Kap10_FITNESS_for_purpose

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Kap10_FITNESS_for_purpose"

Prepis

1 10 VHODNOSŤ PRE PREVÁDZKU 10.1 Všeobecne o prístupe Vhodnosť pre prevádzku Vyrobená konštrukcia musí vyhovieť požiadavkám obsiahnutým v normách akosti výrobkov. Prípustnosť defektov v týchto normách sa stanovovala na základe skúseností z praxe, zohľadnením možností nedeštruktívneho skúšania a ekonomických hľadísk. Pri kontrolách konštrukcií v priebehu životnosti sa vyskytujú defekty, ktoré síce nespĺňajú požiadavky podľa noriem akosti výrobku, ale neznižujú spoľahlivosť prevádzky a plánovanú životnosť zariadenia. Pri oprave defektov zváraním môžu vzniknúť ďalšie defekty, lokálna zmena vlastností materiálu a vnesené zvyškové napätia môžu znížiť únosnosť a životnosť opravovanej časti. Preto je lepšie takéto defekty neopravovať lepšie je tolerovať defekty, ktoré spĺňajú podmienku vhodnosť pre prevádzku (fitness for service). Hodnotenie prípustnosti defektov sa vykonáva využitím poznatkov náuky o medzných stavoch materiálov, najmä lomovej mechaniky, využitím poznatkov z praxe, ako aj podľa prístupu vhodnosť pre prevádzku. V staršej anglickej literatúre sa používal výraz fitness for purpose (vhodnosť na daný účel), pozri [10-1, 2]. Hodnotenie správania sa defektov vychádza zo vzťahu troch druhov údajov: - namáhanie napätia, deformácie, - defekty: rozmery, druh, orientácia, - mechanické charakteristiky materiálov. Presné stanovenie údajov potrebných na hodnotenie prípustnosti defektov je finančne aj časovo náročné a býva limitované praktickými možnosťami. Preto je účelné používať tri stupne prísnosti (presnosti) hodnotenia prípustnosti defektov. Prísnosť hodnotenia musí byť určená podľa - významu konštrukcie, - miery ohrozenia prostredia pri havárii zariadenia Zatriedenie konštrukcií podľa významu Na hodnotenie prípustnosti defektov v konštrukčných častiach sa vo všeobecnosti konštrukcie zadeľujú do troch skupín: Zvláštne konštrukcie ktorých poškodenie ohrozuje bezpečnú prevádzku, ich porušenie ohrozuje zdravie veľkého počtu ľudí alebo dlhodobo znehodnotí životné prostredie. Patria sem zariadenia primárneho okruhu a vybrané zariadenia sekundárneho okruhu jadrových elektrární. Náročné konštrukcie ktorých havária (porušenie) zapríčiní veľké ekonomické škody, ohrozuje viac ľudí a krátkodobo poškodí životné prostredie. Sem patria zariadenia ťažkej chémie, veľké zásobníky skvapalnených plynov, diaľkové plynovody, veľké mosty, uzávery plavebných komôr atď. Konštrukcie všeobecného použitia ktorých havária spôsobí menšie ekonomické škody a môže spôsobiť len úrazy obsluhujúceho personálu. 218

2 Vstupné údaje potrebné na hodnotenie prípustnosti defektov konštrukcií jednotlivých skupín významnosti sú: pre zvláštne konštrukcie: - presná napäťová analýza pre normálne prevádzkové podmienky, narušenie normálnych prevádzkových podmienok, spúšťanie a zastavenie, vrátane havarijného zastavenia, %-ná nedeštruktívna kontrola zvarových spojov, konštrukcie, kombinovaná kontrola významných oblastí; stanovenie rozmerov, orientácie, polohy a typu defektov, - štatisticky spracované medzné charakteristiky použitých konštrukčných materiálov (nielen zaručované), vrátane lomovomechanických: statická a dynamická lomová húževnatosť K CJ, K ID, lomová húževnatosť pri zastavení trhliny K Ia, rýchlosť rastu únavovej trhliny da/dn ΔK vo vzduchu a vo vode, charakteristiky vysokodeformačnej únavy atď. Treba tiež stanoviť zmenu charakteristík vplyvom dlhodobej prevádzky, neutrónové alebo tepelnedeformačné krehnutie a pod., pre náročné konštrukcie: - nedeštruktívna kontrola významných častí konštrukcie, najmä zvarových spojov, - dôležité mechanické charakteristiky (katalógové údaje), ako napr. rázová húževnatosť KCV, statická lomová húževnatosť K CJ, pre konštrukcie všeobecného použitia: - napätia podľa výpočtu pri navrhovaní, doplnené alebo upravené pre skutočné podmienky namáhania, - napäťová analýza pre významné prevádzkové režimy, - nedeštruktívna kontrola významných častí konštrukcie, najmä zvarových spojov, - mechanické charakteristiky konštrukčných materiálov podľa atestov alebo katalógové údaje: rázová húževnatosť KCV ocele a zvarového kovu spoja Medzné stavy konštrukcií Konštrukcia sa v priebehu prevádzky môže natoľko poškodiť, že sa stane nevhodnou pre použitie hovoríme, že dosiahla medzný stav. Podľa miery poškodenia rozlišujeme dva medzné stavy: - prevádzkový medzný stav, ktorý je určený kritériami normálneho používania prevádzkyschopnosti, - konečný medzný stav (medzný stav porušenia), ktorý zodpovedá maximálnej únosnosti, alebo životnosti konštrukcie. Prevádzkový medzný stav závisí vo veľkej miere od určenia a typu konštrukcie. Netesnosť je významný medzný stav pre tlakové zariadenia tlakové nádoby, kotly, uskladňovacie nádrže a potrubia. Nadmerné deformácie alebo vibrácie sú medzné stavy použiteľnosti mostov, oceľových konštrukcií, morských plošín, dopravných zariadení atď. Konečný medzný stav nastane pri náhlom porušení, plastickom zrútení, strate stability niektorých kritických častí, ktoré vyvolajú zrútenie haváriu celej konštrukcie. Havária konštrukcie môže mať tragické následky, straty na životoch a veľké ekonomické škody (v závislosti od určenia a typu konštrukcie). 219

