17-20

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "17-20"

Prepis

1 17 Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie Podrobné plánovanie je určenie hospodárskych opatrení na obdobie platnosti plánu so zameraním na dosiahnutie cieľov hospodárenia pre: - dielce, - čiastkové plochy, - porastové skupiny - a etáže. Vykonáva sa v súlade s pokynmi na vyhotovenie plánu ktoré sú uvedené v protokole resp. jeho dodatkoch z prerokovania správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie plánu pre príslušný lesný celok a podľa postupov vykonávania hospodárskej úpravy lesov. Podkladom pre návrh podrobného plánu hospodárskych opatrení pre konkrétnu JPRL je model hospodárenia obsahujúci ciele, základný rámec a zásady hospodárenia zodpovedajúce aktuálnej kombinácii identifikátorov a zistený skutočný stav porastu. Návrh podrobného plánu hospodárskych opatrení sa pre konkrétnu JPRL vyjadrí alfanumericky v objeme [m 3 ] resp. v ploche [ha -1 ] a doplní zodpovedajúcim textom ktorý ho bližšie špecifikuje. V rámci návrhu plánu hospodárskych opatrení sa určujú úlohy: a) ťažby obnovnej, b) ťažby výchovnej, c) obnovy lesa zalesňovaním, d) výchovy lesa prečistkami, e) rozčleňovania a prerúbania hraníc, f) lesníckotechnických meliorácií g) a ochrany lesa. tab. č. x Jednotky a rozsah návrhov plánov hospodárskych opatrení v závislosti od určenej úlohy Plánovaná úloha Drevina Plocha ha -2 Objem m 3 Opakovaný zásah Ťažbová naliehavosť Hospodársky spôsob a jeho formy Dĺžka km -2 Ťažba obnovná - - Ťažba výchovná Obnova lesa zalesňovaním Výchova lesa prečistkami hraníc Rozčleňovanie a prerúbanie Lesotechnické meliorácie Ochrana lesa

2 Prirodzená obnova lesa a umelá obnova lesa sa plánuje podľa drevín v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Výchova lesa prečistkami sa plánuje v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Výchova lesa prebierkami sa plánuje v m 3 dreva od 7 cm hrúbky bez kôry podľa drevín a v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak sa výchova lesa prečistkami a výchova lesa prebierkami plánuje opakovane, uvádza sa násobná plocha ako súčet výmer plôch, na ktorých je zásah plánovaný. Obnovná ťažba sa plánuje v m 3 dreva od 7 cm hrúbky bez kôry podľa drevín a v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Lesníckotechnické meliorácie sa plánujú v merných jednotkách podľa spôsobu ich vykonania a podľa predpokladaného účinku v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Ochrana lesa sa podľa druhu opatrenia plánuje v kilometroch s presnosťou na dve desatinné miesta alebo v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Podrobné hospodársko-úpravnícke plánovanie je zamerané na JPRL (dielec, čiastková plocha, porastová skupina, etáž) a je plánované na obdobie platnosti LHP. To znamená, že zisťovanie stavu lesa, plánovanie hospodárskych opatrení, kontrola a evidencia ich plnenia prebieha v týchto jednotkách Obnovné ťažby 1. Obnovná ťažba Obnovná ťažba je každá plánovaná, úmyselná ťažba, vykonaná za účelom obnovy lesných porastov ktoré dosiahli vek začatia obnovy stanovený v súlade platnými právnymi normami a požiadavkami. Do obnovnej ťažby patrí aj predčasná obnova mladších lesných porastov, ktoré nedosiahli vek začatia obnovy, plánovaná a realizovaná len v odôvodnených prípadoch za podmienok stanovených zákonom 326//2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) 2. Ťažba Ťažba je proces zahrňujúci najmä: - vyznačovanie stromov určených na výrub (ďalej len vyznačenie ťažby ), - technologickú prípravu pracoviska, - výrub stromov - sústreďovanie dreva na odvozné miesto. 3. Ťažba sa z hľadiska príčin jej plánovania a vykonania člení na : a) Úmyselnú, vykonanú podľa lesného hospodárskeho plánu, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba, b) Mimoriadnu, vykonanú pri vyňatí alebo obmedzení využívania lesného pozemku na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa, alebo pri uplatňovaní výnimiek podľa 31 ods. 3 a 6 zákona c) Náhodnú, vykonanú ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) zákona alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch. 4. Úmyselná ťažba sa z hľadiska naliehavosti člení na 400

3 a) naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v dielcoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa, b) ostatnú. 5. Obnovná ťažba sa plánuje v m 3 dreva od 7 cm hrúbky bez kôry podľa drevín a v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. 6. Pri plánovaní obnovnej ťažby sa v pláne hospodárskych opatrení okrem číselných údajov o predpísanej ťažbe podľa jednotlivých drevín a ťažbovej plochy udávajú aj údaje: - ťažbová naliehavosť - obnovná doba, - obnovné zastúpenie drevín, - hospodársky spôsob a jeho forma. - šírka obnovných rubov, - počet zakladaných obnovných rubov, - vzdialenosť obnovných rubov, - smer postupu obnovy, 7. Určenie výšky obnovnej ťažby v hospodárskych lesoch Pri návrhu obnovnej ťažby v konkrétnej JPRL je potrebné zohľadniť hlavne: - príslušnosť k modelu hospodárenia, - hospodársky stav, - zdravotný stav, - potencionálne ohrozenie škodlivými činiteľmi, - navrhovaný hospodársky spôsob a jeho formy - požiadavky protokolu. Pre určenie výšky návrhu obnovnej ťažby (objem [m 3 ] a plocha [ha -1 ]) v konkrétnej JPRL sú najdôležitejšie tieto údaje: - vek, - zakmenenie porastu, - rubná zrelosť, - obnovná doba - doteraz uplatňovaný hospodársky spôsob a jeho formy, - štádium obnovnej rozpracovanosti (zostatková OD) - stav prirodzenej obnovy, - zastúpenie drevín, - očakávané možnosti prirodzenej obnovy, - a pod. Pokiaľ pôjde v návrhu o určenie dĺžky obnovnej doby a formy hospodárskeho spôsobu, ako aj počet obnovných prvkov a smer postupu obnovy, je nevyhnutné prihliadať najmä na: - stupeň ohrozenia. - fenotypovú kategóriu, - funkčný typ, - stupeň ochrany prírody - terénny typ, - a pod. Pri definitívnom návrhu výšky obnovnej ťažby sa podľa okolností prihliada aj na požiadavky koncentrácie a cykličnosti ťažieb, mieru sprístupnenosti lesných porastov, možnosť ovplyvnenia susedných obhospodarovateľov a pod. Pri určení dĺžky obnovnej doby pre konkrétnu JPRL sa vychádza z: 401

4 - jej skutočného stavu, - z dĺžky obnovnej doby stanovenej zodpovedajúcim modelom hospodárenia, - obnovnej rozpracovanosti, Obnovná doba stanovená modelom hospodárenia sa v odôvodnených prípadoch, zohľadňujúcich skutočný stav resp. predpokladaný vývoj obnovovanej JPRL, môže primerane skrátiť resp. predlžiť. Obnovná doba v lese vekových stupňov pri podrastovom, prípadne holorubnom hospodárskom spôsobe v kategórii hospodárskych lesov a v tých lesoch osobitného určenia a ochranných lesoch, kde aj obmedzené využívanie produkčnej funkcie nie je v rozpore s ich určením, sa uplatňuje obnovná doba 10, 20, 30, 40 a 50 rokov. Obnovná doba nepretržitá sa uplatňuje hlavne pri výberkovom hospodárskom spôsobe. V označení spôsobu obhospodarovania sa v týchto porastoch uvádza písmeno "v" a obnovná doba sa uvádza hodnotou 99. Pre dosiahnutie hrúbkovej, výškovej a vekovej diferenciácie v lesoch osobitného určenia a v časti ochranných lesov, kde je možné, i keď obmedzené využívanie produkčnej funkcie sa uplatňuje dlhá obnovná doba: 60, 70, 80 a 90 rokov. V týchto porastoch sa uplatnia najjemnejšie ruby maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu. V kategórii lesov osobitného určenia a v ochranných lesoch s výrazne obmedzeným využívaním produkčnej funkcie sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob s veľmi dlhou obnovnou dobou, ktorá sa v určitých prípadoch môže sa blížiť nepretržitej. Táto obnovná doba sa označuje hodnotou 99 a v označení spôsobu obhospodarovania sa v tomto prípade nesmie uvádzať "v". Porasty s týmto označením sa nezaraďujú do výpočtu ťažbových ukazovateľov. Prípadný predpis ťažby, v súlade so základnými rozhodnutiami sa v nich navrhne na základe posúdenia stavu konkrétnej JPRL. V týchto prípadoch sa v kolónke rubnej doby uvádza vek fyzickej zrelosti (dožitia) porastu.. Obnovné zastúpenie drevín je potrebné v jednotlivých porastoch na základe zastúpenia lesných typov a zisteného stavu lesa primerane modifikoval. Pri formulácii textu plánovaných hospodárskych opatrení sa použijú v zásade výrazy uvedené v návrhu pre kódovanie opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení s využitím doplnkov textu ktoré zohľadňujú špecifiká ktoré nie je možné definovať s využitím kódov. Plánovaná výška obnovnej ťažby musí byť v súlade s navrhnutou formou hospodárskeho spôsobu, tvarom a veľkosťou rubu a počtom obnovných prvkov. Zákres navrhnutej obnovnej ťažby sa zaznačí dohovoreným spôsobom do pracovnej schematickej ťažbovej mapy s využitím značiek obnovných rubov a ich tvarov pre ťažbovú mapu 8. Určenie výšky obnovnej ťažby v lesoch osobitného určenia Pri návrhu výšky obnovnej ťažby v JPRL kategórie lesa osobitného určenia sa postupuje obdobne ako v lesoch hospodárskych, pričom navrhnutý hospodársky spôsob resp. jeho formy sú volené tak, aby sa zabezpečilo plnenie ostatných funkcií lesa. 9. Určenie výšky obnovnej ťažby v ochranných lesoch Výška obnovnej ťažby v JPRL kategórie lesov ochranných sa určí s ohľadom na biologické podmienky porastov a požiadavky plnenia ochranných funkcií, pričom treba prihliadať najmä na vek fyzickej zrelosti. 402

5 10. Rámcová obnovná doba Obnovná doba pre jednotlivé modely hospodárenia sa stanoví ako rámcová obnovná doba v rámcovom plánovaní. 11. Obnovná doba pre konkrétnu JPRL Východiskami pre stanovenie obnovnej doby pre konkrétnu JPRL je: - rámcová obnovná doba stanovená príslušným modelom hospodárenia - skutočný stav porastu, - stupeň rozpracovanosti obnovou. Výsledná hodnota obnovnej doby JPRL predstavuje zvyškovú obnovnú dobu, ktorá vyjadruje počet rokov za ktoré sa obnova v JPRL ukončí. Modelom hospodárenia rámcovo doporučenú obnovnú dobu môže vyhotovovateľ LHP zmeniť resp. upraviť tak, aby zodpovedala skutočnému stavu a potrebám porastu konkrétnej JPRL. Uvádza pri všetkých kategóriách, tvaroch lesa a spôsoboch obhospodarovania (včítane porastov zaradených na prevod, výberkových porastov a rýchlorastúcich drevín). Obnovná doba v lese vekových stupňov pri podrastovom, prípadne holorubnom hospodárskom spôsobe v kategórii hospodárskych lesov a v tých lesoch osobitného určenia a ochranných lesoch, kde využívanie produkcie nie je v rozpore s ich určením, sa uplatňuje obnovná doba 10, 20, 30, 40 a 50 rokov. Obnovná doba nepretržitá sa uplatňuje zásadne pri výberkovom hospodárskom spôsobe. V označení spôsobu obhospodarovania sa v týchto porastoch uvádza písmeno "v" a obnovná doba sa uvádza hodnotou 99. Pre dosiahnutie hrúbkovej, výškovej a vekovej diferenciácie v lesoch osobitného určenia a v časti ochranných lesov, kde je možné, i keď obmedzené využívanie produkcie sa uplatňuje dlhá obnovná doba: 60, 70, 80 a 90 rokov. V týchto porastoch sa uplatnia najjemnejšie ruby maloplošného podrastového spôsobu. V kategórii lesov osobitného určenia a v ochranných lesoch s výrazne obmedzeným využívaním produkcie sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob s veľmi dlhou obnovnou dobou, ktorá prekračuje 90 rokov a v určitých prípadoch môže sa blížiť nepretržitej. Táto obnovná doba sa označuje hodnotou 99 a v označení spôsobu obhospodarovania sa v tomto prípade nesmie uvádzať "v". Porasty s týmto označením sa nezaraďujú do výpočtu ťažbových ukazovateľov. Prípadný predpis ťažby, v súlade so základnými rozhodnutiami sa v nich navrhne na základe posúdenia stavu konkrétnej JPRL. V týchto prípadoch sa v kolónke rubnej doby uvádza vek fyzickej zrelosti ( dožitia) porastu. 12. Obnovné drevinové zloženie V modeloch hospodárenia je obnovné drevinové zloženie určené ako rámcové drevinové obnovné zloženie. Pre stanovenie obnovného drevinového zloženia v konkrétnej JPRL je treba zohľadniť: - rámcové obnovné drevinové zloženie - skutočný stav porastu, - možnosť dosiahnutia prirodzenej obnovy, - reálnosť dodržania obnovného drevinového zloženia s ohľadom na stav porastu, zastúpenie drevín a možnosti prirodzenej obnovy. 403

6 13. Hospodárske spôsoby a ich formy Hospodárske spôsoby a ich formy ktoré sa v lese môžu uplatňovať sú stanovená zákonom a vyhláškou. Východiskom stanovenia formy hospodárskeho spôsobu pre konkrétnu JPRL je zodpovedajúci model hospodárenia v ktorom je ako rámec, pre plošne vymedzený súbor porastov s rovnakou kombináciou identifikátorov v rámci jednej lesnej oblasti, doporučená v zásade jedna forma hospodárskeho spôsobu. Modelom hospodárenia doporučenú formu hospodárskeho spôsobu môže vyhotovovateľ LHP zmeniť resp. upraviť tak, aby zodpovedala skutočnému stavu porastu konkrétnej JPRL. Hospodársky spôsob v zásade predstavuje kontinuálne, jednotným princípom vykonávaný sled hospodárskych opatrení, od vzniku porastu až do jeho opätovnej reprodukcie. S ohľadom na túto skutočnosť nie je účelné, pri plánovaní hospodárskeho spôsobu v JPRL v rámci obnovnej doby, len ak to nevyžaduje skutočný stav porastu, tento meniť. Pri návrhu formy hospodárskeho spôsobu je možné pri podrobnom plánovaní použiť jemnejšiu (intenzívnejšiu) formu hospodárskeho spôsobu ako je stanovená modelom v rámcovom plánovaní. Pri použití extenzívnejšej ( hrubšej ) formy hospodárskeho spôsobu v pláne hospodárskych opatrení ako je stanovená modelom hospodárenia sa odporúča ku konaniu o schválení LHP vyhotoviť zoznam takýchto JPRL s odôvodnením použitia tejto formy hospodárskeho spôsobu. 14. Návrh obnovnej ťažby z časového hľadiska Obnovná ťažba sa v JPRL navrhne ako úmyselná ťažba v porastoch, ktoré dosiali vek začatia obnovy vypočítaný podľa vzorca pri stanovenej OD pri nepretržitej OD V ZO = RD ½ OD V ZO = RD/2 V ZO - vek začatia obnovy, RD - rubná doba, OD - obnovná doba. 15. Návrh predčasnej obnovnej ťažby V porastoch mladších ako V ZO, ktoré ešte nedosiahli vek začatia obnovy, sa obnovná úmyselná ťažba navrhne len ak si to vyžaduje ich skutočný stav a ich predčasnou obnovou sa zabezpečí vyššia a kvalitnejšia produkcia odpovedajúca stanovišťu, napr. : - v zdravotne poškodených lesných porastoch, - v lesných porastoch, v ktorých skutočný prírastok výrazne poklesol pod možný prírastok stanovišťa, - v preriedených alebo zaburinených lesných porastoch, v ktorých zanikla možnosť prirodzenej obnovy, - pri premenách lesa, a po ťažbovom zásahu vznikne skutočná holina vyžadujúca zalesnenie. 16. Plánovanie rekonštrukcie lesa 404

7 Rekonštrukcia lesa sa plánuje v lesných porastoch resp. ich častiach: - zdravotne poškodených, - s výrazným poklesom skutočného prírastku, - preriedených a zaburinených, v ktorých zanikli podmienky na prirodzenú obnovu, - nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných v génových základniach, - s plánovaným prevodom, - s plánovanou premenou. Pri rekonštrukcii lesa sa použijú formy hospodárskych spôsobov a obnovné ruby a ich kombinácie so zámerom dosiahnutia štruktúry v rámci obnovy lesného porastu zodpovedajúcej stanovištným podmienkam a cieľom hospodárenia. Holorubný hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe lesného hospodárskeho plánu, ak obnovu lesa nemožno dosiahnuť inými spôsobmi pri rekonštrukcii lesa. Pri rekonštrukcii lesa sa hospodárske spôsoby a ich formy uplatňujú primerane. Rekonštrukcia lesa ako obnovný postup sa neuplatňuje v porastoch vyhlásených za ochranné lesy, v ktorých skutočný prírastok výrazne poklesol pod možný prírastok stanovišťa. Z vyššie uvedených podmienok zákona a vyhlášky dotýkajúcich sa plánovania a realizácie rekonštrukcie lesa vyplýva, že: - formy podrastového hospodárskeho spôsobu sa plánujú v zásade len na častiach dielcov, ktorých stav nezodpovedá podmienkam uplatnenia rekonštrukcie. - v dielcoch resp. na ich častiach sa návrh rekonštrukcie lesa neplánuje s využitím foriem výberkového a účelového hospodárskeho spôsobu. - rekonštrukcia lesa ako obnovný postup sa neuplatňuje v lesných porastoch vyhlásených za ochranné lesy, v ktorých skutočný prírastok výrazne poklesol pod možný prírastok stanovišťa. Podrastovým hospodárskym spôsobom je možné v zásade predčasne obnovovať rekonštruovať najmä zdravotne poškodené porasty ktoré nestratili schopnosť prirodzene sa obnovovať stanovištne vhodnými drevinami. 17. Výška obnovnej ťažby v JPRL Výška obnovnej ťažby v JPRL sa určí ako induktívna ťažba, zohľadňujúca skutočné potreby lesného porastu s prihliadnutím na : - skutočný stav porastu - dodržanie formy hospodárskeho spôsobu, - dodržanie dĺžky obnovnej doby, - reálnosti opakovateľnosti zásahov s ohľadom na reálnosť zabezpečenia mladých lesných porastov na odkrytých plochách po predchádzajúcej vykonanej ťažbe. 18. Návrh počtu obnovných rubov Návrh počtu obnovných rubov /východísk obnovy v JPRL je limitovaný a závisí hlavne od: - obnovnej doby, - plánovanej formy hospodárskeho spôsobu, - dodržania zákonom stanovenej najmenšej prípustnej vzdialenosti susedných obnovných rubov resp. ich vzdialenosti od plochy s nezabezpečeným lesným porastom. - existencie a stavu následného porastu / prirodzeného zmladenia vo vzťahu k: «zastúpeniu drevín cieľového drevinového zloženia, «jej plošnému rozsahu a rozmiestneniu (skutočné zakmenenie), 405

8 «jej veku a výšky «predpokladanému rozsahu zachovania/zničenia pri realizácii obnovy materského porastu 19. Odstupová vzdialenosť medzi zakladanými obnovnými rubmi Odstupová vzdialenosť medzi obnovnými rubmi sa určuje na začiatku obnovy JPRL a návrh je limitovaný a závisí hlavne od: - plánovanej formy hospodárskeho spôsobu, - obnovnej doby, - dodržania zákonom stanovenej najmenšej prípustnej vzdialenosti susedných obnovných rubov resp. ich vzdialenosti od plochy s nezabezpečeným lesným porastom. - skutočného stavu porastu s ohľadom na pripravenosť na obnovu, - existencie a stavu následného porastu / prirodzeného zmladenia vo vzťahu k dynamike jeho vývoja Najmenšia prípustná vzdialenosť susedných obnovných rubov, ako aj ich vzdialenosť od plochy s lesným porastom nezabezpečeným nesmie byť menšia ako ich šírka, bez ohľadu na vlastnícku hranicu. Pri podrastovom hospodárskom spôsobe táto podmienka neplatí, ak obnovným rubom nedôjde k poklesu zakmenenia obnovovaného lesného porastu pod polovicu plného zakmenenia. Plánovať obnovu JPRL s využitím najmenšej prípustnej odstupovej vzdialenosti obnovných rubov je prípustné len v odôvodnených prípadoch plánovania hlavne naliehavej ťažby (obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa), nakoľko týmto spôsobom sa zásadne skracuje obnovná doba, ako významný prvok časovej úpravy lesa, v dôsledku čoho vznikajú prevažne rovnoveké porasty. 20. Smer postupu obnovy Smer postupu obnovy (priraďovania obnovných rubov) sa volí hlavne proti nebezpečnému vetru alebo proti svetlu. Ak v JPRL na stanovenie smeru postupu obnovy spolupôsobí viac nebezpečných faktorov, pri konečnom rozhodnutí sa uprednostňuje ten smer postupu obnovy, ktorým by sa zabránilo tomu poškodeniu, ktoré je nebezpečnejšie. 21. Šírka a plocha obnovného rubu Šírka a plocha plánovaného obnovného rubu musí zodpovedať kritériám stanovených pre použité formy hospodárskych spôsobov v zákone a vyhláške a ekologickým nárokom drevín navrhnutých na obnovu. Pri použití maloplošnej formy hospodárskeho spôsobu podrastového a holorubného nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako tri hektáre a jeho šírka nesmie presiahnuť dvojnásobok priemernej výšky obnovovaného lesného porastu. Pri veľkoplošnej forme hospodárskeho spôsobu podrastového a holorubného nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako päť hektárov pričom jeho šírka nie je limitovaná. V prípade obnovy jedného dielca s výmerou väčšou ako päť hektárov nesmie presiahnuť sedem a pol hektára. Pri posudzovaní plánovanej šírky rubu či ide o maloplošný resp. veľkoplošný rub, je upresnené ktorý rozmer rubu pri rôznych geometrických tvaroch sa považuje za jeho šírku. Šírka pri ruboch tvaru trojuholníka je vzdialenosť medzi najdlhšou stranou trojuholníka a protiľahlým vrcholom na kolmici spustenej na najdlhšiu stranu z protiľahlého vrcholu trojuholníka. U rubov tvaru pretiahleho rovnoramenného trojuholníka resp. klina a rubov podobných tvarov, ak ich 406

