Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - na zverejnenie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - na zverejnenie"

Prepis

1 Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zmluvné strany: Národná banka Slovenska sídlo: ul. Imricha Karvaša 1, Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH: SK bankové spojenie: číslo účtu: (ďalej len objednávateľ ) a Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. sídlo : Heyduková 10, Bratislava IČO : DIČ: bankové spojenie: číslo účtu : (ďalej len poskytovateľ ) uzatvárajú podľa ustanovenia 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a subsidiárne podľa zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len zmluva ) Článok I Účel zmluvy Účelom tejto zmluvy je rámcová právna úprava zmluvných podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami. 1

2 Článok II Predmet zmluvy 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť v jeho zdravotníckom zariadení, v Onkologickom ústave sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, Bratislava komplexné preventívne lekárske prehliadky pre zamestnancov objednávateľa zamerané na včasné vyhľadávanie rizikových faktorov v oblasti nádorového a kardiovaskulárneho ochorenia (ďalej len preventívne prehliadky ). Podrobný rozsah jednotlivých preventívnych prehliadok je uvedený v prílohách č. 1 až 4 k tejto zmluve. 2.2 Predmetom tejto zmluvy je rovnako záväzok objednávateľa poskytnúť poskytovateľovi potrebnú a dohodnutú súčinnosť, aby poskytovateľ mohol riadne plniť záväzok z tejto zmluvy a zároveň zaplatiť poskytovateľovi za vykonané preventívne prehliadky dohodnutú cenu riadne a včas. Článok III Práva a povinnosti zmluvných strán 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať preventívne prehliadky pre zamestnancov objednávateľa v rozsahu určenom touto zmluvou do konca roka 2015 v maximálnom objeme do eur bez DPH (z toho za rok 2014 do výšky eur a za rok 2015 do výšky eur) na základe písomnej objednávky objednávateľa doručenej kontaktnej osobe (osobne, poštou, faxovým prenosom alebo om) v slovenskom jazyku. Objednávka musí obsahovať meno, priezvisko zamestnanca, trvalý pobyt, dátum narodenia a variant preventívnej prehliadky. Po predchádzajúcej dohode zmluvných strán sa objednávky môžu v jednotlivých odôvodnených prípadoch realizovať aj telefonicky. 3.2 Objednávateľ má právo zúžiť alebo rozšíriť predmet plnenia tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať. Rozšírenie predmetu zmluvy je možné len do výšky finančného limitu uvedeného v bode Poskytovateľ doručí objednávateľovi elektronickou poštou výzvu na predloženie objednávky, v ktorej oznámi termíny a počet preventívnych prehliadok, a to najneskôr 14 dní pred začatím kalendárneho mesiaca, v ktorom sa tieto preventívne prehliadky majú vykonať. 3.4 Objednávateľ v objednávke doručenej poskytovateľovi najneskôr 3 dni pred termínom poskytnutia preventívnej prehliadky uvedie počet a menný zoznam zamestnancov objednávateľa s adresami, na ktoré objednávateľ doručí záverečné správy. 3.5 Objednávateľ nie je povinný zaplatiť cenu objednanej preventívnej prehliadky, ktorá sa neuskutočnila z vážnych osobných dôvodov zamestnanca objednávateľa alebo v dôsledku nepredvídanej okolností. 3.6 Po poskytnutí preventívnej prehliadky na základe doručenej objednávky zamestnanec objednávateľa potvrdí prevzatie služby (napr. podpísaním dodacieho listu). Potvrdenie poskytnutia preventívnej prehliadky a objednávka sú podkladom pre vystavenie faktúry. 2

