Mesto Zvolen Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Aktualizácia č. 2/2011 Záverečná správa September 2011 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONM

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mesto Zvolen Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Aktualizácia č. 2/2011 Záverečná správa September 2011 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONM"

Prepis

1 Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Záverečná správa September 2011 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY

2 Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Objednávateľ: v zastúpení: Ing. Miroslav Kusein primátor mesta Autori: doc. Ing. František Urban, CSc. Ing. Ľubor Kučák, CSc. Ing. Michal Fabuš Ing. Iva Fabušová Ing. Michal Fabuš, PhD. PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY

3 OBSAH 1 ÚVOD ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ANALÝZA ÚZEMIA ANALÝZA EXISTUJÚCICH SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ ANALÝZA ZARIADENÍ NA SPOTREBU TEPLA ANALÝZA DOSTUPNOSTI PALÍV A ENERGIE NA ÚZEMÍ OBCE A ICH PODIEL NA ZABEZPEČOVANÍ VÝROBY A DODÁVKY TEPLA ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ZABEZPEČOVANIA VÝROBY TEPLA S DOPADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Produkcia znečisťujúcich látok do ovzdušia z tepelných zdrojov v meste Súčasná imisná situácia základných znečisťujúcich látok z centrálneho zdroja SPRACOVANIE ENERGETICKEJ BILANCIE, JEJ ANALÝZA A STANOVENIE POTENCIÁLU ÚSPOR HODNOTENIE VYUŽITEĽNOSTI OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE A ODPADOV Výroba elektriny s využitím obnoviteľných zdrojov energie Biomasa Odpady Solárna energia Geotermálna energia a nízkopotenciálové teplo PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOTREBY TEPLA NA ÚZEMÍ MESTA Predpokladaný vývoj spotreby tepla v existujúcich SCZT Predpokladaný vývoj spotreby tepla v rozvojových oblastiach Predpokladaný vývoj spotreby tepla v IBV NÁVRH ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ A BUDÚCEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM ÚZEMIA MESTA FORMULÁCIA ALTERNATÍV TECHNICKÉHO RIEŠENIA ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ VYHODNOTENIE POŽIADAVIEK NA REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH ALTERNATÍV TECHNICKÉHO RIEŠENIA ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE TECHNICKÉHO RIEŠENIA ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ Ceny tepla Trendy vývoja cien zemného plynu Ekonomické hodnotenie technického návrhu riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení VYHODNOTENIE DOPADU TECHNICKÉHO RIEŠENIA ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia Kvalita ovzdušia Emisie skleníkových plynov Emisie zo spaľovania palív Vznik odpadov zo spaľovania palív ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE ROZVOJ TEPELNEJ ENERGETIKY NA ÚZEMÍ MESTA LITERATÚRA PROEN s.r.o. Bratislava i

4 ZOZNAM TABULIEK TAB. 2.1 SPOTREBY TEPLA OBJEKTOV ZÁSOBOVANÝCH Z CENTRÁLNYCH ZDROJOV A USKUTOČNENÉ RACIONALIZAČNÉ OPATRENIA STAV V R TAB. 2.2 SPOTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE A PRÍPRAVU TÚV, SPOTREBA TÚV A POČET DENOSTUPŇOV POČAS ROKOV 2005 AŽ TAB. 2.3 EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK VEĽKÝCH A STREDNÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA VO ZVOLENE - ROK 2010 V POROVNANÍ S R [1]... 9 TAB. 2.4 VÝVOJ EMISIÍ TEPELNÝCH ZDROJOV CZT ZVOLEN V R [1]... 9 TAB. 2.5 SPOTREBA BIOMASY V ZDROJOCH CZT ZVOLEN (T/ROK) [1] TAB. 2.6 VÝROBA A DODÁVKA TEPLA VO ZVOLENSKEJ TEPLÁRENSKEJ V OBDOBÍ R TAB. 3.1 VÝKONY OKRSKOVÝCH KOTOLNÍ V TAB. 3.2 VÝKONY OKRSKOVÝCH KOTOLNÍ V TAB. 3.3 VÝKONY OKRSKOVÝCH KOTOLNÍ V TAB. 3.4 VÝKONY OKRSKOVÝCH KOTOLNÍ V TAB. 3.5 REKAPITULÁCIA TECHNICKÝCH UKAZOVATEĽOV HODNOTENÝCH VARIANTOV V ALTERNATÍVE ZÁSOBOVANIA TEPLOM S TEPLÁRŇOU TAB. 3.6 REKAPITULÁCIA TECHNICKÝCH UKAZOVATEĽOV HODNOTENÝCH VARIANTOV V ALTERNATÍVE ZÁSOBOVANIA TEPLOM BEZ TEPLÁRNE TAB. 3.7 VÝVOJ CIEN TEPLA V OBDOBÍ R [10] TAB. 3.8 VÝVOJ CIEN TEPLA MPBH V OBDOBÍ R PODĽA ROZHODNUTÍ ÚRSO TAB. 3.9 REKAPITULÁCIA EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV HODNOTENÝCH VARIANTOV V ALTERNATÍVE ZÁSOBOVANIA TEPLOM S TEPLÁRŇOU TAB REKAPITULÁCIA EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV HODNOTENÝCH VARIANTOV V ALTERNATÍVE ZÁSOBOVANIA TEPLOM BEZ TEPLÁRNE TAB VÝVOJ CENY TEPLA BEZ DPH V HODNOTENOM OBDOBÍ (EUR/KWH) TAB VÝVOJ CENY TEPLA BEZ DPH V HODNOTENOM OBDOBÍ (SK/GJ) TAB EMISIE CO 2 A MAXIMÁLNE EMISIE ZÁKLADNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V ALTERNATÍVE ZÁSOBOVANIA TEPLOM S TEPLÁRŇOU TAB EMISIE CO 2 A MAXIMÁLNE EMISIE ZÁKLADNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V ALTERNATÍVE ZÁSOBOVANIA TEPLOM BEZ TEPLÁRNE TAB VZNIK ODPADOV V TEPLÁRNI PROEN s.r.o. Bratislava ii

5 ZOZNAM OBRÁZKOV OBR. 2.1 SPOTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE VZTIAHNUTÉ NA POČET DENOSTUPŇOV POČAS ROKOV 2005 AŽ OBR. 2.2 MERNÁ SPOTREBA TEPLA NA PRÍPRAVU TÚV A POMERNÉ SPOTREBY TÚV POČAS ROKOV 2005 AŽ OBR. 2.3 EMISIE ZÁKLADNÝCH ZL Z VEĽKÝCH A STREDNÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA VO ZVOLENE [1]... 9 OBR. 2.4 EMISIE ZÁKLADNÝCH ZL ZO ZVOLENSKEJ TEPLÁRENSKEJ V OBDOBÍ R OBR. 2.5 VÝVOJ MNOŽSTVA EMISIÍ SO 2 ZO ZVOLENSKEJ TEPLÁRENSKEJ V OBDOBÍ R OBR. 2.6 SPOTREBA BIOMASY V ZDROJOCH CZT ZVOLEN OBR. 2.7 VÝROBA A DODÁVKA TEPLA VO ZVOLENSKEJ TEPLÁRENSKEJ V OBDOBÍ R OBR. 3.1 ROČNÉ DIAGRAMY TRVANIA DODÁVOK TEPLA V DVOCH ALTERNATÍVACH ZÁSOBOVANIA TEPLOM OBR. 3.2 INFORMATÍVNY PREPOČET CENY TEPLA PRIEMERNÉ CENY V SR A CENY MPBH PODĽA CENOVÝCH ROZHODNUTÍ ÚRSO V OBDOBÍ R. R [10] OBR. 3.3 INFORMATÍVNY PREPOČET CENY TEPLA CENY MPBH V OBDOBÍ R. R PODĽA CENOVÝCH ROZHODNUTÍ ÚRSO OBR. 3.4 FIXNÁ ZLOŽKA CENY TEPLA TEPLÁRENSKÝCH A DISTRIBUČNÝCH SPOLOČNOSTÍ V SR [10] OBR. 3.5 VARIABILNÁ ZLOŽKA CENY TEPLA TEPLÁRENSKÝCH A DISTRIBUČNÝCH SPOLOČNOSTÍ V SR [10] OBR. 3.6 CENY ZP V ROKOCH 2004 AŽ 2007 A ICH PREDPOKLADANÝ VÝVOJ V OBDOBÍ ROKOV 2008 AŽ 2015 PODĽA [2] OBR. 3.7 CENY ZP PRE PRIEMYSELNÝCH ODBERATEĽOV SO SPOTREBOU VIAC AKO GJ/R (27 777,77 MWH/R) A MENEJ AKO GJ/R ( ,77 MWH/R) SO ZAHRNUTÍM VŠETKÝCH DANÍ OBR. 3.8 CENY ZP PRE PRIEMYSELNÝCH ODBERATEĽOV SO SPOTREBOU MWH/R BEZ DPH OBR. 3.9 POROVNANIE CENY TEPLA BEZ DPH PRE KONEČNÉHO SPOTREBITEĽA (EUR/KWH) OBR POROVNANIE CENY TEPLA BEZ DPH PRE KONEČNÉHO SPOTREBITEĽA (SK/GJ) PROEN s.r.o. Bratislava iii

