SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940 Liptovský Mikuláš Slovenská republika, IČO: Podlimitná zákazka (TOVARY) SÚŤAŽNÉ PODKLADY Pr

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940 Liptovský Mikuláš Slovenská republika, IČO: Podlimitná zákazka (TOVARY) SÚŤAŽNÉ PODKLADY Pr"

Prepis

1 SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940 Liptovský Mikuláš Slovenská republika, IČO: Podlimitná zákazka (TOVARY) SÚŤAŽNÉ PODKLADY Predmet zákazky: Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu Interiérové vybavenie Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka zadávaná podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Liptovský Mikuláš SAZUKA PROPERTY s.r.o. Monika Križianová konateľ Súťažné podklady 1/39

2 OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV A POKYNY PRE UCHÁDZAČOV Časť I Všeobecné informácie 1. Identifikácia zadávateľa 2. Predmet zákazky 3. Rozdelenie predmetu zákazky 4. Variantné riešenie 5. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky 6. Typ zmluvy, trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia 7. Zdroj finančných prostriedkov 8. Druh zákazky 9. Lehota viazanosti ponuky Časť II Komunikácia a vysvetľovanie 10. Komunikácia medzi zadávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi 11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov Časť III Príprava ponuky 12. Vyhotovenie ponuky 13. Jazyk ponuky 14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 15. Obsah ponuky 16. Náklady na ponuku Časť IV Predkladanie ponuky 17. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 18. Predloženie ponuky 19. Označenie obálky ponuky 20. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky Časť V Otváranie a vyhodnotenie ponúk 22. Otváranie ponúk 23. Preskúmanie ponúk 24. Oprava chýb 25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 26. Vyhodnotenie ponúk Časť VI Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 28. Opravné prostriedky Časť VII Prijatie ponuky 29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Uzavretie zmluvy 31. Doplňujúce informácie B PODMIENKY ÚĆASTI UCHÁDZAČOV Časť I Osobné postavenie Časť II Finančné a ekonomické postavenie Časť III Technická alebo odborná spôsobilosť Súťažné podklady 2/39

3 C D E F KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA OPIS PREDMETU ZAKÁZKY SPOSOB URČENIA CENY OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKÁZKY Súťažné podklady 3/39

4 A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV Časť I Všeobecné informácie 1. Identifikácia zadávateľa Názov: SAZUKA PROPERTY s.r.o. Sídlo: Kuzmányho 11/940, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika IČO: DIČ: Zastúpený: Monika Križianová, konateľ Adresa: Kuzmányho 11/940, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika Telefón: Kontaktná osoba: Monika Križianová, konateľ Kontaktná adresa: Kuzmányho 11/940, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika Telefón / mobil: Web: Spoločnosť SAZUKA PROPERTY s.r.o. je podľa 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) osoba povinná používať postupy zadávania podlimitných zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Na účely tohto verejného obstarávania je v týchto súťažných podkladoch, súvisiacej dokumentácii, korešpondencii a pod. označovaná termínom: zadávateľ. 2. Predmet zákazky 2.1 Názov zákazky: Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu - Interiérové vybavenie - nábytok 2.2 Druh zákazky: Dodanie tovaru. 2.3 Stručný opis zákazky: V ramci rekonštrukcie Vily Dr. Emila Stodolu Liptovský Mikuláš, obnovy kultúrnej pamiatky a zariadenia komplexných služieb cestovného ruchu sa jedná o dodávku interiérového vybavenia - nábytok, vykonať jeho montáž a osadenie do priestorov zadávateľa v zmysle projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je v časti D OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. 2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník: Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky Doplňujúce predmety Hlavný slovník: Časti lámp a osvetľovacích zariadení Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti Rôzne sedadlá a stoličky Kreslá Stoly Nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby Nábytok do spálne Posteľná bielizeň Bytový textil Koberce Záclony/závesy, drapérie, záclonky a textilné tienidlá Šatníky Súťažné podklady 4/39

5 Pulty 3. Rozdelenie predmetu zákazky 3.1 Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 4. Variantné riešenie 4.1 Predloženie variantných riešení vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky sa nepovoľuje. 4.2 Ak súčasťou ponuky budú aj variantné riešenie, na variantné riešenie sa nebude prihliadať a takéto variantné riešenia nebudú zaradené do vyhodnotenia. 5. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky 5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Vila Dr. Emila Stodolu, Ul. Michala Miloslava Hodžu 20, súpisné číslo 34, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. 6. Typ zmluvy, trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia 6.1 Zmluva na dodanie tovaru kúpna zmluva podľa 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len zmluva ). 6.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky je uvedené v časti F súťažných podkladov Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, D súťažných podkladov Opis predmetu zákazky a časti E súťažných podkladov Spôsob určenia ceny. 6.3 Predmet zákazky uchádzač dodá do 90 (deväťťdesiat) dní od doručenia záväznej objednávky zadávateľa. Dodanie predmetu zákazky je závisle na termíne ukončenia stavebných prác na Vila Dr. Emila Stodolu, Ul. Michala Miloslava Hodžu 20, súpisné číslo 34, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.predpokladaný termín dodávky je v prvom polroku Zdroj finančných prostriedkov 7.1 Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 3 - Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu rok , kod výzvy KaHR- 31SP-1201 zo zdrojov štátneho rozpočtu ako aj z vlastných zdrojov. 7.2 Zadávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 7.3 Faktúry sa budú vystavovať po dodaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe zápisu o ich dodaní a prevzatí podpísaného odovzdávacieho/preberacého protokolu zadávateľom a dodávateľom. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry zadávateľovi. 8. Druh zákazky 8.1 Zákazka na dodanie tovaru podľa 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 8.2 Zadávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania kúpnu zmluvu na dodanie tovaru podľa ustanovenia 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov F Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti D súťažných podkladov Opis predmetu zákazky a časti E súťažných podkladov Spôsob určenia ceny. 9. Lehota viazanosti ponúk 9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Súťažné podklady 5/39

6 Časť II Komunikácia a vysvetľovanie 10. Komunikácia medzi zadávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi 10.1 Komunikácia sa bude vykonávať zo strany zadávateľa v štátnom jazyku (slovenskom jazyku). Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi zadávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky alebo ich kombináciou alebo doručením osobne. Verejný obstarávateľ preferuje elektronickú formu komunikácie s povinnosťou potvrdzovania doručenia ov tak z jeho strany tak aj zo strany záujemca/uchádzača. Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk a pri uplatnení revíznych postupov, kedy sa vyžaduje listinná forma, a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách Pri podaní žiadosti o vysvetlenie telefonicky nemožno trvalo zachytiť obsah, tieto žiadosti alebo informácie sa musia doručiť aj v písomnej forme (poštou, elektronicky), najneskôr do päť pracovných dní odo dňa uskutočnenia telefonátu Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah dokladov a nie je zaručená ich pravosť (podaných a doručených napr. faxom a/alebo elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona), uchádzač doručí takéto doklady aj v písomnej forme poštou na kontaktnú adresu zadávateľa uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk a to najneskôr do päť pracovných dní odo dňa odoslania týchto dokladov elektronicky, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt Pri zistení rozdielov medzi obsahom dokladov odoslaných uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť a obsahom údajov vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme, rozhodujúca je písomná listinná forma. 11. Vysvetlenia a doplnenie súťažných podkladov 11.1 Vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov alebo uchádzačov požiadať písomne na adrese: SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať písomná požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená na kontaktnú adresu zadávateľa Zadávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Vysvetlenie môže byť podané elektronickou formou a následne písomne poštou Ak je to nevyhnutné, zadávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Časť III Príprava ponuky 12. Vyhotovenie ponuky 12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. Súťažné podklady 6/39

