T O P O Ľ Č I A N K Y

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "T O P O Ľ Č I A N K Y"

Prepis

1 O B E C T O P O Ľ Č I A N K Y Z á p i s n i c a č. 20/2016 z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa 15. decembra v priestoroch DKS Topoľčianky Č. p.: 2594/2016

2 z dvadsiateho Z á p i s n i c a č. 20/2016 verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa 15. decembra 2016 v priestoroch DKS Topoľčianky Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa predkladá Juraj Mesko starosta obce 3. Rôzne 4. Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 predkladá Ing. Jaroslav Hrdlovič 5. Návrh rozpočtu obce pre rok vrátane programov a stanovisko hlavného kontrolóra predkladá Ing. Jaroslav Hrdlovič a Ing.Bartolomej Pavkov 6. Poskytnutie dotácie na záujmové dotácie detí v CVČ pre rok predkladá Mgr. Eva Chrapková 7. Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa ZŠS na rok predkladá Mgr. Eva Chrapková 8. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky- predkladá Ing. Radimír Siklienka PhD. 9. Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2013 o podmienkach poskytnutia dotácie z prostriedkov obce Topoľčianky - predkladá JUDr. Ružena Gräffová 10. Návrh dodatku k VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky a k Trhovému poriadku - predkladá Ing. Vladimír Čulík 11. Žiadosti občanov a organizácií 12. Interpelácie poslancov 13. Záver Juraj Mesko v.r. starosta obce

3 K bodu č. 1.) Starosta obce privítal na zasadnutí OZ poslancov, hlavného kontrolóra a všetkých prítomných občanov. Poslanci sú prítomní v počte 8. Pán poslanec Orolín príde neskôr. OZ je uznášaniaschopné. Program bol vyvesený na tabuli oznamov pri OcÚ a taktiež na webovej stránke obce. Zasadnutie sa nahráva na diktafón. starosta - má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu? Pokiaľ nie, dávam na schválenie program OZ Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Program OZ č. 20 b) SCHVAĽUJE : Program OZ č. 20 bez pripomienok. Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: ZA : 8 PROTI : 0 ZDRŽAL SA : 0 starosta - konštatujem, že uznesením č. 296/2016/20 bol schválený program dnešného zasadnutia OZ bez pripomienok K bodu č. 2.) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 1.Návrhová komisia: - 1. Návrhová komisia : - predseda: JUDr. Ružena Gräffová - členovia: Peter Minár Emil Partl 2. Overovatelia zápisnice : - Mgr. Eva Chrapková - Ing. Radimír Siklienka PhD. Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa

4 a) PREROKOVALO: Návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice b) SCHVAĽUJE : 1. Návrhová komisia : predseda: JUDr. Ružena Gräffová členovia: Peter Minár, Emil Partl 2. Overovatelia zápisnice : Mgr. Eva Chrapková Ing. Radimír Siklienka PhD. c) URČUJE: za zapisovateľa zápisnice: Mgr. Antona Segíňa Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: ZA :8 PROTI : 0 ZDRŽAL SA : 0 Starosta obce konštatoval, že uznesením č.297/2016/20 OZ schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa zápisnice sa určuje : Mgr. Anton Segíň prednosta OcÚ K bodu č. 3.) Rôzne: p. Štefčík Na minulom Obecnom zastupiteľstve som počúval, ako boli nie najlepšie uzatvorené zmluvy s Tatranom, myslím si, že keby na to dohliadal pán kontrolór, mohlo to byť lepšie. Ďalšia vec parkovanie pred detskou doktorkou MUDr. Ragasovou, doteraz som tomu nevenoval pozornosť, ale išiel som s vnučkou k doktorke a nemal som kde zaparkovať, nedá sa to vyriešiť? Starosta Je to súkromná ambulancia, priestory nepatria obci tak ako zdravotné stredisko. Keď si pani doktorka Ragasová zriaďovala súkromnú ambulanciu, mala na ňu vydané

5 stavebné povolenie, spracovanú projektovú dokumentáciu a vnej mala naprojektované parkovacie miesta, ktoré si svojvoľne zrušila a zrealizovala na ich mieste výsadbu. A teraz má tento problém riešiť obec? Je to jej súkromný pozemok. p. Štefčík To je ako s tým chodníkom na Machulinskej ulici na súkromnom pozemku si môže robiť každý čo chce? Zase na ňom parkujú autá, raz je tam chodník a je jedno či je to súkromný pozemok alebo nie. Starosta Tomuto problému sme sa na minulom Obecnom zastupiteľstve venovali dostatočne dlhú dobu a bolo na všetko zodpovedané. Každý občan môže zavolať na políciu a nahlásiť kde parkujú autá nesprávne. Toto ani nie je v kompetencii obce, zodpovednosť nesie vlastník vozidla. Poznámka. Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec p. Jaroslav Orolín - čas: 17, 12 hod. p. Štefčík Ešte chcem povedať, keď bolo Kultúrne leto a vystupovali ženy, patrí sa, aby ste im poďakovali kvetom a nie fľaškou vína, žene patrí kvet. p. Brandtová v lete počas kultúrneho leta sa nám viac krát stalo, že kvety v teple zvädli a veľakrát si ich ani nevzali, zostali na nádvorí, fľašku vína si každý vezme so sebou, myslím že z vinárskej obce je to pekný darček. Starosta Budeme to akceptovať, v tom nevidím problém zabezpečiť kvety. p. Štefčík Ešte čo sa týka osvetlenia prechodu pre chodcov pri fare, je to veľmi dobré, ale autá, ktoré tadiaľ idú či už smerom od Skýcova alebo smerom na Skýcov máloktoré auto tam postojí. Starosta tento týždeň som tadiaľ išiel večer dvakrát, autá mi dali prednosť. Je to všetko o ľuďoch. p. Minár Obec musí zabezpečiť označenie prechodov, sú vybavené nové značky, to, či autá postoja alebo nie, obec nevyrieši. p. Štefčík na Hostianskej ulici chodia autá veľmi rýchlo, nedala by sa tam osadiť značka na zníženie rýchlosti? p. Minár Žiadali sme upozornenie na zníženie rýchlosti na ulici Hlavnej, kde býva pán Rajčan, dopravný inšpektorát nám žiadosť neschválil, prišlo nám zamietavé stanovisko, pretože odmietajú pridávať značky, razia tendenciu, že každý vodič, ktorý je držiteľom vodičského preukazu má vedieť, že tam, kde je tabuľa obce, začína aj končí 50. Ten, kto ju nedodrží a namerajú ho, musí zaplatiť pokutu. p. Štefčík Bola by možnosť vybudovať nové chodníky aj na Hostianskej ulici?

