PRÍLOHA. SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PRÍLOHA. SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018"

Prepis

1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 415 final ANNEX 1 PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018 SK SK

2 OBSAH 1. Súhrnné údaje za súčasné programové obdobie (od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018)... 2 Graf 1: Počet žiadostí prijatých v rokoch 2014 až Graf 2: Počet žiadostí v rokoch 2014 až 2018 podľa odvetví (NACE Rev. 2)*... 3 Graf 3: Počet dotknutých pracovníkov v rokoch 2014 až 2018 podľa odvetví (NACE Rev. 2) 4 Graf 4: Počet dotknutých prijímateľov v rokoch 2014 až 2018 podľa členských štátov... 5 Graf 5: Počet prepustených pracovníkov, dotknutých pracovníkov a pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc*, v rokoch 2014 až Graf 6: Počet prepustených pracovníkov, dotknutých pracovníkov a pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc*, v rokoch 2014 až Graf 7: Sumy požadované z EGF v rokoch 2014 až 2018 podľa členských štátov (v EUR)... 8 Graf 8: Priemerné sumy požadované z EGF v rokoch 2014 až 2018 na jedného prijímateľa a členský štát (v EUR)... 9 Tabuľka 1: Záverečné správy predložené v rokoch 2014 až Súhrnné údaje od roku 2007 do roku Tabuľka 2: Žiadosti o príspevok z EGF predložené do 31. decembra 2018 podľa členských štátov a typu žiadosti (bez zamietnutých a stiahnutých žiadostí) Graf 9: Počet predložených žiadostí v rokoch 2007 až Graf 10: Počet dotknutých pracovníkov v rokoch 2007 až 2018 podľa členských štátov Graf 11: Sumy požadované z EGF v rokoch 2007 až 2018 podľa členských štátov (v EUR). 16 Graf 12: Priemerné sumy požadované z EGF v rokoch 2007 až 2018 na jedného prijímateľa a členský štát (v EUR) Tabuľka 3: Žiadosti o príspevok z EGF predložené do 31. decembra 2018 podľa odvetví Graf 13: Počet žiadostí v rokoch 2007 až 2018 podľa odvetví (NACE Rev. 2)* Graf 14: Počet dotknutých pracovníkov v rokoch 2007 až 2018 podľa odvetví (NACE Rev. 2)

3 1. Súhrnné údaje za súčasné programové obdobie (od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018) Každý rok je dostupných stále viac údajov na identifikáciu trendov v súvislosti so žiadosťami a na predloženie prehľadu o smerovaní činností fondu. Údaje v nasledujúcich grafoch a v tabuľke 1 sa týkajú 48 žiadostí 1 predložených členskými štátmi v rokoch 2014 až 2018 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii ( ) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006. Doteraz bola požadovaná celková suma EUR na opatrenia v prospech dotknutých prijímateľov 2. Graf 1: Počet žiadostí prijatých v rokoch 2014 až 2018 Od roku 2014 do roku 2018 bolo Komisii doručených 19 žiadostí súvisiacich s krízou a 29 žiadostí súvisiacich s obchodom. Celkový počet žiadostí doručených každý rok je nestály, pričom v priemere ide približne o 10 žiadostí za rok. Ako vyplýva z tabuľky 2 tejto prílohy, v súčasnom programovom období predložilo najvyšší počet žiadostí Grécko (8), za ním nasledovali Fínsko (7) a Belgicko (6). 1 2 Tento počet sa zvýši na 51, ak vezmeme do úvahy tri prípady stiahnutia žiadostí. Prípady, v ktorých boli žiadosti stiahnuté a zamietnuté, sa však v týchto štatistických údajoch nezohľadnili. Počet dotknutých prijímateľov odhadovaný členskými štátmi vo fáze podávania žiadostí. 2

4 Graf 2: Počet žiadostí v rokoch 2014 až 2018 podľa odvetví (NACE Rev. 2)* *Prípad EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie sa týka dvoch rozličných odvetví (19 a 20), preto sa započítal dvakrát. Celkový počet odvetví: 27 Od roku 2014 do roku 2018 bolo Komisii doručených 48 žiadostí, ktoré sa týkali celého radu odvetví (27). Najväčší počet podaných žiadostí sa týkal odvetvia maloobchodu (6), po ňom nasledovala výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov (5) a výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (4). Podrobnosti o predložených žiadostiach podľa odvetví sú uvedené v tabuľke 3 tejto prílohy. 3