7 12.3 Doklady vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané štatutárom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 13. Jazyk ponuky 13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku (slovenskom jazyku) Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. 14. Mena a ceny uvádzane v ponuke 14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za požadovaný predmet zákazky bude vyjadrená v eurách Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ), navrhovanú cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení: - navrhovaná cena v EUR bez DPH, - % sadzba DPH, - výška DPH v EUR, - navrhovaná cena v EUR vrátane DPH Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke Navrhovaná cena za predmet zákazky je súhrnom cien za dodanie predmetu zákazky, dopravu a montáž v určených priestoroch zadávateľa, uvedenie do skúšobnej prevádzky, zaškolenie obslúh zadávateľa, dodanie technickej dokumentácie a základného náradia pre bežnú údržbu dodaného predmetu zákazky podľa bližšej špecifikácie uvedenej v časti E súťažných podkladov Spôsob určenia ceny a časti F súťažných podkladov Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. 15. Obsah ponuky 15.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady uvedené vo výzve na predkladanie ponúk bod III.1 Podmienky účasti: bod III.1.1. Osobné postavenie bod III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie bod III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť Cenu za predmet zákazky podľa súťažných podkladov časti E Spôsob určenia ceny Návrh zmluvy podľa časti súťažných podkladov F. Návrh zmluvy (t.j. uchádzač predloží návrh kúpnej zmluvy doplnený o požadované údaje, vrátane jej príloh bez iných zmien), predložený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny; podpísaný návrh zmluvy predloží uchádzač v 1 originálnom vyhotovení; 15.4 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú oprávnenými osobami všetkých členov skupiny Ponuka uchádzača musí byť predložená v dvoch samostatných identických vyhotoveniach: 1x originál a 1x kópia overená uchádzačom pre riadiaci orgán poskytovateľa finančných prostriedkov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "MH SR"), ponuka uchádzača môže byť predložená aj v 2 origináloch Ak je to možné, uchádzač predloží ponuku okrem písomného originálu aj naskenovanú ako kópiu v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči vo formáte/och.doc,.xls,.pdf alebo.zip (resp. inom všeobecne dostupnom a v strojovo čitateľnom formáte)) alebo len ako fotokópiu originálu (nezviazanú), ktorá bude môcť byť verejným obstarávateľom naskenovaná, z dôvodu povinnosti zadávateľa Súťažné podklady 7/39

8 podľa 9 ods. 6 písm. b) odosielať kópie ponúk všetkých uchádzačov Úradu pre verejné obstarávanie a z dôvodu povinnosti predkladať dokumentáciu na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku. Ak by predloženie takejto kópie spôsobilo uchádzačovi technické problémy, nebude to dôvod na jeho vylúčenie. V prípade, ak ponuka obsahuje údaje, ktoré uchádzač považuje za dôverné, resp. za obchodné tajomstvo uchádzač označí tieto informácie za dôverné, resp. za obchodné tajomstvo. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. Zadávateľ vyžaduje od uchádzačov udelenie Súhlasu o následnom použití spracovaných kompletných ponúk uchádzačov pre účely zákona o verejnom obstarávaní (zverejňovanie podľa 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní). 16. Náklady na ponuku 16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči zadávateľovi. 17. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku Časť IV Predkladanie ponuky 17.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Zadávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči zadávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči zadávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá zadávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právnu formu v súlade s 31 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu riadneho plnenia zmluvy Zadávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá je predložená v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk a týchto súťažných podkladov Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 18. Predloženie ponuky 18.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu: SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky zadávateľovi Uchádzač vloží do obalu: Obálku označenú nápisom Originál obsahujúcu ponuku uchádzača. Obálku označenú nápisom Kópia obsahujúcu overenú kópiu ponuky uchádzača predloženej v obálke Originál (kópia bude podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny) Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, zadávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 19. Oznáčenie obálky ponuky 19.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného neprehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: (i) osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako "Kritéria" a (ii) osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako "Ostatné". V obálke "Kritéria" bude vyplnený a podpísaný formulár plnenia kritéria na hodnotenie ponúk a návrh zmluvy s ponúkanou cenou za zákazku vrátane príloh. Súťažné podklady 8/39

9 V obálke "Ostatné" budú ostatné požadované doklady a písomnosti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, ako aj súhlas s obchodnými podmienkami Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: - adresa zadaváteľa uvedená v bode 20.1, - meno a priezvisko a miesto podnikania uchádzača, resp. obchodné meno a sídlo uchádzača, - označenie Verejná súťaž ponuka, neotvárať, - označenie heslom verejnej súťaže: Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu - Interiérové vybavenie - nábytok. 20. Miesto a lehota na predkladanie ponuka 20.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: Pri osobnom doručení na adresu: SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika V pracovných dňoch v čase: 8.00 hod. do hod Pri doručení poštou na adresu: SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika Lehota na predkladanie ponúk uplynie v termíne uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky a to na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu zadávateľa podľa bodu 20 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk. Časť V Otváranie a vyhodnotenie ponúk 22. Otváranie ponúk 22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční v dobe a mieste uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk v súlade s 41 zákona o verejnom obstarávaní. Na tomto otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky označená ako "Ostatné". Táto časť otvárania ponúk je neverejná Otváranie časti ponúk označených ako "Kritéria" bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Otváranie časti ponúk "Kritériá" bude neverejné (bez účasti uchádzačov), z dôvodu použitia elektronickej aukcie podľa 43 zákona o verejnom obstarávaní. 23. Preskúmanie ponúk 23.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky zadávateľa podľa výzvy na predkladanie ponúk a týchto súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 24. Oprava chýb Súťažné podklady 9/39

10 24.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom, rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny, nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk, v primeranej lehote určenej komisiou Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: ak uchádzač neakceptuje opravenú chybu alebo ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou v primeranej lehote určenej komisiou Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 25.1 Zadávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi Zadávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak zadávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy, pokiaľ zadávateľ neurčil dlhšiu lehotu alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak zadávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ zadávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 26. Vyhodnotenie ponúk 26.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať podmienky podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov a neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov C Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidla ich uplatnenia. 27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania Časť VI Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 27.1 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa uverejnia v profile zadávateľa, poskytnú uchádzačom alebo záujemcom Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby zadávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené informácie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon Súťažné podklady 10/39