6 Starosta Čakáme, čo nám prinesie rok 2017, ako pôjdu eurofondy. Pokiaľ sa bude dať čerpať z eurofondov bude dobre, keď nie, budeme musieť financovať z vlastných zdrojov, inú možnosť nevidím. Môže sa stať, že ak nepôjdu dotácie a budú chodníky v havarijnom stave, obec si bude musieť zobrať úver. p. Štefčík Chcem sa Vám poďakovať za prácu v tomto roku, urobilo sa veľa v obci, prajem Vám všetkým pekné Vianoce. Starosta Ďakujeme a tiež Vám prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov. p. Mašír Už pred nedávnom som Vás informoval o situácii s parkovaním pri MŠ na ulici SNP, rieši sa niečo? Ráno a poobede je to tam katastrofa. Starosta - Bol som aj s pánom prednostom na tvaromiestnej obhliadke, za súčasného stavu, ktorý tam je, riešenie neexistuje. Jedinou možnosťou by bolo posunúť plot, s tým by musela súhlasiť aj pani riaditeľka MŠ, verejné priestranstvo sa rozšíriť nedá. p. Mašír Plot v MŠ sa nemôže posunúť o 2 metre? JUDr. Gräffová To by nebolo vhodné riešenie, už sme deťom zobrali priestor, keď sa stavala 18 bj. Prednosta Tento stav bola preveriť aj Komisia výstavby, z hľadiska bezpečnosti a aj na podnet pani riaditeľky MŠ je potrebné vybudovať chodník pre peších i napriek tomu, že sa zrušia pri 18 bj dve parkovacie miesta. Chodník by bol v zelenom páse medzi plotom MŠ a miestnou komunikáciou. Cesta, o ktorej hovoríme je dosť široká ako jedna z mála má 6 m, ale keďže cestu využívajú na parkovanie, vznikne len jeden jazdný pruh, preto je tam takýto stav. p. Minár Komisia dopravy pôjde na tvaromiestnu obhliadku, ale určite nebudem navrhovať posunutie plota, ale osadiť značku Zákaz vjazdu, okrem majiteľov bytov na Mlynskej ulici. Ing. Pavkov Stálo by za zváženie vybudovať parkovacie miesta na jestvujúcej nefunkčenej žumpe, ktorá sa tam nachádza, aj to by pomohlo obyvateľom bytovky na parkovanie. p. Mašír Chcem poďakovať pánovi starostovi za pomoc pri organizácií 45. výročia družby DHZ a SDH Holešov. Bolo to dôstojné.

7 K bodu č. 4.) Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 Ing. Jaroslav Hrdlovič Na základe ustanovenia 14 ods.1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujeme rozpočet obce schválený na rok 2016 nasledovne: a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (viď príloha), b) povolené prekročenie a viazanie príjmov o sumu ,- eur (viď príloha), c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov o sumu ,- eur (viď príloha). Navyšujeme príjmovú časť o ,- príjem z prísunu podielových daní nad rámec schváleného rozpočtu.. Tieto použijeme vo výdavkovej časti rozpočtu na Programy: 14. Administratíva, 8.1 Materské školy, 8.3 Školský klub detí a 13.3 Drobné obecné práce na navýšenie rozpočtu v mzdovej oblasti, tovary a služby a transfery (podľa prílohy č. 1). Ďalej na základe žiadosti ZŠ povoľujeme presun zo schválených bežných výdavkov pre Zariadenie školského stravovania na kapitálové výdavky vo výške 2.550,- na zakúpenie elektrickej trojpece pre ZŠS pri ZŠ. Rozpočet schválený dňa , Uznesením č. 180/2015/12: príjmy = výdavkom = ,00 EUR. Po rozpočtovom opatrení č. 8/2016, schválenom OZ, bol rozpočet vyrovnaný vo výške ,06. Rozpočet po poslednej úprave je vyrovnaný: príjmy = výdavkom = ,06. Starosta obce p. Juraj Mesko požiadal o predloženie návrhu na uznesenie. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová

8 Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 b) SCHVAĽUJE: Rozpočtové opatrenie č. 9/2016. Rozpočet po poslednej úprave je vyrovnaný: príjmy = výdavkom = ,06. Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: Starosta obce konštatoval, že uznesením č. 298/2016/20 bolo rozpočtové opatrenie č. 9/2016 prijaté. K bodu č. 5.) Návrh rozpočtu obce pre rok vrátane programov a stanovisko hlavného kontrolóra Starosta - v roku 2016 je veľmi dobré plnenie podielových daní a ešte lepšie je naplánované na rok Ing. Bartolomej Pavkov STANOVISKO hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Topoľčiankach stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky Predložený návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. a jeho doplnkov. 2. Rozpočet je zostavený v zmysle rozpočtovej klasifikácie ustanovenej MF SR 3. Je dodržané vnútorné členenie rozpočtu na bežné, kapitálové príjmy a výdavky, a výdavkové finančné operácie, ktoré sú usporiadané prehľadne podľa kapitol. 4. Pred schválením rozpočtu obecným zastupiteľstvom bola splnená zákonná povinnosť o jeho zverejnení vo vývesnej tabuli obecného úradu po dobu 15 dní.

