vest10

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "vest10"

Prepis

1 VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIV 30. apríl 2002 Čiastka 10 O b s a h: 42. Zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupina výrobkov v roku Štatút Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republiky 44. Organizačný poriadok Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republiky 45. Smernica Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republik na podporu propagácie spotreby a odbytu vybraných druhov výrobkov 46. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre zeleninu 47. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre zemiaky 48. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre cukrovú repu a cukor 49. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre obilniny 50. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre hydinu 51. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre bravčové mäso 52. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre hovädzie mäso 53. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre mlieko 54. Rokovací poriadok Komoditnej rady pre marketing 55. Oznámenie o oprave textu 56. Oznámenie o oprave textu 57. Doplnenie uverejnených dodatkov k Listine registrovaných odrôd 58. Zmeny v Listine registrovaných odrôd v roku Zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupina výrobkov v roku 2002 (schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 331 zo dňa ) Časť 1 Výr ýrobky obky,, podliehajúce organiz ganizovaniu aniu a podpore trhu v roku 2002 Vláda Slovenskej republiky podľa 6 zákona č. 491/ 2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami určuje výrobky a skupiny výrobkov, ktoré podliehajú organizovaniu a podpore trhu. Slovenská republika sa zaviazala, že vstupom do Európskej únie prevezme zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré v súčasnosti znamenajú 22 spoločných organizácií trhu pre poľnohospodárske produkty, stanovené v prílohe č. 1 k článku 32 Zmluvy o Európskej únii. Postupne od roku 2002 je nevyhnutné pripraviť, overiť a uplatniť základné prvky organizovania trhu rozhodujúcich komodít (mlieko, hovädzí dobytok, cukor, obilniny, olejniny, strukoviny, víno, ovocie a zelenina) v zhode s princípmi spoločného organizovania trhu v EÚ. Trhové režimy na mlieko, hovädzie mäso a obilie sú prioritami 1. piliera agrárnej a potravinovej politiky schválenej Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky Slovenskej republiky do roku

2 V roku 2002 bude trh v Slovenskej republike v prípade potreby organizovaný a podporovaný pre nasledovné výrob- ky a skupiny výrobkov (v prílohe č. 2 sú priložené ku každej skupine výrobkov východiskové analýzy a bilancie): Hovädzí dobytok a hovädzie mäso Položka colného sadzobníka Názov tovaru 0102 Živý hovädzí dobytok mimo čistokrvných plemenných zvierat 0201 Hovädzie mäso čerstvé, alebo chladené 0202 Hovädzie mäso mrazené Ošípané a bravčové mäso Položka colného sadzobníka Názov tovaru 0103 Jatočné ošípané 0203 Bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené Ovce, ovčie mäso a ovčia vlna Položka colného sadzobníka Názov tovaru Živé ovce mimo čistokrvných plemenných zvierat 0204 Mäso z oviec čerstvé, chladené alebo mrazené 0406 Syry ovčie 5101 Vlna nemykaná alebo nečesaná Hydina a vajcia Položka colného sadzobníka Názov tovaru 0105 Živá hydina 0207 Mäso a jedlé droby z hydiny, položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené 0408 Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá Mlieko a mliečne výrobky Položka colného sadzobníka Názov tovaru 0402 Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel ex 0405 Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka, nátierky z mliečnych tukov s obsahu tuku väčším ako 75 % ale menším ako 80 % 0406 Syry a tvaroh Zemiaky Položka colného sadzobníka Názov tovaru Zemiaky: Ostatné /konzumné/ 2

3 Obilniny a výrobky z nich Položka colného sadzobníka Názov tovaru 1001 Pšenica a súraž Raž Jačmeň Ovos 1005 Kukurica 1008 Obilie ostatné Výrobky z obilia Pšeničná múka alebo múka zo súraže Ražná múka 1107 Slad 2302 Mlynské krmivá Cukrová repa a cukor Položka colného sadzobníka Názov tovaru Cukrová repa čerstvá Repný cukor určený na rafináciu Rafinovaný cukor Zelenina Položka colné sadzobníka Názov tovaru 0710 Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená 2002 Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej Podpora spoločnej propagácie odbytu a spotreby slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Položka colného sadzobníka Názov tovaru 04 Mlieko a mliečne výrobky 02, 16 Mäso a mäsové výrobky 02, 04 Hydina, výrobky z hydiny, vajcia 10, 11 Výroba a spracovanie obilnín 17 Cukrová repa a cukor 12, 15 Olejniny a výrobky z nich 07, 08, 20 Ovocie a zelenina, spracované ovocie a zelenina, zemiaky 22 Vinič a víno 22 Pivo a slad 22 Minerálne vody a nealkoholické nápoje 3

4 Časť 2 Zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupinami výrobkov I. Účel organizovania a podpory trhu s vybranými výrobkami a skupinami výrobkov Účelom organizovania a podpory trhu s vybranými výrobkami a skupinami výrobkov je: a) stabilizácia trhu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami b) potravinová bezpečnosť štátu pri racionálnom využití domáceho potenciálu c) primeraná ochrana domácich výrobcov voči nadmerným a nežiaducim dovozom d) stimulovanie medzinárodného obchodu v rámci platných dohôd e) zvýšenie odbytu domácich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na domácom a zahraničnom trhu II. Hlavné nástroje organizovania a podpory trhu pre vybrané výrobky a skupiny výrobkov Pri nákupe, skladovaní, spracovaní, doprave a predaji výrobkov hlavnými nástrojmi organizovania a podpory trhu pre vybrané výrobky sú: a) intervenčný nákup za intervenčné ceny, b) množstevné usmerňovanie objemu nákup, resp. predaja (kvóty), c) prefinancovanie úrody prostredníctvom skladiskových záložných listov podľa zákona č. 144/1998 Z. z. d) inštitucionálne ceny pre organizovanie trhu, e) exportné dotácie v rámci záväzkov SR vyplývajúcich z dohôd WTO, f) vývozné a dovozné licencie v rámci záväzkov SR vyplývajúcich z dohôd WTO a ďalších medzinárodných dohôd, g) opatrenia na ochranu domácich výrobcov podľa platných predpisov, h) podpora propagácie odbytu a spotreby. III. Špecifické nástroje organizovania a podpory trhu pre vybrané výrobky a skupiny výrobkov Špecifickými nástrojmi organizovania a podpory trhu sú: a) podpora na domáce spracovanie, b) podpora súkromného skladovania, c) podpora domáceho skladovania, d) podpora programov na zabezpečenie odbytu, e) podpora predaja pre humanitárne, sociálne a podobné účely. IV.. Všeobecné zásady organiz ganizovania ania a podpory y trhu hu s vybranými výrobkami a skupinami výrobkov a) opatrenia, týkajúce sa organizovania trhu pre jednotlivé druhy výrobkov a ich skupiny sa uplatňujú neutrálne vo vzťahu k určeným účastníkom organizovania trhu, b) jednotlivé nástroje organizovania trhu sa stanovujú minimálne pre obdobie príslušného hospodárskeho roka v rámci komplexných trhových poriadkov podľa 8 v nadväznosti na zásady organizovania a podpory trhu, schválené vládou na príslušné obdobie, c) opatrenia na organizovanie trhu, vydané podľa 8 predmetného zákona musia byť zamerané výhradne na dosiahnutie účelu, stanovenom v bode I., d) opatrenia na organizovanie trhu, vydané podľa 8 predmetného zákona musia rešpektovať bilaterálne a multilaterálne obchodné dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná, e) opatrenia na organizovanie trhu, stanovené v príslušnom trhovom poriadku ako všeobecne záväznom právnom predpise, sa nemôžu v príslušných ustanoveniach odchyľovať od zásad organizovania trhu, schválených vládou SR, f) v prípade mimoriadneho klimatického vývoja, mimoriadnych cenových porúch alebo nepriaznivého veterinárneho alebo fytosanitárneho vývoja upraví vláda SR schválené zásady na návrh ministra pôdohospodárstva SR, g) opatrenia, ktoré sa vyhlasujú vo forme trhových poriadkov ako všeobecne záväzný právny predpis, musia mať finančné zabezpečenie s ohľadom na to, že ide o podmienený verejný prísľub, h) zásady, schválené vládou SR sú záväzné pre príslušné ministerstvá pri určovaní opatrení podľa 6 a 7 predmetného zákona, i) opatrenia na organizovanie a podporu trhu sa stanovujú na základe výstupov Štatistického úradu Slovenskej republiky, Agrárneho trhového informačného systému a príslušných aktuálnych informačných šetrení, j) v prípade potreby, v dôsledku nepredvídaných zmien na trhu alebo neakceptovania navrhovaných opatrení príslušnými ministrami, má minister pôdohospodárstva SR v zmysle 6 a 7 predmetného zákona právo predložiť na rokovanie vlády SR návrhy na upresnenie zásad na príslušné obdobie. V. Zásady organiz ganizovania ania a podpory y trhu hu výrobk obkov, podliehajúcich organizovaniu a podpore trhu v roku Hovädzí dobytok a hovädzie mäso a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa STN b) Kvóta: Pre rok 2002 stanovená v objeme 30 tis. ton v zmysle zásad rozpisu kvót, vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, čiastka 20 z 10. decembra 2001 c) Cenové nástroje: V zmysle Opatrení Ministerstva financií SR č.17/2001 z 28. novembra 2001 č. R-5/ 2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer MF SR z 12. 4

