1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1"

Prepis

1 Dátum vyhotovenia: september 2006 Dátum revízie: Strana 1 z 7 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: Ďalšie názvy látky: Použitie látky/prípravku Určené alebo doporučené použitie látky (prípravku): sa používa na dezinfekciu plôch a povrchov a priestorovú dezinfekciu pri aplikácii prípravku fogovaním. Fogit je určený najmä pre chovy hospodárskych zvierat a pre spracovateľský potravinársky priemysel. Popis funkcie látky alebo prípravku: Biocídny prípravok, spektrum účinnosti baktericídne, fungicídne (mikroskopické kvasinkové a vláknité huby), virucídne, tuberkulocídne Identifikácia spoločnosti/podniku Obchodné meno dovozcu: Bochemie Slovakia, s.r.o. Sídlo podnikania: Moštenická 3, Prievidza Identifikačné číslo (IČO): Telefónne číslo: 046 / E mail: Identifikácia zahraničného výrobcu Obchodné meno výrobcu: BOCHEMIE a.s. Sídlo podnikania: Lidická 326, Bohumín, ČR Identifikačné číslo (IČO): Telefónne číslo: E mail: 1.4. Núdzový telefón Toxikologické informačné stredisko: Telefón: ; ; (ČR PRAHA) (SR BRATISLAVA) číslo je dostupné non-stop 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 2.1. Celková klasifikácia látky/prípravku Xn, Xi R20/ 21/22-36/37/ je klasifikovaný ako prípravok nebezpečný v zmysle zákona č.163/ 2001 prípravok škodlivý, dráždivý, senzibilizujúci a ďalej karcinogénny 3.kategórie a mutagénny 3.kategórie Nebezpečenstvá látky alebo prípravku na zdravie človeka a životné prostredie Chemický prípravok škodlivý (najmä pri vdychovaní, styku s pokožkou a pri požití), dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku, možné nebezpečenstvo nevratných účinkov karcinogén 3. kategórie: látky, ktoré môžu u ľudí vyvolať obavy vzhľadom k možným karcinogénnym účinkom (existuje dôkaz z príslušných štúdií na zvieratách, avšak tieto dôkazy nie sú dostatočné na zaradenie látky do kategórie 2, t.j. medzi látky, na ktoré je treba pozerať ako keby boli karcinogénne pre človeka) a mutagén 3.kategórie: látky, ktoré môžu u ľudí vyvolať obavy vzhľadom k možným mutagénnym účinkom (existuje dôkaz z príslušných štúdií mutagenity, nie je však dostatočný na zaradenie látky do 2.kategórie, t.j. medzi látky, na ktoré je nutné pozerať, ako keby boli mutagénne pre človeka). Ďalej môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s pokožkou Ďalšie možné riziká Spoločné použitie s inými prípravkami. Informácie uvedené na obale viď. bod ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 3.1. Všeobecný popis látky/prípravku Prípravok obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky (neionogénne tenzidy) menej ako 5%. Koncentrovaný kvapalný dezinfekčný prípravok obsahujúci ako účinné látky glyoxal, formaldehyd a alkyldimethylbenzylamonium chlorid. Prípravok obsahuje tieto látky klasifikované ako nebezpečné:

2 Dátum vyhotovenia: september 2006 Dátum revízie: Strana 2 z 7 Názov zložky Obsah (%) Číslo CAS Číslo ES Klasifikácia R-vety Ethan-1,2-dion (Glyoxal) 8, Mut.3.kat.,Xn,Xi, senzibilizujúci; R20-36/ Methanal (Formaldehyd ) Kar. 3.kat., T, C, senzibilizujúci; R23/24/ Alkyldimethylbenzylamonium chlorid 2, C, Xn; R22-34 Ethoxylované alkoholy, C Xi; N; R OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 4.1. Všeobecne Pri požití prípravku alebo vniknutí do oka, alebo ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností, upovedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tejto bezpečnostnej karty. V prípade požitia alebo vniknutia do oka je nutné zaistiť okamžite lekársku pomoc. Udržiavať životné funkcie postihnutého Pri nadýchaní Odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, zabrániť akejkoľvek fyzickej námahe (vrátane chôdze), príp. vyhľadať lekársku pomoc Pri kontakte s pokožkou Zasiahnutý odev odstrániť, zasiahnutú pokožku dostatočne omyť vodou, prípadne (podľa rozsahu a závažnosti zasiahnutia) prekryť sterilným obväzom a zabezpečiť lekársku pomoc Pri zasiahnutí očí Ihneď vymývať min. 10 minút široko otvorené oči tečúcou vodou tak, aby sa voda dostala i pod viečka, zabezpečiť lekársku pomoc Pri požití Vypláchnuť ústa pitnou vodou, vypiť 0,5 l pitnej vody, zvracanie nevyvolávať, zaistiť rýchlu zdravotnú pomoc. 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 5.1. Vhodné hasiace prostriedky Voda, vodná hmla, hasiace prostriedky je nutné prispôsobiť látke horiacej v okolí Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nemožno použiť Pri použití vody - riziko úniku do kanalizácie a prostredia Osobitné nebezpečenstvo Pri požiari sa môžu vplyvom vysokých teplôt uvoľňovať toxické a korozívne splodiny. Prípravok môže spôsobiť podráždenie Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov Úplný ochranný odev, ochrana dýchacích ciest Ďalšie údaje V prípade vniknutia do kanalizácie počas hasiaceho zásahu je treba postupovať podľa havarijných plánov OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1. Preventívne opatrenia na ochranu osôb Používanie osobných ochranných prostriedkov - zamedzenie styku s pokožkou a s očami, nepracovať s prípravkom v uzavretom priestore a v dosahu horľavých materiálov, zaistiť zodpovedajúce odsávanie alebo odvetrávanie priestorov Preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia Zamedziť kontaminácii vody a pôdy, v prípade úniku veľkého množstva koncentrovaného prípravku do povrchovej, spodnej alebo odpadovej vody upovedomiť príslušné orgány hasičov, políciu, zložky integrovaného záchranného systému, správcu vodného toku (alebo kanalizácie) Spôsob zneškodňovania a čistenia Rozliaty prípravok nechať nasiaknuť do vhodného sorpčného prostriedku (napr. univerzálne sorpčné materiály, sorpčné materiály na záchyt agresívnych látok ) a uložiť do označenej uzavierateľnej nádoby, zamedziť prienikom do kanalizácie a do vodných tokov. Pri úniku do kanalizácie alebo do vodného toku postupovať v súlade s miestnymi podmienkami a pokynmi havarijných plánov. 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