3 Netesnostné porušenie môže mať tragické následky pre tlakové zariadenia obsahujúce jedovaté, výbušné alebo iné nebezpečné látky. Postupné poškodzovanie, napr. únavový alebo korózny rast trhlín, môže byť odhalené pri prevádzkových kontrolách skôr, než poškodenie dosiahne nebezpečnú úroveň. Niektoré predpisy stanovujú maximálne prípustné poškodenie pri prevádzkovej kontrole, ako prevádzkový medzný stav. Keď sa prevádzkové kontroly nerobia, alebo nie sú dostatočne spoľahlivé, postupné poškodzovanie sa môže natoľko rozšíriť, že spôsobí haváriu (konečný medzný stav) konštrukcie. Hodnotenie prípustnosti defektov v konštrukčných častiach sa robí podľa týchto medzných stavov materiálov pre tieto spôsoby porušenia: a) krehký lom (porušenie), b) šmykové porušenie, c) tvárne plastické porušenie, d) únavový rast trhliny a únavové porušenie, e) vznik netesnosti tlakových zariadení, f) korózia, korózny rast trhliny, g) tečenie (creep) materiálu za vysokých teplôt Spôsoby porušenia konštrukčných častí Charakteristické znaky jednotlivých spôsobov porušenia a prístupy hodnotenia odolnosti materiálov proti porušeniu sú: a) Krehké porušenie (krehký lom) je spôsobené štiepnou trhlinou, ktorá sa šíri rýchlosťou 100 až 1000 m/s; lomová plocha je kolmá na max. ťahové napätie σ 1 a má kryštalický vzhľad; okolie lomu nevykazuje znateľnú plastickú deformáciu. Krehké porušenie môže vzniknúť aj pri nízkom nominálnom napätí σ nom R e. Vzniká spravidla z ostrých defektov typu trhliny okamžite alebo po tvárnom náraste trhliny do kritických rozmerov. Charakteristikou odolnosti materiálu proti iniciácii krehkej trhliny je lomová húževnatosť K IC (δ IC, J IC ), charakteristikou odolnosti materiálu proti zastaveniu krehkej trhliny je lomová húževnatosť pri zastavení trhliny K Ia, prípadne prechodová teplota húževnato-krehkého porušenia TT alebo teplota zastavenia trhliny TZT. Vzájomný vzťah krehkolomových charakteristík je na obr. 6-5 v 3. knihe učebných textov [10-15]. b) Šmykové porušenie je spôsobené šmykovou trhlinou, ktorá sa šíri rýchlosťou 100 až 250 m/s; lomová plocha je šikmá na max. napätie σ 1 (spravidla pod 45 uhlom), má matný vzhľad; okolie lomovej plochy je len málo zdeformované. Šmykové porušenie vzniká pri nominálnom napätí R e σ nom R m, ale môže sa šíriť aj pri nízkom napätí σ nom R e. Rýchlosť šírenia šmykovej trhliny v závisí od veľkosti hnacej sily a akumulovanej energie v potrubiach namáhaných tlakom plynu (pary) býva v = 150 až 250 m/s. Charakteristikou odolnosti materiálu proti šmykovému porušeniu je lomová húževnatosť K IIC a medza pevnosti v strihu R ms. Keďže tieto charakteristiky chýbajú, v inžinierskych výpočtoch sa hodnotia: - defekty ako pri krehkom porušení, použitím lomovej húževnatosti K IC alebo K CJ - lomové napätie τ C = R ms = 0,8 R m (10-1) 220

4 c) Tvárne plastické porušenie vzniká nad prechodovou teplotou TT pri vysokom nominálnom napätí R e σ nom R m. Prebieha spojovaním tvárnych trhliniek, pomaly. Lomová plocha je členitá, plastického vzhľadu, okolie lomu je zdeformované (vznikne kontrakcia). Charakteristikami materiálu proti tvárnemu porušeniu sú medza klzu R e a pevnosti R m ; charakteristikou proti porušeniu telesa s trhlinou je T modul (modul tvárneho trhania materiálu): (10-2) d) Únavový rast trhliny a porušenie vzniká pri opakovanom kmitavom zaťažovaní konštrukčnej časti. Pre telesá s defektmi únavový rast trhliny a životnosť telesa závisí od rozkmitu napätia Δσ, resp. rozkmitu súčiniteľa intenzity napätia ΔK. Stredné napätie σ m má na únavu materiálu len malý vplyv. Únavová trhlina je kolmá na max. kmitavé napätie, lomová plocha sa vyznačuje žliabkami (čelo postupu únavovej trhliny), okolie únavového lomu je nedeformované (bez kontrakcie). Únavová trhlina vznikne z ostrých defektov alebo vrubov. Keď únavová trhlina dosiahne kritický rozmer, nastane dolom, ktorý môže prebiehať krehkým alebo tvárnym lomom.pri hodnotení prípustnosti defektov v konštrukčných častiach namáhaných únavou sú tieto namáhané spravidla v oblasti vysokokmitovej únavy. Pri namáhaní v oblasti vysokodeformačnej (nízkocyklovej) únavy z defektov okamžite vznikne únavová trhlina, ktorá rastie veľmi rýchle až do kritických rozmerov. Takáto konštrukčná časť má krátku (obmedzenú) životnosť.keď je konštrukčná časť zaťažená (pri σ < R e ) pomerne malým počtom kmitov, považuje sa to za kvázistatické namáhanie. Pri väčšom počte kmitov zaťaženia treba konštrukčnú časť posudzovať z hľadiska únavy. Hranica medzi kvázistatickým a únavovým namáhaním sa približne stanovuje podľa pomeru skutočnej životnosti N A = N F k požadovanej životnosti N R za čas prevádzky (plánovanej životnosti) podľa vzťahov: N A / N R > 10 kvázistatické namáhanie, N A / N R 10 únavové namáhanie. Presnejšie delenie je v časti 9, obr. 9-1, v 3. knihe učebných textov [10-15]. e) Netesnostné poškodenie tlakového zariadenia trhlina môže únavovým, koróznym alebo iným mechanizmom prerásť cez celú stenu zariadenia a spôsobiť netesnosť. Keď trhlina pritom nedosiahla kritický rozmer, nevznikne náhle porušenie zariadenia a c > h. Únik média možno zistiť, a tak zabrániť ďalšiemu rastu trhliny do kritických rozmerov. Tento spôsob poškodenia tlakových zariadení nazývame netesnostným, alebo netesnosť pred porušením (anglicky Leak before Break LbB) Vstupné údaje pre hodnotenie prípustnosti defektov Napätie Pri hodnotení prípustnosti defektov v konštrukčných častiach prístupom vhodnosť pre prevádzku je účelné deliť napätia (obr. 10-1) na: a) Primárne napätia vyvolané vonkajším zaťažením, vrátane vlastnej hmotnosti. Tieto sa ďalej delia na napätia: - membránové σ m sú konštantné po priereze, - ohybové σ b nie sú konštantné po priereze. 221

5 Napätia σ m a σ b sú nominálne napätia σ nom. a) b) c) d) Obr Druhy napätí: a) primárne, b) zvyškové a teplotné, c) lokálne špičkové, d) celkové b) Sekundárne napätia sem patria napätia: - teplotné σ t vyvolané teplotným poľom - zvyškové σ r vyvolané lokálnym deformačným účinkom; najčastejšie pri zváraní alebo naváraní. Napätia σ b a σ r spravidla nie sú konštantné po priereze. c) Lokálne špičkové napätia σ 1 vyvolané koncentráciou napätia z lokálnych tvarových zmien a vrubov σ l = σ nom (k S 1) kde k S je teoretický súčiniteľ koncentrácie napätia σ max = σ nom + σ l = σ nom. k S K lokálnym napätiam sa nezaraďuje zvýšenie napätia v okolí rovinných defektov a nespojitostí. Účinok defektov sa vyjadruje súčiniteľom intenzity napätia K 1. Súčiniteľ intenzity napätia K 1 určuje napäťové pole vo vrchole ideálnej trhliny, v telese zaťaženom kolmo na rovinu trhliny v oblasti lineárne pružných deformácií Mechanické charakteristiky materiálov 222