5 marca 1996 č.r-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami, bola pre položku ( ) Jatočný hovädzí dobytok v živom, STN , kategórie A a B, triedy kvality E1, E2, U1, U2 stanovená minimálne cena 48 Sk/kg živej hmotnosti. d) Podpor odporné nástr troje je: Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 3. januára 2002 č. 3485/2/ na komoditu č. colného sadzobníka dotácia na podporu kvality chovateľovi v sume 4,50 Sk/ kg živej hmotnosti najmenej v akostnej triede U. Exportné dotácie a podpora spracovania jatočného hovädzieho dobytka. e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti Zákon č. 361/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Trhový poriadok pre hovädzie mäso Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov 59/97 Z. z.; 214/97 Z. z.; 226/97 Z. z. 2. Ošípané a bravčové mäso a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa STN b) Kvóta: Pre rok 2002 stanovená v objeme 190 tis. ton v zmysle zásad rozpisu kvót, vyhlásenia vo Vestníku MP SR čiastka 20 z 10. decembra 2001 c) Cenové nástroje: V zmysle Opatrení Ministerstva financií SR č.17/2001 opatrenie MF SR z 28. novembra 2001 č. R-5/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer MF SR z 12. marca 1996 č.r-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami bola pre položku (položka colného sadzobníka) ( ) jatočné ošípané v živom, STN a zmeny 1, triedy kvality 1, v systéme EUROP, obchodnej triedy E a U stanovená minimálna cena 48 Sk/kg živej hmotnosti d) Podporné nástroje: podpora spracovania jatočných ošípaných e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti Zákon č. 491/200 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Trhový poriadok pre bravčové mäso Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov 59/97 Z. z.; 214/97 Z. z.; 226/97 Z. z. 3. Ovce, ovčie mäso a ovčia vlna A. Jatočné ovce a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa STN b) Kvóta: nepoužíva sa c) Cenové nástroje: nepoužívajú sa d) Podpor odporné nástr troje: v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3845/1/2001 č. 7 a č. 3845/2/2001 5, dotácia do 15 Sk/kg na odpredané jahňa z výkrmu - podpora odbytu jatočných oviec poskytnutím exportných dotácií a dotácií na spracovanie e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov č. 59/1997 Z. z.; č. 214/1997 Z. z.; 226/1997 Z. z. Zákon č. 23/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti B. Ovčia vlna a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa STN b) Kvóta: nepoužíva sa c) Cenové nástroje: nepoužívajú sa d) Podporné nástroje: podpora spracovania nakúpenej potnej ovčej vlny e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zá-konov č. 59/1997 Z. z.; č. 214/1997 Z. z.; č. 226/ 1997 Z. z. 4. Hydina a vajcia a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa Potravinového kódexu SR, čiastka 12/2000 b) Kvóta: nepoužíva sa c) Cenové nástroje: nepoužívajú sa d) Podporné nástroje: podpora spracovania konzumných slepačích vajec a hydiny e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 337/98 Z. z. o veterinárnej starostlivosti Zákon o organizovaní trhu s vybranými komoditami č.491/2001 Z. z. Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov 59/97 Z. z.; 214/97 Z. z.; 226/97 Z. z. 5. Mlieko a mliečne výrobky a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa Potravinového kódexu SR tretia časť, šiesta hlava : Mlieko a výrobky z mlieka - Výnos MP SR č.678 / o požiadavkách na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov podľa STN Mlieko b) Kvóta: Pre rok 2002 stanovená v objeme 1000 tis. ton v zmysle zásad rozpisu kvót, vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, čiastka 20 z 10. decembra 2001 c) Cenové nástroje: V zmysle Opatrení MF SR zo č. R-5/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer MF SR z č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov, bola stanovená minimálna 5

6 cena surového kravského mlieka na mliekárenské ošetrenie a spracovanie kvalitatívnej triedy Q a I. vo výške 9,30 Sk / liter. d) Podpor odporné nástr troje: V zmysle Výnosu MP SR z č. 3485/2/ o podpore podnikania v poľnohospodárstve podľa 3 Dotácie na kompenzačné platby v živočíšnej výrobe je stanovená dotácia na chov kráv s trhovou produkciou mlieka na predané mlieko do výšky pridelenej kvóty v sume Sk na kravu ročne, podľa prepočítaného počtu kráv s úžitkovosťou l. Priemerná dotácia na liter predaného mlieka do výšky kvóty činí 1 Sk/l (4 300 Sk : L). Exportné dotácie na bilancovaný prebytok, podpora spracovania a skladovania mlieka. e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon NR SR č. 152 / 1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 337/98 Z. z. o veterinárnej starostlivosti Zákon č. 361/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Trhový poriadok pre mlieko Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov 59/97 Z. z.; 214/97 Z. z.; 226/97 Z. z. 6. Zemiaky a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa 64. výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1541/1/ , ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich b) Kvóta: Pre rok 2002 stanovená v objeme 140 tis. ton c) Cenové nástroje: V zmysle Opatrení Ministerstva financií SR č.17/2001 opatrenie MF SR z 28. novembra 2001 č. R-5/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer MF SR z 2. marca 1996 č.r-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami bola pre položku (položka colného sadzobníka) ( ) zemiaky konzumné, STN v znení Potravinového kódexu z úrody roku 2001 stanovená minimálna cena Sk/t a z úrody roku 2002 vo výške Sk/t. d) Podporné nástroje: vyrovnávacie platby pre sadbu zemiakov: do Sk/ha; 1. dotácia na podporu odbytu zemiakov: % z nákladov; 2. kompenzačná platba na konzumné zemiaky do Sk/ha; e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon NR SR č. 152 / 1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 471/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti Zákon č. 361/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Trhový poriadok pre mlieko Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov 59/97 Z. z.; 214/97 Z. z.; 226/97 Z. z. 7. Obilniny a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa platnej STN b) Kvóta: vyhlásená na rok 2002 pre potravinársku pšenicu vo výške 600 tis. ton c) Cenové nástroje: V zmysle Opatrení Ministerstva financií SR č.17/2001 opatrenie MF SR z 28. novembra 2001 č. R-5/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer MF SR z 2. marca 1996 č.r-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami bola pre položku (položka colného sadzobníka) ( ) zrno potravinárskej pšenice STN , trieda kvality B z úrody roku 2001 stanovená minimálna cena Sk/t a z úrody roku 2002 vo výške Sk/t. d) Podporné nástroje: poskytovanie návratných pôžičiek na skladiskové záložné listy podľa zákona 144/ 98 Z. z. - bonifikácia nákladov na naskladnenie, vyskladnenie, skladovanie e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon NR SR č. 152 / 1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 471/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti Zákon č. 361/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Trhový poriadok pre obilniny Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov 59/97 Z. z.; 214/97 Z. z.; 226/97 Z. z. 8. Cukrová repa a cukor a) Určenie kvality a ostatných znakov: podľa platnej STN pre cukrovú repu a STN pre cukor; pre cukor podľa Potravinového kódexu, časť 3, hl. 17 od termínu vstupu do platnosti v r b) Kvóta: nepoužíva sa c) Cenové nástroje: nepoužívajú sa d) Podporné nástroje: dotácia na cukrovú repu nakúpenú na výrobu kvótovaného množstva cukru ( 2 Výnosu MP SR č. 3485/2/ ); - exportné dotácie v rámci limitov stanovených WTO e) Obmedzovacie nástroje: nepoužívajú sa f) Ostatné zásady: Zákon NR SR č. 152 / 1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 471/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti Zákon č. 361/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Trhový poriadok pre cukor Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov 59/97 Z. z.; 214/97 Z. z.; 226/97 Z. z.) 9. Zelenina a ovocie a) Určenie kvality a ostatných znakov: pre 37 druhov ovocia a zeleniny podľa 19. hlavy Potravinového kó- 6