5 Graf 3: Počet dotknutých pracovníkov v rokoch 2014 až 2018 podľa odvetví (NACE Rev. 2) *Prípad EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie sa týka dvoch rozličných odvetví (19 a 20). Počet dotknutých pracovníkov v týchto odvetviach sa stanovuje na pomernom základe a odráža zloženie skupiny prepustených pracovníkov. Celkový počet dotknutých pracovníkov v 27 odvetviach: V rokoch 2014 až 2018 boli Komisii doručené žiadosti o podporu z EGF predložené 12 členskými štátmi pre dotknutých pracovníkov v 27 rôznych odvetviach. Najväčší počet dotknutých pracovníkov bol v odvetví výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov (10 299), za ním nasledovali maloobchod (4 943) a pozemná doprava (4 645). 4

6 Graf 4: Počet dotknutých prijímateľov v rokoch 2014 až 2018 podľa členských štátov Počet žiadostí je uvedený v zátvorkách. Celkový počet dotknutých prijímateľov: Priemerný počet dotknutých prijímateľov: V rokoch 2014 až 2018 boli žiadosti predložené 12 členskými štátmi pre prijímateľov [pracovníkov a mladých ľudí, ktorí neboli zamestnaní, ani neboli v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)]. O podporu pre najväčší počet prijímateľov požiadalo Belgicko (9 925), za ním nasledovalo Francúzsko (9 620) a Grécko (7 432). Počet dotknutých prijímateľov zahŕňa pracovníkov a NEET. Dvanásť žiadostí, ktoré v období rokov predložilo päť členských štátov, bolo určených pre NEET. Členskými štátmi, ktoré požiadali o podporu pre NEET, boli: Grécko (4 žiadosti NEET), Belgicko (3 žiadosti 700 NEET), Írsko (3 žiadosti 446 NEET), Portugalsko (1 žiadosť 730 NEET) a Španielsko (1 žiadosť 125 NEET). Podrobnosti o týchto žiadostiach v jednotlivých rokoch a podľa členských štátov sú uvedené v tabuľke 2 tejto prílohy. 5

7 Graf 5: Počet prepustených pracovníkov, dotknutých pracovníkov a pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc*, v rokoch 2014 až 2018 * V 17 prípadoch neboli záverečné správy predložené do 31. decembra 2018, preto je počet pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc, k dispozícii len čiastočne za rok 2016 a nie je k dispozícii za roky 2017 a Celkový počet prepustených pracovníkov: Celkový počet dotknutých pracovníkov: Celkový počet pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc*: V rokoch 2014 až 2018 bolo predložených 48 žiadostí o príspevok z EGF pre celkový počet dotknutých pracovníkov (z toho mužov a žien), ktorí predstavujú 75 % z celkového počtu prepustených pracovníkov. 6

8 Graf 6: Počet prepustených pracovníkov, dotknutých pracovníkov a pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc*, v rokoch 2014 až 2018 *V členských štátoch označených hviezdičkou sa prípady EGF ešte vykonávajú, preto celkový počet pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc, nie je úplný. Celkový počet prepustených pracovníkov: Celkový počet dotknutých pracovníkov: Celkový počet pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc*: V rokoch 2014 až 2018 požiadalo o podporu pre najväčší počet dotknutých pracovníkov Francúzsko (9 620 pracovníkov, ktorí predstavujú 71 % prepustených pracovníkov), za ním nasledovalo Belgicko (9 225 predstavujúcich 87 % prepustených pracovníkov) a Fínsko (7 027 predstavujúcich 80 % prepustených pracovníkov). 7

9 Graf 7: Sumy požadované z EGF v rokoch 2014 až 2018 podľa členských štátov (v EUR) Počet žiadostí je uvedený v zátvorkách. Celková suma požadovaná z EGF: Priemerná suma požadovaná z EGF: EUR EUR V rokoch 2014 až 2018 požiadalo o podporu z EGF 12 členských štátov v celkovej výške EUR. O najvyššiu sumu požiadalo Grécko ( EUR na osem žiadostí), za ním nasledovalo Francúzsko ( EUR na päť žiadostí) a Fínsko ( EUR na sedem žiadostí). Podrobnosti o týchto žiadostiach v jednotlivých rokoch a podľa členských štátov sú uvedené v tabuľke 2 tejto prílohy. 8