6 1 Úvod Za účelom zistenia optimálneho variantu zásobovania teplom do roku 2020 mesto Zvolen v roku 2001 zabezpečilo vypracovanie Komunálnej energetickej koncepcie mesta Zvolen. S cieľom zosúladiť túto koncepciu so zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá obci, na území ktorej pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľov, zabezpečiť vypracovanie koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu Metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva SR č. 952/ , ktorým bol určený postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky, zabezpečilo mesto Zvolen v roku 2008 vypracovanie diela,,koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike, aktualizácia, ktoré v plnom rozsahu nahradilo dielo Komunálna energetická koncepcia mesta Zvolen z roku Z dôvodu schválenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/75/EÚ zo dňa 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) je potrebovať aktualizovať dokument,,koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike, aktualizácia. Dokument Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike aktualizácia č. 2/2011 bol vypracovaný na základe podkladov a údajov, ktoré v čase prípravy tejto koncepcie boli spracovateľom k dispozícii. PROEN s.r.o. Bratislava 4

7 2 Analýza súčasného stavu 2.1 Analýza územia Nie je predmetom aktualizácie. 2.2 Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení Nie je predmetom aktualizácie. 2.3 Analýza zariadení na spotrebu tepla V bytových objektoch počas rokov boli realizované predovšetkým finančne menej náročné racionalizačné opatrenia, t.j. hydraulické vyregulovanie sústavy, inštalácia termostatických ventilov a pomerových meračov tepla, pričom u objektov spravovaných spoločenstvami vlastníkov bytov, resp. SBD boli tieto opatrenia vykonané takmer na 100 %. Podiel objektov so zateplením obvodového plášťa sa zvýšil z 59,5 % všetkých objektov v r na 69,9 % v r Priemerná hodnota mernej spotreby v obytných súboroch zásobovaných z centrálneho zdroja v r bola 0,363 GJ/m 3, kým v r sa u bytov dosiahla priemerná hodnota 0,336 GJ/m 3, čo je pokles o viac ako 8 %. Spotreby tepla objektov zásobovaných z centrálnych zdrojov a uskutočnené racionalizačné opatrenia v r sú zhrnuté v tab Pre porovnanie je uvedený stav v r Spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV a spotreba TÚV počas rokov 2005 až 2010 sú zhrnuté v tab Počet denostupňov jednotlivých rokov kvantitatívne vyjadruje klimatické pomery počas vykurovacích sezón. Predpokladá sa, že na tepelné rozvody MPBH je napojených 80 % obyvateľov Zvolena. V porovnávanom období rokov 2005 až 2010 sa v bytových a nebytových objektoch realizovalo množstvo opatrení vedúcich k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie. Vplyv týchto opatrení na zníženie ročnej spotreby tepla na vykurovanie je znázornený na obr Pre elimináciu vplyvu klimatických podmienok počas vykurovacích období sú ročné spotreby tepla na vykurovanie vztiahnuté na počet denostupňov počas rokov 2005 až Pomerná spotreba tepla na vykurovanie klesla z kwh/(k.deň) v roku 2005 na kwh/(k.deň) v roku 2010, t.j. o 23,6 %. Z regresnej krivky (obr. 2.1) je zrejmé, že spotreba tepla na vykurovanie objektov zásobovaných teplom z MPBH sa stabilizuje na hodnote kwh/(k.deň). Na obr sú znázornené priebehy mernej spotreby tepla na prípravu TÚV a pomerných spotrieb TÚV počas rokov 2005 až V tomto období klesla ročná spotreba TÚV vztiahnutá na obyvateľa z 12,50 m3 na 10,72 m3, t.j. o 14,2 %. Z regresných kriviek (obr. 2.2) vyplýva, že spotreba TÚV sa stabilizuje. Napriek poklesu spotreby TÚV sa v porovnaní rokov 2006 a 2010 znížila merná spotreba tepla na prípravu TÚV o 8,5 %. V budúcnosti možno počítať s miernym poklesom mernej spotreby tepla na prípravu TÚV. PROEN s.r.o. Bratislava 5

8 Tab. 2.1 Spotreby tepla objektov zásobovaných z centrálnych zdrojov a uskutočnené racionalizačné opatrenia stav v r Správcovská spoločnosť Počet objektov Vykurovaná plocha objektu (m 2 ) Teplo na ÚK (GJ/r) Teplo na TÚV (GJ/r) Spotreba TÚV (m 3 ) Merná spotreba (GJ/m 3 ) Zateplenie obvodového plášťa Ekvitermická regulácia vykurovania Termoreg. ventily Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov Hydraulické vyregulovanie Počet Podiel (%) Počet Podiel (%) Počet Podiel (%) Počet Podiel (%) Počet Podiel (%) Objekty SVB , , , , , ,81 Objekty SBD , , , , , ,43 Objekty Mesta Zvolen , , , ,29 0, ,85 Objekty Správcovia bytov , , , , , ,00 Objekty ostatné , , ,00 0,00 0,00 0,00 Spolu , , , , , ,42 Porovnanie stav v r Správcovská spoločnosť Počet objektov Vykurovaná plocha objektu (m 2 ) Teplo na ÚK (GJ/r) Teplo na TÚV (GJ/r) Spotreba TÚV (m 3 ) Merná spotreba (GJ/m 3) Zateplenie obvodového plášťa Ekvitermická regulácia vykurovania Termoreg. ventily Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov Hydraulické vyregulovanie Objekty SVB Objekty SBD Objekty Mesta Zvolen Objekty Správcovia bytov Objekty ostatné Spolu Podiel (%) 59,5 100,0 80,0 55,1 80,0 SVB - spoločenstvo vlastníkov bytov SBD - stavebné bytové družstvo PROEN s.r.o. Bratislava 6

9 Merná spotreba tepla na vykurovanie (kwh/(k.deň) Tab. 2.2 Spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV, spotreba TÚV a počet denostupňov počas rokov 2005 až 2010 Rok Ročná spotreba tepla na vykurovanie (kwh) prípravu TÚV (kwh) Ročná spotreba TÚV (m 3 ) Počet denostupňov (K.deň) Počet obyvateľov zásobovaných teplom z MPBH rok Obr. 2.1 Spotreby tepla na vykurovanie vztiahnuté na počet denostupňov počas rokov 2005 až 2010 PROEN s.r.o. Bratislava 7

10 12,5 11,5 11,2 11,1 11,0 10,7 TÚV (kwh/m 3 ; m 3 /(osoba.rok); %) ,9 100,0 102,5 91,6 98,1 93,8 92,0 93,8 89,4 88,7 87,6 85, merná spotreba tepla na prípravu rok TÚV (kwh/m3) spotreba TÚV (m3/(osoba.rok)) spotreba TÚV vzhľadom na rok 2005 (%) Obr. 2.2 Merná spotreba tepla na prípravu TÚV a pomerné spotreby TÚV počas rokov 2005 až Analýza dostupnosti palív a energie na území obce a ich podiel na zabezpečovaní výroby a dodávky tepla Nie je predmetom aktualizácie. 2.5 Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životné prostredie Produkcia znečisťujúcich látok do ovzdušia z tepelných zdrojov v meste Tepelné zdroje vo Zvolene v r. 2010: Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia kat (MTP 50 MW) 2 (TpA a TpB spoločnosti Zvolenská teplárenská - ZT), Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kat (MTP 0,3 MW a < 50 MW) spolu 61. Veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia vo Zvolene zo spaľovania palív v r vyprodukovali spolu emisie znečisťujúcich látok (ZL) tuhé látky TZL, oxid siričitý SO 2, oxidy dusíka ako NO 2, oxid uhoľnatý CO a celkový organický uhlík TOC, ktoré sumarizuje tab. 2.3 a obr V tab. 2.4 je vývoj emisií týchto ZL u prevádzkovateľov zdrojov tepla pre centrálne zásobovanie - vo Zvolenskej teplárenskej, MPBH a Bučine Zvolen od r PROEN s.r.o. Bratislava 8

11 Emisie (t/r) Tab. 2.3 Emisie znečisťujúcich látok veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia vo Zvolene - rok 2010 v porovnaní s r [1] Spolu veľké a stredné zdroje Zvolen TZL SO 2 NO x CO TOC Emisie v r (t/r) 49, , ,543 82,950 60,297 Emisie v r (t/r) 40, , ,281 83,085 11, TZL SO2 NOx CO TOC Obr. 2.3 Emisie základných ZL z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia vo Zvolene *1+ Tab. 2.4 Vývoj emisií tepelných zdrojov CZT Zvolen v r [1] Emisie/rok Zvolenská teplárenská TZL (t) 24,365 19,497 30,715 40,445 SO2 (t) 1 186, , , ,488 NOx (t) 460, , , ,732 CO (t) 22,182 42,069 72,654 62,749 TOC (t) 8,086 10,493 11,454 12,962 MPBH TZL (t) 0,207 0,201 0,194 0,199 SO2 (t) 0,025 0,024 0,023 0,024 NOx (t) 4,485 4,355 4,201 4,307 CO (t) 1,541 1,494 1,442 1,476 TOC (t) 0,205 0,198 0,191 0,195 Bučina Zvolen TZL (t) 8,886 1,190 1,044 0,555 SO2 (t) 1,048 0,000 0,067 0,032 NOx (t) 62,939 79,434 58,357 29,289 CO (t) 37,756 10,244 7,100 4,044 TOC (t) 2,006 0,306 0,238 0,105 Pozn.: Ročné množstvo emisií ZL zo Zvolenskej teplárenskej a z Bučiny Zvolen sa vzťahuje na celkovú spotrebu palív, teda aj na výrobu tepla pre výrobu elektriny. PROEN s.r.o. Bratislava 9