7 dexu SR Výnos MP SR a MZ SR č. 1541/1/ b) Kvóta: nepoužíva sa c) Cenové nástroje: nepoužívajú sa d) Podporné nástroje: podpora odbytu poľnohospodárskych výrobkov a služieb prostredníctvom odbytových organizácií výrobcov. Dotácie podľa Výnosu MP SR č. 3485/2/ sa poskytujú na vznik a činnosť odbytových organizácií výrobcov počas 3 rokov: 1. rok 40 % preukázaných nákladov 2. rok - 3 % z dosiahnutých príjmov z tržieb, max. 3 mil. 3. rok - 2 % z dosiahnutých príjmov z tržieb, max. 2 mil. Podľa Dohody WTO je možné dotovať export určitých druhov ovocia a zeleniny do určeného limitu GATT pre príslušný rok r ,5 mil. Sk/7 100 ton ( , , , , 2103, 2106) e) Obmedzovacie nástroje: pri dovoze a vývoze sezónne a druhovo diferencované clo podľa príslušného colného sadzobníka f) Ostatné zásady: Zákon NR SR č. 152 / 1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 471/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti Zákon č. 361/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami Opatrenia na ochranu domácich výrobcov v zmysle zákonov 59/97 Z. z.; 214/97 Z. z.; 226/97 Z. z. 10. Propagácia spotreby a odbytu vybraných druhov výrobkov a) Nástroje podpory pri propagácii odbytu a spotreby vybraných druhov výrobkov na domácom a zahraničnom trhu sú: 1. vybudovanie systému prideľovania, využívania a kontroly značky kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vyrobených a finalizovaných v Slovenskej republike 2. účasť na výstavách a veľtrhoch na Slovensku a v zahraničí 3. podpora predaja a propagácia komparatívnych a konkurencieschopných výhod pre vybrané komoditné skupiny 4. cielené prezentácie slovenských poľnohospodárskych výrobkov a potravín na vybraných zahraničných trhoch 5. vydávanie odborných, popularizačných a propagačných tlačovín a publikácií 6. poradenstvo v oblasti marketingu, vývoj marketingových stratégií 7. sprostredkovanie informácií odbornej a spotrebiteľskej verejnosti, prieskumy a analýzy trhu a ďalšie opatrenia, zvyšujúce transparentnosť trhu b) Ostatné zásady: Zákon NR SR č. 152 / 1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 361/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 7

8 Príloha č. 1 Zoznam poľnohospodárs podársky kych a potr travinárs vinársky kych výrobk obkov, na ktorý odkazuje čl. 32 Zmluvy o Európskej únii Číslo podľa Bruselského názvoslovia. KAPITOLA 1 živé zvieratá KAPITOLA 2 mäso a vnútornosti KAPITOLA 3 ryby, ulitníky a mäkkýše KAPITOLA 4 mliečne výrobky, vajcia, prírodný med KAPITOLA črevá, mechúre, zvieracie žalúdky (okrem rýb) a ich časti zvieracie produkty nešpecifikované v inej kategórii, mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nevhodné na konzumáciu KAPITOLA 6 živé stromy a iné rastliny, cibule, korene a pod., rezané kvety a ozdobné lístie KAPITOLA 7 jedlá zelenina a určité druhy koreňov a hľúz KAPITOLA 8 jedlé ovocie a orechy, kôra melónov a citrusových plodov KAPITOLA 9 káva, čaj a korenia, okrem mäty (kateg. Č ) KAPITOLA 10 obilné vločky KAPITOLA 11 mlynárske produkty, slad a škroboviny, lepok, INULIN KAPITOLA 12 olejnaté semená a plody, rozličné zrná, semená a ovocie, priemyselné a liečivé rastliny, slama a krmivá KAPITOLA 13 pektín predtým 13:03 KAPITOLA masť a iný vyškvarený bravčový tuk, vyškvarený hydinový tuk nevyškvarený tuk z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, loj z takéhoto tuku stearín z bravčovej masti, oleostearín a stearín z loja; olej z bravčovej masti, olejínový olej, olej z loja, neemulzovaný alebo miešaný či spracovaný inak tuky a oleje z rýb a morských cicavcov rafinované aj nerafinované pripravené rastlinné tuky a oleje tekuté a tuhé, surové, rafinované alebo čistené živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenované, rafinované, nerafinované, ale ďalej nespracované margarín, imitácia bravčovej masti alebo inak pripravené jedlé tuky zvyšky, ktoré vznikajú pri spracovaní mastných látok živočíšnych alebo rastlinných voskov KAPITOLA 16 prípravky z mäsa, rýb, ulitníkov alebo mäkkýšov KAPITOLA repný cukor, trstinový cukor, tuhý iný cukor; cukrové sirupy, umelý med (miešaný a nemiešaný s prírodným medom); karamel melasa odfarbená alebo nie 17.05(*) cukor s príchuťami alebo farbený cukor; sirupy a melasa bez ovocných štiav s obsahom pridaného cukru v ľubovolnom množstve KAPITOLA kakaové bôby, celé, lámané, surové alebo smažené kakaové SHEELS, šúpolie, šupy a odpad KAPITOLA 20 prípravky zo zeleniny, ovocia a iných rastlinných častí KAPITOLA vínový mušt, v procese kvasenia, alebo so zastaveným kvasením iným spôsobom ako pridaním alkoholu víno a čerstvé hrozno, vínový mušt so zastaveným kvasením pridaním alkoholu iné kvasené nápoje (napr. jablčné víno, hruškový mušt a medovina) (*) (*) etylalkohol a neutrálne destiláty denaturované a nedenaturované všetkých stupňov, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I tejto zmluvy s výnimkou likérov a iných alkoholických nápojov a zložených alkoholických preparátov (označovaných ako koncentrované extrakty na výrobu nápojov) (*) ocot a octové náhrady KAPITOLA 23 potravinárske zvyšky a odpad; spracované krmivo pre zvieratá 8

9 KAPITOLA nespracovaný tabak, tabakový odpad KAPITOLA prírodný korok, nespracovaný, drvený, granulovaný alebo mletý; korkový odpad KAPITOLA ľan, čerstvý alebo spracovaný ale nepradený, ľanová priadza a odpad (vrátane ťahaných a ľanových kobercov) KAPITOLA 57 pravé konope (Cannabis sativa), surové a spracované, ale nepradené; priadza a odpad pravého konope (vrátane ťahaných a ľanových kobercov a povrazov/lán). (*) Názov doplnený podľa čl. 1 Predpisov č. 7 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva z 18. dec (Official Jornal No. 7, , str. 71 osobitné vydanie (anglické vydanie), , str. 68). 9

10 Príloha č. 2 Analýza bilancií podľa jednotlivých komodít Príloha č. 2 obsahuje spracovanie bilancií podľa jednotlivých komodít, u ktorých sa predpokladá organizovanie trhu. Trh s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami je ovplyvňovaný rôznymi vonkajšími faktormi, a preto sa bilancia týchto výrobkov musí pravidelne spresňovať a následne sa upravujú aj nástroje na organizovanie trhu v zmysle platných predpisov. OBILNINY Na Slovensku v roku 2000 dosiahla produkcia obilnín (vrátane kukurice na zrno) objem 2 201,3 tis. ton (77,8 % úrovne roku 1999), čo je úroveň odpovedajúca obdobiu 60-tych rokov minulého storočia. Významným faktorom poklesu produkcie bolo mimoriadne sucho, v spojení s ďalšími faktormi (nedostatok živín v pôde, nízke využívanie závlah, nedostatočná ochrana rastlín...). O významnom rozsahu tohto sucha svedčí skutočnosť, že v jeho dôsledku znížená produkcia obilnín vyvolala potrebu dovozu kŕmnych obilnín v objeme 571,7 tis. ton, neumožnila ich očakávaný export, a preto prehĺbila záporné saldo slovenského zahraničného obchodu o mil. Sk. Výrazné cenové rozdiely dovezeného a domáceho kŕmneho obilia vyžadovali ich domácu podporu v objeme 634,4 mil. Sk. V súvislosti s touto situáciou bola s platnosťou do znížená colná sadzba na dovoz obilnín na 0 %. Okrem uvedených dopadov katastrofického sucha štát na čiastočné zmiernenie jeho ďalších dôsledkov (napríklad v živočíšnej výrobe, na založenie úrody v roku 2001, na bonifikáciu úrokových sadzieb zásob skladovaných vo verejných skladoch...) poskytol prostriedky v celkovom objeme viac ako 9 mld. Sk. Celková ponuka obilia v hospodárskom roku dosiahla objem 3 042,2 tis. ton obilia. Pri domácej spotrebe 2 571,9 tis. ton obilia (t.j. 13,4-percentnom medziročnom poklese domácej spotreby obilnín) a 40,8 tis. ton vývozu dosiahli zásoby obilnín k objem 429,5 tis. ton (159,5 %) úrovne predchádzajúceho roka. Pre úrodu roku 2000 bola stanovená kvóta predaja potravinárskej pšenice v objeme 600 tis. ton. Pestovatelia do predali 485,6 tis. ton tejto komodity, čím splnili rozpísanú kvótu predaja na 81 %. Pre hospodársky rok bola pšenica zasiata na ploche 446,5 tis. ha, jačmeň na 196,5 tis. ha, raž na 38,9 tis. ha, ovos na 18,1 tis. ha, kukurica na zrno na 137,1 tis. ha a ostatné obilniny na 12 tis. ha. V tomto hospodárskom roku možno očakávať produkciu obilnín v objeme 3 494,6 tis. ton a celkovú ponuku v objeme 4 059,1 tis. ton, čo je 33,6%-ný medziročný rast. Pri uvedenej ponuke možno očakávať domácu spotrebu obilnín v objeme 2 951,6 tis. ton a vývoz v objeme 334,1 tis. ton. V dôsledku uvedených zmien pravdepodobne dosiahnu zásoby obilnín k objem 552,6 tis. ton, čo sa v našich podmienkach už pokladá za nadpriemernú zásobu. Kvóta potravinárskej pšenice z úrody roku 2002 je vyhlásená vo výške 600 tis. ton a minimálna cena je vo výške Sk/t bez DPH a dopravných nákladov, ktorá sa v období od do zvyšuje mesačne o 40 Sk/t počnúc kalendárnym mesiacom. 10