10 Graf 8: Priemerné sumy požadované z EGF v rokoch 2014 až 2018 na jedného prijímateľa a členský štát (v EUR) Počet žiadostí je uvedený v zátvorkách. Priemerná suma požadovaná z EGF na jedného prijímateľa: EUR V priemere každý z 12 členských štátov, ktorý požiadal o podporu z EGF v rokoch 2014 až 2018, požadoval EUR na jedného dotknutého prijímateľa. Najvyššie priemerné sumy na jedného prijímateľa požadovali Grécko (5 429 EUR), ďalej Írsko (4 707 EUR) a Francúzsko (3 609 EUR). 9

11 Tabuľka 1: Záverečné správy predložené v rokoch 2014 až 2018 Referenčné číslo EGF EGF/2014/001 EGF/2014/002 EGF/2014/003 EGF/2014/004 EGF/2014/005 EGF/2014/006 EGF/2014/007 EGF/2014/008 EGF/2014/009 EGF/2014/010 EGF/2014/011 Prípad Nutriart Gelderland and Overijssel Aragon Comunidad Valenciana metal GAD PSA Andersen Ireland STX Rauma Sprider Stores Whirlpool Caterpillar Členský štát EL NL ES ES FR FR IE FI EL IT BE Odvetvie (stručný názov) Pekárenské výrobky Výstavba budov Činnosti reštaurácií a pohostinstiev Kovospracujúci priemysel Bitúnky Automobilový priemysel Šperky Stavba lodí Maloobchod Zariadenia pre domácnosť Dátum žiadosti Prepustení pracovníci Dotknutí pracovníci Dátum začatia uplatňovania opatrení /02/ Dátum skončenia uplatňovania opatrení Stroje a zariadenia Termín predloženia záverečnej správy Skutočný dátum predloženia záverečnej správy Bol prípad ukončený do ? ÁNO NIE ÁNO ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO VÝSLEDKY NA KONCI OBDOBIA VYKONÁVANIA EGF NA ZÁKLADE ZÁVEREČNÝCH SPRÁV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV Celkový počet prijímateľov pomoci (pracovníci + NEET) Pracovníci, ktorým bola poskytnutá pomoc % dotknutých pracovníkov 49 % 98 % 98 % 64 % 74 % 100 % 100 % 104 % 68 % 100 % 80 % Postavenie pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc vo forme príspevku z EGF, na trhu práce* Pracovníci opätovne začlenení na trh práce na konci obdobia vykonávania EGF % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 35 % 88 % 39 % 55 % 74 % 65 % 76 % 66 % 38 % 52 % 15 % z toho ako zamestnanci ako samostatne zárobkovo činné osoby Pracovníci v procese vzdelávania/odbornej prípravy % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 6 % 1 % 0 % 0 % 0 % 6 % Nezamestnaní alebo neaktívni pracovníci z rôznych dôvodov ** % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 65 % 12 % 61 % 22 % 16 % 29 % 15 % 34 % 62 % 48 % 79 % Postavenie pracovníkov neuvedené % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 0% 0% 0% 14% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 100 % 100 % 100 % 91 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dotknutí NEET 505 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 138 neuplatňuje sa 550 neuplatňuje sa neuplatňuje sa NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc 245 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 136 neuplatňuje sa 502 neuplatňuje sa neuplatňuje sa % dotknutých NEET 49 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 99 % neuplatňuje sa 91 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa Postavenie NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc vo forme príspevku z EGF, na trhu práce* NEET zamestnaní na konci obdobia vykonávania EGF 15 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 48 neuplatňuje sa 55 neuplatňuje sa neuplatňuje sa % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc 6 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 35 % neuplatňuje sa 11 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa z toho ako zamestnanci 11 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 47 neuplatňuje sa 52 neuplatňuje sa neuplatňuje sa ako samostatne zárobkovo činné osoby 4 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 1 neuplatňuje sa 3 neuplatňuje sa neuplatňuje sa NEET v procese vzdelávania/odbornej prípravy 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 13 neuplatňuje sa 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 10 % neuplatňuje sa 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa NEET nezamestnaní alebo neaktívni z rôznych dôvodov** 230 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 75 neuplatňuje sa 447 neuplatňuje sa neuplatňuje sa % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc 94 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 55 % neuplatňuje sa 89 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa Postavenie NEET neuvedené 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 0 neuplatňuje sa 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 0 % neuplatňuje sa 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 100 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 100 % neuplatňuje sa 100 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa * Postavenie prijímateľov na trhu práce uvedené v tejto tabuľke zásadne odráža situáciu na konci obdobia vykonávania. ** Neaktívni znamená, že ľudia nie sú viac k dispozícii na trhu práce z rôznych osobných dôvodov, napríklad pre odchod do dôchodku. 10