9 5. Rozpočet bol zostavený obvyklým spôsobom za účasti starostu obce, Ing. Kazíkovej účtovníčky a prednostu obce, pričom boli zohľadnené možnosti obce v časti výdavkovej a jej potreby z hľadiska výdavkov. Pri tvorbe rozpočtu boli využité podklady predložené na obecný úrad zo strany poslancov ako aj riadiacich pracovníkov miestnych škôl a iných subjektov v správe obce. 6. Príjmová časť rozpočtu v členení podľa rozpočtovej kvalifikácie vychádza z podielových a miestnych daní,daňových a správnych poplatkov plynúcich do rozpočtu obce v zmysle platných predpisov a VZN,ktoré boli aktualizované v súlade s reálnymi potrebami. Rozpočtové príjmy spolu sú v jednotlivých rokoch navrhnuté nasledovne: v roku v roku v roku pričom boli zohľadnené všetky možné zdroje. 7. Výdavková časť rozpočtu vychádza z potrieb obce a je rozčlenená podľa jednotlivých kapitol. Výška plánovaných rozpočtových výdavkov v jednotlivých rokoch je navrhnutá nasledovne: v roku v roku v roku pri čom sa vychádzalo z reálnej potreby jednotlivých kapitol. ako aj z reálnych nákladov dosiahnutých v rokoch 2014 až Ako vyplýva z údajov v bodoch 6 a 7 navrhované rozpočty sú vyrovnané. Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu rozpočet na roky schváliť. Starosta obce p. Juraj Mesko požiadal o predloženie návrhu na uznesenie. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Topoľčianky pre rok b) BERIE NA VEDOMIE: Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Topoľčianky pre rok Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie:

10 Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 299/2016/20 bolo prijaté. Ing. Jaroslav Hrdlovič - Návrh rozpočtu bol doručený poslancom OZ a zverejnený na úradnej tabuli. Ing. Jaroslav Hrdlovič - k návrhu rozpočtu na roky , bola predložená nasledovná pripomienka od Ing. Anny Kazíkove. Návrh rozpočtu na rok 2017: Dňa boli zverejnené na stránke MFSR východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017 (po už zverejnenom návrhu rozpočtu Obce Topoľčianky, dňa ). Pre Obec Topoľčianky je to suma: EUR. Preto v príjmovej časti rozpočtu navrhujeme upraviť položku : Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve pre rok 2017 z pôvodne navrhovanej sumy EUR na sumu EUR. Zvyšnú sumu eur ponecháme v zálohe (podľa skutočného vývoja prísunu podielových daní v roku 2017). Ďalej upravíme aj podielové dane pre rok 2018 z navrhovanej sumy eur na sumu eur a pre rok 2019 z navrhovanej sumy eur na sumu eur. Položku z rezervného fondu obce, rok 2017: eur ponecháme nulovú. Výdavková časť rozpočtu: Návrh rozpočtu na rok 2017: PR:3.1, Tovary a služby zvýšime z navrhovaných eur na sumu eur. Návrh rozpočtu na rok : splátky úrokov z úveru ŠFRB: 16- bytová jednotka zapracované na PR: 12, (podľa priloženej tabuľky). Návrh rozpočtu na roky : splátky úverov rozdelené na splácanie istiny ŠFRB: 18- BJ a ŠFRB: 16-BJ (podľa priloženej tabuľky). Navýšené podielové dane pre roky v príjmovej časti sú premietnuté vo výdavkoch na PR:7, položka Rekonštrukcia a modernizácia (podľa priloženej tabuľky). V konečnej verzii na schvaľovanie pre rok 2017 sú príjmy a výdavky vyrovnané v sume: EUR a pre rok y ktorých návrh rozpočtu sa berie na vedomie: Rok 2018 : príjmy a výdavky sú vyrovnané v sume: EUR Rok 2019: príjmy a výdavky sú vyrovnané v sume: EUR

11 Starosta obce p. Juraj Mesko dal o uvedenej pripomienke Ing. Kazíkovej hlasovať. Starosta obce konštatoval, že pripomienka bola prijatá a požiadal o predloženie návrhu na uznesenie. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Návrh rozpočtu obce pre rok vrátane programov a pripomienku Ing. Anny Kazíkovej, zo dňa b) SCHVAĽUJE : Návrh rozpočtu obce Topoľčianky pre rok 2017, vrátane programov, aj so zapracovanou pripomienkou Ing. Anny Kazíkovej, zo dňa Rozpočet je vyrovnaný. Príjmy sa rovnajú výdavkom v celkovej sume: EUR, c) BERIE NA VEDOMIE: Návrh rozpočtu obce Topoľčianky, vrátane programov, pre roky: : príjmy a výdavky sú vyrovnané v sume: EUR : príjmy a výdavky sú vyrovnané v sume: EUR Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 300/2016/20 bolo prijaté. K bodu č. 6.) Poskytnutie dotácie na záujmové dotácie detí v CVČ pre rok 2017

12 K uvedenému bodu programu bola od navrhovateľky, poslankyne Mgr. Evy Chrapkovej doručená nasledovná pripomienka. Na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času dostane obec v podielových daniach finančné prostriedky podľa počtu detí v obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku, podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. V roku 2016 je to 223 detí ( podľa údajov z evidencie obyvateľstva), deti narodené od do Na jedného prepočítaného žiaka v roku 2017 je koeficient za SR 78,87 na rok. Výpočet: počet detí x koeficient 1,1 x 78,87 = 223 x 1,1 x 78,87 = ,81 Uvedená suma je zahrnutá v podielových daniach. Na 1 žiaka a rok 2017 je to suma: 1,1 x 78,87 = 86,757, t.j. 86,76. čo je na 1 mesiac 7,23 na 1 dieťa. Starosta dal o prednesenej pripomienke hlasovať. Starosta obce konštatoval, že pripomienka bola prijatá a bude zapracovaná do textu a požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pre rok 2017 b) SCHVAĽUJE: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ, s trvalým pobytom na území Obce Topoľčianky vo veku od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku vo výške 86,76 na dieťa a na rok 2017, t.j. 7,23 na mesiac za týchto podmienok: - Zriaďovatelia CVČ predložia v žiadosti o poskytnutie dotácie zoznam detí, na ktoré žiadajú dotáciu s adresou ich trvalého pobytu, dátumom ich narodenia a priložia fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o ich prijatí do CVČ. - Obec Topoľčianky, ako poskytovateľ dotácie sa zaväzuje do 20. januára 2017 oznámiť zriaďovateľom CVČ, ako príjemcom dotácie, ktorí požiadali o dotáciu, jej výšku na jedno dieťa a na rok 2017 a následne zmluvne dohodnúť podmienky, spôsob a termíny poskytnutia dotácie. - Ak dieťa prestane byť žiakom CVČ, príjemca dotácie je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť poskytovateľovi dotácie do 14 dní. Na toto dieťa sa poskytne dotácia len za

