Microsoft Word - Hromadné školenie1_2015 Finish.doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - Hromadné školenie1_2015 Finish.doc"

Prepis

1 Lektori: Ing. Alena Šimkovičová (Trenčín, Žilina, Nitra, Bratislava) Martina Tichá (Košice, Poprad, Banská Bystrica)

2 LEGISLATÍVNE ZMENY OD Zmeny v Zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 1.1 Maximálny vymeriavací základ na SP 138 ods. 9 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení KOMENTÁR: Maximálny VZ je stanovený jednotnou sumou pre všetky druhy poistného (okrem úrazového poistenia). Nemocenské poistenie Starobné poistenie Invalidné poistenie Garančné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu 5 násobok jednej dvanástiny VVZ z úhrnu zo všetkých príjmov, ktoré zamestnanec v danom mesiaci dosiahol (len za zamestnanca) Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie ktoré platí len zamestnávateľ nemá zákonom stanovený maximálny vymeriavací základ ( 138 ods.11). Všeobecný vymeriavací základ (VVZ) sa určuje ako 12-násobok priemernej mesačnej mzdy ( 11). Priemerná mesačná mzda je každoročne určená Štatistickým úradom SR, na základe čoho je určený aj VVZ, od ktorého sa výška maximálneho vymeriavacieho základu odvíja. Výška priemernej mesačnej mzdy za rok 2013 je 824. Od do budeme používať VVZ vo výške Maximálne VZ pre odvody poistného od do : Nemocenské poistenie Garančné poistenie Starobné poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu solidarity Od je maximálny mesačný vymeriavací základ na sociálne poistenie vo výške PRÍKLAD 1: Zamestnankyňa pracuje na hlavný pracovný pomer od Je odmeňovaná mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou Okrem toho jej bola v januári 2015 vyplatená odmena vo výške Aký bude jej vymeriavací základ na sociálne poistenie v mesiaci január 2015? Za obdobie od dosiahla hrubú mzdu: Mesačná mzda Odmena Spolu > VZ na NP, SP, IP, PvN, GP, RFS: VZ na UP:

3 Keďže vymeriavací základ, ktorý zamestnanec dosiahol v rozhodujúcom období, ako na nemocenské a garančné poistenie, tak aj na starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu je vyšší ako maximálny vymeriavací základ, pre výpočet poistného sa použije suma maximálneho vymeriavacieho základu Čo sa týka vymeriavacieho základu pre úrazové poistenie, ten bude vo výške celej dosiahnutej hrubej mzdy zamestnanca (vzhľadom na to, že UP nemá stanovený maximálny vymeriavací základ). PRÍKLAD 2: Zamestnankyňa má v januári 2015 viaceré príjmy. Od pracuje na hlavný pracovný pomer (HPP) a od do má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce (DVP) s právom na nepravidelný príjem. V januári 2015 dosiahne z HPP príjem vo výške a za DVP dostane vyplatenú odmenu vo výške Z akých vymeriavacích základov bude vypočítané poistné na SP v 1/2015? RIEŠENIE : Za obdobie od dosiahla zamestnankyňa príjem: Mesačná mzda z HPP Odmena z DVP Spolu: > Vymeriavací základ na sociálne poistenie sa určuje z úhrnu príjmov, ale iba za zamestnanca. Zamestnávateľ platí odvod do výšky maximálneho vymeriavacieho základu z každého vyplateného príjmu. VZ do Sociálne poisťovne z HPP: - za pracovníka za organizáciu VZ do Sociálnej poisťovne z DVP: - za pracovníka ( ) - za organizáciu Zamestnanec odvedie poistné z hlavného pracovného pomeru z vymeriavacieho základu a z dohody z vymeriavacieho základu ( ). Zamestnávateľ odvedie poistné z vymeriavacieho základu 3000 (z HPP) a (z DVP). PRÍKLAD 3: Zamestnankyňa pracovala na hlavný pracovný pomer od do Je odmeňovaná mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou 930. Okrem toho jej bola pri skončení pracovného pomeru preplatená nevyčerpaná dovolenka 6 dní a vyplatená odmena Aký bude jej vymeriavací základ na sociálne poistenie v mesiaci január 2015? Mesačná mzda 930/22*11 = 465,00 Preplatená nevyčerpaná dovolenka 255,46 Odmena 1 850,00 Hrubá mzda 2 570,46 3

4 Maximálny VZ pripadajúci na jeden deň: - na NP, GP, SP, IP, PvN, PRFS / 31 = 132, = 132,90 Maximálny VZ pripadajúci na 15 dni poistenia ( = 15 dní): - na NP, GP, SP, IP, PvN, PRFS 132,90 x 15 = 1 993,50 Keďže maximálny vymeriavací základ ako na nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné a poistenie do rezervného fondu je nižší ako vymeriavací základ, ktorý zamestnanec dosiahol v rozhodujúcom období, pre výpočet poistného sa použije suma maximálneho vymeriavacieho základu 1 993,50. Čo sa týka vymeriavacieho základu pre úrazové poistenie, ten bude vo výške celej dosiahnutej hrubej mzdy zamestnanca ,46. PRÍKLAD 4: Zamestnankyňa pracuje na hlavný pracovný pomer od Je odmeňovaná mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou 800. Od má neplatené voľno. V 1/2015 jej zamestnávateľ vypláca príspevok zo SF vo výške 500. Aký bude vymeriavací základ na sociálne poistenie v mesiaci január 2015? Mesačná mzda 800/22*2 = 72,73 Príspevok zo SF 500 Hrubá mzda 572,73 Maximálny VZ pripadajúci na 3 dni poistenia ( = 3 dní): - na NP, GP, SP, IP, PvN, PRFS (4 120 :31) x 3 = 398,70 Vymeriavací základ pre nemocenské poistenie, garančné poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu bude vo výške maximálneho vymeriavacieho základu prepočítaného na 3 dní poistenia - 398,70. Vymeriavací základu pre úrazové poistenie bude vo výške 572,73. PRÍKLAD 5: Spoločníkovi s nepravidelným príjmom bola v 1/2015 vyplatená odmena vo výške Ďalšia odmena mu bude vyplatená v 3/2015 vo výške Aký bude vymeriavací základ na sociálne poistenie v mesiaci marec 2015? Odmena vyplatená za marec 2015 sa rozpočítava pomernou časťou na jednotlivé kalendárne mesiace posledného kalendárneho roka, v ktorom trvalo povinné poistenie (január marec). Pomerná časť odmeny prepočítaná na jeden mesiac predstavuje sumu 500 (1 500 / 3). Odmena za 1/2015 Odmena za 3/2015 Január = > 4 120, Marec

5 VZ na starobné poistenie a invalidné poistenie v 3/2015: Január = Marec Spolu Starobné poistenie, invalidné poistenie a poistenie na rezervný fond solidarity bude vypočítané z vymeriavacieho základu Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu pri výpočte náhrady príjmu pri PN a nemocenských dávok 54 ods. 2 Zákona č. 461/2004 Z. z. o sociálnom poistení Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. KOMENTÁR: Od sa mení rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu pri výpočte náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti a nemocenských dávok. Ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v predchádzajúcom roku pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platilo nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred vznikom pracovnej neschopnosti, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu je obdobie od vzniku pracovného pomeru do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla pracovná neschopnosť. PRÍKLAD 1: Pracovný pomer zamestnanca vznikol , práceneschopnosť vznikla Rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady príjmu pri PN je obdobie od do PRÍKLAD 2: Hlavný pracovný pomer zamestnanca vznikol , práceneschopnosť vznikne Rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady príjmu pri PN je v tomto prípade obdobie od do , to znamená 23 mesiacov. PRÍKLAD 3: Hlavný pracovný pomer zamestnanca vznikol , práceneschopnosť vznikne Rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady príjmu pri PN je v tomto prípade obdobie od do PRÍKLAD 4: Hlavný pracovný pomer zamestnanca vznikol , práceneschopnosť vznikne Rozhodujúcim obdobím pre výpočet náhrady príjmu pri PN je v tomto prípade celý rok

6 1.3 Hraničný príjme pri DBPŠ pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia 4 ods. 5 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 7 ods. 3 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení KOMENTÁR: Žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia si môže v jednom mesiaci určiť maximálne jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, z ktorej do zákonom stanovenej hranice príjmu nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie. Hraničná výška príjmu z DBPŠ, do ktorej platí výnimka z platenia dôchodkového poistenia je pre rok 2015 stanovená vo výške 200, bez ohľadu na vek žiaka / študenta. PRÍKLAD 1: Študent, ktorý má 20 rokov, pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta s pravidelným príjmom. U zamestnávateľa si uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia. a) Aké odvody a z akého vymeriavacieho základu bude platiť z tohto príjmu zamestnanec a aké zamestnávatateľ v prípade, ak bude dohodárovi vyplatená odmena vo výške 160? RIEŠENIE A: SP IP ÚP GP RFS Zamestnanec x x Zamestnávateľ x x x Zamestnanec nebude platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ bude platiť iba úrazové poistenie a garančné poistenie z vymeriavacieho základu 160. b) Aké odvody by zaplatil zamestnanec a aké zamestnávateľ v prípade, že by bola študentovi vyplatená odmena vo výške 260? Z akého vymeriavacieho základu budú odvody vypočítané v tomto prípade? RIEŠENIE B: Zamestnanec a zamestnávateľ budú platiť odvody z nasledujúcich vymeriavacích základov: SP IP ÚP GP RFS Zamestnanec 60 * 60 * Zamestnávateľ 60 * 60 * * * Rozdiel medzi skutočným príjmom zamestnanca a príslušnou hraničnou sumou = 60 Odvod na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie) a rezervný fond solidarity sa vypočíta z vymeriavacieho základu prevyšujúceho 200, teda zo 60. Odvod na garančné a úrazové poistenie sa vypočíta z celkového príjmu študenta 260. V tomto prípade je potrebné študenta prihlásiť na dôchodkové poistenie k (RLFO kód 11). PRÍKLAD 2: Študent má 17 rokov a pracuje na DBPŠ s pravidelným príjmom. Prácu na dohodu vykonáva od do Zamestnávateľ ho prihlásil do Sociálnej poisťovne na RLFO s kódom 9 (bude si uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia počas celého obdobia trvania dohody). Dohodnutá mesačná odmena je vo výške 180. Pri skončení dohody mu zamestnávateľ vyplatí ešte odmenu vo výške 50. 6

