SPRÁVA. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019. Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SPRÁVA. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019. Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad"

Prepis

1 Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 Poprad 23. septembra 2019 Ing. Iveta Račeková riaditeľka školy 1

2 1 Základné identifikačné údaje o škole Názov školy Adresa školy Telefónne číslo 052/ Faxové číslo 052/ Internet Zriaďovateľ Riaditeľka školy Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru Prešov Ing. Iveta Račeková Zástupkyňa riaditeľky Ing. Magdaléna Zavacká školy - štatutárna zástupkyňa, zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Magdaléna Skokanová pre všeobecnovzdelávacie predmety Zloženie rady školy - Ing. Tatiana Marečáková - predsedníčka Rady školy (pedagogický zamestnanec školy), - Ing. Tatiana Hadbavná (pedagogický zamestnanec školy), - Mgr. Jana Gajanová (nepedagogický zamestnanec školy), - Ing. Jana Štupáková (predsedníčka RZ), - Henrieta Kubalová (členka RZ), - Ing. Katarína Danielčaková (členka RZ), - Kristína Mlynárová (zástupca žiakov školy), - Ing. Jozef Janiga (delegovaný za zriaďovateľa), - PaedDr. Patrícia Bujňáková (delegovaná za zriaďovateľa), - Ing. Dagmar Olekšáková (delegovaná za zriaďovateľa), - Mgr. Roman Vitko, PhD. (delegovaný za zriaďovateľa). 2

3 Iné poradné orgány a) poradný zbor riaditeľky školy jej členmi sú zástupkyne riaditeľky školy, predsedovia predmetových komisií, ekonómka školy, výchovná poradkyňa, predsedníčka odborovej organizácie b) pedagogická rada OA Poprad všetci pedagogickí zamestnanci školy c) predmetové komisie spoločenskovedných predmetov cudzích jazykov prírodovedných predmetov telesnej a športovej výchovy ekonomických predmetov účtovníctva a ekonomických cvičení grafických predmetov informatiky d) žiacka školská rada Výchovná poradkyňa Predsedníčky PK Mgr. Zuzana Hvilová PhDr. Marcela Cibáková Mgr. Eva Breuerová PaedDr. Iveta Bendíková Ing. Jolana Halušková Ing. Tatiana Marečáková Ing. Tatiana Hadbavná Ing. Valeria Brenišinová Kristína Mlynárová - predsedníčka ŽŠR Mgr. Yveta Lajčáková 2 Údaje o počte žiakov školy Počet žiakov k : 383 z toho: 285 dievčat 98 chlapcov Počet žiakov k : 380 z toho: 283 dievčat 97 chlapcov Denné 4-ročné štúdium - študijné odbory: M obchodná akadémia: M služby v cestovnom ruchu: 116 3

4 Prehľad počtu žiakov podľa tried a ročníkov v šk. roku 2018/2019 Trieda Študijný odbor Triedny učiteľ I. A 6317 M obchodná akadémia (OA) Počet žiakov (dievčatá/chlapci) Z toho počet žiakov so ŠVVP Ing. Tatiana Hadbavná 30 (23/7) 1 I. B 6317 M OA PaedDr. Iveta Bendíková 30 (23/7) - I. C 6355 M služby v cestovnom ruchu (SCR) Ing. Dana Sirotňáková 30 (22/8) - 1. roč. x x 90 (68/22) 1 II. A 6317 M OA Mgr. Mária Hučková 22 (16/6) - II. B 6317 M OA Ing. Dana Pavlíková 24 (17/7) - II. C 6317 M OA Ing. Marta Valčuhová 24 (19/5) - II. D 6355 M SCR Ing. Katarína Gajdošová 30 (24/6) - 2. roč. x x 100 (76/24) - III. A 6317 M OA Ing. Tatiana Marečáková 32 (21/11) - III. B 6317 M OA Mgr. Iveta Struková 32 (20/12) 1 III. C 6355 M SCR Mgr. Eva Breuerová 29 (23/6) 2 3. roč. x x 93 (64/29) 3 IV. A 6317 M OA Mgr. Ľubica Tokarčíková 23 (18/5) - IV. B 6317 M OA Mgr. Dagmar Mlynarčíková 22 (16/6) - IV. C 6317 M OA Ing. Martina Dovalovská 25 (18/7) - IV. D 6355 M SCR Ing. Monika Mašlonková 27 (23/4) - 4. roč. x x 97 (75/22) - Spolu x x 380 (283/97) 4 Prehľad počtu žiakov v členení na chlapcov a dievčatá Forma štúdia Stav žiakov k roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu Denné 4-ročné štúdium Z toho: dievčat chlapcov Spolu