3 3.7 Preventívne prehliadky budú vykonávané počas pracovných dní spravidla v čase od 7.15 do hod. 3.8 Kontaktnou osobou poskytovateľa pre preventívne prehliadky je p. Janka Sedláková ( tel. č ). Kontaktnou osobou objednávateľa je Mgr. Viera Mrvová ( tel. č ). 3.9 Poskytovateľ sa zaväzuje, že každá preventívna prehliadka bude vykonávaná v priebehu jedného dňa v rámci jedného areálu zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľ sa zaväzuje, že preventívnu prehliadku vykoná prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. Pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Za účelom riadneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti sa zamestnanci objednávateľa budú riadiť pokynmi kontaktných osôb poskytovateľa, s ktorými ich títo včas oboznámia Po vykonaní preventívnej prehliadky vyhotoví poskytovateľ dokumentáciu so záverečnou správou, vrátane uvedenia výsledkov laboratórnych vyšetrení a ďalším odporúčaním. Výsledky môže poskytovateľ odovzdať len dotknutému zamestnancovi osobne alebo ich môže zaslať poštou doporučene na adresu miesta jeho trvalého pobytu najneskôr do 21 dní od vykonania preventívnej prehliadky Ak sa podľa výsledkov zdravotného výkonu vykonaného v rámci preventívnych prehliadok zistí negatívna zmena zdravotného stavu zamestnanca (onkologický nález), poskytovateľ podľa svojich možností a možností jeho zdravotníckeho zariadenia vykoná u tohto zamestnanca najmä doplňujúce odborné vyšetrenia v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti, a v závislosti od charakteru a závažnosti zistených negatívnych zmien zdravotného stavu dotknutého zamestnanca hospitalizuje ho vo svojom zdravotníckom zariadení v rámci ústavnej starostlivosti (nie dodávateľským spôsobom). Tieto zdravotné služby budú hradené z verejného zdravotného poistenia. Článok IV Cena za vykonanie preventívnych prehliadok 4.1 Cena za vykonanie preventívnych prehliadok je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 4.2 Ceny komplexných preventívnych prehliadok sú uvedené v prílohe č. 1 až 4 k tejto zmluve. 4.3 Celkové množstvo preventívnych prehliadok podľa tejto zmluvy závisí od objednávateľa na základe predložených objednávok; predpokladané množstvo je cca 640 preventívnych prehliadok. Neobjednanie si predpokladaného množstva preventívnych prehliadok podľa predchádzajúcej vety nie je porušením tejto zmluvy. 3

4 4.4 K cenám preventívnych prehliadok sa DPH neúčtuje, nakoľko v zmysle ustanovenia 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je poskytovanie zdravotnej starostlivosti od DPH oslobodené. 4.4 Cena komplexnej preventívnej prehliadky je dohodnutá ako pevná a počas doby trvania zmluvného vzťahu je nemenná. 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonané preventívne prehliadky je splatná prevodom na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorú je poskytovateľ oprávnený objednávateľovi vystaviť do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli preventívne prehliadky vykonané. Poskytovateľ je povinný k faktúre vyhotoviť prílohu, ktorá bude obsahovať zoznam zamestnancov, ktorým bola preventívna prehliadka vykonaná s uvedením variantu preventívnej prehliadky. 4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo po stránke vecnej alebo formálnej nebude správne vyhotovená, objednávateľ má právo ju vrátiť poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyhotovenej faktúry objednávateľovi. Článok V Ochrana osobných údajov 5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje pri spracovaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122//2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5.3 Poskytovateľ nesmie poskytovať tretím osobám akékoľvek údaje o poistencovi s výnimkou, keď mu táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu. Článok VI Doba trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do Pred uplynutím doby uvedenej v bode 1 táto zmluva zaniká: a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, b) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu: výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, c) odstúpením od zmluvy, a to v prípade, ak zdravotnícke zariadenie porušilo povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, a to nasledujúci deň po doručení písomného oznámenia 4

5 objednávateľa o odstúpení od zmluvy, ak oznámenie o odstúpení neobsahuje neskorší dátum zániku zmluvy, d) zánikom právnickej osoby, ktorá je podľa tejto zmluvy zdravotníckym zariadením, e) zánikom oprávnenia zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Článok VII Sankcie 7.1 Ak poskytovateľ nesplní povinnosti podľa čl. III tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej sumy za každý začatý týždeň omeškania a osobitne za každý prípad omeškania. 7.2 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny, je poskytovateľ oprávnený účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania. Článok VIII Záverečné ustanovenia 8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa ( 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s 5a ods. 1,6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám). 8.2 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to len formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 8.3 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcich verejné zdravotné poistenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. 8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné vzájomné spory, ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť rokovaním a dohodou, tak ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť na vecne a miestne príslušný súd, prípadne na dohodnutého rozhodcu alebo na dohodnutý rozhodcovský súd, ak sa zmluvné strany dohodnú aspoň na rozhodcovi alebo rozhodcovskom súde. 8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie povinností zmluvných strán a dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Táto zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov jednotlivých zmluvných strán. 5

