parapety z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - brizolitové. Okná sú zdvojené drevené s interiérovými žalúziami. Dvere sú drevené plné aj presklené dyhované. Vykurovanie ústredné - teplovodné s liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná. Garážové vráta sú drevené otváravé. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, keramický obklad za kuchynskou linkou po horné skrinky. V obývačke je kachľová pec s uzatvoreným ohniskom. Vybavenie podlažia: 1*plynový sporák a elektrickou rúrou (odpojené médium), 1*drez nerezový, 1* digestor, 1*umývadlo, 1*WC so spodnou nádržkou, 1* kachľová pec II.NP. - poschodie: Poschodie tvorí - schodiskový priestor, chodba, 3x izba, kúpeľňa so záchodom a balkón. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 400 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 250 mm. Podlahy obytných miestností sú drevené parkety, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je betónová monolitická s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie ostatné, parapety z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - brizolitové. Okná sú zdvojené drevené s interiérovými žalúziami. Dvere sú drevené plné aj presklené dyhované. Elektroinštalácia je svetelná. Vybavenie podlažia: 1* vaňa, 2* umývadlo, 1*sprcha, 1*WC v kúpeľni Stavebno - technický stav rodinného domu dobrý, životnosť stavby stanovujem na 100. Ďalšie vyhotovenia stavebno-technických konštrukcií sú zohľadnené v tabuľke na výpočet východiskovej hodnoty a zdokumentované v prílohe znaleckého posudku vo fotodokumentácií. Ak sú niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom prevedení a vyhotovení, sú ohodnotené hodnotou podľa najbližšieho porovnávateľného prevedenia resp. vyhotovenia. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Domy rodinné jednobytové Jednobytové budovy

6 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 6 MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. PP ,30*10,03 93,28 1. PP ,65*8,55-9,30*0,40 112,99 Spolu 1. PP 206,27 120/206,27=0, NP ,30*10,03+7,00*4,03 121,49 120/121,49=0, NP ,03*9,30 93,28 120/93,28=1,286 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. PODZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota Dokon. Výsled. 1 Osadenie do terénu 1.2.a v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou ,0 4 Murivo 4.3 z monolitického betónu ,0 5 Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) ,0 6 Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené ,0 7 Stropy 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické ,0 13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu ,0 15. Obklady fasád 15.4.e obklady keramické, obklady drevom do 1/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 16.4 PVC, guma ,0 17 Dvere 17.2 plné alebo zasklené dyhované ,0 18 Okná 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením ,0 21 Kovové mreže (na prevládajúcom počte okien v podlaží) - vyskytujúca sa položka ,5 23 Dlažby a podlahy ost. miestností 23.4 liate terazzo, lepené povlakové podlahy ,0 24 Ústredné vykurovanie 24.1.a teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové ,0 25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.1 svetelná, motorická ,0 30 Rozvod vody 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja ,0 31 Inštalácia plynu 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu ,0 Spolu ,5 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (2 ks) ,0 34 Zdroj teplej vody 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ,0 ústredným vykurovaním (1 ks) 35 Zdroj vykurovania 35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu ,0 alebo výmenníková stanica tepla (1 ks)

7 Znalecký posudok č. 36/2016 List č Vybavenie kuchyne alebo práčovne 36.8 drezové umývadlo oceľové smaltované (1 ks) ,0 37 Vnútorné vybavenie 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) , umývadlo (1 ks) , samostatná sprcha (1 ks) ,0 38 Vodovodné batérie 38.4 ostatné (3 ks) ,0 39 Záchod 39.2 splachovací s umývadlom (1 ks) ,0 40 Vnútorné obklady 40.3 prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky (1 ks) , vane (1 ks) , WC min. do výšky 1 m (1 ks) , kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) ,0 Spolu ,0 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou Murivo 4.1.d murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené Stropy 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické Krovy 8.3 väznicové sedlové, manzardové Krytiny strechy na krove 10.2.b pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové Klampiarske konštrukcie strechy 12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu Fasádne omietky 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/ a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 1/2 do 2/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 16.5 liate terazzo, betónová, keramická dlažba Dvere 17.2 plné alebo zasklené dyhované Okná 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením Okenné žalúzie 19.3 kovové Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby Ústredné vykurovanie 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.2 svetelná Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou) - vyskytujúca sa položka 80