3 Dátum vyhotovenia: september 2006 Dátum revízie: Strana 3 z Manipulácia Preventívne opatrenie pre bezpečnú manipuláciu s látkou/prípravkom S koncentrovaným dezinfekčným prípravkom pracovať len v miestach, kde je zabezpečené dostatočné vetranie, používať osobné ochranné prostriedky a zabraňovať nadbytočnej kontaminácii pracovníkov prípravkom. Zamedziť kontaktu s inými látkami, najmä kyslého a oxidačného (redukčného) charakteru. Zákaz jedenia, pitia a fajčenia pri manipulácii s prípravkom. Po otvorení obalu, obal opätovne dôkladne uzavrieť Preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia Skladovať a udržiavať v tesne uzavretých obaloch, zamedziť únikom do prostredia. Zabraňovať nadbytočnej kontaminácii prostredia Špecifické požiadavky alebo pravidlá Uvedené v texte karty bezpečnostných údajov a v inštrukciách na etikete prípravku. Pri manipulácii a skladovaní je ďalej nutné dodržiavať podmienky manipulácie v pravidlách o bezpečnosti, ochrane zdravia a ochrane životného prostredia pri práci s týmto prípravkom Skladovanie Podmienky pre bezpečné skladovanie Skladovať v originálnych, dobre uzavretých obaloch. Skladovať v suchých a proti poveternostným vplyvom chránených priestoroch so zaistením proti možným únikom prípravku do okolia a proti vstupu nepovolaných osôb. Neskladovať na priamom slnečnom svetle a spolu s horľavými materiálmi. Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív. Teplota skladovania: -10 až +30 ºC 7.3. Osobitné použitia Uvedené na etikete výrobku, prípadne v ďalšej dokumentácii výrobku a na www stránkach ( ). 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 8.1. Medzné hodnoty expozície Kontrolné parametre pre prípravok DESAM GK nie sú priamo stanovené. Kontrolné parametre zložiek prípravku sú priamo stanovené v NV č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. Látka CAS NPHV priemerná hraničná ml.m -3 (ppm ) mg.m -3 kategória mg.m -3 Methanal (formaldehyd) ,3 0,37 VI Kontrola expozície Kontrola expozície na pracovisku Dodržanie podmienok manipulácie a skladovania; zaistiť účinné vetranie, doporučené lokálne odsávanie. Zamedziť kontaminácii pracovníkov prípravkom a pracovnými roztokmi a zamedziť kontaktu pokožky a slizníc s prípravkom a s pracovnými roztokmi. Počas práce s prípravkom nejesť, nepiť a nefajčiť a dodržiavať podmienky hygieny práce. Zabezpečiť, aby s prípravkom pracovali osoby používajúce osobné ochranné pomôcky a oboznámené s povahou prípravku, návodom na použitie a podmienkami ochrany osôb a životného prostredia. Kontaminovaný pracovný odev môže byť znovu použitý po dôkladnom vyčistení. Po skončení práce si dôkladne umyť ruky a tvár vodou a mydlom a ruky ošetriť reparačným krémom. Osobné ochranné prostriedky Ochrana dýchacích ciest: Zaistiť dostatočné vetranie priestorov, použiť ochranu dýchacích ciest filtrom proti organickým parám ( pri fogovaní ) Ochrana zraku: Ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár v prípade rizika vniknutia do očí a pri práci s koncentrovaným prípravkom Ochrana rúk: Pryžové (latexové) rukavice. Ochrana kože: Pracovný odev a obuv (uzavretá) Kontrola environmentálnej expozície Dodržanie podmienok manipulácie a skladovania, najmä zabezpečiť priestory proti únikom koncentrovaného prípravku do vodných tokov, pôdy a do kanalizácie. 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