9 výška je minimálne dvojnásobok základne, je prípustné za šírku rubu považovať ich základňu. Šírka rubu pri ruboch tvaru lichobežníka je vzdialenosť medzi najdlhšou stranou lichobežníka a protiľahlým vrcholom lichobežníka na kolmici z tohto vrcholu na najdlhšiu stranu lichobežníka. Pri nepravidelných tvaroch rubu je šírka rubu najväčšia súvislá vzdialenosť dvoch bodov jeho obrazca na kolmici vedenej týmito bodmi na spojnicu najvzdialenejších bodov obrazca. 22. Výpočet výšky obnovnej ťažby a) Výpočet obnovnej ťažby na obnovnom rube/východisku obnovy s priemerným zakmenením Skutočná ťažba na východisku sa vypočíta tak, že zmeraná plocha východiska obnovy sa prenásobí priemernou hektárovou zásobou porastu. Príklad: Ťo v = Pv Zas pr.ha -1 (1) Ťo v ťažba obnovná na východisku Zas pr.ha -1 zásoba porastu priemerná 200 m 3 P v plocha východiska 1.30 ha Potom ťažba na východisku podľa priemerného zakmenenia bude: Ťo v = Pv Zas pr.ha -1 Ťo v = 1,3 200 Ťo v = 260 m 3 b) Výpočet obnovnej ťažby pri umiestnení obnovného rubu/východiska obnovy na plochách s odlišným zakmenením ako priemerné zakmenenie JPRL resp. etáže, v ktorej sa ťažba vykonáva Pri umiestňovaní východísk/obnovných rubov na miesta s odlišným zakmenením oproti priemernému zakmeneniu uvedenému za JPRL, resp. etáž, je treba úmerne znížiť resp. zvýšiť návrh ťažby na východisku podľa toho či je na zasahovanom východisku obnovy zakmenenie nižšie alebo vyššie ako priemerné zakmenenie uvedené za JPRL resp. etáž. Ak je zakmenenie na východisku nižšie ako priemerné potom je zásoba resp. ťažba pri vyrúbaní celej zásoby na východisku nižšia ako na inej rovnakej ploche so zakmenením zodpovedajúcim priemernému zakmeneniu za JPRL. Skutočná výška ťažby sa vypočíta tak, že ťažba vypočítaná z priemernej hektárovej zásoby sa prenásobí koeficientom zakmenenia vypočítaným ako podiel skutočného zakmenenia na východisku obnovy a priemerného zakmenenia udávaného za JPRL resp. etáž. Príklad: Ťo v ťažba obnovná na východisku 407

10 Zas pr.ha -1 zásoba porastu priemerná 200 m 3 P v plocha východiska 1.30 ha Zak pr zakmenenie porastu priemerné 0.9 Zak v zakmenenie na východisku 0.6 Potom ťažba na východisku podľa priemerného zakmenenia bude: Ťo v = P v Zas pr.ha -1 (1) Ťo v = 1, Ťo v = 260 m 3 Tento objem ťažby sa ďalej prenásobí/redukuje koeficientom zakmenenia vypočítaným ako podiel zakmenenia na východisku a zakmenenia porastu priemerného uvádzaného za JPRL resp. etáž. Skutočný objem ťažby na východisku potom bude: Ťo sk v = Zas pr.ha -1 P v Koefzak (2) Zak Koefzak = Zak v pr (3) Ťo sk v Zas pr.ha -1 P v Koefzak Zak v Zak pr ťažba skutočná na východisku, zásoba priemerná na hektár, plocha východiska, koeficient rozdielu zakmenenia porastu a zakmenenia na východiskách zakmenenie na východisku, zakmenenie priemerné za JPRL resp. etáž. 0,6 Koefzak = 0,9 Koefzak = Ťo sk v = Ťo sk v = Ťo sk v = 173 m 3 Na východisku so zakmenením 0.6 sa vyťaží 173 m3, kým pri výpočte ťažby s použitím priemerného zakmenenia udávaného za celú JPRL resp. etáž je vypočítaná ťažba 260 m3. V prípade, ak je zakmenenie na východisku vyššie ako je uvedené priemerné zakmenenie za celú JPRL resp. etáž je zásoba a aj ťažba pri vyrúbaní vyššia ako na ploche so zakmenením odpovedajúcim priemernému zakmeneniu udávanému za JPRL resp. etáž. Pri plánovaní clonných obnovných rubov je uvedený postup potrebné použiť primerane vo vzťahu k potrebnej intenzite zásahu a s ohľadom na stav porastu a obnovný cieľ. 408

11 23. Ťažbová plocha Ťažbová plocha za JPRL (Ťp) resp. za etáž sa vypočíta ako súčet ťažbových plôch vypočítaných za jednotlivé (Ťp dr 1 n ) Ťp = Ťp... Ťp dr1 + Ťpdr2 + Ťažbová plocha sa v zásade vypočíta ako podiel navrhovanej ťažby (To dr ) a zásoby príslušnej etáže na hektár (Zás dr.ha -1 )vynásobený koeficientom zastúpenia v poraste (Zast dr ). drn Ťp dr Ťodr Zast = Zás. ha dr dr 1 Výpočet ťažbovej plochy v JPRL sa vykonáva výpočtom samostatne za každú drevinu (Ťp dr ). Výpočet možno vykonať viacerými spôsobmi: Ťo dr Pl1. et Zast Ťp dr = Zas dr dr (4) Ťodr Zast Ťp dr = 1 Zas. ha dr dr (5) Pl et plocha príslušnej etáže Ťp dr ťažbová plocha Ťo dr ťažba obnovná v príslušnej etáži Zast dr zastúpenie (vyjadrené koeficientom, kde 100 % znamená.1,00 ) Zas dr zásoba Zas dr.ha -1 zásoba na hektár príslušnej etáže Výpočet ťažbovej plochy jednotlivých drevín: Podľa vzorca (4) ,41 0,85 BK Ťp dr = ,41 0,09 HB Ťp dr = ,41 0,05 DB Ťp dr = ,41 0,01 JM Ťp dr = 16 = 4,10 ha = 0,44 ha = 0,24 ha = 0,04 ha 409

12 Podľa vzorca (5) ,85 BK Ťp dr = ,09 HB Ťp dr = ,05 DB Ťp dr = ,01 JM Ťp dr = 2 = 4,11 ha = 0,43 ha = 0,24 ha = 0,05 ha Rozdiel v jednotlivých výsledkoch výpočtu ťažbových plôch drevín je spôsobený zaokrúhľovaním zásoby na hektár pre drevinu vo vzorci (5). Presnejší výpočet je preto z ťažby a celkovej zásoby, plochy etáže a zastúpenia. Pri výpočte ťažbovej plochy postupom, keď sa nezohľadňuje zastúpenie príslušnej /zásoba príslušnej na 1 ha (vzorec (6)) sa dosiahnu nasledovné výsledky: Ťodr Ťp dr = 1 Zas. ha por (6) 1725 BK Ťp dr = = 4,31 ha HB Ťp dr = = 0,28 ha DB Ťp dr = 400 = 0,21 ha 10 JM Ťp dr = 400 = 0,03 ha 410

13 Drevina Zastúpenie Zásoba ha -1 Zásoba spolu Ťažba Tab.č.1 Ťažbová plocha podľa vzorca (4) (5) (6) Zast dr Zas dr.ha -1 Zás dr Ťo dr Ťp % koeficient m 3 ha BK 85 0, ,10 4,11 4,31 HB 9 0, ,44 0,43 0,28 DB 5 0, ,24 0,24 0,21 JM 1 0, ,04 0,05 0,03 Spolu 100 1, ,82 4,83 4,83 Z uvedených výsledkov v tab. 1. je zrejmé, že pri výpočte ťažbovej plochy podľa drevín je podstatný rozdiel v ťažbových plochách pri drevinách s rozdielnou hektárovou zásobou (pri plnom zakmenení). V uvedenom prípade pri drevine hrab a buk. Z týchto dôvodov je potrebné vykonávať výpočet ťažbových plôch pri plánovaní obnovnej ťažby v LHP, ako aj pri výpočte ťažbových plôch po vykonaní (náhodných) ťažieb lesnou prevádzkou podľa drevín. Pri vyťažení, ktorá nie je v LHP, treba vypočítať ťažbovú plochu podľa príbuznej ku ktorej sa pri tvorbe LHP priradila, resp. hlavnej drevine. Pre názornejšiu ilustráciu sa uvádza ďalší príklad, v ktorom sa prejaví výpočet ťažbových plôch výraznejšie a to najmä pri zmenenej intenzite ťažbového zásahu podľa jednotlivých drevín. Príklad: Základné údaje o poraste: Drevina Zastúpenie Zásoba Zásoba drevín na 1 ha spolu % m 3 Ťažba DB BK HB CR Spolu Spôsob výpočtu sa vykoná tými istými spôsobmi ako v predchádzajúcom príklade ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 v stĺpcoch 7,8,a 9 pod označením "Ťažbová plocha podľa vzorca (4) (5) (6). Uskutoční sa však ešte jeden výpočet, ktorý je v tab. č. 2 uvedený v stĺpcoch 10 a 11. Tento výpočet ťažbovej plochy sa vykonal pre zmenenú intenzitu zásahu po jednotlivých drevinách pri dodržaní toho istého celkového objemu ťažby za JPRL. Aby bol názorne prezentovaný význam výpočtu ťažbových plôch po drevinách, uvedené sú výsledky výpočtu pri zmene intenzity zásahu niektorej, pri zachovaní celkovej výšky ťažby. 411

14 Všetky údaje ostávajú nezmenené, len intenzita zásahu pri niektorých drevinách sa zmenila. Ťažba po drevinách v zmenenom objeme/intenzite je nasledovná: DB 729 m 3 BK 280 m 3 HB 489 m 3 CR 102 m 3 Tab.č.2. Drevin a Zastúpeni e Zásoba na 1 ha Zásoba spolu Ťažba Ťažbová plocha podľa vzorca (4) (5) (6) Zmena int. ťažby Ťažbová plocha podľa vzorca (5) (6) Zast dr Zas dr.ha -1 Zas dr Ťo dr i 1 Ťp Ťodr i 2 Ťp % m 3 m ha 3 ha Db ,62 3,62 3, ,64 2,79 Bk ,79 0,79 1, ,79 1,07 HB ,49 1,50 1, ,73 1,87 CR ,24 0,24 0, ,45 0,39 Spolu ,14 6,15 6, ,61 6, V tabuľke 2. uvedené predtlače stĺpcov údajov ťažbových plôch sú podľa označení použitých vzorcov pre výpočet ťažbovej plochy. V stĺpci (7) podľa vzorca (5), teda po drevinách so zohľadnením zásoby na hektár konkrétnej, a obdobne pri zmene intenzity ťažby v stĺpci (10), v oboch prípadoch s dodržaním celkovej výšky ťažby v JPRL. V stĺpci (8) podľa vzorca (6) podľa drevín, bez zohľadnenia hektárových zásob jednotlivých drevín, teda s použitím priemernej zásoby porastu na hektár a obdobne pri zmene intenzity ťažby v stĺpci (11) v oboch prípadoch s dodržaním celkovej výšky ťažby v JPRL. V príklade v stĺpci (10) sa významne zmení aj celková výmera ťažbovej plochy za JPRL čo názorne demonštruje opodstatnenosť výpočtu ťažbovej plochy po drevinách s uplatnením ich hektárových zásob. Zásadný význam týmto spôsobom uskutočneného výpočtu ťažbovej plochy spočíva aj v presnejšom, reálnom určení rozsahu nových úloh zalesňovania. Ešte výraznejšie sa prejaví rozdiel vo vypočítanej ťažbovej ploche, ak sa do ťažby predpísal väčší objem hrabu z dôvodu eliminácie nežiaduceho zmladenia v následnom poraste. Potom ťažbová plocha vypočítaná z priemernej hektárovej zásoby porastu podľa vzorca (6) bude: Ťo Ťp dr = 1 Zas. ha por 489 Ťp dr = = 1, Ak sa ťažbová plocha vypočíta podľa vzorca (5) s uplatnením zásoby na ha príslušnej, potom pre drevinu hrab, ktorá je navrhnutá celá do ťažby ťažbová plocha bude: 412

15 Ťodr Zast Ťp dr = 1 Zas. ha dr dr 489 0,24 Ťp = = 2, Plánovanie obnovnej ťažby s vyrúbaním hornej etáže spolu s dolnou etážou V prípade, ak sa pri obnovnej ťažbe plánuje aj vyrúbanie druhej etáže, resp. jej časti, zakóduje sa takýto zásah nasledovne : - kód plánovaného obnovného rubu sa uvedie v prvej etáži, - v druhej etáži sa kód obnovného rubu neuvádza, ale tento zásah sa zakóduje v prvej etáži kódom hor. et. rúbať s dol. et.. Týmto spôsobom je pre danú plochu jednoznačne stanovený jeden obnovný rub príslušnej formy hospodárskeho spôsobu, to znamená spoločný pre obidve popísané etáže Plánovanie obnovnej ťažby s vyrúbaním dolnej etáže Ak sa plánuje v rubnom poraste z dôvodu zabezpečenia podmienok pre vznik prirodzenej obnovy len ťažba v dolnej etáži za účelom jej odstránenie ako odrastenej a neperspektívnej etáže ktorá netvorí základ následného porastu, kód obnovného rubu sa uvádza v prvej etáži (vo vzťahu k hospodárskemu spôsobu a jeho formy a tým k následnej obnovnej ťažbe), t. j. v materskom poraste (jedná sa najmä o šírku rubu, ktorá sa odvodzuje od strednej výšky prvej etáže). V rubnom poraste sa ťažba len v dolnej etáži v zásade plánuje za účelom jej odstránenie ako odrastenej a neperspektívnej etáže ktorá netvorí základ následného porastu z dôvodu prípravy porastu na zabezpečenie priaznivých podmienok pre vznik prirodzenej obnovy. Z dôvodu že šírka obnovného rubu sa pre dielec odvodzuje od strednej výšky prvej etáže/materského porastu kód obnovného rubu uplatňovaného na ťažbu druhej etáži sa uvádza v prvej etáži. V oboch prípadoch rúbania druhej etáže sa predpis ťažby zaradí do obnovnej ťažby aj keď jej vek nedosahuje vek začatia obnovy. Objem ťažby, ak druhá etáž má už zásobu a ťažbová plocha sa zapíšu do druhej etáže a veľkosť obnovných prvkov (max. šírka) sa v oboch prípadoch vzťahujú k priemernej výške materského porastu, za ktorý sa vždy považuje prvá etáž. Plocha na zalesnenie sa určí z výmery redukovanej holiny po ťažbe v oboch etážach a uvedie sa zásadne do prvej etáže spolu za obe etáže a to aj vtedy, ak sa rúbe len v druhej etáži. Obnovná ťažba v druhej etáži sa predpisuje hlavne v týchto prípadoch: - druhá etáž je tvorená nesúvislými hlúčikmi, resp. jednotlivo prevažne listnatých drevín, ktoré po vyrúbaní materského porastu nedávajú záruku, že sa z nich vytvorí súvislý zapojený následný porast primeranej kvality - terénne podmienky pri danej výške druhej etáže neposkytujú záruku, že po ťažbe prvej etáže nedôjde k jej výraznému poškodeniu, - druhá etáž predstavuje len výplň materského porastu, lebo je tvorená drevinami menšieho hospodárskeho (ekonomického) významu ako prvá etáž a preto je záujem uprednostniť prirodzenú obnovu drevín prvej etáže (napr. dub pred hrabom a pod) Obnovná ťažba len v druhej etáži sa naplánuje v prípade, keď prvá etáž má nízke zakmenenie (0,5 413

16 a menej, pri jedli 0,7 a menej) a pre vznik prirodzenej obnovy nie je žiadúce ďalšie presvetlenie v priebehu platnosti LHP. Do ťažby sa druhá etáž nepredpíše v prípadoch ak je predpoklad, že po ťažbe v prvej etáži splní úlohu následného porastu. Jedná sa hlavne o tieto prípady : - prirodzené zmladenie, alebo podsadba do výšky 0,5 metra - súvislé skupiny vyššieho zmladenia, ktoré je možné bez významnejších strát s využitím šetrnej technológie uvoľniť, najmä v dobre prístupných porastoch v blízkosti približovacích liniek, - jednotlivo rastúce ihličnaté stromy, ktoré sú schopné samostatnej existencie ako výstavky, - jednotlivo rastúce listnaté stromy, ak je žiadúce významne meniť druhovú skladbu následného porastu a tieto sú v cieľovom zložení (napr. buk v čistej hrabine, alebo smrečine a pod.) 25. Naliehavosť úmyselnej ťažby Z hľadiska naliehavosti sa obnovná úmyselná ťažba sa člení na dva stupne nasledovne: prvý stupeň - ťažba naliehavá, druhý stupeň - ťažba ostatná, Do prvého stupňa ťažbovej naliehavosti sa v predpisoch obnovných ťažieb zaradí: - obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia, - obnovná ťažba v zdravotne poškodených lesných porastoch, - obnovná ťažba v lesných porastoch, v ktorých skutočný prírastok výrazne poklesol pod možný prírastok stanovišťa, - obnovná ťažba v preriedených alebo zaburinených lesných porastoch, v ktorých zanikla možnosť prirodzenej obnovy, - prevod, - premena Do druhého stupňa ťažbovej naliehavosti sa v predpisoch obnovných ťažieb zaradia všetky ostatné ťažby Pri plánovaní výchovných ťažieb v JPRL s vekom do 50 rokov sa v prvý stupeň naliehavosti neuvádza 26. Text plánu hospodárskych opatrení Do textu plánu hospodárskych opatrení pre G: Obnova sa s využitím príslušných kódov z kódovacieho kľúča opisu porastov zakódujú najmä: - navrhnuté formy hosp. spôsobu, - šírka obnovných rubov, - počet založených východísk, - smer postup obnovy, - počet zásahov v desaťročí, - resp. ďalšie údaje spresňujúce spôsob obnovy, ktoré sú v kódovacom kľúči zápisníka opisu porastov a plánu hosp. opatrení. Nevyhnutné špecifické opatrenia a zásahy, ktoré nie sú zadefinované v kódovacom kľúči sa uvedú v doplnku k obnove Výchovné ťažby 414

17 1. Výchova lesa Výchova lesa je hospodárenie v lesných porastoch predrubného veku, ktoré nedosiahli vek začatia obnovy, zamerané na zlepšenie ich vývoja, druhovej a priestorovej štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti a kvality. V pr < V zo V pr V zo vek porastu vek začatia obnovy Výchova lesa prečistkami a prebierkami sa vykonáva v rozsahu odporučenom lesným hospodárskym plánom alebo podľa návrhu odborného lesného hospodára tak, aby sa dosiahol účel výchovy. Ak obhospodarovateľ lesa vykonáva výchovu lesa odporučenú lesným hospodárskym plánom, môže sa uchádzať o podporu z verejných zdrojov podľa osobitných predpisov. Výchova porastov prebierkami sa plánuje v predrubných porastoch v ktorých nadpolovičná väčšina stromov určených na vyrúbanie už dosiahla aspoň 10 cm hrúbku vo výške 1,30 m. d 1,3 10 cm Výchovná ťažba sa stanoví ako optimálna podľa jednotlivých drevín tak, aby sa v časovej hladine veku začatia obnovy dosiahla cieľová skladba drevín. 2. Merné jednotky plánovania výchovy lesa Výchova lesa prečistkami sa plánuje v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Výchova lesa prebierkami sa plánuje v m 3 dreva od 7 cm hrúbky bez kôry podľa drevín a v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak sa výchova lesa prečistkami a výchova lesa prebierkami plánuje opakovane, uvádza sa násobná plocha ako súčet výmer plôch, na ktorých je zásah plánovaný. 3. Objem/intenzita plánovanej výchovnej ťažby na 1 ha Intenzita výchovnej ťažby (zásah v m3.ha-1) sa stanoví osobitne pre každú JPRL podľa stavu a potreby porastu. Ako pomôcky sa v kombinácií použijú: - výsledky z pokusných plôch spoločne založené s lesnou prevádzkou v rámci LC v priebehu vyhotovenia LHP, - zohľadnenie skúseností z výsledkov doteraz plánovaných a realizovaných výchovných ťažieb z LHE, - vyznačenie prebierky a zistenie jej objemu vyhotovovateľom LHP v konkrétnej JPRL na stanovištiach pri opise porastu - decenálne prebierkové % hrubiny b. k. hlavného porastu pre SM, JD, BO, DB, BK, a pod. Intenzita výchovného zásahu sa vyjadruje v [m 3. ha -1 ] prebierkovej plochy skutočnej s presnosťou na 1 415

18 m 3. Do intenzity prebierky na 1 ha sa nezahrňuje objem ťažby z rozčlenenia a prerúbania hraníc. 4. Decenálne prebierkové % zásoby hlavného porastu v hrubine bez kôry na začiatku desaťročia Tabuľky % prebierok obsahujú percentické údaje o objeme ťažby v relatívnom vyjadrení k zásobe hlavného porastu na 1 ha uvedenej v Rastových tabuľkách drevín. V nich sú pre hlavné SM, JD, BO, BK, DB uvedené zásoby pre priemerné pomery Slovenska na začiatku desaťročia. Ide o prebierkové % pre model kritického zakmenenia, t.zn., že je v nich zohľadnené skutočné zakmenenie a jeho rozdiel voči kritickému zakmeneniu porastov konkrétnej. Praktický postup použitia: - v tabuľke príslušnej sa na základe hodnôt konkrétneho veku, zakmenenia a skupiny bonít určí zodpovedajúce prebierkové %, P % dr [V pr, Zak pr, Bon,] - vynásobením skutočnej zásoby /1ha prebierkovým % sa určí objem prebierky príslušnej / 1ha P m 3 ha - 1 = zás dr.ha -1 P % dr - vynásobením objemu prebierky /1ha hodnotou prebierkovej plochy skutočnej sa určí objem prebierky na desaťročie. P m 3 dr pr = zás dr.ha -1 Pp sk P % dr 3-1 P m ha dr -1 zás dr.ha 3 P m dr pr Pp sk prebierkové % pre drevinu tabuľkové objem prebierky na 1 ha zásoba na 1 ha skutočná objem prebierky spolu za porast Prebierková plocha skutočná Uvedené prebierkové % predstavujú modelový stav porastu a výchovy nezmiešaných porastov odvodený z rastových tabuliek. Rozdiely oproti konkrétnym porastovým podmienkam sú hlavne: - v porastoch s plánovanými prvými prebierkami, nakoľko tabuľkové prebierkové % sú stanovené z hmoty hrubiny od 7 cm a podľa pracovných postupov HÚL sa v zásade prebierka plánuje v porastoch v ktorých viac ako 50 % zásoby tvoria so strednou hrúbkou d 1,3 10 cm a viac - v porastoch s predrastkami, - v porastoch značne poškodených, - v porastoch na veľmi zlých stanovištiach, najmä v ochranných lesoch. Pri plánovaní výchovy je nutné rešpektovať rubnú dobu, nakoľko v porastoch poslednej vekovej triedy nie je možné predpisovať výchovnú ťažbu a v predposlednej vekovej triede len v minimálnom rozsahu. 416

19 Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Drevina SM Zakmeneni e Vek BONITY 16-24, , , , Drevina SM Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zakmeneni e Vek BONITY 16-42, , , , Drevina JD Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu 417

20 Zakmeneni e Vek BONITY 16-24, , , , Drevina JD Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zakmeneni e Vek BONITY 26-40, , , , Drevina BO Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zak menenie Vek 418