8 Znalecký posudok č. 36/2016 List č Bleskozvod - vyskytujúca sa položka Rozvod vody 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja Inštalácia plynu 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 Spolu 7175 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 32 Vráta garážové 32.1 z tvrdého dreva (1 ks) Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (2 ks) Vybavenie kuchyne alebo práčovne 36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 ks) drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (4.7 bm) Vodovodné batérie 38.4 ostatné (2 ks) Záchod 39.2 splachovací s umývadlom (1 ks) Vnútorné obklady 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) Kozub 42.3 s vyhrievacou vložkou (1 ks) Elektrický rozvádzač 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 Spolu NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 4 Murivo 4.1.d murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené Stropy 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu Fasádne omietky 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/ Dvere 17.2 plné alebo zasklené dyhované Okná 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením Okenné žalúzie 19.3 kovové Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby Ústredné vykurovanie 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)

9 Znalecký posudok č. 36/2016 List č svetelná Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou) - vyskytujúca sa položka Rozvod vody 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55 Spolu 5025 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) Vnútorné vybavenie 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) umývadlo (2 ks) samostatná sprcha (1 ks) Vodovodné batérie 38.1 pákové nerezové so sprchou (2 ks) pákové nerezové (2 ks) Záchod 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) Vnútorné obklady 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) vane (1 ks) samostatnej sprchy (1 ks) Balkón 41.1 výmery nad 5 m 2 (1 ks) 120 Spolu 505 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP dokončeného podlažia Výpočet RU na m 2 ZP nedokončeného podlažia Hodnota RU dokončeného podlažia [Eur/m 2 ] Hodnota RU nedokončeného podlažia [Eur/m 2 ] 1. PP ( * 0,582)/30,1260 (5242, * 0,582)/30, ,57 185,03 1. NP ( * 0,988)/30,1260 ( * 0,988)/30, ,10 279,10 2. NP ( * 1,286)/30,1260 ( * 1,286)/30, ,36 188,36 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. PP ,00 73,00 1. PP - prístavba ,16 76,84 1. NP ,00 73,00 2. NP ,00 73,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] 1. PP z roku 1989 Východisková hodnota 195,57 Eur/m 2 *93,28 m 2 *2,302*1, ,86 Východisková hodnota nedokončeného podlažia 185,03 Eur/m 2 *93,28 m 2 *2,302*1, ,60 Technická hodnota 73,00% z , ,07 1. PP - prístavba z roku 1994 Východisková hodnota 195,57 Eur/m 2 *112,99 m 2 *2,302*1, ,34 Východisková hodnota nedokončeného podlažia 185,03 Eur/m 2 *112,99 m 2 *2,302*1, ,85 Technická hodnota 76,84% z , ,67

10 Znalecký posudok č. 36/2016 List č NP z roku 1989 Východisková hodnota 279,10 Eur/m 2 *121,49 m 2 *2,302*1, ,89 Technická hodnota 73,00% z , ,80 2. NP z roku 1989 Východisková hodnota 188,36 Eur/m 2 *93,28 m 2 *2,302*1, ,65 Technická hodnota 73,00% z , ,05 VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Podlažie Východisková hodnota po Východisková hodnota dokončení [Eur] nedokončenej stavby [Eur] Technická hodnota [Eur] 1. podzemné podlažie , , ,74 1. nadzemné podlažie , , ,80 2. nadzemné podlažie , , ,05 Spolu , , ,59 Dokončenosť stavby: ( ,99Eur / ,74Eur) * 100 % = 97,63 % 2.2 PRÍSLUŠENSTVO Plot: Uličný plot na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno Oplotenie pred domom, rohová parcela, odčlenenie od ulice a plot pred garážou. Plot vybudovaný v roku 1989, plot z betónového základového pásu, z betónovej podmurovky, samotný plot je laťková výplň z drevených profilov na kovových rámoch medzi stĺpmi, výška plotu je 1,15 m. Vráta 1 ks a vrátka 1 ks, tiež z drevených profilov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Oplotenie KS: 2 ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 30,00m ,24 Eur/m 2. Podmurovka: betónová monolitická alebo prefabrikovaná 30,00m ,74 Eur/m Spolu: 53,98 Eur/m 3. Výplň plotu: z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch 34,50m ,11 Eur/m 4. Plotové vráta: c) drevené stolárske 1 ks ,11 Eur/ks 5. Plotové vrátka: c) drevené stolárske 1 ks ,27 Eur/ks Dĺžka plotu: 16,50+13,50 = 30,00 m Pohľadová plocha výplne: 30*1,15 = 34,50 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Uličný plot na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno ,50 32,50 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota (30,00m * 53,98 Eur/m + 34,50m 2 * 14,11 Eur/m 2 + 1ks * 172,11 Eur/ks + 1ks * 55,27 Eur/ks) * 2,302 * 1, ,89 Technická hodnota 32,50 % z 5 371,89 Eur 1 745,86