4 Dátum vyhotovenia: september 2006 Dátum revízie: Strana 4 z Všeobecné informácie Vzhľad: Kvapalný prípravok Skupenstvo (pri ºC): Kvapalné Farba: Bezfarebný roztok, v závislosti na podmienkach skladovania môže roztok tmavnúť príp. sa mierne zakaliť (nie je na závadu použitia výrobku) Zápach (vôňa): Charakteristický (aldehydy) 9.2. Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie Hodnota ph (pri 20ºC): Teplota (rozmedzie teplôt) topenia (ºC): Teplota (rozmedzie teplôt) varu (ºC): Bod vzplanutia (ºC): Nestanovený Horľavosť: Výbušné vlastnosti: Nevýbušný Medze výbušnosti: horná hranica (% obj.): Nevzťahuje sa dolná hranica (% obj.): Nevzťahuje sa Oxidačné vlastnosti: Nestanovené Tenzia pár (pri 183ºC): Hustota (pri 20ºC): 1050 kg/m 3 Rozpustnosť vo vode (pri 25ºC): Neobmedzene miešateľný Rozpustnosť v tukoch (vrátane špecifikácie oleja): -- Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanovený Viskozita: Rýchlosť odparovania: Hustota pár: 9.3. Ďalšie informácie Obsah prchavých organických látok vyjadrený hmotnostným zlomkom : 0,325 kg/kg produktu Obsah celkového organického uhlíka : Nestanovený (výpočtom cca 0,145 kg/kg produktu ) 10. STABILITA A REAKTIVITA Pri bežných podmienkach používania a skladovania je stabilný (dodržiavanie rozmedzia teplôt skladovania, zamedzenie pôsobenia sálavého tepla a intenzívneho slnečného žiarenia) Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť Zvýšená teplota, dlhodobý vplyv priameho slnečného žiarenia, vplyv poveternostných podmienok, pôsobenie vlhkosti, vodných zrážok Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť Oxidačné a redukčné činidlá, koncentrované roztoky kyselín a zásad Nebezpečné produkty rozkladu Oxid uhoľnatý, oxidy dusíka. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Popis príznakov expozície Vdychovanie dráždi dýchacie ústrojenstvo, nebezpečenstvo perforácie nosnej prepážky, pri dlhodobom pôsobení nebezpečenstvo vzniku edému pľúc, pri dlhodobom pôsobení nízkych koncentrácií nebezpečenstvo senzibilizácie. Škodlivý pre zdravie pri vdychovaní (príznaky celkovej otravy ako v prípade náhodného požitia). Kontakt s pokožkou dráždivé účinky na pokožku, pri dlhodobom pôsobení nízkych koncentrácií nebezpečenstvo senzibilizácie. Kontakt s očami nebezpečenstvo nevratného poškodenia zraku, sčervenanie očných viečok, podráždenie očí Požitím bolesti brucha, nevoľnosť, zvracanie, krvavé hnačky. V závislosti na dávke riziko poškodenia vnútorných orgánov a pri veľkých dávkach nebezpečenstvo kómy Nebezpečné účinky na zdravie - Akútne účinky: Pre prípravok nestanovené. - Senzibilizácia:

5 Dátum vyhotovenia: september 2006 Dátum revízie: Strana 5 z 7 Senzibilizujúci pri styku s pokožkou - Subchronická chronická toxicita: - Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukčná toxicita): Karcinogén 3.kat. (zložka prípravku formaldehyd, je klasifikovaný ako karc. 3.kategórie), mutagén 3. kat. (zložka prípravku glyoxal, je klasifikovaný ako mutagén 3. kategórie ) 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Ekotoxicita: Pre prípravok nestanovená Mobilita Koncentrovaný aj zriedený prípravok predstavuje nebezpečenstvo pre vodné prostredie a vodné organizmy Perzistencia a odbúrateľnosť Zložky prípravku sú postupne rozložiteľné v prostredí Bioakumulačný potenciál Nebol stanovený Výsledky posúdenia PBT Nebolo urobené Iné nepriaznivé účinky Toxicita pre ostatné prostredia nebola zisťovaná. 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ Možné nebezpečie pri zneškodňovaní látky alebo prípravku Podľa Katalógu odpadov sa jedná o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnosť dráždivosť (H4), škodlivosť (H5), schopnosť uvoľňovať nebezpečné látky do životného prostredia pri alebo po ich odstránení (H13). Nutné použitie predpísaných ochranných prostriedkov a zaistenie priestoru manipulácie a zhromažďovania odpadov proti únikom odpadu do prostredia Vhodné metódy zneškodňovania látky alebo prípravku a kontaminovaného obalu Doporučený spôsob zneškodňovania: malé množstvo prípravku aplikovať v súlade s požiadavkami. Väčšie množstvo prípravku alebo nespracovateľný prípravok : označený odpad odovzdať na zneškodnenie špecializovanej firme s oprávnením k tejto činnosti, príp. v rámci zberu nebezpečných odpadov v obciach. Absorpčný materiál použitý na sanáciu likvidovať ako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal je nutné odovzdať na odstránenie ako nebezpečný odpad Právne predpisy o odpadoch Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak sa tento prípravok a jeho obal stane odpadom, musí konečný užívateľ prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa vyhlášky č. 409/2002 Z. z. Návrh zaradenia odpadu: Podskupina: Vadné šarže a nepoužité výrobky Odpad * Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky, príp * Detergenty obsahujúce nebezpečné látky Návrh zaradenia obalového odpadu: Čisté obaly: Plastové obaly Obaly so zvyškami prípravku: * Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami. Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE Pozemná doprava ADR 1) / RID 2) : Trieda: 9 Číslo UN: 3082 Kemlerov kód: 90

6 Dátum vyhotovenia: september 2006 Dátum revízie: Strana 6 z 7 Obalová skupina: Názov: Čísla vzorov nebezpečných značiek: 9 Poznámka : -- III Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná (formaldehyd, glyoxal, zmes ) 1) ADR: doprava po ceste 2) RID: doprava po železnici 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE Informácie uvedené na obale V zmysle zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch a výnosu Ministerstva hospodárstva SR č.2/2002 Obsahuje: Glyoxal; Formaldehyd; Alkyldimetylbenzylamonium chlorid; Xn Škodlivý R vety (3) : R 20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku R 40 Možnosť karcinogénneho účinku R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou R 68 Možné riziká ireverzibilných účinkov S vety (3) : S 1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí S 23 Nevdychujte aerosoly S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste Na etikete je ďalej uvedené: Návod na použitie, pokyny pre skladovanie a pokyny poskytnutia prvej pomoci, hmotnosť. Pokyny pre bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu, ďalšie údaje požadované zákonom č. 217/2003 o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a Nariadením EÚ č. 648/2004 O detergentoch Špeciálne ustanovenia a právne predpisy na úrovni SR Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh Legislatíva regulujúca jednotlivé oblasti životného prostredia a podmienky hygieny práce Špeciálne ustanovenia na úrovni EÚ Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a Nariadenie EÚ č. 648/2004 O detergentoch. 3) Označenia s priradeným písmenom R a príslušným číselným kódom sú štandardnými vetami, ktoré označujú špecifické riziko upozorňujúce na nebezpečné vlastnosti chemickej látky podľa prílohy č.3 výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch Označenia s priradeným písmenom S a príslušným číselným kódom sú štandardnými pokynmi pre bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku podľa prílohy č.4 výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z o chemických látkach a chemických prípravkoch

7 Dátum vyhotovenia: september 2006 Dátum revízie: Strana 7 z ĎALŠIE INFORMÁCIE Zoznam R viet použitých v bezpečnostnej karte R 20 Škodlivý pri vdýchnutí R 22 Škodlivý po požití R 20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití R 23/24/25 Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití R 34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie R 36/38 Dráždi oči a pokožku R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku R 41 Riziko vážneho poškodenia očí R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou R 40 Podozrenie na karcinogénne účinky R 68 Možné riziká ireverzibilných účinkov Pokyny pre školenie Pracovníci manipulujúci s prípravkom musia byť poučení o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu zdravia a ochranu životného prostredia Doporučené obmedzenie použitia Prípravok by nemal byť použitý pre žiadny iný účel než na ktorý je určený (viz. bod 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia látky sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku. Prípravok je určený na špecializované použitie, nie je určený na predaj spotrebiteľovi (maloobchod) Zdroje dát použité pri vypracovaní karty bezpečnostných údajov Bezpečnostný list spracovaný BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Bohumín, ČR s dátumom revízie obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu Zmeny pri revízií karty bezpečnostných údajov Revízia č. 1 z karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná podľa prílohy II, Nariadenia ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. KUCHENBLITZ Dátum vydan

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. KUCHENBLITZ Dátum vydan KUCHENBLITZ Dátum vydania: 22.8.2006 Vydanie: 4 Strana: 1 (6) Dátum revízie:23.1.2007, 10.11.2008, 4.6.2010 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku:

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. FIXINELA kyslý čistiaci

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. FIXINELA kyslý čistiaci Dátum vydania: 17.11.1999 Vydanie: 13 Strana: 1 (6) Dátum revízie: 3.12.2001, 2.9.2003, 27.11.2003, 2.12.2003, 31.3.2004, 21.12.2004, 5.5.2005,16.8.2007,6.2.2008,24.10.2008,19.10.2009, 2.6.2010 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Fixinela WC aktiv gel.DOC