11 Bilancia obilnín na Slovensku skutočnosť 2000/2001 a výhľad pre hospodársky rok 2001/2002 na základe údajov ŠÚ SR o oseve k a odhade úrody k Tab. č. 1 Ukazovateľ MJ Skutočnosť Výhľad Prognóza osevná plocha tis. ha 870,4 739,5 836,7 863,8 zberová plocha tis. ha 859,9 733,1 812,4 hektárová úroda t. ha -1 4,06 3,86 2,71 4,44 produkcia tis. t 3487,6 2829,4 2201,3 3893,2 počiatočné zásoby tis. t 606,3 607,3 269,2 346,2 dovoz tis. t 27,7 42,6 631,0 15,0 ostatné zdroje tis. t 0,0 78,0 0,0 0,0 celková ponuka tis. t 4121,6 3557,3 3101,5 4194,0 domáca spotreba tis. t 3084,6 2970,4 2715,6 3126,5 - potravinárska tis. t 989,9 1008,7 967,0 1125,1 - osivárska tis. t 121,8 140,0 160,1 177,5 - kŕmna tis. t 1744,5 1615,9 1449,0 1613,1 - ostatná tis. t 228,4 205,8 139,5 210,8 vývoz tis. t 411,6 317,7 39,7 447,4 ostatné výdaje tis. t 18,1 0,0 0,0 78,0 celkové použitie tis. t 3514,3 3288,1 2755,3 3651,9 konečné zásoby tis. t 607,3 269,2 346,2 542,1 Prameň: MP SR, ŠÚ SR, Colné riaditeľstvo SR, VÚEPP Bilancie pšenice a jačmeňa Tab. č. 2 pšenica jačmeň Ukazovateľ MJ Skutočnosť Výhľad Prognóza Skutočnosť Výhľad Prognóza osevná plocha tis. ha 431,7 297,7 406,4 252,9 248,7 201,3 236,4 413,9 zberová plocha tis. ha 428,8 295,8 405,2 249,0 245,9 199,4 hektárová úroda t. ha -1 4,17 4,01 3,10 3,51 2,94 1,99 3,90 4,50 produkcia tis. t 1789,3 1187,3 1254,3 875,0 723,7 396,7 922,0 1862,5 počiatočné zásoby tis. t 220,2 338,3 112,2 179,2 152,1 61,4 105,1 131,5 dovoz tis. t 14,7 9,3 130,0 2,3 13,2 330,0 0,0 0,0 ostatné zdroje tis. t 0,0 25,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 celková ponuka tis. t 2024,2 1559,9 1496,5 1056,5 900,0 788,1 1027,1 1994,0 domáca spotreba tis. t 1586,6 1366,2 1350,0 759,3 779,0 675,0 825,9 1442,6 - potravinárska tis. t 604,1 575,8 550,0 209,2 235,0 220,0 350,0 570,4 - osivárska tis. t 58,6 74,7 90,0 40,3 38,4 45,0 42,2 110,0 - kŕmna tis. t 790,0 600,7 600,0 469,0 467,5 400,0 432,5 600,0 - ostatná tis. t 133,9 115,0 110,0 40,8 38,1 10,0 1,2 162,2 vývoz tis. t 99,3 81,5 15,0 133,9 59,6 8,0 80,0 300,0 ostatné výdaje tis. t 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 11,0 25,0 celkové použitie tis. t 1685,9 1447,7 1365,0 904,4 838,6 683,0 916,9 1767,6 konečné zásoby tis. t 338,3 112,2 131,5 152,1 61,4 105,1 110,2 226,4 Prameň: MP SR, ŠÚ SR, Colné riaditeľstvo SR, VÚEPP

12 Bilancia raže a ovsa Tab. č. 3 raž ovos Ukazovateľ MJ Skutočnosť Výhľad Prognóza Skutočnosť Výhľad Prognóza osevná plocha tis. ha 34,4 30,5 31,7 36,9 19,6 24,0 23,4 19,3 zberová plocha tis. ha 34,4 29,8 31,5 18,8 22,8 20,9 hektárová úroda t. ha -1 2,80 2,33 2,04 3,20 2,52 2,12 1,20 2,70 produkcia tis. t 96,2 69,5 64,2 118,1 47,5 48,4 24,9 52,1 počiatočné zásoby tis. t 12,5 18,2 10,7 1,0 10,3 12,4 7,2 0,7 dovoz tis. t 2,0 7,6 8,0 0,0 0,2 0,1 3,0 0,0 ostatné zdroje tis. t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 celková ponuka tis. t 110,7 95,3 82,9 119,1 58,0 60,9 35,1 52,8 domáca spotreba tis. t 85,3 84,6 78,5 93,1 45,2 51,5 34,0 41,7 - potravinárska tis. t 63,1 60,3 60,0 60,1 1,2 1,8 1,5 1,5 - osivárska tis. t 4,9 5,5 6,0 6,0 6,3 6,2 5,5 4,2 - kŕmna tis. t 15,1 15,3 10,0 24,9 32,5 37,9 25,0 35,2 - ostatná tis. t 2,2 3,5 2,5 2,1 5,2 5,6 2,0 0,8 vývoz tis. t 0,3 0,0 3,4 15,0 0,4 2,2 0,4 0,4 ostatné výdaje tis. t 6,9 0,0 0,0 0,0 45,6 53,7 34,4 42,1 celkové použitie tis. t 92,5 84,6 81,9 108,1 12,4 7,2 0,7 10,7 konečné zásoby tis. t 18,2 10,7 1,0 11,0 19,6 24,0 23,4 19,3 Prameň: MP SR, ŠÚ SR, Colné riaditeľstvo SR, VÚEPP Bilancia kukurice a ostatných obilnín Tab. č. 4 kukurica ostatné obilniny Ukazovateľ MJ Skutočnosť Výhľad Prognóza Skutočnosť Výhľad Prognóza osevná plocha tis. ha 118,2 129,5 165,2 143,6 13,6 9,1 8,7 13,7 zberová plocha tis. ha 115,8 129,9 145,0 13,0 8,9 10,4 hektárová úroda t. ha -1 5,51 6,0 3,04 5,80 3,25 2,38 2,00 3,30 produkcia tis. t 637,4 779,3 440,4 832,9 42,2 21,2 20,8 45,2 počiatočné zásoby tis. t 176,3 76,5 76,4 102,1 7,8 9,8 1,3 5,8 dovoz tis. t 8,4 12,4 160,0 15,0 0,1 0,0 0,0 0,0 ostatné zdroje tis. t 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 celková ponuka tis. t 822,1 910,2 676,8 950,0 50,1 31,0 22,1 51,0 domáca spotreba tis. t 569,5 659,9 562,0 680,2 38,7 29,5 16,1 43,0 - potravinárska tis. t 111,4 135,1 135,0 142,1 0,9 0,7 0,5 1,0 - osivárska tis. t 9,7 13,4 12,0 11,1 2,0 1,8 1,6 4,0 - kŕmna tis. t 405,2 469,1 400,0 485,5 32,7 25,4 14,0 35,0 - ostatná tis. t 43,2 42,0 15,0 41,5 3,1 1,6 0,0 3,0 vývoz tis. t 176,1 174,2 12,7 50,0 1,6 0,2 0,2 2,0 ostatné výdaje tis. t 0,0 0,0 0,0 42,0 40,3 29,7 16,3 45,0 celkové použitie tis. t 745,6 833,8 574,7 722,2 9,8 1,3 5,8 6,0 konečné zásoby tis. t 76,5 76,4 102,1 177,8 13,6 9,1 8,7 13,7 Prameň: MP SR, ŠÚ SR, Colné riaditeľstvo SR, VÚEPP