11 Znalecký posudok č. 36/2016 List č Plot: Bočný plot na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno Plot vybudovaný v roku 1989, plot z betónového základu okolo stĺpikov, samotná výplň je zo strojového pletiva, výška plotu je 1,50 m.. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Oplotenie KS: 2 ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených 9,70m 170 5,64 Eur/m Spolu: 5,64 Eur/m 3. Výplň plotu: zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky 14,55m ,61 Eur/m Dĺžka plotu: 9,70 m Pohľadová plocha výplne: 9,70*1,50 = 14,55 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Bočný plot na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno ,50 32,50 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota (9,70m * 5,64 Eur/m + 14,55m 2 * 12,61 Eur/m 2 ) * 2,302 * 1,00 548,30 Technická hodnota 32,50 % z 548,30 Eur 178, Vodovodná prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno Z verejného vodovodu do domu, z plastového potrubia DN 25 mm, v dĺžke 8,50 m. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1250/30,1260 = 41,49 Eur/bm Počet merných jednotiek: 8,50 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodovodná prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno ,00 46,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 8,5 bm * 41,49 Eur/bm * 2,302 * 1,00 811,83 Technická hodnota 46,00 % z 811,83 Eur 373,44

12 Znalecký posudok č. 36/2016 List č Vodomerná šachta na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno Vodomerná betónová šachta s príslušenstvom a oceľovým poklopom, v predzáhradke. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 7660/30,1260 = 254,27 Eur/m3 OP Počet merných jednotiek: 0,80*1,20*1,80 = 1,73 m 3 OP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodomerná šachta na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno ,00 46,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 1,73 m 3 OP * 254,27 Eur/m3 OP * 2,302 * 1, ,62 Technická hodnota 46,00 % z 1 012,62 Eur 465, Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno Kanalizačnou prípojkou z PVC rúr sú odvádzané splaškové vody z rodinného domu do verejnej kanalizácie. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové Položka: 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 855/30,1260 = 28,38 Eur/bm Počet merných jednotiek: 3,5 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno ,00 46,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 3,5 bm * 28,38 Eur/bm * 2,302 * 1,00 228,66 Technická hodnota 46,00 % z 228,66 Eur 105,18

13 Znalecký posudok č. 36/2016 List č Elektrická prípojka zemná na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno Elektrická prípojka zemná, pri chodníku, vybudovaná v roku ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) Bod: 7.1. NN prípojky Položka: 7.1.j) káblová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 445/30,1260 = 14,77 Eur/bm Počet káblov: 1 Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše: 8,86 Eur/bm Počet merných jednotiek: 6,0 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Elektrická prípojka zemná na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno ,00 46,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 6 bm * (14,77 Eur/bm + 0 * 8,86 Eur/bm) * 2,302 * 1,00 204,00 Technická hodnota 46,00 % z 204,00 Eur 93, Plynová prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno Plynová prípojka vybudovaná v roku 1989, vedie od ulice popri dome v zemi aj na stene domu. Neplní svoju funkciu, nakoľko dom je odpojený od plynu. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm Kód KS: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu Kód KS2: 2221 Miestne plynovody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 425/30,1260 = 14,11 Eur/bm Počet merných jednotiek: 4,0 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Plynová prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno ,00 46,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 4 bm * 14,11 Eur/bm * 2,302 * 1,00 129,92 Technická hodnota 46,00 % z 129,92 Eur 59,76