12 Emisie TZL, CO, TOC Dominantným palivom používaným v meste je zemný plyn, pričom v r jeho celková spotreba veľkým a strednými energetickými zdrojmi dosiahla ,710 tis. m 3 (v r to bolo ,358 tis. m 3 ). Z celkovej spotreby zemného plynu energetickými zdrojmi MPBH má podiel 25,6 % a tepláreň 15,9 %. Najväčším stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia v meste vzhľadom na uhlie ako prevažujúce palivo (cca 70 % energie v palive) je centrálny zdroj zásobovania teplom tepláreň spoločnosti Zvolenská teplárenská, a. s., ktorá v r vyprodukovala 81 % emisií TZL, 99,9 % emisií SO 2, 85 % emisií NOx, 75 % emisií CO, 21,5 % emisií TOC a 94 % skleníkového plynu CO 2 zo všetkých emisií zdrojov v meste, sledovaných v Národnom emisnom informačnom systéme (NEIS) [1]. Nasledujúci obr. 2.4 ukazuje emisný tok z teplárne od r Vznik emisií ZL závisí od druhu, vlastností a množstva použitých palív ako aj od režimu a podmienok spaľovania palív Emisie SO2, NOx TZL (t) CO (t) TOC (t) SO2 (t) NOx (t) Obr. 2.4 Emisie základných ZL zo Zvolenskej teplárenskej v období r Spaľovanie paliva v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom nižším ako 50 MW tiež významne prispieva k emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia. V záujme dosiahnutia cieľov uvedených v tematickej stratégii EÚ v oblasti znečistenia ovzdušia a podľa smernice 2010/75/EÚ Európska komisia má do preskúmať potrebu zavedenia vhodných kontrol emisií z takýchto zariadení. Predpokladá sa, že zahrnutie spaľovacích zariadení s tepelným príkonom MW pomôže znížiť rozdiel medzi predpokladaným množstvom emisií a dohodnutými hodnotami o 2 až 6 % Súčasná imisná situácia základných znečisťujúcich látok z centrálneho zdroja V aktualizovanej koncepcii [2] sa pri posudzovaní kvality ovzdušia v meste Zvolen, zaťaženosti mestských častí základnými znečisťujúcimi látkami (tuhé častice TZL, oxid siričitý SO2, oxidy dusíka NOx a oxid uhoľnatý CO) ako aj imisno-prenosové vplyvy dominantných PROEN s.r.o. Bratislava 10

13 zdrojov znečisťovania ovzdušia využili závery štúdie, ktorú pre objednávateľa vypracoval SHMÚ v júli Všeobecné závery hodnotenia kvality ovzdušia v meste naďalej ostávajú v platnosti, pričom je potrebné konštatovať pozitívny vplyv realizovaného projektu ekologizácie teplárne rekonštrukcie dvoch kotlov TpB na spoluspaľovanie nízkosírneho hnedého uhlia (cca 70 % príkonu) a drevnej štiepky (cca 30 % príkonu), čím klesli predovšetkým emisie SO 2 a CO 2. Dlhodobý trend vývoja emisií SO 2 ukazuje obr SO2 (t) Obr. 2.5 Vývoj množstva emisií SO 2 zo Zvolenskej teplárenskej v období r Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor Nie je predmetom aktualizácie. 2.7 Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie a odpadov Výroba elektriny s využitím obnoviteľných zdrojov energie Pri posudzovaní možností decentralizovanej výroby tepla je vhodné uvažovať aj o výrobe elektriny v kombinovanom cykle. Kondenzačná odberová parná turbína použitá pri orientačnom výpočte výroby elektriny a dodávkového tepla s využitím OZE má vstupné parametre pary 3,6 MPa a teplotu 400 C. Je rozdelená odberovým tlakom 0,44 MPa, pričom minimálne množstvo pary ktoré preteká zadnou časťou turbíny do kondenzátora je 1000 kg/h. Tieto výpočty sú uskutočnené na základe parametrov konkrétneho typu turbíny, v prípade potreby je ich možné upraviť pre iné charakteristiky príslušného výrobcu. Teplo privedené v pare sa čiastočne transformuje na elektrinu, časť tepla sa odvádza z odberu pri tlaku 0,44 MPa a teplote 220 C a zvyšok tepla pri teplotách okolo 75 C sa odvádza do okolia vo vzduchom chladenom kondenzátore. Turbína je prevádzkovaná tak, že pri konštantnom množstve pary vstupujúcej do turbíny sa reguluje zmenou odberového množstva tepelný výkon dodávaný do siete a zvyšok tepla sa PROEN s.r.o. Bratislava 11

14 transformuje na elektrinu a čiastočne odvádza v kondenzátore. Takto je možné pokryť tepelné výkony od cca 1,5 MW až po hodnoty cca 8,5 MW s výrobou elektriny v rozsahu od 1,5 MW po cca 2 až 2,5 MW. Turbína je zásobovaná parou z kotla na drevnú štiepku, prípadne iné vhodné palivo, napr. komunálny odpad Biomasa Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES ustanovuje pre Slovensko záväzok vo výške 14 % hrubej konečnej spotreby energie v roku 2020 z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Zákon NR SR č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby definuje biomasu ako biologicky rozložiteľnú zložku výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, biologicky rozložiteľnú zložku komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľnú zložku priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva. Podľa súčasnej slovenskej legislatívy ochrany ovzdušia biomasa používaná ako palivo je definovaná ako produkty pozostávajúce z rastlinnej hmoty alebo časti rastlinnej hmoty pochádzajúce z poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, ktoré možno využiť na výrobu energie. Drevný odpad a rastlinný odpad podľa tejto definície je biomasou, ak spĺňa podmienky uvedené v časti V. bod písm. b) v bodoch 1 až 5 vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z. z. alebo ak zodpovedajú požiadavkám technickej normy STN P CEN/TS Tuhé biopalivá. V prípade drevného odpadu za biomasu nie je považovaný odpad, ktorý by v dôsledku ošetrenia konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi mohol obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy, a takto ošetrený drevný odpad pochádzajúci zo stavebných a búracích prác. Táto časť drevného odpadu zostáva odpadom a pre jeho spaľovanie platia požiadavky na spaľovanie odpadov. Technológia spaľovania biomasy sa využíva u najväčšieho výrobcu tepla v meste - spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. ako aj v spoločnosti Bučina Zvolen, a.s. ako je uvedené v tab. 2.5 a na obr Tab. 2.5 Spotreba biomasy v zdrojoch CZT Zvolen (t/rok) [1] Subjekt/rok Zvolenská teplárenská Bučina Zvolen PROEN s.r.o. Bratislava 12

15 Spotreba paliva (t/r) Zvolenská teplárenská Bučina Zvolen Obr. 2.6 Spotreba biomasy v zdrojoch CZT Zvolen Malé množstvo drevného odpadu sa spaľuje v kotolni Technickej univerzity Zvolen. V dôsledku aktuálnej environmentálnej legislatívy (požiadavky najmä na emisie SO 2 a CO 2 ) a možnosti podpory výroby elektriny z OZE je možné predpokladať ďalšie zvýšenie využívania biomasy vo Zvolenskej teplárenskej, ale aj v Bučine Zvolen, kde je inštalovaná nová kondenzačná odberová turbína s výkonom 5,4 MW Odpady Smernica 2008/98/ES o odpade zaviedla záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva. V súlade s ňou sa nakladanie s akýmkoľvek odpadom musí uskutočňovať podľa hierarchie metód všeobecného nakladania s odpadom, konkrétne v poradí, prevencia, t. j. predchádzanie vzniku odpadov a obmedzovanie ich tvorby, príprava na opätovné použitie, recyklovanie, iné druhy zhodnocovania odpadu, okrem iného na energetické účely, t. j. využívanie odpadov ako zdroj energie, a ako posledná možnosť nakladania s odpadom je jeho zneškodňovanie Zmesový komunálny odpad Zmesový (alebo zvyškový) komunálny odpad predstavuje podstatnú časť komunálneho odpadu a jeho produkcia a zloženie do určitej miery odzrkadľujú úroveň hospodárskeho a sociálneho rozvoja daného regiónu. Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v SR sa deje prevažne skládkovaním (cca 85 %) a spaľovaním (cca 15 %), ktoré je v ostatnej dobe vykazované ako energetické zhodnocovanie odpadov. Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu a výkon triedeného zberu v meste zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen. Komunálny odpad sa v súčasnosti zneškodňuje na skládke nie nebezpečného odpadu Zvolenská Slatina, ktorú prevádzkuje Spoločnosť Pohronie a. s. PROEN s.r.o. Bratislava 13