11 č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď) Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 28. Opravné prostriedky 28.1 Uchádzač, záujemca, alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom zadávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa 136 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač, záujemca, alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom zadávateľa, môže pred uzavretím zmluvy podať námietku podľa 138 zákona o verejnom obstarávaní. 29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Časť VII Prijatie ponuky 29.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude zaslané oznámenie o výsledoku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma Neúspešným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované bude zaslané oznámenie, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky a identifikácia úspešného uchádzača s informáciou o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa 138 ods. 2 písm. f). 30. Uzavretie zmluvy 30.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá podľa 45 zákona o verejnom obstarávaní a účinná po kontrole a schválení procesu, dokumentácie z verejného obstarávania a znenia kúpnej zmluvy poskytovateľom nenávratného finančného príspevku MH SR prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu SIEA, a to najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 31. Doplňujúce informácie Písomnosti a doklady, ktoré je možno doručovať om v procese tohto verejného obstarávania sa považujú za doručené zadávateľovi, len ak sú doručené na , ktorý je zverejnený vo výzve na predkladanie ponúk. Písomnosti a doklady, ktoré je možno doručovať osobne, poštou alebo zasielkovou službou sa považujú za doručené len ak sú doručené na adresu sídla zadávateľa a to v pracovných dňoch od 8:00 hod do 14:00 hod Uchádzačom odporúčame v ponuke predložiť súpis všetkých dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh (jednotlivé listy ponuky očíslovať od 1 po x) a ponuku pevne zviazať. Súťažné podklady 11/39

12 B PODMIENKY ÚĆASTI UCHÁDZAĆOV Časť I Osobné postavenie 1 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV TÝKAJÚCE SA ICH OSOBNÉHOM POSTAVENIA 1.1 Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk bod III.1 Podmienky účasti: bod III.1.1. Osobné postavenie Časť II Finančné a ekonomické postavenie 2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV TÝKAJÚCE SA ICH FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 2.1 Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk bod III.1 Podmienky účasti: bod III.1.2. Ekonomická a finančná spôsobilosť Časť III Technická alebo odborná spôsobilosť 3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 3.1 Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk bod III.1 Podmienky účasti: bod III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť Súťažné podklady 12/39

13 C KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 1. Kritéria výberu najvhodnejšej ponuky Kritériom na výber najvhodnejšej ponuky je najnižšia cena za celý predmet zákazky podľa súťažných podkladov časť "D Opis predmetu zákazky" určená podľa súťažných podkladov časť "E Spôsob určenia ceny". 1.1 Najnižšia cena bez DPH 100 bodov 2. Elektronická aukcia Zadávateľ použije elektronickú aukciu podľa 43 zákona o verejnom obstarávaní, na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Poradie uchádzačov sa zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú postúpené do elektronickej aukcie. Začiatok a ukončenie elektronickej aukcie bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorý splnili podmienky a boli zaregistrovaní do elektronickej aukcie prostredníctvom výzvy zaslanej v súlade 43 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. Zodpovedná osoba uchádzača, identifikovaná v ponuke, bude elektronickou poštou vyzvaná na prihlásenie sa do aukčnej siene a kontaktovaná pri realizácii súťažného kola elektronickej aukcie. Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené v pozvánke a v pravidlách on-line elektronického výberového konania. Kritériom hodnotenia ponúk je počet bodov za najnižšiu cenu v EUR bez DPH za predmet zákazky, ktoré zadá posledný uchádzač. Internetová adresa pre prístup do elektronickej aukcie bude zaslaná uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky po vyhodnotení predložených ponúk pričom je nutné prihlásiť sa do systému užívateľským menom a heslom, ktoré bude uchádzačom doručené elektronicky v dostatočnom časovom predstihu. Heslo bude doručené len tým uchádzačom, ktorých ponuka nebola komisiou zadávateľa zo súťaže vylúčená pre nesplnenie podmienok účasti. Elektronická aukcia sa riadi Pravidlami on-line výberových konaní. Po prvotnom posúdení ponúk komisiou zadávateľa, zadávateľ vyzve všetkých uchádzačov, ktorých ponuky splnili všetky požadované požiadavky a podmienky, aby sa zúčastnili elektronickej aukcie. Uchádzači, ktorí budú pozvaní do aukčnej siene, zadajú svoje vstupné hodnoty v zadávacom kole elektronickej aukcie, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie. Zadávateľ skontroluje účasť vyzvaných a prihlásených uchádzačov, a zároveň porovná zadané vstupné údaje - cenu predmetu zákazky s údajmi uvedenými v ponuke. Pokiaľ zadané údaje nebudú zodpovedať cene predmetu zákazky uvedených v ponuke, uchádzač bude upozornený na chybu a požiadaný o opravu. Zadávacie kolo elektronickej aukcie sa začne v deň uvedený v elektronickej výzve. Súťažné kolo elektronickej aukcie sa začne v deň uvedený v elektronickej výzve. Koniec aukcie sa môže predĺžiť v prípade opakovaného znižovania ceny predmetu zákazky v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať: informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu dátum a čas začatia elektronickej aukcie priebeh elektronickej aukcie, minimálny a maximálny krok zníženia novej ceny predmetu zákazky spôsob skončenia elektronickej aukcie uplynutím stanoveného času a informáciu o jej možnom predĺžení, Súťažné podklady 13/39

14 Zadávateľ zašle výzvu na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi elektronickými prostriedkami na ovú adresu uvedenú v ponuke. Informácie o zodpovednej osobe uchádzača musia obsahovať minimálne : meno a priezvisko, ovú adresu a telefonický kontakt. Kontaktná ová adresa na administrátora elektronickej aukcie bude zaslaná uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky po vyhodnotení predložených ponúk. Administrátor elektronickej aukcie zašle uchádzačovi výzvu, ktorej súčasťou budú všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie. V súťažnom kole bude prebiehať elektronická aukcia on-line. V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým postupujúcim uchádzačom reagovať na ponuky ostatných uchádzačov. Elektronická aukcia bude trvať minimálne 30 minút. Na začiatku súťažného kola sa všetkým uchádzačom zobrazí najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH. Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude cena bez DPH za predmet zákazky (minimálny krok EUR).Uchádzači budú upravovať ceny smerom dole. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. V elektronickej aukcii bude vždy hodnotená celková cena bez DPH za predmet zákazky a na základe tohto vyhodnotenia bude určované ich relatívne umiestnenie. Počas súťažného kola, budú mať jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole. Nová ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou jeho minimálnou ponukou. Elektronická aukcia sa skončí: - súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nezlepší v riadnom čase svoju ponuku, - v prípade vylepšenia ponuky v posledných 2 minútach aukcie sa na základe nastavenia automatického predlžovania aukcia predĺži o vopred stanovený čas 2 minút, aby aj ostatní uchádzači mali možnosť reagovať na aktualizovanú ponuku. Elektronická aukcia končí, ak žiadny z uchádzačov v termíne dvoch minút nevylepší svoju ponuku. V prípade nemožnosti konania aukčného kola z dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladanej objektívnej príčiny si zadávateľ vyhradzuje právo najneskôr do 72 hodín po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle týchto pravidiel. Po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať ponuky, ktoré boli predmetom daného súťažného kola. 3. Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné mať Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies. Elektronická aukcia prebehne na portáli Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené v elektronickej pozvánke. 4. Určenie poradia uchádzačov Poradie uchádzačov bude určené výsledkom elektronickej aukcie. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii dosiahol najväčší počet bodov. 5. Vzorec pre automatizované vyhodnocovanie ponúk v elektronickej aukcii Celkom bodov Vzorec pre výpočet Váha kritéria - body 1. Celkom bodov za G body celkom = (A najnižšia cena /B cena vyhodnocovanej 100 vyhodnocovanú ponuku ponúky)* C váhové kritérium ceny - body Vzorec pre výpočtu počtu bodov G body celkom = (A najnižšia cena/b cena vyhodnocovanej ponúky)* C váhové kritérium ceny - body Súťažné podklady 14/39

