Rada Európskej únie V Bruseli 22. januára 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rada Európskej únie V Bruseli 22. januára 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie"

Prepis

1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. januára 2016 (OR. en) 5468/16 FIN 49 SOC 34 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 20. januára 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2016) 1 final Predmet: Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie Návrh na ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2016) 1 final. Príloha: COM(2016) 1 final 5468/16 zc DG G 2A SK

2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 1 final Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) SK SK

3 DÔVODOVÁ SPRÁVA KONTEXT NÁVRHU 1. Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii ( ) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/ (ďalej len nariadenie o EGF ). 2. Belgicko podalo 19. augusta 2015 žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania 2 v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 23 NACE Rev. 2 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) v belgických regiónoch Hainaut (BE32) a Namur (BE35) úrovne 2 NUTS. 3. Po posúdení tejto žiadosti Komisia dospela v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia o EGF k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF sú splnené. ZHRNUTIE ŽIADOSTI Žiadosť o príspevok z EGF Členský štát Belgicko Dotknutý(-é) región(-y) (úroveň 2 NUTS 3 ) Hainaut (BE32) Namur (BE35) Dátum podania žiadosti 19. august 2015 EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass Termín na potvrdenie prijatia žiadosti 2. september 2015 Termín na vyžiadanie dodatočných informácií 2. september 2015 Termín na poskytnutie dodatočných informácií 28. október 2015 Termín na dokončenie posúdenia 20. január 2016 Kritérium zásahu Počet dotknutých podnikov 2 Odvetvie(-a) ekonomickej činnosti (divízia NACE Rev. 2) 4 článok 4 ods. 2 nariadenia o EGF divízia 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) Referenčné obdobie (deväť mesiacov): od 31. augusta 2014 do 31. mája 2015 Počet prepustených pracovníkov počas Ú. v. EÚ L 347, , s V zmysle článku 3 nariadenia o EGF. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, , s. 34). Ú. v. EÚ L 393, , s. 1. SK 2 SK

4 referenčného obdobia Celkový počet oprávnených prijímateľov 412 Celkový počet dotknutých prijímateľov 412 Počet dotknutých mladých ľudí, ktorí nie sú 100 zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) Rozpočet na personalizované služby (v EUR) Rozpočet na využívanie EGF 5 (v EUR) Celkový rozpočet (v EUR) Príspevok z EGF (60 %) (v EUR) POSÚDENIE ŽIADOSTI Postup 4. Belgicko podalo žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass 19. augusta 2015, t. j. do 12 týždňov odo dňa, keď boli splnené kritériá zásahu stanovené v článku 4 nariadenia o EGF. Komisia potvrdila prijatie žiadosti v rámci lehoty dvoch týždňov od jej predloženia a v ten istý dátum požiadala Belgicko o dodatočné informácie. Tieto dodatočné informácie boli poskytnuté do ôsmich týždňov od požiadania, potom, čo bola lehota na základe riadne odôvodnenej žiadosti Belgicka predĺžená o dva týždne. Lehota 12 týždňov od prijatia úplnej žiadosti, v ktorej by Komisia mala dokončiť svoje posúdenie súladu žiadosti s podmienkami na poskytnutie finančného príspevku, uplynie 20. januára Oprávnenosť žiadosti Príslušné podniky a prijímatelia 5. Žiadosť sa týka 412 pracovníkov prepustených v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 23 NACE Rev. 2 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov). K prepúšťaniu v podnikoch došlo v regiónoch Hainaut (BE32) a Namur (BE35) úrovne 2 NUTS. Podniky a počet prepustených pracovníkov počas referenčného obdobia AGS Glass 144 Saint-Gobain Glass 268 Celkový počet podnikov: 2 Celkový počet prepustených pracovníkov: 412 Celkový počet samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili svoju činnosť: Celkový počet oprávnených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb: V súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. SK 3 SK