6 Zmluvná zaručená medza klzu R e, medza pevnosti R m, ťažnosť A 5, vrubová húževnatosť KCV atď., sú výrobcom (dodávateľom) materiálu zaručené hodnoty charakteristík, spravidla s vysokou spoľahlivosťou (štatisticky najnižšia hodnota). Typická medza klzu R e, rázová húževnatosť KCV atď., sú štatisticky stanovené najpravdepodobnejšie charakteristiky materiálu, udávané výrobcom ocele, resp. zváracieho prídavného materiálu. Reálna skutočná medza klzu R e, reálna lomová húževnatosť K CJ atď., sa stanovujú skúškou telies (tyčí) odobratých z reálnej vzorky, alebo štatistickým rozborom údajov z informačného systému mechanických vlastností ocelí alebo mechanických vlastností zvarových spojov (IS MVO/MVZS), spravidla s pravdepodobnosťou 90 alebo 95 %. Dovolené napätie (namáhanie) σ D sa používa pri navrhovaní (výpočte) konštrukcie. Určenie σ D je v norme navrhovania výrobku. Spravidla sa určuje takto: σ D = min {R e /n 1 ; R m /n 2 } kde n 1, n 2 sú súčinitele bezpečnosti Nedokonalosti zvarového spoja defekty a) Základné pojmy Je viacero spôsobov hodnotenia nedokonalostí zvarových spojov konštrukcií. Pri použití prístupu vhodnosť pre prevádzku sa rozlišujú defekty: - rovinné nespojitosti, - priestorové nespojitosti, - tvarové odchýlky. Defekty nespojitosti (chyby, vady) materiálu zmenšujú nosný prierez a vyvolávajú vysokú lokálnu koncentráciu napätia. Rovinné defekty typu trhlín spôsobujú koncentráciu napätia s nereálnymi hodnotami súčiniteľa k S, preto sa na hodnotenie správania sa takýchto defektov používa súčiniteľ intenzity napätia K I. Defekty typu nespojitostí delíme na: - rovinné: trhlina, studený spoj, neprevarený koreň, zápal atď., - priestorové: bubliny, póry, troskové vtrúseniny (inklúzie). Podrobnejšie delenie je v STN ISO 6520 [10-3]. Defekty sa môžu vyskytovať ojedinele alebo skupinovo. Blízke defekty sa posudzujú spoločne, ako jeden defekt. Tvarové odchýlky pod týmto pojmom rozumieme: - lineárne presadenie hrán (obr. 10-2a), - uhlové presadenie strieškovitosť (obr. 10-2b), 223

7 - nesprávny tvar povrchu (profil) spoja: prevýšenie v (obr. 10-2a) a prechodový uhol ϕ v úpätí spoja (obr. 10-2a, c). Obr Chyby tvaru povrchu (profilu) zvarového spoja Vplyv povrchových nedokonalostí tvaru zvarového spoja sa zohľadní súčiniteľom koncentrácie napätia k S. K odchýlkam možno zaradiť aj metalurgické odchýlky lokálne zmeny chemického zloženia, štruktúry a mechanických vlastností materiálov. Vo výpočtoch to treba zohľadniť použitím skutočných mechanických charakteristík materiálov v mieste posudzovania defektu. b) Roztriedenie defektov podľa polohy Defekty podľa polohy v konštrukčnej časti sa delia na: - povrchové, - podpovrchové nachádzajúce sa blízko povrchu, - vnútorné. Osobitnú skupinu tvoria rovinné defekty rovnobežné s povrchom konštrukčnej časti, orientované v smere membránového namáhania. Sem patria: rozvrstvenie plechu, lamelácia (odlúpnutie) návaru a pod. K povrchovým defektom zvarových spojov patria aj nedokonalosti tvaru spoja (obr. 10-2). 224

8 Základné pojmy pri hodnotení prípustnosti defektov Hranica rozlišovateľnosti detekovateľnosti je najmenší defekt, ktorý používanými nedeštruktívnymi metódami skúšania môžeme spoľahlivo stanoviť. Náhradná veľkosť defektu D n je rozmer umelého defektu (napr. priemer kruhovej plochy kolmej na os ultrazvukových lúčov), ktorý pri rovnakých dráhach a rovnakom útlme ultrazvuku v materiáli majú rovnaké poruchové echá ako prirodzený defekt pozri STN [10-4] a STN EN 1712 [10-5]. Vo všeobecnosti údaj D n nezodpovedá rozmerom skutočného defektu. Dovolená veľkosť defektu a D, c D je najväčší rozmer určitého druhu defektu, ktorý je povolený pri výrobe konštrukcie. Dovolená veľkosť defektu je mierou kvality výroby, stanovuje sa podľa praxou osvedčených pravidiel s ohľadom na možnosti nedeštruktívneho skúšania a ekonomické hľadiská. Tolerovateľná prijateľná veľkosť defektu a t, c t je najväčší rozmer trhliny určitého tvaru, ktorý možno pripustiť na základe vhodnosti pre prevádzku pri daných prevádzkových podmienkach a danej životnosti. Tolerovateľná veľkosť defektu je limitnou hodnotou, nad ktorou už defekt v konštrukcii nemôžeme ponechať, musíme ho opraviť. Dočasne tolerovateľná veľkosť defektu je najväčší rozmer trhliny, ktorý môže počas prevádzky rásť, ale spĺňa podmienky vhodnosť pre prevádzku do najbližšej kontroly. Dovolený a tolerovateľný defekt obidva sú prípustné defekty. Kritická veľkosť defektu a c, c c je najmenší rozmer defektu trhliny určitého tvaru, ktorý pri daných podmienkach namáhania spôsobí náhly rozvoj trhliny alebo porušenie Hodnotenie prípustnosti defektov podľa medzných stavov porušenia Tvárne plastické porušenie Tvárne porušenie materiálu vplyvom defektov môže nastať tromi spôsobmi: a) lokálne porušenie konštrukčnej časti (steny) v okolí defektu, b) porušenie zoslabeného (netto) prierezu, c) porušenie celého, pôvodného prierezu nastáva pri preťažení konštrukčnej časti Lokálne porušenie steny Pri hodnotení defektov sa stanovuje nominálne napätie σ n v priereze A d = B. (2 c + B), pozri obr Medzné namáhanie je f m = R e alebo medza plastického tečenia materiálu f m = 0,5 (R e + R m ). Defekty sú tolerovateľné keď: kde F je výsledné namáhanie od vonkajších síl zoslabenom priereze, (10-3) 225

9 A o plný, nezoslabený prierez, A d plocha defektov v kritickom priereze, n súčiniteľ bezpečnosti. Obr Schéma pre hodnotenie prípustnosti defektov pri tvárnom porušení výpočet netto napätia Porušenie zoslabeného netto prierezu Posudzuje sa namáhanie celého zoslabeného netto prierezu, pozri obr Označenie rozmerov defektu trhliny a detailu je taktiež na obrázku. a) Priechodná trhlina dlhá 2 c = 2 ā kde σ m je membránové (ťahové) napätie, σ b ohybové napätie. (10-4) b) Povrchová trhlina upnuté konce (10-5) pričom: α = (a/b)/[1 + (B/c)] pre W 2 (c + B), 226

10 α = (2 a/b)/(c/w) pre W < 2 (c + B). Vzťahy pre ďalšie prípady výskytu defektov, ako napr. vnútorné defekty, defekty v obvodovom zvare rúr, atď., sú v literatúre [10-1, 2, 13] Krehké porušenie Pri posudzovaní defektov prístupmi lomovej mechaniky treba stanoviť súčiniteľ intenzity napätia K I na základe veľkosti namáhania σ a rozmerov defektov a. Vo všeobecnosti je súčiniteľ intenzity napätia K I určený výrazom: (10-6) Skutočný rozmer defektu sa nahradí trhlinou ideálneho tvaru: elipsa, polelipsa, štvrťelipsa; veľké defekty sa nahradia priechodnou trhlinou, obr Vyhodnocujú sa priemery defektov do normálových rovín hlavných napätí σ 1 a σ 2. Vypočítajú sa hodnoty K I vo vrcholoch elipsy. Najvýznamnejším údajom je spravidla najväčšia hodnota K I. a) b) c) d) Obr Nahradenie tvaru defektu trhlinou ideálneho tvaru a), b) eliptickou trhlinou; c), d) priechodnou trhlinou Keď výsledné napätie σ T pôsobiace v okolí defektu trhliny prevyšuje medzu klzu materiálu R e na stanovenie súčiniteľa intenzity napätia K I treba použiť prístupy elasticko plastickej lomovej mechaniky EPLM. Osvedčil sa prístup J integrálu podľa Landesa [10-6]: K I = σ T pre σ T < R e (10-7) K I = R e. pre σ T < R e (10-8) e = σ/r e 227