15 Vysvetlivky A najnižšia cena - najnižšia cena ponuky z vyhodnocovaných ponúk B cena vyhodnocovanej ponúky - cena vyhodnocovanej ponúky C váhové kritérium ceny - body - váhové kritérium - body za cenu G body celkom - body celkom za predmet zákazky vyhodnocovanej ponuky 6. Spôsob hodnotenia ponúk podľa daných kritérií: 6.1 Kritérium: Cena Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za predmet zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za predmet zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobenej maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Všetky výpočty sa budú uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. 6.2 Úspešným uchádzačom v tejto verenej súťaži sa stane uchádzač, s najvyšším celkovým počtom bodov. Ďalší uchádzači s nižším celkovým počtom bodov budú vyhodnotení ako neúspešní. 6.4 Zadávateľ po uzavretí kupnej zmluvy na dodanie predmetu zákazky, dodatky ku kúpnej zmluve nebude akceptovať. 6.3 Príklad: Najnižšia cena: EUR Cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky: EUR Výpočet: : = 0, x 100 =85, , t.j. 85,71 bodu Celkom bodov: 85,71bodu. 6.4 Uchádzač uvedie svoj prvotný návrh na plnenie kritérií na priloženom formulári, v dvoch originálnych vyhotoveniach. Upozornenie: Vyplnený formulár na plnenie kritéria vloží uchádzač na začiatok svojej ponuky obálky "Kritéria"! Súťažné podklady 15/39

16 Formulár plnenie kritéria na hodnotenie ponúk Uchádzač: Predmet zákazky: Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu - Interiérové vybavenie- nábytok Návrh na plnenie kritérií 1. kritérium: cena predmetu zákazky bez DPH... EUR Cena celkom za predmet zákazky: Navrhovaná cena Sadzba DPH bez DPH v % Výška DPH Navrhovaná cena s DPH Poznámka V..., dňa meno a podpis uchádzača Súťažné podklady 16/39

17 D OPIS PREDMETU ZÁKAZKY V rámci rekonštrukcie objektu národnej kultúrnej pamiatky a vytvorenia multifunkčného kultúrnooddychového objektu s jasnou víziou celoročného využitia služieb zariadení cestovného ruchu je aj realizácia reštauračnej časti, kaviarne, ubytovacích kapacít, ktoré budú vybudované v priestoroch vily. Interiérové zariadenie je navrhnuté tak, aby bolo architektonicky zosuladené s priestormi vily, umocňovalo genius loci tejto výnimočnej kultúrnej pamiatky a taktiež kvalitatívne a dizajnovo splňalo kritéria slovenskej a zahraničnej klienteli. Na základe týchto požadaviek je stanovený rozsah a kvalita jednotlivých časti tovarov potrebných do zariadena v ramci rekonštrukcie vily Dr. Emila Stodolu - Interiérové vybavenie- nábytok. Podrobný zoznam tovarov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. V prípade, že v niektorej časti predmetu zákazky sú uvedené konkretné typy výrobkov, značiek alebo materiálov, uchádzač može predložiť v ponuke aj ekvivalent za predpokladu, že ponukaný výrobok alebo materiál má rovnaké vlastnosti ako požaduje zádavateľ. Na túto skutočnosť uchádzač upozorní v stlpci č. 5 Poznámka. Súťažné podklady 17/39

18 P.č. Popis MJ Množstvo celkom Poznámka Dizajnová manželská posteľ 160 x200cm (f. KARE Cabana Sky Bed). 2 Matrace 160x 200cm (f. ROYAL COMFORT model KINGKOIL SWITZERLAND). 3 Dizajnový nočný stolík ( f. BRIK model INFINITO dub). 4 Dizajnová dvojsedačka (f. KARE Bench Wing Vintage Brown). 5 Dizajnový písací stolík (f. KARE Desk malibu). 6 Dizajnová stolička (f. TON model KRESLO SOLITAIRE). 7 8 Šatníková zostava atyp masívny dub morený, matný lak transparent, police, vešiaková tyč, posuvný panel š 450x v 2100mm; rozmer 930 x 600x v2430. Šatníková zostava, masívny dub kartáč. Morený, matný las transparent, skrinková komoda členená v dĺžke , krajné časti otváravé dvierka, stredná časť zasúvky plný vysuv s predprípravou pre integrovaný hotelový minibar o objeme cca30l, rozmer 1700x500xv800mm. bm 0,90 bm 2,50 9 Nábytkové rámové profilované zrkadlo atyp masívny dub kartáčový morený, matný lak transparentný, rozmer 1600xv 860mm. 10 Dizajnový kufor box drevený (f. VECTOR). 11 Závesy (f. DEKORAČNÉ ŠTÚDIO CREATIVE POINT 7mx3m ). bm 7,00 12 Kusový koberec (f. CARPETVISTA -PAKISTAN 245x200cm ). 13 Integrovaný hotelový minibar objem cca30l. 14 Dizajnová manželská posteľ š1800 (f. BRIK model INFINITO rozšírené čelo ). 15 Matrace 90 x 200cm (f. ROYAL COMFORT model KINGKOIL SWITZERLAND). ks 2,00 16 Dizajnový nočný stolík dyhovaná DTD odtieň orech, transparentmý matný lak zásuvková komoda, 2 zásuvky plnovýsuv, rozmer 500 x 500 x v.500mm. ks 2,00 17 Dizajnový otoman (KARE Bench Opulent Patchwork). 18 Dizajnové kreslo (f. TON model BRUXELLES ). ks 2,00 19 Dizajnový písací stolík (f. KARE DESK Mondo). 20 Dizajnová stolička (f. TON otočné kreslo KONTOR). 21 Dizajnový kufor box drevený (f.vector) Šatníková zostava zosadená dyhovaná DTD odtie) orech, lak matný transparent., police, vešiaková tyč,posuvný panel š. 450xv2550 napojenie na obklad steny OS206, rozmer 1800 x 650 x 4065mm. Skrinková zostava dyhovaná DTD odtieň orech, lak transparent. Matný, skrinková komoda členená v dĺžke na , krajné časti otváravé dvierka, stredná časť zásuvková plný vysuv s predprípravou pre integrovaný hotelový minibar o objeme cca30l rozmer 2000 x 500 x v.800mm. 24 Úložná zostava zosadená dyhovaná DTD odtieň orech, transparentmý matný lak policová skrinka/knižnica 900x350x v mm zaslepenie obklad steny kazetový v. 1000mm 2,7bm garnížový systém závesov - 8,3bm napojenie na obklad steny OS Obklad stien - zosadená dyhovaná DTD odtieň orech, transparentmý matný lak; OS 206a - obklad podhľadu 1800 x 3200 v.965mm s.v.3100mm velkoplošny dyhovaný materiál + lamely; OS 206b - obklad steny hladký v. 3,100m 2,6bm - integrované dvere pravé otváravé 700 x 2550mm /zosúladiť s Sd17 PPRS/ - napojenie na SK 206 a UZ 206 OS 206c - obklad steny kazetový + profilované rýmsy v. 1000mm 6,8bm napojenie na SZ 206,, Krb206 a UZ Krb (f. KARE model Cabana Fireplace ). 27 Závesy ( f. DEKORAČNÉ ŠTÚDIO CREATIVE POINT 4mx3m ). bm 4,00 28 Kusový koberec (f. CARPETVISTA model PAKISTAN 309x203cm ). 29 Integrovaný hotelový minibar objem cca30l. Súťažné podklady 18/39