13 mesiace, ktoré dieťa navštevovalo CVČ. Ak na obdobie, v ktorom dieťa prestalo byť žiakom CVČ bola poskytnutá dotácia, príjemca ju vráti poskytovateľovi. - V prípade, že do CVČ budú v priebehu roka 2017 prijaté ďalšie deti s trvalým pobytom na území Obce Topoľčianky vo veku od 5 do 15 rokov, zriaďovateľ CVČ musí znovu požiadať o dotáciu na tieto deti. - Na požiadanie poskytovateľa dotácie, príjemca poskytne údaje o dochádzke detí, na ktoré sa dotácia poskytuje. Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 301/2016/20 bolo prijaté. bod č. 7.) Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa ZŠS na rok 2017 Mgr. Eva Chrapková Dôvodová správa k Návrhu VZN č. 1/2017 Materská škola a školská jedáleň: Podľa zverejnených tabuliek v podielových daniach pre rok 2017 dostaneme: ,23 na MŠ ,71 na objekty = ,94 Pre deti MŠ predškolákov to bude suma zo štátneho rozpočtu vo výške V roku 2016 máme vo výdavkovej časti rozpočtu: (MŠ) (ŠJ/MŠ) = V návrhu rozpočtu na rok 2017 máme Pre MŠ: (bez finančných prostriedkov pre predškolákov) Pre ŠJ/MŠ: Spolu je to čiastka: V MŠ je 81 detí ( v tom je 28 predškolákov) Výpočet: ,- : 81 detí = 2 674,32 / dieťa (Návrh VZN) Do príjmov pribudnú ešte aj finančné prostriedky od rodičov: cca: 2 300, réžia zo ŠJ: cca Pre Základnú školu:

14 Originálne kompetencie - školský klub detí a Zariadenie školského stravovania -školská jedáleň: Podľa zverejnených tabuliek v podielových daniach dostaneme: ,78 (ŠKD) ,88 (ZŠS) ,74 (na objekty) = ,40 V roku 2016 máme v rozpočte: ( aj s vlastnými príjmami ZŠ). V návrhu rozpočtu na rok 2017 máme Pre ŠKD: , pre ZŠS: (vrátane vlastných príjmov ZŠ), to je celkom: Počet detí/žiakov (aj potencionálnych stravníkov) je 327. Výpočet: : 327 žiakov = 125,99 /na jedno dieťa školského klubu : 327 žiakov = 137,16 /na jedného potencionálneho stravníka Obec má povinnosť poskytnúť finančné prostriedky na školstvo najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku. N Á V R H Obec Topoľčianky vo veciach územnej samosprávy v zmysle 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., 6 ods. 2 a ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách VS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v y d á v a toto V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017 Článok 1 Predmet VZN Všeobecne záväzne nariadenie obce určuje výšku a podrobnosti poskytnutia finančných prostriedkov Obce Topoľčianky, v roku 2017, určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materských školách v obci a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou základnej školy v obci a ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Článok 2 Poskytovateľ a príjemca finančných prostriedkov Poskytovateľom finančných prostriedkov je Obec Topoľčianky. Finančné prostriedky sa poskytujú formou dotácie. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je: a) Obec Topoľčianky za materské školy v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

15 b) Základná škola Litoměřická 32, Topoľčianky, za školskú jedáleň a školský klub detí, ktoré sú jej súčasťou. Článok 3 Podrobnosti poskytnutia dotácie Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa: a) materských škôl, podľa počtu detí prijatých do MŠ, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; b) základnej škole, pre školský klub detí, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; c) základnej škole, pre školskú jedáleň, podľa počtu potencionálnych stravníkov - všetkých žiakov ZŠ, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Článok 4 Výška dotácie Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa na kalendárny rok 2017 je určená takto: a) na dieťa materskej školy vo výške : 2 458,- b) na dieťa školského klubu detí vo výške: 105,14 c) na potencionálneho stravníka / žiaka ZŠ / vo výške: 130,- Článok 5 Lehota na predloženie údajov Príjemca dotácie podľa článku 2 písm.b), okrem údajov podľa 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, poskytne zriaďovateľovi do 25. septembra údaje podľa článku 3 písm.b) Článok 6 Lehota na poskytnutie dotácie Obec poskytne príjemcovi podľa článku 2 písm. b) dotáciu vo výške 1/12 ročnej dotácie vždy do 25. dňa v mesiaci, bezhotovostne na bankový účet ZŠ. Článok 7 Zúčtovanie dotácie 1) Prijímateľ dotácie podľa článku 2 písm.b) je povinný štvrťročne zúčtovať dotáciu s poskytovateľom termíny a spôsob zúčtovania dotácie určí poskytovateľ. 2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do konca kalendárneho roka, príjemca podľa článku 2 písm. b) je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť do na bankový účet obce, IBAN: SK Článok 8 Záverečné ustanovenia 1. Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach dňa nariadením č: 1/ Toto VZN bolo vyhlásené dňa a nadobúda účinnosť dňom Týmto VZN sa dňom ruší VZN Obce Topoľčianky č. 2/2016