7 Aké odvody a z akého vymeriavacieho základu zaplatí z vyplateného príjmu zamestnanec a aké zamestnávatateľ v mesiacoch december 2014 február 2015? Zamestnanec a zamestnávateľ budú platiť odvody z nasledujúcich vymeriavacích základov: December 2014 Január 2015 SP IP ÚP GP RFS Zamestnanec 112 * 112 * Zamestnávateľ 112 * 112 * * Zamestnanec x x Zamestnávateľ x x x Zamestnanec 30 * 30 * Zamestnávateľ 30 * 30 * * * Rozdiel medzi skutočným príjmom zamestnanca a príslušnou hraničnou sumou V decembri 2014 je ešte potrebné rozlišovať vek študenta. Vzhľadom na to, že v tomto mesiaci presiahol stanovenú hranicu príjmu 68, odvod na dôchodkové poistenie bude vypočítaný z príjmu prevyšujúceho 68, tzn = 112 (stále si uplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia). Študenta je potrebné prihlásiť k na dôchodkové poistenie RLFO s kódom 11. V januári 2015 študent neprekročil hraničný príjem 200. Zamestnávateľ je povinný odhlásiť ho k z dôchodkového poistenia RLFO s kódom 11. Zamestnanec ani zamestnávateľ neplatí dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ platí iba odvody na úrazové a garančné poistenie. Vo februári 2015 študent presiahol hraničný príjem 200 a z toho dôvodu je potrebné prihlásiť ho na dôchodkové poistenie k (RLFO kód 11). Odvod na dôchodkové poistenie bude vypočítaný z príjmu prevyšujúceho 200, tzn = 30 Zamestnávateľ ho odhlási zo Sociálnej poisťovne na RLFO s kódom Hraničný príjem pri zamestnancoch dlhodobo nezamestnaných pre uplatnenie odvodovej úľavy Úľavu na zdravotné a sociálne poistenie (okrem úrazového a garančného poistenia) je možné uplatniť počas 12 mesiacov (na zamestnanca a zamestnávateľa) len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Jednou z podmienok je, aby mesačný príjem zamestnanca nebol vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy. Ak pracovný pomer vznikne v roku 2015, príjem nesmie presiahnuť sumu 552,08 /mesiac za celé obdobie trvania pracovného pomeru (tzn. aj v mesiacoch roku 2016). Ak pracovný pomer vznikol v roku 2014, príjem nesmie presiahnuť sumu 539,35 /mesiac (tzn. aj v mesiacoch roku 2015). PRÍKLAD: Zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru dvoch zamestnancov dlhodobo nezamestnaných, ktorí si uplatňujú odvodovú úľavu. Jeden zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru a druhého zamestnanca prijali V januári / 2015 dosiahli hrubú mzdu vo výške 550. Aké odvody a z akého vymeriavacieho základu zaplatia zamestnanci z tohto príjmu a aké zamestnávateľ v januári 2015? Zamestnanec s pracovným pomerom od ZP SP IP ÚP GP RFS Zamestnanec x x x Zamestnávateľ x x x x 7

8 Zamestnanec s pracovným pomerom od ZP SP IP ÚP GP RFS Zamestnanec Zamestnávateľ U zamestnanca, ktorý nastúpil do pracovného pomeru , sa sleduje hraničná suma 552,08 /mesiac. Vzhľadom na to, že nebol prekročený hraničný príjem, zamestnanec nezaplatí žiadne odvody. Zamestnávateľ odvedie len úrazové a garančné poistenie z vymeriavacieho základu 550. U zamestnanca, ktorý nastúpil do pracovného pomeru , je potrebné sledovať hraničný príjem 539,35 /mesiac. Vzhľadom na to, že bol prekročený hraničný príjem, zamestnanec a zamestnávateľ zaplatia všetky odvody. Zamestnanec si od nasledujúceho mesiaca (február 2015) už nemôže uplatniť odvodovú úľavu a to ani v prípade, že by príjem zamestnanca klesol pod stanovenú hranicu. 2. Zmeny v Zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 2.1 Maximálny vymeriavací základ na ZP 13 ods.9 Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 16 ods. 8 Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení KOMENTÁR: Pre zistenie maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2015 sa používa priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za rok 2013 (priemerná mesačná mzda za rok 2013 je 824 ). Maximálny mesačný vymeriavací základ na ZP sa určí ako 5-násobok priemernej mesačnej mzdy. Maximálny vymeriavací základ na ZP pre rok 2015: Priemerná mesačná mzda x 5 = 824 x 5 =4 120 Od je maximálny mesačný vymeriavací základ na zdravotné poistenie vo výške PRÍKLAD 1: Zamestnankyňa pracuje na hlavný pracovný pomer od Je odmeňovaná mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou Okrem toho jej bola v januári 2015 vyplatená odmena vo výške Aký bude jej vymeriavací základ na zdravotné poistenie v mesiaci január 2015? Za obdobie od dosiahla hrubú mzdu: Mesačná mzda Odmena Spolu >

9 Mesačný zdaniteľný príjme u tohto zamestnanca dosiahol sumu 4 400, čo je viac ako maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie Vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie bude u tohto zamestnanca v mesiaci január 2015 suma PRÍKLAD 2: Zamestnankyňa pracovala na hlavný pracovný pomer od do Je odmeňovaná mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou 930. Okrem toho jej bolo pri skončení pracovného pomeru preplatených 6 dní nevyčerpanej dovolenky a vyplatené odmena Aký bude jej vymeriavací základ na zdravotné poistenie v mesiaci január 2015? Mesačná mzda 930/22*11 = 465,00 Preplatená nevyčerpaná dovolenka 255,46 Odmena 1 850,00 Hrubá mzda 2 570, ,46 < Vymeriavací základ na zdravotné poistenie je v januári 2015 v sume 2 570,46 bez ohľadu na počet dní, počas ktorých bol zamestnanec poistený v zdravotnej poisťovni. 2.2 Maximálny vymeriavací základ na ZP z dividend 13 ods. 9 písm. b) Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení KOMENTÁR: Od januára 2015 dochádza aj k zmene maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie z vyplatených dividend. Tento príjem tvorí samostatný vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Určuje sa ako 60-násobok priemernej mzdy. Maximálny vymeriavací základ na ZP z vyplatených dividend pre rok 2015: Priemerná mesačná mzda x 60 =824 x 60= Od je maximálny mesačný vymeriavací základ na ZP z vyplatených dividend za účtovné obdobie po vo výške PRÍKLAD: Zamestnankyňa pracuje na hlavný pracovný pomer od Je odmeňovaná mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou Okrem toho jej bola v januári 2015 vyplatená odmena vo výške 2900 a dividenda za rok 2014 vo výške Zamestnankyňa má účasť na majetku zamestnávateľa. Aký bude jej vymeriavací základ na zdravotné poistenie z vyplatenej dividendy a v akej výške zaplatí poistné z tohto príjmu v mesiaci január 2015? Vyplatená dividenda > VZ na ZP z vyplatenej dividendy Poistné z vyplatenej dividendy 6 921,60 (14% z ) 9

10 Vyplatená dividenda je vo výške , čo je viac ako maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend Vymeriavacím základom pre odvod poistného na zdravotné poistenie z vyplatených dividend bude suma maximálneho vymeriavacieho základu Zamestnanec zaplatí preddavok na zdravotné poistenie z vyplatenej dividendy vo výške 6 921, Odpočítateľná položka na odvody do ZP pre zamestnancov s nízkymi príjmami 13a ods.1 Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení Od je možné znížiť vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie o odpočítateľnú položku. O odpočítateľnú položku sa znižuje len vymeriavací základ zamestnanca, ktorý pracuje na hlavný pracovný pomer (nemôže si ju uplatniť dohodár, spoločník, štatutár). Podmienky pre uplatnenie odpočítateľnej položky: - zamestnanec má len jediného zamestnávateľa, - zamestnanec nie je súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), - zamestnanec si neuplatňuje odvodovú úľavu (dlhodobo nezamestnaný), - zamestnanec si uplatní nárok. 23 ods.6 Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení Zamestnanec ktorý spĺňa podmienky, si môže, ale nemusí odpočítateľnú položku uplatniť. V prípade, že si zamestnanec chce uplatniť nárok na odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku pracovného pomeru. V programe Olymp ho nájdete cez Dokumenty Personalistika Písomné dokumenty pracovníkov Oznámenie na uplatnenie odpočítateľnej položky. POZNÁMKA: V programe Olymp od verzie je možné u zamestnanca zaevidovať obdobia, v ktorých si zamestnanec uplatňuje odpoč. položku na ZP v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Odpoč. položka, kde je potrebné zadať do Obdobia od a Obdobia do len mesiac a rok. 10