14 Znalecký posudok č. 36/2016 List č Spevnené plochy na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno Komunikačný priestor okolo domu, chodníky a odstavná plocha pre automobil pred garážou, vybudovaná v roku 1989, z prostého betónu. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm Kód KS: 2111 Cestné komunikácie Kód KS2: 2112 Miestne komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 260/30,1260 = 8,63 Eur/m2 ZP Počet merných jednotiek: 1,0*8,00+0,6*9,30+11,80*0,60+8,0*3,0 = 44,66 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,302 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,00 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Spevnené plochy na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno ,00 46,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 44,66 m 2 ZP * 8,63 Eur/m2 ZP * 2,302 * 1,00 887,23 Technická hodnota 46,00 % z 887,23 Eur 408, REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Názov Východisková hodnota [Eur] Technická hodnota [Eur] Rodinný dom s.č.652, ul. Včelárska, na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž , ,59 Ploty Uličný plot na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 5 371, ,86 Bočný plot na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 548,30 178,20 Celkom za Ploty 5 920, ,06 Vonkajšie úpravy Vodovodná prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec 811,83 373,44 Komárno Vodomerná šachta na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 1 012,62 465,81 Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 228,66 105,18 Elektrická prípojka zemná na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 204,00 93,84 Plynová prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 129,92 59,76 Spevnené plochy na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 887,23 408,13 Celkom za Vonkajšie úpravy 3 274, ,16 Celkom: , ,81

15 Znalecký posudok č. 36/2016 List č STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY a) Analýza polohy nehnuteľností: Dom s.č. 509 na parc. KN č. 1710/137, sa nachádza na križovaní ulíc Jarabinová a Včelárska, v obytnej časti obce Komárno - časť Nová Stráž, katastrálne územie Nová Stráž. Dom je samostatne stojaci, má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia, s dobrým dispozičným riešením, s dvorom a záhradkou. Dom je situovaný v zástavbe rodinných domov, v zastavanom území okresného mesta Komárno a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, trvá cca 10 min do centra. Mesto Komárno je s počtom obyvateľov do , nachádza sa tu kompletná sieť obchodov a služieb, základné školy, stredné a učňovské školy, univerzita, nemocnica, lekárne, reštaurácie, kultúrny dom, banky, hotely, športové zariadenia. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby je les, park a vodná nádrž vo vzdialenosti 1000 m. Lokalita sa zaraďuje do okrajovej časti obce s príslušnosťou k zastavanému územiu obce. Dom je napojený na verejný vodovod, elektrickú energiu, plynovod a verejnú kanalizáciu. Dom v čase obhliadky obývaný vlastníkmi. b) Analýza využitia nehnuteľností: Dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie bez vykonania zmien sa nedá predpokladať. c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Ťarchy uvedené na LV, záložné právo v prospech OTP Faktoring. Neboli zistené iné riziká spojené s užívaním nehnuteľnosti. 3.1 STAVBY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE STAVBY NA BÝVANIE Priemerný koeficient polohovej diferenciácie bol stanovený s ohľadom na typ nehnuteľností a sídlo. Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie je vykonaný podľa Metodiky stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydanej Žilinskou univerzitou - Ústavom súdneho inžinierstva. Zdôvodnenie jednotlivých koeficientov je uvedené priamo v tabuľke. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,4 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (0, ,800) 1,200 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,800 III. trieda Priemerný koeficient 0,400 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,220 V. trieda III. trieda - 90 % = (0,400-0,360) 0,040 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Číslo Popis Trieda kpdi Váha vi Výsledok kpdi*vi 1 Trh s nehnuteľnosťami dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0, ,86 2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce III. 0, ,00 3 Súčasný technický stav nehnuteľností nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 0, ,40 4 Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 1, ,40 5 Príslušenstvo nehnuteľnosti bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0, ,40 6 Typ nehnuteľnosti veľmi priaznivý - samostatne stojaci dom v záhrade, s dvorom, predzáhradkou, záhradou a ďalším zázemím, s výborným dispozičným riešením. I. 1, ,00 7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 15 % III. 0, ,60