16 Pripomienka k návrhu VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017 predkladá: Mgr. Eva Chrapková Po zverejnení podielových daní Ministerstvom financií SR a následne koeficientov pre dotácie na školské zariadenia a tiež v nadväznosti na navrhovaný rozpočet na rok 2017 pre školské zariadenia navrhujeme článok 4 Výška dotácie zmeniť nasledovne: Článok 4 Výška dotácie Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa na kalendárny rok 2017 je určená takto: a) na dieťa materskej školy vo výške : 2 674,32 b) na dieťa školského klubu detí vo výške: 125,99 c) na potencionálneho stravníka / žiaka ZŠ / vo výške: 137,16 Vypracovala: Ing. Anna Kazíková dňa: Starosta dal o prednesenej pripomienke hlasovať. Starosta obce konštatoval, že pripomienka bola prijatá a bude zapracovaná do textu VZN č. 1/2017 a požiadal JUDr. Ruženu Gräffovú o prečítanie návrhu na nariadenie. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Nariadenie č. 1/2017 Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa ZŠS na rok 2017 aj s pripomienku. b) SCHVAĽUJE: Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa ZŠS na rok 2017 aj so zapracovanou pripomienkou Mgr. Evy Chrapkovej, zo dňa

17 Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: Starosta obce konštatoval, že nariadenie bolo prijaté. Bod č. 8.) Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky Ing. Radimír Siklienka PhD. Návrh bol doručený poslancom OZ a zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a stránke obce. K návrhu bola doručená pripomienka od sl. Cigáňovej a to : Doplnenie písm. d) do 6 oslobodenie od dane a zníženie dane do ods. 1, ktoré bude znieť : d) pozemky a stavby užívané školami a školskými zariadeniami Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky zostávajú nezmenené. Starosta dal o prednesenej pripomienke sl. Cigáňovej hlasovať. ZA : 9 PROTI : 0 ZDRŽAL SA : 0 Starosta obce konštatoval, že pripomienka bola prijatá a bude zapracovaná do textu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky. Požiadal o prednesenie návrhu na uznesenie. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa

18 a) PREROKOVALO: Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky a pripomienku sl. Evy Cigáňovej b) SCHVAĽUJE: Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky aj s pripomienkou. Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 302/2016/20 bolo prijaté. bod č. 9.) Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytnutia dotácie z prostriedkov obce Topoľčianky JUDr. Ružena Gräffová Dôvodová správa k Dodatku č. 1 k k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Topoľčianky Vzhľadom k tomu, že od je v platnosti novela Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, taktiež na základe školenia dňa v Regionálnom vzdelávacom centre samosprávy v Nitre, ktoré prednášala lektorka Ing. Oxana Hospodárová bolo potrebné doplniť a pozmeniť VZN č. 4/2013. Z vyššie uvedenej novely zákonov vyplýva, že ako nová povinná príloha k žiadosti o dotáciu je aj výpis z registra trestov (právnickej osoby), že žiadateľ nemá -právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie -nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie Ďalej Dodatok č. 1 umožňuje obci nasledovné: Ak poskytnutá dotácia nebude zúčtovaná, obec v nasledujúcich dvoch rokoch danej právnickej alebo fyzickej osobe podnikateľovi neposkytnete dotáciu.

19 Každú schválenú dotáciu je možné poskytnúť iba na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a žiadateľom. Dodatok č. 1 rieši čo má táto zmluva obsahovať. K dodatku mám nasledovnú pripomienku: Pripomienka k Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Topoľčianky 1. V texte Článok 5 bod 2. -pozmeniť posledné dve odrážky, potom tento bod bude znieť Žiadosť o dotáciu obsahuje: účel v zmysle článku 3, ktorého sa žiadosť o dotáciu dotýka presné označenie žiadateľa: - u fyzickej osoby podnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt - u právnickej osoby: názov organizácie a adresa, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výpis z obchodného registra, kontakt bankové spojenie žiadateľa názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie u podnikateľských subjektov ( fyzických aj právnických osôb ) písomne vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácii, nemá voči obci žiadne záväzky požadovanú výšku dotácie od obce výpis z registra trestov (právnickej osoby) nie starší ako tri mesiace, že - nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie - nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie - 2. Namiesto znenia Týmto dodatkom sa dopĺňa nový Článok č. 7 uviesť znenie Dopĺňa sa Článok č Doplniť, že Pôvodný článok č. 7 Záverečné ustanovenia sa prečísluje na Článok č. 8 Záverečné ustanovenia 1. Dodatok č. 1 bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach dňa Dodatkom č. 1 sa dopĺňa VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Topoľčianky 3. Dodatok č. 1 bol vyhlásený dňa a nadobúda účinnosť dňom Starosta dal o prednesenej pripomienke hlasovať.

20 Starosta obce konštatoval, že pripomienka bola prijatá a bude zapracovaná do textu dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 a požiadal o prednesenie návrhu na uznesenie. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2013 o podmienkach poskytnutia dotácie z prostriedkov obce Topoľčianky a pripomienku JUDr. Gräffovej b) SCHVAĽUJE: Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2013 o podmienkach poskytnutia dotácie z prostriedkov obce Topoľčianky aj so zapracovanou pripomienkou. Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 303/2016/20 bolo prijaté Bod č. 10.) Návrh dodatku k VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky a k Trhovému poriadku Ing. Vladimír Čulík Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky a k Trhovému poriadku príloha Obce Topoľčianky Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na základe 4 ods.3 písm. i, 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a v súlade s 22 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov schvaľuje tento dodatok: Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 a k Trhovému poriadku príloha č.1: V článku 6 VZN č. 4/2015 Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhovisku povolené sa dopĺňa v bode 1. o písm. j ktoré znie takto:

21 j/ - tepelne upravené mäso a mäsové výrobky, údené mäsá a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, V Trhovom poriadku príloha č.1 k VZN č.4/2015 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Topoľčianky č. 4/2015 v bode I. Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhovisku povolené sa dopĺňa v bode 1. o písm. j/ ktoré znie takto: j/ - tepelne upravené mäso a mäsové výrobky, údené mäsá a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2015 a jeho prílohy č.1 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky zostávajú nezmenené. Nakoľko od poslancov OZ nebola žiadna pripomienka k uvedenému návrhu požiadal starosta obce o prednesenie návrhu na uznesenie. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Návrh dodatku k VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky a k Trhovému poriadku. b) SCHVAĽUJE: Návrh dodatku k VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky a k Trhovému poriadku. Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie: Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 304/2016/20 bolo prijaté. Bod č. 11.) Žiadosti občanov a organizácií Predkladateľ: FRADEX stavby, s.r.o., Paláriková 3519/14, Zlaté Moravce,

22 Znenie návrhu: prenájom športového objektu na Športovej 1036/17, Topoľčianky, za účelom zrekonštruovania ubytovacích priestorov s ďalšou investíciou v danom objekte. - Starosta uskutočnila sa tvaromiestna obhliadka športového areálu a u poslancov prevláda názor, že interiér nieje v takom zlom stave ako sa predpokladalo. - Ing. Kazík je potrebné urýchlene riešiť zlý stav strechy nad jedálňou a telocvičnou. - JUDr. Gräffová - obec by nemala tento majetok prenajať ale sama ho spravovať. Investície ktoré chce p. Tonkovič investovať nám problém s týmto majetkom nevyrieši. - p. Minár pri počte izieb ktoré je možné momentálne poskytnúť na lacné ubytovanie pri cene nap. 5 /noc získame viac ako chce p. Tonkovič za 5 rokov investovať. - JUDr. Gräffová - v Nitre sa buduje Landrover a nieje tam dostatok ubytovacích kapacít, je tu možnosť ponúknuť naše zariadenia a mať ho plne obsadené a získané peniaze možeme investovať do jeho zveľadenia. - starosta je tu ešte žiadosť Janka Mesku, ktorú on nestiahol. Pán prednosta hovoril s pánom Orlíkom o možnosti odpredaja pozemkov pod cestou pri potoku a tiež pod telocvičnou, kde sa p. Orlík vyjadril, že je tu tato možnosť a za určitých podmienok je ochotný uvedené pozemky obci odpredať. Ja som hovoril s Jankom Meskom o tejto možnosti a on vyjadril názor, že ak obec bude vlastniť cestu je ochotný ísť s obcou do spoločného projektu, je to pre obec seriózny partner. Mne sa to javý ako najvhodnejšie riešenie. - p. Partl som zato aby obec v tomto projekte bola sama. Pán Mesko mal doteraz dosť času a možnosti na riešenie športového areálu. - Ing. Siklienka PhD. dnes nerozhodujeme o športovom areály ako to budeme riešiť, ale len o žiadosti p. Tonkoviča, som proti prenájmu. - p.minár nekrájajme tortu už popredu, prikláňam sa k názoru p. Siklienku. Dnes nevyriešime problém so športovým areálom, som za zamietnutie žiadosti Fradex o prenájom. - starosta je tu žiadosť Fradexu ale aj žiadosť Janka Mesku, ktorý ju doteraz nestiahol - JUDr. Gräffová - áno, máme tu stále dve žiadosti a preto sa nedá použiť v prípade prenájmu osobitný zreteľ - p. Partl sú to všetko len sľuby, som zato aby obec sama spravovala svoj majetok a je potrebné veci riešiť čo najskôr, nič už neodkladať a nenaťahovať čas. - p. Minár musíme sa dohodnúť ako chceme zariadenie prevádzkovať, ak nám náš zámer nevyjde, môžeme dať výzvu, čo chceme so zariadením urobiť a môžeme si dať a určiť podmienky. - starosta nevidím problém prijať človeka a uhradiť náklady na mzdu a odvody. - JUDr. Gräffová - sedem poslancov čo boli na tvaromiestnej obhliadke bolo za to aby športový areál prevádzkovala obec sama, preto som proti prenájmu. - starosta žiadam o predloženie návrhu na uznesenie kde sa žiadosť neschvaľuje. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa

23 a ) PREROKOVALO: Žiadosť : FRADEX stavby, s.r.o., Paláriková 3519/14, Zlaté Moravce, prenájom športového objektu na Športovej 1036/17, Topoľčianky, za účelom zrekonštruovania ubytovacích priestorov s ďalšou investíciou v danom objekte. b) NESCHVAĽUJE: Žiadosť- FRADEX stavby, s.r.o., Paláriková 3519/14, Zlaté Moravce, dlhodobý prenájom športového objektu na Športovej 1036/17, Topoľčianky, za účelom zrekonštruovania ubytovacích priestorov s ďalšou investíciou v danom objekte. - starosta dávam hlasovať kto je za prednesený návrh. Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 305/2016/20 bolo prijaté. k bodu č. 11. rokovania OZ dňa : Žiadosti občanov a organizácií Predkladateľ: ZsVS a.s., Náíbrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Znenie návrhu: Kanalizácia obce Topoľčianky a Topoľčianky ČOV a kanalizácia ČS1, ČS 2 a ČS4,: - majetkovoprávne usporiadanie, žiadosť o nové schválenie vecného bremena OZ obce Topoľčianky - Starosta uvedenú žiadosť sme už schvaľovali, ale z dôvodu zápisu vecného bremena do katastra je potrebné prijať ešte jedno uznesenie v ktorom budú schválené všetky náležitosti ktoré požaduje kataster. Starosta obce p. Juraj Mesko požiadal o predloženie návrhu na uznesenie. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Žiadosť ZsVS a.s., Náíbrežie za hydrocentrálou 4, Nitra b) SCHVAĽUJE: 1.) Majetkovoprávne vysporiadanie : Kanalizácia obce Topoľčianky a Topoľčianky ČOV a kanalizácia stavebné objekty ČS1, ČS2 a ČS4 2.) Zmluvu o zriadení vecného bremena č /14-Ne/2016 medzi Obcou Topoľčianky ako povinným z vecného bremena a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. ako