5 Kritériá zásahu 6. Belgicko predložilo žiadosť podľa kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF odchylne od kritérií článku 4 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré fungujú v rovnakom odvetví ekonomickej činnosti vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Rev. 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne 2 NUTS v členskom štáte. Spolu došlo v regiónoch Hainaut (BE32) a Namur (BE35) úrovne 2 NUTS k prepusteniu 412 pracovníkov. 7. Referenčné obdobie pre žiadosť v dĺžke deviatich mesiacov trvalo od 31. augusta 2014 do 31. mája Stanovenie počtu prepustených pracovníkov a prípadov ukončenia činnosti 8. Počet prepustených pracovníkov počas referenčného obdobia sa vypočítal takto: 412 od dátumu individuálnej výpovede zo strany zamestnávateľa, na základe ktorej je pracovník prepustený alebo je ukončená jeho pracovná zmluva. Oprávnení prijímatelia 9. Celkový počet oprávnených prijímateľov je 412. Súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie 10. V snahe stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie Belgicko tvrdí, že v posledných rokoch sa obchod so sklenými výrobkami v Únii vážne narušil. Zatiaľ čo dopyt v Európe v rokoch stagnoval, dovoz sa výrazne zvýšil, v dôsledku čoho zahraniční výrobcovia získavajú čoraz vyšší podiel na európskom trhu 6. To sa dá vysvetliť tým, že nadmerná výrobná kapacita v Ázii (predovšetkým Číne) viedla k tlaku na znižovanie cien, s ktorým sa európski výrobcovia len ťažko vyrovnávajú z dôvodu vyšších výrobných nákladov a prísnejších environmentálnych noriem, najmä pokiaľ ide o emisné kvóty CO 2 7. Zatiaľ čo dopyt v rozvojových krajinách vzrástol, Európe sa nepodarilo zvýšiť svoj podiel na vývozných trhoch. Pokiaľ ide o odvetvie výroby tabuľového skla, ktorého sa táto žiadosť týka, výroba v Európe klesla v rokoch o 20 % 8. V rokoch klesla zamestnanosť v celom sklárskom priemysle v Európe o 32 % (zasiahnuté bolo najmä Nemecko, Poľsko, Francúzsko a Belgicko) 9. V roku 2009, po prvýkrát od polovice 60. rokov 20. storočia, klesla výroba skla v Belgicku pod 1 milión ton a v každom z rokov 2011 a 2012 ďalej klesla o 5 % 10. Zostávajúci európski výrobcovia vo veľkej miere presúvajú výrobu do Ázie, čo spôsobilo, že zamestnanosť v tomto odvetví v Európe klesla od roku 2010 o 12 % a od roku 2000 o 27 % Overview of the Glass Sector, Cambridge Econometrics, 22. október Rapport Annuel 2013, Fédération de l'industrie du Verre. Une Politique Industrielle pour le secteur du verre, Comité Economique et Social Européen, 8. júl SYNDEX, 23. október Rapport Annuel 2013, Fédération de l'industrie du Verre. SK 4 SK