16 Znalecký posudok č. 36/2016 List č Skladba obyvateľstva v mieste stavby malá hustota obyvateľstva I. 1, ,20 9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná III. 0, ,00 10 Konfigurácia terénu rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 1, ,20 11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa II. 0, ,60 12 Doprava v okolí nehnuteľnosti železnica, autobus a miestna doprava II. 0, ,60 13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby II. 0, ,00 14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0, ,76 15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0, ,20 16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. bez zmeny III. 0, ,20 17 Možnosti ďalšieho rozšírenia žiadna možnosť rozšírenia V. 0, ,28 18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností nehnuteľnosti bez výnosu V. 0, ,16 19 Názor znalca dobrá nehnuteľnosť II. 0, ,00 Spolu ,86 VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 111,86/ 180 0,621 Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kpd = ,81 Eur * 0, ,44 Eur 3.2 POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU Identifikácia pozemku: Podľa LV č. 672 Popis: Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Komárno na parcele KN č. 1710/137 - Zastavané plochy a nádvoria, parcela KN č. 1710/269 - Zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 672 v katastrálnom území Nová Stráž, okres Komárno. Predmetom ohodnotenia je pozemok o celkovej výmere 451,00 m 2, na ktorom je z časti postavený rodinný dom a z časti je zastavaný vonkajšími úpravami a oplotením. Pozemok sa nachádza na jednej z vedľajších ulíc - Včelárska v obci Komárno časť Nová Stráž. V predmetnej lokalite je zástavba rodinných domov. Pozemok je rovinatého charakteru, s prístupom po miestnej komunikácii a chodníku. V obci je možnosť napojenia na všetky IS (vodovod, elektrika, plynofikáciu, kanalizácia). Ohodnotenie pozemkov je stanovené metódou polohovej diferenciácie. Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m 2 ] Podiel Výmera [m 2 ] 1710/137 zastavaná plocha a nádvorie ,00 1/1 334, /269 zastavaná plocha a nádvorie ,00 1/1 117,00 Spolu výmera 451,00

17 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 17 Obec: Komárno Východisková hodnota: VHMJ = 9,96 Eur/m 2 Označenie a názov koeficientu ks koeficient všeobecnej situácie kv koeficient intenzity využitia kd koeficient dopravných vzťahov kp koeficient obchodnej a priemyselnej polohy ki koeficient technickej infraštruktúry pozemku kz koeficient povyšujúcich faktorov kr koeficient redukujúcich faktorov Hodnotenie 4. obytné časti obcí a miest od do obyvateľov a časti rekreačných oblastí, centrá obcí do obyvateľov, obytné časti na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do obyvateľov 3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením 3. pozemky na predmestiach miest, odkiaľ sa možno pešo dostať k prostriedku hromadnej dopravy alebo autom do centra do 15 min. Hodnota koeficientu 3. obytná poloha 1,20 4. veľmi dobrá vybavenosť inžinierskych sieti 1,45 5. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote 1. nevyskytuje sa 1,00 1,00 1,00 0,90 1,50 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 1,00 * 1,00 * 0,90 * 1,20 * 1,45 * 1,50 * 1,00 2,3490 Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kpd = 9,96 Eur/m 2 * 2, ,40 Eur/m 2 Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 451,00 m 2 * 23,40 Eur/m ,40 Eur VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH Názov Všeobecná hodnota pozemku v celosti [Eur] parcela č. 1710/ ,60 parcela č. 1710/ ,80 Spolu ,40

18 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 18 III. ZÁVER 1. VŠEOBECNÁ HODNOTA Všeobecná hodnota stavieb bola stanovená metódou polohovej diferenciácie. Vzhľadom na umiestnenie nehnuteľností, prístupnosť, ich dispozičné, architektonické riešenie, stavebno-technický stav, všeobecná hodnota stanovená touto metódou objektívne vystihuje všeobecnú hodnotu predmetných nehnuteľností v danom mieste a čase pri jej prípadnom poctivom predaji v bežnom obchodnom styku. 2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY stavieb stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení hodnoty majetku: Názov Všeobecná hodnota 1 [Eur] Stavby Rodinný dom s.č. 652, ul. Včelárska, na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž ,27 Ploty Uličný plot na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 1 084,18 Bočný plot na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 110,66 Spolu za Ploty 1 194,84 Vonkajšie úpravy Vodovodná prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 231,91 Vodomerná šachta na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 289,27 Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 65,32 Elektrická prípojka zemná na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 58,27 Plynová prípojka na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 37,11 Spevnené plochy na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž, obec Komárno 253,45 Spolu za Vonkajšie úpravy 935,33 Spolu stavby ,44 Pozemky Podľa LV č parc. č. 1710/137 (334 m 2 ) 7 815,60 Podľa LV č parc. č. 1710/269 (117 m 2 ) 2 737,80 Spolu pozemky (451,00 m 2 ) ,40 Spolu VŠH ,84 Zaokrúhlená VŠH spolu ,00 Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: ,00 Eur Slovom: Jeden sto sedemtisíc Eur Vo Veľkých Úľanoch dňa Ing. František Orság 1 Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