19 30 Dizajnový pracovný stôl (f. KARE OFFICE DESK model Combination millenium). ks 3,00 31 Dizajnová stolička (f. KARE model Swivel Chair Classic White). ks 3,00 32 Skrinková zostava- linka,mdf lak biely, pracovná doska corian,spodné skrinky - drez + drezová batéria, zásuvky /plnovýsuv/,vrchné skrinky horizontálne,posuvné dvierka spodných a vrchných skriniek rozmer 2400x600x2000/850mm. 33 Skladacia stena - PARAVÁN, Nerezová konštrukcia, výplň laminát 8 dielna rozmer 3,0 bm x v mm. mb 6,00 34 Dizajnový radiátor LAURENS ANUOVA Line rozmer 460x2500x64mm 35 Chladnička vstavaná objem 290 L 36 Dizajnová manželská posteľ š (f.brik model SALOME 2). 37 Matrace 90 x 200cm (f. ROYAL COMFORT model KINGKOIL SWITZERLAND). ks 2,00 38 Dizajnový nočný stolík (f.brik model SALOME 2). ks 2,00 39 Dizajnové kreslo (f.furniii model Ziegler Modern carpet). ks 2,00 40 Stupňové pódium dub masív bielený, transparentmý matný lak,tesárska konštrukcia rozmer 18,0m2 x v.500mm. 41 Dizajnový pisací stolík (f. KARE model Desk Nature, ). 42 Dizajnová stolička (f.ton model kreslo MERANO). 43 Dizajnový kufor box drevený (f. VECTOR) Šatníková zostava - dyhovaná DTD odtieň dub bielený, transparentmý matný lak, SK 210a - skrinka vešiaková tyč, police, zásuvky plnovýsuv 3ks á 200mm, rozmer 700 x 600 x 2500mm SK 210b - police, zásuvky plnovýsuv 3ks á 200mm, rozmer 600 x 420 x 2500mm. Úložná zostava dyhovaná DTD integrovaná v pódiu PD210, odtieň dub bielený, transparentmý matný lak, predpríprava pre integrovaný hotelový minibar o objeme cca30l,, rozmer 800 x 500 x 1000mm. Obklady stien + posuvné dvere - zosadená dyhovaná DTD odtieň dub bielený, transparentmý matný lak, integrovaný posuvné dvere plné 1200 x v.2200mm, horné vedenie, madlo, bezpečnostný zámok do podlahy v dl. 1,0m lamely horizontálne + nástenné vešiaky, rozmer 4,3bm x v.3,62m. Posuvné panely -dyhovaná DTD odtieň dub bielený, transparentmý matný lak,rámové, s lamelovou výplňou horizontálnou, horné a dolné posuvné vedenie, rozmer 1000 x v.1700mm. 48 Závesy (f. DEKORAČNÉ ŠTÚDIO CREATIVE POINT 5mx3m ). bm 5,00 49 Kusový koberec (f. CARPETVISTA model PAKISTAN 309x203cm ). 50 Integrovaný hotelový minibar objem cca 30L. 51 Dizajnová manželská posteľ š (f. BRIK model SIERA 2 ). 52 Matrace 160 x 200cm (f. ROYAL COMFORT model KINGKOIL SWITZERLAND). 53 Dizajnový nočný stolík 400 x 350/350 (f. BRIK model SIERA ). ks 2,00 54 Dizajnový pisaci stolík -MDF lak biela,nohy nerezové, prestup káblov, rozmer 1800 x 640 x 720mm. 55 Dizajnová stolička (f. TON model KONTOR ). 56 Dizajnové kreslo (f. TON model LOUNGA CASABLANCA ). ks 2,00 57 Dizajnový konferenčný stolík (f. BOCONCEPT model occasional tables ). 58 Dizajnový kufor box kovový (f.vector ). 59 Obklad steny s integrovanými prvkami -MDF lak svetlá sivá, biela,integrované LED líniové osvetlenie prvkov, rozmer 4,0 bmx500 x v3240mm. ; ntegrované otváravé dvere plné pravé 800/2200 so skrytými závesmi kľučka/kľučka,bezpečnostný zámok, bočný plný pevný diel 400/2200mm rozmer 1200 x v 2200m.; Integrovaná skrinka zásuvky š. 800mm 3ks plnovýsuv, predpríprava pre integrovaný hotelový minibar o objeme cca30 L. Súťažné podklady 19/39