5 Prehľad počtu tried v školskom roku 2018/2019 podľa študijných odborov Študijný odbor Počet tried 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu Denné 4-ročné štúdium - študijný odbor 6317 M obchodná akadémia Denné 4-ročné štúdium - študijný odbor 6355 M služby v cestovnom ruchu Spolu Údaje o počte prijatých žiakov do 1. roč. na šk. r. 2019/2020 Žiaci boli do 1. ročníka prijatí na základe konania prijímacej skúšky z matematiky a slovenského jazyka a podľa schválených kritérií pre prijatie na štúdium na školský rok 2019/ Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia Počet otváraných tried: 2 Počet prihlásených žiakov: 158 Počet prijatých žiakov: 101 Počet zapísaných žiakov: Študijný odbor: 6355 M služby v cestovnom ruchu Počet otváraných tried: 1 Počet prihlásených žiakov: 97 Počet prijatých žiakov: 51 Počet zapísaných žiakov: Počet voľných (neobsadených) miest: 0 z toho: štud. odbor obchodná akadémia: 0 štud. odbor služby v cestovnom ruchu: 0 4. Neprijatí žiaci: štud. odbor obchodná akadémia: 1 štud. odbor služby v cestovnom ruchu: 11 5

6 4 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov Prehľad o výslednom hodnotení žiakov z externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Predmet Úroveň Počet žiakov PFEČ MS (Ø v %) PFIČ MS (Ø v %) Slovenský jazyk a literatúra ,02 70,47 Anglický jazyk B ,23 69,21 Anglický jazyk B2 8 71,04 91,25 MAT - dobrovoľná skúška ,00 - Prehľad o klasifikácii žiakov na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne ( ) Predmet Počet žiakov Známka Ø predmetu Slovenský jazyk a literatúra ,13 Anglický jazyk - úroveň B ,00 Anglický jazyk - úroveň B ,00 Teoretická časť odb. zl. MS ,96 Praktická časť odb. zložky MS ,99 Ø školy z povin. MS 1,99 Dejepis - dobrov. MS ,00 Ø z dobrovoľnej MS 2,00 Prehľad o prospechu žiakov za 2. polrok šk. roku 2018/2019 Prospech Počet žiakov 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu Prospel s vyznamenaním Prospel veľmi dobre Prospel Neprospel Neklasifikovaný Spolu

7 Trieda Prehľad o prospechu za 2. polrok šk. roku 2018/2019 podľa tried a ročníkov Počet žiakov PSV PVD Prospel Neprospel Neklasifikovaný Ø prospech I. A ,90 I. B ,76 I. C ,68 1. roč ,78 II. A ,62 II. B ,70 II. C ,98 II. D ,99 2. roč ,82 III. A ,95 III. B ,85 III. C ,90 3. roč ,90 IV. A ,08 IV. B ,49 IV. C ,10 IV. D ,95 4. roč ,15 Spolu ,92 Opravné a komisionálne skúšky za 2. polrok (august 2019) Druh skúšky Počet žiakov 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu Opravné skúšky Kominisionálne skúšky neklasifikovaných žiakov Kominisionálne skúšky rozdielové

8 Prehľad o prospechu žiakov za 2. polrok po opravných a komisionálnych skúškach Prospech Počet žiakov 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu Prospel s vyznamenaním Prospel veľmi dobre Prospel Neprospel Neklasifikovaný Spolu