11 σ T = k S. σ n + σ r kde k S je súčiniteľ koncentrácie napätia, σ r zvyškové napätie. Keď je lomová húževnatosť materiálu K CJ väčšia ako n.k I, defekt je tolerovateľný, nemusí sa opraviť. K CJ > n. K I (10-9) Japonský predpis JWES [10-7] používa CTOD prístup v tvare (10-10, 10-11): Závislosť medzi rozovretím vrcholu trhliny CTOD = δ a lokálnou deformáciou ε v oblasti trhliny sa vyjadruje vzťahmi: δ = ε e. ā. (π/2). e 2 pre e 1 (10-10) δ = ε e. ā. (π/8) [9e - 5] pre e > 1 (10-11) e = ε/ε e kde ε/ε je deformácia na medzi klzu: ε e = R e /E Celková deformácia ε sa stanoví zo vzťahu: ε = k e. ε n + k r. ε e = (k e. σ n + k r. R e ) / E (10-12) kde σ n je nominálne napätie, ε n nominálna deformácia, k e súčiniteľ koncentrácie deformácie. Pre približný výpočet možno použiť miesto k e teoretický súčiniteľ koncentrácie napätia k t. Súčiniteľ intenzity napätia K I sa stanoví zo vzťahu (platí exaktne len v elastickej oblasti: e < 1): (10-13) Na posudzovanie defektov v tvárnych materiáloch, s nízkym pomerom R e /R m (napr. austenitických ocelí) je výhodné použiť dvojkritériový prístup R6 (10-14) kde parametre krehkého porušenia K r a tvárneho porušenia L r sú určené vzťahmi: kde ρ je súčiniteľ vplyvu plastickej deformácie od zvyškových napätí. (10-15) Závislosť (10-14) je ohraničená vzťahom: L r max = (R e + R m ) / 2R e (10-16) 228

12 Podrobnejší opis metódy je v časti 6.6 v 3. knihe učebných textov [10-15] Súčiniteľ koncentrácie deformácie k e Súvislosť medzi teoretickým súčiniteľom koncentrácie napätia k t, súčiniteľom koncentrácie napätia k s a súčiniteľom koncentrácie deformácie k e možno vyjadriť Neuberovým vzťahom: (10-17) Súčiniteľ koncentrácie deformácie k e pre deformačne spevňujúce sa materiály: σ = C. ε n možno stanoviť zo vzťahov [10-7]: k e = k t = k s k t. σ R e (10-18) k e =k t + A (e - 1/k t ) σ n R e k t. σ (10-19) A = λ (k t 2/(1+n) k t ) / (1 - λ/k t ) λ = σ n / σ kde n je exponent deformačného spevnenia materiálu, stanovuje sa podľa ASTM E [10-8]. Približnú hodnotu n možno stanoviť zo vzťahu: n = 0,12. ln (1390/R e ) R e (MPa) (10-20) Závislosť súčiniteľov koncentrácií napätia k s a deformácie k e od pomerného nominálneho napätia σ n /R e na okraji platne s kruhovým otvorom r/w = 1/7, exponent n = 0,15, je na obr Obr Závislosť súčiniteľov koncentrácií napätia k S a deformácie k e od pomerného nominálneho napätia σ n / R e v platni s kruhovým otvorom 229

13 Prípustný tolerovateľný defekt Defekt je prípustný tolerovateľný keď súčiniteľ intenzity napätia K I splňuje podmienku: n. K I K m Pri použití prístupu J-integrálu má byť splnená podmienka: Pri použití CTOD prístupu má byť splnená podmienka: (10-21) (10-22) (10-23) kde K m, J m ; δ Im sú reálne údaje lomovej húževnatosti materiálu, v ktorom sa nachádza defekt (pre 90 % pravdepodobnosť výskytu údajov) Súčiniteľ bezpečnosti Súčiniteľ bezpečnosti n sa volí s ohľadom na presnosť údajov použitých pri hodnotení, vo výpočte (napätia, defekty, materiálové charakteristiky) a s ohľadom na možné dôsledky porušenia (ohrozenie prostredia). Podobné činitele určujú aj zatriedenie konštrukcie podľa významu do jednotlivých skupín. Pri hodnotení prípustnosti určitého defektu (určitej konštrukčnej časti s defektom) sa používajú spravidla rôzne presné údaje. Preto je opodstatnené stanoviť čiastkové parciálne súčinitele bezpečnosti n S, n D, n K n = n S. n D. n K... (10-24) Hodnoty parciálnych súčiniteľov bezpečnosti n S, n D, n V, n K uvádza tab Skupiny presnosti údajov sú označené S1, S2, D1, D2, K1, K2, V1, V2, R1, R2. Podmienky pre určenie jednotlivých údajov S1 až R2 sú v literatúre [10-1]. Tabuľka 10-1 Parciálne súčinitele bezpečnosti Dôsledky porušenia Mierne Závažné Označenie Parameter presnosti údajov Napätie primárne S 1,1 1,2 1,4 1,6 sekundárne a iné S 1,1 1,1 1,2 1,3 Defekty rovinné D 1,0 1,2 1,2 1,4 priestorové D 1,0 1,1 1,2 1,3 Húževnatosť lomová K CJ K 1,0 1,1 1,2 1,4 vrubová KCV V 1,2 1,4 1,4 1,6 Pevnosť, medza klzu R 1,0 1,1 1,1 1, Hodnotenie prípustnosti defektov pri únavovom namáhaní konštrukčných častí Životnosť konštrukčného detailu s defektmi pri únavovom namáhaní únavová životnosť N sa vyznačuje tromi odlišnými etapami rozvoja: 230

14 - etapa iniciácie únavovej trhliny, - etapa rastu únavovej trhliny, - medza rastu dolom. Podľa toho rozlišujeme počty kmitov: N I do vzniku makroskopickej únavovej trhliny dlhej asi 1 mm, N G rast trhliny do medzného rozmeru do porušenia. Celkový počet kmitov do porušenia N F je: N F = N I + N G Trvanie jednotlivých etáp rozvoja trhliny závisí okrem vlastností materiálov, spôsobu a výšky namáhania aj od druhu a veľkosti defektov. Keď sa v konštrukčnom detaili vyskytujú rovinné defekty typu trhliny, prevažuje etapa rastu N G a etapu iniciácie možno zanedbať, obr. 10-5a. Únavovú životnosť detailu možno stanoviť lomovomechanickým prístupom, ale aj podľa kategórie detailu KD. Keď sa v konštrukčnom detaili vyskytujú len malé priestorové defekty typu bublín, pórov, troskových vtrúsenín, atď., prevažuje etapa iniciácie N I, etapa rastu N G býva podstatne kratšia, preto ju možno zanedbať, obr. 10-5b. Únavová životnosť detailu sa stanovuje podľa experimentálne stanovených závislostí Δσ-N, podľa kategórií detailu. Tento prístup sa používa v STN [10-9]. Dolom konštrukčného detailu môže nastať tvárnym porušením alebo krehkým lomom, v závislosti od húževnatosti materiálu a hrúbky detailu Rast únavovej trhliny Pri opakovanom kmitavom zaťažovaní konštrukčnej časti s trhlinou závisí rozvoj trhliny a rýchlosť jej rastu od veľkosti rozkmitu súčiniteľa a intenzity napätia ΔK [10-1, 2, 7]: kde Y je súčiniteľom tvaru trhliny závisí aj od spôsobu namáhania (10-25) Závislosť rýchlosti rastu únavovej trhliny da/dn od rozkmitu súčiniteľa a intenzity napätia ΔK je na obr v 3. knihe učebných textov [10-15]. Diagram má tri oblasti, ohraničené limitnými hodnotami ΔK: ΔK 0 prahová hodnota, pod ktorou trhlina nerastie ΔK CF únavová lomová húževnatosť, nastane porušenie telesa. V strednej oblasti rýchlosť rastu únavovej trhliny opisuje Paris-Erdoganov vzťah: da/dn = A. ΔK m = A 1. Δσ m. Y m. a m/2 m = 2,5 až 4 (10-26) 231