20 60 Stupňové pódium dub masív bielený, transparentný lak matný, tesárska konštrukcia, 3 schodiskové stupne, rozmer 2,4m2 x v.500mm. 61 Obklad stien a podhľad MDF lak RAL podhľad 5,8m2 x s.v. 2,6m, obklad steny v2,74mx4bm, dvere ľavé otváravé 700x 2000mm/zosúladiť s Sd10 PPRS/. 62 Závesy (f. DEKORAČNÉ ŠTÚDIO CREATIVE POINT 5mx3m ). ks 5,00 63 Kusový koberec (f. CARPETVISTA model PAKISTAN 245x200cm ). 64 Integrovaný hotelový minibar objem cca30l v pódiu PD Dizajnová manželská posteľ š1800 (f. BRIK model INFINITO rozšírené čelo ). 66 Matrace 160 x 200cm (f. ROYAL COMFORT model KINGKOIL SWITZERLAND). 67 Dizajnový nočný stolík (f. KARE model side table NewsspaperClear Club ). 68 Dizajnový pisací stolík (f. KARE model Office table Visible Clear ). 69 Dizajnová stolička (f. KARE model Cantilever ArmChair Condodo White ). 70 Dizajnový kufor box kovový (f. VECTOR ) Šatníková zostava - MDF lak biely vysoký lesk, vešiaková tyč,police, zv, otváravé dvierka 600x2000, rozmer 1200 x 500yx v 2400mm. Skrinková zostava - MDF lak biely vysoký lesk, police, zásuvka plnovýsuv, otváravé dvierka, predpríprava pre integrovaný hotelový minibar o objeme cca30l, rozmer 1200 x 500yx v 2400mm. 73 Úložná zostava 1,5 bm atyp ( f. BoConcept model occasional tables ). 74 Dizajnové zrkadlo (f. KARE model Mirror Big Beauty ). 75 Závesy (f. DEKORAČNÉ ŠTÚDIO CREATIVE POINT 6,8mx3m ). bm 6,80 76 Kusový koberec (f. CARPETVISTA model PAKISTAN 245x200cm ). 77 Integrovaný hotelový minibar objem cca 30L v pódiu PD Čistiaci koberec 1750 x Dizajnový stôl jedálenský dyhovaná DTD odtieň orech, kruhová podnož čierna matná rozmer 1300x800x v.750mm. ks 4,00 80 Dizajnový stôl jedálenský dyhovaná DTD odtieň orech, kruhová podnož čierna matná rozmer 650x800x v.750mm. ks 4,00 81 Dizajnová jedálenská stolička - kreslo ( f. TON kreslo model NO 33 ). ks 10,00 82 Dizajnová jedálenská stolička ( f. TON stolička model NO 20 ). ks 14,00 83 Dizajnový vešiak ( f. TON model STAND BY ). 84 Skladacia stena - PARAVÁN, Nerezová konštrukcia, výplň laminát 4 dielna rozmer 3,0 bm x v mm. 85 Obklady stien -dyhovaná DTD odtieň orech, lišty masív dub morenie orech, kazety s priebežnými lištami, profilované rímsy, integrovane LED liniové osvetlenie, rozmer 17,7bm x v.2600mm. 86 Závesy ( f. DEKORAČNÉ ŠTÚDIO CREATIVE POINT 18mx3m ). bm 18,00 87 Dizajnový stôl jedálenský dyhovaná DTD odtieň orech, kruhová podnož čierna matná rozmer 650x800x v.750mm. ks 4,00 88 Dizajnový stôl kaviarenský d600 ( f. BoConcept model príručné stolíky ). ks 5,00 89 Dizajnová taburetka (f. TON model sedačka PIANO ). ks 8,00 Dizajnová lavica drevená konštrukcia, čalunenie prírodná koža rozmer 7,,1 bm x xv.500/900mm. 91 Dizajnový vešiak ( f. TON model STAND BY ) Dizajnový stôl kaviarenský d650 dyhovaná DTD odtieň orech,kruhová podnož čierna matná rozmer d 650 x v.500mm. Dizajnový stôl kaviarenský dyhovaná DTD odtieň orech, stolové nohy drevené, rozmer 900x500xv.500mm. ks 4,00 ks 3,00 94 Dizajnové kreslo (f. DREVEX model AGATA ). ks 6,00 Súťažné podklady 20/39

21 95 Dizajnová dvojsedačka ( f. DREVEX model AMBRA ). ks 2,00 96 Dizajnová trojsedačka ( f. CARELLI model PONZIO 6570 alebo ). ks 2,00 97 Dizajnové hovorové kreslo ( f. DREVEXmodel REGINA ). ks 8,00 98 Dizajnové hovorové kreslo ( f. DREVEX model REGINA ). ks 4,00 99 Dizajnový vešiak ( f. TON model STAND BY ). 100 Obklad steny dyhovaná DTD odtieň orech - repas;kazety, integované dvojkrídlové dvere 2ks, integrované okná 4ks,policová nika 2ks, integrovane LED liniové osvetlenie rozmer 30,0bm x v. 2600mm. 101 Skrinková zostava dyhovaná DTD odtieň orech - repas; kazety, otvárave dvierka, police, integrovane LED liniové osvetlenie; rozmer 7,2bm x 400 x v.2600mm. 102 Dizajnový stôl jedálenský dyhovaná DTD odtieň orech, kruhová podnož čierna matná, rozmer 650x650xv.750mm. ks 5, Dizajnová čalúnená stolička (DREVEX GIADA ). ks 12, Dizajnová barová stolička ( f. TON model barová stolička champagne ). ks 7, Barový pult + zápultie ; umelý kameň /corian, dupot, /, dyhovaná DTD odtieň orech, sklené police, otvárave dvierka, plnovýsuvy, integrované LED liniové osvetlenie. Technológia barového pultu umývanie skla a porcelánu, zakusková vytrína, chladiaca vanička, príprava raňajok, výroba ľadu, príprava kávy, chladiaci stôl nápojový, rozmer 7,1 + 4,2bm x 700 x v.900/1250mm. 106 Dizajnový vešiak ( f. TON model STAND BY ). 107 Obklad steny - dyhovaná DTD odtieň orech, kazety rozmer 11,0 bm x v. 1000mm. 108 Závesy (f. DEKORAČNÉ ŠTÚDIO CREATIVE POINT 11mx3m ). bm 11, Lavica (f. KARE model Padded Bench Econo Buttons Vintage ) 110 Prebaľovací pult sklápací ( SILUX model NATA ) 111 EXPOZÍCIA 112 Obklad stien -zosadená dyhovaná DTD odtieň orech, kazety s priebežnými lištami, profilované rímsy, integrovane LED liniové osvetlenie, rozmer 21,0 bm x v. 2600mm. 113 Závesy (f. DEKORAČNÉ ŠTÚDIO CREATIVE POINT 12mx3m ). bm 12, Dizajnová sklená vitrína sklo 400x 400x v. 1800mm. ks 4, Dizajnová lavica ( f. KARE model Bench Shining White 162). 116 Kusový koberec (f.carpetvista model PAKISTAN 245x200cm ). 117 Dizajnový stôl kaviarenský d650 dyhovaná DTD odtieň orech,kruhová podnož čierna matná rozmer d 650 x v.500mm. ks 3, Dizajnový stôl kaviarenský dyhovaná DTD odtieň orech, stolové nohy drevené, rozmer 900x500xv.500mm. ks 2, Dvojsedačka (f. RETRO - NÁBYTOK model luxusná kožená pohovka vzor 35 ). ks 4, Kreslo (f. DREVEX model AUTOŃIA ). ks 12, Skrinková zostava-linka, MDF lak čierny, pracovná doska corian spodné skrinky - drez + drezová batéria, zásuvky /plnovýsuv/, vrchné skrinky horizontálne, posuvné dvierka spodných a vrchných skriniek, rozmer 1900 x 600 x 2000/850mm. 122 Dizajnový vešiak ( f. TON model STAND BY ). ks 2, Barový pult + zápultie ; umelý kameň /corian, dupot, /, dyhovaná DTD odtieň orech, sklené police, otvárave dvierka, plnovýsuvy, integrovane LED liniové osvetlenie, technológia barového pultu umývanie skla a porcelánu, zakusková vytrína, chladiaca vanička, príprava raňajok, výroba ľadu, príprava kávy, chladiaci stôl nápojový rozmer 6,7 + 2,7 bm x 700 x v.900/1250mm. 124 Dizajnová barová stolička ( f. TON model barová stolička CHAMPANGE ). ks 3, Dizajnový stôl jedálenský dyhovaná DTD odtieň orech, kruhová podnož čierna matná rozmer 650 x 650 x v.730mm. ks 9,00 Súťažné podklady 21/39

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1  VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 95/2017 Názov zákazky: Dodávka a osadenie

Podrobnejšie

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sídlo: Beckov 427, 916 38 Beckov IČO: 42 279 607 Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obec Trávnik (VO2)