19 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 19 IV. PRÍLOHY Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 672 k.ú. Nová Stráž, zo dňa , vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. Kópia z katastrálnej mapy, na parcelu: 1710/137 a 1710/269, k.ú. Nová Stráž, , vytvorená cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. Kolaudačné rozhodnutie č. j. ÚPA 287/1989-Sa, zo dňa Kolaudačné rozhodnutie č. j. ÚRaŠSS 1532/1994-Sa, právoplatné zo dňa , pre stavbu prístavba "Prípravovňa domácich cestovín" k rodinnému domu na parc. 1710/137 k.ú. Nová Stráž. Rozhodnutie č. 1954/RE/2004-NO právoplatné zo dňa , o určení orientačného čísla a súpisného čísla. Situácia Zakreslenie skutkového stavu domu s.č. 509, pôdorys I. PP, I. NP a II. NP, na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž. Fotodokumentácia domu s.č. 509, na parc. KN č. 1710/137, k.ú. Nová Stráž.

20 Znalecký posudok č. 36/2016 List č. 20 V. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa pre odbor: STAVEBNÍCTVO a odvetvia: POZEMNÉ STAVBY, ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ, evidenčné číslo znalca Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým č. 36/2016 znaleckého denníka číslo 10. Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe dokladu číslo 36/2016 Ing. František Orság

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008 DIČ:

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 017/2013 zo dňa 21.08.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 65 / 2013 Vo veci : Stanovenie

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37,

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky): zo dňa 18.04.2019,

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD

Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel. 0905 329 993 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DDr. 095/2016 zo dňa 06.05.2016 ZNALECKÝ POSUDOK číslo:

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

226 RD Kolonica Roško DRAŽBA

226 RD Kolonica Roško DRAŽBA Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09 Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914949 Turnianska 80, 903 01 Senec; mobil: 0903 743 047; e-mail: piffkovas@gmail.com Zadávateľ:

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 008/2014 zo dňa 25.03.2014 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 25 / 2014 Vo veci: Stanovenie

Podrobnejšie

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m Znalec : Ing.Danka Žakarovská, 034 95 Likavka 34, evidenčné číslo znalca 913921, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, mob. 0907 460051 Zadávateľ znaleckého posudku : Občiansky

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 7

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 7 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 710/32, 91, k.ú. Malé Kršteňany. 2. Dátum vyžiadania

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 024/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 6, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/414212 Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO 4408441

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi@gmail.com www.cossi@cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/14-2019-SJ Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 13.2.2018 Značka: X001325 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 059/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 110/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 187/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky)

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky) Znalec Zadávateľ : Ing. Peter Makóni,Selčianska cesta č. 5E, Selce, tel.0905-656043 : Dom Dražiab s. r.o., Podzámska č. 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky) : Objednávka zo dňa 09.04.2016 Z N A

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil: , Nová 48, 966 22, LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:+421 917 726 958 e-mail: hips@hips.sk Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 29.12.2017 Značka: X007821 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

Znalec : Ing

Znalec :  Ing Znalec : Ing. Jozef Murin, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Košice, Mojmírova 6, tel. 0905 70 22 33, evidenčné číslo znalca 912457. Zadávateľ: DUPOS

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, 90501 Senica, 0903433928, Senica, Ev.č.912744 Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Korytár,Správca konkurznej podstaty TAZ š.p., Sladovnícka

Podrobnejšie

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16,971 01 Prievidza evidenčné čísl:914 114 č.tel.:0905 583143 Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Nitra Číslo spisu (objednávky): 18.02.2016 ZNALECKÝ

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail:  Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi.sk@gmail.com www.cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79 Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo 912364 Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 793/21 v zastúpení Advokátska kancelária Patajová Pataj,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb, s.r.o.,

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Znalec: Zadávateľ:, M.Matunáka 11, 940 01 Nové Zámky, mobil: 0907 373 500, e-mail: viera.katonova@katona.sk Znalec pre odbor Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Projektovanie v stavebníctve a odhad