24 oprávneným z vecného bremena v súvislosti s výstavbou stavebných objektov ČS1 na pozemku parc. reg. C č. 777/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m 2, zapísaným v liste vlastníctva č vo výlučnom vlastníctve Obce Topoľčianky, ČS2 na pozemku parc. reg. C č. 989/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m 2, zapísaným v liste vlastníctva č vo výlučnom vlastníctve Obce Topoľčianky a ČS4 na pozemku parc. reg. C č. 838/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m 2, zapísaným v liste vlastníctva č vo výlučnom vlastníctve Obce Topoľčianky. Práva vecných bremien budú zriadené in personam v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., vlastníka stavieb čerpacích staníc, ako právo uskutočnenia a prevádzkovania : a) podzemnej čerpacej stanice ČS1 o výmere 4 m 2 na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 777/16, t.j. právo vybudovania stavby čerpacej stanice ČS1 a právo vykonávania činností potrebných na prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a údržbu tejto podzemnej stavby na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 777/16 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 777/16 vybudovanú podzemnú stavbu čerpacej stanice ČS1 a právo vykonávania činností - prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu čerpacej stanice ČS1; b) podzemnej čerpacej stanice ČS2 o výmere 4 m 2 na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 989/3, t.j. právo vybudovania stavby čerpacej stanice ČS2 a právo vykonávania činností potrebných na prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a údržbu tejto podzemnej stavby na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 989/3 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 989/3 vybudovanú podzemnú stavbu čerpacej stanice ČS2 a právo vykonávania činností - prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu čerpacej stanice ČS2; c) podzemnej čerpacej stanice ČS4 o výmere 3 m 2 na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 838/4, t.j. právo vybudovania stavby čerpacej stanice ČS4 a právo vykonávania činností potrebných na prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a údržbu tejto podzemnej stavby na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 838/4 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť na celom cit. pozemku parcele reg. C č. 838/4 vybudovanú podzemnú stavbu čerpacej stanice ČS4 a právo vykonávania činností - prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu čerpacej stanice ČS4. Vecné bremena budú zriadené na dobu určitú počas životnosti stavieb čerpacích staníc ČS1, ČS2 a ČS4. Vecné bremena budú zriadené bezodplatne vzhľadom k tomu, že predmetné vodné stavby sú vybudované a prevádzkované v zmysle 108, ods. 2), písm. k) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v spojení s 52, ods. 1), písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) vo verejnom záujme. - starosta dávam hlasovať kto je za prednesený návrh.

25 Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 306/2016/20 bolo prijaté. k bodu č. 11. rokovania OZ dňa : Žiadosti občanov a organizácií Predkladateľ: Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky, Cintorínska 31, Topoľčianky Znenie návrhu: Občianske združenie Asociácie subjektov cestovného ruchu Topoľčiankyžiada o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške na účel- všeobecne prospešné služby- tvorba, rozvoj, ochrana a obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti Starosta nesúhlasím, je tu nesúlad so VZN. Ing. Lukoťka je aj vo vedení o. z. Park Topoľčianky a tu dali žiadosť načas, to znamená že vedeli dokedy je potrebné žiadosť doručiť na obec. Obec Topoľčianky aj Mikroregión Tribečsko požiadali do VÚC o dotáciu na propagačné materiály, kde je možné získať Takúto možnosť malo aj o.z. Asociácia cestovného ruchu Ing. Siklienka PhD. aké propagačné materiály to majú byť?. V žiadosti nieje nič konkrétne. Ing. Hrdlovič- naša komisia sa podobne zaoberala každou žiadosťou ktorá bola na obec doručená v termíne podľa VZN, a odporučila ako poradný orgán OZ výšku na čerpanie z rozpočtu obce pre rok Keďže táto žiadosť je po termíne bolo by nekorektné voči ostatným jej vyhovieť. Mgr. Chrapková -nezoberieme si na triko schváliť žiadosť ktorá je v nesúlade so VZN. - starosta žiadam o predloženie návrhu na uznesenie kde sa žiadosť neschvaľuje. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 4/2013 pre Asociáciu subjektov cestovného ruchu Topoľčianky, Cintorínska 31, Topoľčianky b) NESCHVAĽUJE: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 4/2013 pre Asociáciu subjektov cestovného ruchu Topoľčianky, Cintorínska 31, Topoľčianky, vo výške na účel- všeobecne prospešné služby- tvorba, rozvoj, ochrana a obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, z dôvodu predloženia žiadosti po termíne ktorý je určený VZN.

26 - starosta dávam hlasovať kto je za prednesený návrh. Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 307/2016/20 bolo prijaté. k bodu č. 11. rokovania OZ dňa : Žiadosti občanov a organizácií Predkladateľ: Miloš Šedík, Kollárova 2953/22A, Zlaté Moravce Znenie návrhu: Źiadosť o odpredaj pozemkov pozemok registra C parc.č. 185/3, druh pozemku záhrada o výmere 52 m 2 zapísaný na LV č a pozemok registra C, parc. č. 35/5, druh pozemku zastavané pozemky a nádvoria o výmere 41 m 2 zapísaný na LV č Uvedené pozemky sa nachádzajú v susedstve pozemkov parc. č. 180 a 181/2, ktorých som vlastníkom. Nakoľko nehnuteľnosti nachádzajúce sa na mojich pozemkoch sú v zlom technickom stave, je potrebná rekonštrukcia. Pri realizácii rekonštrukčných prác mám v úmysle zrealizovať aj opravu a zväčšenie jestvujúcej lavičky cez miestny potok. - starosta navrhujem uvedenú žiadosť odročiť a preveriť komisiou, ktorá vypracuje dôvodovú správu pre OZ Ing. Kazík už pri tvaromiestnej obhliadke v minulosti v súvislosti s MŠ SNP, vyslovila komisia názor že je potrebné uvedený priestor v záujme obce riešiť. - starosta žiadam o predloženie návrhu na uznesenie kde sa žiadosť odkladá. Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Žiadosť Miloša Šedíka, Kollárova 2953/22A, Zlaté Moravce o odpredaji pozemkov b) ODKLADÁ: Žiadosť Miloša Šedíka, Kollárova 2953/22A, Zlaté Moravce o odpredaji pozemkov : pozemok registra C parc.č. 185/3, druh pozemku záhrada o výmere 52 m 2 zapísaný na LV č a pozemok registra C, parc. č.