16 Vzhľadom na legislatívne danú potrebu znižovania skládkovaného množstva a objemu odpadu je nutné v najkratšom možnom čase riešiť spôsob materiálového aj energetického zhodnocovania aj komunálneho odpadu v meste Zvolen. Pôvodná európska smernica o spaľovaní odpadu (2000/76/ES) bola spolu s ďalšími šiestimi smernicami rekodifikovaná do podoby smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania). Spaľovanie odpadov je z hľadiska technológie náročnejšie ako spaľovanie klasických fosílnych palív, napr. uhlia, alebo biomasy, napr. drevnej štiepky. Príčinou je kolísanie výhrevnosti, obsah materiálov, ktoré by pri bežnom spálení produkovali nebezpečné emisie a tiež nepriaznivo, korozívne, pôsobia na konštrukciu samotného spaľovacieho zariadenia. Z toho dôvodu je potrebné inštalovať výkonné zariadenia na čistenie spalín a spaľovacie technológie, ktoré zabezpečia rozloženie odpadu tak, aby sa pri spaľovaní, ak je to možné, čo najviac eliminovali nebezpečné produkty. Takouto technológiou je hlavne spaľovanie na rošte so stabilizáciou spaľovacieho procesu ušľachtilým palivom, napr. zemným plynom. Výhrevnosť komunálneho odpadu postupne narastá, v priemere dosahuje okolo 10 MJ/kg a v hustejšie obývaných lokalitách možno počítať s hornou hranicou až 12 MJ/kg. Spodná hranica, kedy ešte možno počítať so stabilným horením, je okolo 4,5 MJ/kg. Samotná centrála so spaľovacím zariadením môže byť riešená ako výhrevňa s dodávkou tepla v horúcej vode, ale s limitom odberu tepla v letnom období. Ďalšou možnosťou je využitie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ktorá môže byť navrhnutá na väčší rozsah dodávky tepla s minimom dodávky v lete, pri zvýšenom podiele výroby elektriny. V tomto prípade je nutné použiť parný kotol s parametrami minimálne 400 až 450 C a tlakom 4 MPa. Účinnosť samotného spaľovacieho zariadenia pri výrobe tepla sa pohybuje okolo 75 %, pričom pre elektrinu možno využiť cca 30 % z vyrobeného tepla. Pri spaľovaní komunálneho odpadu t/r (255 t/d) s výhrevnosťou 10 MJ/kg a do 10 % podielu zemného plynu alebo biometánu na stabilizáciu, možno dosiahnuť celkový tepelný výkon kotla do 30 MW (pri výrobe elektriny výkon elektrického generátora do 6 MW, t.j. cca MWh/rok a výkon dodávkového tepla cca 25 MW, t.j. cca GJ technicky využiteľný potenciál) [14]. Pri spaľovaní odpadu t/r investičné náklady na kompletnú technologickú časť (bez stavebnej časti) predstavujú cca 60 mil. EUR, pri kapacite zariadenia t/r sa investície do technológie zvýšia na cca 70 mil. EUR. V prípade Zvolenskej teplárenskej je možné uvažovať o vybudovaní nového zdroja na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v kombinovanej výrobe elektriny a tepla, pričom tento zdroj by pokrýval potrebu výkonu v základnom zaťažení, cca 30 MW. Doplnkovým palivom by bol zemný plyn, prípadne biometán. Z hľadiska emisií sú spaľovne odpadov zaradené vo vyhláške MŽP SR č. 356/2010 Z. z. v kapitole V. Tu sú stanovené minimálne podmienky pre samotný spaľovací proces (teplota v spaľovacom priestore a čas zdržania spalín pri tejto teplote). Emisné limity pre spaľovanie odpadov sú uvedené v časti 4 a sú prísnejšie ako emisné limity pre spaľovanie fosílnych a obnoviteľných druhov palív. Pre základné znečisťujúce látky platia napr. denné limity: EL TZL = 10 mg/nm 3, EL SO2 = 50 mg/nm 3, EL NOx = 200 mg/nm 3, EL CO = 50 mg/nm 3, EL TOC = 10 mg/nm 3, EL HCl = 10 mg/nm 3, EL HF = 1 mg/nm 3. PROEN s.r.o. Bratislava 14

17 Spoľahlivé technológie v súčasnosti umožňujú spaľovať odpady s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Zariadenia na energetické využívanie odpadov vyhovujú prísnym požiadavkám smernice 2010/75/ES o priemyselných emisiách. Prínosy spaľovania odpadov so získavaním energie: Zníženie hmotnosti odpadov až na % v porovnaní s východiskovou hodnotou Zneškodnenie nebezpečných látok Zvýšenie hygieny inertizácia, imobilizácia znečisťujúcich látok Získavanie energie (elektriny) z odpadov Možnosť zvýšiť získavanie energie budovaním zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, t.j. využitím tepelnej energie na zásobovanie centrálneho vykurovacieho systému horúcou vodou Možnosť spracovania paliva na báze odpadov a biomasy v tých istých zariadeniach Elektrina vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla pri použití komunálneho odpadu ako paliva je podporovaná vyššou výkupnou cenou. Nevýhodou je vysoká investičná náročnosť moderných technologických zariadení úrovne BAT ako aj potreba úprav odpadov pred spaľovaním v niektorých zariadeniach. Pre zvýšenie využiteľnosti odpadov ako energetického nosiča je potrebné schváliť legislatívne pravidlá pre využívanie odpadov ako alternatívneho paliva, definovať stav konca odpadu ako základného predpokladu využitia odpadu ako sekundárnej suroviny, vytvoriť technické normy obsahujúce požiadavky na výrobu a zloženie alternatívneho paliva vyrobeného z odpadov, podporiť výstavbu zariadení na výrobu alternatívnych palív vyrobených z odpadov ako aj používanie alternatívnych palív vyrobených z odpadov od domácich výrobcov formou štátnej dotačnej politiky Biologicky rozložiteľný komunálny odpad Definíciu biologicky rozložiteľnej časti komunálneho odpadu (BRKO) v súlade s európskou smernicou 1999/31/ES o skládkach odpadov upravuje vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, a to ako odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako napríklad odpady z potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov a pod. Ide najmä o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, t. j. odpad z domácností, reštaurácií, jedální, bufetov, kaviarní, nemocníc, školských jedální a pod., biologicky rozložiteľné odpady, ktoré vznikli ako dôsledok činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev v správe obce, odpady zo súkromných záhrad, verejných parkov a plôch, cintorínov (biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v intraviláne obce). Bilančné údaje o vzniku biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta by mali byť dostupné u spoločnosti Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen. Podľa vyššie uvedenej definície patrí do skupiny biologicky rozložiteľných odpadov aj tzv. biologicky rozložiteľný priemyselný odpad, t. j. odpad, ktorý nenapĺňa definíciu pojmu komunálny odpad podľa zákona o odpadoch. PROEN s.r.o. Bratislava 15

18 Pre odklonenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od skládkovania k ich energetickému využitiu sú najvýznamnejšie anaeróbna digescia (výroba bioplynu, resp. biometánu), mechanicko-biologická úprava (MBT) a spaľovanie s využitím energie. Elektrina vyrobená spoluspaľovaním biologicky rozložiteľných zložiek odpadov s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou je podporovaná vyššou výkupnou cenou podobne ako spoluspaľovanie biomasy. Ešte vyššiu podporu má elektrina vyrobená spaľovaním bioplynu a biometánu Solárna energia Nie je predmetom aktualizácie Geotermálna energia a nízkopotenciálové teplo Nie je predmetom aktualizácie. 2.8 Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území mesta Predpokladaný vývoj spotreby tepla v existujúcich SCZT Vývoj dodávky tepla z centrálneho zdroja vo Zvolene v ostatných rokoch dokumentuje tab. 2.6 a obr Tab. 2.6 Výroba a dodávka tepla vo Zvolenskej teplárenskej v období r Ukazovateľ Jednotka Výroba tepla GJ Výroba tepla MWh Výroba elektriny MWh Teplo na prahu teplárne GJ Teplo na prahu teplárne MWh Užitočná dodávka tepla GJ z toho : pre bytovo-komunálny sektor GJ pre organizácie GJ PROEN s.r.o. Bratislava 16

19 Teplo (TJ) Dodávka tepla Teplo na prahu teplárne Obr. 2.7 Výroba a dodávka tepla vo Zvolenskej teplárenskej v období r Vzhľadom na vývoj hospodárskej situácie od r možno predpokladať stabilizáciu dodávky tepla z SCTZ na úrovni základného scenára v Koncepcii rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike z decembra 2008 [2], t. j. prevádzky teplárne Zvolenská teplárenská, a. s. vrátane nákupu tepla z teplárne Bučina Zvolen, a. s. s projektovanou ročnou spotrebou konečných odberateľov GJ. Rozvojové scenáre analyzované v *2+, ktoré počítali s ročnou spotrebou tepla GJ po prepojení teplárne s výhrevňou Podborová (PBH1), resp. pripojenie nových odberateľov s celkovou spotrebou tepla GJ/r na dosiahnutie celkovej ročnej spotreby GJ sa v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy nenaplnili. Analýzy v rámci tejto aktualizácie sú preto vykonané pre ročnú spotrebu konečných odberateľov SCZT GJ z hlavného tepelného zdroja (teplárne). Potenciál pre pripojenie nových odberov však naďalej existuje Predpokladaný vývoj spotreby tepla v rozvojových oblastiach Text podľa [2] bez zmeny Predpokladaný vývoj spotreby tepla v IBV Text podľa [2] bez zmeny. PROEN s.r.o. Bratislava 17