6 11. K dnešnému dňu sa odvetvia výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov týkalo päť žiadostí o príspevok z fondu EGF, pričom dve z nich (vrátane tejto) súviseli s globalizáciou týkajúcou sa obchodu a tri s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou. Udalosti, ktoré viedli k prepúšťaniu a ukončeniu činnosti 12. Udalosť, ktorá viedla k prepúšťaniu, je zatvorenie dvoch výrobných závodov vo Valónsku vo vlastníctve dvoch podnikov AGC Europe SA a Saint-Gobain Glass Benelux. Tieto dva výrobné závody sa nachádzali v regiónoch Hainaut a Namur. V rokoch spoločnosť AGC Europe SA investovala viac ako 48 miliónov EUR do svojho závodu v Roux (Hainaut), ale vzhľadom na veľmi silnú konkurenciu zo strany ázijských výrobcov (najmä v Číne a Japonsku) a pokračovanie nepriaznivej hospodárskej situácie v Európe bol podnik prinútený v roku 2014 ukončiť výrobu. Spoločnosť Saint-Gobain Glass Benelux čelila v roku 2013 podobným problémom s výrobou skla, keď nadmerná výrobná kapacita na Ďalekom východe viedla k neudržateľnému cenovému tlaku zo strany ázijských výrobcov. V roku 2014 spoločnosť Saint-Gobain Glass Benelux ukončila výrobu vo svojom závode v Auvelais (región Namur). Očakávané účinky prepúšťania na miestne, regionálne a národné hospodárstvo a zamestnanosť 13. Valónsko má silnú historickú tradíciu v oblasti sklárstva s množstvom veľkých podnikov. Niektoré z týchto podnikov však v posledných rokoch čelia ťažkostiam, najmä od začiatku finančnej a hospodárskej krízy v roku V rokoch sa počet pracovných miest v sklárskom priemysle v regiónoch Namur a Hainaut znížil z na ( 19 %) 11. Túto situáciu ešte viac sťažuje skutočnosť, že celý spracovateľský priemysel znižuje výrobu vo Valónsku, čo spôsobilo stratu pracovných miest v roku 2013 a stratu pracovných miest v roku Ťažkej situácii na trhu práce čelí predovšetkým Hainaut, kde je miera zamestnanosti 52,7 % (o 9,2 percentuálneho bodu nižšia ako celoštátny priemer) a miera nezamestnanosti 14,5 % (o 5,9 percentuálneho bodu vyššia ako celoštátny priemer) 12. Údaje o nezamestnanosti a zamestnanosti v regióne Namur sú v porovnaní s celoštátnym priemerom takisto nepriaznivé. Trhy práce uvedených dvoch regiónov sa okrem toho vyznačujú vysokým podielom nedostatočne kvalifikovanej pracovnej sily (takmer polovici uchádzačov o zamestnanie v regióne Namur a o niečo viac ako polovici uchádzačov o zamestnanie v regióne Hainaut chýba vyššie sekundárne vzdelanie). Pokles výroby v celom spracovateľskom priemysle sťaží cieľovej skupine tejto žiadosti nájsť si podobné zamestnanie a určite bude potrebná snaha o zlepšenie zručností. Vysvetlenie mimoriadnych okolností, na ktorých stojí prípustnosť žiadosti 14. Belgicko tvrdí, že napriek skutočnosti, že počas deväťmesačného referenčného obdobia bolo prepustených menej ako 500 pracovníkov, táto žiadosť by sa aj tak mala považovať za žiadosť v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF v dôsledku mimoriadnych okolností, ktoré mali vážny dosah na zamestnanosť a miestne, regionálne a národné hospodárstvo. Sklársky priemysel je vo Valónsku Údaje služby FOREM. SPF Economie, Classes moyennes et Energie, Enquête sur les forces de travail, SK 5 SK