21 VŠETKY BONITY, , , ,7 Drevina DB Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zakmeneni e Vek BONITA 14, , , , Drevina DB Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zakmeneni e Vek BONITA 16-24,

22 , , , Drevina DB Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zakmeneni e Vek BONITA 26-36, , , , Drevina BK Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zakmeneni e Vek BONITA

23 , , , , Drevina BK Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zakmeneni e Vek BONITA 16-24, , , , Drevina BK Decenálne prebierkové % hrubiny b.k. hlavného porastu Zakmeneni e Vek BONITA 26-38,

24 , , , Pri určení prebierkovej plochy sa rozlišuje: - prebierková plocha skutočná - prebierková plocha násobná. Prebierková plocha skutočná je plocha, na ktorej sa vykoná prebierkový zásah 1x. Maximálna plocha ktorú môže prebierková plocha skutočná dosiahnuť nesmie presiahnuť výmeru porastu. Prebierková plocha násobná je plocha prebierkovej plochy skutočnej zvýšenej o plochu, na ktorej sa plánuje vykonanie opakovaného zásahu. 2. Objem výchovnej ťažby v JPRL sa určí ako súčin intenzity výchovnej ťažby v m 3 na 1 ha a prebierkovej plochy skutočnej Prečistky Výchova lesa uskutočňovaná v mladých lesných porastoch predrubného veku ktoré nedosiahli strednú hrúbku d 1,3 10 cm sa označuje súborným názvom prečistka. Opakovanými výchovnými zásahmi sa z porastu cieľavedome systematicky odstraňujú nežiadúce jedince s cieľom zlepšenia ich vývoja, druhovej a priestorovej štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti a kvality. V rámci prečistky sa s ohľadom na vek, vývojové štádium, drevinové zloženie, štruktúru vychovávaného porastu postupne môže uplatniť: a stav - pleci rub, - prerezávka, - čistka - a vyvetvovanie či orež v húštinách. Ako prečistky v LHP sa plánujú len prerezávky a čistky. Pleci rub je úrovňový zásah upravujúci druhovú skladbu, ktorým sa postupne odstraňujú hospodársky nežiadúce, ktoré predrastajú cieľové a obmedzujú ich vo vývoji. Prerezávka je zásah úrovňový s negatívnym výberom tých jedincov, ktoré zatieňujú a vo vývoji obmedzujú tvárne jedince v úrovni. V smrekových húštinách z umelo založených kultúr s redším sponom sa často vykonáva tento zásah až v štádiu žŕďkovín podľa zásad podúrovňovej prebierky. Pri prečistkách ide spravidla o negatívny výber, pri ktorom sa podľa určitého závažného znaku/kritéria vyhľadávajú a odstraňujú najhoršie zložky. Odstraňujú sa nežiaduce napr. vŕba, lieska, breza a i. ak sa s nimi nepočíta ako s cieľovými drevinami v ďalších vývojových štádiách porastu. Z porastu sa taktiež odstraňujú nekvalitné, poškodené a choré jedince z cieľového zastúpenia drevín. Týmto zásahom sa 422

25 zabraňuje tiesneniu, obmedzovaniu rastu, deformácii stromov a podporuje sa odolnosť proti abiotickým faktorom. Tieto opatrenia sa opakujú v krátkych 3 5 ročných intervaloch Čistka bezprostredne nadväzuje na starostlivosť o nárasty, odstraňuje z hornej vrstvy postupne a v krátkych intervaloch zjavne menej kvalitné a nadbytočné jedince a nežiadúce druhy, aby sa v budúcom poraste mohli uplatniť kvalitní jedinci cieľových druhov drevín. Čistka v ihličnatých húštinách s výnimkou borovicových húštin má za úlohu spevňovanie mladín, takže okrem vyslovene negatívneho výberu sústredeného na krivé a poškodené jedince odstraňujú sa ďalšie jedince, aby sa zapoj mierne uvoľnil, tým vytvoril sa priestor na vytváranie dobrých korún a porast postupne stával sa odolným proti škodám vetra a snehu, V dubových a bukových húštinách sa odstraňujú rozrastky, dvojaky a predrastky. Pri určovaní jednotlivých druhov zásahov a ich intenzity je rozhodujúci stav húštin a vykonaná výchova. Húštiny s omeškanou či zanedbanou výchovou sa vychovávajú čistkami pozitívnym menej intenzívnym výberom s predpokladom opakovania zásahu za 2-3 roky. Uvoľňujú sa akostné jedince v úrovni a prerieďujú husté skupinky. Húština, ktorá sa vytvorila z vychovávaných nárastov, vyžaduje menej časté päť až desaťročné opakovanie výchovy s ohľadom na prevádzkový cieľ porastov. Pozitívny výber pri ktorom sa podľa určitého závažného znaku/kritéria vyhľadávajú najvyhovujúcejšie najkvalitnejšie j stromy ktoré sa ďalej podporujú v raste a vyraďujú sa tie, ktoré im v raste prekážajú. Vyhotovovateľ zhodnotí stav porastu, posúdi naliehavosť výchovných zásahov, predvída vývoj porastu a odvodí program výchovy na celé desaťročie podľa naliehavosti, rozsahu a prácnosti. Pri uplatňovaní naliehavosti výchovy v zásade platí - porasty na lepších stanovištiach pred porastami na horších stanovištiach, - mladšie porasty pred staršími, - nestabilné porasty pred stabilnými, - zmiešané porasty pred nezmiešanými, ak sa vyžaduje druhová úprava a úprava zmiešania Pri posudzovaní naliehavosti výchovy v ihličnatých porastoch je vhodný pomer V/d 1,3 ktorý u smreka nemá prekročiť 80 a u borovice 90. Vyvetvovanie sa vykonáva len v intenzívnom borovom a dubovom hospodárstve. Slúži na zlepšenie tvaru kmienka orezávaním bočných hrubých vetví a dvojakov. Vykonáva sa skôr výnimočne než pravidelne za účelom vypestovanie tvárneho vzácneho jedinca v živných hospodárskych súboroch. Vyvetvovanie šľachtených topoľov sa vykonáva už od druhého roku po výsadbe a podľa vývoja porastov a lignikultúr až do 5. roku po výsadbe. Výkon prečistka je výchova húštin, teda mladých porastov po zapojení nárastov či kultúr až po dosiahnutie hrúbky kmienkov 10 cm d 1,3. Hranice medzi prečistkami a prebierkami sú zväčša plynulé a pre jednotné rozlíšenie platí konvencia, že výchovné zásahy v mladých porastoch na rozhraní húštin a žŕďkovín, pri ktorých majú vyťažené stromy hrúbku stredného kmeňa 10 cm d 1,3 a viac v pláne hospodárskych opatrení plánujú už ako prebierky s uvedením prebierkovej plochy, jej plošným vymedzením a bližším charakterizovaním v opise porastu. Výchova lesa prečistkami sa vykonáva v rozsahu odporučenom lesným hospodárskym plánom alebo podľa návrhu odborného lesného hospodára tak, aby sa dosiahol jej účel. 423

26 Ak obhospodarovateľ lesa vykonáva výchovu lesa odporučenú lesným hospodárskym plánom, môže sa uchádzať o podporu z verejných zdrojov podľa osobitných predpisov. Výchova lesa prečistkami sa plánuje v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak sa výchova lesa prečistkami plánuje opakovane, uvádza sa násobná plocha ako súčet výmer plôch, na ktorých je zásah plánovaný. Prečistková plocha skutočná je plocha, na ktorej sa vykoná výchovný zásah 1x za obdobie platnosti LHP, Prečistková plocha násobná je plocha prečistkovej plochy skutočnej zvýšenej o plochu, na ktorej sa plánuje vykonanie opakovaného zásahu, 2x, resp. 3x za obdobie platnosti LHP. Prečistková plocha skutočná môže byť maximálne do výmery JPRL v ktorej zásah predpisujeme, okrem prípadov etážových porastov, v ktorých súčet zakmenení etáží je vyšší ako 1,0 keď je potrebné naplánovať skutočnú plochu výchovného zásahu ktorá v takomto prípade môže byť vyššia ako vypočítaná plocha etáže. V prípade, že sa prečistkou plánuje aj vyťaženie objemu hrubiny, ktorý nepresiahne 1 m 3 na 1 ha plochy, uvedie sa tento objem samostatne v ťažbe z prečistky v členení spolu a po drevinách bez udania prebierkovej plochy a intenzity na 1 ha. Spravidla sa navrhuje vtedy, ak sa na ploche nachádzajú predrastky resp. rozrastky s objemom hrubiny, ktoré treba vyťažiť. Ak vyhotovovateľ plánu v mladom lesnom poraste v rastovom stupni od výšky 1m po hrúbku stredného kmeňa 5 cm nepredpokladá ku koncu platnosti LHP dosiahnutie rastového stupňa žrďkoviny (6-12 cm) so zodpovedajúcou zásobou na 1 ha, celkovou zásobou a priemernou strednou hrúbkou vo výške 130 cm presahujúcou 10 cm, a dosiahnutie stavu ktorý by si už vyžadoval plánovať prebierku v zodpovedajúcej ploche a objeme, potom môže predpokladaný/očakávaný objem hrubiny z vyspelejších skupín naplánovať aj v rámci plošného predpisu prečistky a predpokladaný objem ťažby z prečistiek v čase vykonania prečistky zapísať po drevinách do samostatnej kolónky ako druh ťažby prečistka. To isté platí aj pre celé JPRL s plánovaním objemu hrubiny z prečistiek. V prípade vyššieho plánovaného objemu hrubiny ako je jej počiatočná zásoba je potrebné v opise dielca pre príslušnú drevinu v kolónke zásoba na 1 ha uviesť minimálne taký objem dreva, ktorý by po následnom prepočítaní na celkovú zásobu zodpovedal minimálne objemu ťažby dreva v prečistke plánovanej v druhej polovici resp. koncom decénia po zohľadnení očakávaného prírastku. Rozčlenenie porastu, ak sa nerealizovalo pri založení porastu, sa navrhuje už v prečistkách formou slovného pokynu. Vykonáva sa vyrúbaním 3 4 m širokých pásov v rozstupe cca 30 m. Ak si to stav rozdelenia lesa vyžaduje spolu s plánovaním rozčlenenia sa navrhne prerúbanie nevýrazných a v teréne ťažko identifikovateľných hraníc dielcov ktoré sa realizuje spravidla v šírke 3 4 m po jednej strane hranice. Protivetrové spevňovacie pásy (ak neboli založené pri zakladaní porastov) je treba navrhnúť a následne založiť v spolu s prečistkou spravidla pozdĺž rozčleňovacích liniek v rozpätí m. Ich návrh a následná realizácia je zameraná na hlavne na podporu spevňovacích zložiek (v ihličnatých porastoch sú to listnaté resp. sc a pod.) a vykonanie intenzívnejších výchovných zásahov pozdĺž liniek na šírku zodpovedajúcu výške rubného stromu s cieľom zabezpečiť voľnejší zápoj za účelom vytvorenia mohutnejších korún stromov a ich hlbšieho zavetvenia. 424

27 Do kódovania slovného textu plánu hospodárskych opatrení predpisu výchovnej ťažby prečistky sa uvedie hlavne - lokalizácia zásahu ak sa zásah nevykonáva na celej ploche, - počet zásahov, - podľa potreby a rozrôznenosti porastu lokalizácia do obdobia platnosti LHP najmä pri dvoch zásahoch v nevychovávaných porastoch alebo ak je zásah potrebné vykonať až koncom desaťročia a pod. - návrh rozčlenenia, - návrh prerúbania hraníc dielcov - návrh založenia spevňovacích pásov Nevyhnutné špecifické opatrenia a zásahy, ktoré nie sú zadefinované v kódovacom kľúči sa uvedú v doplnku k výchove Zalesňovanie Obnova lesa sa vykonáva ako: a) prirodzená obnova pri ktorej vzniká lesný porast zo semena alebo výmladkov stromov, b) umelá obnova pri ktorej vzniká lesný porast sadbou semenáčikov a sadeníc alebo sejbou semien, c) kombinovaná obnova pri ktorej vzniká lesný porast kombináciou prirodzenej obnovy a umelej obnovy. Obhospodarovateľ lesa obnovuje lesné porasty stanovištne vhodnými lesnými drevinami s uprednostňovaním prirodzenej obnovy. Na umelú obnovu možno použiť reprodukčný materiál len zo zdrojov podľa osobitného predpisu. Holina je lesný pozemok, na ktorom bol lesný porast odstránený úmyselnou ťažbou, náhodnou ťažbou alebo lesný pozemok určený na zalesnenie. Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov od jej vzniku okrem chránených území s piatym stupňom ochrany. V prípade očakávanej prirodzenej obnovy na holine môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva lehotu na zalesnenie predĺžiť o ďalšie dva roky. Na holinách ktoré vznikli po náhodnej ťažbe v takom rozsahu objemu a plochy, ktorý nie je obhospodarovateľ lesa schopný v stanovených lehotách spracovať a zalesniť alebo vznikli na pozemkoch určených na zalesnenie môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa určiť osobitný harmonogram obnovy lesa na holine. Za zabezpečený sa považuje lesný porast, Zabezpečený lesný porast, za taký sa považuje lesný porast: a) ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (Napríklad 9 ods. 5 a 20 zákona č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z., 15 a 20 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 571/2004 Z. z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní ), b) v ktorom najmenej 50 % posudzovanej plochy je porastenej hlavnými drevinami cieľového drevinového 425

28 zloženia podľa príslušného modelu hospodárenia. Za hlavné cieľového drevinového zloženia sa považujú, ktorých zastúpenie v príslušnom modeli hospodárenia dosahuje aspoň 10 %, c) ktorý sa už prispôsobil podmienkam stanovišťa, čo sa prejavuje znateľným výškovým prírastkom, a dosiahol výšku viac ako 2/3 výšky buriny alebo malinčia, d) v ktorom je na posudzovanej ploche rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet jedincov (STN Zalesňovanie a starostlivosť o kultúry a mladiny) tak, že sa nevyžaduje ďalšie doplňovanie opakovaným zalesňovaním, e) v ktorom je najmenej 60 % jedincov podľa písmena d) dobre vyvinutých, s nepoškodenými vrcholovými výhonmi a bočnými výhonmi bez výrazného poškodenia. Za výrazné poškodenie sa nepovažuje také poškodenie, pri ktorom je predpoklad ďalšieho rastu jedinca. Prirodzená obnova lesa a umelá obnova lesa sa plánuje podľa drevín v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Nové úlohy zalesňovania Nové úlohy zalesňovania sú úlohy vyplývajúce z predpísanej obnovnej ťažby na obdobie platnosti LHP. Nové úlohy zalesňovania môžu byť navrhnuté maximálne do výšky výmery ťažbovej plochy. Nové úlohy zalesňovania ťažby môžu byť nižšie ako vypočítaná ťažbová plocha v prípadoch, keď súčet skutočných zakmenení etáží je väčší ako 1,0. Zníženie nových úloh zalesňovania oproti vypočítanej ťažbovej ploche pri zohľadnení rozdielov medzi skutočným zakmenením druhej etáže a doplnkom do plného zakmenenia v druhej etáži môže byť nižší maximálne o plochu úmernú tomuto rozdielu. Pri plánovaní prípravného rubu sa nové úlohy zalesňovania nepredpisujú. 3. Výpočet rozsahu nových úloh zalesňovania 3.1. Výpočet rozsahu nových úloh zalesňovania v prípadoch, ak je súčet zakmenení etáži väčší ako1. 0 a pri výpočte nezohľadníme skutočné zakmenenie 2. etáže Ak súčet zakmenení etáži je vyšší ako 1.0 potom sa zapíše do príslušnej kolónky opisu porastu skutočné zakmenenie prvej etáže. Zakmenenie druhej etáže sa zapíše tiež skutočné. Ťažbová plocha sa vypočíta podľa drevín ako podiel súčinu ťažby a zastúpenia a zásoby na hektár podľa vzorca (5). Návrh zalesňovania z plánovanej ťažby - nových úloh, sa zníži oproti vypočítanej ťažbovej ploche o výmeru, ktorá predstavuje rozdiel plného zakmenenia (1.0) a súčtu skutočných zakmenenie etáži. 426

29 Príklad: Pl por Výmera porastu/plocha porastu ha Zak 1.et. Zakmenenie prvej etáže 0.5 Zak 2.et.sk ] Zakmenenie druhej etáže skutočné 0.7 Zas. ha -1 Zásoba na hektár 400 m 3 Zas dr. ha -1 Zásoba na hektár 800 m 3 Zas por Zásoba porastu celkom 4000 m 3 Ťo dr Návrh ťažby 4000 m 3 Hospodársky spôsob Podrastový - dorub Zast dr Zastúpenie (SM100%) 1,0 Ťažbová plocha potom bude: Ťažbová plocha je teda 5.00 ha. Ťaží sa jedna drevina Ťp dr = Ťodr Zast Ťp dr = 1 Zas. ha dr dr ,00 = 5,00 ha 800 V tomto prípade pri zastúpení SM 100% Ťp dr = Ťp Vypočítaná ťažbová plocha sa zníži o plochu odpovedajúcu rozdielu skutočného zakmenenia (súčtu prvej a druhej etáže) a zakmenenia 1.0. (Zak 1.et. + Zak 2.et.sk ) = 0.2 ( ) = 0.2 rozdiel zakm = 0.2 (z celkovej plochy porastu) Potom návrh zalesnenia, vyplývajúci z nových úloh, bude: Zal nov. úl. = Ťp (Pl por. rozdiel zakm.) Zal nov. úl. = 5.00 ( ) Zal nov. úl. = Zal nov. úl. = 3.00 ha V prípade, že ťažba sa vykoná na časti porastu, je potrebné stanoviť súčet skutočných zakmenení etáži 427

30 pre túto časť a pri výpočte postupovať ďalej analogicky ako v prípade dorubu Výpočet nových úloh zalesňovania v prípadoch keď súčet zakmenení etáží je väčší ako 1. 0 a už pri výpočte sa zohľadní skutočné zakmenenie 2. etáže. Ak skutočné zakmenenie etáži (ich súčet) je vyšší ako 1.0, potom sa už pri výpočte ťažbovej plochy môže zohľadniť skutočné zakmenenie spodnej etáže. Takto vypočítaná ťažbová plocha bude predstavovať nové úlohy zalesnenia. Do pozície ťažbová plocha v pláne hospodárskych opatrení sa však uvedie údaj vypočítaný z ťažby, zásoby na hektár a koeficientu zastúpenia (ako v porastoch so súčtom zakmenení 1.0 a menej). Hodnota vypočítanej ťažbovej plochy so zohľadnením skutočného zakmenenia 2. etáže sa zapíše len do nových úloh. Príklad: Pl por Plocha porastu ha Zak 1.et. Zakmenenie prvej etáže 0.5 Zak 2.et. Zakmenenie druhej etáže 0.5 Zak 2.et.sk Zakmenenie druhej etáže skutočné 0.7 Zas.ha -1 Zásoba na hektár 400 m 3 Zas dr.ha -1 Zásoba na hektár 800 m 3 Zásoba porastu celkom 4000 m 3 Ťo dr Návrh ťažby 4000 m 3 Hospodársky spôsob Podrastový - dorub Zast dr Zast dr SM100% 1,0 Ťaží sa jedna drevina a) Plocha prvej a druhej etáže Pl 1 et. = Pl por Pl 2et. (7) Pl 2 et. = Pl por Zak 2 et. (8) Vo vzorci (7),(8) znamená : Pl 1et. Pl 2et. Pl por Zak 2et Plocha prvej etáže Plocha druhej etáže Plocha porastu (JPRL) Zakmenenie 2. etáže Pl 2et. = 10,00 0,7 = 7,00 ha 428

31 Pl 1et. = 10,00-7,00 = 3,00 ha Plocha prvej etáže takto vypočítaná platí len pre tento účel, do výpočtu pre prehľady bude počítaná podľa platných programov. b) Zásoba skutočná na hektár 1. etáže Zásoba na hektár skutočná sa vypočíta ako podiel celkovej zásoby prvej etáže a plochy prvej etáže vypočítanej so zohľadnením skutočného zakmenenia druhej etáže. Zas.ha -1 1 et. = Zas Pl 1et. 1et. (9) Vo vzorci (9) znamená : Zas.ha -1 1et. Zas 1et Pl 1et. Zásoba skutočná na hektár 1.etáže Zásoba 1. etáže celkom Plocha 1. etáže (po zohľadnení skutočného zakmenenia 2. etáže) Zas.ha -1 1 et. = ,00 Zas.ha -1 1 et. = 1333 m3 c) Výpočet ťažbovej plochy skutočnej Ťažbová plocha skutočná je ťažbová plocha pri výpočte ktorej sa zohľadnilo zakmenenie 2.etáže skutočné Ťp sk = Ťov (10) 1 Zs. ha 1et. Ťp sk = Ťp sk = 3,00 ha Vo vzorci (10) znamená : Ťp sk Ťažbová plocha skutočná 429

32 Ťo v Zas.ha - Návrh ťažby na východisku Zásoba skutočná na hektár 1.etáže (po zohľadnení skutočného zakmenenia 2. etáže) 1 1et. V prípadoch, ak sa predpisuje len clonný rub a nevyťaží sa celá zásoba, postupuje sa pri výpočte obdobne, s tým rozdielom, že pri výpočte ťažbovej plochy podľa vzorca (10) sa dosadí výška ťažby navrhnutá na vyťaženie clonným rubom. Postup výpočtu je uvedený pre prípad, ak je v zastúpení len jedna drevina (SM 100% ). Ak je v zastúpení viac drevín vykoná sa výpočet ťažbovej plochy samostatne pre každú drevinu. 2. Výpočet ťažbových plôch a určenie nových úloh z plánovanej ťažby Vypočítané plochy nových úloh neznamenajú plochy drevín na zalesnenie, ale len plochy z vyťažených drevín. Rozsah nových úloh sa rozdelí podľa drevín na zalesnenie v súlade s obnovným zastúpením a skutočným zastúpením drevín existujúceho následného porastu v JPRL. I. Výpočet ťažbovej plochy v jednoetážovom poraste a) s rovnakým zakmenením na celej ploche porastu Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zakmenenie Zás. porastu HV , Drevina Zast. Zásoba na 1 ha Zásoba spolu Ťažba obnovná Ťažbová plocha Podľa zásoby na 1 ha Zast dr Zas dr.ha - 1 Zas dr Ťo dr Ťp dr % m 3 ha

33 JD ,12 SM ,18 BO ,23 DB ,19 Spolu ,72 Ťodr Zast Ťp dr = 1 Zas. ha dr dr Kde: 1 Ťp dr Ťažbová plocha Ťo dr Ťažba obnovná v príslušnej etáže Zast dr Zastúpenie (vyjadrené koeficientom, kde 100 % znamená 1,00 ) Zas dr.ha - Zásoba na hektár príslušnej etáže Ťažbová plocha vypočítaná podľa zásoby na hektár jednotlivých drevín je 3,72 ha. Nové úlohy sa rovnajú ťažbovej ploche. (Zal nov. úl. = Ťpdr) b) s odlišným (nižším) zakmenením na východiskách obnovných ruboch ako je zakmenenie udávané pre celú JPRL Výpočet je pre ten istý porast ako pri písm. a). Pre zvýraznenie rozdielu v hodnotách vypočítaných ťažbových plôch a nových úloh zalesnenia je v príklade uvedený prípad nižšieho zakmenenia na plánovaných východiskách obnovy ( 6 ) oproti zakmeneniu udávanému pre celý porast ( 7 ). Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zakmenenie Zás. porastu HV ,