Microsoft Word - Fixinela WC aktiv gel.DOC Dátum vydania: 16.12.1999 Vydanie: 9 Strana: 1 (6) 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Použitie látky alebo prípravku: čistiaci prostriedok

Podrobnejšie

Microsoft Word - EPOKSIL A_SVK.doc

Microsoft Word - EPOKSIL A_SVK.doc www.jub.eu KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV EPOKSIL komponent A Strana 1/5 Dátum vydania 14.03.2011 Verzia 06 1. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Obchodný názov prípravku: EPOKSIL komponent A Technický

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Pritt Stick KBÚ č. : 43182 V001.4 Revízia: 12.10.2017 Dátum tlače: 17.01.2018 Nahrádza verziu z: 20.05.2016 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 10.01.2007 18.1.2018 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

KBU 55

KBU 55 SCH SLOVAKIA s.r.o. Karta bezpečnostných údajov Základná farba na drevo KBÚ 55.2010 Dátum vydania: 30.06.2005 podľa ES č.1907/2006 Dátum poslednej revízie: 25.11.2010 1. Identifikácia látky (prípravku)

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 Thomsit T 425 KBÚ č. : 428601 V002.1 Revízia: 21.04.2015 Dátum tlače: 22.04.2015 Nahrádza verziu z: 24.05.2013 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

Biovéd 2005 Kft. KARTA BESPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TRIFENDER Dátum vydania október 11. Nahradzuje všetky práva predošlých vydaní Obchodné meno: TRIFEN

Biovéd 2005 Kft. KARTA BESPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TRIFENDER Dátum vydania október 11. Nahradzuje všetky práva predošlých vydaní Obchodné meno: TRIFEN . Dátum vydania 2007. október 11. Nahradzuje všetky práva predošlých vydaní Obchodné meno: 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY(PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Názov látky / obchodný názov prípravku: Obchodné

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Účinne

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 02.01.2007 23.02.2015 01.09.2016 1.

Podrobnejšie

KBU 22

KBU 22 SCH SLOVAKIA s.r.o. Karta bezpečnostných údajov Lazúrovací lak silnovrstvý KBÚ 22.2010 Dátum vydania: 30.06.2005 podľa ES č.1907/2006 Dátum poslednej revízie: 25.11.2010 1. Identifikácia látky (prípravku)

Podrobnejšie

KBU 25

KBU 25 SCH SLOVAKIA s.r.o. Karta bezpečnostných údajov podľa ES č.1907/2006 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1 Identifikácia prípravku (obchodný názov): 1.2 Použitie prípravku: Náterová

Podrobnejšie

Dátum tlače: 03

Dátum tlače: 03 Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Floor Ocean Fresh 1.2 Relevantné identifikované použitia

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum revízie:

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum revízie: 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia prípravku Názov: Ďalšie názvy: - 1.2. Použitie prípravku Popis funkcie prípravku: Prostriedok na čistenie dreva. 1.3. Identifikácia

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Metylan Direct KBÚ č. : 340209 V001.6 Revízia: 02.06.2015 Dátum tlače: 22.11.2016 Nahrádza verziu z: 11.03.2014 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 17.01.2013 22.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel 02_15 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel  02_15 CLP.doc Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Silikón akrylový tmel Číslo

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/ ISO Loctite 5920 Strana 1 z 5 SDS No.: Dátum revízie v zahraničí: Dátum rev

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/ ISO Loctite 5920 Strana 1 z 5 SDS No.: Dátum revízie v zahraničí: Dátum rev Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 5920 Strana 1 z 5 SDS No.:152854 Dátum revízie v zahraničí:04.12.2008 Dátum revízie v SR: 08.04.2010 Obchodné meno: Loctite 5920 1.

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 15.02.2013 14.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/ ISO Loctite 270 Strana 1 z 6 SDS No.: Dátum revízie v zahraničí: Dátum reví

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/ ISO Loctite 270 Strana 1 z 6 SDS No.: Dátum revízie v zahraničí: Dátum reví Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 270 Strana 1 z 6 SDS No.:153492 Dátum revízie v zahraničí:15.08.2008 Dátum revízie v SR: 03.05.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Podrobnejšie

Dátum tlače:

Dátum tlače: Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 Dátum tlače: 06.12.2013 Dátum revízie: 07.05.2015 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Eco

Podrobnejšie

BEZPEČNOSTNÍ LIST

BEZPEČNOSTNÍ  LIST strana 1 z 5 ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku: 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodný názov: LISTER komplex olejniny SL Chemický názov: zmes B 23 g/l; Mn 8 g/l; Zn 12 g/l; Cu 3,3