7 tradične dôležitým odvetvím. Viac ako 1/3 výrobných jednotiek sklárskeho priemyslu a 58 % pracovných miest v sklárskom priemysle v Belgicku sa sústreďuje v tomto regióne. Skupina Saint-Gobain Group bola v roku 2013 prinútená zatvoriť iný výrobný závod vo Valónsku, na ktorý sa vzťahovala žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit. Okrem toho 12,3 % pracovnej sily v dotknutých regiónoch pracuje vo výrobe, kde od roku 2007 došlo k poklesu zamestnanosti o 8 percentuálnych bodov. V regiónoch Hainaut a Namur je strata pracovných miest v sklárskom priemysle v porovnaní s Valónskom a celým Belgickom oveľa závažnejšia (počet pracovných miest tu klesol o 19 %). Belgické orgány takisto preukázali mimoriadne okolnosti spojené s týmto prípadom v podobe nepriaznivej situácie na trhu práce v týchto dvoch regiónoch, čo dokazuje ich miera zamestnanosti nižšia ako priemer, vysoký podiel nedostatočne kvalifikovanej pracovnej sily a vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti (36,4 % v regióne Namur a 39,0 % v regióne Hainaut). Dotknutí prijímatelia a navrhované opatrenia Dotknutí prijímatelia 15. Počet prepustených pracovníkov, ktorých účasť na opatreniach sa očakáva, sa odhaduje na 412. Rozdelenie týchto pracovníkov podľa pohlavia, štátnej príslušnosti a vekových skupín: Kategória Počet dotknutých prijímateľov Pohlavie: muži: 403 (97,82 %) Štátna príslušnosť: Veková skupina: ženy: 9 (2,18 %) občania EÚ: 405 (98,30 %) osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ: 7 (1,70 %) rokov: 0 (0 %) rokov: 22 (5,34 %) rokov: 293 (71,12 %) rokov: 97 (23,54 %) viac ako 64 rokov: 0 (0 %) 16. Belgicko okrem toho poskytne personalizované služby spolufinancované z fondu EGF až 100 mladým ľuďom z regiónu Hainaut, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ktorí ku dňu predloženia žiadosti nedosiahli vek 25 rokov, a to vzhľadom na to, že k prepusteniu 144 osôb uvedenému v odseku 15 došlo v regióne Hainaut (BE32) úrovne 2 NUTS, ktorý je na získanie tejto pomoci oprávnený v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. SK 6 SK

8 17. Celkový počet dotknutých prijímateľov, ktorých účasť na opatreniach sa očakáva, sa preto vrátane NEET odhaduje na 512. Oprávnenosť navrhovaných opatrení 18. Personalizované služby, ktoré budú poskytnuté prepusteným pracovníkom a NEET, pozostávajú z týchto opatrení: Podpora/poradenstvo/integrácia: Tento súbor služieb vychádza zo štandardných činností, ktoré realizujú oddelenia zodpovedné za prechod do iného zamestnania. Služby zabezpečí špecializovaný tím zamestnancov FOREM-u 13 v spolupráci s organizáciami zastupujúcimi bývalých pracovníkov s cieľom podporiť účastníkov, aby sa zapojili do opatrení, a pomôcť im s administratívnymi úkonmi. Na uľahčenie kontaktov medzi pracovníkmi sú služby poskytované všetkým prepusteným pracovníkom spoločne vo vyhradených priestoroch. Služby tvoria tri druhy činností: i) informovanie všetkých pracovníkov o postupoch pri hľadaní zamestnania (ako napísať životopis a žiadosť o zamestnanie, ako využívať internetové zdroje atď.); ii) individuálne pohovory s poradcom z FOREM-u (audit zručností, kariérna dráha, poradenstvo týkajúce sa odbornej prípravy atď.); iii) bezplatný a otvorený prístup k nástrojom na hľadanie zamestnania (IT vybavenie s pripojením na internet, telefón, potrebné dokumenty atď.). Uľahčenie hľadania zamestnania: FOREM bude realizovať špecifické činnosti, ktoré pracovníkom pomôžu pri hľadaní zamestnania a pri prekonávaní ťažkostí pri prechode do iného zamestnania. Patria sem stretnutia prepustených pracovníkov s potenciálnymi zamestnávateľmi (priraďovanie voľných pracovných miest k vhodným žiadostiam), návštevy podnikov, stretnutia s náborovými pracovníkmi o príprave na pracovný pohovor a výmeny skúseností s inými pracovníkmi, ktorí už boli preškolení alebo si našli zamestnanie po hromadnom prepúšťaní. Integrovaná odborná príprava: FOREM alebo kompetenčné strediská, príp. IFAPME 14 poskytnú širokú škálu špecifických kurzov odbornej prípravy. Ako prvý krok budú zamestnanci FOREM-u pomáhať každému účastníkovi stanoviť si svoje pracovné ciele a vybrať si jeden z ponúkaných modulov odbornej prípravy. Na konci každého modulu odbornej prípravy je možné nové zručnosti posúdiť a zdokumentovať. Podľa typu odbornej prípravy a charakteru spôsobilostí získajú účastníci buď formálne uznanie zručností (t. j. osvedčenie o spôsobilosti), osvedčenie o účasti (v prípade spôsobilostí alebo povolaní, pre ktoré neexistuje žiadne formálne uznanie), alebo potvrdenie zručností (v prípade zručností a spôsobilostí nadobudnutých mimo formálnych kurzov odbornej prípravy). Odovzdávanie skúseností: Skúsení pracovníci si môžu zdokonaliť zručnosti a vedomosti tým, že sa stanú učiteľmi alebo školiteľmi v oblasti technického vzdelávania. FOREM a združenia z rôznych oblastí technického vzdelávania Valónske verejné služby zamestnanosti. IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises) je verejný inštitút odbornej prípravy, ktorý zabezpečuje duálnu odbornú prípravu súvisiacu so zamestnaním vo forme učňovského vzdelávania, ako aj osobitné kurzy pre manažérov MSP. SK 7 SK