6 8.6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a s ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Poskytovateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej prípadných dodatkov a faktúr poskytovateľa doručených objednávateľovi a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za poskytovateľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej dodatkoch a faktúrach poskytovateľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinností podľa 5a a 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 8.7 Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v (6) šiestich rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží (3) tri rovnopisy. 8.8 Zmluvné strany, každá za seba, zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená. Súčasne zmluvné strany, každá za seba, zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu s ňou súhlasia, zaväzujú sa ustanoveniami tejto zmluvy dobrovoľne plniť a prostredníctvom svojich zástupcov ju podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 8.9 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria jej prílohy č. 1 až 4. V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa Za poskytovateľa: Za objednávateľa: Príloha č. 1 - preventívna prehliadka Standard NBS - Muži do 45 rokov, vrátane cenníka Príloha č. 2 - preventívna prehliadka Standard NBS - Muži nad 45 rokov, vrátane cenníka Príloha č. 3 - preventívna prehliadka Standard NBS - Žena do 45 rokov, vrátane cenníka Príloha č.4 - preventívna prehliadka Standard NBS - Žena nad 45 rokov, vrátane cenníka 6

7 Príloha č. 1 Standard - NBS MUŽI DO 45 ROKOV OBSAHUJE: 1. Interné vyšetrenie komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku. 2. Klinická biochémia a hematológia, vrátane vyšetrenia onkomarkerov vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, kreatín, bilirubín, AST, ALT, GMT, kyselinu močovú, celkový cholesteról, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, CRP, chemické vyšetrenie moču a močovéhío sedimentu, vyšetrenie onkomarkerov, tj. vyšetrenie, ktoré skúma prítomnosť rakovinových buniek v tele (PSA, CEA), stolica na okultné krvácanie, hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu + diferenciálny rozpočet bielych krviniek. 3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému s radami a dokumentáciou, EKG (dvanásťzvodové) záznam s vyhodnotením lekára, spirometria - vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc. 4. Sonografické vyšetrenie sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina, sonografické vyšetrenie obličiek, močových ciest, prostaty, semenníkov a abdominálnych lymfatických uzlín. 5. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL otorhinolaryngologické vyšetrenie stavu uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť. 6. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekarceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení. 7. Očné vyšetrenie vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia, vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka). 8. Urologické vyšetrenie 7

8 preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, palpačné vyšetrenie semenníkov a prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu, 9. Záverečná správa preventívnej prehliadky: obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou, výsledky laboratórnych vyšetrení a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. Celková cena za položky 255,20 eur 8

9 č. 2 Príloha Standard NBS MUŽI NAD 45 ROKOV OBSAHUJE: 1. Interné vyšetrenie komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlak. 2. Klinická biochémia a hematológia, vrátane vyšetrenia onkomarkerov vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, kreatín, bilirubín, AST. ALT, ALP, GMT, kyselina močová, celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, CRP, vyšetrenie moču a močového sedimentu, vyšetrenie onkomarkerov, t.j. prítomnosti rakovinových buniek v tele (PSA, CEA), stolica na okultné krvácanie, hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu + diferenciálny rozpočet bielych krviniek. 3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému s radami a dokumentáciou, EKG (dvanásťzvodové) záznam s vyhodnotením lekára, ergometrické vyšetrenie - EKG vyšetrenie počas fyzikálnej definovanej a reprodukovateľnej bicyklovej ergometrie s kompletnou dokumentáciou, s popisom nálezu a vyhodnotením, echokardiografické vyšetrenie - ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev jedno a dvojrozmerným spôsobom, pulzným a kontinuálnym zobrazením dopplerovského prietoku s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu, spirometria - vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc. 4. Sonografické vyšetrenie sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina, sonografické vyšetrenie obličiek močových ciest, prostaty, semenníkov a abdominálnych lymfatických uzlín. 5. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL otorhinolaryngologické vyšetrenie stavu uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť 6. Kožné vyšetrenie - dermatovenerologické preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekarceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení. 7. Očné vyšetrenie vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia, vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka). 9

10 8. Urologické vyšetrenie preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, palpačné vyšetrenie semenníkov a prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu, 9. Záverečná správa preventívnej prehliadky: obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou, výsledky laboratórnych vyšetrení a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. Celková cena za položky 279,50 eur 10