12 Referenčné číslo EGF EGF/2014/012 EGF/2014/013 EGF/2014/014 EGF/2014/015 EGF/2014/016 EGF/2014/017 EGF/2014/018 EGF/2015/001 EGF/2015/002 EGF/2015/003 EGF/2015/004 Prípad ArcelorMittal Odyssefs Fokas Aleo Solar Attica Publishing Services Lufthansa Technik Mory-Ducros Attica Broadcasting Broadcom Adam Opel Ford Genk Alitalia Členský štát BE EL DE EL IE FR EL FI DE BE IT Odvetvie (stručný názov) Výroba kovov Maloobchod Solárne moduly Nakladateľské činnosti Údržba lietadiel Cestná doprava Výroba a vysielanie programov Veľkoobchod Automobilový priemysel Automobilový priemysel Dátum žiadosti Prepustení pracovníci Dotknutí pracovníci Dátum začatia uplatňovania opatrení Dátum skončenia uplatňovania opatrení Termín predloženia záverečnej správy Skutočný dátum predloženia záverečnej správy Bol prípad ukončený do ? ÁNO ÁNO NIE NIE NIE NIE ÁNO ÁNO NIE NIE ÁNO VÝSLEDKY NA KONCI OBDOBIA VYKONÁVANIA EGF NA ZÁKLADE ZÁVEREČNÝCH SPRÁV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV Celkový počet prijímateľov pomoci (pracovníci + NEET) Pracovníci, ktorým bola poskytnutá pomoc % dotknutých pracovníkov 86 % 63 % 86 % 29 % 101 % 100 % 38 % 75 % 97 % 100 % 100 % Postavenie pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc vo forme príspevku z EGF, na trhu práce* Pracovníci opätovne začlenení na trh práce na konci obdobia vykonávania EGF % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 23 % 29 % 81 % 34 % 73 % 60 % 39 % 84 % 30 % 77 % 66 % z toho ako zamestnanci ako samostatne zárobkovo činné osoby Pracovníci v procese vzdelávania/odbornej prípravy % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 2 % 3 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 8 % 1 % 1 % 1 % Nezamestnaní alebo neaktívni pracovníci z rôznych dôvodov ** % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 75 % 68 % 17 % 63 % 11 % 28 % 60 % 8 % 69 % 22 % 34 % Postavenie pracovníkov neuvedené % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 0 % 1 % 0 % 0 % 15 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dotknutí NEET neuplatňuje sa 500 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 200 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 369 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 171 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa % dotknutých NEET neuplatňuje sa 74 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 86 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa Postavenie NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc vo forme príspevku z EGF, na trhu práce* NEET zamestnaní na konci obdobia vykonávania EGF neuplatňuje sa 6 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 71 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 2 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 42 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa z toho ako zamestnanci neuplatňuje sa 5 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 70 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa ako samostatne zárobkovo činné osoby neuplatňuje sa 1 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 1 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa NEET v procese vzdelávania/odbornej prípravy neuplatňuje sa 5 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 6 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 1 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 4 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa NEET nezamestnaní alebo neaktívni z neuplatňuje sa 358 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 94 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa rôznych dôvodov** % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 97 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 55 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa Postavenie NEET neuvedené neuplatňuje sa 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa Letecká doprava neuplatňuje sa 100 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 100 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa * Postavenie prijímateľov na trhu práce uvedené v tejto tabuľke zásadne odráža situáciu na konci obdobia vykonávania. ** Neaktívni znamená, že ľudia nie sú viac k dispozícii na trhu práce z rôznych osobných dôvodov, napríklad pre odchod do dôchodku. 11