11 Tento údaj program automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje. Informácia o uplatňovaní odpočítateľnej položky sa tiež zobrazí vo výplate v časti Mzdové údaje zamestnanca a vypočítaná suma odpočítateľnej položky za daný mesiac na záložke Ostatné Uplatnenie odpočítateľnej položky v prípade súbežného pracovného pomeru Zamestnanec, ktorý má viac pracovných pomerov (HPP) u jedného zamestnávateľa odpočítateľnú položku si uplatniť môže. Zamestnanec, ktorý má u jedného zamestnávateľa pracovný pomer a zároveň pracuje aj na dohodu si odpočítateľnú položku uplatniť môže. Zamestnanec, ktorý má u jedného zamestnávateľa pracovný pomer a u iného zamestnávateľa pracuje na HPP alebo dohodu si odpočítateľnú položku uplatniť nemôže. To neplatí ak pracuje na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti poberateľ starobného dôchodku, výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, poberateľ invalidného dôchodku %, nad 70 % a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku, pretože neplatí z dohôd odvod na zdravotné poistenie. Zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa a okrem toho je konateľ a poberá ako konateľ odmenu u toho istého zamestnávateľa, odpočítateľnú položku si uplatniť môže. Zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa a okrem toho je konateľ a poberá ako konateľ odmenu u iného zamestnávateľa, odpočítateľnú položku si uplatniť nemôže. Ak by nepoberal odmenu a nebol by prihlásený ako zamestnanec v zdravotnej poisťovni, odpočítateľnú položku si uplatniť môže. POZNÁMKA: Ak zamestnanec mal v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne SZČO, tak odpočítateľná položka sa uplatní až v RZZP Výška odpočítateľnej položky Odpočítateľná položka na odvody do zdravotnej poisťovne je najviac 380 mesačne. Odpočítateľná položka sa s rastom príjmu znižuje o dvojnásobok časti príjmu, ktorá prevyšuje 380. Ak je príjem 570, odpočítateľná položka je 0. Ak mal zamestnanec príjem nižší ako 380, odpočítateľná položka bude vo výške príjmu z hlavného pracovného pomeru, ak bol zamestnanec prihlásený v ZP celý mesiac. To znamená, že vymeriavací základ na zdravotné poistenie bude nulový a zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť žiadne odvody do zdravotnej poisťovne. Ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako 380 a nižší ako 570 za celý kalendárny mesiac poistenia, odpočítateľná položka (OP) sa zníži podľa nasledovného postupu: určí sa rozdiel medzi celkovým príjmom zamestnanca a sumou 380, rozdiel sa vynásobí dvomi, výsledok sa odpočíta od sumy 380, ak by výsledná suma OP bola vyššia ako suma z HPP, OP bude len vo výške príjmu z HPP. POZOR: Do príjmu sa započítavajú všetky príjmy zamestnanca, z ktorého sa platia odvody na zdravotné poistenie, to znamená aj príjmy dohôd, z pracovného pomeru štatutár atď., O odpočítateľnú položku nie je možné znížiť príjem z pracovného pomeru, ktorý je vyplatený po skončení pracovného pomeru. Jedinou výnimkou je výplata príjmu po skončení pracovného pomeru počas trvania nového pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. 11

12 PRÍKLAD 1: Zamestnankyňa pracuje na hlavný pracovný pomer na polovičný úväzok. Jej dohodnutá tarifná mzda je vo výške 200. V januári 2015 si uplatňuje odpočítateľnú položku. (podpísala Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku ). V januári 2015 bola celý mesiac v pracovnom pomere (celý mesiac poistená). Aká bude odpočítateľná položka a z akého vymeriavacieho základu sa vypočíta poistné? Príjem zamestnanca < 380 Odpočítateľná položka pre zamestnanca 200 Vzhľadom na to, že príjem zamestnanca (200 ) je nižší ako je odpočítateľná položka 380, zamestnancovi sa uplatní odpočítateľná položka do výšky dosiahnutého príjmu. To znamená, že výsledný vymeriavací základ za 1/2015 bude nulový a zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť žiadne odvody do ZP. POZOR: Aj zamestnanec pracujúci na skrátený úväzok má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky. PRÍKLAD 2: Zamestnanec bol v januári 2015 celý mesiac v pracovnom pomere a dosiahol mzdu vo výške 480. Uplatňuje si odpočítateľnú položku na ZP. Aká bude odpočítateľná položka a z akého vymeriavacieho základu sa vypočíta poistné? Príjem zamestnanca 480 Odpočítateľná položka na ZP 380 Zníženie odpočítateľnej položky = 100 x 2 = 200 Odpočítateľná položka pre zamestnanca = 180 VZ z ktorého sa vypočíta poistné = 300. Odpočítateľná položka sa zníži o 200 a bude mať hodnotu 180. V 1/2015 zaplatí zamestnanec a zamestnávateľ poistné na zdravotné poistenie len z vymeriavacieho základu 300. PRÍKLAD 3: Zamestnanec dosiahol v januári 2015 príjem z hlavného pracovného pomeru 250. Okrem pracovného pomeru má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa aj dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej platí zdravotné poistenie a na ktorú v tomto mesiaci zarobil 150. Zamestnanec bol v januári 2015 prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Aká bude odpočítateľná položka a z akého vymeriavacieho základu sa vypočíta poistné? Celkový príjem zamestnanca = 400 Zníženie odpočítateľnej položky = 20 x 2 = 40 Odpočítateľná položka = >

13 Vzhľadom na to, že suma odpočítateľnej položky (340 ) je vyššia ako dosiahnutý príjem z hlavného pracovného pomeru (250 ), zamestnancovi sa uplatní odpočítateľná položka do výšky 250. V 1/2015 bude vymeriavací základ z hlavného pracovného pomeru nulový a zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť z tohto príjmu žiadne odvody do zdravotnej poisťovne. Vymeriavací základ na zdravotné poistenie bude tvoriť len príjem z dohody. Zamestnanec a zamestnávateľ zaplatia poistné len z vymeriavacieho základu Zníženie odpočítateľnej položky ak zamestnanec nebol prihlásený v ZP celý mesiac 16 ods.18 Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení Ak bol zamestnanec prihlásený v zdravotnej poisťovni len časť kalendárneho mesiaca, suma 380 sa alikvotne zníži podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol zamestnanec prihlásený v zdravotnej poisťovni. Ak hodnota príjmu bude nižšia respektíve rovná ako hodnota odpočítateľnej položky 380, odpočítateľná položka bude vo výške príjmu z hlavného pracovného pomeru prepočítaná na počet dní poistenia. Ak hodnota príjmu bude vyššia, ako odpočítateľná položka 380 a zároveň nižšia ako 570, odpočítateľná položka sa určí nasledovne: - určí sa rozdiel medzi celkovým príjmom zamestnanca a sumou 380, - rozdiel sa násobí dvomi, - výsledok sa odpočíta od sumy 380, - ak by výsledná suma odpočítateľnej položky bola vyššia ako suma z HPP, odpočítateľná položka bude len vo výške príjmu z HPP, - suma odpočítateľnej položky zistená podľa predchádzajúcich krokov sa alikvotne zníži podľa počtu dni poistenia. POZOR: Odpočítateľná položka sa neznižuje v prípade, ak zamestnanec nepracoval z dôvodov uvedených v 11 ods. 7 písm. m) a s), čo sú obdobia práceneschopnosti, OČR alebo poberania materského. PRÍKLAD 1: Zamestnankyňa nastúpila do pracovného pomeru od Za január 2015 dosiahla mzdu vo výške 159,10. Aká bude odpočítateľná položka a z akého vymeriavacieho základu sa vypočíta poistné? Príjem zamestnanca 159,10 Odpočítateľná položka na ZP (159,10 / 31) x 10 = 51,33 VZ z ktorého sa vypočíta poistné: 159,10 51,33 = 107,77. Nakoľko zamestnanec bol prihlásený v ZP len 10 kalendárnych dní, odpočítateľná položka sa upraví podľa počtu dní na 51,33. Keďže príjem je nižší ako celková odpočítateľná položka 380, v tomto prípade sa odpočítateľná položka už nenásobí dvomi. Prepočíta sa len na počet dní poistenia. V 1/2015 bude vymeriavací základ na ZP vo výške 107,77 a zamestnanec aj zamestnávateľ zaplatia poistné len z vymeriavacieho základu 107,77. PRÍKLAD 2: Zamestnanec má hlavný pracovný pomer od Za mesiac január 2015 dosiahol mzdu vo výške 404,55. V mesiaci január mal 2 dni neplatené voľno. 13

14 Aká bude odpočítateľná položka a z akého vymeriavacieho základu sa vypočíta poistné? Príjem zamestnanca 404,55 Zníženie odpočítateľnej položky 404, = 24,55 x 2 = 49,10 Prepočet OP na počet dní zdravotného poistenia [(380 49,10) / 31] x 29 = 309,56 Odpočítateľná položka pre zamestnanca: = 309,56 VZ z ktorého sa vypočíta poistné: 404,55 309,56 = 94,99. Odpočítateľná položka sa v tomto prípade zníži o 49,10 a bude mať hodnotu po prepočte na počet dní poistenia 309,56 (keďže bol zamestnanec prihlásený v ZP len 29 kalendárnych dní). V 1/2015 bude vymeriavací základ na ZP vo výške 94,99 a zamestnanec aj zamestnávateľ zaplatia poistné len z vymeriavacieho základu 94,99. PRÍKLAD 3: Zamestnanec bol v pracovnom pomere celý mesiaca január 2015, ale mal od neplatené voľno. Z hlavného pracovného pomeru dosiahol príjem 218,19. Okrem pracovného pomeru má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa aj dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej platí zdravotné poistenie. Z dohody dosiahol odmenu 200. Aká bude odpočítateľná položka a z akého vymeriavacieho základu sa vypočíta poistné? Príjem zamestnanca z hlavného pracovného pomeru 218,19 Príjem zamestnanca z dohody o pracovnej činnosti 200,00 Celkový príjem 418,19 Zníženie odpočítateľnej položky 418, = 38,19 x 2 = 76,38 Odpočítateľná položka (380 76,38) = 303,62 303,62 > 218,19 Prepočet OP na počet dní zdravotného poistenia (218,19 / 31) x 19 = 133,73 Odpočítateľná položka pre zamestnanca = 133,73 VZ z ktorého sa vypočíta poistné z HPP 218,19 133,73 = 84,46 Keďže je hodnota odpočítateľnej položky 303,62 vyššia ako dosiahnutý príjem z hlavného pracovného pomeru (218,19 ), odpočítateľná položka na zamestnanca bude len vo výške príjmu z hlavného pracovného pomeru, prepočítaná podľa počtu dní poistenia (19 dní). V 1/2015 bude vymeriavací základ na ZP z hlavného pracovného pomeru vo výške 84,46 a vymeriavací základ z dohody o pracovnej činnosti vo výške