20 Výkon (MW) 3 Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia mesta 3.1 Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení Návrhy technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení sú orientované najmä na spoľahlivosť dodávok a primeranú cenu tepla pre konečných odberateľov. Zásadnými posudzovanými alternatívami zásobovania mesta Zvolen teplom sú: centralizovaný systém s využitím teplárne ako hlavného zdroja tepla a centralizovaný systém zásobovania z rôznych typov zdrojov tepla (výhrevne, okrskové kotolne). Z údajov o ročných spotrebách a dodávkach tepla sa zostavili diagramy potreby výkonu pre obe alternatívy zásobovania mesta teplom. Na obr. 3.1 sú znázornené modelované priemerné denné výkony Zvolenskej teplárenskej pre dodávku GJ (tepláreň ako hlavný tepelný zdroj) ako aj MPBH pre dodávku GJ a Bučiny Zvolen pre dodávku GJ (alternatíva bez teplárne) Dni ZT (V0, V1, V2) MPBH (V0, V1, V2) MPBH (V3, V5, V5) BUČINA (V3, V5, V5) Obr. 3.1 Ročné diagramy trvania dodávok tepla v dvoch alternatívach zásobovania teplom PROEN s.r.o. Bratislava 18

21 V tejto aktualizácii koncepcie rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike sú z technického, environmentálneho a ekonomického hľadiska pre zásobovanie mesta teplom analyzované nasledujúce varianty: Variant V0 - pokračovanie doterajšieho stavu bez zmeny Podľa tohto variantu by teplo do SCZT dodávali tepelné zdroje prevádzkované v súčasnosti tepláreň spoločnosti Zvolenská teplárenská, výhrevňa PBH1 a malé plynové kotolne spoločnosti MPBH. V letnom období tepláreň odoberá teplo z Bučiny Zvolen. Nulový variant predpokladá nezmenenú prevádzku centrálneho zdroja tepla, ktorá je však vzhľadom na nové environmentálne požiadavky možná iba do konca r Tento variant je uvedený pre porovnávanie. Variant V1 investície do ekologizačných opatrení do r V tomto variante je rovnako zachovaná skladba tepelných zdrojov CZT a v teplárni sa realizujú ekologizačné opatrenia na prispôsobenie sa emisným požiadavkám najmä odsírenie a denitrifikácia spalín. Zachováva sa doterajšia skladba palív, avšak vzhľadom na podstatnú zmenu systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov od r je potrebné uvažovať o vyššom zastúpení OZE v palivovom mixe. Variant V2 - využitie flexibilných opatrení a zásadná zmena technologického procesu Na zmiernenie prechodu jestvujúcich veľkých spaľovacích zariadení k plneniu požiadaviek novej smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách boli prijaté flexibilné opatrenia, medzi ktoré patria aj ustanovenia pre miestne teplárne s menovitým tepelným príkonom MTP < 200 MW podľa čl. 35 smernice, s platnosťou do Pre zariadenia, ktoré budú evidované ako miestne teplárne, budú počas stanoveného obdobia platiť emisné limity určené v platnom integrovanom povolení podľa doterajších predpisov Využitím tohto opatrenia zariadenia môžu získať priestor na realizáciu náročných ekologizačných opatrení, akým je aj prechod od fosílnych palív na využívanie obnoviteľnej energie napr. z komunálneho odpadu (kap ). Dodávkové teplo pre SCZT by zabezpečovali rovnaké zdroje ako je uvedené vyššie. V teplárni by bolo možné uvažovať o kombinovanej výrobe elektriny a tepla s výkonom max. 30 MW pre základné celoročné zaťaženie v priestoroch dnešnej TpA, pričom potrebný výkon pre vykurovacie obdobie by zabezpečila modernizovaná kombinovaná výroba s využitím biomasy v TpB. Vzhľadom na potrebu prechodu k obnoviteľným palivám a optimalizácie nákladov by bolo vhodné u zdroja pracujúceho v základnom zaťažení využívať komunálny odpad s doplnkovým palivom biometánom. Na spaľovanie komunálneho odpadu sa nevzťahuje režim smernice o schéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. PROEN s.r.o. Bratislava 19

22 Variant V3 okrskové kotolne s využitím zemného plynu V tomto variante okrskové kotolne budú teplo dodávať do bytových a nebytových objektov, ktoré sú v súčasnosti zásobované z výmenníkových staníc MPBH napojených na rozvod z teplárne. Predpokladá sa, že k jestvujúcim plynovým kotolniam pribudnú nové okrskové kotolne na zemný plyn umiestnené v objektoch súčasných OST. Podľa tohto variantu zásobovania mesta Zvolen teplom sa nepočíta s prevádzkou teplárne. Jej podiel na zásobovaní mesta teplom by prevzala spoločnosť MPBH (dodávka GJ/rok) spolu s Bučinou Zvolen a/alebo iným/-i zdrojom/mi ( GJ/rok). V Bučine Zvolen by bolo potrebné doplnenie výkonu výroby tepla o 12 MW pre špičku. Toto platí aj pre varianty V4 a V5. Najvyšší inštalovaný výkon by bol vo výhrevni Balkán 21 MW, ďalšími tepelnými zdrojmi by boli okrskové kotolne (OkK) Sekier I (výkon 5,7 MW), Sekier III (3,8 MW), Zlatý Potok I (2,9 MW), Zlatý Potok III (4 MW), Kukučínova (0,9 MW) a jestvujúce plynové kotolne (PK) PBH1, J. Kráľa 8, J. Kráľa 21, Dom služieb, Farkaška 2, Francisciho 5, Šoltésová, Západ 13 a Rákoš. Nový inštalovaný výkon je 38,3 MW a účinnosť kotlov 0,92. Variant V4.1 okrskové kotolne s využitím zemného plynu aj v KVET Tento variant počíta s okrskovými kotolňami na zemný plyn na miestach súčasných OST ako v predchádzajúcom prípade. V okrskových kotolniach a PK PBH1 budú umiestnené kogeneračné jednotky pracujúce v základnom zaťažení. Tab. 3.1 Výkony okrskových kotolní V4.1 OkK Výkon nových PK (MW) Výkon KVET tep. (MW) Výkon KVET el. (MW) Balkán 18 2,00 1,60 Sekier I 4,9 0,50 0,40 Sekier III 3,2 0,35 0,28 Zlatý Potok I 2,5 0,25 0,20 Zlatý Potok III 3,5 0,35 0,28 Kukučínova 0,8 0,08 0,06 PK PBH1-0,80 0,64 Nový výkon spolu 32,9 4,33 3,46 Nový inštalovaný výkon je 32,9 MW a účinnosť kotlov 0,92. Účinnosť výroby tepla v KVET sa predpokladá 0,5 a účinnosť výroby elektriny 0,4. Jestvujúce plynové kotolne ostanú zachované. PROEN s.r.o. Bratislava 20

23 Variant V4.2 okrskové kotolne s využitím zemného plynu aj v KVET a biomasy na výrobu tepla Tento variant počíta s okrskovými kotolňami na zemný plyn na miestach súčasných OST ako v predchádzajúcom prípade. V okrskových kotolniach a PK PBH1 budú umiestnené kogeneračné jednotky pracujúce v základnom zaťažení. Vo výhrevni Balkán budú inštalované dva kotly na biomasu (BK) s výkonom 2 x 4 MW. Tab. 3.2 Výkony okrskových kotolní V4.2 OkK Výkon nových PK (MW) Výkon KVET tep. (MW) Výkon KVET el. (MW) Výkon BK (MW) Balkán 6 2,00 1,60 8 Sekier I 4,9 0,50 0,40 - Sekier III 3,2 0,35 0,28 - Zlatý Potok I 2,5 0,25 0,20 - Zlatý Potok III 3,5 0,35 0,28 - Kukučínova 0,8 0,08 0,06 - PK PBH1-0,80 0,64 - Nový výkon spolu 20,9 4,33 3,46 8 Nový inštalovaný výkon plynových kotlov je 20,9 MW a účinnosť kotlov 0,92. Účinnosť kotlov na biomasu je 0,85. Účinnosť výroby tepla v KVET sa predpokladá 0,5 a účinnosť výroby elektriny 0,4. Jestvujúce plynové kotolne ostanú zachované. Variant V5.1 okrskové kotolne s využitím zemného plynu a biomasy na výrobu tepla Tento variant počíta s okrskovými kotolňami na zemný plyn na miestach súčasných OST ako v predchádzajúcom prípade okrem Balkánu, kde budú teplovodné kotly na drevnú štiepku s celkovým výkonom 16 MW. Jestvujúce plynové kotolne zostanú zachované. Tab. 3.3 Výkony okrskových kotolní V5.1 OkK Výkon nových PK (MW) Výkon BK (MW) Balkán - 16 Sekier I 5,7 - Sekier III 3,8 - Zlatý Potok I 2,9 - Zlatý Potok III 4,0 - Kukučínova 0,9 - PROEN s.r.o. Bratislava 21