13 Referenčné číslo EGF EGF/2015/005 EGF/2015/006 EGF/2015/007 EGF/2015/009 EGF/2015/010 EGF/2015/011 EGF/2015/012 EGF/2016/001 EGF/2016/002 SPOLU Prípad Computer programming PWA International Hainaut-Namur Glass Volvo Trucks MoryGlobal Supermarket Larissa Hainaut Machinery Microsoft Ericsson 31 záverečných správ Členský štát FI IE BE SE FR EL BE FI SE 10 ČŠ Výroba Počítačové Odvetvie (stručný názov) programovanie Údržba lietadiel Výroba skla Automobilový Výroba strojov Cestná doprava Maloobchod Programovanie elektronických priemysel a zariadení výrobkov Dátum žiadosti Prepustení pracovníci Dotknutí pracovníci Dátum začatia uplatňovania opatrení Dátum skončenia uplatňovania opatrení Termín predloženia záverečnej správy Skutočný dátum predloženia záverečnej správy Bol prípad ukončený do ? ÁNO NIE ÁNO NIE NIE NIE ÁNO NIE NIE VÝSLEDKY NA KONCI OBDOBIA VYKONÁVANIA EGF NA ZÁKLADE ZÁVEREČNÝCH SPRÁV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV Celkový počet prijímateľov pomoci (pracovníci + NEET) Pracovníci, ktorým bola poskytnutá pomoc % dotknutých pracovníkov 113 % 80 % 79 % 90 % 100 % 89 % 73 % 113 % 24 % 89 % Postavenie pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc vo forme príspevku z EGF, na trhu práce* Pracovníci opätovne začlenení na trh práce na konci obdobia vykonávania EGF % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 77 % 79 % 44 % 84 % 65 % 48 % 41 % 80 % 69 % 61 % z toho ako zamestnanci ako samostatne zárobkovo činné osoby Pracovníci v procese vzdelávania/odbornej prípravy % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 4 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0 % 0 % 6 % 13 % 2 % Nezamestnaní alebo neaktívni pracovníci z rôznych dôvodov ** % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 19 % 19 % 58 % 8 % 21 % 52 % 45 % 14 % 17 % 34 % Postavenie pracovníkov neuvedené % pracovníkov, ktorým bola poskytnutá pomoc 0 % 2 % 2 % 0 % 14 % 0 % 14 % 0 % 0 % 3 % 100% 100% 106% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dotknutí NEET neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa % dotknutých NEET neuplatňuje sa 90 % 49 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 89 % 39 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 74 % Postavenie NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc vo forme príspevku z EGF, na trhu práce* NEET zamestnaní na konci obdobia vykonávania EGF neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 351 % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 30 % 27 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 21 % 13 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 16 % z toho ako zamestnanci neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa 330 ako samostatne zárobkovo činné osoby neuplatňuje sa 0 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 11 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 21 NEET v procese vzdelávania/odbornej neuplatňuje sa 0 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 0 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 24 prípravy % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 0 % 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 0 % 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 1 % NEET nezamestnaní alebo neaktívni z neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa rôznych dôvodov** % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 57 % 73 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 67 % 87 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 79 % Postavenie NEET neuvedené neuplatňuje sa 13 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 58 0 neuplatňuje sa neuplatňuje sa 71 % NEET, ktorým bola poskytnutá pomoc neuplatňuje sa 13 % 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 12 % 0 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 3 % neuplatňuje sa 100 % 100 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 100 % 100 % neuplatňuje sa neuplatňuje sa 100 % * Postavenie prijímateľov na trhu práce uvedené v tejto tabuľke zásadne odráža situáciu na konci obdobia vykonávania. ** Neaktívni znamená, že ľudia nie sú viac k dispozícii na trhu práce z rôznych osobných dôvodov, napríklad pre odchod do dôchodku. 12

14 2. Súhrnné údaje od roku 2007 do roku 2018 Členský štát Tabuľka 2: Žiadosti o príspevok z EGF predložené do 31. decembra 2018 podľa členských štátov a typu žiadosti (bez zamietnutých a stiahnutých žiadostí) Typ žiadosti Počet žiadostí Dotknutí prijímatelia (pracovníci a NEET) Príspevok z EGF (v EUR) AT BE CZ DE DK EE EL ES FI FR IE IT LT MT NL PL PT RO SE SI kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza obchod kríza Spolu obchod

15 Graf 9: Počet predložených žiadostí v rokoch 2007 až 2018 V rokoch 2007 až 2018 bolo Komisii doručených 81 žiadostí súvisiacich s krízou a 79 žiadostí súvisiacich s obchodom. Celkový počet žiadostí doručených každý rok je nestály, pričom v priemere ide približne o 13 žiadostí za rok. 14