15 2.3.4 Vykazovanie odpoč. položky v mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne Z dôvodu vykazovanie odpočítateľnej položky od pribudli na mesačných výkazoch do zdravotných poisťovní nové údaje. Celková výška príjmu pre uplatnenie OP: uvádza sa len príjem z aktuálneho hlavného pracovného pomeru, z ktorého sa platia odvody na zdravotné poistenie. Príjem po skončení hlavného pracovného pomeru sa tu neuvádza. Jedinou výnimkou bude príjem vyplatený po skončení hlavného pracovného pomeru vyplatený počas trvania nového hlavného pracovného pomeru. Neuvádza sa tu ani príjem z hlavného pracovného pomeru vyplatený zamestnancovi s Úľavou na ZP. Údaj je potrebné vypĺňať všetkým zamestnancom v hlavnom pracovnom pomere, teda aj tým, ktorí si neuplatnia odpočítateľnú položku. Celková výška ďalších príjmov: uvádzajú sa príjmy z ostatných pracovných pomerov, z ktorých sa platia odvody na zdravotné poistenie: Dohoda o vykonaní práce Dohoda o pracovnej činnosti, Spoločník, Štatutár, Zahraničný štatutár bez pracovného pomeru, Iný pracovný vzťah. Príjem vyplatený zamestnancovi po skončení hlavného pracovného pomeru, príjem zamestnancov s Úľavou na ZP. Ak zamestnanec takéto príjmy nemá, uvádza sa 0. OP: vypočítaná odpočítateľná položku. Ak vyjde odpočítateľná položka 0 alebo si zamestnanec odpočítateľnú položku neuplatní, uvedie sa tu 0. Vymeriavací základ: od 1/2015 sa tu vykazuje vymeriavací základ znížený o odpočítateľnú položku na ZP. 2.4 Oznamovacia povinnosť na zdravotné poistenie kód 2P 24 písm. m) Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení Od je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni vznik a zánik hlavného pracovného pomeru, ktorý vznikne alebo zanikne počas iného právneho vzťahu ( spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah ). Ide o hlavný pracovný pomer, ktorý vznikne alebo zanikne od vrátane a taktiež ak tento súbeh vznikne v rovnaký deň. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni prostredníctvom kódu 2P a to najneskôr do 8 pracovných dní. To znamená: - Ak zamestnancovi vznikne hlavný pracovný pomer a zároveň v rovnaký deň vznikne aj iný súbežný pracovný vzťah ( spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah ), použije sa kód 2 Z a zároveň aj kód 2P Z. - Ak zamestnancovi vznikne počas trvania iného pracovného vzťahu spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah, pracovný pomer hlavný pracovný pomer použije sa len kód 2P Z. - Ak zamestnancovi zanikne hlavný pracovný pomer počas trvania súbežného pracovného vzťahu spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah oznamuje sa len kód 2P K. POZOR: Kódom 2P sa bude oznamovať súbeh HPP a iných právnych vzťahov vždy, tak ako je vyššie uvedené, bez ohľadu na to, či si zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku na ZP alebo neuplatní. 15

16 Pri vzniku/zániku hlavného pracovného pomeru, je potrebné zároveň sledovať, či je zamestnanec prihlásený do zdravotnej poisťovne, pretože pri niektorých vyňatiach (napr. rodičovská dovolenka) je zamestnanec odhlásený. Taktiež je potrebné sledovať obdobia, ktoré sa nepovažujú za obdobia zdravotného poistenia (napr. neplatené voľno, neospravedlnená absencie, a účasť na štrajku. Ak by počas trvania hlavného pracovného pomeru, bol zamestnanec odhlásený zo zdravotnej poisťovne, alebo by mal obdobia uvedené vyššie, tieto obdobia sa taktiež vykazujú kódom 2P. POZNÁMKA: Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na súbeh: - hlavného pracovného pomeru a dohody, - hlavného pracovného pomeru zamestnanca s odvodovou úľavou na zdravotné poistenie, - pracovný vzťah s nepravidelným príjmom ( spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah ), ak hlavný pracovný pomer vznikne/zanikne v období, keď nie je na nepravidelný pracovný vzťah prihlásený v zdravotnej poisťovni. PRÍKLAD 1: Zamestnancovi vznikne hlavný pracovný pomer a zároveň vznikne iný pracovný vzťah spoločník k Pracovný vzťah ako spoločník skončí Aká oznamovacia povinnosť vyplýva zo zamestnania takéhoto zamestnanca voči zdravotnej poisťovni? Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne k pod kódom 2 Z a 2P Z. V decembri 2015 sa oznámenie s kódom 2P K k nezasiela. PRÍKLAD 2: Zamestnancovi vznikne hlavný pracovný pomer a zároveň vznikne pracovný pomer spoločník k Hlavný pracovný pomer skončí Aká oznamovacia povinnosť vyplýva zo zamestnania takéhoto zamestnanca voči zdravotnej poisťovni? Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne pod kódom 2 Z k Kód 2P Z sa neoznamuje. V novembri 2015 je zamestnávateľ povinný k zaslať oznámenie s kódom 2P K. PRÍKLAD 3: Zamestnancovi vznikne hlavný pracovný pomer Má súbeh spoločník s nárokom na pravidelný príjem. Od do bude mať neplatené voľno. Aká oznamovacia povinnosť vyplýva zamestnávateľovi v marci 2015 voči zdravotnej poisťovni? Zamestnávateľ je povinný v marci 2015 zaslať do zdravotnej poisťovne oznámenie s kódom 2P K k a 2P Z k

17 3. Zmeny v Zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 3.1 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, daňový bonus 11 ods.2 Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov KOMENTÁR: Keďže sa k nezmenila výška životného minima (198,09 ), nezmenila sa ani suma nezdaniteľnej čiastky na daňovníka a suma daňového bonusu. Nezdaniteľná čiastka na daňovníka 2015: 198,09 x 19,2 = 3 803,328 = 3 803,33 / rok (198,09 * 19,2) /12 = 3 083,328 / 12 = 316,94 / mesiac Daňový bonus 2015 : 21,41 /mesiac 52 ods.7. Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov KOMENTÁR: V zmysle novely zákona o dani z príjmov sa od bude meniť hodnota daňového bonusu už len k 1.1. kalendárneho roka a nie k 1.7. ako to bolo doteraz. To znamená, že po celý kalendárny rok bude platiť rovnaká hodnota daňového bonusu. DB pre rok 2015: 12 x 21,41 = 256, Ďalšie zmeny ovplyvňujúce platenie dane a poistného Navýšenie nepeňažného plnenia 5 ods.3 písm.d) Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či chce nepeňažné plnenia (napríklad wellness poukážky, pobytový zájazd, náklady na bývanie, školné pre dieťa) navýšiť o preddavok na daň a o povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie za zamestnanca a z navýšeného plnenia zaplatiť za zamestnanca daň a odvody. Odvody zamestnanca a preddavok na daň z navýšeného plnenia, ktoré pri tejto metóde zaplatí zamestnávateľ, budú súčasťou daňových výdavkov zamestnávateľa. Táto možnosť navýšenia nepeňažného príjmu sa nevzťahuje na: - nepeňažný príjem zamestnanca za poskytnutie motorového vozidla na služobné a súkromné účely podľa 5 ods. 3 písm. a) zákona, - na nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia podľa 5 ods. 1 písm. k) zákona, - odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára - podľa 5 ods. 1 písm. j) zákona. Výpočet navýšeného nepeňažného príjmu: 1./ Na účely výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia sa najskôr vypočíta hodnota plnenia rozhodujúca na uplatnenie sadzby dane: P = 1/12 zo sumy 176,8 násobku PŽM x (1 - SD1) P = 2918,53 x 0,81 = 2 364,0093 =

18 P = hodnota plnenia PŽM = platné životné minimum (198,09 ) SD1 = sadzba dane vyjadrená desatinným číslom (0,19) 2./ Následne sa suma nepeňažného plnenia porovná s hodnotou plnenia. a) Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je rovná alebo nižšia ako hodnota plnenia, potom suma nepeňažného plnenia čiastočne navýšeného o preddavok na daň sa vypočíta: ČNP = NP / (1-SD1) ČNP = nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň NP = nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi SD1 = sadzba dane vyjadrená desatinným číslom (0,19) b) Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je vyššia ako hodnota plnenia, potom suma nepeňažného plnenia čiastočne navýšeného o preddavok na daň sa vypočíta: ČNP = P / (1-SD1) + (NP P) / (1 SD2) ČNP = nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň P = hodnota plnenia NP = nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi SD1 = je sadzba dane vyjadrená desatinným číslom (0,19) SD2 = je sadzba dane vyjadrená desatinným číslom (0,25) 3./ Suma navýšeného nepeňažného plnenia sa vypočíta nasledovne: NNP = ČNP / (1 - PP) NNP = navýšené nepeňažné plnenie ČNP = nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň PP = úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného zamestnancom vyjadrené desatinným číslom (0,134) Navýšený nepeňažný príjem sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 35 ods.3 písm. a) Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov KOMENTÁR: Ak bude mať zamestnanec vyplatený len nepeňažný príjem s navýšením (alebo bude tvoriť väčšinu mzdy), daň sa zrazí v aktuálnom mesiaci, pretože daň platí zamestnávateľ. 35 ods.6. Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov KOMENTÁR: Zo sumy navýšeného nepeňažného plnenia zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný zraziť a odviesť za zamestnanca preddavky na daň. Navýšený nepeňažný príjem je potrebné uvádzať na mzdovom liste a použije sa až pri poskytnutí nepeňažného príjmu od PRÍKLAD : Zamestnávateľ poskytne v 1/2015 svojmu zamestnancovi poukaz na víkendový wellnes v hodnote 500, zamestnanec nemá v danom mesiaci iný príjem zo závislej činnosti, nakoľko bol celý mesiac práceneschopný. Aké je navýšené nepeňažné plnenie a aké sú celkové náklady zamestnávateľa? 18