15 a) b) Obr Krivky životnosti konštrukčných častí a) s trhlinou; b) s malými priestorovými defektmi Pre feritické ocele s R e < 600 MPa, pri t 100 C a v neagresívnom prostredí (vrátane vzduchu) je podľa [10-1]: A = 9, (mm/cykl.; MPa ) 232

16 Pre trhliny vo zvarových spojoch (zvarovom kove ZK, teplom ovplyvnenej oblasti TOO) pri vyšších hodnotách ΔK sa odporúča použiť konštanty: m = 3; A = 1, (mm/cykl.; MPa ). Prahový rozkmit súčiniteľa intenzity napätia ΔK 0 pre C a CMn ocele, prostredie vzduch v závislosti od súčiniteľa nesúmernosti kmitov zaťaženia r podľa [10-1] je: r > 0,5... ΔK 0 = 2,0 MPa 0 < r < 0,5... ΔK 0 = 5,4 6,8 r... (MPa ) r < 0... ΔK 0 = 5,4 MPa Pre nežíhané zvarové spoje sa uvažuje ΔK 0 = 2,0 MPa Podrobnejšie údaje sú v časti 9.3 v 3. knihe učebných textov [10-15] a v literatúre [10-1, 2, 7]. Postup pri hodnotení správania sa defektov: - Vypočítajú sa rozkmity súčiniteľa intenzity napätia ΔK pre jednotlivé charakteristické body idealizovanej trhliny (defektu) podľa vzťahu (10-25). - Keď ΔK < ΔK 0... defekt nebude rásť, je prípustný. - Keď ΔK > ΔK 0 treba vypočítať počet kmitov do porušenia N C, integrovaním rovnice (10-26): kde a i je počiatočný charakteristický rozmer trhliny, a c kritický rozmer trhliny. Keď N C je väčšie ako počet kmitov zaťaženia po hodnotenú dobu, defekt je prípustný. (10-27) Hodnotenie defektov podľa kategórie detailu KD Kategória detailu je únavová pevnosť pre kmitov zaťaženia a 95 % pravdepodobnosť prežitia [10-9]. Závislosti únavovej pevnosti Δσ od počtu kmitov zaťaženia N sú definované vzťahom Δσ 3. N = konšt... log N = log a m. log Δσ (10-28) Závislosť rozkmitu normálového napätia Δσ od počtu kmitov N pre rôzne kategórie detailov je na obr v 3. knihe učebných textov [10-15]. Chyby presadenia priečneho zvarového spoja spôsobujú zvýšenie hladiny nominálneho napätia účinkom sekundárneho ohybu. Vyjadruje sa prídavným efektívnym súčiniteľom koncentrácie napätia k ef. Presadenia pozdĺžneho spoja nespôsobujú koncentráciu napätia. 233

17 Chyby typu vrubov (zápaly) a priestorových nespojitostí (bubliny, póry, inklúzie) sa hodnotia podľa ich vplyvu na únavovú pevnosť konštrukčného detailu. Všetky chyby, ktoré menej znižujú únavovú pevnosť detailu, sú prípustné. Pre detaily s defektmi treba stanoviť kategóriu detailu s týmito defektmi KDd. Keď KDd je väčšia ako výpočtová požadovaná hodnota KDr, defekt je tolerovateľný. Ak nie, stanoví sa výpočtová únavová životnosť, alebo sa musí defekt opraviť. KDd KDr (10-29) Aj rovinné chyby sa dajú posudzovať podľa kategórie detailu. Postup pri posudzovaní povrchovej poleliptickej trhliny je naznačený na obr Poleliptická trhlina sa nahradí dlhou povrchovou trhlinou ekvivalentného rozmeru ā. Podľa ā B sa odčíta kategória detailu KD označené Q 20 až Q 90. Zjednodušený spôsob hodnotenia prípustnosti defektov je opísaný v IIW Doc. XIII [10-10] a QI [10-11]. Obr Hodnotenie vplyvu defektov na únavovú pevnosť podľa kategórie detailu KD = Q podľa [10-1, 2] Hodnotenie prípustnosti defektov v krípovej oblasti Defekty spôsobujú koncentráciu napätia a deformácie, zoslabujú nosný prierez, teda môžu urýchliť proces tečenia materiálu a/alebo vyvolať trhlinu, ktorá v priebehu prevádzky rastie a po dosiahnutí kritického rozmeru spôsobí porušenie detailu. Prístupy hodnotenia prípustnosti tolerovateľnosti defektov v konštrukčných častiach pracujúcich pri vysokých teplotách sú v BSI PD 6539:1994 [10-12] a BS 7910:1999 [10-13]. Rýchlosť rastu krípovej trhliny možno opísať vzťahom: da/dt = A. C * (t) q (10-30) 234

18 kde C* (t) q je integrál, charakterizujúci lokálnu zmenu napäťovo-deformačného poľa v každom čase na čele trhliny v telese nachádzajúcom sa v podmienkach rozsiahleho krípu, pozri ASTM E [10-14], q = exponent, A = 0,003/ε f... parameter krípovej ťažnosti, (10-31) ε f krípová ťažnosť pri porušení pri napätí σ ref. Doba do lomu (porušenia) t c (h) sa stanoví zo vzťahu: (10-32) kde a c je kritický rozmer trhliny, a i skutočný rozmer defektu (trhliny), n súčiniteľ bezpečnosti. Keď trhlina narastie do kritického rozmeru, spôsobí porušenie, ktoré môže byť krehké, medzným stavom porušenia je lomová húževnatosť materiálu pri danej teplote T, alebo tvárne po dosiahnutí žiaropevnosti materiálu Stanovenie zvyškovej životnosti konštrukcie V priebehu životnosti konštrukcie možno očakávať rast defektov a zhoršenie vlastností (najmä húževnatosti) materiálov (obr. 10-8). Stav defektov sa overuje pri periodických kontrolách, ktoré musia obsahovať okrem vizuálnej kontroly celej konštrukcie aj nedeštruktívnu kontrolu najnamáhanejších uzlov. Zmena vlastností materiálov sa odhaduje skúškami svedočných vzoriek alebo odobratého vzorkového materiálu. Obr Zmena kritickej dĺžky trhliny a C vplyvom krehnutia ocele a rast defektu trhliny a o v priebehu životnosti konštrukcie 235