16 Graf 10: Počet dotknutých pracovníkov v rokoch 2007 až 2018 podľa členských štátov Počet žiadostí je uvedený v zátvorkách. Celkový počet dotknutých pracovníkov: Priemerný počet dotknutých pracovníkov: V rokoch 2007 až 2018 predložilo 20 členských štátov 160 žiadostí (okrem stiahnutých alebo zamietnutých), ktoré boli určené pracovníkom. O podporu pre najväčší počet pracovníkov požiadalo Francúzsko ( v 9 prípadoch), za ním nasledovalo Belgicko ( v 13 prípadoch) a Nemecko ( v 10 prípadoch). 15

17 Graf 11: Sumy požadované z EGF v rokoch 2007 až 2018 podľa členských štátov (v EUR) Počet žiadostí je uvedený v zátvorkách. Celková suma požadovaná z EGF: Priemerná suma požadovaná z EGF: EUR EUR V rokoch 2007 až 2018 požiadalo o podporu z EGF 20 členských štátov v celkovej výške EUR. O najvyššiu sumu spolufinancovania z EGF požiadalo Francúzsko ( na 9 žiadostí), za ním nasledovalo Írsko ( EUR na 10 žiadostí) a Taliansko ( EUR na 14 žiadostí). 16

18 Graf 12: Priemerné sumy požadované z EGF v rokoch 2007 až 2018 na jedného prijímateľa a členský štát (v EUR) Počet žiadostí je uvedený v zátvorkách. Priemerná suma požadovaná z EGF na jedného prijímateľa: EUR V priemere každý z 20 členských štátov, ktorý požiadal o podporu z EGF v rokoch 2007 až 2018, požadoval EUR na jedného dotknutého prijímateľa. Najvyššiu priemernú sumu na jedného prijímateľa požadovalo Rakúsko ( EUR v 6 prípadoch pre prijímateľov), za ním nasledovalo Dánsko ( EUR v 10 prípadoch pre prijímateľov) a Írsko (6 042 EUR v 10 prípadoch pre prijímateľov). 17

19 Tabuľka 3: Žiadosti o príspevok z EGF predložené do 31. decembra 2018 podľa odvetví Odvetvie Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov NACE div. 2 EGF Ref. Prípad ČŠ Počet prípadov 29 EGF/2007/001 Peugeot FR 23 EGF/2007/010 Lisboa-Alentejo PT EGF/2008/002 DELPHI ES EGF/2008/004 Castilla Leon ES EGF/2009/007 Volvo SE EGF/2009/009 Steiermark AT EGF/2009/013 Karmann DE EGF/2009/019 Renault FR EGF/2010/002 Cataluña automoción ES EGF/2010/004 Wielkopolskie PL EGF/2010/015 Peugeot FR EGF/2010/031 General Motors Belgium BE EGF/2011/003 Arnsberg and Düsseldorf Automotive DE EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive PT EGF/2012/005 Saab SE EGF/2012/008 De Tomaso IT EGF/2013/006 Fiat Auto Poland PL EGF/2013/012 Ford Genk BE EGF/2014/006 PSA FR EGF/2015/002 Adam Opel DE EGF/2015/003 Ford Genk BE Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov EGF/2015/009 Volvo Trucks SE EGF/2016/004 Comunidad Valenciana Automotive ES 26 EGF/2007/003 BenQ DE 17 EGF/2007/004 Perlos FI EGF/2009/002 Nokia DE EGF/2009/008 Dell IE EGF/2009/023 Qimonda PT EGF/2010/008 AT&S AT EGF/2010/011 NXP Semiconductors NL EGF/2011/013 Flextronics DK EGF/2011/014 Nokia RO EGF/2011/025 Lombardia IT EGF/2012/006 Nokia Salo FI EGF/2012/007 VDC Technologies IT EGF/2013/001 Nokia FI EGF/2014/014 Aleo Solar DE EGF/2016/002 Ericsson SE 18