Podrobnejšie

Microsoft Word - Diava vosk na podlahy

Microsoft Word - Diava vosk na podlahy Dátum vydania: 6.10.2011 Vydanie: 3 Strana: 1 (9) ODDIEL 1: Identifikácia zmesi a spoločnosti /podniku 1.1 Identifikátor zmesi: Číslo CAS: neuvádza sa Číslo ES /EINECS/: neuvádza sa Indexové číslo: neuvádza

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Použitie látky alebo prípravku: Odpudzuje komáre, kliešte a komáre pisklavé. 1.3. Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word _REG_EU_SK.DOC

Microsoft Word _REG_EU_SK.DOC ODDIEL 0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Tieto produkty sa považujú za druhy tovaru podla clánku 3.3 nariadenia (ES) c. 1907/2006 (REACH). Neobsahujú látky, ktoré by sa mohli uvolnit za normálnych alebo racionálne

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Elektrický odparovač s tekutinou proti hmyzu je určený na odpudzovanie komárom v domácnostiach

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU LAMAG Bór.doc

Microsoft Word - KBU LAMAG Bór.doc - 1-1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU): 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: LAMAG Bór 1.2. Použitie látky/prípravku: kvapalné suspenzné listové hnojivo s fungicídnym účinkom

Podrobnejšie

1

1 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikácia látky alebo prípravku: Ekologický tekutý prostriedok na umývanie riadu. Použitie látky/prípravku: Na umývanie kuchynského

Podrobnejšie

DE_Uniflott Finish_KBU_2013

DE_Uniflott Finish_KBU_2013 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vydania: 4.3.2013 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit AquaBlock all colours KBÚ č. : 283830 V002.1 Revízia: 01.08.2014 Dátum tlače: 20.08.2014 1.1. Identifikátor produktu

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Prílohou II Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: 12.1.2012 23.7.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

a

a ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pre likvidáciu mravcov.

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: SC 20 Clear

Karta bezpečnostných údajov: SC 20 Clear ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie

K BIOTOLL 25 EC

K BIOTOLL 25 EC Karta bezpečnostných údajov Podľa Zákon č. 67/2010, 223/2001, 217/2003, 124/2006, 355/2006, 355/2007 Z.z., Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Dátum vydania 4. 9. 2008 Dátum

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit CM 11 KBÚ č. : 249754 V003.0 Revízia: 01.08.2014 Dátum tlače: 20.08.2014 1.1. Identifikátor produktu Ceresit CM 11 ODDIEL

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 06_05C rev2 Lepidlo na plávajúce podlahy D3 02_16 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 06_05C rev2 Lepidlo na plávajúce podlahy D3  02_16 CLP.doc Dátum vydania: 29.11.2013 Strana: 1 z 6 ODDIEL1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Lepidlo na plávajúce

Podrobnejšie

Karta bezpeĊnostných údajov

Karta bezpeĊnostných údajov Dátum vypracovania: Dátum revízie: Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) 27.11.2005 15.11.2011 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu

Podrobnejšie

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum spracovania: 05/07/2017 Nahrádza: 28/06/2017 Znenie: 4.4 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Číslo CAS: nemá, zmes Číslo

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: Odour Remover

Karta bezpečnostných údajov: Odour Remover ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : 8012-95-1 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1.2 Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

Microsoft Word - 01Polylack A604 BL12.doc

Microsoft Word - 01Polylack A604 BL12.doc Protipožiarny náter Polylack A604 Ochrana oceľových nosných konštrukcií 1. Výrobok/Výrobca 1.1. Informácie o výrobku Názov výrobku: POLYLACK A604 1.2. Informácie o výrobcovi/distribútorovi 1.2.1. Výrobca:

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA Domflok lístky Revízia č.:4 Dátum revízie:02/07/12 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

Kulki na mole I - MSDS SK

Kulki na mole I - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Guličky

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnos

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnos KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Kód výrobku

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 29.10.2012 26.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Podrobnejšie

KBU WUXAL Aminocal REACH

KBU WUXAL Aminocal REACH Vypracované podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vytvorenia: 30. 11. 1999, Dátum revízie: 7. 5. 2008, verzia 2 Dátum tlače: 21/4/2009 1. Identifikácia látky /prípravku a spoločnosti / podniku Obchodný

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov Strana: 1/8 BASF Karta bezpečnostných údajov podľa vyhlášky MH SR č. 515/2001 Dátum / Prepracovaná: Verzia: 2.0

Karta bezpečnostných údajov Strana: 1/8 BASF Karta bezpečnostných údajov podľa vyhlášky MH SR č. 515/2001 Dátum / Prepracovaná: Verzia: 2.0 Karta bezpečnostných údajov Strana: 1/8 1. Identifikácia látky /prípravku a spoločnosti SPORGON 50 WP Použitie: prípravok na ochranu rastlín, fungicíd Spoločnosť: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY kontaktná

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 07_90 rev6 Zimná prísada pre betonáže za nízkych teplôt DBP POZ