24 OkK Výkon nových PK (MW) Výkon BK (MW) PK PBH1 - - Nový výkon spolu 17,3 16 Nový inštalovaný výkon plynových kotlov je 17,3 MW a účinnosť kotlov 0,92. Účinnosť kotlov na biomasu je 0,85. Jestvujúce plynové kotolne ostanú zachované. Variant V5.2 okrskové kotolne s využitím zemného plynu na výrobu tepla a biomasy na výrobu tepla a elektriny Tento variant počíta s okrskovými kotolňami na zemný plyn na miestach súčasných OST ako v predchádzajúcom prípade okrem Balkánu, kde budú teplovodné kotly na drevnú štiepku s celkovým výkonom 8 MW a parný kotol s kondenzačnou odberovou turbínou. Tab. 3.4 Výkony okrskových kotolní V5.2 OkK Výkon nových PK (MW) Výkon parného kotla (MW) Výkon kondenzačnej odb. turbíny (MW) Výkon BK (MW) Balkán - 10,00 2,5 8 Sekier I 5, Sekier III 3, Zlatý Potok I 2, Zlatý Potok III 4, Kukučínova 0, PK PBH Nový výkon spolu 17,3 10,0 2,5 8 Nový inštalovaný výkon plynových kotlov je 17,3 MW a účinnosť kotlov 0,92. Účinnosť kotlov na biomasu je 0,85. Parametre turbíny sú opísané v kap Jestvujúce plynové kotolne zostanú zachované. Časť konečnej spotreby tepla vo Zvolene bude aj naďalej krytá decentralizovanými, resp. individuálnymi tepelnými zdrojmi v lokalitách, kde pripojenie na SCZT nie je efektívne. Vlastníci a prevádzkovatelia týchto zdrojov sú povinní zabezpečiť ich prevádzku v súlade s platnou legislatívou. PROEN s.r.o. Bratislava 22

25 3.2 Vyhodnotenie požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení Technické parametre jednotlivých analyzovaných variantov zásobovania teplom sú v nasledujúcich tab. 3.5 a 3.6. Tab. 3.5 Rekapitulácia technických ukazovateľov hodnotených variantov v alternatíve zásobovania teplom s teplárňou Ukazovateľ Jednotka V0 V1 V2 Zvolenská teplárenská Dodávka tepla GJ Dodávka tepla MWh Teplo na prahu GJ Teplo na prahu MWh Vyrobené teplo GJ Vyrobené teplo MWh Vyrobená elektrina MWh HU spolu t HU spolu MWh ZP spolu tis.m , , ,654 ZP spolu MWh DŠ spolu t DŠ spolu MWh KO spolu t KO spolu MWh KO teplo t KO teplo MWh KO elektrina t KO elektrina MWh Dodávka tepla z KO GJ Dodávka tepla z KO MWh Inštalovaný výkon kotlov TpA MW Inštalovaný výkon kotlov TpB MW Inštalovaný výkon el. TpA MW 18,9 18,9 - Inštalovaný výkon el. TpB MW Výroba elektriny z KO -inštalovaný výkon el. MW Výroba tepla z DŠ - inštalovaný výkon tep. MW MPBH Dodávka tepla GJ Dodávka tepla MWh Výroba tepla v MPBH GJ Výroba tepla v MPBH MWh Nákup tepla zo ZT GJ Nákup tepla zo ZT MWh Výroba a nákup tepla GJ Výroba a nákup tepla MWh PK max. tep. výkon MW 32,67 32,67 32,67 ZP teplo m ZP spolu m ZP teplo MWh ZP spolu MWh PROEN s.r.o. Bratislava 23

26 Tab. 3.6 Rekapitulácia technických ukazovateľov hodnotených variantov v alternatíve zásobovania teplom bez teplárne Ukazovateľ Jednotka V3 V4.1 V4.2 V5.1 V5.2 MPBH Dodávka tepla GJ Dodávka tepla MWh Výroba tepla GJ Výroba tepla MWh PK max. tep. výkon MW 32,67 28,34 20,34 18,62 18,62 KVET max. tep. výkon MW 0,00 4,33 4,33 0,00 0,00 KVET max. el. výkon MW 0,00 3,46 3,46 0,00 0,00 KVET výroba elektriny MWh BK max. tep. výkon MW 0,00 0,00 8,00 14,05 14,05 Bk max. el. výkon MW 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 BK výroba elektriny MWh ZP teplo m ZP elektrina m ZP spolu m ZP KVET m ZP teplo MWh ZP elektrina MWh ZP spolu MWh ZP KVET MWh DŠ teplo t DŠ elektrina t DŠ spolu t PK nový inštalovaný výkon vyp. MW 38,35 33,06 21,06 17,28 17,28 PK nový inštalovaný výkon MW 38,30 32,90 20,90 17,30 17,30 PK nový príkon MW 41,63 35,76 22,72 18,80 18,80 PK súčasný príkon MW 28,422 28,422 28,422 28,422 28,422 KVETe - inštalovaný výkon MW 0 3,46 3, BK - inštalovaný výkon MW 0 0 8,00 16,00 8,00 Výroba E z DŠ - inštal. výkon el. MW ,50 Výroba E z DŠ - inštal. výkon tep. MW ,97 Bučina Zvolen Dodávka tepla GJ Dodávka tepla MWh Výroba tepla GJ Výroba tepla MWh Spotreba paliva - DŠ t Súčasný inštalovaný výkon kotlov MW Nový výkon MW Inštalovaný výkon turbíny MW 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 PROEN s.r.o. Bratislava 24

27 Z technického hľadiska sú všetky varianty okrem porovnávacieho V0 spojené s potrebami investícií do nových zariadení. Z hľadiska technických požiadaviek sú realizovateľné, líšia sa mierou náročnosti na priame a vyvolané investičné náklady ako aj rizikami dostupnosti biomasy ako paliva. 3.3 Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení Ceny tepla V cenách tepla náklady na palivo v SR tvoria v priemere 65 % - 75 % [10] podľa toho, ako sa pohybuje cena zemného plynu a ostatných palív. Najviac zastúpeným palivom pri výrobe tepla v SR je zemný plyn, a preto priemerná cena variabilnej zložky ceny tepla kopíruje jeho vývoj. Vývoj priemerných cien tepla v SR a v MPBH Zvolen (podľa cenových rozhodnutí ÚRSO) v ostatnom období dokumentujú nasledujúce tab. 3.7 a 3.8 a grafy na obr Tab. 3.7 Vývoj cien tepla v období r [10] Cena tepla Sk/GJ EUR/kWh Sk/GJ EUR/kWh Sk/GJ EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh Priemer SR Variabilná zložka - domácnosti 0,0453 0, Variabilná zložka - ostatní 0,0529 0,0491 0, , , EUR/kW EUR/kW Fixná zložka - domácnosti, ostatní , ,0458 Informatívny prepočet ceny - domácnosti (EUR/kWh) 0, , Informatívny prepočet ceny - ostatní (EUR/kWh) 0, , MPBH podľa cenových rozhodnutí ÚRSO Variabilná zložka - domácnosti 0, ,0443 Variabilná zložka - ostatní 0, ,0457 Fixná zložka - domácnosti, ostatní EUR/kW EUR/kW 196, ,1678 Informatívny prepočet ceny - domácnosti (EUR/kWh) 0, , Informatívny prepočet ceny - ostatní (EUR/kWh) 0, , Tab. 3.8 Vývoj cien tepla MPBH v období r podľa rozhodnutí ÚRSO Cena tepla /1 2011/2 2011/3 EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh Variabilná zložka - domácnosti 0, ,0443 0,0462 0,047 0,0479 Variabilná zložka - ostatní 0, ,0457 0,0467 0,0488 0,0506 Fixná zložka - domácnosti, ostatní EUR/kW EUR/kW EUR/kW EUR/kW EUR/kW 196, , , , ,8207 Prepočet ceny - domácnosti (EUR/kWh) 0, , , , , Prepočet ceny - ostatní (EUR/kWh) 0, , , , , PROEN s.r.o. Bratislava 25

28 Prepočet ceny (EUR/kWh) Prepočet ceny (EUR/kWh) 0,09 0,085 0,08 0,075 0,07 0,065 0,06 0,055 0, SR - domácnosti MPBH - domácnosti SR - ostatní MPBH - ostatní Obr. 3.2 Informatívny prepočet ceny tepla priemerné ceny v SR a ceny MPBH podľa cenových rozhodnutí ÚRSO v období r. r [10] 0, , , , , , , , , / / /2011 Vývoj ceny MPBH - domácnosti Vývoj ceny tepla MPBH - ostatní Obr. 3.3 Informatívny prepočet ceny tepla ceny MPBH v období r. r podľa cenových rozhodnutí ÚRSO PROEN s.r.o. Bratislava 26