34 Priemerná Zásoba Ťažbová plocha Drevina Zast. zásoba na 1 ha za celý porast na 1 ha na východ. so zakm. 6 Zásoba spolu Ťažba Podľa priemernej zásoby na 1 ha Podľa zásoby na východiskách na 1 ha Zast dr Zas dr.ha -1 Zas dr vych. ha -1 Zas dr Ťo dr Ťp dr Ťp dr vych % m 3 ha JD ,12 3,64 SM ,18 0,21 BO ,23 0,26 DB ,19 0,23 Spolu ,72 4,34 Ak je zakmenenie na východiskách 6, potom sa musí vypočítať skutočná zásoba na hektár na východiskách. Skutočná hektárová zásoba na východisku potom bude: Zas dr vych.ha -1 = Zas dr.ha -1 koefzakm kde Zas dr vych.ha -1 Zas dr.ha -1 koefzakm Zas dr.ha -1 zásoba na hektár na východisku zásoba na hektár porastu Koeficient rozdielu zakmenenia porastu a zakmenenia na východiskách Zásoba na hektár koefzakm = Zak Zak vych por koefzakm = 0,6 = 0, ,7 kde 432

35 koefzakm Zak vych Zak por Koeficient rozdielu zakmenenia porastu a zakmenenia na východiskách Zakmenenie na východiskách zakmenenie priemerné za porast, etáž Výpočet ťažbovej plochy so zohľadnením rozdielneho zakmenenia na výchosisku oproti priemernému sa vykoná pomocou zásoby na hektár na východisku, t.j. zásoby redukovanej koeficientom zakmenenia. Ťodr Zastdr Ťp dr vych = 1 Zas. ha dr vych Ak počítame ťažbovú plochu na východiskách obnovy so zakmenením 6 a nie so zakmenením 7 ako je priemerné zakmenenie porastu, vypočítaná ťažbová plocha je 4,34 ha, teda o 0,62 ha vyššia ako keby sme počítali ťažbovú plochu s hektárovej zásoby pri priemernom zakmenení pre celý porast. Nové úlohy z ťažby sa budú rovnať vypočítanej ťažbovej ploche. II. Výpočet ťažbových plôch vo viacetážovom poraste so súčtom zakmenení = 1. a) s rovnakým zakmenením na celej ploche porastu Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu HV , Ťažbová plocha Drevina Zast. Priemerná zásoba na 1 ha za celý porast Zásoba na 1 ha prvej/hornej etáže Zásoba spolu Ťažba Podľa priemernej zásoby na 1 ha na celý porast Podľa zásoby na 1 ha prvej/hornej etáže Zast dr Zas dr.ha -1 Zas dr 1et..ha -1 Zas dr Ťo dr Ťp dr Ťp dr 1et % m 3 ha SM ,77 0,61 433

36 JD ,29 0,23 BK ,25 0,20 JH ,03 0,02 Spolu ,34 1,06 Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu HV , Suma zakmenení etáži je = 1,0. Zak 1et +2et = 1,0. Plocha/výmera porastu (JPRL) = 7,46 ha (rozdelí sa úmerne zakmeneniu jednotlivých etáži.) Pl 1. et = výmera JPRL 0,8 Pl 1. et = 7,46 0,8 = 5,97 ha Pl 1. et =5,97 ha Pl 2. et = Pl por 0,2 Pl 2. et = 7,46 0,2 Pl 2. et = 1,49 ha Pri etážových porastoch sa prepočítajú priemerné zásoby drevín na hektár, vypočítané na výmeru celej JPRL / všetkých etáži, na výmeru hornej etáže. Zas dr et.ha -1 = Zasdr Plocha Ťodr Zast Ťp dr et = 1 Zas. ha dret dr et kde 434

37 ha -1 Zas dr et zásoba na 1ha hornej etáže porastu Správna ťažbová plocha je plocha vypočítaná s použitím príslušnej etáže v stĺpci 4. a je uvedená v stĺpci 8 (1,06 ha). skutočných hektárových zásob drevín Ťp 1et = 1,06 ha Nové úlohy zalesnenia z ťažby sa budú rovnať vypočítanej ťažbovej ploche (1,06 ha). Zal nov. úl. = 1,06 ha b) s odlišným (nižším) zakmenením na východiskách/obnovných ruboch ako je zakmenenie udávané pre celú JPRL Výpočet je pre ten istý porast ako v bode a. Pre zvýraznenie rozdielu v hodnotách vypočítaných ťažbových plôch a nových úloh je v príklade uvedený prípad nižšieho zakmenenia na plánovaných východiskách obnovy ( 6 ) oproti zakmeneniu 1. etáže udávanom pre celý porast ( 8 ). Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu HV , Drevina Zast. Priemerná zásoba na 1 ha za celý porast Zásoba na 1 ha hornej etáže Zásoba na 1 ha na východ. so zakm. 6 Zásoba spolu Ťažba Podľa zásoby na 1 ha hornej etáže Ťažbová plocha Pod zásoby n ha na východisk so zakm. Zast dr Zas dr. ha -1 Zas dr etha- 1 Zas dr vychha -1 Zas dr Ťo dr Ťp dr et vych Ťp % m 3 ha

38 SM ,61 0,8 JD ,22 0,3 BK ,21 0,2 JH ,02 0,0 Spolu ,06 1,4 Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu HV , Suma zakmenení etáži je = 1,0. Zak 1et +2et = 1,0. Plocha porastu(pl por ) /výmera JPRL = 7,46 ha (rozdelí úmerne zakmeneniu jednotlivých etáži.) Pl 1. et = Pl por 0,8 Pl 1. et = 7,46 0,8 = 5,97 ha Pl 1. et =5,97 ha Pl 2. et = Pl por 0,2 Pl 2. et = 7,46 0,2 Pl 2. et = 1,49 ha Ak je zakmenenie na východiskách 6, potom sa musí vypočítať skutočná zásoba na hektár v členení podľa drevín a spolu na východiskách. Skutočná hektárová zásoba na východisku potom bude: Zas dr vych.ha -1 = Zas dr et. ha -1 koefzakm koefzakm = Zak Zak vych por kde : Zas dr vych.ha -1 zásoba na hektár na východisku 436

39 -1 1 Zas dr et.ha Zas dr.ha - koefzakm Zas dr.ha -1 Zak vych Zak por zásoba na hektár etáže porastu zásoba na hektár porastu Koeficient rozdielu zakmenenia porastu a zakmenenia na východiskách Zásoba na hektár zakmenenie na východiskách zakmenenie priemerné za porast, etáž Výpočet ťažbovej plochy sa vykoná s využitím prepočítaných zásob drevín na hektár na východisku, teda redukovanej koeficientom zakmenenia. Ťp dr vych = Ťodr Zastdr ZÁS Ha dr vych Ak sa ťažbová plocha na východiskách obnovy vypočíta so zohľadnením zakmenenia 6 (stĺpec 9) a nie so zakmenením 8 ktoré predstavuje je priemerné zakmenenie 1. etáže, potom vypočítaná ťažbová plocha je 1,43 ha,. Týmto spôsobom vypočítaná ťažbová plocha je o 0,37 ha vyššia ako keby sa ťažbovú plocha počítala s použitím hektárovej zásoby drevín pre priemerné zakmenenie 1. etáže. Nové úlohy zalesnenia z ťažby sa budú rovnať vypočítanej ťažbovej ploche (1,43 ha). Zal nov. úl. = 1,43 ha III. Výpočet ťažbových plôch vo viacetážovom poraste so súčtom zakmenení < 1. a) s rovnakým zakmenením na celej ploche porastu Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu HV A - 1 6, Ťažbová plocha Drevina Zast. Priemerná zásoba na 1 ha za celý porast Zásoba na 1 ha hornej etáže Zásoba spolu Ťažba Podľa priemernej zásoby na 1 ha za celý porast Podľa zásoby na 1 ha hornej etáže Zast dr Zas dr.ha -1 Zas dr et.ha -1 Zas dr Ťo dr Ťp dr Ťp dr et % m 3 ha 437

40 BO ,45 1,96 SM ,08 0,06 HB ,09 0,07 BK Spolu ,62 2,09 Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu HV A - 2 1, Suma zakmenení etáži je < 1,0. Zak 1et +2et = 0,9 Plocha porastu(pl por )/výmera JPRL = 7,74 ha Výmera JPRL sa rozdelí na jednotlivé etáže podľa vzorca takto: Pl 1. et = Pl por (Pl 2et + Pl 3et +...Pl n et) Pl 1. et = 7.74 (1,55) Pl 1. et =6,19 ha Pl 2. et = Pl por Zak 2et Pl 2. et = 7,74 0,2 Pl 2. et = 1,55 ha Pl n. et = Pl por Zak n. et Vypočítaná plocha 2. etáže je 1,55 ha a z toho vypočítaná plocha 1. etáže je 6,19 ha. 438

41 To znamená, že redukovaná holina sa v zásade priradí prvej etáži. Ak vyhotovovateľ LHP posúdi stav porastu tak, že je potrebné priradiť redukovanú holinu inej etáži ako prvej, vykoná úpravu plôch príslušných etáži oproti vypočítaným plochám počítačom. V etážových porastoch sa prepočítajú priemerné zásoby drevín na hektár (na výmeru celej JPRL - všetkých etáži), na výmeru hornej etáže. Zas dr et.ha -1 = Zas Pl et dr Ťažbová plocha pre drevinu sa vypočíta podľa vzorca Ťodr Zast dr Ťp dr = 1 Zas. ha dr et Ťažbová plocha vypočítaná s využitím skutočných zásob drevín na hektár 1. etáže (stĺpec 4) je 2,09 ha, a je o 0,53 ha menšia ako ťažbová plocha vypočítaná s využitím priemerných hektárových zásob drevín za celý porast (stĺpec 3). Nové úlohy zalesnenia z ťažby sa budú rovnať vypočítanej ťažbovej ploche (2,09 ha). Zal nov. úl. = 2,09 ha b) s odlišným (nižším) zakmenením na východiskách/obnovných ruboch ako je zakmenenie udávané pre celú JPRL Výpočet je pre ten istý porast ako v bode a. Pre zvýraznenie rozdielu v hodnotách vypočítaných ťažbových plôch a nových úloh je v príklade uvedený prípad zakmenenia na plánovaných východiskách obnovy 5 oproti zakmeneniu 7 1. etáže udávanému pre celý porast. porastu Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. HV A - 1 6,

42 Zásoba Ťažbová plocha D revina ast. Z d reviny Prieme rná zásoba na 1 ha za celý porast Zásoba na 1 ha hornej etáže na 1 ha na východisku so zakm. 5 Zásoba spolu Ťažba Podľa zásoby na na 1 ha hornej etáže Podľa zásoby 1 ha východísk so zakm. 5 Zast dr Zas dr.ha -1 Zas dr et.ha -1 Zas dr vých.ha -1 Zas dr Ťo dr Ťp dr et Ťp dr vych % m 3 ha BO ,96 2,74 SM ,06 0,09 HB ,07 0,10 BK Spolu ,09 2,93 Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu HV A - 2 1, Suma zakmenení etáži je < 1,0. Zak 1et +2et = 0,9 Plocha porastu(pl por )/výmera JPRL = 7,74 ha Výmera JPRL sa rozdelí na jednotlivé etáže podľa vzorca takto: Pl 1. et = Pl por (Pl 2et + Pl 3et +...Pl n et) Pl 1. et = 7.74 (1,55) Pl 1. et = 6,19 ha 440

43 Pl 2. et = Pl por Zak 2et Pl 2. et = 7,74 0,2 Pl 2. et = 1,55 ha Pl n. et = Pl por Zak n. et To znamená, že redukovaná holina sa v zásade priradí k prvej etáži. Ak vyhotovovateľ LHP posúdi stav porastu tak, že je potrebné priradiť redukovanú holinu inej etáži ako prvej, vykoná úpravu plôch príslušných etáži oproti automatizovane vypočítaným plochám. Ak je zakmenenie na východiskách 5, teda odlišné ako priemerné zakmenenie príslušnej etáže (0,7), potom sa musí vypočítať skutočná hektárová zásoba drevín na východiskách. Skutočná hektárová zásoba drevín na východisku potom bude: Zas dr vých. ha -1 = Zas dr et.ha -1 koefzakm kde Zas dr vych.ha -1-1 Zas dr et.ha koefzakm zásoba na hektár na východisku zásoba na hektár etáže porastu Koeficient rozdielu zakmenenia porastu a zakmenenia na východiskách koefzakm = Zak Zak vych por kde koefzakm Zak vych Zak por Koeficient rozdielu zakmenenia porastu a zakmenenia na východiskách zakmenenie na východiskách zakmenenie priemerné za porast, etáž Výpočet ťažbovej plochy sa vykoná s využitím zásob drevín na hektár na východisku, teda redukovanej koeficientom zakmenenia. Ťp dr vych = Ťo dr Zas Zast dr vych. ha dr 1 441

44 Vypočítaná ťažbová plocha pri ktorej sa pre zásobu na hektár zohľadnilo zakmenenie 0,5 na východiskách obnovy a nie priemerné zakmenenie 1. etáže 0,7 je je 2,93 ha. Takto vypočítaná ťažbová plocha (stĺpec 9) je o 0,84 ha vyššia ako ťažbová plocha vypočítaná s využitím priemerného zakmenenia 1. etáže. a zodpovedajúcich hektárových zásob drevín 1. etáže. Nové úlohy zalesnenia z ťažby sa budú rovnať vypočítanej ťažbovej ploche (2,93 ha). Zal nov. úl. = 2,93 ha IV. Výpočet ťažbových plôch vo viacetážovom poraste so súčtom zakmenení > 1. a) s rovnakým zakmenením na východiskách/obnovných ruboch ako na celej ploche porastu Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu UV , Ťažbová plocha Drevina Zast. Priemerná zásoba na 1 ha za celý porast Zásoba na 1 ha hornej etáže Zásoba spolu Ťažba Podľa Priemernej zásoby na 1 ha za celý porast Podľa zásoby na 1 ha hornej etáže Zast dr Zas dr. ha - 1 Zas dr et. ha -1 Zas dr Ťo dr Ťp dr Ťp dr et % m 3 ha BK ,14 0,76 BO ,83 0,56 SM ,00 0,66 LP ,00 0,00 Spolu ,97 1,98 442

45 Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu UV , Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu UV , Suma zakmenení etáži je > 1,0. Zak 1et +2et +3et = 1,2 Plocha porastu(pl por )/výmera JPRL = 20,36 ha Plocha porastu/výmera JPRL sa rozdelí na jednotlivé etáže podľa vzorca : zakm Pl n. et = Pl por n. et Zak 1et + + 2et 3et Plocha jednotlivých etáží je: Pl 1.et = 20, = 13,57 ha Pl 2.et = 20, = 1,70 ha Pl 3.et = 20, = 5,09 ha Pri etážových porastoch sa prepočítajú priemerné zásoby drevín na hektár (na výmeru celej JPRL - všetkých etáži), na výmeru príslušnej etáže. Zas Zas dr et.ha -1 = Plet 443 dr

46 Ťažbová plocha sa vypočíta podľa vzorca: Ťp dr = Ťo Zast Zas dr dr 1 dr et. ha Výpočet údajov pre určenie nových úloh so zohľadnením skutočného zakmenenia 2. a 3. etáže Zast. Priemerná zásoba na 1 ha Zásoba na 1 ha Zásoba na 1 ha Zásoba Ťažba Ťažbová plocha podľa zásoby Nové úlohy zalesnenia Drevina za celý porast hornej etáže pre určenie nových úloh spolu na 1 ha hornej etáže z ťažby Zast dr Zas dr.ha -1 Zas dr et ha -1 Zas dr et Nú.ha -1 Zas dr Ťo dr Ťp dr et Nú dr % m 3 ha BK ,76 0,68 BO ,56 0,50 SM ,66 0,60 LP ,00 0,00 Spolu ,98 1,78 Nové úlohy z ťažby sa vypočítajú ako ťažbové plochy podľa drevín so zohľadnením skutočných zakmenení 2. a 3. etáže. Týmto spôsobom vypočítané plochy etáži" platia len pre výpočet nových úloh. Plocha 1. etáže pre výpočet nových úloh potom bude - Pl 1et Nú : Pl 1. et = Pl por (Pl por Zak sk.2.et + Pl por Zak sk.3.et ) 444

47 Pl 1. et = 20,36 (20,36 x 0,1 + 20,36 x 0,3) Pl 1. et = 20,36 (2,04 + 6,11) Pl 1. et = 12,21 ha Plocha nových úloh zalesnenia z ťažby pre drevinu sa vypočíta podľa vzorca: Ťodr Zast dr Nu dr = 1 Zas. ha dr et Nú Zas dr et Nu ha -1 = Zas Pl dr 1. et Nu kde Nú dr Ťo dr Zast dr Zas dr etnu.ha -1 Zak sk et Pl et Nu nové úlohy zalesnenia z ťažby ťažba obnovná zastúpenie zásoba na 1 hektár pre určenie nových úloh Zakmenenie skutočné etáže Plocha etáže vypočítaná pre potreby určenia Nu Celkový rozsah nových úloh zalesnenia : Nu = Nu dr1 + Nu dr Nu drn Nu = 0,68 + 0,50 +0,60 Nu = 1,78 ha. b) s odlišným (nižším) zakmenením na východiskách/obnovných ruboch ako je zakmenenie udávané pre celú JPRL Aby sa v príklade zvýraznil rozdiel výpočtu ťažbových plôch s odlišným zakmenením na východiskách ako je zakmenenie priemerné uvedené pre celú JPRL vykoná sa výpočet pre ten istý porast, s tým rozdielom 445

48 že zakmenenie na východiskách/obnovných ruboch je 6 a nie 8 ktoré predstavuje priemerné zakmenenie pre celú JPRL. Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu UV , D revina ast. Z d reviny Prieme rná zásoba na 1 ha za celý porast Zásob a na 1 ha hornej etáže Zásob a drevin y na 1 ha východ ísk so zakm. 6 Z ásoba d reviny s polu Ť ažba d reviny Podľa zásoby na 1 ha hornej etáže Ťažbová plocha Podľa zásoby na 1 ha východ ísk so zakm. 6 Zast dr Zas dr. ha -1 Zas dr et.ha -1 Zas dr vých ha -1 Zas dr Ťo dr Ťp dr et Ťp dr vych % m 3 ha BK ,76 1,01 BO ,56 0,74 SM ,66 0,88 LP Spolu ,98 2,63 Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu UV , Kat. RD Dielec Č.P. P.S. Et. Plocha Vek Zak. Zás. porastu UV ,

49 Suma zakmenení etáži je > 1,0. Zak 1et +2et +3et = 1,2 Plocha porastu(pl por )/výmera JPRL = 20,36 ha Plocha porastu/výmera JPRL sa rozdelí na jednotlivé etáže podľa vzorca : zakm Pl n. et = Pl por n. et Zak 1et + + 2et 3et Plocha jednotlivých etáží je: Pl 1.et = 20, = 13,57 ha Pl 2.et = 20, = 1,70 ha Pl 3.et = 20, = 5,09 ha Zásoba na 1 hektár východiska: Zas dr vych.ha -1 = Zas dr et.ha -1 koefzakm koefzakm = zak Zak vych por kde Zas dr vych.ha -1 Zas dr et.ha -1 koefzakm Zakv ych zásoba na 1 hektár východiska zásoba na 1 hektár etáže Koeficient rozdielu zakmenenia porastu a zakmenenia na východiskách zakmenenie na východiskách 447

50 Zak por zakmenenie priemerné za porast, etáž Ťažbová plocha na východiskách: Ťodr Zastdr Ťp dr vych = 1 Zas. ha dr vych Ak sa pri výpočte ťažbovej plochy zohľadní skutočné zakmenenie 6 na východiskách obnovy a nepoužije priemerné zakmenenie 8 1. etáže, potom vypočítaná ťažbová plocha, pre rovnaký objem vyťaženého dreva 1200 m 3 je 2,63 ha, teda o 0,65 ha väčšia ako keby sa ťažbová plocha počítala s využitím hektárovej zásoby 1. etáže zodpovedajúcej priemernému zakmeneniu 1. etáže. Výpočet údajov pre určenie nových úloh so zohľadnením skutočného zakmenenia 2. a 3. etáže D revina ast. Z d reviny Pri emerná zásoba na 1 ha za celý por ast Zás oba na1 ha hornej táže Záso ba na 1 ha pre určenie nových úloh Zásoba na 1 ha na východiskách so zakm. 6 pre určenie nových úloh Z ásoba d reviny polu s Ť ažba d reviny Ťaž bová plocha podľ a zásoby drev iny na 1 ha hornej etáže Nov é úlohy zales nenia z plánovanej ťažby Zast dr Zas dr.ha -1 Zas dr et.ha -1 Zas dr et Nu. ha -1 Zas dr et vych Nú. ha -1 Zas dr ŤO dr Ťp dr et Nu dr % m 3 ha BK ,01 0,91 BO ,74 0,66 SM ,88 0,80 LP Spolu ,63 2,37 448

51 Nové úlohy zalesnenia z plánovanej ťažby sa vypočítajú ako ťažbové plochy podľa drevín pri výpočte ktorých sa zohľadnili skutočné zakmenenia 2. a 3. etáže. Plocha 1. etáže pre výpočet nových úloh potom bude - Pl 1et Nú : Pl 1. et = Pl por (Pl por Zak sk.2.et + Pl por Zak sk.3.et ) Pl 1. et = 20,36 (20,36 x 0,1 + 20,36 x 0,3) Pl 1. et = 20,36 (2,04 + 6,11) Pl 1. et = 12,21 ha Plocha nových úloh zalesnenia z ťažby pre drevinu na východiskách sa vypočíta podľa vzorca: Ťodr Zast dr Nu dr = 1 Zas. ha dr et Nú Zas dr et Nu ha -1 = Zas Pl dr 1. et Nu kde Nú dr Ťo dr Zast dr Zas dr Nu.ha -1 Zak sk et Pl et Nu et nové úlohy zalesnenia z ťažby ťažba obnovná zastúpenie zásoba na 1 hektár pre určenie nových úloh Zakmenenie skutočné etáže Plocha etáže vypočítaná pre potreby určenia Nu Zásoba na 1 hektár východiska: 449

52 Zas dr et vych.ha -1 = Zas dr et Nu.ha -1 koefzakm koefzakm = zak Zak vych por kde Zas dr et vych.ha -1 Zas dr et.ha -1 Zas dr et Nu.ha -1 koefzakm Zak vych Zak por zásoba na 1 hektár východiska zásoba na 1 hektár etáže Zásoba na 1 ha východísk so zakm. 6 pre určenie nových úloh zalesnenia Koeficient rozdielu zakmenenia porastu a zakmenenia na východiskách zakmenenie na východiskách zakmenenie priemerné za porast, etáž Celkový rozsah nových úloh zalesnenia : Nu = Nu dr1 + Nu dr Nu drn Nu = 0,91 + 0,66 +0,80 Nu = 2,37 ha. Staré úlohy zalesňovania: Staré úlohy zalesňovania sa rozdeľujú na: - staré úlohy prvé (prvé zalesnenie) - staré úlohy opakované (opakované zalesnenie) Staré úlohy prvé (prvé zalesnenie) Prvé zalesňovanie je zalesňovanie plánované na ploche ktorá nie je k začiatku platnosti LHP zalesnená a na ktorej sa obnova lesa uskutočňuje prvýkrát, Prvé zalesňovanie sa plánuje a uskutočňuje: - na holine, ktorá vznikla vykonaním úmyselnej obnovnej ťažby - na holine, ktorá vznikla vykonaním náhodnej ťažby, ak vznikla plocha na zalesnenie, 450