19 1. Suma nepeňažného plnenia sa porovná s hodnotou plnenia: 500 < 2 364, Výpočet nepeňažného plnenia čiastočne navýšeného o preddavok na daň (ČNP): Keďže suma nepeňažného plnenia je nižšia ako hodnota plnenia (P), potom suma ČNP sa vypočíta: ČNP = NP / (1 - SD) ČNP = 500 / 0,81 = 617, Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia: NNP = ČNP / (1 - PP) NNP= 617, / 0,866 = 712, = 712,79 Navýšené nepeňažné plnenie je vo výške 712,79. Navýšený nepeňažný príjem je zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti a zároveň tvorí vymeriavací základ pre platenie odvodov do SP a ZP. Navýšené nepeňažné plnenie 712,79 Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% z 712,79) - 95,51 Základ dane 617,28 Preddavok na daň (19% z 617,28) 117,2832 Daň po zaokrúhlení - 117,28 Poistné na ZP a SP za zamestnávateľa (35,2% z 712,79) - 250,90 Celkové náklady zamestnávateľa: , , ,90 = 963,69 Celkové náklady zamestnávateľa sú vo výške 963,69. Pri uplatnení navýšeného nepeňažného plnenia zamestnanec z tohto plnenia nezaplatí odvod na SP, ZP a daň, nakoľko odvody zaplatí za zamestnanca zamestnávateľ Nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby Nepeňažné plnenie, poskytnuté formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, je od dane oslobodené do 200 ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak nepeňažné plnenie presiahnu hodnotu 200 ročne, daň a odvody na zdravotné a sociálne poistenie sa vypočítajú len zo sumy, ktorá presiahne 200. Nepeňažné plnenie formou poľnohospodárskych produktov je možné v programe Olymp od verzie zadať dvoma zložkami mzdy: - 612_nepeňažné plnenie poľnohosp. produkty (mzdové): použije sa v prípade, ak zamestnávateľ, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby (produkty, ktoré dopestuje alebo dochová). Toto nepeňažné plnenie sa považuje za naturálnu mzdu _nepeňažné plnenie poľnohosp. produkty: toto nepeňažné plnenie (fiktívny príjem) nie je naturálna mzda ale iný príjem, ktorý sa poskytuje v súvislosti so zamestnaním. 19

20 PRÍKLAD: Zamestnanec má dohodnutú mesačnú mzdu vo výške 500. V januári 2015 dostal od zamestnávateľa, ktorý sa venuje pestovaniu poľnohospodárskych produktov, vrece zemiakov v hodnote 100. Druhý krát dostane zamestnanec od zamestnávateľa vrece zemiakov v marci 2015 v hodnote 150. Zamestnanec si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pretože si ju uplatňuje u iného zamestnávateľa. Aké odvody a daň zaplatí zamestnanec v mesiacoch január 2015 a marec 2015? Január 2015: Mesačná mzda 500 Nepeňažné plnenie (vrece zemiakov) 100 Hrubá mzda < 200 Naturálna mzda (vrece zemiakov v hodnote 100 ) vstupuje do hrubej mzdy. Keďže však hodnota nepeňažného plnenia v januári 2015 nepresiahla sumu 200, odvody a daň sa odvedú len z príjmu 500 (mesačná mzda). Vymeriavací základ z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP: 500 Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% z 500 ) 67 Základ dane ( ) = 433 Preddavok na daň (19% z 433) 82,27 Zamestnanec zaplatí v januári 2015 odvody do SP a ZP vo výške 67 z vymeriavacieho základu 500 a daň vo výške 82,27. Marec 2015: Mesačná mzda 500 Nepeňažné plnenie (vrece zemiakov) 150 Hrubá mzda 650 (100 január marec2015) 200 = 50 Vzhľadom na to, že v marci 2015 došlo už k presiahnutiu sumy 200, odvody na sociálne a zdravotné poistene budú vypočítané z nepeňažného príjmu prevyšujúceho sumu 200, tzn = 50 Vymeriavací základ z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP ( ) = 550 Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% z 550 ) = 73,70 Základ dane (550 73,70 ) = 476,30 Preddavok na daň (19% z 476,30) = 90,49 Zamestnanec zaplatí v marci 2015 odvody do SP a ZP vo výške 73,70 z vymeriavacieho základu 550 a daň vo výške 90, Zmeny v Zákone č. 663/2007 o minimálnej mzde 1 Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 297/2014, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok

21 KOMENTÁR: Od sa zvýšila suma minimálnej mesačnej mzdy na 380,00 a suma minimálnej hodinovej mzdy na 2,1840 pre 1. stupeň náročnosti práce. Minimálna hodinová mzda závisí od ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca (40hod/týždenne, 38,75 hod/týždenne, alebo 37,5 hod/týždenne) a príslušného stupňa náročnosti práce. Minimálna mesačná mzda závisí len od stupňa náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený. 1 Prehľad minimálnych mzdových nárokov Minimálny mzdový nárok Stupeň Koeficient / hodina náročnosti / mesiac 40 h prac. čas 38,75 h prac. čas 37,5 h prac. čas 1 1,0 380,0 2,1840 2,2545 2, ,2 456,0 2,6208 2,7053 2, ,4 532,0 3,0576 3,1562 3, ,6 608,0 3,4944 3,6071 3, ,8 684,0 3,9312 4,0580 4, ,0 760,0 4,3680 4,5089 4,6592 Minimálna mzda u mesačne odmeňovaného zamestnanca sa alikvotne znižuje podľa pracovného úväzku, t.j. podľa odpracovaného času v mesiaci. Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi výškou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou ( 3 ods.1 Zákona o minimálnej mzde č. 663/2007). PRÍKLAD 1: Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je zaradený do 3. stupňa náročnosti práce. Jeho tarifa je 3 za hodinu. U zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas 40 h/týždeň. V januári 2015 odpracoval 160 hodín. Je potrebné doplatiť zamestnancovi doplatok do minimálneho mzdového nároku v januári 2015? Ak áno v akej výške? Minimálny mzdový nárok /hod: (40 hod / ustanovený týž. prac. čas) * (2,1840 * koeficient) Minimálny mzdový nárok /hod = (40 / 40) * (2,1840 * 1,4) = 3,0576 Doplatok do minimálneho mzdového nároku = (3, ) x 160 hod = 9,216 = 9,22 (zaok.nahor) Zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi doplatok do minimálneho mzdového nároku vo výške 9,22. 1 Jednotlivé stupne náročnosti práce sú uvedené v prílohe Zákonníka práce č. 311/

22 PRÍKLAD 2: Zamestnanec pracuje od na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom na ¼ úväzok. Jeho dohodnutá odmena je 80 mesačne. V januári odpracoval 20 dní, celkový počet pracovných dní v januári 2015 (vrátanie sviatkov) bol 22 dní. Je dodržaná minimálna mzda u dohodára? Ak nie v akej výške je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok do minimálnej mzdy? Minimálna mzda: (380 x úväzok zamestnanca/počet pracovných dní v mesiac) x počet odpracovaných dní v mesiaci Minimálna mzda za január 2015 = (380 x 0,25 / 22) x 20 = 86,363 = 86,40 Doplatok do minimálnej mzdy za január 2015 = 86,40 80 = 6,40 Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok do minimálnej mzdy vo výške 6, Zmeny v Zákone č. 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 8.1 Maximálny denný vymeriavací základ na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti Na zistenie maximálneho denného vymeriavacieho základu na výpočet náhrady príjmu pri PN sa používa všeobecný vymeriavací základ (ďalej VVZ), ktorý je pre rok 2015 stanovený vo výške Maximálny denný vymeriavací základ sa určuje z 1,5 násobku VVZ. Maximálny denný vymeriavací základ na výpočet náhrady príjmu pri PN pre rok 2015: Max DVZ = VVZ * 1,5 / počet dní v kalendárnom roku = * 1,5 / 365 = 40,6356 (zaok. nadol) Od je maximálny denný vymeriavací základ na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti stanovený vo výške 40,6356 /deň. PRÍKLAD: Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru Jeho ročný príjem bol vo výške ,27. Za celý rok 2014 bol 11 dní práceneschopný a zaplatil nemocenské poistenie z VZ ,60. V januári 2015 bol práceneschopný od do Z akého DVZ mu bude vypočítaná náhrada príjmu počas PN? 22

23 Začiatok RO = Počet dní RO = 354 (365 11) * *Rozhodujúcim obdobím je rok 2014, v ktorom bol zamestnanec nemocensky poistený len 254 dní - 11 dní bol práceneschopný. Vymeriavací základ = ,60 DVZ = 46871,6 / 354 = 132, ,4056 > max. DVZ 40,6356 /deň Náhrada príjmu počas PN bude tomuto zamestnancovi vypočítaná z max. DVZ, t. j. 40,6356 /deň. Náhrada príjmu: - za prvé 3 dni ( ) = (25 % z 40,6356 ) * 3 = 30,4767 = 30,48 - od dňa ( ) = (55 % z 40,6356) * 7 = 156,44706 = 156,45 - od 11. dňa ( ) = (55% z 40,6356/deň)- nemocenské dávky vypláca SP 23