29 / kwh / kw Zvolenská teplárenská, a.s. MPBH, s.r.o., Zvolen Žilinská teplárenská, a.s. BYTTERM, a.s., Žilina Tepláreň, a.s., Košice Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice Bratislavská teplárenská, a.s. Prvá ružinovská,a.s. Bratislava Martinská teplárenská, a.s. Martico, a.s., Martin Obr. 3.4 Fixná zložka ceny tepla teplárenských a distribučných spoločností v SR [10] 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 Zvolenská teplárenská, a.s. MPBH, s.r.o., Zvolen Žilinská teplárenská, a.s. BYTTERM, a.s., Žilina Tepláreň, a.s., Košice Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice Bratislavská teplárenská, a.s. Prvá ružinovská,a.s. Bratislava Martinská teplárenská, a.s. Martico, a.s., Martin Obr. 3.5 Variabilná zložka ceny tepla teplárenských a distribučných spoločností v SR [10] Trendy vývoja cien zemného plynu V koncepcii *2+ sa predpokladal rovnomerný rast cien zemného plynu pre roky 2008 a 2009 a nárast cien zhodný s predpokladanou mierou inflácie v SR v období rokov 2010 až Grafické vyjadrenie týchto predpokladov pre jednotlivé kategórie priemyselných odberateľov je na obr PROEN s.r.o. Bratislava 27

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene Teplárenstvo ako ďalej? 2. - 3. 2. 212, 2. - 21. 2. 212, Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1 Členenie zdrojov znečisťovania

Podrobnejšie

Technicka _analyza

Technicka _analyza PRÍLOHA č. 7 Návrh zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky PREDPOKLADANÝ VÝVOJ CENY TEPL A Tepelný okruh: Všetky zdroje tepla Pôvodný stav Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

1123_novak

1123_novak Legislatíva EÚ a SR v oblasti OZE Ing. Juraj Novák MH SR Ciele v OZE v roku 2020 Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej konečnej energetickej

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 02-SOLTESOVA

Microsoft PowerPoint - 02-SOLTESOVA Seminár - Projekt Bioenergy4Business Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla 27. júl 2016, Ľubietová Legislatívny rámec pre využitie tuhých palív z biomasy na výrobu tepla a možnosti podpory Dr. Ing.

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 01-NOVAK-Akcny plan a sprava.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-NOVAK-Akcny plan a sprava.pptx AKČNÝ PLÁN PRE ENERGIU Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A SPRÁVA O POKROKU PRI PLNENÍ CIEĽOV Juraj Novák MH SR Ciele pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie pre

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - STN_EN_ _Bukoviansky

Microsoft PowerPoint - STN_EN_ _Bukoviansky ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Predhovor 5 Úvod 7 1 Predmet normy 8 2 Normatívne odkazy 8 3 Termíny a definície 8 4 Značky a jednotky 11 5 Princíp metódy 12 5.1 Všeobecne

Podrobnejšie

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Informačné podujatia Monitorovanie spotreby energie prvý krok k úsporám 25. február - Trenčín, 26. február Banská Bystrica 27. február Košice Monitorovanie spotreby energie pre obce a VÚC Dr. Ing. Kvetoslava

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Oto Halás VYUŽÍVANIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V SÚSTAVÁCH CZT 03.04.2014 BRATISLAVA OBSAH 1. Potenciál využívania geotermálnej energie 2. Existujúce projekty (SCZT) 3. Využívanie geotermálnej energie

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

List SVS ·

List SVS · O B E C B E R N O L Á K O V O O b e c n ý ú r a d, H l a v n á 1 1 1, 9 0 0 2 7 B e r n o l á k o v o ` NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č..../2017 z 11.12.2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými

Podrobnejšie

Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Rok hodnotenia [rok] Rok prevádzky [rok] 1 2

Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Rok hodnotenia [rok] Rok prevádzky [rok] 1 2 Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Spotreba zemného plynu [tis.m 3 ] 0 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 zemný plyn [tis.sk] 0 61 190 62 414 63 662 64 936 66 234

Podrobnejšie

obsah.indd

obsah.indd Žilinská teplárenská, a.s. Prechádza na nové spôsoby výroby tepla Akciová spoločnosť Žilinská teplárenská dodáva teplo pre obyvateľov mesta Žilina a priemyselný sektor už viac ako 50 rokov. V roku 2017

Podrobnejšie

MESTO SENEC Mierové námestie č. 8, Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma

MESTO SENEC Mierové námestie č. 8, Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma MESTO SENEC Mierové námestie č. 8,903 01 Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mesta Senec Druh

Podrobnejšie

Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou

Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou Predstavenie ENERGETICKÁ SKUPINA Divízia BIOPALIVÁ NÁRODNÁ ENERGETICKÁ HRINOVSKÁ ENERGETICKÁ RIMAVSKÁ ENERGETICKÁ

Podrobnejšie

Technicko ekonomické zhodnotenie peliet vyrobených z fytomasy

Technicko ekonomické zhodnotenie peliet vyrobených z fytomasy Technicko-ekonomické zhodnotenie peliet vyrobených z fytomasy Ing. Peter Francisci Linky na pelety Parametre liniek na výrobu peliet - energetická náročnosť liniek je okolo 150 kw - výkon liniek sa pohybuje

Podrobnejšie

Microsoft Word AF4D.doc

Microsoft Word AF4D.doc Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 30.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2010 do: 30.11.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 429 VYHLÁŠKA Ministerstva

Podrobnejšie

0519_husar

0519_husar Podpora OZE zo strany regionálnej samosprávy stratégia využívania OZE v Košickom kraji a jej implementácia Potenciál OZE vkošickom samosprávnom kraji Druh OZE Celkový potenciál Technický potenciál PJ TWh

Podrobnejšie

OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzduš

OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzduš OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava 10.12.2018 Číslo spisu: 4038-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Possibilities of anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid wastes (OF-MSW) in Slovak Republic

Possibilities of anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid wastes (OF-MSW) in Slovak Republic POTENCIÁL ZDROJOV NA VÝROBU BIOPLYNU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Radlinského 9 812 37 Bratislava Michal Lazor, Miroslav Hutňan, Igor Bodík OBSAH

Podrobnejšie

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 / 2017 O POPLATKOCH ZA ZNEČIS ŤOVANIE OVZDUŠIA MAL ÝMI ZDROJMI NA ÚZEMÍ OBC E SANTOVKA Obecné zastupiteľstvo obce Santovka vo

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vydáva podľa 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

EK Zvolen_ZS_po prip_0309

EK Zvolen_ZS_po prip_0309 Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Aktualizácia Záverečná správa December 2008 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Aktualizácia

Podrobnejšie

Mesto Prievidza

Mesto Prievidza Mesto Banská Štiavnica AKTUALIZÁCIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA DO ROKU 2013 (ODPADY Z OBALOV) Dátum: 13.12.2011 Strana 1 z 9 Úvod Mesto Banská Štiavnica ako obec zodpovedná

Podrobnejšie

OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými z

OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými z OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29. 7. 2009 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 8.2012 do: 31. 8.2012 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 309 ZÁKON z 19. júna

Podrobnejšie

Cennik 2016 kat C-1

Cennik 2016 kat C-1 Martinská teplárenská, a.s. CENNÍK elektrickej energie pre oprávnených odberateľov kategória C Platný od 1.1.2016 Ing. Jaroslav Mihál generálny riaditeľ spoločnosti predseda predstavenstva Vážený zákazník,

Podrobnejšie

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, Banská Bystrica KONCEPCIA ROZVOJA MESTA TURČIANSKE TEPLICE V OBLASTI TEPELNEJ ENERGIE Konce

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, Banská Bystrica KONCEPCIA ROZVOJA MESTA TURČIANSKE TEPLICE V OBLASTI TEPELNEJ ENERGIE Konce KONCEPCIA ROZVOJA MESTA TURČIANSKE TEPLICE V OBLASTI TEPELNEJ ENERGIE Koncepcia rozvoja mesta Turčianske teplice v oblasti tepelnej energie (ďalej len Koncepcia ) je vypracovaná v rozsahu metodického usmernenia

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O  R O Ž Ň A V A Mesto Rožňava Všeobecné záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 2 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe 11 ods. 4 písm. g), 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

309_2009_novela_136_2011

309_2009_novela_136_2011 ZÁKON 309/2009 Z. z. z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení č. 492/2010 Z. z., 558/2010 Z. z., 136/2011 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.5.2011,

Podrobnejšie

Príloha č. 6 Trvalo udržateľný rozvoj a vplyv energetiky na životné prostredie Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré vo veľkej miere znečisťujú život

Príloha č. 6 Trvalo udržateľný rozvoj a vplyv energetiky na životné prostredie Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré vo veľkej miere znečisťujú život Príloha č. 6 Trvalo udržateľný rozvoj a vplyv energetiky na životné prostredie Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré vo veľkej miere znečisťujú životné prostredie. Nevyhnutnou súčasťou vedeckých prognóz

Podrobnejšie

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov.