27 35/5, druh pozemku zastavané pozemky a nádvoria o výmere 41 m 2 zapísaný na LV č. 1552, ktorých je vlastníkom obec Topoľčianky.. - starosta dávam hlasovať kto je za prednesený návrh. Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 308/2016/20 bolo prijaté. k bodu č. 11. rokovania OZ dňa : Žiadosti občanov a organizácií Predkladateľ: Ľubica Jonisová, Športová 46, Topoľčianky Znenie návrhu: Žiadosť- Ľubica Jonisová, Športová 46, Topoľčianky, žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Starosta - je tu prítomný p. Jonis, manžel žiadateľky, dávam mu slovo aby stručne vysvetlil dôvod žiadosti. p. Jonis pri premeraní nášho pozemku geometrom sme zistili, že už dlhodobo užívame obecný majetok ktorý je skoro po celej dĺžke nášho pozemku a má tvar trojuholníka kde najširšia časť na konci pozemku má šírku cca 80 cm. Prednosta OcÚ - tento pozemok je z pohľadu obce nepoužiteľný. Jedná sa o pozemok ktorý je zostatok z bývalého mlynského náhonu. Jeho väčšiu časť mal v majetku Národný žrebčín, ktorý ho odpredal. Ako väčší problém vidím užívanie pozemkov občanmi na ul. Športovej. Tí majú ohradené na šírku svojho pozemku bývalý mlynský náhon, kde majú postavené rôzne nepovolené drobné stavby. Navrhujem žiadosť odložiť a osloviť občanov, ktorí užívajú obecné pozemky a preveriť ich záujem o odkúpenie týchto pozemkov a v prípade záujmu spoločne si prerozdeliť náklady na vypracovanie potrebného GP. JUDr. Gräffová - v prípade ich záujmu si môžu prerozdeliť náklady na vypracovanie potrebného GP. Pán Jonis, akú máte predstavu o cene pozemku? p. Jonis akceptujeme každú cenu ktorú obec bude požadovať. JUDr. Gräffová - navrhujem odpredať pozemok ako priľahlý za cenu 3 /m 2 starosta navrhujem uvedenú žiadosť odročiť a preveriť komisiou, ktorá vypracuje dôvodovú správu pre poslancov OZ. - starosta žiadam o predloženie návrhu na uznesenie kde sa žiadosť odkladá.

28 Predseda návrhovej komisie : JUDr. Ružena Gräffová Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa a) PREROKOVALO: Žiadosť- Ľubica Jonisová, Športová 46, Topoľčianky b) ODKLADÁ: Žiadosť- Ľubica Jonisová, Športová 46, Topoľčianky s tým že žiadateľ predloží GP na odkúpenie časti pozemku, podľa súčasného stavu parc. reg.e č. 857/2- celková výmera 2582 m 2 -vodná plocha, zapísaná do LV č. 2308, vlastník obec Topoľčianky v podiele 1/1, podľa priloženej mapy sa jedná o vymedzenu časť priestoru pozemku, ktorá susedí s mojim pozemkom parc. reg C, č. 833/7, zapísaná na LV č / jedná sa o výmeru 45 m 2 / 3 /m 2 - starosta dávam hlasovať kto je za prednesený návrh. Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 309/2016/20 bolo prijaté. Bod č. 12.) Interpelácie poslancov Ing. Siklienka PhD. Mali by sme si rozdeliť nejaké úlohy ohľadom Tatranu, aby sme sa posunuli ďalej na nasledujúcom OZ. Starosta Ja som spolu s pánom prednostom už podnikol nejaké kroky, aby sme pozisťovali čo najviac informácií. Čo sa týka hygieny a požiarnikov to mám ja na starosti, pána Orlíka oslovím tiež osobne ohľadom vysporiadania prístupovej cesty. Prednosta určitú úlohu bude mať aj Komisia pre vysporiadanie pozemkov. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 3107/2016/20 Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 20. zasadnutí dňa : a) PREROKOVALO: Interpeláciu poslanca Ing. Radimíra Siklienku b) UKLADÁ:

29 - Komisii výstavby, územného plánovania bytov a verejnoprospešných služieb, vypracovať harmonogram nutných opráv budov v areály štadióna s predpokladanými finančnými nákladmi do Komisii na vysporiadanie pozemkov, pripraviť podklady pre možnosť odkúpenia prístupovej cesty do areálu štadióna - Komisii finančnej a pre správu obecného majetku - navrhnúť akým spôsobom má Obec Topoľčianky zriadiť subjekt, ktorý bude spravovať majetok obce a zabezpečovať podnikateľskú činnosť na tomto majetku areál štadióna. Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 310/2016/20 bolo prijaté. Ing. Hrdlovič Chcem len v mene predsedu ZO SZZ poďakovať starostovi obce aj pracovníkom OcÚ za spoluprácu počas roka, ktorá je veľmi dobrá. Starosta naše vzťahy so záhradkármi sú nadštandardné, vychádzame si navzájom v ústrety, organizujeme spolu nejednu akciu počas kalendárneho roka. Robíme to hlavne pre občanov. JUDr. Gräffová Chcem poďakovať obci Topoľčianky za poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Park Topoľčianky n. o. Ešte chcem povedať, že máme krásne nové vianočné osvetlenie v obci Bod č. 13.) Záver starosta Chcem poďakovať všetkým poslancom a poslankyniam za účasť na jednotlivých zasadnutiach, za prácu v OZ aj v komisiách a keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku, chcem všetkým prítomným občanom aj pracovníkom OcÚ zaželať príjemné a pokojné sviatky a teším sa na ďalšiu spoluprácu v roku Mgr. Anton Segíň zapisovateľ Juraj M e s k o starosta obce Overovatelia zápisnice: Mgr. Eva Chrapková

30 Ing. Radimír Siklienka PhD.