24 ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE VÝPOČET V PROGRAME 6. RZD v programe Olymp Postup vykonania RZD v programe OLYMP Ročné zúčtovanie dane vykonáte cez menu Mzdy Zúčtovanie preddavkov. Program automaticky prednastaví obdobie na predchádzajúci rok, v ktorom sa momentálne nachádzate v evidencii Personalistika. Ak ste v Personalistike napr. v januári 2015, tak v ročnom zúčtovaní program prednastaví obdobie zúčtovania na rok V tejto evidencii sa budú nachádzať všetci zamestnanci, ktorí u Vás pracovali v roku Skôr ako začnete generovať, opravovať, či vymazávať údaje koncoročného zúčtovania, je potrebné vybrať pracovníka, pre ktorého chcete požadovanú operáciu vykonať. Výber uskutočníte jednoduchým kliknutím na riadok tabuľky s údajmi zamestnanca. Ak je zoznam rozsiahly, tak môžete požadovaného pracovníka vyhľadať použitím nástrojov Vyhľadávanie a Triedenie umiestnených na paneli nástrojov. V prípade, že chcete naraz spracovať údaje viacerých pracovníkov, tak je nutné týchto najskôr označiť dvojitým kliknutím myšou v prvom stĺpci tabuľky, alebo pomocou nástrojov na paneli Označovanie, prípadne použitím informatívnych kariet označiť alebo zobraziť iba určitú skupinu zamestnancov. Naraz môžete aj generovať, prípadne vymazať zúčtovanie viacerým zamestnancom a to stlačením šípky na tlačidle Generuj, alebo na tlačidle Vymaž. Po stlačení pravého tlačidla myši na tlačidle Oprav, Ukáž opravujete, alebo prezeráte údaje naraz označeným zamestnancom. Na informatívnej karte Ročné zúčtovanie umiestnenej v pravej časti programu, sú zobrazené základné údaje o zvolenej osobe a údaje o jej vypočítanom ročnom zúčtovaní, ale to iba v prípade, že tento výpočet už prebehol. Ak máte zamestnanca evidovaného v programe ako súbežný pracovný pomer (napr. z dôvodu, že popri HPP trvala aj dohoda), budete mu generovať zúčtovanie len raz a to na osobnom čísle, ktoré je u zamestnanca evidované ako Základný pracovný pomer (Personalistika Pracovné pomery). Po stlačení tlačidla Oprav sa zobrazí formulár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a zdravotné poistenie. Ročného zúčtovania dane sa týkajú dve karty Zúčtovanie dane a Podklady pre zúčtovanie dane. Na karte Zúčtovanie dane vidíte výpočet ročného zúčtovania na základe spracovaných miezd v programe Olymp za rok Riadku 00 zahŕňa zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli zamestnancovi zúčtované a vyplatené najneskôr do konca januára 2015, ak sa týkali roku 2014; okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov oslobodených od dane a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa 43 ods. 3 písm. j) a k) zákona. Predstavuje hrubú mzdu po odpočítaní nezdaňovaných zložiek mzdy (napr. PN) a pripočítaní zdaňovaných zložiek mzdy napr. príjmov zo sociálneho fondu. V riadku 00a sú samostatne vyčlenené prijmi z dohôd z riadku 00. V riadku 00b je uvedený úhrn povinného poistného ( 5 ods. 8 zákona), a to zrazené poistné a príspevky na 00c sociálne poistenie vrátane zahraničného sociálneho poistenia a 00d zdravotné poistenie vrátane zahraničného zdravotného poistenia, ktoré zamestnanec zaplatil. Riadok 01 je rozdielom zúčtovaných a vyplatených príjmov a zaplateného poistného. V riadku 02 sa uvedie suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie, o ktoré sa mu zvýši základ dane a to v prípade porušenia podmienok. V riadku 03 sa uvedie upravený základ dane navýšený o sumu úhrad zdravotníckeho pracovníka z r. 02, ak porušil podmienky. 24

25 V riadku 04 je informácia o uplatnení všetkých nezdaniteľných časti za rok Nezdaniteľná časť a) na daňovníka, na ktorú má zamestnanec nárok. V prípade, že zamestnanec bol k 1.1. daného roku poberateľom dôchodku, uvedie sa aj úhrnná suma dôchodkov, ktorá ovplyvní výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka. Ak si zamestnanec chce uplatniť nezdaniteľnú časť b) na manželku (manžela), označením tejto voľby sa uplatní, stačí už len doplniť údaj o vlastnom príjme partnera. V prípade, ak by manželia nesplnili podmienky nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti za celý rok, je potrebné upraviť počet mesiacov, na začiatku, ktorých boli splnené tieto podmienky. V riadku c) sa uvádza suma zaplatených dobrovoľných príspevkov na SDS. V prípade, že tieto boli zamestnancovi zrážané priamo zo mzdy a odvádzané do dôchodkovej spoločnosti, program ich uvedie. Ak by si tieto príspevky odvádzal sám zamestnanec, je potrebné doplniť ich výšku z potvrdenia, ktoré Vám zamestnanec doručí. V riadku d) sa uvádzajú zaplatené príspevky na DDS 05 Zdaniteľná mzda je rozdielom upraveného základu dane a sumou nezdaniteľných častí základu dane. V riadku 06 sa uvádza daň, ktorú má zamestnanec zaplatiť zo zdaniteľnej mzdy v riadku % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 176,8 násobok životného minima (zo sumy ,31 vrátane) a 25% z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 176,8 násobok životného minima (zo sumy, ktorá presiahne ,31 ). Ak zamestnancovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, ktorú mu zamestnávateľ prizná a vyplatí v RZD, daň v r. 06 sa bude rovnať nule a vtedy sa neprihliada na nezdaniteľné časti základu dane (r. 04), v tom prípade sa r. 04a vyplní len informatívne na účely výpočtu zamestnaneckej prémie a v r. 06 sa uvedie nula. V ďalšom riadku sa riadku sa uvádza, či bol na zamestnanca poskytnutý príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti. V prípade, že táto voľba nebude označená a zamestnanec splní podmienky na uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémiu, označí sa aj nasledujúci riadok. V riadku 07 sa uvedie základ dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie a to v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu zamestnanca. V riadku 08 program zohľadní počet mesiacov, za ktoré bola splnená podmienka na uplatnenie zamestnaneckej prémie. V riadku 09 program na základe vyššie uvedených údajov prepočíta výšku zamestnaneckej prémie. Táto je prepočítaná na kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec splní podmienky na jej uplatnenie. V riadku 09a by sa uviedla suma nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie ( 40 zákona). V riadku 10 sa uvádza výška nároku na daňový bonus v úhrne za všetky deti. Program zohľadní všetky mesiace, počas ktorých si zamestnanec uplatnil daňový bonuse na dieťa. Zohľadní aj mesiac, za ktorý zamestnanec nedostal vyplatený bonus z dôvodu nedostatočnej zdaniteľnej mzdy. V riadku 11 je napočítaný priznaný a vyplatený DB v súčte za všetkých zamestnávateľov na všetky vyživované deti. V riadku 12 sa uvedie výsledný bonus na vyplatenie, alebo riadok 13 bonus na vybratie. V riadku 12a sa uvedie bonus na vyplatenie znížený o daň. V riadku 14 sa uvedie úhrn všetkých zrazených preddavkov od všetkých platiteľov, neupravený o daňový bonus. V riadku 15 je nedoplatok dane a v riadku 16 preplatok dane. Teda rozdiel medzi riadkami 06 a 14. V riadku 17 je preplatok, respektíve nedoplatok zo zohľadnením preplatku, respektíve nedoplatku na daňovom bonuse. (r.06-r.10 + r.11 +r.12a r.14+r.09a). Riadok 18 je celková suma výsledku ročného zúčtovania vrátane zamestnaneckej prémie. V prípade, že zamestnanec mal počas roka 2014 viacerých zamestnávateľov, uvediete príjmy, ktoré dosiahol u iného zamestnávateľa na záložku Podklady pre zúčtovanie dane. 25

26 Cez tlačidlo Pridaj vyplníte údaje podľa potvrdenia vystaveného iným zamestnávateľom. V prvom stĺpci je uvedené číslo riadku na Potvrdení o zdaniteľnej mzde. V druhom stĺpci je uvedené číslo riadku na záložke Zúčtovanie dane, do ktorého sa suma automaticky pripočíta. Údaj na tejto záložke môžete vyplniť aj v prípade, že ste mzdy začali v programe Olymp spracovávať až v priebehu roku Tieto sa napočítajú k pôvodným údajom na záložku Zúčtovanie dane. Ak chce zamestnanec venovať nejakej organizácii 2%, resp. 3% zaplatenej dane, údaje inštitúcie doplníte v časti Vyhlásenie o poukázaní dane údaje o prijímateľovi. Tieto údaje sa následne prenesú na dokument Vyhlásenie o poukázaní dane. Pred uložením údajov o ročnom zúčtovaní dane máte možnosť označiť, či chcete automaticky preniesť do výplaty nedoplatok nižší alebo rovný ako 5. Údaje uložíte prostredníctvom tlačidla OK. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vytlačíte z programu Olymp cez menu Dokumenty - Ročné vyúčtovanie Preddavkov dane - Zúčtovanie preddavkov na daň, kde sa nachádza aj druhá strana tlačiva ako samostatný dokument. 26

27 TRIKY A NOVINKY V PROGRAME 7. Zaujímavé funkcie zapracované v predchádzajúcich verziách Nasledujúce funkcie Vám prácu v programe ešte viac zjednodušia a zrýchlia. Rýchlejšie pridávanie nových zložiek mzdy a pohyb medzi zamestnancami V evidencii Personalistika a Výpočet miezd pri pridávaní zložiek mzdy máte možnosť pomocou tlačidla rýchlejšie pridať ďalšiu zložku mzdy danému zamestnancovi. Stlačením tohto tlačidla uložíte aktuálne pridávanú zložku mzdy a zároveň pridáte ďalšiu zložku mzdy. Okrem toho sa v týchto evidenciách nachádzajú tlačidlá šípok, pomocou ktorých je možné prechádzať na nasledujúceho a predchádzajúceho zamestnanca. Údaje zvoleného zamestnanca sa uložia a automaticky sa otvorí predchádzajúci resp. nasledujúci zamestnanec. Tieto funkcie je možné od verzie využívať aj v zostave Štandard. Súhrnný ELDP Od verzie pribudlo v programe tlačivo Evidenčný list dôchodkového poistenia - súhrnný (Dokumenty - Oznamovacia povinnosť - Sociálna poisťovňa - ELDP). Súhrnný ELDP predkladá zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý mal uzatvorených viac dohôd v lehote do 1 roka od skončenia poslednej dohody. To znamená, že ELDP je možné vystaviť po skončení poslednej dohody, pričom na ELDP sa uvedie Obdobie dôchodkového poistenia za všetky dohody. Export do Excelu Pomocou exportu údajov do Excelu máte možnosť vytvárať rôzne prehľadné tabuľky. Po kliknutí na ikonu Excelu, alebo po stlačení klávesnice Ctrl+E sa zobrazí šablóna exportu do Excelu. V zostave Štandard máte možnosť exportovať všetky zobrazené položky bez možnosti ďalšieho výberu. V zostave Profesionál máte možnosť zvoliť konkrétne položky, ktoré chcete exportovať. Taktiež si môžete vytvoriť šablónu s vlastným názvom a v nej vybrať položky, ktoré sa budú exportovať. Taktiež máte možnosť meniť poradie stĺpcov ešte pred samotným vytvorením exportu do Excelu. Nastavením sa na položku napr. Čistá mzda zmeníte poradie pomocou šípok. Po potvrdení sa údaje vyexportujú do Excelu, kde si ich môžete ešte ďalej upraviť. Takéto šablóny si môžete vytvárať v každej evidencii programu Olymp, pričom údaje sa budú meniť podľa zvolenej evidencie. Taktiež máte možnosť meniť poradie stĺpcov ešte pred samotným vytvorením exportu do Excelu. Nastavením sa na položku napr. Čistá mzda zmeníte poradie pomocou šípok. Po potvrdení sa údaje vyexportujú do Excelu, kde si ich môžete ešte ďalej upraviť podľa vlastných potrieb. 27