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

MS SNV-výzva-zborník-2014

MS SNV-výzva-zborník-2014 MÚZEUM SPIŠA V SPIŠKEJ NOVEJ VSI, LETNÁ 50, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES VÝZVA zákazka podľa 9 ods. 9 s výzvou na predkladanie ponúk zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č VÝZVA NA PREDKLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou pre zákazku podľa 7 zákona č. 343/205 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia

Podrobnejšie

003. Výzva na predkladanie ponúk

003. Výzva na predkladanie ponúk 1 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 806/2013

Podrobnejšie

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Podrobnejšie

Microsoft Word - rolety-VYZVA

Microsoft Word - rolety-VYZVA č.j.dssazps/3376/1/2015vo Oznámenie o zadaní zákazky - 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO)

Podrobnejšie

okna2014

okna2014 Základná škola Dojč, Dojč 137, 906 02 V Dojči, dňa 14. 11. 2014 VEC: Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky : stavebné a murárske práce, dodanie plastových okien

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 469/2016 Názov zákazky: Úprava povrchov

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponúk

Výzva na predloženie ponúk ÚVTOS-nh-69-2/36-2019 Výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len Výzva ) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word web Výzva na predkladanie cenových ponuk.docx

Microsoft Word web Výzva na predkladanie cenových ponuk.docx ,,ZÁUJEMCA V Chorvátskom Grobe, dňa: 12.10.2016 Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk Verejný obstarávateľ,, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len,,verejný

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného obstarávateľa: Obec Horňa Sídlo: Horňa 148, 073 01 Sobrance Štatutárny zástupca: Ján Varga, starosta obce IČO:

Podrobnejšie

MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb

MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb Slovenská republika Ministerstvo obrany SR 5. pluk špeciálneho určenia Žilina Výtlačok č. : Č.p.: 5.pŠU- 64 /2014 Počet listov : Počet príloh : VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Zákazka na dodanie tovaru

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc MINISTERSTVO OBRANY SR Veliteľstvo logistiky Trenčín - Výtlačok č.: K č.p.:velog-229/24-3/2007 Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.

Podrobnejšie

(Microsoft Word - prekladanie pon\372k mlieko 1.doc)

(Microsoft Word - prekladanie pon\372k mlieko 1.doc) DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ŠKULTÉTYHO 329, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ IČO: 00 647551, DIČ 2021314130 Kontakt : 047/4830825, www.ddadssvelkykrtis.sk VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (jednoduchá zákazka)

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

ZsNH Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk ÚDZS ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2

ZsNH Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk ÚDZS ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2 ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Prekladateľské a tlmočnícke

Podrobnejšie

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb

Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z07640 I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky nábytok do školy Nábytok, kancelária, škola, kancerálsky nábytok,

Podrobnejšie

výzva_revízie komínov_Ú+P

výzva_revízie komínov_Ú+P VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Kontroly a čistenie

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č MESTSKÁ Č ASŤ BR ATISLAVA - RUŽINOV VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný p

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný p VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 789/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/201

Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/201 Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: 01.06.2017 V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 07.12.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

Microsoft Word - vyzva-na-predlozenie-ponuky.docx

Microsoft Word - vyzva-na-predlozenie-ponuky.docx MINISTERSTVO OBRANY SR Č.p.: ÚIA-781-3/2012- OdOITaKT V Bratislave dňa: 13. augusta 2012 Ing. Miroslav Petrovič Schvaľujem:... riaditeľ VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Zákazka s nízkou hodnotou podľa

Podrobnejšie

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB Obec Červený Hrádok Červený Hrádok 193 951 82 Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec Červený Hrádok ako verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Zasadnutie komisie dňa 05

Zasadnutie komisie dňa 05 Vyhlasovateľ: Sídlo: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica PONUKOVÉ KONANIE Predmet konania: Odpredaj 13 ks železničných vozňov Bratislava, dňa 23.11.2016 Toto ponukové konanie

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž NAFTA a. s., Votrubova 1, 829 01 Bratislava Výberové konanie na poskytnutie služieb v zmysle interných smerníc spoločnosti NAFTA a.s. ZADÁVACIE PODKLADY Predmet výberového konania: Zabezpečenie printových

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Menovky - výzva 2011.doc

Microsoft Word - Menovky  - výzva 2011.doc Vojenský útvar 6335 Prešov Počet listov: 2 K č.: vkpo-68-1/2011 Prílohy: 3/3 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

vzor listu adresa v ramceku_

vzor listu adresa v ramceku_ PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Z A D Á V A N I E Z Á K A Z K Y V zmysle 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

(Microsoft Word - oznam na web \232port.stroje.doc)

(Microsoft Word - oznam na web \232port.stroje.doc) Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk Oznam o prieskume trhu Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Počet listov: 3 Č.: ÚHL LM-522-2/2011 Prílohy: 2/2 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. l zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa

Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) na poskytnutie

Podrobnejšie

Microsoft Word Výzva (3).doc

Microsoft Word Výzva (3).doc Č.: dk-205-167-6/2011-log Kuchyňa 29.novembra 2011 Výtlačok číslo: 3 Počet listov: 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Podľa 102, ods.1 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages Výzva na súťaž podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) za účelom zistenia predpokladanej hodnoty

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

331 - MST Vestník č. 8/ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)

331 - MST Vestník č. 8/ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 331 - MST Vestník č. 8/2014-14.01.2014 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky:

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupo

Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupo Špeciálna základná škola, Odborárska 2, 040 01 Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupom podľa 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) Zákazka s nízkou hodnotou 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Implementácia projektu: Múzeá tretej

Podrobnejšie

Zasadnutie komisie dňa 05

Zasadnutie komisie dňa 05 Vyhlasovateľ: Sídlo: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica PONUKOVÉ KONANIE Predmet konania: Odpredaj súboru ojazdených motorových vozidiel do 3,5 tony Bratislava, dňa 20.09.2017

Podrobnejšie

Vojenský útvar 1049 Sereď

Vojenský útvar 1049 Sereď Vojenský útvar 1049 Sereď VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie

Podrobnejšie

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2 Žilina 011 40 Zápisnica o vyhodnotení ponúk (časť Ostatné ) Názov zákazky: Nákup autobusov s dieselovým pohonom Postup verejného obstarávania: verejná súťaž

Podrobnejšie

Microsoft Word - INTERNET MO SR - V.zva - DISPENZORY NA VODU .rtf

Microsoft Word - INTERNET  MO SR - V.zva - DISPENZORY  NA VODU .rtf MINNISTERSTVO OBRANY SR Výtlačok č. : Č.: ÚLogS 411-1/2007 Počet listov : VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou, podľa 102 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Mestská časť Košice Západ, Tr. SNP 39, Košice SÚŤAŽNÉ PODKLADY Elektrická energia Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky na dodávku

Mestská časť Košice Západ, Tr. SNP 39, Košice SÚŤAŽNÉ PODKLADY Elektrická energia Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky na dodávku Mestská časť Košice Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice SÚŤAŽNÉ PODKLADY Elektrická energia Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky na dodávku tovaru v zmysle 100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyzva-Deti z Ribnjaku.docx

Microsoft Word - Vyzva-Deti z Ribnjaku.docx VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku: Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia Deti z Ribnjaku Vianočný koncert podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa

Podrobnejšie

Okresný úrad

Okresný úrad Výzva na predloženie ponuky. Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods.1.písm. d) zákona

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava Obchodná verejná súťaž (Podmienky súťaže) vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 29 ods.