13 ZELENINA V roku 2000 sa zelenina pestovala na hektároch. Výmera osevných plôch klesla oproti roku 1999 o ha (-3,3 %). Tak ako osevné, i zberové plochy zaznamenali v roku 2000 medziročný pokles, a to o ha (-6,7 %). Takmer pri všetkých druhoch zeleniny klesla v roku 2000 medziročne aj priemerná ha úroda. Na zberovej ploche ha sa v roku 2000 na Slovensku urodilo ton zeleniny, čo je o ton (31,6 %) menej ako v roku Tento pokles produkcie bol zapríčinený dlhotrvajúcim suchom. Najväčší podiel na produkcii má kapusta, a to 21,0 %, rajčiny 15,6 %, mrkva 10,9 %, paprika 7,6 %, cibuľa 5,6 % a kaleráb 4,8 %. Produkcia sledovaných druhov zeleniny v roku 2000 v porovnaní s rokom 1999 klesla, mierne vzrástla len produkcia brokolice, šalátu, šalátových uhoriek a cukrových melónov. Výrobné ceny zeleniny vzrástli v roku 2000 oproti roku 1999 pri 16 druhoch zo sledovaných 27 druhov zeleniny. Pri ostatných druhoch cena klesla. Z hľadiska zvyšovania produkcie a odbytu zeleniny i na zahraničnom trhu v roku 2001 sa poskytli exportné dotácie pri vývoze mrazenej lahôdkovej kukurice v množstve ton vo výške Sk/t v termíne vývozu do , exportné dotácie pri vývoze mrazeného hrášku v množstve ton vo výške Sk/t v termíne vývozu do a exportné dotácie pri vývoze paradajkového pretlaku v množstve ton vo výške Sk/t v termíne vývozu do Zo Slovenska sa najviac zeleniny vyváža do Českej republiky. V roku 2000 sa do ČR vyviezlo ton zeleniny za Sk. V zahraničnom obchode s ČR sme v roku 2000 dosiahli kladné saldo v množstve ton a v hodnote tis. Sk. Vývoz zeleniny sa v roku 2000 realizoval v množstve ton v hodnote tis. Sk. Vo vývoze dominovali hlavne uhorky a rajčiny. V zahraničnom obchode so spracovanou zeleninou vykazuje SR pasívne saldo. A aj z toho dôvodu pre rok 2002 plánuje prostredníctvom IPA SR s podporou domácich spracovateľov formou exportných dotácií na vybrané druhy zeleniny. 13

14 Celková bilancia zeleniny na Slovensku Tab. č.5 Ukazovateľ MJ Skutočnosť Predpoklad Osevná plocha ha Zberová plocha ha Hektárová úroda t.ha -1 14,8 14,1 14,6 10,7 15,0 Produkcia t Dovoz t Celková ponuka t Dodávky na trh a sprac. priem. t Vývoz t Spotreba t * Straty t Celkové použitie t * predpoklad Prameň ŠÚ SR, VÚEPP

15 ZEMIAKY Zemiaky, často označované prívlastkom druhý slovenský chlieb, vždy patrili medzi základné domáce poľnohospodárske produkty a výrobky z nich medzi obľúbené potraviny. Dokumentuje to aj vysoký podiel malovýroby a samozásobiteľnosti predovšetkým vidieckeho obyvateľstva. Napriek ich obľúbenosti spotreba zemiakov u nás neustále klesá a za posledné roky jej úroveň nedosahuje ani 70 kg na obyvateľa. Aj v roku 2002 predpokladáme, že jej výška nepresiahne 66,6 kg na obyvateľa. V roku 2002 budú zemiaky zasadené na 23,6 tis. ha, čo predikuje pri priemernej ha-úrode 17,5 t/ha produkciu vo výške 391, 6 tis. ton. Nízku predikovanú úrodu ovplyvňuje práve vysoký stupeň malovýroby a používanie necertifikovanej sadby. Vo veľkovýrobných podmienkach dosahujú niektorí pestovatelia úrody od 25 ton i nad 30 ton z hektára, čo už je na úrovni vyspelých krajín, v ktorých prevažuje predovšetkým spotreba zušľachtených zemiakov na polotovary a hotové výrobky. U nás sme tento trend nezachytili a nedarí sa nám zvyšovať podiel zemiakov na priemyselné spracovanie, ktorých sa ročne priemyselne spracuje maximálne 43 tis. ton. Nízku spotrebu zemiakov na priemyselné spracovanie ovplyvňuje aj nízka konkurencieschopnosť spracovaných výrobkov na trhu voči dovážaným podobným výrobkom, predovšetkým z Českej republiky. Zemiaky patria medzi tradičné poľnohospodárske produkty na domácom trhu, pestované predovšetkým v severných oblastiach Slovenska. Ich uplatňovanie na trhu podlieha v intenzívnej miere zákonu ponuky a dopytu. Tento vplyv zosilňujú sezónne výkyvy nie len u nás, ale aj v okolitých krajinách, ktoré pri udržaní súčasnej kvality našej produkcie môžu byť potencionálni odberatelia v ďalšom období. Preto odporúčame súčasnú úroveň podpory kvótovanej produkcie vo výške 140 tis. ton ponechať. V prípade dosiahnutia vyššej úrodnosti a vzniku mierneho prebytku po zbere 2002 je tento možné v danom hospodárskom roku na okolitých trhoch umiestniť, prípadne spracovať domácimi priemyselnými spracovateľskými kapacitami. 14

16 Bilancia zemiakov v rokoch a výhľad na rok 2002 Tab. č. 6 Ukazovateľ MJ Skutočnosť Predikcia Prognóza Zberová plocha tis.ha 28,8 26,8 27,0 26,8 27,0 23,6 23,6 Hektárová úroda 7 t/ha 14,33 14,33 15,47 14,33 15,47 16,42 17,56 Produkcia tis.t 412,0 384,5 418,8 384,5 418,8 387,5 391,6 Dovoz tis.t 36,7 62,3 9,0 62,3 9,0 13,0 10,0 Z toho sadivo tis.t 3,2 4,6 3,0 4,6 3,0 3,0 3,0 Celková ponuka 11 tis.t 448,7 446,8 427,8 446,8 427,8 400,5 401,6 Spotreba celkom 12 tis.t 448,7 446,8 427,8 446,8 427,8 400,5 401,6 z toho - konzum* : tis.t 405,6 386,8 364,1 386,8 364,1 360,2 360,0 A/ zušľ. výrobky 15 tis.t 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 B/ škrobárne tis.t 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - sadivo** tis.t 30,0 50,4 50,0 50,4 50,0 36,8 38,0 - kŕmne a straty 18 tis.t 5,3 8,4 7,6 8,4 7,6 3,0 3,4 - vývoz tis.t 7,8 1,2 6,1 1,2 6,1 0,5 0,2 Prameň: MP SR

17 CUKOR Napriek pesimistickým odhadom počas minuloročnej kampane cukrovary nakúpili a spracovali viac ako tis. ton cukrovej repy, z ktorej vyrobili 173 tis. ton rafinovaného cukru. Vplyvom výrazného nárastu trhovej ceny cukru sa významne znížil dopyt na trhu. Skutočná spotreba v roku 2001 poklesla oproti predchádzajúcemu roku o 26 %. Z toho dôvodu boli cukrovary donútené realizovať vývoz vo výške 28 tis. ton rafinovaného cukru toho ton podporne pri poskytnutí subvencie ŠFTR do výšky limitu WTO. V roku 2002 vplyvom a vzhľadom na odporúčania EÚ, ktorými bola zverejnená predpokladaná prístupová kvóta cukru pre Slovensko vo výške kvóty A ton a kvóty B ton, je predpoklad výroby a spracovania viac ako tis. ton cukrovej repy pri predpokladanom náraste domácej spotreby rafinovaného cukru na základe už prijatých ochranných opatrení. V roku 2002 je predikovaný dovoz 8 tis. ton cukru mimo zušľachťovacieho styku a predpokladá sa s uvoľnením do voľného obehu štátnych hmotných rezerv vo výške 5 tis. ton. Vzhľadom na špecifiká legislatívy EÚ v oblasti regulácie trhu s cukrom, ktorý je založený na princípe samofinancovania je potrebné prispôsobiť našu legislatívu tomuto princípu v čo najkratšom období. 15

18 Bilancia cukru v tis. tonách v roku 2000, 2001 a výhľad na rok 2002 Tab. č Predikcia 2002 Počiatočné zásoby k ,1 184,0 196,3 111,1 163,5 123,2 147,5 Výroba cukru 225,0 217,9 153,2 196,0 128,8 172,7 190,0 Dovoz 18,3 8,3 2,6 13,9 4,6 7,7 8,0 Iné zdroje 20,2 7,1 14,9 11,9 12,0 7,2 5,0 Celková ponuka 389,6 417,3 367,0 332,9 308,9 310,8 350,5 Tuzemská spotreba 204,6 201,7 200,2 164,8 181,4 134,9 178,0 z toho: obyvateľstvo 108,1 103,8 109,3 90,0 102,3 67,1 100,0 potravinársky priemysel 82,7 85,5 81,2 63,0 67,2 56,0 78,0 mimo potrav. priem. 13,8 12,4 9,7 11,8 11,9 11,8 - Vývoz 1,0 19,3 55,7 4,6 4,3 28,4 30,0 Celková spotreba 205, ,9 169,4 185,7 163,3 208,0 Konečné zásoby k ,3 111,1 163,5 123,2 147,54 142,5 Prameň: MP SR Bilancia cukru v hospodárskych rokoch v tis. t. Tab. č / / / / /2001 predikcia 2001/2002 Počiatočné zásoby k ,2 35,4 33,1 19,9 32,1 35,4 Výroba cukru 226,2 222,4 166,4 179,0 128,8 173,8 Iné zdroje 8,6 10,0 5,6 4,0 6,8 5,0 Dovoz spolu 9,0 3,6 10,7 5,7 7,2 8,0 Zdroje spolu 258,0 271,4 215,8 208,6 174,9 222,2 Dodávky pre obyv. a výrobu 187,4 190,2 177,6 167,1 127,7 152,0 Ostatné dodávky 20,2 2,4 1,8 6,0 8,7 8,0 Vývoz spolu 15,0 45,7 16,5 3,4 3,1 32,0 Predaj spolu 222,6 238,4 195,9 176,5 139,5 192,0 Konečné zásoby k ,4 33,1 19,9 32,1 35,4 30,2 * skutočnosť Prameň: MP SR