28 8. Novinky a úpravy verzie Olymp a Zrušenie doby neurčitej pri dohodách V zmysle Zákonníka práce môžu byť od dohody vykonávané mimo pracovného pomeru uzatvorené len na dobu určitú. Z toho dôvodu od už nie je možné v dohode o vykonaní práce, dohode o pracovnej činnosti a dohode o brigádnickej práci študenta označiť voľbu doba neurčitá. Zmeny pri nahlasovaní výplatného termínu na SP V zmysle novely Zákona o sociálnom poistení sa pri zmene výplatného termínu od neposiela Registračný list zamestnávateľa - zmena. V prípade, že zmeníte v podnikových údajoch deň určený na výplatu miezd, program nevytvorí Registračný list zamestnávateľa zmenu. Oznámenie sa vytvorí len v prípade, že sa deň určený na výplatu miezd mení pred 7/2014. Upravený a rozšírený výpočet rezervy na nevyčerpanú dovolenku U zamestnancoch, ktorí sú štatutármi s najmenej 50% účasťou sa nepočíta garančné poistenie. Z toho dôvodu je výpočet na rezervne na nevyčerpanú dovolenku pre rok 2015 upravený. Od verzie pribudla možnosť tlače rezervy za hospodársky rok. Cez Organizácia Podnik je možné zadať obdobie začiatku hospodárskeho roka (účtovaného roka). Na rezerve na nevyčerpanú dovolenku program uvedie údaje pre celkovú tvorbu rezervy so zohľadnením obdobia trvania hospodárskeho roka. Cena práce na mzdovom liste Na mzdovom liste pribudla informácia o cene práce. Vykazovanie ZM_K26 na dokumentoch ZM_K26 - vreckové zdaňované v zahraničí sa vykazuje na mzdovom liste a Potvrdení o príjme pre ÚPSVaR. 28

29 RLFO - prerušenie Vzhľadom na doplnenú kontrolu od Sociálnej poisťovne sme upravili Registračný list fyzickej osoby, typ prerušenie. Pri oznámení ukončenia prerušenia sa od aktuálnej verzie uvedie vždy aj dátum vzniku prerušenia spolu s dôvodom prerušenia. Je to z dôvodu jednoznačnej identifikácii predmetného prerušenia. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014 Aktualizované tlačivo Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. Nové kódy odborov vzdelania pre rok 2014 V Personalistike na karte Kvalifikácia v záložke Dosiahnuté vzdelanie sú doplnené kódy odborov vzdelania aj pre rok 2014, ktoré sa vypĺňajú pre potreby štatistického zisťovania o cene práce pre Treximu. Vyplatenie podielov na zisku a vplyv na RZD a Hlásenie na DU V prípade, že v období 1-3/2014 bola konateľovi bez majetkovej účasti (zamestnancovi v pracovnom pomere štatutár spoločník alebo iný pracovný vzťah ) vyplatená ZM_257, ZM_258, alebo ZM_261 je potrebné označiť vo výplate voľbu vyplatené konateľovi. Je to z dôvodu, aby sa správne započítali odvody z podielov na zisku v Potvrdení o zdaniteľnej mzde, v Ročnom zúčtovaní dane a v Hlásení na daňový úrad za rok Odvod na ZP z vyplatených dividend zo ZM_257 a ZM_258 sa započítajú do zaplateného poistného len ak sú vyplatené konateľovi. Odvod na SP z vyplatených dividend zo ZM_257 a ZM_261 sa započítajú do zaplateného poistného len ak sú vyplatené konateľovi. 29

Microsoft Word Viewer - príklady k 139b_verzia_21_01_2011

Microsoft Word Viewer - príklady k 139b_verzia_21_01_2011 Príklad 1 Zamestnancovi s pravidelným mesačným príjmom skončí pracovný pomer 30. apríla 2011. V mesiaci júl 2011 (zúčtovanie miezd za mesiac jún 2011) mu zamestnávateľ zúčtuje príjem zo závislej činnosti

Podrobnejšie

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd VYSVETLENIE K VÝPOČTU VÝSLEDKU ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2017 Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie porozumeli, ako sme dospeli k výsledku vášho ročného zúčtovania

Podrobnejšie

Novela zákona o Sociálnom poistení od

Novela zákona  o Sociálnom poistení od Zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1.7.2018. Novela zákona: - zavádza odvodovú výnimku u poberateľov dôchodkov z platenia dôchodkového

Podrobnejšie

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia typ S Pokyny na vyplnenie Tlačivo typu S vypĺňa poistenec so súbehom viacerých činností bez zmeny sadzby poistného. Ide o súbehy: zamestnanec u viacerých zamestnávateľov

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Návrh Zákon z... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2 Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 244/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007

Podrobnejšie

Čiastka 6/2010 (13)

Čiastka 6/2010 (13) Rodné číslo / Číslo povolenia na pobyt VZOR TYP X ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt TYP S ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2005 podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo TYP X Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

Podrobnejšie

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Podrobnejšie

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom

Podrobnejšie

Výpočet oprávnených mzdových výdavkov a systém predkladania sumarizačných hárkov

Výpočet oprávnených mzdových výdavkov a systém predkladania sumarizačných hárkov VÝPOČET OPRÁVNENÝCH MZDOVÝCH VÝDAVKOV A SYSTÉM PREDKLADANIA SUMARIZAČNÝCH HÁRKOV Ing. Svetlana Dobrovičová, PhD. svetlana.dobrovicova@sazp.sk Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: 08.11.2001 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 438 Z Á K O N z 3. októbra 2001 o platových

Podrobnejšie

Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento pro

Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento pro Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho

Podrobnejšie

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Jednou zo základných povinností zamestnávateľov na Slovensku je povinnosť zabezpečiť stravovanie

Podrobnejšie

DPFOAv16 v1.5

DPFOAv16 v1.5 DPFOAv16_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Účtovný a mzdový koktejl praktické témy a konzultácie v Tatrách

Účtovný  a mzdový koktejl    praktické témy  a konzultácie v Tatrách Legislatívne zmeny pre fyzické osoby v roku 2014 Základné veličiny Základné veličiny Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186/2013 Z. z. zo dňa 28. júna 2013 o úprave

Podrobnejšie

ABSCHNITT

ABSCHNITT /5 December 2018 Daň z NAJVÝZNAMNEJŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY ZA ROK 2018 Z POHĽADU PRIAMYCH DANÍ V tomto vydaní Mailingu BMB Partners by sme Vám chceli ponúknuť prehľad najvýznamnejších legislatívnych z so

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx Zmeny v dlhodobom majetku s dopadom na DPPO A) Úprava základu dane pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 Eur a viac Ak je v evidencii majetku osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 Eur

Podrobnejšie

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom 3 Obsah Úvod.................................................................. 9 I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom.......................................... 13 Vecné, časové a miestne

Podrobnejšie

DPFOAv18 v1.13-vzor

DPFOAv18 v1.13-vzor DPFOAv18_1 FO typ: A V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Podrobnejšie

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Upravený text modrou farbou dňa 27.1.2016 1. Podanie daňového priznania za

Podrobnejšie

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF návod pomôže. Toto PDF trochu prehlbuje

Podrobnejšie

461/2003 Z.z. ZÁKON z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení Zmena:551/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:600/2003 Z. z. s účinnosťou od 1

461/2003 Z.z. ZÁKON z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení Zmena:551/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:600/2003 Z. z. s účinnosťou od 1 461/2003 Z.z. ZÁKON z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení Zmena:551/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:600/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:5/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.februára

Podrobnejšie

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíče

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíče Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 2.10.11 (2.11.02) Dátum 19.01.2015 Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Vážený používateľ

Podrobnejšie

Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14 811 08 Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Bratislava, 29. október

Podrobnejšie

Stav k /2004 Z.z. ZÁKON z 21. októbra 2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a

Stav k /2004 Z.z. ZÁKON z 21. októbra 2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a Stav k 31.8.2008 580/2004 Z.z. ZÁKON z 21. októbra 2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004

Podrobnejšie

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č 9/00 Z z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon" ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať

Podrobnejšie

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ ČASŤ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z.