20 Odvetvie NACE div. 2 EGF Ref. Prípad ČŠ Počet prípadov EGF/2016/008 Nokia Network Systems FI EGF/2017/007 Ericsson SE Výroba strojov a zariadení i. n. 28 EGF/2009/015 Danfoss Group DK 15 EGF/2009/031 Linak DK EGF/2010/001 Nordjylland DK EGF/2010/006 H.Cegielski-Poznań PL EGF/2010/013 Podkarpackie PL EGF/2010/017 Midtjylland Machinery DK EGF/2010/018 Heidelberger Druckmaschinen DE EGF/2010/022 LM Glasfiber DK EGF/2012/002 Manroland DE EGF/2012/003 Vestas DK EGF/2012/011 Vestas DK EGF/2013/003 First Solar DE EGF/2014/011 Caterpillar BE EGF/2015/012 Hainaut Machinery BE EGF/2017/010 Caterpillar BE Výroba textilu 13 EGF/2007/005 Sardegna IT 11 EGF/2007/006 Piemonte IT EGF/2007/007 Lombardia IT EGF/2008/001 Toscana IT EGF/2008/003 Alytaus tekstilė LT EGF/2008/005 Catalonia ES EGF/2009/001 Norte-Centro PT EGF/2009/004 Oost-West Vlaanderen BE EGF/2009/005 Limburg BE EGF/2010/009 Comunidad Valenciana textiles ES EGF/2013/008 Comunidad Valenciana textiles ES Tlač a reprodukcia záznamových médií 18 EGF/2009/026 Noord Holland and Utrecht NL EGF/2009/027 Noord Brabant and Zuid Holland NL EGF/2009/028 Limburg NL EGF/2009/029 Gelderland and Overijssel NL EGF/2009/030 Drenthe NL 9 EGF/2010/027 N Brabant NL EGF/2010/028 Overijssel NL Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov EGF/2010/029 Zuid Holland and Utrecht NL EGF/2010/030 Noord Holland and Flevoland NL 47 EGF/2010/010 Unilever CZ 9 EGF/2010/016 Aragón retail ES 19

21 Odvetvie NACE div. 2 EGF Ref. Prípad ČŠ Počet prípadov EGF/2011/004 ALDI Hellas EL EGF/2014/009 Sprider Stores EL EGF/2014/013 Odyssefs Fokas EL EGF/2015/011 Supermarket Larissa EL EGF/2016/005 Drenthe Overijssel Retail NL EGF/2017/003 Attica Retail EL EGF/2017/005 Retail FI Výstavba budov 41 EGF/2009/011 Heijmans NL 8 EGF/2009/017 Construction LT EGF/2010/019 Construction 41 IE EGF/2011/002 Trentino Alto Adige IT EGF/2011/006 Comunidad Valenciana Construction ES EGF/2011/009 Gelderland Construction 41 NL EGF/2011/017 Aragon ES EGF/2014/002 Gelderland and Overijssel NL Výroba a spracovanie kovov 24 EGF/2010/007 Steiermark- Niederösterreich AT EGF/2011/021 Zalco NL 6 EGF/2012/010 Mechel RO EGF/2013/002 Carsid BE EGF/2013/007 Hainaut Steel BE EGF/2014/012 ArcelorMittal BE Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov (napr. krištáľového skla, keramiky, kameňa/mramoru) 23 EGF/2009/012 Waterford Crystal IE 6 EGF/2009/014 Comunidad Valenciana ceramics ES EGF/2010/005 Comunidad Valenciana Natural Stone ES EGF/2013/004 Comunidad Valenciana materiales de ES construcción EGF/2013/011 Saint-Gobain Sekurit BE EGF/2015/007 Hainaut-Namur Glass BE Výroba odevov 14 EGF/2007/008 Textiles MT 6 EGF/2009/018 Wearing apparel LT EGF/2010/003 Galicia textiles ES EGF/2010/014 Mura SI Výroba ostatných dopravných prostriedkov EGF/2017/006 Galicia Wearing Apparel ES EGF/2018/002 Norte Centro Lisboa Wearing Apparel PT 30 EGF/2010/025 Odense Steel Shipyard DK EGF/2011/008 Odense Steel Shipyard 2 DK EGF/2011/026 Emilia Romagna IT EGF/2014/008 STX Rauma FI 4 20