19 HOVÄDZÍ DOBY TOK Trh s jatočným hovädzím dobytkom v SR v roku 2001 bol ovplyvňovaný doznievaním výskytu slintačky a krívačky v Západnej Európe, novými prípadmi výskytu BSE, stanovenou minimálnou cenou jatočných býkov a v neposlednej miere aj stravovacími návykmi a kúpyschopnosťou nášho obyvateľstva. Znížený dopyt a z toho vyplývajúci nižší predaj, znamenali aj zníženie produkcie jatočného dobytka. Podľa štatistických hlásení spravodajských organizácií zapísaných v Registri fariem a odhad za drobnochovateľov bolo k v SR 644,9 tis. ks HD, čo je 1,2 tis. ks menej ako pred rokom. (V roku 2000 medziročne ubudlo 18,9 tis. ks HD, t.j. 2,8 %). Počet kráv bez trhovej produkcie mlieka v SR k bol 28,1 tis. ks a oproti minulému roku vzrástol o 2,4 tis. ks (o 9,4 %). Ich podiel na celkovom pocte kráv sa zvýšil z 9,5 % na 10,3 %. Vo výkrme hovädzieho dobytka v SR k bolo 71,7 tis. ks t.j. o 6,1 tis. ks menej ako pred rokom. Priemerný prírastok hmotnosti vo výkrme dobytka bol 0,722 kg na kus a deň, čo je o 0,026 kg (o 3,7 %) viac ako v roku Domáca spotreba hovädzieho mäsa dosiahla t mäsa na kosti, čo je (o 23,2 % menej ako v roku 2000), a v prepočte na 1 obyvateľa na 7,0 kg (o 2,1 kg menej ako v roku 2000). Cena jatočného dobytka a hovädzieho mäsa mala klesajúci trend a bola ovplyvnená minimálnou cenou jatočných býkov. Vývoj trhu s hovädzím dobytkom v roku 2002 bude ovplyvňovaný v podstate rovnakými činiteľmi, najmä minimálnou cenou jatočných býkov 48 Sk/ kg ž. hm., nízkym domácim dopytom a možnosťami vývozu. V roku 2002 v SR predpokladáme: - Ponuku jatočného hovädzieho dobytka ton ž. hm. (o t, t.j. o 6,0 % viac ako predaj v roku 2001) - Dovoz i vývoz hovädzieho dobytka približne rovnaký ako v roku Zníženie domácej spotreby hovädzieho mäsa n a cca 7,2 kg mäsa na kosti v prepočte na jedného obyvateľa a prebytok ponuky hovädzieho dobytka o 5,5 tis. ton. 16

20 Bilancia jatočného dobytka v roku 2000, 2001 a výhľad na rok 2002 Tab. č. 9 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Index Index skutočnosť skutočnosť výhľad 2001/ /2001 Stavy dobytka ( v tis. ks) 646,1 644, ,8 100,0 Stavy kráv (v tis. ks) 271,2 272, ,5 100,1 Hovädzie mäso na kosti ton ton ton x x Počiatočné zásoby ,0 1558,0 51,5 54,7 Produkcia , ,6 106,0 Import , ,0 61,0 101,0 Zdroje s p o l u , ,0 75,9 102,4 Export , ,0 80,4 100,1 Domáca spotreba , ,0 76,8 102,6 Výdaje spolu , ,0 77,1 102,4 Konečné zásoby , ,0 54,7 101,5 Kvóta jatoč. býkov, ton ž. h. x , ,0 x 100,0 Prameň: ŠÚ SR, Colné riaditeľstvo, Spotreba 2001 predbežné údaje, rok VÚEPP

21 JATOČNÉ OŠÍPANÉ V roku 2001, vplyvom vyššieho počtu narodených prasiat a nižšieho predaja jatočných ošípaných sa v SR spomalil úbytok poctu ošípaných a v podstate sa stabilizoval počet prasníc. Došlo k ďalšiemu zlepšeniu v ukazovateľoch reprodukcie základného stáda a zvýšila sa aj úžitkovosť prasníc. Začali sa prejavovať tendencie pre zvyšovanie produkcie jatočných ošípaných. Situáciu na trhu s ošípanými a bravčovým mäsom v SR v roku 2001 charakterizujú následovné údaje: - K v SR bolo 1 469,4 tis. ks ošípaných, t.j. o 19,0 tis. ks (o 1,3 %) menej ako k , z toho 131,0 tis. ks prasníc. - Vo výkrme ošípaných na konci roka 2001 bolo 628,3 tis. ks, t.j. o 18,5 tis. (o 2,9 %) menej ako na konci roka Celková produkcia jatočných ošípaných v roku 2001 bola t ž. hm. (oproti roku 2000 menej o 6,5 %), v tom predaj ton v ž. hm. (o 5,9 % menej ako v roku 2000). - Do SR sa doviezlo t ošípaných v prepočte na mäso na kosti, t.j. o 537 t (o 4,0 %) viac ako v roku Zo SR sa vyviezlo 778 t ošípaných v prepočte na mäso na kosti (v roku 2000 len 20,3 t). - Domácu spotrebu bravčového mäsa v roku 2001 odhadujeme na 30,7 kg/obyvateľa (o 2,4 kg menej ako v roku 2000). Vývoj trhu s ošípanými a bravčovým mäsom v SR v roku 2002 odhadujeme nasledovne: - Zvýšenie celkového poctu ošípaných na tis. ks (o 0,7 %) a počtu prasníc na 131,8 tis. ks (o 0,6 %). - Produkciu jatočných ošípaných t ž. hm. (oproti roku 2001 menej o 0,9 %), v tom predaj t ž. hm. (oproti roku 2001 viac o 0,4 %) a samozásobenie t ž. hm. (oproti roku 2000 menej o 5,0 %). - Prebytok ošípaných na zahraničných trhoch a dovoz t ošípaných v prepočte na mäso za nižšie ceny, ako sú výrobné náklady chovateľov v SR. - Domácu spotrebu bravčového mäsa 30,5 kg/obyvateľa (oproti roku 2001 menej o 0,2 kg). 17

22 Bilancia jatočných ošípaných v roku 2000, 2001 a výhľad na rok 2002 Tab. č. 10 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Index Index skutočnosť skutočnosť výhľad 2001/ /2001 Stavy ošípaných ( v tis. ks) 1488, , ,7 100,7 Stavy prasníc (v tis. ks) ,0 131,8 100,0 100,6 Bravčové mäso na kosti ton ton ton x x Počiatočné zásoby ,1 105,2 Produkcia ,5 99,2 Import ,3 101,9 Zdroje s p o l u ,3 99,5 Export ,0 100,3 Domáca spotreba ,7 99,5 Výdaje spolu ,2 99,5 Konečné zásoby ,2 100,2 Kvóta jatoč. ošíp. ton ž. h. x x 100,0 Prameň: ŠÚ SR, Colné riaditeľstvo, Spotreba 2001 predbežné údaje, rok VÚEPP