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie Strana 1 z 11 Dátové rozhranie - dávka 568 Popis dávky: Oznámenie FR SR o a) vymeriavacích základoch fyzických osôb podľa 13 a údajov pre vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

580/2004 Z.z. ZÁKON z 21. októbra 2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektor

580/2004 Z.z. ZÁKON z 21. októbra 2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektor 580/2004 Z.z. ZÁKON z 21. októbra 2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmena:718/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára

Podrobnejšie

Microsoft Word - 461_2003

Microsoft Word - 461_2003 Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 461/2003 Z. z., 551/2003 Z. z., 600/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 43/2004 Z. z., 186/2004 Z. z.., 461/2003 Z. z., 365/2004 Z. z.,

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn č. 2/DZPaU/2019/MP k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Vymedzenie

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR z 20.10.2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24.11.2016 č. MF/15394/2016-721

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Systém doplnkového dôchodkového sporenia v Slovenskej republike aplikačná prax Michal Němec, poradca prezidenta KOZ SR Praha, september 2016 Hlavné body : Súčasný stav doplnkového dôchodkového sporenia

Podrobnejšie

Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová

Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová Schválil : Pavol Kuba Dátum vyhotovenia vnútorného

Podrobnejšie

ZÁSADY PRE TVORBU A POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU

ZÁSADY PRE TVORBU A POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU Príloha ku kolektívnej zmluve ZÁSADY PRE TVORBU A POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU Článok I. Všeobecné ustanovenia 1. Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady hospodárenia

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR Strana 1 z 10 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR Strana 1 z 10 Dátové rozhranie Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 563 Popis dávky: Oznámenie MV SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného štát z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodok

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2018

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2018 KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2018 V súlade s ustanovením 31 zákona č.553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 231 Zákonníka práce, zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - ČFÚČ AM Harumová.doc

Microsoft Word - ČFÚČ AM Harumová.doc Analýza vplyvu milionárskej dane na daňové zaťaženie prostredníctvom nezdaniteľného minima vo Slovenskej republike Anna Harumová * 1 Úvod Pre problematiku trhu práce je dôležité ako vplýva daňové a odvodové

Podrobnejšie

Podklady ke skoleni_Mzdy

Podklady ke skoleni_Mzdy Mzdová legislatíva platná od 1. 1. 2019 2019 Asseco Solutions, a.s. OBSAH: 1 PRECHOD NA ROK 2019... 3 1.1 Verzia... 3 1.2 Kontrola pred uzávierkou decembra 2018... 3 1.3 Ročná uzávierka... 4 1.4 Mzdové

Podrobnejšie

499/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o

499/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o Strana 4266 Zbierka zákonov č. 499/2010 Čiastka 190 499 ZÁKON z 2. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 23.12.2010 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 499 Z Á K O N z 2. decembra 2010, ktorým

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.9.2017 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odmeňovania zástupcu primátora mesta

Podrobnejšie

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1

Podrobnejšie

Microsoft Word - DP S.doc

Microsoft Word - DP S.doc D Á V K O V Ý P L Á N 1 S Pokoj doplnkovej dôchodkovej poisťovne pre SZČO a spolupracujúce osoby SZČO január 2001 OBSAH Čl. 1 Úvodné ustanovenia 3 Čl. 2 Účastníci právnych vzťahov doplnkového dôchodkového

Podrobnejšie

FAQ

FAQ Kontrola koeficientovanej DPH Platiteľovi DPH môžu pri odpočítavaní DPH ( 49) nastať tieto tri možnosti: nemáme nárok na odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov a služieb plnenia oslobodené od dane účtujeme

Podrobnejšie

Študentské financie online kalkulačka na výpočet štipendia pre študentov VŠ Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, systém ASPI - sta

Študentské financie online kalkulačka na výpočet štipendia pre študentov VŠ Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, systém ASPI - sta Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, systém ASPI - stav k 2.9.2013 do čiastky 62/2013 Z.z. - RA449 Modrou farbou sú označené texty, ktoré sú upravené poslednou novelou vyhlášky. Sivý

Podrobnejšie

Zmluvné strany :

Zmluvné strany : V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok zamestnancov zboru vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra odmeňovaných podľa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Tuzemsk\341 a zahrani\350n\341 jazda \232tandardn\341 jazda.docx)

(Microsoft Word - Tuzemsk\341 a zahrani\350n\341 jazda \232tandardn\341 jazda.docx) Vytvorenie tuzemskej a zahraničnej jazdy, štandardná jazda V postupe sú uvedené kroky, ktorými môžeme rýchlo a jednoducho vytvoriť ďalšie jazdy a cestovné príkazy pomocou štandardných jázd. Tuzemská jazda

Podrobnejšie

Z Á S A D Y T V O R B Y A Č E R P A N I A

Z Á S A D Y   T V O R B Y   A   Č E R P A N I A ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BRUSELSKÁ 18, KOŠICE a ZO OZ PŠAV PRI ZŠ BRUSELSKÁ 18, KOŠICE Z Á S A D Y T V O R B Y A Č E R P A N I A S O C I Á L N E H O F O N D U n a r o k 2 0 1 9 I. V š e o b e c n é u s t a n o

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR Strana 1 z 10 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR Strana 1 z 10 Dátové rozhranie Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 563 Popis dávky: Oznámenie MV SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného štát z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodok

Podrobnejšie

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Podrobnejšie

(Poučenie k DPFO typ B rok 2012)

(Poučenie k DPFO typ B rok 2012) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B Daňové priznanie k dani

Podrobnejšie

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z.

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Kolektívna zmluva V súlade s ustanovením 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej le

Kolektívna zmluva V súlade s ustanovením 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej le Kolektívna zmluva V súlade s ustanovením 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len zákon o odmeňovaní), 231 Zákonníka práce č. 311/2001

Podrobnejšie

Odvodový bonus hodnotenie fiškálnych dopadov INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz bol oslovený stranou SaS, aby odhadol fiškálne dopad

Odvodový bonus hodnotenie fiškálnych dopadov INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz bol oslovený stranou SaS, aby odhadol fiškálne dopad Odvodový bonus hodnotenie fiškálnych dopadov INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz bol oslovený stranou SaS, aby odhadol fiškálne dopady zavedenia systému odvodového bonusu 1. Na základe

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Prepojenie programu Wintes so zdravotnou poisťovňou Dôvera. DZP od roku 2007 zabezpečuje jednoduchú, komfortnú a bezplatnú platformu na elektronickú komunikáciu Získala za ňu niekoľko ocenení Strieborná

Podrobnejšie

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2016

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2016 KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2016 V súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 231 Zákonníka práce, 3 písm. f) Zákona č. 2/91 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní

Podrobnejšie

ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b Praha 13 IČ IČ DPH: CZ Zapísané v OR u Mest. súdu v Pr B, vložka 4475 LEGISLATÍVNA VERZI

ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b Praha 13 IČ IČ DPH: CZ Zapísané v OR u Mest. súdu v Pr B, vložka 4475 LEGISLATÍVNA VERZI ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 13 IČ 25097563 IČ DPH: CZ2597563 Zapísané v OR u Mest. súdu v Pr B, vložka 4475 LEGISLATÍVNA VERZIA ABRA GEN 2019 (SK) Upozornenie: Januárová legislatívna

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka školy IV. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli

Podrobnejšie

VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA

VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len zákon o odmeňovaní ), 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom

Podrobnejšie

Dohoda č. 13/ 50i/2011 Európsky sociálny fond ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKUlIiA D OH OD A č. 13/ 50i/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej

Dohoda č. 13/ 50i/2011 Európsky sociálny fond ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKUlIiA D OH OD A č. 13/ 50i/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej Európsky sociálny fond ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKUlIiA D OH OD A č. 13/ 50i/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Podrobnejšie

FS_13_2008.pdf

FS_13_2008.pdf DPFOBv09_1 FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. 2 k opatreniu č.

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00

Podrobnejšie

ZÁKLADNÉ ADMINISTRATÍVNE KROKY PRI ZAČATÍ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI Aktualizácia k INFORMAČNÝ MATERIÁL PRE PODNIKATEĽOV (FYZICKÉ OSOBY)

ZÁKLADNÉ ADMINISTRATÍVNE KROKY PRI ZAČATÍ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI Aktualizácia k INFORMAČNÝ MATERIÁL PRE PODNIKATEĽOV (FYZICKÉ OSOBY) ZÁKLADNÉ ADMINISTRATÍVNE KROKY PRI ZAČATÍ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI Aktualizácia k 30.06.2019 INFORMAČNÝ MATERIÁL PRE PODNIKATEĽOV (FYZICKÉ OSOBY) Slovak Business Agency, Bratislava, 2019 Materiál bol vypracovaný

Podrobnejšie

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď 92601 za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava

Podrobnejšie

E dok Euro cestovne nahrady.indd

E dok Euro cestovne nahrady.indd a cestovné náhrady Duálne zobrazovanie, prepočet a zaokrúhľovanie cestovných náhrad v období prechodu na menu euro Euro a cestovné náhrady Copyright 28 by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,

Podrobnejšie

DPFOBv18 v1.29

DPFOBv18 v1.29 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z...2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc Obec Tulčík v zmysle 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové

Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové číslo smernice: Dátum vyhotovenia internej smernice:

Podrobnejšie

DPFOBv18 v1.29

DPFOBv18 v1.29 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1975 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1975 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1975 Vyhlásené: 16.10.1975 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1976 do: 31.12.1988 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 112 V Y H L Á Š K A Federálneho

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16_vzor

DPFOBv16 v1.16_vzor DPFOBv6_ FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU A: ŽIADOSŤ O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU Reg. zn:... Meno a priezvisko žiadateľa: Dátum narodenia: Trvalý pobyt: Prechodný pobyt (súčasný pobyt): Rodinný stav: Telefónne číslo: e-mailová adresa: Zamestnávateľ:

Podrobnejšie

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandard Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR Operačný program Efektívna verejná správa 2014SK05SFOP001 Štandardná stupnica jednotkových nákladov Pre vyzvanie na národný

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

DPFOBv15 v1.16-vzor

DPFOBv15 v1.16-vzor DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

Usmernenie pri podávaní žiadostí o sociálne štipendium

Usmernenie pri podávaní žiadostí o sociálne štipendium Usmernenie pri podávaní žiadostí o sociálne štipendium Sociálne štipendium sa posudzuje v zmysle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č.

Podrobnejšie

DPFOBv15_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr

DPFOBv15_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Podklady ke skoleni_Mzdy

Podklady ke skoleni_Mzdy Mzdová legislatíva platná od 1. 1. 2018 edícia inuvio 2018 Asseco Solutions, a.s. OBSAH: 1 PRECHOD NA ROK 2018... 3 1.1 Verzia... 3 1.2 Kontrola pred uzávierkou decembra 2017... 3 1.3 Ročná uzávierka...

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

ŠTATISTISKÝ ÚRAD ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O PRÁCI

ŠTATISTISKÝ ÚRAD ŠTVRŤROČNÝ  VÝKAZ O PRÁCI ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Práca 2-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O PRÁCI za... štvrťrok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk 12/09 z 10.6.2008 Spravodajská jednotka doručí výkaz do 14. kalendárneho dňa po sledovanom

Podrobnejšie

MU

MU Žellova 2 829 24 Bratislava Slovenská republika Metodické usmernenie č. 4/8/2008 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou august 2013 Článok

Podrobnejšie

DPFOBv06 v1.14

DPFOBv06 v1.14 DPFOBv06_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo,

Podrobnejšie