19 Pri hodnotení prípustnosti defektov v priebehu života konštrukcie treba použiť skutočné údaje o efektoch, ako aj skutočné charakteristiky materiálov. Rast defektov sa hodnotí podľa časti , rovnice (10-26), kde N je počet kmitov zaťaženia do budúcej kontroly alebo do predpokladanej životnosti. Keď za plánovanú dobu defekty nenarastú do neprípustných rozmerov možno predĺžiť životnosť konštrukcie. Úvahu pri stanovení tolerovateľnej veľkosti defektu možno vysvetliť pomocou obr Na kontrolu kvality výroby sa predpisuje dovolená veľkosť defektu a D, ktorú možno metódami nedeštruktívneho skúšania spoľahlivo zistiť. Dovolená veľkosť defektu a D musí byť väčšia, ako defekt zodpovedajúci náhradnej veľkosti defektu D n, pri ultrazvukovej kontrole. Obr Schéma hodnotenia prípustnosti defektov prístupom vhodnosť pre prevádzku Keď sa vyskytne v konštrukcii defekt a I väčší ako dovolený a D, treba posúdiť či môže zmenšiť únosnosť alebo skrátiť životnosť konštrukcie. Keď nie, je výhodnejšie defekt neopravovať zváraním, ale ho tolerovať. Defekt a I môže v priebehu životnosti konštrukcie rásť vplyvom únavy, koróznym účinkom lomová húževnatosť materiálu môže klesať vplyvom starnutia (krehnutia), pozri obr Ku koncu životnosti konštrukcie defekt dosiahne rozmer a Z, ktorý musí byť menší ako kritický rozmer defektu a C (aby nevzniklo porušenie) o súčiniteľ bezpečnosti m 1 : m 1 = a C / a Z (10-33) Hodnota m 1 závisí od presnosti stanovenia rozmerov defektu a lomovej húževnatosti materiálu; podľa [10-1] je m 1 = 1,2 až 3,0. Keď mechanizmus rastu defektu a lomovú húževnatosť materiálu nevieme dostatočne presne určiť, použijeme väčší súčiniteľ bezpečnosti a odhadneme limitnú veľkosť defektu a L : a L = a C / m 2 m 2 = 2 až

20 Keď veľkosť defektu a I je menšia ako limitná veľkosť a L, defekt je tolerovateľný, možno ho ponechať v konštrukcii bez opravy. Keď je väčšia, treba ho opraviť, alebo stanoviť dobu prevádzky, po ktorú možno defekt ponechať. Hovoríme, že defekt je dočasne tolerovateľný. Správanie sa defektov v priebehu životnosti tlakových zariadení je znázornený na obr Sú tam časové závislosti kritickej dĺžky trhliny a C a dĺžky určitej, najaktívnejšej trhliny a o. Vplyvom poklesu lomovej húževnatosti K C materiálov sa skracuje aj kritická dĺžka trhliny a C. Defekt alebo trhlina ekvivalentnej dĺžky a o spočiatku nemení svoje rozmery (čas TS), až v bode 1 začne rásť. Doteraz trhlina nebola odhalená, lebo bola menšia než nastavená citlivosť UZ kontroly, vyjadrená náhradnou veľkosťou defektu D n a zodpovedajúcou dĺžkou trhliny a 2. Po nájdení neprípustného defektu a 3 treba posúdiť, či treba miesto opraviť alebo možno defekt ponechať po najbližšiu kontrolu. Posúdenie sa robí prístupom vhodnosť pre prevádzku (fitness for service FfS). Keby sa defekt (trhlina) neopravil a rástol ďalej, v bode C by dosiahol kritickú veľkosť a C, nastalo by porušenie zariadenia. Bod 4 zodpovedá dĺžke trhliny a LB, pri ktorej vznikne netesnosť tlakového zariadenia (označené LbB Leak before Break). Netesnosť zariadenia možno ľahko zistiť a zariadenie odstaviť bez toho, aby nastalo jeho úplné porušenie. Lomová húževnatosť materiálov aj na konci životnosti zariadení musí byť taká, aby bola splnená podmienka a C > a LB > a D (10-34) kde a D je dovolená (tolerovateľná) dĺžka trhliny, stanovená prístupom vhodnosť pre prevádzku FfS. Podrobnejší opis prístupov je v literatúre [10-1, 2; 11]. Literatúra [10-1] BSI PD 6493:1991 Guidance on methods for asessing the acceptability of flaws in fusion welded structures [10-2] IIW Doc. SST The fitness for purpose of welded structures. Force Institutes, Copenhagen, 1990 [10-3] STN ISO 6520 Zváranie. Klasifikácia chýb zvarových spojov pri tavnom zváraní kovov s vysvetleniami [10-4] STN :1998 Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie materiálov a výrobkov ultrazvukom. Vyhodnotenie veľkosti chýb [10-5] STN EN 1712 Nedeštruktívne skúšanie kovov. Skúšanie zvarových spojov ultrazvukom. Úrovne prípustnosti [10-6] Begley, J. A., Landes, J. D.: The J-integral as a fracture criterion. ASTM STP 514, 1972, 1-20 [10-7] WES 2805:1997 Method of assessment for flaws in fusion welded joints with respect to brittle fracture and fatigue crack growth. JWES. Tokyo, 1998 [10-8] ASTM E Standard test method for tensile strain-hardening exponents (n-values) of metallic sheets materials. ASTM Vol , PA [10-9] STN :1998 Navrhovanie oceľových konštrukcií [10-10] IIW Doc. XIII Hobbacher, A.: Recomendation for fatigue design of welded joints and components. 237

21 [10-11] Kálna, K.: Výpočtová únavová pevnosť zvarových spojov s defektami. Smernica EGU VÚZ Bratislava, QI [10-12] BSI PD 6539:1994 Guide to methods for assessment of the influence of crack growth on the significance of defects in components operating at high temperatures. BSI London [10-13] BS 7910:1999 Guide on methods for assessing the acceptability of flaws in fusion welded structures. BSI London [10-14] ASTM E Standard test method for measurement of creep crack growth rates in metals. ASTM Vol , PA [10-15] Navrhovanie zváraných konštrukcií. 3. kniha učebných textov pre kurzy zváračských inžinierov. VÚZ PI SR

Obsah

Obsah Obsah str. 1. Základné pojmy pružnosti a pevnosti 1.1 Predmet a význam náuky o pružnosti a pevnosti 3 1.2 Z histórie oboru 3 1.3 Základné predpoklady o materiáli 4 1.4 Vonkajšie a vnútorné sily 5 1.5 Normálové

Podrobnejšie

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková.

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 006 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI TRAPEZOVÝCH

Podrobnejšie

Microsoft Word - aplikacia metody efektivnych napati.doc

Microsoft Word - aplikacia metody efektivnych napati.doc APLIKÁCIA METÓDY EFEKTÍVNYCH NAPÄTÍ PRI VÝPOČTE ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH EFFECTIVE STRESSES METHOD APPLIED FOR CRANE TRACKS DURABILITY COMPUTATION Peter Bigoš, Juraj Ritók, Peter Bocko 1 Abstrakt:

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc HODNOTENIE KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VAGÓNOV SHIMMN(S) Ing. Anna Garneková Amberg Engineerig Slovakia IZM, Hlavná 45, Svit e-mail: garnekova@centrum.sk Ing. Jozef Čížik, PhD. Amberg Engineerig Slovakia

Podrobnejšie

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu Ing. Jozef Čerňan Katedra leteckej technickej prípravy Letecká fakulta technickej univerzity v Košiciach Použitie klzných vrstiev na báze TiCN pri skúmaní kontaktne-únavovej odolnosti práškových ocelí

Podrobnejšie

Department of Materials Science, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, Slovak Republic LOCAL MECHANICAL PROPERTIES WHAT DOE S IT MEAN

Department of Materials Science, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, Slovak Republic LOCAL MECHANICAL PROPERTIES WHAT DOE S IT MEAN LOCAL MECHANICAL PROPERTIES WHAT DOE S IT MEAN? Ladislav Pešek ladislav.pesek@tuke.sk stress strain s e mechanisms: elastic deformation (reversible) DV 0 plastic deformation (ireversible) DV = 0 (dislocation