22 Odvetvie Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby NACE div. 2 EGF Ref. Prípad ČŠ Počet prípadov 62 EGF/2011/016 Agile IT 4 EGF/2015/005 Computer programming FI EGF/2016/001 Microsoft FI EGF/2017/002 Microsoft FI Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 33 EGF/2009/021 SR Technics IE 3 EGF/2014/016 Lufthansa Technik IE EGF/2015/006 PWA International IE Cestná doprava 49 EGF/2011/001 Nieder- and AT Oberösterreich EGF/2014/017 Mory-Ducros FR 3 EGF/2015/010 MoryGlobal FR Výroba elektrických zariadení 27 EGF/2009/010 AB Snaige LT 3 Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení EGF/2011/023 Antonio Merloni IT EGF/2014/010 Whirlpool IT 25 EGF/2011/018 País Vasco metal ES 3 EGF/2011/019 Galicia metal ES EGF/2014/004 Comunidad Valenciana metal ES Nakladateľské činnosti 58 EGF/2009/024 Noord Holland and Zuid 3 NL Holland EGF/2014/015 Attica Publishing Services EL EGF/2018/003 Attica Publishing Activities EL Letecká doprava 51 EGF/2013/014 Air France FR 3 EGF/2015/004 Alitalia IT EGF/2017/009 Air France FR Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 46 EGF/2010/012 Noord Holland ICT EGF/2015/001 Broadcom NL FI 2 Výroba potravín 10 EGF/2014/001 Nutriart EL 2 EGF/2014/005 GAD FR Výroba kože a kožených výrobkov 15 EGF/2010/026 Rohde PT 2 Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu EGF/2011/020 Comunidad Valenciana ES calzado 16 EGF/2009/020 Castilla La Mancha ES 2 EGF/2013/010 Castilla y León ES Výroba chemikálií a chemických produktov Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti 20* EGF/2013/009 Zachem PL 2 EGF/2016/003 Petroleum and chemicals EE 82 EGF/2012/001 TalkTalk IE 2 21

23 Odvetvie Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov NACE div. 2 EGF Ref. Prípad ČŠ EGF/2017/004 Almaviva 19* EGF/2016/003 Petroleum and chemicals IT EE Počet prípadov 1 Sociálna práca bez ubytovania 88 EGF/2011/011 Soziale Dienstleistungen Výroba tabakových výrobkov 12 EGF/2011/010 Austria Tabak Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 56 EGF/2014/003 Aragon Výroba a vysielanie programov 60 EGF/2014/018 Attica Broadcasting AT AT ES EL Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy 71 EGF/2010/021 Construction 71 IE 1 Výroba nábytku 31 EGF/2009/016 Furniture LT 1 Iná výroba (šperky) 32 EGF/2014/007 Andersen Ireland IE 1 Špecializované stavebné práce 43 EGF/2010/020 Construction 1 IE Ťažba uhlia a lignitu 5 EGF/2017/001 Castilla y León Mining ES 1 Výroba výrobkov z gumy a plastu 22 EGF/2017/008 Goodyear 1 DE Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 64 EGF/2018/001 Financial Service Activities NL 1 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 21 EGF/2011/015 AstraZeneca 1 SE Celkový počet žiadostí: 161* *Celkový počet žiadostí od roku 2007 do roku 2018 je 160, ale prípad EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie patrí do dvoch rozličných odvetví (19 a 20), a preto je v tabuľke uvedený dvakrát. 22

24 Graf 13: Počet žiadostí v rokoch 2007 až 2018 podľa odvetví (NACE Rev. 2)* *Prípad EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie sa týka dvoch rozličných odvetví (19 a 20). Celkový počet odvetví: 37 Od roku 2007 do roku 2018 bolo Komisii doručených 160 žiadostí o podporu z EGF, ktoré sa týkali celého radu odvetví (37). Najväčší počet doručených žiadostí sa týkal odvetvia výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov (23), za ním nasledovali odvetvia výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov (17) a výroby strojov a zariadení (15). 23

25 Graf 14: Počet dotknutých pracovníkov v rokoch 2007 až 2018 podľa odvetví (NACE Rev. 2) *Prípad EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie sa týka dvoch rozličných odvetví (19 a 20). Počet dotknutých pracovníkov v týchto odvetviach sa stanovuje na pomernom základe a odráža zloženie skupiny prepustených pracovníkov. Celkový počet dotknutých pracovníkov v 37 odvetviach:

26 Od roku 2007 do roku 2018 boli Komisii doručené žiadosti o podporu z EGF predložené 20 členskými štátmi pre prepustených pracovníkov v 37 rôznych odvetviach. Najväčší počet pracovníkov, ktorým bola určená pomoc, bol v odvetví výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov (33 202), za ním nasledovali výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (21 263) a výroba strojov a zariadení (11 657). 25