9 vypracujú osobitný modul na zvýšenie informovanosti a činnosti pred odbornou prípravou, ktorý má podporiť vhodných pracovníkov, aby sa nechali vyškoliť a stali sa učiteľmi odbornej prípravy. Podpora zakladania podnikov: Pracovníkom, ktorí uvažujú o založení vlastného podniku, bude počas tohto procesu poskytnuté poradenstvo a podpora. Táto podpora zahŕňa dve hlavné činnosti: i) spoločné informačné stretnutia na zvyšovanie informovanosti o príležitostiach na zakladanie podnikov, poskytovanie informácií o právnych aspektoch a opatreniach na podporu zakladania podnikov; ii) individuálne pohovory so záujemcami s cieľom zhodnotiť ich plány a skontaktovať ich s organizáciami a poskytovateľmi služieb na podporu podnikania. Podpora kolektívnych projektov: Skupine pracovníkov, ktorá možno zvažuje spoločne založiť sociálny podnik, poskytne poradenstvo a podporu špecializovaná poradenská služba a oddelenie zodpovedné za prechod do iného zamestnania. Táto podpora zahŕňa informačné a osvetové stretnutia týkajúce sa zakladania podnikov a základných riadiacich zručností, ako aj poradenstvo pri zakladaní podniku (napr. vypracovanie podnikateľského plánu, vypracovanie stanov, marketing atď.). Podporný výbor, ktorý združuje zástupcov zamestnávateľských organizácií, odborových zväzov, ako aj FOREM-u, posúdi žiadosť a rozhodne o udelení grantu. Každý pracovník zapojený do projektu môže získať grant vo výške EUR (pričom sa finančné prostriedky pre všetkých zúčastnených pracovníkov spoja). Granty sa môžu použiť na nákup zariadení, tovaru, na propagáciu, poradenstvo, odbornú prípravu atď. Poradenská služba bude spravovať granty a informovať FOREM o využití výdavkov (faktúry a podporné doklady). Príspevky: Účastníkom budú poskytnuté aj príspevky na hľadanie zamestnania a na odbornú prípravu. Personalizované služby, ktoré budú poskytnuté NEET, vychádzajú z podobného prístupu, ako je opísaný vyššie, a pozostávajú z týchto opatrení: Mobilizácia a poradenstvo: Podrobné profilovanie umožní mladým ľuďom začať priamo s ďalším vzdelávaním/odbornou prípravou alebo sa zúčastniť špeciálneho úvodného stretnutia zameraného na zvýšenie sebadôvery a preskúmanie záujmov. Odborná príprava: FOREM alebo kompetenčné strediská, príp. IFAPME poskytnú širokú škálu špecifických kurzov odbornej prípravy. Personalizované zlepšenie zručností: Každému NEET zapojenému do týchto opatrení bude navrhnutá personalizovaná cesta k zlepšeniu zručností. Príspevky: Účastníkom budú ponúknuté aj príspevky na hľadanie zamestnania a na odbornú prípravu. 19. Opísané navrhované opatrenia predstavujú aktívne opatrenia trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Týmito opatreniami sa nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany. SK 8 SK