Podrobnejšie

T-12

T-12 TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSNOSTI TRAPÉZOVÉ PLECHY T- Ojednávateľ : Ľuoslav DÉRER, riaditeľ spoločnosti Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 06 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ANALÝZA DEFORMAČNE SPEVNENÉHO ANTIKORÓZNEHO MATERIÁLU Lýdia Sobotová, Ľudmila Dulebová, Milan Ábel Katedra technológií a materiálov Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 1. Úvod Ekonomické

Podrobnejšie

Skúšanie zámkov lopatiek turbín

Skúšanie zámkov lopatiek turbín Skúšanie zámkov lopatiek turbín sondami s fázovanou sústavou meničov Ing. Miloš Kováčik, Ing. Rastislav Hyža SlovCert s. r. o. Bratislava Úvod Zámok lopatiek turbín je miestom výskytu trhlín, ktoré môžu

Podrobnejšie

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohľadu metódy konečných prvkov 19. konference pro studenty matematiky Michal Eliaš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra matematiky 7. 9. 6. 2011

Podrobnejšie

Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi

Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi Pavol KUČÍK, SlovCert spol. s r.o. Výroba keramických izolátorov predstavuje zložitý proces, pri ktorom môže dôjsť k výrobe chybných izolátorov

Podrobnejšie

Miesto merania:

Miesto merania: Porovnanie výsledkov meraní s jednomeničovými a phased array sondami pri ultrazvukovej kontrole keramických izolátorov VVN. Pavol Kučík Pri prenosovej sústave vysokého napätia 440 kv v Slovenskej republike

Podrobnejšie

Vzorový soubor ve Wordu pro pøíspìvky konference

Vzorový soubor ve Wordu pro pøíspìvky konference II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné zaťaženia (zaťaženia pri zatváraní, otváraní, údržbe,

Podrobnejšie

MERANIE U a I.doc

MERANIE U a I.doc MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ELEKTRICKÉHO PRÚDU Teoretický úvod: Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín sú ampérmeter na meranie prúdu a voltmeter na meranie napätia. Univerzálne meracie

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode] Výboje v plynoch, V-A charakteristika Oblasť I. : U => I pri väčšej intenzite poľa (E) je pohyb nosičov náboja k elektródam rýchlejší a tak medzi ich vznikom a neutralizáciou na elektródach uplynie kratší

Podrobnejšie

trafo

trafo Výpočet rozptylovej reaktancie transformátora Vo väčších transformátoroch je X σk oveľa väčšia ako R k a preto si vyžaduje veľkú pozornosť. Ak magnetické napätia oboch vinutí sú presne rovnaké, t.j. N

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 STN EN 1991-2 ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ ČASŤ 2: ZAŤAŽENIA MOSTOV DOPRAVOU (ŽELEZNIČNÉ MOSTY) Prednášajúci: Ing. Richard Hlinka, PhD. Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Vzdelávanie pre projekt

Podrobnejšie

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Heuristický adaptívny PSD regulátor založený na miere kmitavosti Šlezárová Alexandra Elektrotechnika

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Heuristický adaptívny PSD regulátor založený na miere kmitavosti Šlezárová Alexandra Elektrotechnika 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Heuristický adaptívny PSD regulátor založený na miere kmitavosti Šlezárová Alexandra Elektrotechnika 28.04.2010 Článok spočíva v predstavení a opísaní algoritmu

Podrobnejšie

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/12 21. december 2016 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA VÝBOR PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU Svetové

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint METÓDA KOMPONENTOV PRÍKLAD Ing. Richard Hlinka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Katedra stavebných konštrukcií a mostov Zadanie Geometria prípoja Ed Zadanie Zaťaženie resp. vnútorné

Podrobnejšie

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o.

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o. AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Stav plochých striech bytových domov nízka a nepostačujúca úroveň tepelnej ochrany vysoká poruchovosť hydroizolácií Zateplenie strechy tepelná ochrana zníženie

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Krivky (čiary) Krivku môžeme definovať: trajektória (dráha) pohybujúceho sa bodu, jednoparametrická sústava bodov charakterizovaná určitou vlastnosťou,... Krivky môžeme deliť z viacerých hľadísk, napr.:

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc EXPERIMENTÁLNE OVERENIE ULTRAZVUKOVÉHO ZVÁRANIA PLASTOV Ing.Lýdia Sobotová, PhD. Ing.Ľudmila Dulebová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Katedra technológií a materiálov E- mail : Lydia.Sobotova@tuke.sk

Podrobnejšie

Zadanie_1_P1_TMII_ZS

Zadanie_1_P1_TMII_ZS Grafické riešenie mechanizmov so súčasným pohybom DOMÁE ZDNIE - PRÍKLD č. Príklad.: Určte rýchlosti a zrýchlenia bodov,, a D rovinného mechanizmu na obrázku. v danej okamžitej polohe, ak je daná konštantná

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ A. Hluk 1 ) a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že normalizovaná hladina expozície hluku L AEX,8h neprekročí 75

Podrobnejšie

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-35 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model 2 z 12 Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-18 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal 60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 018/019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne palivá: uhlie, nafta, olej, zemný plyn. Propán-bután, lieh,

Podrobnejšie

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Profipress S Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojmi z medi, červeného u alebo kremíkového

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc DIPLOMOVÁ PRÁCA Priezvisko a meno: Zahradníková Dáša Rok: 2006 Názov diplomovej práce: Nepriaznivé vplyvy v elektrizačnej sústave harmonické zložky prúdu a napätia Fakulta: elektrotechnická Katedra: výkonových

Podrobnejšie

PUMPIX SOLAR DN20 V112018

PUMPIX SOLAR DN20 V112018 DN 20 Technický list k 1 4514 0x a 1 7414 2x, vydanie 11 2018 Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla Obj. číslo DN Typ čerpadla A B C D E F* G H I** J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (in) (mm) (mm) (in) (mm)

Podrobnejšie

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

HDPE POTRUBIA PRODUKTOVÝ 2016KATALÓG 1 HDPE potrubie pre rozvody plynu, vody a kanalizácie GAWAPLAST SLOVAKIA, s.r.o

HDPE POTRUBIA PRODUKTOVÝ 2016KATALÓG 1 HDPE potrubie pre rozvody plynu, vody a kanalizácie GAWAPLAST SLOVAKIA, s.r.o HDPE POTRUBIA 2016KATALÓG 1 HDPE potrubie pre rozvody plynu, vody a kanalizácie GAWAPLAST SLOVAKIA, s.r.o. 2016 7 TECHNICKÉ INFORMÁCIE CHARAKTERISTIKA FARBA VYHOTOVENIE BALENIE HDPE 100 HDPE 100 RC HDPE

Podrobnejšie

448pr1.vp

448pr1.vp Faktor a) Pevné aerosóly (prach) 1 ) a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie prípustného expozi ného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekra uje 2.