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov. KONFERENCIA OBNOVA HOKEJOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 06.06.2018 Šaľa Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov Vladimír Valach Volt consulting,

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 01-Soltesova-zakon-EE_SIEA Sliac.ppt [Režim kompatibility]

Microsoft PowerPoint - 01-Soltesova-zakon-EE_SIEA Sliac.ppt [Režim kompatibility] Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie II 24. jún 2015, Hotel Kaskády pri Sliači Energetická efektívnosť - požiadavky a možnosti podpory Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. Slovenská inovačná a energetická

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Cenotvorba_OZE

Microsoft PowerPoint - Cenotvorba_OZE Ing. Rudolf Zábojník Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Odbor strategických analýz zdroje, ktorých energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí doplnkové domáce zdroje

Podrobnejšie

RD_Bungalov 1072 N.xls

RD_Bungalov 1072 N.xls Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 116,00 m 2 vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti

Podrobnejšie

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli webovej stránke mesta: 24.08.2018 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 07.09.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta: 21.09.2018 VZN účinné

Podrobnejšie

Microsoft Word - 179_2015

Microsoft Word - 179_2015 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 Z. z. zo 6. júla 2015 o energetickom audite Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 321/2014

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 02 Jandacka.pptx

Microsoft PowerPoint - 02 Jandacka.pptx Spoluspaľovanie uhlia a PET fliaš z pohľadu vplyvu na životné prostredie 17.-18.09.2015 Podbanské V rámci projektu : Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v

Podrobnejšie

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji ENEF BB 2010 Využitie potenciálu ONE alternatíva pre znevýhodnené regióny Matej Polák-Martin Grejták-Dušan Blaško EU v Bratislave Ľudstvo vstúpilo do energetickej éry, ktorú charakterizuje: Inovovaná stratégia

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0301/2016/E Bratislava 25. 01. 2016 Číslo spisu: 288-2016-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stank

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stank Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stankovce podľa ustanovení 6 a 11 ods. 4 písm. g) zák. SNR

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR Uznesenie vlády SR č. 178/2011 úloha aktualizácie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-elektrina

SPP-domácnosť-elektrina CENNÍK Cenník dodávky elektriny produktu Elektrina Výhodne Extra jeseň 2013 pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny odberateľov kategórie Domácnosti uzatvorené po 1. 9. 2013 ev. č. ED/2/2013 Platnosť

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 27. 7. 2013 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2014 do: 30. 6.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 221 VYHLÁŠKA Úradu pre

Podrobnejšie

Vyhodnotenie správ z pravidelnej kontroly kotlov,vykurovacích sústav za rok 2010 – ročná hodnotiaca správa

Vyhodnotenie správ z pravidelnej kontroly kotlov,vykurovacích sústav za rok 2010 – ročná hodnotiaca správa Ročná hodnotiaca správa za rok 2016 podľa 6 ods. 7 Zákona č. 314 / 2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRHuznesenia_MZ.doc

Microsoft Word - NÁVRHuznesenia_MZ.doc Číslo poradia: S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 17. júna 2010 2009 K bodu programu: obyvateľov Správa o výsledkoch hospodárenia LMT, a.s. za rok a spôsob kalkulácie

Podrobnejšie

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia O B E C SNEŽNICA Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2018 - zverejnený na internetovej adrese

Podrobnejšie

Microsoft Word _2009_E.doc

Microsoft Word _2009_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0016/2009/E Bratislava 8.12.2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný

Podrobnejšie

Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávk

Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávk Vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktorá nadobudla účinnosť 15. septembra 2012

Podrobnejšie

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon - N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákonom

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Lakomcik_Ako projekt vznikal, ekonomika a prínosy [Režim kompatibility]

Microsoft PowerPoint - Lakomcik_Ako projekt vznikal, ekonomika a prínosy [Režim kompatibility] Seminár Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla 27. júla 2016, chata Lubetha Ľubietová ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE NÁZOV PROJEKTU Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice zmenou zo súčasného

Podrobnejšie

Informovanie_verejnosti

Informovanie_verejnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Slovenská republika Tel.: + 421 (2) 6262 1111 Fax: + 421 (2) 6262 8070 e-mail: spp@spp.sk, www.spp.sk Informovanie verejnosti

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0176/2016/E Bratislava 28. 12. 2015 Číslo spisu: 6590-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 10. 2. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 20. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 18 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom vo veciach

Podrobnejšie

Zákon č. 309/2009 Z. z. z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých z

Zákon č. 309/2009 Z. z. z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých z Zákon č. 309/2009 Z. z. z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou 13. Február 2018 Údaje identifikujúce prevádzkovateľa Názov/obchodné meno: CRH (Slovensko)

Podrobnejšie

1013_vranay

1013_vranay STAVEBNÁ FAKULTA TU v KOŠICIACH ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVBY - mýty a realita VPLYV KOMPLEXNÝCH ÚPRAV BUDOVY NA JEJ PREVADZKOVÝ REŽIM A NÁKLADY Ing. František VRANAY, PhD. VPLYV KONŠTRUKCIÍ NA TEPELNÉ STRATY

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo obce Smižany k bodu 5 Materiál na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smižany Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o o

Obecné zastupiteľstvo obce Smižany k bodu 5 Materiál na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smižany Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o o Obecné zastupiteľstvo obce Smižany k bodu 5 Materiál na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smižany Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2016 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2016 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2016 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou 13. Február 2017 Údaje identifikujúce prevádzkovateľa Názov/obchodné meno: CRH (Slovensko)

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 29. 12. 2005 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 9.2009 do: 31.12.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 630 VYHLÁŠKA Úradu

Podrobnejšie

komisia_financna_VZN_ovzdusie

komisia_financna_VZN_ovzdusie MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta pri Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné Obsah Opis projektu Harmonogram realizácie Projekt v číslach Komunikácia Opis projektu Cieľ projektu je znížiť tepelné

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_E.doc

Microsoft Word _2014_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0018/2014/E Bratislava 22. 11. 2013 Číslo spisu: 7290-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D4, ktorým sa dodávka plynu realizuje cez viac distribučných sietí

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verejného osvetlenia vo Výzve KaHR-22VS-0801) Základné rozdelenie štúdie 1. Technické zhodnotenie

Podrobnejšie

Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa P

Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa P Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa 31. 12. 2010. Podmienkou na pridelenie produktu je priradenie zodpovedajúcej

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe a 39 ods. 4 zákona 223/2001 Z.z.

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN o znečisťovaní ovzdušia

Microsoft Word - VZN o znečisťovaní ovzdušia Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 5.2.2018 VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: VZN schválené dňa: uznesením č.: VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Novosad dňa :

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE : MsR: 20. schôdzka dňa: 11.04.2018 MsZ: 20. zasadnutie dňa: 24.04.2018 Názov materiálu: Protest prokurátora proti Všeobecne

Podrobnejšie

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti Stredoslovenská energetika distribúcia, a.s. Platnosť od 1. januára 2016 produkt Elektrina výhodne Cenová úroveň Dve Energie DD1 0,049836 0,7800 0,177381 2,0640 DD2 0,049836 0,7800 0,119877 7,9800 DD3

Podrobnejšie

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia správne

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia správne Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pribeník č. 6/2018 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obec Pribeník na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku

Podrobnejšie

OBSAH 1. PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI PROFIL SPOLOČNOSTI IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT SPOLOČNO

OBSAH 1. PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI PROFIL SPOLOČNOSTI IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT SPOLOČNO OBSAH 1. PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI...3 2. PROFIL SPOLOČNOSTI...4 3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI...5 4. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT SPOLOČNOSTI...6 5. VÝZNAMNÉ UDALOSTI ROKU 2003...7 6. ZÁKLADNÉ

Podrobnejšie

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribu

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribu Cenník elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribučná; a.s. Platnosť od 18. júna 2018 produkt ELEKTRINA VÝHODNE

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0087/2016/E Bratislava 15. 12. 2015 Číslo spisu: 6150-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ċ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ċ Mesto Prievidza v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ust. 22 a 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa 2 ods. 2 a 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_E.doc

Microsoft Word _2014_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0009/2014/E Bratislava 25. 09. 2013 Číslo spisu: 7469-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_E.doc

Microsoft Word _2014_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0010/2014/E Bratislava 25. 09. 2013 Číslo spisu: 7468-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: 10.01.2007 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 17 Z Á K O N z 13. decembra 2006 o pravidelnej

Podrobnejšie

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie na základe vyhlášky č.223/20

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie na základe vyhlášky č.223/20 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2019 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation P o d p o r a o p a t r e n í z a m e r a n ý c h n a e n e r g e t i c k ú e f e k t í v n o s ť a i c h f i n a n c o v a n i e E N E R G E T I C K Á E F E K T Í V N O S Ť D O R O K U 2 0 2 0 Smernica

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN nadobúda účinn

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN nadobúda účinn Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa 12.12.2011 VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa 29.12.2011 VZN nadobúda účinnosť dňa 12.1.2012 Návrh dodatku č. 1 vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Vyhodnotenie správ z pravidelnej kontroly kotlov,vykurovacích sústav za rok 2010 – ročná hodnotiaca správa

Vyhodnotenie správ z pravidelnej kontroly kotlov,vykurovacích sústav za rok 2010 – ročná hodnotiaca správa Ročná hodnotiaca správa podľa 6 ods. 7 zákona č. 314 / 2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ZLOŽKOVÝ ALEBO INTEGROVANÝ PRÍSTUP? KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017 (10. 11. OKTÓBER 2017, HOTEL CHOPIN BRATISLAVA) ING. PETER ŠIMURKA HLAVNÝ INŠPEKTOR ÚTVARU INTEGROVANÉHO POVOĽOVANIA A KONTROLY SLOVENSKÁ

Podrobnejšie

Meracie a vymenníkové stanice Giacomini

Meracie a vymenníkové stanice Giacomini Meracie a vymenníkové stanice Giacomini Výhody centralizovaných zariadení a sebestačných systémov Meracie a vymenníkové stanice Giacomini V súčasnej dobe sa veľmi rýchlo menia požiadavky na energetickú

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/3

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/3 OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ č.j.:

Podrobnejšie