11 č. 3 Príloha Standard NBS - ŽENA DO 45 ROKOV OBSAHUJE: 1. Interné vyšetrenie komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku. 2. Klinická biochémia a hematológia, vrátane vyšetrenia onkomarkerov vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, kreatín, bilirubín, AST, ALT, GMT, kyselina močová, celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, CRP, chemické vyšetrenie moču a močového sedimentu, vyšetrenie onkomarkerov, t.j. vyšetrenie, ktoré skúma prítomnosti rakovinových buniek v tele (CA 125, CA 15-3, CEA), stolica na okultné krvácanie, hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu + diferenciálny rozpočet bielych krviniek. 3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, s radami a dokumentáciou, EKG (dvanásťzvodové) záznam s vyhodnotením lekára, spirometria - vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc. 4. Sonografické vyšetrenie sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina, sonografické vyšetrenie obličiek, močových ciest a abdominálnych lymfatických uzlín, sonografické vyšetrenie prsníkov. 5. Gynekologické vyšetrenie preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, vyšetrenie malej panvy, vrátane transvaginálnej sonografie, kolposkopie, onkocytológie a palpačného vyšetrenia prsníkov. 6. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL otorhinolaryngologické vyšetrenie stavu uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť. 7. Kožné vyšetrenie - dermatovenerologické preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekarceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení. 8. Očné vyšetrenie 11

12 vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia, vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka). 9. Urologické vyšetrenie preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, a vyhodnotenie nálezu. 10. Záverečná správa preventívnej prehliadky: obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou, výsledky laboratórnych vyšetrení a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. Celková cena za položky 285,50 eur 12

13 č. 4 Príloha Standard NBS ŽENA NAD 45 ROKOV OBSAHUJE: 1. Interné vyšetrenie komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku. 2. Klinická biochémia a hematológia, vrátane vyšetrenia onkomarkerov vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, kreatín, bilirubín, AST, ALT, GMT, kyselina močová, celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, CRP, chemické vyšetrenie moču a močového sedimentu, vyšetrenie onkomarkerov, t.j. vyšetrenie, ktoré skúma prítomnosti rakovinových buniek v tele (CA 125, CA 15-3, CEA), stolica na okultné krvácanie, hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu + diferenciálny rozpočet bielych krviniek. 3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, s radami a dokumentáciou, EKG (dvanásťzvodové) záznam s vyhodnotením lekára, ergometrické vyšetrenie EKG vyšetrenie počas fyzikálnej definovanej a reprodukovateľnej bicyklvej ergometrie s kompletnou dokumentáciou, s popisom nálezu a vyhodnotením, echokardiografické vyšetrenie - ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev jedno a dvojrozmerným spôsobom, pulzným a kontinuálnym zobrazením dopplerovského prietoku s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu, spirometria - vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc. 4. Sonografické vyšetrenie sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina, sonografické vyšetrenie obličiek, močových ciest a abdominálnych lymfatických uzlín. 5. Gynekologické vyšetrenie preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, vyšetrenie malej panvy, vrátane transvaginálnej sonografie, kolposkopiu, onkocytológiu a palpačné vyšetrenie prsníkov. 6. Sonografické a mamografické vyšetrenie prsníkov sonografické a mamografické vyšetrenie prsníkov s digitálnym mamografom, 7. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL 13

14 Otorhinolaryngológické vyšetrenie stavu uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť. 8. Kožné vyšetrenie - dermatovenerologické preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekarceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení. 9. Očné vyšetrenie 10. Urologické vyšetrenie vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia, vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka). preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu. 11. Záverečná správa preventívnej prehliadky: obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou, výsledky laboratórnych vyšetrení a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. Celková cena za položky 357,00 eur 14

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

ORACLE

ORACLE Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Servisná zmluva spoločnosti ORACLE číslo 9-251011-02/SR uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení Článok 1. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského 355 721 00 Ostrava Svinov, Česká republika bankové spojenie: č. účtu:

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

darovacia zmluva_Arcibiskupstvo_Kosice_zverejnenie

darovacia zmluva_Arcibiskupstvo_Kosice_zverejnenie D A RO V A CI A ZML U VA uzatvorená podľa 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) (ďalej len zmluva ) medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx Zmluva o poskytnutí služieb cateringu uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obch

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "zmluva") 1.1 Objednávateľ:

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ČI. I ZMLUVNÉ STRANY Obchodné meno: Sídlo: Konateľ:

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813

Podrobnejšie

darovacia zmluva_ŠI_Kosice_zverejnenie

darovacia zmluva_ŠI_Kosice_zverejnenie D A RO V A CI A ZML U VA uzatvorená podľa 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) (ďalej len zmluva ) medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.513/1991 Z.z. - Obchodný

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00764 uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.

Podrobnejšie

252

252 Zmluva č. o... /SRS poskytnutí dotácie v roku 2018 uzatvorená podl a 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva_o_vytvoreni_diela_14_2018_MichaL_Kocis.docx

Microsoft Word - Zmluva_o_vytvoreni_diela_14_2018_MichaL_Kocis.docx ZMLUVA č. 14/2018 O VYTVORENÍ DIELA uzatvorená podľa ustanovení Autorského zákona a licenčná zmluva podľa ustanovení 65 až 75 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_ Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.