9 Správanie Počet žiakov 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu Veľmi dobré Uspokojivé Menej uspokojivé Neuspokojivé Spolu Výchovné opatrenie Výchovné opatrenia za 2. polrok šk. roku 2018/2019 Počet žiakov 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Pochvala triednym učiteľom Pochvala riaditeľkou školy Napomenutie od triedneho učiteľa Pokarhanie od triedneho učiteľa Pokarhanie od riaditeľky školy stupeň zo správania stupeň zo správania stupeň zo správania s podmienečným vylúčením Spolu Vylúčenie zo štúdia

10 Výchovné opatrenie Výchovné opatrenia za celý šk. rok 2018/2019 (1. a 2. polrok spolu) Počet žiakov 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Pochvala triednym učiteľom Pochvala riaditeľkou školy Napomenutie od triedneho učiteľa Pokarhanie od triedneho učiteľa Pokarhanie od riaditeľky školy stupeň zo správania stupeň zo správania stupeň zo správania s podmienečným vylúčením Spolu Vylúčenie zo štúdia Dochádzka žiakov za celý školský rok 2018/2019 Dochádzka 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkom Počet vymeškaných hodín z toho: ospravedlnené neospravedlnené Ø počet ospravedlnených hodín na 1 žiaka Ø počet neospravedlnených hodín na 1 žiaka Ø počet vymeškaných hodín spolu na 1 žiaka 102,62 136,54 175,38 146,36 140,22 0 0,10 0,10 0,11 0,06 102,62 136,64 175,48 146,47 140,28 10

11 5 Zoznam študijných odborov ŠTUDIJNÝ ODBOR: 6317 M obchodná akadémia Štátny vzdelávací program: Školský vzdelávací program: Účinnosť: Forma a dĺžka štúdia: 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Moderná obchodná akadémia od začínajúc prvým ročníkom denné 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Učebný plán (v šk. roku 2018/ , 2., 3. a 4. roč.) Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad Moderná obchodná akadémia 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 6317 M obchodná akadémia úplné stredné odborné vzdelanie 4 roky denná štátna slovenský jazyk Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Prvý cudzí jazyk Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská výchova Človek a spoločnosť Dejepis Občianska náuka Človek a príroda Biológia Matematika a práca s informáciami Matematika Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova ODBORNÉ VZDELÁVANIE Teoretické vzdelávanie Podniková ekonomika Účtovníctvo Aplikovaná informatika Administratíva a korešpondencia Právna náuka Spoločenská komunikácia Tovaroznalectvo Úvod do makroekonómie Úvod do sveta práce

12 Hospodárska geografia Praktická príprava Ekonomické cvičenia Cvičenia z ekonomickej informatiky Cvičenia z účtovníctva Cvičenia z hospodárskych výpočtov a štatistiky Administratívne a korešpondenčné cvičenia Praktikum z daňovej sústavy Jazyková odborná príprava Odborná prax Voliteľné predmety Druhý cudzí jazyk Aplikovaná ekonómia 2-4 Bankovníctvo 2-4 Cestovný ruch 2-4 Cvičná firma 4 Manažment 2-4 Hospodársky týždeň Spolu Účelové kurzy/učivo Kurz pohybových aktivít v prírode Kurz na ochranu života a zdravia Účelové cvičenia Prehľad využitia týždňov Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučovanie podľa rozpisu Maturitná skúška Odborná prax Hospodársky týždeň Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovnovzdelávacie akcie a pod.) Spolu týždňov