53 - na holine, ktorá vznikla zničením, alebo uhynutím lesného porastu pôsobením škodlivých činiteľov, vrátane stojacich suchárov, zlomov bez dostatku vegetačných orgánov na prežitie, vývratov a ostatného ležiaceho dreva, - na holine, ktorá sa nachádza v lesnom poraste, v ktorom uplynula doba na jeho zabezpečenie, - na holine existujúcej na pozemku vyhlásenom rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva za lesný pozemok, - na ploche lesného porastu porastenej stanovištne nevhodnými drevinami (príloha č. 1 k zákonu č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov - príloha PP č. 18) v lehote na jeho zabezpečenie, - na holine, ktorá vznikne po odstránení lesného porastu krovitých drevín, ktorý po uplynutí lehoty na zabezpečenie nezodpovedá kritériám zabezpečeného lesného porastu, - v ostatných prípadoch, kedy vznikne v lesnom poraste súvislá holina. Do prvého zalesňovania zaraďujú aj plánované podsadby a podsejby a doplňovanie prirodzeného zmladenia (nezmladené plochy v prirodzenom zmladení) Staré úlohy opakované (opakované zalesnenie) Opakované zalesňovanie je zalesňovanie plánované a uskutočňované ako náhrada za straty na plochách vzniknutých úhynom alebo zničením obnovovaného lesného porastu pred uplynutím lehoty na jeho zabezpečenie. Opakovaným zalesňovaním sa v zásade zalesňujú produktívne, zalesneniaschopné redukované holiny vzniknuté v dôsledku neúspechu z prvého zalesnenia Zásady pri zalesnení Drevinové zloženie v zalesnení vychádza z obnovného zastúpenia (OZ), pričom sa musí zohľadniť: - zastúpenie a drevinové zloženie existujúcej druhej resp. tretej etáže, - zastúpenie drevín už existujúcich na obnovenej ploche, konkrétne podmienky na obnovovanej ploche navrhovanej na zalesnenie tak, aby sa zabezpečilo dosiahnutie obnovného zastúpenia drevín v JPRL a výstavba porastu. Podiel prirodzeného zmladenia v predpise zalesnenia sa plánuje tak, aby bolo reálne dosiahnuteľné a zohľadňovalo všetky ovplyvňujúce faktory v konkrétnych podmienkach obnovovaného porastu. Pri podrastovom hospodárskom spôsobe s plánovaním ukončenia obnovy na konkrétnej ploche v priebehu platnosti LHP musí dosiahnuť minimálne 50% prirodzeného zmladenia drevín z plánovaného rozsahu navrhovaného zalesnenia spolu s už existujúcou etážou. Prirodzená obnova lesa a umelá obnova lesa sa plánuje podľa drevín v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta. Pri výchove resp. aj obnove lesných porastov sa, s ohľadom na rozsah neproduktívnej holiny 451

54 nemá/nesmie úmyselným zásahom po celej ploche znižovať zakmenenie lesného porastu pod sedem desatín plného zakmenenia, ak sa presvetlenie nevykonáva v prospech mladého lesného porastu zodpovedajúceho plánovanému zastúpeniu lesných drevín. Ak sa v porastoch vytvoria súvislé produktívne holiny s výmerami väčšími ako 0,03 ha a šírkou väčšou ako 10 m, vyhotovovateľ plánu na nich predpíše prvé zalesnenie. Ak sa takýchto plôch v opisovanom dielci vyskytuje väčší počet, ich výmery sa sčítajú a celá plocha sa predpíše na zalesnenie. Pre mapovanie takýchto plôch platia zásady v zmysle príslušných pracovných postupov súvisiacich s tvorbou DMD, t.zn. musia sa samostatne mapovať a opisovať od výmery 0,30 ha. Pre komplexnejšie a presnejšie podchytenie skutočného stavu opisovanej jednotky je účelné, ak sú na to vhodné podklady z leteckých snímok, zmapovať aj plochy 0,04 ha a väčšie a zoslučkovať ich s plochou materského porastu. Ak dôjde v porastoch, alebo ich častiach k trvalému zníženiu zakmenenia pod sedem desatín plného zakmenenia, resp. prirodzeného zakmenenia (v ďalšom texte len plného ), vyhotovovateľ plánu musí zvážiť nutnosť predpisu prvého zalesnenia - podsadby. V takomto prípade ide o zalesnenie existujúcej produktívnej holiny, pod ktorou sa chápe časť redukovanej holiny, ktorú je účelné zalesniť tak, aby na tejto ploche bolo zakmenenie (súčet etáží) 0,7 a viac. Pokiaľ je predpoklad dosiahnutia prirodzeného zmladenia, predpis zalesnenia sa plánuje s jeho využitím. Predpis zalesnenia podsadbou sa použije na tých častiach porastov, v ktorých skutočne pokleslo zakmenenie pod sedem desatín plného zakmenenia, pričom sa musí na takýchto plochách dôsledne zohľadňovať aj existujúce prirodzené zmladenie. V predrubných porastoch pôjde spravidla o prípady predčasných obnov v predposlednej vekovej triede, príp. predčasných obnov z dôvodu pokračujúcej kalamity. Hodnotu prirodzeného zakmenenia musí, pokiaľ nie je pre príslušným model hospodárenia stanovená, stanoviť pre porast vyhotovovateľ plánu. Prirodzeným zakmenením sa pre tento účel chápe maximálne dosiahnuteľný stupeň obsadenia porastovej plochy lesnými drevinami pre dané stanovište, prípadne funkciu lesa. Pri jeho určení je potrebné z celej plochy porastu vylúčiť napr. nezalesniteľné medzery v ochranných lesoch ale aj ostatných kategóriách lesov, prirodzené medzery v porastoch na hornej hranici lesa a v kosodrevine, zníženie zakmenenia v niektorých lesoch osobitného určenia. Trvalým poklesom zakmenenia pod sedem desatín plného zakmenenia je taký stav porastu, keď je na tej istej ploche súčet zakmenení všetkých existujúcich etáží menší ako 0,7 a nie je predpoklad, že v priebehu (výnimočne aj viac) rokov dôjde v dôsledku vývoja porastu k zvýšeniu zakmenenia aspoň na sedem desatín plného zakmenenia, pričom je potrebné zohľadniť vek porastu, zastúpenie drevín, zdravotný stav a ohrozenie, prípadne ďalšie významné okolnosti. Vyhotovovateľ plánu by mal do všeobecnej časti LHP vyhotoviť zoznam predrubných porastov (okrem ochranných lesov), so zakmenením nižším ako 0,7 (súčet zakmenení všetkých etáží), v ktorých nebolo predpísané prvé zalesnenie s odôvodnením Stanovenie obnovného zastúpenia v JPRL XX Obr. č. 452

55 Podkladom pre určenie obnovného zastúpenia (OZ) a predpisu zalesňovania v JPRL sú modely hospodárenia pre konkrétnu lesnú oblasť a podoblasť (rámcové plánovanie), v ktorých je uvedené aj Obnovné drevinové zloženie a Cieľové drevinové zloženie. Obnovné drevinové zloženie, charakterizované prevádzkovým súborom s konkrétnou kombináciou identifikátorov, je v príslušnom modeli stanovené percentuálnym zastúpením drevín (následného porastu) po ukončení obnovy. Toto drevinové zloženie je súčasťou cieľov hospodárenia. Pre každú drevinu je vyjadrené rozpätím percentuálneho zastúpenia. Cieľové drevinové zloženie je v príslušnom modeli definované ako modelové percentuálne zastúpenie drevín dosiahnuteľné vhodným hospodárením z modelového Obnovného drevinového zloženia k začiatku obnovy v danom dielci. Nadväzne na charakteristiku modelového obnovného a cieľového drevinového zloženia, uvádzaných v opise porastov sa upresňuje charakteristika a postup stanovenia obnovného zastúpenia (OZ) nasledovne: a) Obnovné zastúpenie sa uvádza v obnovovaných častiach JPRL v každej fáze obnovy (od začiatku po ukončenie obnovy, resp. v priebehu obnovnej doby) a predstavuje dosiahnuteľné zastúpenie drevín po ukončení obnovy v celom dielci. b) pri podrobnom plánovaní v JPRL sa v prípade potreby upravuje modelové Obnovné drevinové zloženie na Obnovné zastúpenie - OZ (% zastúpenia navrhovaných drevín) a to tak, aby zodpovedalo aktuálnemu stavu celého dielca, aby sa v maximálnej miere približovalo k modelovému obnovnému drevinovému zloženiu a bolo dosiahnuteľné po ukončení obnovy. XX OZ v opisovom zápisníku: Obr. č. Pre určenie a stanovenie OZ pre konkrétnu JPRL, v rámci textu/slovného návrhu plánu hospodárskych opatrení, vyjadrením % zastúpenia navrhovaných drevín v opisovom zápisníku, sa: 453

56 a) Vychádza z príslušného modelu, v ktorom sú preň, vo vzťahu k porastovému typu/drevinovej skladbe, stanovené modelové rozpätia % cieľového drevinové zloženie a obnovného drevinové ho zloženie. b) Zohľadňuje stav JPRL a prihliada aj na: - zastúpenie drevín následného porastu dosiahnuté na už obnovených častiach celého dielca (porastové skupiny dielca, porastu resp. čiastkovej plochy), - zastúpenie drevín v existujúcich zachovateľných etážach pod materským porastom (JPRL), - fázu rozpracovanosti dielca obnovou, - zmiešanie drevín (JPRL), - štruktúru lesného porastu (JPRL), - aktuálne porastové podmienky (JPRL), najmä zaburinenie, kalamita, rozpad porastov a iné faktory sťažujúce podmienky pre obnovu, - iné ovplyvňujúce faktory. Stanovenie predpisu zalesnenia v JPRL Obr. č. XX Pri stanovení predpisu zalesnenia, vyjadreného % resp. plošným podielom po drevinách, je nevyhnutné vychádzať zo stanoveného Obnovného zastúpenia - OZ. Predpis zalesnenia pre JPRL sa plánuje sumárne v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta, v členení na nové úlohy, staré úlohy prvé alebo staré úlohy opakované. Predpis zalesnenia pre JPRL sa plánuje podľa drevín v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta, spolu/sumárne za nové úlohy + staré úlohy prvé + staré úlohy opakované. V rámci predpisu zalesnenia pre JPRL plánovaného podľa drevín v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta, (spolu/sumárne za nové úlohy + staré úlohy prvé + staré úlohy opakované) sa ďalej uvádza aj: a) plošný podiel očakávaného prirodzeného zmladenia ( z toho pr. zml ) b) plošný podiel zalesnenia plánovaného vykonať podsadbou alebo podsejbou ( z toho pods. podsej. ) Predpis zalesnenia sa plánuje: a) na obdobie platnosti LHP, b) na obnovovanej ploche, c) plošným podielom po drevinách, 454

57 d) s ohľadom na reálne dosiahnuteľné zastúpenie konkrétnych drevín po realizácii zalesňovania. Pri plánovaní % zastúpenia drevín v predpise zalesnenia (vyjadreného plochou v ha s presnosťou na dve desatinné miesta) sa zohľadnia aj: a) vlastnosti navrhovaných drevín obnovného zastúpenia, napr. : - tienne, - svetlomilné, - melioračné, - spevňujúce, - prípadne ďalšie zreteľa hodné faktory, b) schopnosť drevín materského porastu dosiahnuť prirodzené zmladenie drevín obnovného zastúpenia (posudzovaných ako hlavné, resp. aspoň vedľajšie), c) počet navrhovaných drevín v predpise zalesnenie s ohľadom na výmeru zalesnenia. Na súvislých plochách nepresahujúcich výmeru skupiny 0,30 ha sa v zásade predpis zalesnenia nemusí navrhnúť v úplnom zastúpení drevín obnovného zastúpenia. Údaje predpisu zalesnenia (% zastúpenie drevín) majú byť zhodné alebo sa blížiť obnovnému zastúpeniu v prípadoch: a) v obnovou nerozpracovaných porastoch na začiatku obnovy bez existujúcej druhej etáže, pokiaľ sa v predstihu z dôvodu rozdielnych rastových podmienok neuprednostňuje jedna drevina pred druhou, b) ak je dosiahnuté drevinové zloženie už obnovených častí dielca zhodné s obnovným zastúpením. V ostatných prípadoch sa % zastúpenia drevín stanovené v obnovnom zastúpení s % zastúpením drevín v predpise na zalesnenie nemusia zhodovať. Predpis zalesnenia sa stanoví tak, aby sa jeho realizáciou dosiahlo upravené modelové (po zohľadnení skutočného stavu dielca), t.j. obnovné zastúpenie - OZ pre konkrétnu JPRL. Údaje o % zastúpení drevín, resp. obnovného zastúpenia - OZ, teda nemusia byť vždy zhodné s údajmi, resp. s hodnotami intervalov Obnovného drevinového zloženia uvedenými v AZ zápisníku a zodpovedajú prevádzkovému súboru s konkrétnou kombináciou identifikátorov neaktualizovanej JPRL so stavom k začiatku platnosti predchádzajúceho LHP. Po ukončení obnovy v konkrétnom dielci existujúce (dosiahnuté) drevinové zloženie sa realizáciou následne plánovaných výchovných zásahov (okrem iného zameraných na úpravu drevinového zloženia) postupne upravuje tak, aby sa v horizonte dosiahnutia veku začatia obnovy v čo najväčšej miere sa priblížilo k cieľovému drevinovému zloženiu. V prípadoch, ak sa zalesňujú väčšie, súvislé plochy, napr. veľkoplošné kalamitné plochy, plochy po vykonaní obnovy veľkoplošnou formou hospodárskeho spôsobu a pod., vynechajú sa zo zalesnenia plochy budúcich rozčleňovacích liniek, z ktorých niektoré slúžia aj ako protipožiarne pásy, základy protivetrových spevňovacích pásov alebo približovacích ciest. Spevňovacie pásy sa zakladajú pozdĺž zriadených rozčleňovacích liniek v rozstupe m, tak, že sa v šírke výšky dospelého stromu pozdĺž linky predpíše zalesnenie spevňujúcimi drevinami. Plánovanie spevňovacích pásov sa uvedie v J:... Doplnok k zalesňovaniu a ostatnej činnosti. Zalesňovanie môže sa vykonať v redšom spone za účelom vytvorenia mohutnejšej koruny stromov. Plánovanie rozsahu zalesňovania musí vychádzať zo skutočného stavu porastu. Pri plánovaní zalesňovania holín po ťažbe treba zohľadňovať odlišnosti zakmenenia obnovovaných častí od priemerného zakmenenia jednotky podrobného plánovania a zalesňovaciu povinnosť upraviť, aby zodpovedala skutočnosti. Tam, kde sa predpisuje jednotlivý výber, zalesňovacia povinnosť nevzniká. Zalesňovacie úlohy holín po ťažbe sa plánujú stručným slovným pokynom, určením drevín a ich plošného podielu a celkovou plochou určenou na zalesnenie. Spôsob zalesňovania sa predpíše len v prípadoch, kedy sú potrebné osobitné opatrenia na zníženie či 455

58 zamedzenie negatívnych vplyvov špeciálnou úpravou technológie zalesňovania a prípadnej prípravy pôdy. Spravidla sa predpisujú podľa návrhu melioračného prieskumu. Šľachtené topole niekedy v plošných výsadbách a vždy v lignikultúrach si vyžadujú prípravu pôdy, a to na ľahších pôdach 1-2 roky, na ťažších pôdach 2-3 roky či už poliarením alebo čiernym úhorom, preto s touto dobou pri plánovaní výsadieb treba počítať. Prirodzené zmladenie jednej či viacerých drevín, ktoré sú zahrnuté v príslušnom obnovnom drevinovom zložení, môže značne upraviť drevinové zloženie v prospech drevín prirodzene obnovených. Obnovné drevinové zloženie treba pozmeniť aj vtedy, keď ekologické podmienky na zostávajúcej obnovovanej či zalesňovanej časti nedávajú predpoklad úspešného vývinu drevín, ktorými by sa malo dosiahnuť obnovné drevinové zloženie celého dielca (porastu). Pri opakovanom zalesňovaní treba posúdiť predovšetkým výsledky vykonaného zalesnenia, zistiť druh drevín, spôsob zmiešania a vek. Predpis opakovaného zalesnenia niekedy nesúhlasí s predpisom pomerného zastúpenia drevín obnovného drevinového zloženia. Upravuje sa podľa rozboru strát, či ide o jednotlivé a roztrúsené alebo v hlúčkoch, na plôškach a pod. Zohľadňuje sa možnosť doplňovania (vylepšovania) hlúčkov či plošiek drevinami obnovného drevinového zloženia a vo výnimočných prípadoch sa predpisujú iné vhodné druhy drevín, ktoré dávajú predpoklad skorého vyplnenia celého zalesňovaného dielca (porastu) či jeho časti rýchlejším rastom alebo možnosť použitia vyspelejších sadeníc, sadeníc znášajúcich čiastočné zatienenie a pod. Zalesnenie ťažkozalesniteľných plôch: návrh plánu zalesnenia ťažkozalesniteľných plôch sa opiera o doporučenia melioračného projektu pokiaľ bol pre príslušné územie vykonaný. Tam, kde melioračný projekt nebol vyhotovený alebo postup/spôsob zalesňovania takýchto plôch nebol predmetom šetrenia, vypracuje sa postup zalesňovania na základe odborného posúdenia vyhotovovateľa LHP resp. podľa postupu stanovenom v protokole. Predpis/návrh zalesňovania ťažkozalesniteľných plôch môže obsahovať v doplnku slovného opisu alebo vo všeobecnej časti LHP aj stručný technologický postup jeho vykonania. Návrh predpisu zalesňovania ťažkozalesniteľných plôch sa uplatňuje s prioritným cieľom aby zalesnené časti postupne tvorili ochranu a boli východiskom pre zalesnenie ďalších častí holiny. Technologický postup rieši prípravu pôdy, spôsob sadby a počty sadeníc, ak sú odchylné od normovaných počtov, vyspelosť sadeníc a prípadnú ochranu v zásadách, ktoré platia v stati Melioračný prieskum. Súvislé plochy o výmere väčšej ako 0,03 ha porastené krovinami sa považujú za holiny a plán zalesňovania sa pre ne predpisuje ako pre holiny. Súvislé plochy o výmere väčšej ako 0,03 ha na ktorých sa nachádza stojaca alebo ležiaca kalamita sa považujú za holiny a plán zalesňovania sa pre ne predpisuje ako pre holiny Ak sa na obnovovanej ploche nachádzajú semenného pôvodu ktoré nepatria do rámca obnovného drevinového zloženia pre príslušnú jednotku rozdelenia lesa (stanovištne nevhodné ), a je predpoklad plnenia funkcií v budúcom poraste vždy sa s nimi počíta v návrhu zalesnenia. Zalesňovacie úlohy sa o podiel týchto drevín znižujú. Úprava existujúceho drevinového zloženia v prospech stanovištne vhodných drevín sa plánuje primeraným, cieleným výchovným opatrením Ak je obnovovaná celá plocha porastená stanovištne nevhodnými drevinami potom: - v lehote na zalesnenie vyhotovovateľ LHP v zásade predpíše takúto plochu na premenu, to zn. zmenu 456

59 drevinového zloženia, - po uplynutí lehoty na zalesnenie akceptuje existujúce drevinové zloženie a naplánuje zodpovedajúce výchovné opatrenie. Premenu nevhodného drevinového zloženia v príslušnej JPRL naplánuje len na základe súhlasu obhospodarovateľa lesa, resp. z podnetu príslušného OŠS LH Rozčleňovanie porastov na pracovné polia - rozdeľovacími linkami/priesekmi, - približovacími linkami - a lesnými cestami umožňuje sledovať vývoj porastov, vykonávať a kontrolovať výchovné zásahy v porastoch od ich založenia až po vek ich rubnej zrelosti. Do rozčleňovania lesných porastov sa zahrňuje aj: - návrh spojovacích a dočasných približovacích ciest, ktorých návrh sa zakreslí do ťažbovej mapy resp. grafického podkladu k navrhovaným obnovným ťažbám prerušovanou čiarou oranžovej farby, - prerúbanie hraníc dielcov, Rozdeľovacie linky/prieseky plnia funkciu rozdelenia lesa na dielce, majú trvalý charakter a zároveň sa využívajú pre účely približovania dreva. Ich šírka je spravidla do 2 m v korunových projekciách, plošne zapadajú vždy do plochy jedného dielca. Približovacie linky plnia funkciu rozdelenia plochy dielca (porastu) na pracovné polia a sú neoddeliteľnou súčasťou technológie približovania. Ich šírka závisí od používaných mechanizačných prostriedkov a plánuje sa maximálne do 4 m vzdialenosti kmeňa od kmeňa. Lesné cesty všetkých typov sa považujú za využiteľnú doplňujúcu resp. nadväzujúcu sieť rozčlenenia dielcov (porastov). Spojovacia cesta neslúži prvotnému približovaniu dreva ale jej potreba vyplýva z plynulého výjazdu jedného alebo viacerých mechanizmov s prijateľnou stúpavosťou v strmších terénoch do hornej časti približovacích liniek. Účel dočasných približovacích ciest je v skrátení približovacej vzdialenosti po linkách na dlhých svahoch. Tieto cesty sú výlučne určené na približovanie dreva. Spojovacie cesty a dočasné približovanie cesty sú predmetom návrhu podrobného plánu hospodárskych opatrení v konkrétnom dielci (poraste). Rozčleňovanie lesných porastov linkami so šírkou nepresahujúcou 4 m sa v návrhu plánu hospodárskych opatrení navrhuje - v zásade spolu s návrhom výchovných zásahov (prečistky, prebierky), - spravidla v porastoch do 60 rokov, - aj v porastoch starších ako 60 rokov ak neboli rozčlenené a ukázala sa potreba ich založenia napr.: formy výberková podrastná s existujúcim prirodzeným zmladením, - v terénoch so sklonom do 50%. V návrhu rozčleňovania sa zohľadňuje najmä - technológia približovania, - navrhovaná šírka liniek, - rozostup liniek, v závislosti od veku porastu, - existujúce čiastočné rozčlenenie porastu linkami a lesnými cestami. Pre dočasné približovacie cesty a spojovacie cesty je potrebné vykonať kalkuláciu objemu dreva, ktorý pripadá na výrub trasy. Objem dreva z rozčleňovania lesného porastu v JPRL dočasnými 457