Podrobnejšie

AB SNV_2018

AB SNV_2018 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO : 36 211 222 Ponuka na odpredaj Administratívna

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností eviden

Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností eviden Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca 912431 tel. 035/6400 318, 035/6418

Podrobnejšie

, OVS Čierna nT SP, VI-2015

, OVS Čierna nT SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou Košice... 368/2015/OMP-18721 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 181/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 115/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

ZNALECKÝ POSUDOK

ZNALECKÝ POSUDOK Meno, adresa znalca: Ing. František Nekoranec, J. Halašu 2711/12,911 08 Trenčín Evid. číslo znalca: 912481 Telefón, e-mail: 032/6529 829, 0907/776 991, f.nekoranec@orangemail.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, 811 07 Bratislava, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu (objednávky):

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č , Zadávateľ: DUPOS

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č ,  Zadávateľ: DUPOS Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo 912731. Tel.č. 0903509275, email: piatka@lmx-net.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol.s.r.o., Tomaškovičova č.17, 917 01

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Posudok

Microsoft Word - Posudok Znalecká organizácia: FINDEX s.r.o., Čajakova 21, 811 05 Bratislava, ev.č.: 900266 Spracovateľ: Ing. Peter Skákala, PhD., znalec v odbore stavebníctvo Telefón/mobil: +421 903 221841, e-mail: peter@skakala.sk

Podrobnejšie

SP OVS

SP OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo Vyšnom Medzeve Košice 2.5.2017 213/2017/OSM-12394 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: , ev. č. znalca: Zadá

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: ,  ev. č. znalca: Zadá Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, 831 06 Bratislava, tel.: 0902 492 382, e-mail: iveta.engelmanova@gmail.com, ev. č. znalca: 914857 Zadávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail :

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail : Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra, tel. / fax. 037 / 77 352 88, mobil 0905 703 804, e mail : oliver.stollar@mail.t-com.sk Zadávateľ : fi. DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičova

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/11-2018 Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná v Obchodnom registri

Podrobnejšie

O z n á m e n i e o d r a ž b e

O z n á m e n i e  o  d r a ž b e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č 527/2002 Z.z.) DD 42/2019 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Adventuris, s.r.o. Zámocká 3 811 01 Bratislava IČO: 43 933 742 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna) Adresa: 919 28 Bučany 644 Telefón: 0915722481,

Podrobnejšie

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes ~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o DD") Označenie

Podrobnejšie

012 Byt Strážske Balog Dražba

012 Byt Strážske Balog Dražba Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

NS1_sut_podklady_august_2014

NS1_sut_podklady_august_2014 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 1) v k. ú. Nižná Slaná v obci Nižná Slaná Košice... 480/2014/OSM-20031

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r.

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r. Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, 902 01 Pezinok mobil: 0905 254 405, ev.č. znalca: 914148 DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, 917 01 Trnava Objednávka zo

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 2.7.2015 Značka: X004795 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 109/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák X014017 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb s.r.o.,

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 010/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Dražobná spol

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Dražobná spol OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 5.1.2016 Značka: X000006 Dražobná spoločnosť, a. s. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 27.02.2017 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb s.r.o.,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text)

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text) PATRIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 evidenčné číslo znaleckej organizácie : 900162 Znalecká organizácia

Podrobnejšie

OVS NS2 SP, VI-2015

OVS NS2 SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 2) v obci Nižná Slaná Košice... 490/2015/OMP-19208 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po X000977 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Banská Cena - Predaj: 133 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.009/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

SP_Prakovce

SP_Prakovce Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v Prakovciach Košice... 977/2016/OSM-13114 JUDr. Zdenko Trebuľa predseda

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica OZNÁMENIE O DRAŽBE Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu: Miroslav Kocúr, nar. 16.08.1974, Hajnáčka 202, 980 33 Hajnáčka,

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Kunova Teplica ( budova, pozemok ) Číslo: D1/položka 24 Druh nehnuteľnosti: budova, pozemok Katastrálne územie: Kunova Teplica Obec: Kunova Teplica Okres: Rožňava Špecifikácia predmetu predaja:

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č. 4567 vr. podielu na spoločných častiach a zar. domu a na pozemku, k. ú. Partizánske 2. Dátum

Podrobnejšie