13 ŠTUDIJNÝ ODBOR: 6355 M služby v cestovnom ruchu Štátny vzdelávací program: Školský vzdelávací program: Účinnosť: Forma a dĺžka štúdia: 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Služby a podnikanie v cestovnom ruchu od začínajúc 1. ročníkom denné 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ Učebný plán (v šk. roku 2018/ , 2., 3. a 4. roč.) Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad Služby a podnikanie v cestovnom ruchu 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 6355 M služby v cestovnom ruchu úplné stredné odborné vzdelanie 4 roky denná štátna slovenský jazyk Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Prvý cudzí jazyk Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská výchova Človek a spoločnosť Dejepis Občianska náuka Človek a príroda Biológia Matematika a práca s informáciami Matematika Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova ODBORNÉ VZDELÁVANIE Teoretické vzdelávanie Ekonomika Manažment a marketing cestovného ruchu Služby cestovného ruchu Spoločenská komunikácia Geografia cestovného ruchu Účtovníctvo Právo v cestovnom ruchu Administratíva a korešpondencia Úvod do sveta práce Umenie a kultúra Praktická príprava Administratívne a korešpondenčné cvičenia Aplikovaná informatika

14 Cvičenia z účtovníctva Diplomatický protokol Ekonomické cvičenia v cestovnom ruchu Podnikanie v cestovnom ruchu Sprievodcovská a animačná činnosť Jazyková odborná príprava Odborná prax g) Voliteľné predmety Druhý cudzí jazyk Hospodársky týždeň Spolu Účelové kurzy Kurz pohybových aktivít v prírode Kurz na ochranu života a zdravia Účelové cvičenia Prehľad využitia týždňov Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučovanie podľa rozpisu Maturitná skúška Odborná prax Hospodársky týždeň o) Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a pod.) Spolu týždňov Údaje o počte zamestnancov Celkový počet zamestnancov školy: 44 z toho na materskej alebo rodičovskej dovolenke: 1 Pedagogickí zamestnanci Pracovné zaradenie Počet Z toho kvalifikovaní nekvalifikovaní na MD, RD Učiteľ Vychovávateľ Majster odborného výcviku Spolu Nepedagogickí zamestnanci Pracovné zaradenie Počet Z toho kvalifikovaní nekvalifikovaní na MD, RD Administratívny zamestnanec Prevádzkový zamestnanec Ostatný (technik-správca IKT) Spolu

15 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov Vyučovací predmet Týždenný počet hodín V tom týždenný počet hodín odborne odučených neodborne odučených Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk (1. CUJ) Nemecký jazyk (2. CUJ) Francúzsky jazyk (2. CUJ) Ruský jazyk (2. CUJ) Občianska náuka Dejepis Etická výchova Náboženská výchova Biológia Matematika Aplikovaná informatika Telesná a športová výchova Zdravotná telesná a športová výchova Podniková ekonomika Účtovníctvo Cvičenia z účtovníctva Administratíva a korešpondencia Administratívne a korešpondenčné cv Právna náuka Cvičenia z hosp. výpočtov a štatistiky Úvod do makroekonómie Úvod do sveta práce Ekonomické cvičenia Cvičenia z ekonomickej informatiky Praktikum z daňovej sústavy Spoločenská komunikácia Tovaroznalectvo Hospodárska geografia Jazyková odborná príprava Odborná prax Aplikovaná ekonómia Bankovníctvo Cvičná firma Manažment Ekonomika

16 Služby cestovného ruchu Manažment a marketing cest. ruchu Právo v cestovnom ruchu Podnikanie v cestovnom ruchu Sprievodcovská a animačná činnosť Ekonomické cvičenia v cest. ruchu Diplomatický protokol Umenie a kultúra Geografia cestovného ruchu Prehľad pedagogických zamestnancov podľa kariérových stupňov (stav k fyzické osoby) Kariérový stupeň Počet pedagogických zamestnancov Rodičovská dovolenka Začínajúci pedagogický zamestnanec 0 0 Samostatný pedagogický zamestnanec Pedagogický zamestnanec s I. atestáciou Pedagogický zamestnanec s II. atestáciou Spolu Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2018/2019 Prehľad vzdelávania pedagogických zamestnancov v šk. roku 2018/2019 Názov vzdelávacieho programu Národný štandard finančnej gramotnostiv školskom vzdelávacom programe Inovatívne metódy smerujúce k pôsobeniu školy v systéme duálneho vzdelávania Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese Druh vzdelávania Počet učiteľov Priebeh vzdelávania aktualizačné 10 ukončené 10/2018 inovačné 2 ukončené 09/2019 aktualizačné 1 ukončené 10/