10 20. Belgické orgány poskytli požadované informácie o opatreniach, ktoré sú pre príslušný podnik povinné podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv. Potvrdili, že finančný príspevok z EGF nenahrádza žiadne z týchto opatrení. Odhadovaný rozpočet 21. Odhadované celkové náklady sú EUR, z čoho EUR tvoria výdavky na personalizované služby a EUR tvoria výdavky na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ. 22. Celková výška finančného príspevku požadovaného z EGF je EUR (60 % celkových nákladov). Opatrenia Odhadovaný počet účastníkov Odhadované náklady na účastníka (v EUR) 15 Personalizované služby [opatrenia podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia o EGF] Prechod do iného zamestnania (Reconversion): Podpora/poradenstvo/integrácia (Accompagnement/Orientation/Insertion) Odhadované celkové náklady (v EUR) Uľahčenie hľadania zamestnania (Dynamisation de la recherche d'emploi) Odborná príprava (Formation) Integrovaná odborná príprava (Formations intégrées) Odovzdávanie skúseností (Transmission d'expérience) Podpora podnikania (Aide à la creation d'emploi) Podpora zakladania podnikov (Autocreation d'emploi individuelle) Podpora kolektívnych projektov (Soutien à l'emergence de projets collectifs) NEET: Mobilizácia a poradenstvo (Mobilisation et orientation) Odhady založené na počte účastníkov a celkových nákladoch. SK 9 SK

11 NEET: Integrovaná odborná príprava (Formations intégrées) NEET: Personalizované zlepšenie zručností (Remédiation et mise à niveau) Medzisúčet (a): Percentuálny podiel balíka personalizovaných služieb Príspevky a stimuly [opatrenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF] (94,48 %) Príspevok na hľadanie zamestnania (Allocations de recherche d'emploi) Príspevok na odbornú prípravu (Allocations de formation) NEET: Príspevok na hľadanie zamestnania (Indemnités stagiaires recherche d'emploi) NEET: Príspevok na odbornú prípravu (Indemnités stagiaires formation) Medzisúčet (b): Percentuálny podiel balíka personalizovaných služieb: Opatrenia podľa článku 7 ods. 4 nariadenia o EGF (5,52 %) 1. Prípravné činnosti 0 2. Riadenie Informovanie a propagácia Kontrola a podávanie správ Medzisúčet (c): Percentuálny podiel celkových nákladov: (3,69 %) Celkové náklady (a + b + c): Príspevok z EGF (60 % celkových nákladov) Náklady na opatrenia uvedené v predchádzajúcej tabuľke ako opatrenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF nepresahujú 35 % celkových nákladov koordinovaného balíka personalizovaných služieb. Tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo s odbornou prípravou. 24. Belgicko potvrdilo, že investičné náklady na samostatnú zárobkovú činnosť, založenie podniku a prevzatie zamestnancov nepresiahnu EUR na prijímateľa. SK 10 SK