60 približovacími linkami a prerúbaním hraníc sa určí ako súčin plochy rozčleňovania a zásoby porastu na 1 ha. (šírka trasy dĺžka trasy zásoba porastu na ha-1 ). Pre potrebu stanovenia objemu výchovného zásahu celkom sa objem dreva z rozčleňovania uvedie v členení podľa drevín. Objem dreva z rozčleňovania lesného porastu v JPRL linkami sa určí manuálne resp. automatizovane s využitím % uvedených v podľa nomograme/tabuľke, na základe určenia: - šírky liniek - odstupovej vzdialenosti - % rozčleňovanej plochy Tabuľka % pre určenie objemu dreva z rozčlenenia Tabr. č. XX Odstupová Vzdialenosť [m] Šírka linky [m] % z celkovej zásoby rozčleňovaného dielca 2 6,0 5,0 4,0 3,3 2,8 2,5 2,2 2,0 3 10,0 7,5 6,0 5,0 4,3 3,7 3,3 3,0 4 13,3 10,0 8,0 6,6 5,7 5,0 4,4 4,0 Odpovedajúce % x celková zásoba dielca (porastu) udáva celkový objem dreva pripadajúci na rozčlenenie. Pre potrebu stanovenia objemu výchovného zásahu celkom sa objem dreva z rozčleňovania uvedie v členení podľa drevín. Objem dreva z liniek priesekov, trás dočasných približovacích a spojovacích ciest sa uvádza spolu za celú jednotku podrobného plánovania, ale nezapočítava sa do objemu dreva na 1 ha výchovy predstavujúci intenzitu výchovného zásahu v rámci jednotky podrobného plánovania. Približovacie linky sa umiestňujú po spádnici, v prípade potreby aj šikmo vo svahu s možnosťou kombinácie približovacej cesty (trvalej alebo dočasnej) alebo cesty spojovacej. Uvedené cesty sa vedú šikmo vo svahu, ich pozdĺžny spád nesmie byť väčší ako 20 % a musia nadväzovať na cestnú sieť trvalého charakteru. Odstupová vzdialenosť približovacích liniek sa pohybuje v rozmedzí m a závisí od veku lesného porastu, u mladších cca do 40 rokov sa volia menšie odstupové vzdialenosti a u starších väčšie. V lanovkových terénoch (nad 50 %) je smer liniek po spádnici iba na krátkych svahoch. Na strmých a dlhých svahoch sa vedú šikmo na cestu aby sa zmenšilo nebezpečie erózie pôdy. Na dlhých svahoch je potrebné uvažovať s častejšími kombináciami približovacích liniek s približovacími cestami charakteru trvalého alebo dočasného. Spojovacie cesty tu nemajú opodstatnenie. V ochranných lesoch sa predpisuje rozčlenenie dielcov (porastov) výnimočne v štádiu nárastov a mladín, v ktorých sú plánované náročnejšie úpravy drevinového zloženia a priestorového členenia lesného porastu výchovou. 3. Objem navrhovanej ťažby hrubiny z prečistiek sa v pláne hospodárskych opatrení uvedie samostatne po drevinách a spolu. V sumárnych údajoch je objem ťažby z prečistiek zaradený do objemu výchovných ťažieb. 458

61 4. Spevňovacie pásy sa navrhujú pri zakladaní porastov pozdĺž rozčleňovacích liniek v rozpätí 100 až 200 m výsadbou prímesí stabilnejších drevín s uvoľnenejším sponom, aby sa vyvinuli silnejšie mohutnejšie koruny s hlbokým zavetvením. Od liniek sa vykoná intenzívna výchova, aby sa zachoval voľnejší zápoj. Zakladajú sa kolmo na smer nebezpečného vetra v dostatočne stabilných častiach porastu (ak sa nezaložili už pri zalesňovaní) na pevnom podklade, spravidla na šírku rovnajúcej sa výške dospelého stromu. 5. Objem dreva z rozčleňovania sa určí ako súčin plochy liniek a zásoby porastu na 1 ha. Do objemu z rozčlenenia sa zarátava aj objem dreva z prerúbania hraníc dielcov a objem dreva z liniek pri zakladaní protivetrových spevňovacích pásov. Tento objem sa nezarátava do intenzity výchovného zásahu na 1 ha, ale sa pripočíta k výchovnému zásahu (celkom a po drevinách) a uvedie sa aj samostatne ako objem z rozčlenenia. 6. Hranice dielcov sa na nejasných hraniciach mimo prirodzených hraníc stabilizujú prerúbaním 3 4 m prieseku z jednej strany hranice dielca. 7. Do kódovania slovného textu plánu hospodárskych opatrení predpisu výchovnej ťažby sa uvedie hlavne: - lokalizácia zásahu, ak sa zásah nevykonáva na celej ploche, - počet zásahov, - podľa potreby a rozrôznenosti porastu lokalizácia do obdobia platnosti LHP najmä pri dvoch zásahoch v nevychovávaných porastoch alebo ak je zásah treba vykonať až koncom desaťročia a pod. - návrh rozčlenenia, prerúbania hraníc dielcov. Nevyhnutné špecifické opatrenia a zásahy, ktoré nie sú zadefinované v kódovacom kľúči sa uvedú v doplnku k výchove Ostatná pestovná činnosť Zahrňuje všetky opatrenia, ktorými sa zabezpečuje úspešný vývin porastov a nie sú predmetom plánovania zalesňovania, prerezávok a prebierok v ploche a objeme. V texte plánu hospodárskych opatrení s úlohami zalesňovania sa spravidla uvedie: - druh a spôsob zalesňovania, - spon v topoľových výsadbách, - spôsob zmladenia pri obnove nízkych lesov, - príprava pôdy, - príprava plochy, - ochrana kultúr a mladín, - ošetrovanie kultúr a mladín, - melioračné zásahy v pôde, - ochrana proti lesným požiarom - iné opatrenia a bližšie charakteristiky návrhu plánu hospodárskych opatrení vyplývajúcich z konkrétnych podmienok a stavu kultúr podľa kódovacieho kľúča. Nevyhnutné opatrenia a zásahy, ktoré nie sú v kódovacom kľúči sa uvedú v doplnku k zalesňovaniu a ostatnej činnosti. Ďalšie hospodársko-úpravnícke opatrenia 459

62 Lesníckotechnické meliorácie sú opatrenia na a) protieróznu ochranu lesných pozemkov, najmä na zabránenie vzniku lavín, svahových zosuvov, strží, sutín a na odstraňovanie ich následkov, b) zlepšenie kvality lesných pôd, najmä obnovu ich chemického zloženia a vodného režimu, c) zakladanie lesných porastov na zlepšenie protieróznej, protizosuvnej, vodohospodárskej a vodoochrannej funkcie lesa. Lesníckotechnické meliorácie sa vykonávajú najmä ako úlohy lesného hospodárskeho plánu alebo ako opatrenia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Lesníckotechnické meliorácie sa plánujú v merných jednotkách podľa spôsobu ich vykonania a podľa predpokladaného účinku v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta Ochrana lesa sa podľa druhu opatrenia plánuje v kilometroch s presnosťou na dve desatinné miesta alebo v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta Podľa miestnych podmienok, stupňa vývoja a stavu lesných porastov, resp. opatrení vyplývajúcich zo špeciálnych technických projektov odsúhlasených príslušným OŠS LH v správe o hospodárení ( 41 ods. 6 zákona) a protokole ( 41 ods. 9 zákona) sa v podrobnom plánovaní v príslušnom objeme, ploche resp. slovnom predpise vo výchove resp. v zalesňovaní uvedú ďalšie súvisiace hospodárske opatrenia. Návrhy týchto opatrení budú uvedené priamo v pláne hospodárskych opatrení prípadne sa v nich uvedie odvolávka na príslušný projekt. V zásade sa v pláne hospodárskych opatrení môžu v príslušnej ploche prečistky, ploche prebierky, objeme prebierky, ploche a drevinovom zložení zalesnenia v kombinácii s príslušným kódovaným textom alebo textom v doplnkoch výchovy a lebo zalesnenia, spolu s primárnym hospodárskym opatrením, premietnuť aj návrhy špeciálnych technických projektov ktorými môžu byť: - lesotechnické meliorácie, - protipožiarne opatrenia, - vetrolamy, - rozdeľovacie prieseky, - a iné. 18 Súčasti LHP 18.1 Súčasti LHP pre lesný celok Všeobecná časť LHP Všeobecná časť LHP pre lesný celok obsahuje slovné a číselné prehľady, ťažbovej úprave lesa s grafikonmi, modelmi hospodárenia, protokolom a ďalšími potrebnými údajmi súvisiacimi s plánom. Obsah všeobecnej časti LHP je určený schválením lesníckeho informačného štandardu LHP časť Všeobecná časť. Je to štruktúrovaný dokument, ktorý obsahuje: Slovný a číselný prehľad o lesnom celku a) určenie lesného celku, b) zaradenie lesného celku do lesných oblastí a podoblastí Slovenska, c) prehľad výmer lesného celku podľa vlastníckych celkov a lesných hospodárskych celkov, d) výmera lesného celku v členení podľa druhu pozemkov, e) porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode lesného celku s výmerou lesných pozemkov v predchádzajúcom LHP, 460

63 f) porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode lesného celku so stavom katastra nehnuteľností, g) prehľad lesných pozemkov v obvode lesného celku v členení podľa vlastníckych celkov, h) kategorizácia lesov - prehľad výmer lesného celku v členení podľa kategórií a subkategórií lesov i) kategorizácia lesov - prehľad výmer vlastníckych celkov v členení podľa kategórií a subkategórií lesov Ťažbová úprava lesa a) štruktúry lesných porastov lesného celku a ich očakávaný vývoj, b) stanovenie a zdôvodnenie výšky ťažieb a ich vývoja, výber ťažbového ukazovateľa, c) sumárne údaje z LHP za lesný celok, d) sumárne údaje z LHP za vlastnícke celky, e) zoznam JPRL s plánovaným holorubným hospodárskym spôsobom v členení podľa vlastníckych celkov Modely hospodárenia (základné rozhodnutia a ciele hospodárenia) Správy a protokoly z konania o vyhotovení LHP a) Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP, b) Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a pokynoch na vyhotovenie LHP, c) príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva schválené Dodatky k protokolu o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a pokynoch na vyhotovenie LHP, d) Protokol o výsledkoch a záveroch z prerokovania návrhu LHP pre lesný celok. Prehľadové tabuľky a grafikony a) prehľad plôch drevín a zakmenenia podľa vekových stupňov, b) prehľad plošného zastúpenia drevín a priemerných bonít podľa vekových stupňov, c) prehľad zásob drevín podľa vekových stupňov, d) prehľad ťažieb drevín na desaťročie podľa vekových stupňov, e) prehľad zalesnenia podľa drevín, f) prehľad prírastkov drevín, g) prehľad prírastkov drevín podľa kategórií lesov. Ďalšie potrebné údaje súvisiace s LHP a) opis hranice lesného celku, b) náležitosti LHP, c) Zoznam lesných porastov vlastníckych celkov s povolením predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine v zmysle 20 ods. 4 zákona, d) Zoznam lesných porastov vlastníckych celkov uznaných ako zdroj reprodukčného materiálu (uznaný porast a rodičovský - výberový strom), e) Technická správa. Rozhodnutie o schválení LHP na lesnom celku Porovnávací výkaz Obsahuje prehľad o zmenách v označení jednotiek priestorového rozdelenia lesa, prírastkoch alebo úbytkoch oproti pôvodnému lesnému celku. 461

64 Prílohy Súčasťou príloh všeobecnej časti LHP sú všetky dôležité dokumenty, komentáre, odborné posudky, schvaľovacie dekréty, potvrdenia, zápisy, tabuľkové prehľady, ktoré sa svojim obsahom dotýkajú vyhotovenia LHP. Opis dielcov Obsahuje údaje charakterizujúce ich stav zistený pri komplexnom zisťovaní stavu lesa, údaje rámcového plánovania a údaje zistené pri podrobnom zisťovaní stavu lesa Plán hospodárskych opatrení Obsahuje úlohy určené pri podrobnom plánovaní a ich kvantifikáciu. Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP Obsah a štruktúra Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP bol schválený MP SR. Vzor správy o hospodárení je v prílohe PP č.30. Správa o hospodárení obsahuje: 1. Základné údaje - uvedie sa : - dôvod pre vypracovanie nového LHP - obdobie platnosti doterajšieho LHP - číslo rozhodnutia o vyhlásení LC spolu s jeho výmerou - kto vyhotoví LHP ( víťaz verejného obstarávania), čísla osvedčení zodpovedných pracovníkov 2. Posúdenie vlastníckych vzťahov na LC - Prehľad výmer LC podľa vlastníckych celkov a LHC vyplní sa len pre LC ktorý je tvorený dvomi a viacerými vlastníckymi celkami (ďalej len VC ) a pre ktoré bude vyhotovený výpis z LHP. Uvedú sa údaje podľa vlastníckych celkov ( vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ak v nich hospodári ten istý obhospodarovateľ lesa ). Vlastnícky celok je teda až na výnimky rovný obhospodatovatelovi lesa. U malých vlastníkov do 50 ha sa môže vytvoriť aj vlastnícky celok vlastníkov malých výmer. Z dôvodu prehľadnosti je vhodné uvádzať názov vlastníckeho celku rovnaký ako názov obhospodarovateľa. - Posúdenie stavu katastra nehnuteľností a majetkovo právnych pomerov - uvedú sa podklady preukazujúce oprávnenie k obhospodarovaniu LP (pokiaľ vlastník nie je aj obhospodarovateľom lesa). Podklady na základe vyžiadania poskytne príslušný obvodný lesný úrad (ďalej len OLÚ ) (V zmysle 60 ods. 2 zákona, OLÚ vedie evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov ( 4 ods. 1 zákona)). Prílohou Správy sú aj Dohody o odovzdaní majetku...", v ktorých sú uvedené bližšie identifikačné údaje (o jednotlivých vlastníkoch, pozemnoknižné parcely, parcely KN a i.). - Informácia o stave pozemkových úprav podľa jednotlivých katastrálnych území sa uvedú sa údaje o pozemkových úpravách (PU), registri pôvodného stavu (RPS), zjednodušeného registra pôvodného stavu (ZRPS), registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Informácie získa vyhotovovateľ plánu od pozemkových úradov alebo katastrálnych úradov. 3. Prehľad doterajšieho hospodárenia 462

65 3.1. Výsledky hospodárenia vo vzťahu k platnému LHP (1) Tabuľkové podklady s príslušným komentárom k vypracovaniu správy o hospodárení poskytne vyhotovovateľovi LHP, na základe vyžiadania, v zmysle 48 ods. 2 písm. a) zákona príslušný odborný lesný hospodár (hospodár je povinný pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní plánu a kontrole plnenia plánu) a spolu s vyhotovovateľom LHP navrhne odporúčania pre vyhotovenie LHP. Podľa 41 ods. 12 zákona je obhospodarovateľ lesa povinný poskytnúť vyhotovovateľovi LHP podklady potrebné na vypracovanie správy o hospodárení. OLH vyhodnotí, na základe údajov LHE, poskytnutých obhospodarovateľom lesných pozemkov, realizáciu plánov hospodárskych opatrení v jednotkách priestorového rozdelenia lesa (evidenčných jednotkách LHP) za uplynulé obdobie platnosti LHP v častiach: a) Prehľad zalesňovania, prečistiek a ostatnej pestovnej činnosti. b) Prehľad o vykonaných ťažbách, za obdobie doterajšej platnosti LHP, v porovnaní s doterajším predpisom LHP. Pri vyhodnotení plnenia plánov hospodárskych opatrení v ťažbe, zalesnení a ostatnej pestovnej činnosti, posledný rok platnosti LHP zahrnie vo výške objemu plánovaných úloh na tento rok. Vyhodnotenie sa vypracuje v tabuľkovej forme so stručným komentárom a zdôvodnením príčin odchýliek vykonaných predpisov plánov hospodárskych opatrení od plánovaných, v rámci kategórie a tvaru lesa. Podkladom k hodnoteniu výsledkov hospodárenia sú evidenčné výkazy L 144 Bilančný výkaz LHE, ako aj hlásenia predkladané na tlačivách L 115 a L 116. Podklady L 144 a L 116 budú uvedené v prílohe správy. Podkladom k hodnoteniu výsledkov hospodárenia sú aj závery z čiastkových kontrol hospodárenia podľa LHP vykonaných príslušnými orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len OŠS LH ). Vo vzťahu k pôvodnému resp. zmenenému predpisu LHP (rozhodnutia podľa 59 ods. 2 písm. k) zákona) sa v členení podľa kategórií lesov a spolu za LC zhodnotí (v absolútnych jednotkách a v %, s príslušným zdôvodnením) najmä: plnenie resp. vykonanie obnovných úmyselných ťažieb (ha, m 3 h. b. k. pri pni), spracovanie náhodných ťažieb v rubných porastoch (ha, m 3 h. b. k. pri pni),, spracovanie náhodných ťažieb v predrubných porastoch po ktorých vznikla zalesňovacia povinnosť (ha, m 3 h. b. k. pri pni), príčiny náhodných obnovných ťažieb rozbor výskytu škodlivých činiteľov, plnenie resp. vykonanie výchovných úmyselných ťažieb (ha, m 3 h. b. k. pri pni, do 50 rokov, nad 50 rokov), spracovanie náhodných ťažieb v predrubných porastoch po ktorých nevznikla zalesňovacia povinnosť (ha, m 3 h. b. k. pri pni), príčiny náhodných výchovných ťažieb rozbor výskytu škodlivých činiteľov (%), rozsah vykonania prečistiek (ha) rozsah vykonaného prvého zalesnenia, rozsah vykonaného opakovaného zalesnenia, príčiny opakovaného zalesnenia rozbor výskytu škodlivých činiteľov (%) 3.2. Výskumné plochy, trvalé monitorovacie plochy, produktovody 463

66 Uvedú sa overené resp. nové údaje poskytnuté Národným lesníckym centrom (ďalej len NLC ) Lesníckym výskumným ústavom Zvolen, správcami produktovodov, resp. príslušnými obhospodarovateľmi lesa pričom východiskovým stavom je stav platného LHP, V poznámke sa uvedie zakladateľ plochy prípadne iné potrebné údaje, V komentári k tab. č. 5 je potrebné uviesť spôsob stabilizácie a obhospodarovania plôch na základe podkladov od zakladateľa plôch Zdroje lesného reprodukčného materiálu Uznané porasty: Uvedú sa údaje poskytnuté obhospodarovateľom lesa podľa stavu platného LHP. Ak počas platnosti LHP prišlo k zmene zdrojov lesného reprodukčného materiálu (ďalej len "LRM"), tieto skutočnosti, podľa kategórií zdrojov uvedie obhospodarovateľ lesa v komentári. V tab. č. 6 sa vykoná bilancia výmer uznaných porastov, ako zdrojov LRM. V komentári k tabuľke sa uvedie potreba rozšírenia základne uznaných porastov a ich zoznam. Požiadavky predkladá LRM a obhospodarovateľ (vlastník) lesa. Génové základne: Zoznam génových základní ktoré sa podľa 5 ods. 2 vyhlášky 571/2004 Z.z. zriadia (resp. budú opätovne na obdobie platnosti LHP potvrdené) s týmito náležitosťami: Zoznam dielcov génovej základne, Zoznam dielcov - uznaných porastov pre zber semena v génovej základni, Zásady obhospodarovania dielcov génovej základne podľa 5 ods. 4 vyhlášky 571/2004 Z.z. (konkretizované pre dielce) Semenné porasty, rodičovské výberové stromy, semenné sady: Vypracuje sa bilancia a v komentári sa uvedie potreba rozšírenia na základe požiadaviek LRM a obhospodarovateľa ( vlastníka) lesa Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd a ochranné pásma vodárenských zdrojov (vodný zákon v znení neskorších predpisov) - uvedú sa údaje o existujúcich chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (zdroj, správca, zoznam dotknutých dielcov, obmedzenia) - uvedú sa údaje o ochranných pásmach vodárenských zdrojov (zdroj, správca, stupeň ochranných pásiem dotknutých dielcov, obmedzenia), - vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k vyhotoveniu nového LHP v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov (V zmysle 28 ods.2 písm. e) vodného zákona je potrebné vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy aj na schválenie a zmenu LHP v chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. O vyjadrenie požiada obhospodarovateľ lesa a v stanovenom termíne ho predloží vyhotovovateľovi LHP. Východiskovým stavom je stav platného LH), - stanoviská dotknutých obhospodarovateľov lesa k použitiu osobitného režimu hospodárenia v dotknutých dielcoch resp. iné súvisiace stanoviská Iné špecifiká a obmedzenia ktoré ovplyvňujú vyhotovenie LHP a obhospodarovanie lesov na LC 464

67 Uvedú sa: - významné imisné zdroje, - iné významné špecifiká ovplyvňujúce vyhotovenie LHP a hospodárenie v LC resp. dielcoch (špecifikum, dopad na obhospodarovanie konkrétneho dielca), - stanoviská dotknutých obhospodarovateľov lesa k použitiu osobitného režimu hospodárenia v dotknutých dielcoch resp. iné súvisiace stanoviská. - stanovisko príslušnej fyzickej a právnickej osoby, že v konkrétnych dielcoch s návrhom osobitného režimu hospodárenia bude z titulu zabezpečenia požadovaných funkcií lesa z jeho podnetu uplatňovaný osobitný režim hospodárenia, 4. Kategorizácia lesov na LC - Prehľad súčasnej a navrhovanej kategorizácie lesov na LC - Zoznam dielcov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné - Zoznam dielcov vyhlásených za lesy osobitného určenia - Zoznam dielcov zaradených do pásiem ohrozenia imisiami Vo vzťahu k subkategóriám ochranných lesov sa uvedú výmery z návrhu komplexného zisťovania stavu lesa (ďalej len KZSL ) a vo vzťahu k príslušným subkategóriám lesov osobitného určenia sa uvedú výmery z rozhodnutí príslušného KLÚ o vyhlásení lesov osobitného určenia podľa 16 a 41 ods. 7 zákona (Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia, lesy osobitného určenia musia byť vyhlásené do predloženia správy o doterajšm hospodárení, inak sa v konaní o vyhotovení plánu táto kategória lesa nezohľadňuje). Jednotlivé kategórie a subkategórie lesov musia byť pre účely porovnania nanovo určené tak, aby zaradenie príslušných dielcov zodpovedalo novovytvoreným LC. Tabuľka sa vyhotovuje vždy, aj v prípade vytvorenia LC v nových hraniciach. Návrh kategorizácie OL predložený NLC - Ústavu lesných zdrojov a informatiky (ďalej len ÚLZI ) Zvolen odborom KZSL musí byť vyhotovený v súlade s 16 a 41 ods.7 zákona. Výmery a zoznam dielcov LOU predložený NLC ÚLZI Zvolen odborom KZSL - akceptujú sa len dielce spĺňajúce náležitosti a podmienky podľa 16 zákona, ak boli ku dňu predloženia správy rozhodnutím príslušného KLÚ vyhlásené za lesy osobitného určenia príslušnej subkategórie. Prehľad o rozhodnutiach krajského úradu životného prostredia a obvodného úradu životného prostredia úsek štátnej vodnej správy obmedzujúcich bežné obhospodarovanie lesných pozemkov na dobu platnosti LHP, poskytne vyhotovovateľovi plánu KLÚ podľa 59 ods. 2 písm. j) zákona. 5. Odporučenia pre vyhotovenie LHP na LC vyplývajúce z vyhodnotenia výsledkov hospodárenia podľa platného LHP - Komplexné zisťovanie stavu lesa (KZSL) - Prieskumy - Návrh základného rámca, cieľov a zásad hospodárenia - modely hospodárenia 5.1 KZSL Elaborát pre lesnú oblasť, podoblasť prípadne LHC vyhotoví sa ako samostatný elaborát so stručným komentárom v členení podľa LHC, lesných oblastí a podoblastí, vyhotoví ho v zmysle 38 ods. 2 písm. b). zákona právnická osoba zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva SR za účelom zabezpečenia KZSL (ďalej len ministerstvom zriadená právnická osoba ), úplný v písomnej a elektronickej forme sa poskytuje príslušnému KLÚ, kde bude k dispozícii aj ostatným OŠS a subjektom dotknutým vyhotovením LHP, úplný a elektronickej forme sa poskytuje príslušným vyhotovovateľom LHP, poskytuje prehľad o základných vstupných údajoch pre základné rozhodnutia a rámcové plánovanie, obsahuje tieto prehľady: 1. porovnanie kategorizácie (súhrnná tabuľka) 465