Podrobnejšie

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87, 086

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Špecifikácia

Špecifikácia Servisná zmluva č. Z0-05.10.1032.03 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná

Podrobnejšie

Zmluva nepomenovaná

Zmluva nepomenovaná Príloha 2.3.3 Zmluva č. XX/20XX o pridelení kapacity infraštruktúry (ďalej len Zmluva ) uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s 40 zákona

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB ZMLUVA O DODÁVKE LICENCIÍ QLIK uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Názov: Sídlo: Národná banka Slovenska Imricha

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: 00309303 DIČ: 2021060789 Zastúpený :Ing. Eugen Szabó -primátor ďalej len objednávateľ a 2. MKF Slovakia

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014

ZMLUVA  O  DIELO č. 20/08/2014 ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Microsoft Word - KODYS_zverejnenie.doc

Microsoft Word - KODYS_zverejnenie.doc S E R V I S N Á Z M L U V A uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Čl. I Zmluvné strany Objednávateľ: Národná banka Slovenska Sídlo: Imricha

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva-prekladatelske sluzby oficialne - Szerzodi - FINAL_na web.docx

Microsoft Word - Zmluva-prekladatelske sluzby oficialne - Szerzodi - FINAL_na web.docx Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Objednávateľ: Zmluvné strany Názov:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

Licenčná zmluva č. 1_2017 s PhDr. Antonom Fialom-na zverejnenie

Licenčná zmluva č. 1_2017 s PhDr. Antonom Fialom-na zverejnenie Licenčná zmluva č. 1/2017 podľa 65 a násl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článok I Zmluvné strany 1. Autor: PhDr. Anton Fiala Adresa trvalého bydliska:

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:

Podrobnejšie

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKO

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKO Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská cesta 20, 841

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb č. E uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb č. E uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb č. E-533.10.1001.00 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) medzi: Objednávateľ:

Podrobnejšie

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

PRÍKAZNÁ ZMLUVA RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS 1700074, č. MAGTS 1700075 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

zmluva_albumíny

zmluva_albumíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonní

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonní ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník ) Objednávateľ: Názov: Základná škola Zastúpené:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej

Podrobnejšie

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o -  ZoD-po oprave.doc ZMLUVA O DIELO 2-2017 uzavretá podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Základná škola Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Vydra, riaditeľ

Podrobnejšie

ZMLUVA Č. Z NA DODANIE TOVARU A POSKYTNUTIE SLUŽIEB uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení n

ZMLUVA Č. Z NA DODANIE TOVARU A POSKYTNUTIE SLUŽIEB uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení n ZMLUVA Č. Z-029.10.1008.00 NA DODANIE TOVARU A POSKYTNUTIE SLUŽIEB uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) ZMLUVNÉ STRANY

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o dielo č. 6 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA  O  SPOLUPRÁCI ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 2017/13/17 Partner 1: Bratislavská organizácia cestovného ruchu Sídlo: Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 349, 810 00 Bratislava

Podrobnejšie

ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269

ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269 ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno: Zastúpený:

Podrobnejšie

Z P1 - Nitra.xlsx

Z P1 - Nitra.xlsx Z M L U V A č. Z51140011 O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - ODVOZ A LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU uzavretá dňa 20.2.2014 v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

Podrobnejšie

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV Vlastník: Klasifikácia: Číslo: Názov: Účinnosť: Pôsobnosť: Schválil: R Collectors s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava IČO: 50 094 297 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Podrobnejšie

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA  O NÁJME  BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

Prieskum trhu podľa 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifik

Prieskum trhu podľa 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifik Prieskum trhu podľa 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa (Názov, adresa a

Podrobnejšie

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera KÚPNA ZMLUVA č.... (doplní úspešný uchádzač) uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 53/99 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Domašská č. 97/,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva na nákup vysielacieho času uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Zastúpený:

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

ZML 199_2016

ZML 199_2016 1 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Objednávateľ: Názov: Sídlo: Zastúpený: IČO: 31 701

Podrobnejšie

Zmluva o zabezpečení počítačových služieb č. 210/2018/M uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Z

Zmluva o zabezpečení počítačových služieb č. 210/2018/M uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Z uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Zmluva ) Zmluvné strany: a Objednávateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zod_externý manažment v obci kOJATICE.doc

Microsoft Word - Zod_externý manažment v obci kOJATICE.doc Zmluva o dielo č.... uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Kojatice

Podrobnejšie