12 Obdobie oprávnenosti výdavkov 25. Belgicko začalo poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom 10. septembra Výdavky na opatrenia sú teda oprávnené na získanie finančného príspevku z EGF od 10. septembra 2014 do 19. augusta Belgicku začali vznikať administratívne výdavky na využívanie EGF 9. júla Výdavky na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ sú preto oprávnené na finančný príspevok z EGF od 9. júla 2014 do 19. februára Komplementarita s opatreniami financovanými z vnútroštátnych prostriedkov alebo prostriedkov Únie 27. Zdrojmi vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania sú Valónske verejné služby zamestnanosti (FOREM) a región Valónsko. 28. Belgicko potvrdilo, že uvedené opatrenia, na ktoré sa vynakladajú finančné prostriedky z EGF, nebudú financované z iných finančných nástrojov Únie. Postupy konzultácií s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami, alebo sociálnymi partnermi, ako aj miestnymi a regionálnymi orgánmi 29. Belgicko uviedlo, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov, podnikov a verejných služieb zamestnanosti. Tieto zainteresované strany budú prostredníctvom monitorovacieho výboru pozorne sledovať vykonávanie navrhovaných opatrení. Systémy riadenia a kontroly 30. Žiadosť obsahuje opis systému riadenia a kontroly, ktorý špecifikuje povinnosti zapojených subjektov. Belgicko oznámilo Komisii, že finančný príspevok budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré sú zodpovedné za financovanie z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Záväzky poskytnuté zo strany dotknutého členského štátu 31. Belgicko poskytlo všetky potrebné uistenia, že: v prístupe k navrhovaným opatreniam a ich vykonávaniu sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú hromadného prepúšťania, prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnosti, splnili svoje právne záväzky, ktorými sa upravuje prepúšťanie, a prijali primerané opatrenia na zabezpečenie svojich zamestnancov, navrhované opatrenia nebudú predmetom finančnej podpory z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie a zabráni sa dvojitému financovaniu, SK 11 SK

13 navrhovanými opatreniami sa budú dopĺňať opatrenia financované zo štrukturálnych fondov, finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci. VPLYV NA ROZPOČET Návrh rozpočtu 32. Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky , EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011). 33. Po preskúmaní žiadosti vzhľadom na podmienky stanovené v článku 13 ods. 1 nariadenia o EGF a s ohľadom na počet dotknutých prijímateľov, navrhované opatrenia a odhadované náklady Komisia s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou navrhuje mobilizovať z EGF sumu vo výške EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov na navrhované opatrenia. 34. Ako sa stanovuje v bode 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 17, navrhované rozhodnutie o mobilizácii EGF prijmú spoločne Európsky parlament a Rada. Súvisiace akty 35. Súčasne s predložením tohto návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun sumy vo výške EUR do príslušného rozpočtového riadku. 36. Zároveň s prijatím tohto návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie o finančnom príspevku, ktoré nadobudne účinnosť v deň, keď Európsky parlament a Rada prijmú navrhované rozhodnutie o mobilizácii EGF Ú. v. EÚ L 347, , s Ú. v. EÚ C 373, , s. 1. SK 12 SK

14 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii ( ) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/ , a najmä na jeho článok 15 ods. 4, so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 19, a najmä na jej bod 13, so zreteľom na návrh Európskej komisie, keďže: (1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce. (2) Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/ , EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011). (3) Belgicko podalo 19. augusta 2015 žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania a ukončenia činnosti (ďalej len prepúšťanie ) v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 23 NACE Rev. 2 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) v belgických regiónoch Hainaut (BE32) a Namur (BE35) úrovne 2 NUTS 21. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie poskytnuté v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) Ú. v. EÚ L 347, , s Ú. v. EÚ C 373, , s. 1. Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky (Ú. v. EÚ L 347, , s. 884). Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, , s. 34). SK 13 SK

15 č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. (4) V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Belgicko rozhodlo poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF aj 100 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). (5) V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Belgicka považuje za prijateľnú, keďže prepúšťanie má vážny dosah na zamestnanosť a miestne, regionálne a národné hospodárstvo. (6) Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Belgickom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške EUR. (7) S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia, PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE: Článok 1 V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov. Článok 2 Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia rozhodnutia] 22. V Bruseli Za Európsky parlament predseda Za Radu predseda 22 Dátum vloží Parlament pred uverejnením v Úradnom vestníku. SK 14 SK