68 2. zmeny kategorizácie po dielcoch, 3. zastúpenie lesných typov a ich zaradenie do nadstavbových jednotiek 4. zastúpenie skupín lesných typov a ich zaradenie do HSLT a ZHSLT 5. ekologická mriežka 6. pásma ohrozenia imisiami 7. zoznam dielcov zaradených do jednotlivých pásiem ohrozenia imisiami 8. prehľad identifikátorov pre tvorbu modelov 9. prehľad zastúpenia vyšších pôdnych jednotiek 10. poškodenie lesných porastov a drevín komentár bez číselných údajov 11. modely hospodárenia (aj v databázovej forme údajov) obsahuje tieto mapové prílohy: 1. kategorizácia lesov s vyznačenými zmenami, 2. pásma ohrozenia imisiami, 3. prehľad zastúpenia HSLT, 4. prehľad zastúpenia vyšších pôdnych jednotiek. 5.2 Prieskumy - Uviesť ktoré špeciálne prieskumy boli v rámci KZSL vyhotovené na LHC, v rámci ktorých bude vyhotovený LHP na LC: pri predchádzajúcich vyhotoveniach LHP, v predstihu pred obnovou LHP, u LHC spracovaných zjednodušenou metodikou je potrebné na túto skutočnosť upozorniť, ktoré sa odporúča vypracovať v súbehu s obnovou. - Uviesť menovite druh, rozsah a obdobie spracovania prieskumu, ciele a profilové výsledky. - KZSL a zisťovania pre rámcové plánovanie boli vykonané pre územie lesnej oblasti... (resp. lesnej podoblasti). Údaje o špeciálnych prieskumoch poskytne vyhotovovateľovi NLC Zvolen ÚLZI Zvolen, odb. KZSL. 5.3 Modely hospodárenia Modely hospodárenia obsahujú: a) cieľ hospodárenia, ktorým je cieľové drevinové zloženie, cieľová produkcia dreva a cieľová štruktúra lesného porastu, b) základný rámec hospodárenia, ktorým je hospodársky spôsob a jeho formy, rubná doba, obnovná doba, doba zabezpečenia a doba návratu, c) zásady hospodárenia, ktorými sú zásady výchovy lesa, obnovy lesa, ochrany lesa a rekonštrukcie lesa. - Územne zodpovedajúci výpis z modelov hospodárenia pre vyhotovovateľov LHP v členení podľa LC vyhotoví NLC Zvolen - ÚLZI Zvolen. - Modely hospodárenia sú súčasťou protokolu podľa 41 ods. 9 zákona. - Kompletné modely hospodárenia pre príslušný KLÚ v členení podľa LHC vyhotoví ministerstvom zriadená právnická osoba ako súčasť elaborátu, - tabuľkové prehľady základných rozhodnutí a cieľov hospodárenia pre LHC v rámci lesnej oblasti sú členené v štruktúre prevádzkových súborov a ZHSLT v rámci príslušnej kategórie, písmena kategórie, tvaru lesa, spôsobu obhospodarovania, HSLT, porastového typu, stupňa ohrozenia, imisného typu, pásma ohrozenia, stupňa ochrany prírody, zóny ochrany prírody a zóny rekreácie, kategórie chráneného územia, špecifiká, pásma hygienickej ochrany (tab. č. 11. v prílohe). 466

69 6. Zásady vykonávania prác HÚL - Rozbor dopadov na hospodárenie, postupy a zásady vyhotovenia LHP pre LC z dôvodu jednorazového alebo dlhodobého pôsobenia abiotických a biotických škodlivých činiteľov (vetrové snehové resp. podkôrnikové kalamity veľkého rozsahu, fenomén odumierania smrečín a p.) a doporučenie na úpravu výstupov rámcového plánovania, postupov lesníckeho mapovania, rozdelenia lesa, zisťovania porastových zásob, podrobného zisťovania stavu lesa a návrhu plánu hospodárskych opatrení, - Priestorové rozdelenie lesa, - Meračské a mapovacie práce, - Zisťovanie porastových zásob, - Ťažbová úprava 6.1 Priestorové rozdelenie lesa Skomentuje sa stav a určia pravidlá priestorového rozdelenia lesa vo vyhotovovanom LHP nasledovne : - priestorové rozdelenie lesa v doteraz platnom LHP (dielce, oddelenia, podiel rozdelenia na dielce a pod.) - návrh priestorového rozdelenia a číslovania dielcov v LC, - ak je LC plošne vymedzený a určený na území viacerých LHC a bývalých LUC opakovanie totožného čísla dielca v rámci takéhoto LC nie je prípustné. Duplicitné dielce resp. v prípade ich veľkého výskytu všetky dielce sa musia pri vyhotovení LHP prečíslovať. Návrh prečíslovania dielcov musí byť prerokovaný s dotknutými obhospodarovateľmi lesa. - hranica dielca sa v teréne vyznačuje v hospodárskych lesoch a v lesoch osobitného určenia bielou farbou, v ochranných lesoch červenou farbou. Označenie sa vykonáva na kmeňoch stromu z oboch strán, vo výške 130 cm nad zemou pásom so šírkou 5 cm a dĺžkou 20 cm priebežne hranicou dielca tak, aby táto bola v teréne zreteľná. - zmenu hranice dielca (okrem vlastníckych a užívateľských hraníc) a farebného označenia kategórie lesa vyznačuje vyhotovovateľ plánu. - údržbu hranice dielca zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. - stanovenie termínu pre obhospodarovateľa lesa na zabezpečenie vyznačenia a stabilizácie dielcov v teréne v prípade, že táto nie je podľa dostupných informácií k termínu vyhotovenia správy v dostatočnej miere zabezpečená. - priestorové rozdelenie lesa sa v maximálne možnej miere prispôsobí na v teréne identifikovateľné katastrálne hranice, - uviesť a zdôvodniť odlišnosti tvorby čiastkových plôch a porastových skupín od zásad uvedených v Pracovných postupoch HÚL (1995), - zoznam dielcov s dvomi a viacerými obhospodarovateľmi lesa, 6.2 Meračské a mapovacie práce V kap. sa skomentuje stav a určia pravidlá pre zabezpečenie meračských a mapovacích prác v novom LHP nasledovne : - stav mapových podkladov : základných lesníckych máp (ZLM), digitálneho mapového diela (DMD), spôsob ich vyhotovenia, počet reambulácií, navrhovaný spôsob mapovania DMD, využitie leteckých meračských snímok, termín ich vyhotovenia (pokiaľ je vyhotovovateľovi LHP známy), - spôsob zisťovania a vyrovnávania výmer, - postup mapovania bielych plôch - v zmysle usmernenia HÚL č. 4/ zásady pre zariadenie lesných pozemkov využívaných ako poľnohospodárske resp. iné pozemky, a zásady pre zariadenie lesných pozemkov ako čiernych plôch, (Usmernenie HÚL č. 2/2003 Riešenie nezrovnalostí stavu katastra nehnuteľností a skutočného stavu lesa v teréne) - prípadné odlišnosti od predpisov a postupov pri mapovaní, - stanovenie termínov odovzdania chýbajúcich mapových podkladov od obhospodarovateľov lesa, - stanovenie termínov pre obhospodarovateľa lesa na predloženie návrhov: 467

70 lesných skladov, funkčných plôch, iných lesných pozemkov bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné vyhotovovateľovi LHP, - návrh spôsobu odsúhlasenia/potvrdenia predložených návrhov príslušným OŠS LH z dôvodu aby ich vyhotovovateľ LHP mohol zapracovať do LHP., - podklady z katastra nehnuteľností poskytne správa katastra vyhotovovateľovi LHP na základe súhlasu ÚGKK SR na poskytnutie hromadných údajov z KN č. OGK-126/2008 zo , súhlas je platný pre LHP vyhotovované v roku správca tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (ďalej len TŠMD ) na základe revízie stavu kvality a použiteľnosti základných lesníckych máp určí spôsob vyhotovenia digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (ďalej len DMD ) na príslušnom LC. - správca TŠMD dodá vyhotovovateľovi LHP letecké meračské snímky a dohodne termín predloženia reambulovaných máp. - letecké digitálne mapy budú vyhotovené podľa štandardu DMD schváleného MP SR. 6.3 Zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch - Zisťovanie zásob dreva sa pri vyhotovení LHP vykoná v súlade s všeobecne záväznými právnymi prepismi. - Vyhotovovateľ LHP navrhne v odôvodených prípadoch KLÚ odlišný spôsob zisťovania zásob dreva. - KLÚ po posúdení opodstatnenosti navrhnutého odlišného spôsobu zisťovania zásob dreva v protokole rozhodne o jeho použití. 6.4 Ťažbová úprava - Vykoná sa v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä 28 a 29 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa). 7. Súčasti LHP Uvedú sa : - súčasti LHP pre LC vyhotovené v rozsahu stanovenom v 40 ods. 2 zákona, resp. v rozsahu určenom podľa Štandardu rozdeľovníka súčastí LHP..., vydanom MP SR a platnom pre rok vyhotovenia LHP, - termíny poskytnutia a odovzdávania náležitostí LHP (provizórna mapa, údaje z tabuľky plochovej a pod.), - termín prerokovania opisu dielcov a návrhu plánu hosp. opatrení vo všetkých dielcoch s jednotlivými obhospodarovateľmi lesa 8. Zásady spolupráce s obhospodarovateľmi lesa, odbornými lesnými hospodármi, a inými subjektami Uvedú sa: - zodpovedné osoby a ich zástupcovia za spoluprácu pri vyhotovení LHP zo zástupcov vlastníkov, obhospodarovateľov lesa, OLH a vyhotovovateľa LHP, - spôsob a termíny poskytnutia číselných a grafických podkladov pre vypracovanie LHP od obhospodarovateľov lesa, - spôsob riešenia a termíny prerokovania otázok súvisiacich s vyhotovením LHP s OŠS LH, obhospodarovateľmi lesov, odbornými lesnými hospodármi, resp. inými subjektmi, ktorých záujmy sú vyhotovením LHP dotknuté majú záujem o uplatnenie svojich požiadaviek pri vyhotovení LHP, - spôsob poskytnutia podkladov z priebežnej aktualizácie vlastníckych a užívateľských pomerov od 468

71 organizácie odovzdávajúcej lesné pozemky ku koncu vonkajších prác HÚL resp. ku koncu roku, - termíny predloženia,prerokovania a odsúhlasenia návrhu plánu na 1.rok platnosti LHP s OLH a v dotknutých dielcoch aj s príslušným OŠSOP, - termíny a spôsob prerokovania a odsúhlasenia opisu dielcov a návrhu plánu hospodárskych opatrení, zistených plôch holín, prvého zalesnenia, opakovaného zalesnenia a novovzniknutých etáží (prirodzeného zmladenia) - spôsob a termín stabilizácie nejasných vlastníckych resp. užívateľských hraníc, - iné dôležité okolnosti (napr. termíny vonkajších prác a pod.), Zoznam dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb, ktorých práva môžu byť vyhotovením LHP dotknuté a ktoré vyhotovovateľ LHP odporúča KLÚ vyzvať, v zmysle 41 ods. 8 zákona, k nahliadnutiu a predloženiu pripomienok k správe a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie plánu. (napr. krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia úsek štátnej vodnej správy, Slovenský pozemkový fond, príslušný energetický podnik, Národné lesnícke centrum, obvodný lesný úrad, vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa, zástupca miestnej samosprávy, odborný lesný hospodár za obhospodarovateľa lesa ap.) Plochová tabuľka Obsahuje prehľady o lesných pozemkoch v lesnom celku a ich členení, výmerách, parcelných číslach, katastrálnych územiach, vlastníckych vzťahoch a obhospodarovateľoch. Plochová tabuľka ako súčasť lesného hospodárskeho plánu sa vytvára za účelom prehľadnej evidencie lesných pozemkov v lesnom celku. Plochová tabuľka obsahuje: - údaje o JPRL - údaje o parcele katastra nehnuteľností - identifikáciu JPRL na parcely katastra nehnuteľností - údaje o vlastníctve - údaje o obhospodarovaní - údaje o lesnom obvode Technické postupy a požadované parametre grafických dátových vrstiev (les, KN), ktoré slúžia ako podklady k tvorbe plochovej tabuľky sú uvedené v Štandarde digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva. Pracovné postupy HÚL riešia problematiku rozdelenia lesa. Lesnícka databanka záväzne stanovuje formát a štruktúru údajov pre preberanie údajov do ISLH. V súčasnosti sa používa formát súboru dbf so štruktúrou definovanou v roku 1995, čiastočne modifikovanou v roku 2005 prechodom evidencie výmer na m 2. V najbližších rokoch sa predpokladá zverejnenie novej štruktúry a nového formátu pre preberanie a poskytovanie dát plochovej tabuľky. Z tohto dôvodu nie je v ďalšom texte popísaná v súčasnosti platná štruktúra súboru plochovej tabuľky (dbf - PT2005). Vo všeobecnosti platí, že informácie v plochovej tabuľke nemajú zbytočne nahrádzať kataster nehnuteľností, pretože ten sa počas platnosti LHP aktualizuje. 469

72 Časť údajov (názvy LC, katastrálnych území, príslušnosť katastrálnych území k okresom a iné) potrebných pre textové výstupy plochovej tabuľky sú údaje získané priradením hodnoty z platných číselníkov lesných celkov, druhu lesných pozemkov, katastrálnych území. 1. Tabuľka plochová úroveň JPRL Na úrovni JPRL sa evidujú tieto údaje: - identifikátory JPRL: kód plánu, rok začiatku platnosti plánu, kód druhu lesného pozemku, číslo dielca, označenie čiastkovej plochy, číslo porastovej skupiny, číslo ostatného lesného pozemku - výmera JPRL ( prienikov JPRL s parcelou KN) - výmera porastovej skupiny ( prienikov por. sk. s parcelou KN) 2. Tabuľka plochová úroveň parcela katastra nehnuteľností Na úrovni parcely sa evidujú údaje o parcelách súboru C (tzv. KN stav). Údaje o parcele KN súboru C obsahujú: - identifikátory parcely: 6 miestny číselný kód katastrálneho územia podľa platného číselníka, číslo kmeňa parcely, číslo podlomenia parcely, číslo dielu parcely, číslo časti parcely (časť > 0 - parcela sa nachádza vo viacerých LC) - výmeru parcely v lesnom celku podľa písomného operátu katastra nehnuteľností - skutočnú výmeru parcely v lesnom celku zistenú z grafických podkladov katastra nehnuteľností Ak sa parcela nachádza vo viacerých LC, vyplní sa položka časť parcely hodnotou od 1 vyššie. 0. Ak sa parcela nachádza len v 1 LC platí: vym knlc = vym kn a položka časť parcely sa nevypĺňa, je rovná 3. Tabuľka plochová úroveň prieniku JPRL s parcelou katastra nehnuteľností (súbor C) Prienik JPRL s parcelou KN je základným prvkom tabuľky plochovej. K prieniku sa vzťahujú tieto údaje: - identifikátory JPRL - identifikátory parcely KN - informácia o výmere prieniku - informácie o obhospodarovaní - informácie o vlastníctve (druh vlastníctva) - informácie o lesnom obvode ak obvod existuje (písmeno, názov) 470

73 Identifikácia JPRL na parcely KN sa zisťuje spravidla automatizovane za pomoci geodetických programov. Z predpisov pre vyhotovovanie LHP vyplýva, že vstupné podklady sa vyhotovujú v systéme JTSK s presnosťou na 2 desatinné miesta. 4. Prieniky s parcelami iných kultúr. V niektorých prípadoch sa do grafickej plochy JPRL zahrnú aj plochy parciel iných kultúr a to v prípade, že nie je možné vylúčiť tieto parcely z grafickej plochy JPRL. Spravidla sa jedná o zaniknuté nespevnené lesné cesty. Plochová tabuľka eviduje tieto plochy len za účelom ich zahrnutia do kontroly súladu údajov o výmere JPRL medzi lesníckou mapou a plochovou tabuľkou. Samostatné výstupy z týchto plôch sa nevytvárajú. Identifikátorom parcely KN je v tomto prípade hodnota -1 v kmeni parcely. 5. Tabuľka plochová prehľadové tabuľky. PT má obsahovať údaje o výmerách (JPRL), parcelách KN, katastrálnych územiach, identifikácii JPRL na parcely KN, vlastníckych vzťahoch, obhospodarovateľoch a lesných obvodoch. PT obsahuje výstupy za lesný celok, lesný hospodársky celok, katastrálne územie, okres a obhospodarovateľa, príp. vlastníka. Zoznam výstupov - prehľad pozemkov, sumárne tabuľky a iné zostavy. V rámci nadštandardných výstupov je možné poskytovať sumárne údaje aj v inej štruktúre. PT-1 PT-3 PT-4 prehľad pozemkov v LC, prehľad pozemkov v LC podľa druhu vlastníctva a druh u pozemkov (druh vlastníctva), prehľad pozemkov v LC podľa druhu obhospodarovania a druhu pozemkov (druh obhospodarovania), PT-5 prehľad pozemkov v LC podľa LHC, krajov, okresov, k.ú. a porovnanie s KN (LHC, kraje, okresy, k. ú.), PT-6 PT-8 PT-9 PT-10 PT-11a PT-11b PT-12a PT-12b PT-F prehľad pozemkov v LC podľa krajov, okresov, k. ú. a porovnanie s KN (kraje, okresy, k. ú.), prehľad pozemkov v LC podľa lesných obvodov a druhu pozemkov (lesné obvody), prehľad pozemkov v LC podľa vlastníkov (vlastníci), prehľad pozemkov v LC podľa obhospodarovateľov (obhospodarovatelia), výkaz nezrovnalostí KN a skutočného stavu; prehľad nezrovnalostí vo výmere parcely (výpis parciel s nezrovnalosťou vo výmere), výkaz nezrovnalostí KN podľa k.ú. (nezrovnalosti KN), porovnanie výmer JPRL z tabuľky plochovej a opisu porastov LHP (porovnanie hosp. a ev. výmer), porovnanie sumárnych údajov výmer z plochovej tabuľky a opisu porastov (porovnanie hosp. a ev. výmer), zoznam funkčných plôch v LC (funkčné plochy), 471

74 PT-S PT-P PT-V PT-U zoznam skladov v LC (lesné sklady), prehľad parciel k. ú. podľa vlastníkov, užívateľov a JPRL (parcely v k. ú.), prehľad vlastníkov v k. ú. podľa obhospodarovateľov, parciel a JPRL (vlastníci v k. ú.), prehľad obhospodarovateľov v k. ú. podľa vlastníkov, parciel a JPRL (obhospodarovatelia v k. ú.) Prehľadové tabuľky a grafické informácie Obsahujú súhrnné informácie o stave lesa v lesnom celku, najmä o: - bonitách lesných drevín, - zastúpení vekových stupňov a štruktúre lesných drevín, - zakmenení a zásobách dreva v lesných porastoch, - prírastkoch, - obnovnej ťažbe, - výchove lesa, - obnove lesa. Prehľadové tabuľky Súčasťami plánu vyhotoveného pre lesný celok sú aj prehľadové tabuľky ( 40 ods. 2 písm. e) zákona). Prehľadové údaje a tabuľky poskytujú súhrnné informácie o stave lesa v lesnom celku, prípadne v ďalších jednotkách priestorového rozdelenia lesa v štandardizovanom členení. Obsahujú údaje o: a) Percentuálnom zastúpení a bonitách lesných drevín, ( príloha 27 PP, tabuľka A7 - Prehľad plošného zastúpenia drevín a priemerných bonít podľa vekových stupňov). V tabuľke sú uvedené údaje plošného zastúpenia drevín po vekových stupňoch v % a údaje priemerných bonít po drevinách a vekových stupňoch. Sumárny údaj udáva priemerné zastúpenie a bonitu pre jednotlivé za LC. V tabuľke je zároveň uvedený aj percentuálny podiel jednotlivých vekových stupňov. b) Plošnom zastúpení lesných drevín a zakmenení, ( príloha 27 PP, tabuľka A6 Prehľad plôch drevín a zakmenenia podľa vekových stupňov). V tabuľke sú uvedené údaje plošného zastúpenia drevín po vekových stupňoch v ha a údaje priemerného zakmenenia pre jednotlivé vekové stupne a za LC. Sumárny údaj udáva zastúpenie v ha. V tabuľke je zároveň uvedený aj plošné zastúpenie jednotlivých vekových stupňov a priemerný vek jednotlivých drevín v LC. Údaje o plochách sú uvedené v členení redukovaná plocha/skutočná plocha. c) porastových zásobách (príloha 27 PP, tabuľka A8 Prehľad zásob drevín podľa vekových stupňov). V tabuľke je uvedený aj percentuálny podiel jednotlivých drevín na celkovej zásobe. d) Prírastkoch ( príloha 27 PP, tabuľka A16 Prehľad prírastkov drevín). Údaje sú uvedené po drevinách v členení na priemerný celkový prírastok, bežný celkový prírastok a priemerný rubný prírastok. e) výške obnovnej a výchovnej ťažby v objeme podľa lesných drevín a vekových stupňov (príloha 27 PP, tabuľka A9 - Prehľad ťažieb drevín na desaťročie podľa vekových stupňov). V tabuľke sú uvedené údaje obnovných a výchovných ťažieb v m3 podľa drevín a vekových stupňov. Tabuľka uvádza aj percentuálny podiel jednotlivých drevín na celkovej ťažbe f) sumárnych údajoch LHP ( tabuľka A1 Sumárne údaje z LHP). V tabuľke sú uvedené sumárne údaje o zásobách, obnovných a výchovných ťažbách, zalesňovaní, prečistkách za LC prípadne za obhospodarovateľa. g) úlohách zalesnenia podľa jednotlivých druhov lesných drevín (príloha 27 PP, tabuľka A2 - Prehľad zalesňovania podľa drevín) h) ostatných informáciách, zistených pri vykonaní špeciálnych prieskumov ako aj pri samotnom 472