Microsoft Word - KBU 07_90 rev6 Zimná prísada pre betonáže za nízkych teplôt  DBP  POZ Dátum vydania: 05.11.2001 Strana: 1 z 6 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov: Zimná prísada pre betonáže za nízkych teplôt Chemický

Podrobnejšie

Koroderma - MSDS SK

Koroderma - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: na ošetrovanie

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov AMIX COMPLET podľa: Nariadenia (ES) 1907/2006, Nariadenia Komisie (EU) 2015/830 Dátum zostavenia verzia EN :

Karta bezpečnostných údajov AMIX COMPLET podľa: Nariadenia (ES) 1907/2006, Nariadenia Komisie (EU) 2015/830 Dátum zostavenia verzia EN : ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Identifikované použitie:

Podrobnejšie

Microsoft Word - kbu_reach_radin acid F.doc

Microsoft Word - kbu_reach_radin acid F.doc 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A FIRMY/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky/prípravku Obchodný názov: RADIN ACID F 1.2. Použitie látky/prípravku: výrobok je určený na profesionálne čistenie a obnovu povrchu

Podrobnejšie

BELINKA INTERIER lak_KBU_rev

BELINKA INTERIER lak_KBU_rev Strana 1 z 7 Revízia číslo: 1 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero - tablety levanduľa KBÚ č. : 520308 V001.1 Revízia: 26.05.2015 Dátum tlače: 31.10.2016 Nahrádza verziu

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 a MZ MR č. 44/2000 (27. XII.)) ph Neutral Verzia: H1 Pôvodné vydanie / dátum poslednej r

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 a MZ MR č. 44/2000 (27. XII.)) ph Neutral Verzia: H1 Pôvodné vydanie / dátum poslednej r Strana: 1/(10) 1. Identifikácia látky /zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Identifikované použitia:

Podrobnejšie

1

1 Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikácia látky alebo prípravku: WINDOW PLUS Alkohol Lemon Fresh Použitie látky/prípravku: Na umývanie okien, zrkadiel a všetkých

Podrobnejšie

KBU WUXAL SUS Kombi Mg REACH

KBU WUXAL SUS Kombi Mg REACH Vypracované podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vytvorenia: 30. 1. 1998, Dátum revízie: 15. 3. 2008, verzia 2 Dátum tlače: 21/4/2009 1. Identifikácia látky /prípravku a spoločnosti / podniku Obchodný

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: BROS Elektrický odparovač z vankúšikami / BROS Elektrický odparovač proti komarom + vankúšiky BROS vankúšiky

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 13_80 rev6 TECTANE Rýchly štart NEB 10_14 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 13_80 rev6 TECTANE Rýchly štart  NEB  10_14 CLP.doc 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (ZMESI A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Rýchly štart Číslo CAS: nemá, zmes Číslo ES: nemá, zmes 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

AT_Riss- und FugenKitt, RenoKitt_KBU_2013

AT_Riss- und FugenKitt, RenoKitt_KBU_2013 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vydania: 4.3.2013 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný

Podrobnejšie

1

1 - 1/6-1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Použitie látky/prípravku: rastlinný stimulátor rastu 1.3. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI/PODNIKU Výrobca:

Podrobnejšie

BEZPEČNOSTNÍ LIST

BEZPEČNOSTNÍ  LIST strana 1 z 5 ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku: 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodný názov: LISTER komplex obilniny SL Chemický názov: zmes Mn 21 g/l; Zn 13,5 g/l; Cu 6,0 g/l; Fe

Podrobnejšie

Microsoft Word - T6641_SK.doc

Microsoft Word - T6641_SK.doc Karta bezpečnostných údajov materiálu ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Fľaša s atramentom EPSON T6641 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

Dátum vydania: Dátum rev.: Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/

Dátum vydania: Dátum rev.: Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/ Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES )č. 1907/2006( REACH)] Dátum vydania: Číslo revízie Dátum re

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES )č. 1907/2006( REACH)] Dátum vydania: Číslo revízie Dátum re 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY ( PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU ) 1.1. Identifikácia prípravku: Obchodný názov: Chemický názov: - Kód výrobku: - CAS - EINES/ELINES: - 1.2 Použitie látky ( prípravku ): S vodou

Podrobnejšie

1

1 Dátum vyhotovenia : 07/06/2006 Verzia : 1 Strana : 1/11 1. Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti (podniku) 1.1. Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: tribázický síran meďnatý / číslo CAS:

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikácia látky alebo zmesi 1.2 Použitie látky/zmesi: 1.3 Identifikácia spoločnosti/podniku: Výrobca: Strana 1 z 6 TRIDENT INTERNATIONAL, INC

Podrobnejšie

Soudahard

Soudahard Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Podrobnejšie

Hexarelin_SJ

Hexarelin_SJ Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identi ikátor výrobku Látka/zmes Č. CAS 140703-51-1 Ďalšie názvy zmesi Gly-His-D-2-methyl-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2

Podrobnejšie

SK spray łagodzący ukąszenia - MSDS CLP

SK spray łagodzący ukąszenia - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

KBU-Porotherm zakladacia malta zimna Anlegemörtel

KBU-Porotherm zakladacia malta zimna Anlegemörtel KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Podrobnejšie

K RODILON PASTA

K RODILON PASTA Dátum vydania: 1.3.2007 Strana 1 (celkom 6 1. Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikácia látky/ prípravku: RODILON PASTA Ďalšie názvy : Rodilon Pate 1.2 Použitie prípravku: Požerová

Podrobnejšie

1

1 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Strana 1 z 6 Identifikácia látky alebo prípravku: Čistiaci krém. Použitie látky/prípravku: Na čistenie drezov, rúr, chladničiek, vaní, hrncov a podobne.