23 JATOČNÉ OVCE Dlhodobá štátna podpora chovu oviec v SR sa v roku 2001 prejavila pozitívnym vývojom počtov oviec a ukazovateľov plodnosti a produkcie jatočných oviec, mlieka i vlny. - K bolo v SR 358,4 tis. ks oviec, z toho 212,6 tis. ks bahníc. - Produkcia jatočných oviec t ž. hm., ovčieho mlieka tis. l, ovčej vlny v pote 990 ton. - Predaj jatočných oviec ton ž. hm., z toho ton ž. hm. jatočných jahniat ovčieho mlieka tis. litrov a ovčej vlny v pote 628 ton. - Export 713,1 t oviec v prepočte na mäso, 376 t ovčích syrov v rámci subvenčného vývozu (subvencie v čiastke 5,0 mil. Sk) a ton ovčej vlny. - Import 49,3 ton oviec v prepočte na mäso a ton ovčej vlny. V roku 2002 v chove oviec za SR, v porovnaní s rokom 2001, predpokladáme: - Produkciu ovčieho mlieka v organizáciách zapísaných v registri fariem tis. l (+1,0%), za všetky sektory tis. l (+0,4 %), predaj ovčieho mlieka celkom tis. l (+1,0%). - Produkciu jatočných oviec t ž. hm. (+1,3 %), predaj jatočných oviec t ž. hm. (+1,5 %), z toho jatočných jahniat t ž. hm. (+2,7 %). - Produkciu vlny v organizáciách zapísaných v registri fariem 710 ton (+1,4 %), za všetky sektory ton (+1,0 %) a pretrvávajúci nezáujem o vyprodukovanú vlnu hrubšieho sortimentu chovateľmi v SR v množstve cca 800 ton. - Exportu jatočných oviec 740 t v prepočte na mäso (+3,8 %). - Export vlny cca t (+0,6 %), import vlny t (+2,0 %). - Domácu spotrebu ovčieho mäsa 0,20 kg v hodnote na kosti v prepočte na 1 obyvateľa, t.j. rovnakú ako v roku Zvýšenie ceny ovčieho mlieka, stagnáciu cien jatočných oviec a ceny vlny. - Zvýšenie poctu oviec spolu na 366,0 tis. ks (+2,1 %) a bahníc na 213,2 tis. ks (+0,3 %). 18

24 Bilancia jatočného ovčieho mäsa v roku 2000, 2001 a výhľad na rok 2002 Tab. č. 11 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Index Index skutočnosť skutočnosť výhľad 2001/ /2001 ton ton ton x x Počiatočné zásoby ,7 125,7 Produkcia ,5 101,3 Import ,0 102,0 Zdroje s p o l u ,0 102,3 Export ,7 103,8 Spotreba celkom ,3 100,9 Konečné zásoby ,7 106,5 Rozdelenie s p o l u ,0 102,3 Prameň: ŠÚ SR, Colné riaditeľstvo, Spotreba predbežné údaje, rok 2002 VÚEPP Bilancia ovčej vlny v roku 2000, 2001 a výhľad na rok 2002 Tab. č. 12 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Index Index skutočnosť skutočnosť výhľad 2001/ /2001 Stavy oviec ( v tis. ks) ,4 366,0 103,0 102,1 Stavy bahníc ( v tis. ks) 211,6 212,6 213,2 100,5 100,3 tony tony tony x x Počiatočné zásoby ,0 Domáca produkcia ,0 Import ,0 Zdroje s p o l u ,9 Export spolu ,1 Domáca spotreba ,7 Výdaje spolu ,8 Konečné zásoby ,0 Prameň: ŠÚ SR, Colné riaditeľstvo, Spotreba 2001 predbežné údaje, rok 2002 VÚEPP

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 15.05.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 15.05.2002 do: 30.04.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 240 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuálny stav poľnohospodárskej prvovýroby. Ing. Štefan Ryba, PhD. generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Stavy hovädzieho dobytka Vývoj stavov hovädzieho dobytka na Slovensku má už dlhodobo klesajúci

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Školská jedáleň materskej školy,

Podrobnejšie

Zoznam dokumentov

Zoznam dokumentov Legislatíva - Obchodné mechanizmy - licencie a zábezpeky 01-03-2010 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1298/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa na rok 2010 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, 16. septembra 2003 Číslo: 1810/2003-001 Úprava zoznamov tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze Ministerstvo hospodárstva

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9.11.2011 KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 8 9/2011 OBSAH 1. Úvod...3 2. Príjmy pripísané

Podrobnejšie

Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci "termix" (7) Zeleninový šalát s feta syrom

Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci termix (7) Zeleninový šalát s feta syrom Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, 22.1. Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci "termix" (7) Zeleninový šalát s feta syrom a olivami (7) Karfiolová s hráškom Tekvicový prívarok,

Podrobnejšie

Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc

Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc 1. Úvod Tento dokument sa zaoberá prehľadom súčasného vývoja a očakávaného strednodobého vývoja hlavných poľnohospodárskych komodít v desiatich kandidátskych krajinách SVE. 1 Prezentuje sa tu prognóza

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

266 Úradný vestník Európskej únie SK 03/zv R ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2

266 Úradný vestník Európskej únie SK 03/zv R ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2 266 Úradný vestník Európskej únie 03/zv. 3 31978R1883 5.8.1978 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kontaminacia_potraviny_Pb

Microsoft PowerPoint - Kontaminacia_potraviny_Pb Výskumný ústav potravinársky Bratislava Kontaminácia potravín v obchodnej sieti na Slovensku olovom Ing. Zuzana Zmetákov ková,, PhD. Ing. Danka Šalgovičová Bezpečnos nosť a kontrola potravín, Nitra, 2.

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok 57 31. októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1164/2014 z 31. októbra 2014,

Podrobnejšie

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z., 596/2006 Z. z., 492/2008 Z. z., 136/2010 Z. z.,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠJ Bohrova

Microsoft Word - ŠJ Bohrova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠJ Bradáčova

Microsoft Word - ŠJ Bradáčova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Všeobecne záväzné nariadenie obce SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE T r h o v ý p o r i a d o k č. 2/2017 Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach

Podrobnejšie

Výzva k súťaži

Výzva k súťaži Číslo: 107 /2014 Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky zákazka v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákov

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákov Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Ing. Peter Satko predseda predstavenstva družstva

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Všeobecne záväzné nariadenie obce HROCHOŤ o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 03/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť v zmysle ustanovenia 3 ods. 8, 7 ods.

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

Príloha k opatreniu č

Príloha k opatreniu č 1.1 Výpočet platby pre operáciu Zlepšenie starostlivosti o dojnice Výška podpory je vypočítaná na základe zníženia počtu zvierat v ustajňovacej jednotke vo voľných systémoch ustajnenia tak, aby pripadajúca

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XXV, číslo 1, apríl 2017 ISSN 1338-5151 Jatočné ošípané Situačná a výhľadová správa k 31. 12. 2016 VÚEPP MPRV SR Trenčianska

Podrobnejšie

Microsoft Word - priloha 2.doc

Microsoft Word - priloha 2.doc OBSAH prílohy č. 2 1. Hlavné charakteristiky vývoja a postavenie poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR... 2 2. Ekonomické výsledky... 5 2.1 Výsledky odvetvia podľa ekonomického poľnohospodárskeho

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2017 T r h o v ý p o r i a d o k Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 23.11.2017, uznesením č. 59/2017 Vyvesené dňa na úradnej tabuli:

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váho

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váho VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod T r h o v ý p o r i a d o k č. 3/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Priechod v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov

Podrobnejšie

vest20

vest20 VESTNÍK stva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIII 10. december 2001 Čiastka 20 O b s a h: 71. Štatút Slovenského pozemkového fondu 72. Zásady rozpisu kvót predaja jatočných býkov 73. Zásady

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kotulic_Adamisin_zbornik_vedecky seminar_vega_2010.doc

Microsoft Word - Kotulic_Adamisin_zbornik_vedecky seminar_vega_2010.doc EKONOMICKÉ PROGNÓZY ROZVOJA POĽNOHOSPODÁRSTVA SR A TENDENCIE VÝVOJA HRUBEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE ECONOMIC PROGNOSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN SR AND TENDENCIES OF GREAT AGRICULTURAL PRODUKCTION

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce BACÚCH o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č.... Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle ustanovenia 3 ods. 8, 7 ods. 1

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI TEPLIČKA NAD VÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI TEPLIČKA NAD VÁ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 8/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička

Podrobnejšie

Čiastka 68/2002

Čiastka 68/2002 Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 164/2002 Strana 1721 Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 164/2002 Z. z. CENOVÁ DOKUMENTÁCIA NA URČENIE PLATOVÉHO KOEFICIENTU PRE KRAJINY S OBŤAŽNÝMI KLIMATICKÝMI PODMIENKAMI

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 03/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 28.09.2015,

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2017 Vestník č. 1/2017

Podrobnejšie

Microsoft Word - P003_EUROFINS_ doc

Microsoft Word - P003_EUROFINS_ doc Strana 1/36 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 0 Nové Zámky, IČO: 31 39 09 Certifikačný orgán na certifikáciu produktov Kollárovo nám. 9,

Podrobnejšie

IS Cygnus - tlačová zostava

IS Cygnus - tlačová zostava JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 01.03.2019 DO 31.03.2019 Racionálna strava 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. l. zeleninová s liatym cestom a mäsom (Obsahuje: 1, 3, 7) Šisky (Obsahuje: 1, 3, 7) l. fazuľková

Podrobnejšie

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M

M E S T O  N O V É  M E S T O N A D  V Á H O M M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku september 2012 Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 23.11.2017,

Podrobnejšie

Kein Folientitel

Kein Folientitel Nespravodlivé prerozdelenie marží jedna z príčin úpadku slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva Ing. Milan Semančík predseda SPPK Medzinárodná konferencia POTRAVINY A OBCHOD 2015 / FOOD & TRADE

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Sebedín-Bečov č. 3/2017 Trhový poriadok Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie OBEC PREDAJNÁ Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná, obecpredajna@stonline.sk tel. 048/6192119, fax: 048/6192 345 V súlade s 4 ods. 3 písm. h) 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Podkonice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2017 Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice v zmysle ustanovenia 3 ods. 8,

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová , Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj

Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová , Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová 22. 1.2019, Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj 2017 1 Potravinárska komora Slovenska základné údaje

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN č o trhových miestach

Microsoft Word - VZN č o trhových miestach Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi podľa 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 178/1998Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania

Podrobnejšie

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XVII, jún 2013

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XVII, jún 2013 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XVII, jún 2013 ISSN 1338-8010 Zelenina Situačná a výhľadová správa

Podrobnejšie

Toto VZN nadobudlo právoplatnosť dňa 9

Toto VZN nadobudlo právoplatnosť dňa 9 Obecné zastupiteľstvo v Polichne podľa 6, ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 14.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 168,50 /t Včerajšie Maximum: 171,25 /t (uvádzané

Podrobnejšie

Poľnohospodárstvo...