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 44/7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Číslo objednávky:

Podrobnejšie

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress G Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 13.10.2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 563 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress S Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0,

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0, Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Obr. Priebeh síl v ose skrutiek pri stúpaní P =, a P =, ÚMTMB FSI VUT v Brně Sila v ose skrutky v mieste

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďale

MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďale MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďalej len dĺžková miera ) ako určené meradlo podľa 11 zákona,

Podrobnejšie

Statika konštrukcií - prednášky

Statika konštrukcií - prednášky PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA PREDMETU Názov : Statika konštrukcií Identifikačné číslo : B-501205 Garantujúca katedra, ústav : Katedra stavebnej mechaniky, Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný odbor :

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

ZávereĊná súhrnná správa o riešení úlohy VaV

ZávereĊná súhrnná správa o riešení úlohy VaV Informácia o výsledkoch riešenia úlohy výskumu a vývoja s názvom TRIEDENIE KONŠTRUKČN0HO REZIVA financovanej z kapitoly rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (do 30. 6. 2010), z kapitoly

Podrobnejšie

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA, 8(1): 101 106, 2012 Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2385-2 101 VPLYV CYKLICKÉHO NAMÁHANIA NA PRUŽNOSŤ BUKOVÉHO RASTLÉHO A LAMELOVÉHO DREVA

Podrobnejšie

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, ked sú velké

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu   v limite, ked sú velké o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, keď sú veľké o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, keď sú veľké zaujímavé, ale len pre matematikov... NIE! o tom, ako

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technický pracovník v hutníctve Kód kvalifikácie U3117006-01275 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117006 / Technický pracovník v hutníctve

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Podlahár špeciálnych podláh Kód kvalifikácie C7122001-01534 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7122001 / Podlahár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Objednávka č. 20180252/2018

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov EURÓPA KOMISIA V Bruseli 11. 10. 2018 C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

R4238MPCPR

R4238MPCPR Vyhlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Podrobnejšie

448pr1.vp

448pr1.vp Faktor a) Pevné aerosóly (prach) 1 ) a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie prípustného expozi ného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekra uje 2.

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Fyzika - prednáška 12 Ciele 5. Fyzikálne polia 5.4 Stacionárne magnetické pole 5.5 Elektromagnetické pole Zopakujte si Fyzikálne pole je definované ako... oblasť v určitom priestore, pričom v každom bode

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ENERGY EFFICIENCY ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY ECONOMIC PROSPERITY Význam (správneho) merania a overovania údajov pri energetických auditoch Ing. Ladislav Piršel, PhD. alocons spol. s r.o. Povinnosti energetického

Podrobnejšie

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm.

Podrobnejšie

MOPM -prednáška 9.

MOPM -prednáška 9. Prednáška 09/12 doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava Klasifikácia telekomunikačných vedení prenosové cesty drôtové a rádiové 1. Efektívne využívanie existujúcich vedení

Podrobnejšie

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd Gebo Quick Univerzálne svorné spojky na spájanie oceľových, varných, olovenných a plastových rúr, strmene s navrtávkou a opravné strmene. Základné informácie: Svorné spojky Gebo Quick (rada S 90) umožňujú

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia, deflácia, ekonomický cyklus Prednáška 10 Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

EAD

EAD Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 200036-00-0103 Názov Zostava pre mikropilóty

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Technické údaje ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Energi

ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Technické údaje ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Energi Technické údaje 200 540 Energia pod kontrolou Bezpečnostný transformátor Je to izolačný transformátor vytvorený na prívod max. 50 V obvodu (bezpečnostné špeciálne nízke napätie) Izolačný transformátor

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

C(2018)2526/F1 - SK (annex)

C(2018)2526/F1 - SK (annex) EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 4. 2018 C(2018) 2526 final ANNEX 1 PRÍLOHA k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /... ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, pokiaľ

Podrobnejšie

Datasheet-nádrž metanolu_NM_

Datasheet-nádrž metanolu_NM_ GENERÁLNY PROJEKTANT CHEMPRO a.s. Vajanského nábrežie / 0 Bratislava Číslo pare: INVESTOR NAFTA, a.s. Votrubova 0 Bratislava Stupeň dokumentácie: REALIZAČNÝ PROJEKT Názov stavby: Zákazkové číslo: ZBERNÉ

Podrobnejšie

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls ávrh a posúenie prierezu namáhaného tlakom a ohybom: amáhanie ťahom a ohybom VVE - prevláajúi ťah, V. Oblasť Prierezové sily: M s 12,53 km l eff 6,00 m s 198,68 k (tlak) l l 6,00 m sqp 148,51 k - kvázi

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC - 127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 310083/127/321/00-030 z 28. septembra 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia,

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Diferenciálne rovnice Základný jazyk fyziky Motivácia Typická úloha fyziky hľadanie časových priebehov veličín, ktoré spĺňajú daný fyzikálny zákon. Určte trajektóriu telesa rt ( )???? padajúceho v gravitačnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor Hydraulický separátor-kolektor SEPCO Séria 559 01084/19 SK FM 21654 003 Funkcia SEPCO, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátora a distribučného kolektora, sa používa vo vykurovacích

Podrobnejšie

TECHNOLÓGIE I. 1.prednáška

TECHNOLÓGIE I.   1.prednáška Ing. Miroslava ČIŽMÁROVÁ, PhD. MOŽNOSTI ODLIEVANIA OCELE Do kokíl Plynulé Polokontinuálne odlievane, Kontinuálne odlievanie dosiek a plechov, Špeciálne odlievanie ocele Klasické odlievanie ocele v minulosti

Podrobnejšie

Príklad 5 - Benzén 3. Bilančná schéma 1. Zadanie príkladu n 1 = kmol/h Definovaný základ výpočtu. Na základe informácií zo zadania si ho bude v

Príklad 5 - Benzén 3. Bilančná schéma 1. Zadanie príkladu n 1 = kmol/h Definovaný základ výpočtu. Na základe informácií zo zadania si ho bude v Príklad 5 - enzén 3. ilančná schéma 1. Zadanie príkladu n 1 = 12.862 kmol/h efinovaný základ výpočtu. Na základe informácií zo zadania si ho bude vhodné prepočítať na hmotnostný tok. m 1 = n 1*M 1 enzén

Podrobnejšie

Innogy_CO alarm.indd

Innogy_CO alarm.indd ODHAĽTE TICHÉHO ZABIJÁKA ALARM NA OXID UHOĽNATÝ Odhaľte tichého zabijáka a ochránte svoju rodinu Oxid uhoľnatý (CO) je neviditeľný plyn bez zápachu a chuti, ktorý je vysoko toxický. Označuje sa aj ako

Podrobnejšie

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy) alebo analyticky (výpočet súradníc bodov elipsy).

Podrobnejšie

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd Rúrky a izolácie Tvarovateľné nerezové rúrky REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk RÚRKY PRE ROZVODY PLYNU Nerezové

Podrobnejšie

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel 10. Zákony veľkých čísel Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 6. apríla 2014 1 Zákony veľkých čísel 2 Centrálna limitná veta Zákony veľkých čísel Motivácia

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č STACIONÁRNE NÁDRŽE Prvá časť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1. Táto príloha sa vzťahuje na stacionárne nádrže, ktoré sa používajú ako uskladňovacie nádrže na kvapaliny okrem vody

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint KEĎ ZVÁRANIE BAVÍ CEWELD SK 2 Na slovenskom a českom trhu pôsobíme 9 rokov Od roku 2017 pod značkou CEWELD SK s.r.o. Sme výhradný dovozca prídavných zváracích materiálov značky CEWELD, ktoré na slovenský

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Solar systems for walls - details page

Solar systems for walls - details page LIBERTA SOLAR Architektonicky pôsobivá Liberta Solar - systém fotovoltaických panelov integrovaný priamo do fasády. INŠPIRUJTE SA! Vychutnajte si tvar a detail hotovej fasády. Dodajte energiu vašej fasáde

Podrobnejšie

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc 6 téma: Výrazy a vzorce I Úlohy na úvod 1 1 Zistite definičný obor výrazu V = 4 Riešte sústavu 15 = 6a + b, = 4a c, 1 = 4a + b 16c Rozložte na súčin výrazy a) b 4 a 18, b) c 5cd 10c d +, c) 6 1 s + z 4

Podrobnejšie