Podrobnejšie

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Inovatívne

Podrobnejšie

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Názov výrobku BELINKA TOP HYBRID Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: BELINKA TOP HYBRID Obchodný názov zmesi: Lasur 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Microsoft Word - SALUS BIOPOOL 5 Actions

Microsoft Word - SALUS BIOPOOL 5 Actions Strana 1 z 7 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 7.3.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: BROS elektrický odparovač proti komárom s vložkami, pre deti / BROS Elektrický odparovač proti komarom

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Trockensch\374ttung PA_DE_KBU_2018)

(Microsoft Word - Trockensch\374ttung PA_DE_KBU_2018) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Dátum vydania: 7.5..2018 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Thomsit AS 1 KBÚ č. : 193996 V001.4 Revízia: 03.07.2014 Dátum tlače: 16.07.2014 1.1. Identifikátor produktu Thomsit AS 1 ODDIEL

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 CERESIT FUSION HERO WHITE KBÚ č. : 581285 V001.1 Revízia: 02.09.2016 Dátum tlače: 06.03.2017 Nahrádza verziu z: 31.08.2016 1.1.

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010] Dátum vydania 14.04.2015 Dátum revízie I ODDIEL 1: Identifikácia

Podrobnejšie

pułapka na ślimaki, płyn do pulapki MSDS CLP

pułapka na ślimaki, płyn do pulapki MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pasca

Podrobnejšie

EG-SDB

EG-SDB Prepracované dňa: 27.06.2018 Katalógové číslo: BO5209497 Strana 1 zo 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Ďalšie názvy produktu BO 5209495, 27,5 g, BO

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 10 Thomsit R 740 KBÚ č. : 299510 V003.0 Revízia: 13.06.2014 Dátum tlače: 23.06.2014 1.1. Identifikátor produktu Thomsit R 740 ODDIEL

Podrobnejšie

KBU-Tmel na parkety,

KBU-Tmel na parkety, Karta bezpečnostných údajov podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 24.3.2007 Dátum revízie č.1: 16.4.2012 Dátum revízie č.2: 1.2.2017 Názov

Podrobnejšie

SAVO ORIGINAL

SAVO ORIGINAL Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2013 Dátum revízie: Strana 1 z 7 Karta bezpečnostných údajov (podľa Nariadenia ES č. 1907/2006 v znení neskorších predpisov) 1 IDENTIFIKÁCIA ZMESI A SPOLOČNOSTI 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa Prílohy II Nariadenia Komisie č. 830/2015/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o regis

Karta bezpečnostných údajov podľa Prílohy II Nariadenia Komisie č. 830/2015/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o regis Karta bezpečnostných údajov podľa Prílohy II Nariadenia Komisie č. 830/2015/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií

Podrobnejšie

B E Z P E Č N O S T N Ý L I S T - podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č 1907/2006/ES v platnom znení (REACH ) Dátum vydania :

B E Z P E Č N O S T N Ý L I S T - podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č 1907/2006/ES v platnom znení (REACH ) Dátum vydania : Dátum poslednej revízie : 22. 11. 2013 Strana 1 z 10 1. ODDIEL 1 : Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku Identifikátor výrobku: Číslo výrobku: Číslo CAS: zmes - neuvádza sa Číslo ES ( EINECS

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES )č. 1907/2006( REACH)] Dátum vydania: Číslo revízie Dátum re

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES )č. 1907/2006( REACH)] Dátum vydania: Číslo revízie Dátum re 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY ( PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU ) 1.1. Identifikácia prípravku: Obchodný názov: Agip TELIUM VSF 320 Chemický názov: - Kód výrobku: - CAS - EINES/ELINES: - 1.2 Použitie látky

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBÚ Suprachlor BT

Microsoft Word - KBÚ Suprachlor BT Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 22.11.2012 18.01.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dlch_Bl_Parafix.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - Dlch_Bl_Parafix.doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! Dátum vydania: 17/09/2002 Dátum revízie: Strana è. 1 1. Identifikácia prípravku a výrobcu: 1.1 VÝROBOK Obchodný názov : DOVOZCA Parafix klampiarske lepidlo KVADROCHEM s.r.o. Technická 5 821 04 Bratislava

Podrobnejšie