75 zisťovaní stavu lesa ( Prehľad ochranných lesov, Prehľad lesov osobitného určenia, Vývoj obnovných ťažieb, Vývoj výchovných ťažieb...) Slúžia najmä k rozborom stavu lesa, ťažbových možností a hospodárskych úloh. Obhospodarovateľovi dávajú prehľad o aktuálnom stave lesov k dátumu vyhotovenia LHP. Sumarizácia prehľadových údajov a tabuliek sa spravidla vyhotoví pre kategóriu a tvar lesa (samostatne pre topoľové a vŕbové porasty), pre kategórie lesa a úhrnom za všetky lesy. V lesoch osobitného určenia sa môže urobiť sumarizácia aj pre hospodársky významné subkategórie lesa. 473

76 474

77 475

78 476

79 477

80 478

81 479

82 480

83 LHC: KYSIHÝBEĽ LC: KYSIHÝBEL Platnosť LHP: A5 PREHĽAD LESOV OSOBITNÉHO URČENIA - U Výmera lesných Písmeno ŠPECIFIKÁCIA KATEGÓRIÍ LESOV OSOBITNÉHO URČENIA porastov "ha" a b c d e f LESY V OCHRANNÝCH PÁSMACH VODNÝCH ZDROJOV KÚPEĽNÉ LESY REKREAČNÉ LESY POĽOVNÍCKE LESY CHRÁNENÉ LESY LESY NA ZACHOVANIE GENETICKÝCH ZDROJOV ZOZNAM JPRL g LESY URČENÉ NA LESNÍCKY VÝSKUM A LES. VÝUČBU ,18-19H,21-26C,28A-35,37A-40,42A-51,53A-62,66A- 74C,76A-85D,88-123,125A-125C,128A- 133E,135A-142,200A- 206 h VOJENSKÉ LESY LESY OSOBITNÉHO 481

84 LHC: KYSIHÝBEĽ LC: KYSIHÝBEL Platnosť LHP: A4 PREHĽAD OCHRANNÝCH LESOV - O Výmera lesných Písmeno ŠPECIFIKÁCIA KATEGÓRIÍ LESOV OCHRANNÝCH porastov "ha" a b c d LESY NA MIMORIADNE NEPRIAZNIVÝCH STANOVIŠTIACH VYSOKOHORSKÉ LESY POD HORNOU HRANICOU STROMOVEJ VEGETÁCIE LESY NAD HORNOU HRANICOU STROMOVEJ VEGETÁCIE S PREVLÁDAJÚCIM ZASTÚPENÍM KOSODREVINY OSTATNÉ LESY S PREVAŽUJÚCOU FUNKCIOU OCHRANY PÔDY LESY OCHRANNÉ SPOLU ZOZNAM JPRL ,20-20,27A- 27C,75-75, A- 36B,41A- 41E,52A- 52B,63-65,86-87,126A- 127B, , B Prehľadové tabuľky sa podľa účelu, štruktúry a objektu sumarizácie delia do troch na seba nadväzujúcich skupín : a. Prehľadové tabuľky LC označené písmenom A b. Prehľadové tabuľky jednotlivých kategórií a tvaru lesa, kategórií lesa a úhrnom za všetky lesy, v členení podľa vekových stupňov - označené písmenom B c. ostatné prehľadové tabuľky špeciálneho zamerania z údajov hospodársko-úpravníckej typizácie označené písmenami F, L, O, T a ostatné pomocné tabuľky a zostavy. Prehľady A obsahujú prehľady o plochách, porastových zásobách, prehľad o ročných prírastkoch a ťažbových ukazovateľoch, prehľad ťažieb, výchovy a zalesňovania na desaťročie, prehľad ťažby na desaťročie podľa drevín a sortimentov, prehľad plôch ochranných lesov a lesov osobitného určenia podľa subkategórií, prehľad príčin poškodenia a zničenia drevín, prehľad výsledkov fenotypovej klasifikácie a uznaných porastov pre zber lesného reprodukčného materiálu, prehľad plánovanej obnovy a zalesňovania za desaťročie podľa drevín, výhľad ťažieb v nasledujúcich desaťročiach, prípadne ďalšie prehľady. Prehľady B obsahujú podrobné členenie kategórie a tvaru lesa, kategórie v lesnom celku prípadne inej jednotky priestorového rozdelenia lesa, podľa drevín a vekových stupňov. Na základe požiadavky odberateľa a dohody s vyhotovovateľom plánu sa, v závislosti najmä na výmere príslušnej časti lesa, vyhotovia aj ďalšie prehľadové tabuľky radu A resp. radu B, prípadne ďalšie prehľadové tabuľky špeciálneho zamerania. 482

85 Okrem vyššie uvedených prehľadov sa pri spracovávaní údajov LHP vyhotovujú aj ďalšie pomocné zostavy a prehľady. Tieto slúžia pri výbere ťažbových ukazovateľov a na zabezpečenie vyrovnanosti ťažieb počas ďalších desaťročí. Patria k nim - P1a prehľad ťažbových ukazovateľov a výhľad vývoja plôch - P1b prehľad vývoja ukazovateľa 8A-ťažbových % - P1c porovnanie skutočnej a normálnej výmery po vekových stupňoch - P1d výhľad vývoja vekových stupňov Ďalšími dôležitými prehľadmi sú výhľady vývoja obnovných a výchovných ťažieb. Prehľadové tabuľky (príloha PP č. 27) sa vyhotovia za jednotku, pre ktorú sa vyhotovuje samostatný LHP (LC): Vyhotovia sa diferencovane podľa odberateľov: a) Pre obhospodarovateľov 1. Ak je jeden obhospodarovateľ v rámci jednotky, pre ktorú sa vyhotovoval samostatný LHP. Prehľadové tabuľky za celé územie, pre ktoré sa vyhotovoval LHP: 483

86 - Sumárne údaje z LHP - prehľad plôch lesných porastov, zásob a plánovaných úloh za kategóriu a tvar lesa (predtým združený hospodársky súbor - HS), za kategóriu lesa a spolu - Prehľad zalesňovania podľa drevín - Prehľad ochranných lesov - Prehľad lesov osobitného určenia - Prehľad plôch drevín a zakmenenia podľa vekových stupňov - Prehľad plošného zastúpenia drevín a priemerných bonít podľa vekových stupňov - Prehľad zásob drevín podľa vekových stupňov - Prehľad ťažieb dreva na desaťročie podľa vekových stupňov - Vývoj obnovných ťažieb - Vývoj výchovných ťažieb Prehľadové tabuľky za kategóriu a tvar lesa: - Prehľad plôch drevín a zakmenenia podľa vekových stupňov - Prehľad plošného zastúpenia drevín a priemerných bonít podľa vekových stupňov - Prehľad zásob drevín podľa vekových stupňov - Prehľady prírastkov drevín - Prehľad ťažieb dreva na desaťročie podľa vekových stupňov 2. Ak je viac obhospodarovateľov v rámci jednotky, pre ktorú sa vyhotovil samostatný LHP (VC). V prípade viacerých samostatných obhospodarovateľov sa pre každého obhospodarovateľa vyhotovia nasledovné tabuľkové prehľady pre ich lesné pozemky a priložia sa k výpisu z LHP: - Sumárne údaje z LHP - prehľad plôch lesných porastov, zásob porastov a plánovaných úloh za kategóriu a tvar lesa (predtým združený HS), za kategóriu lesa a spolu - Prehľad zalesňovania podľa drevín b. Pre Krajský lesný úrad Príslušnému schvaľujúcemu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (KLÚ), poskytne vyhotovovateľ LHP prehľadové tabuľky, v rozsahu uvedenom v bode a. pod číslom 1. c. Pre poverenú organizáciu Poverenej organizácii (NLC Zvolen) poskytne vyhotovovateľ LHP prehľadové tabuľky, v rozsahu uvedenom v bode a. pod číslom

87 Grafické informácie Grafické informácie (grafikóny príloha PP č. 28) nadväzujú na tabuľkové prehľady radu B a štandardne sa vyhotovujú pre jednotlivé kategórie a tvar lesa grafikóny 1 a 2 1. Prehľad skutočných a ťažbových plôch podľa vekových stupňov s vyznačením normálneho plošného zastúpenia vekových stupňov a obnovovaných častí porastov v ha. 2. Výhľad vývoja ťažby obnovnej, výchovnej a spolu Na základe požiadavky odberateľa a dohody s vyhotovovateľom plánu sa môžu vyhotoviť aj ďalšie grafické prehľady, najmä: Prehľad percentického zastúpenia drevín podľa vekových stupňov, spolu so zobrazením celkového zastúpenia drevín skutočného, cieľového a v plánovanej obnove. 485

88 Obrysová mapa Obrysová mapa je vyhotovená z lesníckej digitálnej mapy so zobrazením polohopisu, výškopisu a priestorového rozdelenia lesa spravidla v mierke 1 : Porastová mapa Porastová mapa je vyhotovená z lesníckej digitálnej mapy spravidla v mierke 1 : s označením jednotiek priestorového rozdelenia lesa podľa vekových tried, etáží a ich zakmenenia, kategórií lesov a ďalších skutočností súvisiacich s rozdelením, stavom a funkčným zameraním lesov. 486

Záznam zo stretnutia Paráč2

Záznam zo stretnutia Paráč2 Národné lesnícke centrum Ústav pre hospodársku úpravu lesov Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Lesy SR, š.p. OZ Námestovo Problematika stanovenia intenzity výchovných zásahov v smrekových porastoch s vekom

Podrobnejšie

Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s.

Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s. Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s. Zápisník o objekte PRO SILVA 1. Regionálne zaradenie 1.1 Lokalizácia a geografická situácia Krajina: Slovenská republika Lesná oblasť:

Podrobnejšie

Objekt PRO SILVA Dolný les LS Holíč, OZ Šaštín

Objekt PRO SILVA Dolný les LS Holíč, OZ Šaštín Objekt PRO SILVA Dolný les LS Holíč, OZ Šaštín Vyhotovil: Peter Hrnčirík Schválil: Ing. Roman Struhár, vedúci lesníckej výroby Holíč, Júl 2010 Zápisník PRO SILVA 1. Regionálne zaradenie 1.1 Lokalizácia

Podrobnejšie

untitled

untitled Výskumno-demonštračné objekty: cesta efektívnej spolupráce výskumu s praxou Ing. Ladislav Kulla, PhD. Zvolen, 3. 11. 2009 Obsah Výskum a prax Výskumná základňa Biely Váh Výskumno-demonštračné objekty rekonštrukcií

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 18.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 176 V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 VYBRANÉ UKAZOVATELE POŠKODENIA LESOV ZISTENÉ V RÁMCI NÁRODNEJ INVENTARIZÁCIE A MONITORINGU LESOV SR Vladimír Šebeň, Michal Bošeľa a:poškodenie z NIML 1/26 NIML SR 2005-2006: výberová reprezentatívna metóda

Podrobnejšie

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum ), ako orgán štátnej odbornej kontroly v

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 19. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 172 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Podrobnejšie

Microsoft Word - vlastný materiál do NR SR.doc

Microsoft Word - vlastný materiál do NR SR.doc Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2010 ZELENÁ SPRÁVA Bratislava, 21. septembra 2011 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Všeobecná charakteristika stavu lesov a lesníctva na Slovensku...

Podrobnejšie

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsZ dňa: Materiál č. 6. d) Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. z

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsZ dňa: Materiál č. 6. d) Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. z MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsZ dňa: 25. 6. 2015 Materiál č. 6. d) Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2014 Na základe: Plánu zasadnutí MsZ Návrh na

Podrobnejšie

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na LC LESY SR Bratislava Autori: Róbert Sedmák, Jaroslav

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvo Suma Dátum 1/2014 Cheque Dejeuner stravné lístky 4, , /2014 Repre, s.

P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvo Suma Dátum 1/2014 Cheque Dejeuner stravné lístky 4, , /2014 Repre, s. P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvo Suma Dátum 1/2014 Cheque Dejeuner 31396674 stravné lístky 4,00 400 1 600,00 10.1.2014 2/2014 Repre, s. r. o. 35810122 reklamné predmety 773,28 14.1.2014

Podrobnejšie

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci správa OLH na RZ dňa o hospodárení v roku Vážení prítomní! Dočkali s

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci správa OLH na RZ dňa o hospodárení v roku Vážení prítomní! Dočkali s Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci správa OLH na RZ dňa 8.4.2017 o hospodárení v roku 2016. Vážení prítomní! Dočkali sme sa konca jednej etapy v živote vlastníkov lesov

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ (

OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ ( OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ (! 08029 Bratislava 14.03.2016 Mestská časí PODUNAJSKÉ

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 30. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 30. 9.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 261 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 21. septembra

Podrobnejšie

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z...2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SPRIEVODNÁ SPRÁVA I. INVENTARIZÁCIA DREVÍN RASTÚCICH MIMO LES Inventarizácia drevín, rastúcich mimo lesa (mimo lesné pozemky) v zábere stavby bola vypracovaná v súlade so znením zákona NR SR c.543/2002z.z. O ochrane prírody

Podrobnejšie

KULTÚRNE PROGRAMY Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (úplné zne nie po za pra co va ní zm ien a dopl nko v s ch válenýc h Dozornou radou SO ZA

KULTÚRNE PROGRAMY Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (úplné zne nie po za pra co va ní zm ien a dopl nko v s ch válenýc h Dozornou radou SO ZA 1. Základné ustanovenia 1.1. Výbor SOZA - na základe čl. 26 ods. 8 Stanov SOZA platných a účinných d o 31. 12. 2015 - schválil štatút (ďalej len skrátene Štatút SKF ). Nasledovný Kultúrny program obsahuje

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN_051.doc

Microsoft Word - VZN_051.doc Mesto Hurbanovo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 51 o dani z nehnuteľností Mesto Hurbanovo VZN č. 51 strana č. 2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Č. 51 o dani z nehnuteľností Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko pomocné práce 4, Jozef Kocúrko OU

2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko pomocné práce 4, Jozef Kocúrko OU 2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko 47137428 pomocné práce 4,15 4.1.2017 2 Jozef Kocúrko 47137428 OU, M, UH, RD 75 A 09 Ihl 4,35, List 4,1, ŠRD 5, N 81

Podrobnejšie

Mesto Prievidza

Mesto Prievidza Mesto Banská Štiavnica AKTUALIZÁCIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA DO ROKU 2013 (ODPADY Z OBALOV) Dátum: 13.12.2011 Strana 1 z 9 Úvod Mesto Banská Štiavnica ako obec zodpovedná

Podrobnejšie

Tabuľky_teoria

Tabuľky_teoria Tabuľky v programe Microsoft Word Vytvorenie tabuľky Pred samotným vyhotovením tabuľky sa odporúča pripraviť si náčrt, na ktorom sa rozvrhne rozdelenie údajov do riadkov a stĺpcov. Tabuľku vytvoríme pomocou

Podrobnejšie

2_Ochrana drevín_ POĽANA

2_Ochrana drevín_ POĽANA Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Regionálne centrum ochrany prírody vo Zvolene Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana OCHRANA DREVÍN Seminár Ochrana prírody a rozvoj regiónu 21.09.2011, Kultúrne

Podrobnejšie

ŠIESTA ČASŤ

ŠIESTA ČASŤ VZOR OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV Rok:... Odtlačok pečiatky: Evidenčné číslo: Vyplní ministerstvo Dátum doručenia:

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE V RUŽOMBERKU Základné ustanovenia Čl.1 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Diagnostickom centre v Ružomberku (ďalej len skrátený názov

Podrobnejšie

VZ 2012

VZ 2012 Valné zhromaždenie UaPPS Ondrej 28. 4. 2012 Voľba návrhovej komisie. Návrhová komisia v zložení: 1. Eva Sobolová počtom podielov. 53 070 2. Zuzana Lihanová počtom podielov. 53 070 Zdržalo sa... 0... Proti

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 44/7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Číslo objednávky:

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava OU-BA-00P4-2018/011217

Podrobnejšie

KULTÚRNE PROGRAMY Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA 1. Základné ustanovenia 1.1. Nasledovné Kultúrne programy obsahujú v súlade s týmto dokumentom bl

KULTÚRNE PROGRAMY Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA 1. Základné ustanovenia 1.1. Nasledovné Kultúrne programy obsahujú v súlade s týmto dokumentom bl KULTÚRNE PROGRAMY Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA 1. Základné ustanovenia 1.1. Nasledovné Kultúrne programy obsahujú v súlade s týmto dokumentom bližšie podmienky poskytovania príspevkov, určujú účel,

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE

KRAJSKÝ  ÚRAD   V  ŽILINE OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina Č.j. OÚ-ZA-OOP4-2014/019001/SCH V Žiline 31.7.2014 Okresný úrad Žilina, odbor opravných

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ A. Hluk 1 ) a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že normalizovaná hladina expozície hluku L AEX,8h neprekročí 75

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obecné zastupiteľstvo v O b y c i a c h na základe 11 ods. 4 písm. j) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - Text - Správa o plnení rozpočtu 1. polrok 2015v2

Microsoft Word - Text - Správa o plnení rozpočtu 1. polrok 2015v2 MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsR dňa: 10. 9. 2015 Materiál č. 4 Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2015 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy

Podrobnejšie

SPP-firma-plyn

SPP-firma-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2011 Platnosť od 1.1. 2011 Podmienky uplatňovania

Podrobnejšie

Microsoft Word - PS Nitrianska Streda 2019-IT+IG+IT_

Microsoft Word - PS Nitrianska Streda 2019-IT+IG+IT_ SPRÁVA O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ A O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2020-2029 Lesný celok: Nitrianska

Podrobnejšie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie Pripomienkovaný materiál: Návrh zákona:

Podrobnejšie

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Objednávka č. 20180252/2018

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

Microsoft Word - MAT_2018_2kolo.docx

Microsoft Word - MAT_2018_2kolo.docx Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Príklady na prijímacie skúšky do 1. ročníka konané dňa 17. mája 2018 MATEMATIKA V úlohách 1) až 8) je práva jedna odpoveď správna. Túto správnu odpoveď

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

VZN_07-dane a poplatky[1].doc

VZN_07-dane a poplatky[1].doc Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods.2, 3, 4 a 6,

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd VYSVETLENIE K VÝPOČTU VÝSLEDKU ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2017 Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie porozumeli, ako sme dospeli k výsledku vášho ročného zúčtovania

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verejného osvetlenia vo Výzve KaHR-22VS-0801) Základné rozdelenie štúdie 1. Technické zhodnotenie

Podrobnejšie

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o.

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o. AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Stav plochých striech bytových domov nízka a nepostačujúca úroveň tepelnej ochrany vysoká poruchovosť hydroizolácií Zateplenie strechy tepelná ochrana zníženie

Podrobnejšie

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra 2017 číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra 2017 číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k u rozpočtu na rok a k u viacročného rozpočtu

Podrobnejšie

Obec Voderady, Obecný úrad Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a

Obec Voderady, Obecný úrad Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a Obec Voderady, Obecný úrad 919 42 Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

ivanska rozhodnutie

ivanska rozhodnutie Mestská časť Bratislava-Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 č. ZP CS 4702/2019/3/ZPA Bratislava 13. 3. 2019 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava-Ružinov ako príslušný orgán štátnej správy

Podrobnejšie

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04/2015 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od 06.11.2015

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

5_polèík_majetok

5_polèík_majetok : 2008 Majetok Referát Význam obežného, krátkodobého majetku, jeho štruktúra statická a dynamická. Oceňovanie, normovanie obežného majetku, sledovanie jeho využitia 5 Polčík Jozef jpo@ynet.sk 19. 11. 2008

Podrobnejšie

Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zm

Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zm Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o

Podrobnejšie

C(2018)2526/F1 - SK (annex)

C(2018)2526/F1 - SK (annex) EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 4. 2018 C(2018) 2526 final ANNEX 1 PRÍLOHA k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /... ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, pokiaľ

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava 10.12.2018 Číslo spisu: 4038-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 7 MATEMATICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčnéh

Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 7 MATEMATICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčnéh 7 MTEMTICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčného obvodu. Konečný automat je usporiadaná pätica = (X, S, Y, δ, λ,) (7.) kde X je konečná neprázdna

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu vedy a techniky

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu vedy a techniky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov DM 12/2017 OKTÓBER 2017 1 OBSAH SCHÉMY

Podrobnejšie

obaly

obaly Národné lesnícke centrum Lesnícky výskumný ústav Zvolen VI Štefan Šmelko Vladimír Šebeň Michal Bošeľa Návrh systému a pracovných postupov integrovanej inventarizácie lesa v dvoch variantoch Výskum efektívneho

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6 Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 69 odst. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

GPH MIchalovce

GPH MIchalovce KRITÉRIÁ prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce V zmysle 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Zb. o prijímaní na

Podrobnejšie

vzn_2011_2

vzn_2011_2 Obecné zastupiteľstvo v Kálnici na základe ustanovenia 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom

Podrobnejšie

trafo

trafo Výpočet rozptylovej reaktancie transformátora Vo väčších transformátoroch je X σk oveľa väčšia ako R k a preto si vyžaduje veľkú pozornosť. Ak magnetické napätia oboch vinutí sú presne rovnaké, t.j. N

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZS Ruzomberok

Microsoft Word - ZS Ruzomberok INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Názov projektu v prírodovedných predmetoch na základnej škole Kód ITMS 26110130069 Prijímateľ

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné  záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Jánovce č. 5/2014 o dani z nehnuteľností VZN Č. 5/2014 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc 6 téma: Výrazy a vzorce I Úlohy na úvod 1 1 Zistite definičný obor výrazu V = 4 Riešte sústavu 15 = 6a + b, = 4a c, 1 = 4a + b 16c Rozložte na súčin výrazy a) b 4 a 18, b) c 5cd 10c d +, c) 6 1 s + z 4

Podrobnejšie

Dovoz jednotlivých vozidiel – Úvod do problematiky a základné predpisy

Dovoz jednotlivých vozidiel –  Úvod do problematiky a základné predpisy Ing. Miroslav Šešera Statická vs. dynamická skúška bŕzd Dynamická skúška s použitím meradla spomalenia - decelerografu + + + meria a vyhodnocuje sa priamo reálne dosiahnuté spomalenie (m.s -2 ) prejaví

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 / Projektový špecialista (projektový

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2013 zo dňa o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinnýc

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2013 zo dňa o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinnýc Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2013 zo dňa 12.9.2013 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa Mesto Bytča na základe ustanovení

Podrobnejšie

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 1, 2 a 3, 16 ods. 1, 2 a 3,

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku LESNÍCKE LISTY PRE PRAX

LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku LESNÍCKE LISTY PRE PRAX LESNÍCKE LISTY PRE PRAX 4/2011 PRÍLOHA ČASOPISU LES & LETOKRUHY 7 8/2011 Monitoring lesných ekosystémov na Slovensku 4 2 0 1 1 LESNÍCKE LISTY PRE PRAX národné výsledky v európskom kontexte Pavel Pavlenda

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Právnym základom štatútu plemennej knihy ( ďalej len štatút PK ) je zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

C(2014)5449/F1 - SK

C(2014)5449/F1 - SK Príloha 7 zo 7 Vzor správy o monitorovaní Správa o monitorovaní programu xxxxxx 2014 / H1 Návrh znenia č. 1 Vydal vykonávací orgán xx/xx/2014 1 Obsah Zoznam skratiek a akronymov Oddiel A Zhrnutie Zhrnutie

Podrobnejšie