Podrobnejšie

IPRBA

IPRBA INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, MOKROHÁJSKA 1, 842 40 BRATISLAVA Zverejnené na profile obstarávateľa, UVO,IPR Od : 7.07.2015 Do : 17.07.2015 Váš list číslo/zo dňa

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Rastislavova

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Rastislavova V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

ALVA spol. s r.o. Provensálsky nábytok Cenník nábytku platný od Uvedené ceny su vrátane DPH. str. 1/8 Kód Popis 1. Vosk w w w. n a b y t o k

ALVA spol. s r.o. Provensálsky nábytok Cenník nábytku platný od Uvedené ceny su vrátane DPH. str. 1/8 Kód Popis 1. Vosk w w w. n a b y t o k ALVA spol. s r.o. Provensálsky nábytok Cenník nábytku platný od 1.3.2019. Uvedené ceny su vrátane DPH. str. 1/8 w w w. n a b y t o k a l v a. s k - Kolekcia Grande Charme P5009 Konzolový stolík, 3 zásuvky

Podrobnejšie

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám

Verejný obstarávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám Verejný obstarávateľ: Mesto Stropkov Mestský úrad Stropkov Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov Názov zákazky: Poistenie majetku Mesta Stropkov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva _2_.doc

Microsoft Word - Výzva _2_.doc Vojenský útvar 3030 ZVOLEN Č.p.: bvrps-119-16/2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.1zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - výzva na predloženie cenovej ponuky hyg potreby.doc

Microsoft Word - výzva na predloženie cenovej ponuky hyg potreby.doc MINISTERSTVO OBRANY SR VÚ 9994 Nemšová - Č.p.: MLF ZZZ 355-4 / 2010 Výtlačok č. : 1 Počet listov : 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Podrobnejšie

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ , IČO

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ ,   IČO O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves tel.: 056/6495711, e-mail: starosta@tusickanovaves.sk IČO:00325929 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu

Podrobnejšie

Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na p

Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na p Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, 023 12 Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Výroba inštruktážnych videí. V prílohe

Podrobnejšie

Zasadnutie komisie dňa 05

Zasadnutie komisie dňa 05 Vyhlasovateľ: Sídlo: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica PONUKOVÉ KONANIE Predmet konania: Odpredaj prebytočného neupotrebiteľného majetku : kontajnerov a počítačiek mincí

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

17. Výzva pamätné plakety

17. Výzva pamätné plakety VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV B r a t i s l a v a k č.p. VHÚ- 85-21 /2009 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te ezakazky Dátum vytvorenia dokumentu: 01.03.2019 Verzia: Autori 9.6.0 slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Tel.: +421 901 739 853 E-mail: podpora@ebiz.sk - 1 - Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické

Podrobnejšie

Modulárny pulzný generátor

Modulárny pulzný generátor Rektorát Vazovova 5, 812 43 Bratislava PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA Modulárny pulzný generátor SÚŤAŽNÉ PODKLADY Za súlad týchto súťažných podkladov s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom

Podrobnejšie

V Ý Z V A na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorý

V Ý Z V A na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorý V Ý Z V A na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

Podrobnejšie

Užšia súťaž: Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95

Užšia súťaž: Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95 Obchodná verejná súťaž: Systém sledovania technológie a kontrola vstupu do CS a CAG vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ust. 29 ods.

Podrobnejšie

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY č. MSU-254-2/2014 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky- Metrologický a skúšobný ústav logistiky Žilina (dalej iba

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Bánovce nad Bebravou (budova, pozemky) Číslo: D1/položka 3 Druh nehnuteľnosti: budova - predajný stánok, pozemky Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou Obec: Bánovce nad Bebravou Okres: Bánovce

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na èistiace prostriedky.doc

Microsoft Word - Výzva na èistiace prostriedky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Č.: Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 2125/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA EUROSYSTÉM Verejný obstarávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava č.p.: OHS-894-4/2013 Počet strá

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA EUROSYSTÉM Verejný obstarávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava č.p.: OHS-894-4/2013 Počet strá NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA EUROSYSTÉM Verejný obstarávateľ:, Imricha Karvaša 1, č.p.: OHS-894-4/2013 Počet strán: 32 Verejná súťaž na poskytnutie služby podlimitná zákazka SÚŤAŽNÉ PODKLADY Predmet zákazky:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky hygienické potreby.doc

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky hygienické potreby.doc RIADITEĽSTVO VOJENSKEJ POLÍCIE TRENČÍN Trenčín 8.apríla 2011 Č. : RVP -220-1/2011 Výtlačok č. : 1 Počet listov: 3 Príloha : 1/2 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781, Skalité tel.: , Výzva na predloženie pon

Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781, Skalité tel.: , Výzva na predloženie pon Výzva na predloženie ponuky k zákazke zadávanej podľa 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ). 1. Identifikácia

Podrobnejšie

––––––––––––––––––––––––––––– Výtlačok č

––––––––––––––––––––––––––––– Výtlačok č MINISTERSTVO OBRANY SR Hospodárska správa Č.p.: HSa 236-2/2014 SkŠS VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa 9 ods.9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940 Liptovský Mikuláš Slovenská republika, IČO: Podlimitná zákazka (TOVARY) SÚŤAŽNÉ PODKLADY Pr

SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940 Liptovský Mikuláš Slovenská republika, IČO: Podlimitná zákazka (TOVARY) SÚŤAŽNÉ PODKLADY Pr SAZUKA PROPERTY s.r.o., Kuzmányho 11/940 Liptovský Mikuláš 031 01 Slovenská republika, IČO: 36 867 926 Podlimitná zákazka (TOVARY) SÚŤAŽNÉ PODKLADY Predmet zákazky: Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica V Zemplínskej Teplici Vec: Výzva na predlože

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica V Zemplínskej Teplici Vec: Výzva na predlože Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica V Zemplínskej Teplici 19.06.2019 Vec: Výzva na predloženie ponuky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Podrobnejšie

AUTOCOM s.r.o. IČO: Kliňanská cesta Námestovo VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obs

AUTOCOM s.r.o. IČO: Kliňanská cesta Námestovo VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obs VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ). Názov zákazky: Zníženie

Podrobnejšie

Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál

Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál 1/6 Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:317789-2013:text:sk:html Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál 2013/S 184-317789 Oznámenie o vyhlásení

Podrobnejšie

Evidenčné číslo obstarávania: BE-ZVO VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

Evidenčné číslo obstarávania: BE-ZVO VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ) 1. Verejný obstarávateľ:

Podrobnejšie

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s n

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s n Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Podrobnejšie

VO-3 Výzva PD - O

VO-3 Výzva PD - O V Ý Z V A zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby s názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie

Podrobnejšie

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6

Podrobnejšie

Smernica_VO_po_

Smernica_VO_po_ Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obec Červenica pri Sabinove Článok I. Všeobecné

Podrobnejšie