Poľnohospodárstvo... Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku Modra- Harmónia 24.-25. mája 2017 Produktivita poľnohospodárstva SR v porovnaní s krajinami V4 a hodnotenie jej vývoja z hľadiska

Podrobnejšie

1. Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikácia

1. Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikácia 1. Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce OBEC PREDAJNÁ Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná, obecpredajna@stonline.sk tel. 048/6192119, fax: 048/6192 345 V súlade s 4 ods. 3 písm. h) 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Obec Tesárske Mlyňany v zmysle s 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č.

Obec Tesárske Mlyňany v zmysle s 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. Obec Tesárske Mlyňany v zmysle s 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 01.08.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2012 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 220 VYHLÁŠKA Ministerstva životného

Podrobnejšie

Microsoft Word - TŠV 03P BM vedierko 5 kg

Microsoft Word - TŠV 03P BM vedierko 5 kg Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Bravčová masť je jedlý živočíšny tuk, získaný škvarením tukových tkanív ( bravčovej slaniny a bravčového sádla ) suchou cestou v kotloch, určený pre priamu spotrebu,

Podrobnejšie

SÚHRN 1. Postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve SR V roku 2000 sa podiel poľnohospodárstva na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP v st

SÚHRN 1. Postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve SR V roku 2000 sa podiel poľnohospodárstva na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP v st SÚHRN 1. Postavenie poľnohospodárstva v národnom hospodárstve SR V roku 2000 sa podiel poľnohospodárstva na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP v stálych cenách) mierne zvýšil. Ovplyvnil ho hlavne pokles

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 36774669 Pekáreň Delika, 1 022,96 s DPH 4.1.2018 PhDr.PhD. Moravčíková J 23/2016 potraviny 1 / 15

Podrobnejšie

64 V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 è /2006-S

64 V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 è /2006-S 64 V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 è. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej

Podrobnejšie

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou -

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou - Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou 30. 10. 2017 Rozhovor s nutričnou terapeutkou Danou Sasákovou o nízkobielkovinovej diéte a bielkovinách. Bielkoviny Čo sú vlastne bielkoviny? Bielkoviny, hovorí

Podrobnejšie

IS Cygnus - tlačová zostava

IS Cygnus - tlačová zostava JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 1. 7. 2018 DO 31. 7. 2018 RACIONÁLNA STRAVA 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. Desiatová polievka slepačí vývar s rezancami (Obsahuje: 1, 3, 7, 9), Rezeň kežmarský (Obsahuje:

Podrobnejšie

Obec Kúty podľa 3 ods. 8 a 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorší

Obec Kúty podľa 3 ods. 8 a 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorší Obec Kúty podľa 3 ods. 8 a 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991

Podrobnejšie

VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Sekule

VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Sekule OBEC SEKULE Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 2/2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Sekule Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb Číslo : 2/2012 na trhových miestach v obc

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb Číslo : 2/2012 na trhových miestach v obc Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb Číslo : 2/2012 na trhových miestach v obci Vypracovala Helena Ševčíková VZN vyvesené na tabuli

Podrobnejšie

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m (Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách

Podrobnejšie

POPsKRMIVA

POPsKRMIVA Krmivá Úvod Krmivá predstavujú významný článok pri kontrole kontaminantov a ich možného prieniku do živých organizmov a zvierat produkujúcich potraviny. Získavanie bezpečných potravín a surovín živočíšneho

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 1/2018 Obecné zastupiteľstvo Ob

Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 1/2018 Obecné zastupiteľstvo Ob Všeobecne záväzné nariadenie Obce PONIKY o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 1/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky v zmysle ustanovenia 3 ods. 8, 7 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

biatec_apr09.indd

biatec_apr09.indd 8 ročník 17, 4/2009B I Vývoj platobnej bilancie v roku 2008 VÝVOJ NA BEŽNOM ÚČTE PLATOBNEJ BILANCIE Za január až december 2008 sa saldo bežného účtu platobnej bilancie medziročne zhoršilo o 1 108,7 mil.,

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 22.10.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 268 Z Á K O N z 1. októbra 2015, ktorým

Podrobnejšie

Microsoft Word - TŠV 05 HM voľná 15 kg

Microsoft Word - TŠV 05 HM voľná 15 kg Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Husacia masť je jedlý živočíšny tuk, získaný škvarením surových husacích tukových tkanív suchou cestou, určený pre priamu spotrebu, na tepelnú úpravu pokrmov

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2016 Vestník č.

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Obec Korňa na základe zákona 101/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona podľa 6 odst.1 zákona 369/1990 Zb.

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike Bratislava, 30. máj 2018 Obsah 1. Trendy a riziká

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovaru podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zák

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovaru podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zák VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovaru podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Názov, adresa

Podrobnejšie

OBSAH 1. Hlavné charakteristiky vývoja a postavenie poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR Ekonomické výsledky Výsledk

OBSAH 1. Hlavné charakteristiky vývoja a postavenie poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR Ekonomické výsledky Výsledk OBSAH 1. Hlavné charakteristiky vývoja a postavenie poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR... 2 2. Ekonomické výsledky... 5 2.1. Výsledky odvetvia podľa ekonomického poľnohospodárskeho účtu

Podrobnejšie

Microsoft Word - sprava-vyboru

Microsoft Word - sprava-vyboru Správa výboru Správa zo zasadnutia Cenového burzového výboru konaného 10. Januára 2011. Komentár predsedu: Trh je v súčasnosti cenovo stabilizovaný. Je veľmi otázny vývoj ceny s ohľadom na nepriaznivé

Podrobnejšie

Organizovanie FARMÁRSKYCH TRHOV, vrátane výroby a predaja zabíjačkových špecialít požiadavky z hľadiska ochrany zdravia Legislatíva: zákon č. 355/2007

Organizovanie FARMÁRSKYCH TRHOV, vrátane výroby a predaja zabíjačkových špecialít požiadavky z hľadiska ochrany zdravia Legislatíva: zákon č. 355/2007 Organizovanie FARMÁRSKYCH TRHOV, vrátane výroby a predaja zabíjačkových špecialít požiadavky z hľadiska ochrany zdravia Legislatíva: zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 04-09 Dokument na schôdzu B8-0485/08 7.0.08 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-040/08 v súlade s článkom 8 ods. 5 rokovacieho poriadku o dobrých životných

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Babinska.ppt

Microsoft PowerPoint - Babinska.ppt Vegetariánsky spôsob výživy detí - riziká a benefity MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. Fyziologický ústav Lekárska fakulta UK v Bratislave Správna výživa poskytuje v potrebnom množstve všetky živiny

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 930 final ANNEX PRÍLOHA k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parla

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 930 final ANNEX PRÍLOHA k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parla EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2019 C(2019) 930 final ANNEX PRÍLOHA k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o určenie zoznamu

Podrobnejšie

Movements_of_live_animals_sk.DOCX

Movements_of_live_animals_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN V Bruseli 27. februára 2018 OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI ZDRAVIA

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 16.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 163,75 /t Včerajšie Maximum: 167,00 /t (uvádzané

Podrobnejšie

MAT05_Návrh VZN pre predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach v MČ B-NM

MAT05_Návrh VZN pre predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach v MČ B-NM Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Materiál na rokovanie Miestnej rady dňa 28.11.2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2017, ktorým sa upravujú podmienky

Podrobnejšie

N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŠURANY č. 3/2016 O PREDAJI VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V MESTE ŠURANY Pripomie

N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŠURANY č. 3/2016 O PREDAJI VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V MESTE ŠURANY Pripomie N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŠURANY č. 3/2016 O PREDAJI VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V MESTE ŠURANY Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obec Pravenec č..../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravene

Všeobecne záväzné nariadenie obec Pravenec č..../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravene Všeobecne záväzné nariadenie obec Pravenec č..../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravenec Obec Pravenec na základe originálnej pôsobnosti podľa

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN 3 trhový poriadok.doc

Microsoft Word - VZN 3 trhový poriadok.doc Obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Kľačany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní

Podrobnejšie