17 Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka Rozvoj špecifických jazykových kompetencií v anglickom jazyku Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov Seminár pre pedagógov - účt. programy Alfa, Olymp, Omega Priame dane na Slovensku aktualizačné 1 ukončené 02/2019 aktualizačné 1 ukončené 12/2018 aktualizačné 1 ukončené 06/2019 funkčné 1 prebiehajúce aktualizačné 4 september 2018 školenie - Fin. správa SR 2 október 2018 Finančná sloboda interaktívna hra 2 september 2018 Odborný rast pedagogických zamestnancov je realizovaný aj dopĺňaním si vedomostí štúdiom odbornej a pedagogickej literatúry. 8 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti Obchodná akadémia Poprad dlhodobo dosahuje veľmi dobré hodnotenie inštitútom INEKO v kategórii stredných odborných škôl v rámci Slovenska, Prešovského kraja aj okresu Poprad. Prioritou školy je výchova odborne zdatného absolventa, ktorý je schopný uplatniť sa na trhu práce alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Priebežnou aktualizáciou obsahu a modernizáciou foriem a metód vzdelávania škola reaguje na požiadavky zamestnávateľov a trhu práce. Snahou školy je vytvárať tvorivé a pozitívne prostredie pre štúdium žiakov a prácu zamestnancov školy. Neustále spolupracujeme s verejnosťou aj zamestnávateľmi, čím sa usilujeme budovať dobrý imidž školy. Dôkazom toho sú nasledujúce aktivity žiakov a učiteľov školy. a) Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť V školskom roku 2018/2019 bolo vo voliteľnom predmete aplikovaná ekonómia zapojených 12 študentov z III. B triedy. Založili JA Firmu Dream Food, ktorá simuluje činnosť reálnej akciovej spoločnosti. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení tejto JA Firmy, akcionári schválili stanovy, podnikateľský plán a riadiace orgány firmy. Konzultantom JA Firmy sa stal Michal Martinko podnikateľ v oblasti realít. Hlavným predmetom činnosti JA Firmy bolo: - prevádzkovanie školského bufetu, - organizovanie rôznych podujatí pre študentov (Spomienkové dekréty pri príležitosti 17. novembra, Mikulášska tombola, Valentínska tombola, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy), - výroba trendy opaskov. 17

18 Vlastný kapitál firmy tvorili predané akcie v počte 70 ks v NH 4,- /akcia, čo spolu bolo vytvorené základné imanie 280,-. Okrem podnikateľskej činnosti študenti študovali z ON LINE učebnice aplikovanej ekonómie prostredníctvom internetu. V januári 2019 študenti predstavili svoju spoločnosť na Dni otvorených dverí OA. Dňa prezentovali študenti svoju podnikateľskú činnosť na Veľtrhu podnikateľských talentov v AVION SHOPPING PARKU v Bratislave. Zúčastnili sa súťaže v 3 kategóriách hodnotenia a to: - manažérsky tím, - marketingová prezentácia, - úžitkový produkt. Študenti sa však v silnej konkurencii škôl z celého Slovenska neumiestnili. Táto JA Firma sa tiež zapojila do projektu Social inovation relay product (Sociálne podnikanie) s prospektom ako správne recyklovať. Tento prospekt bol zaslaný elektronickou formou do centrály JA Firiem, ale projekt v súťaži úspešný nebol. Likvidačné zhromaždenie tejto JA Firmy sa uskutočnilo dňa Firma vykázala zisk v hodnote 370. Zaplatila daň z príjmov organizácii Junior Achievement vo výške 77,70. Vrátila akcionárom hodnotu akcií (4,- /ks) a vyplatila dividendy vo výške 4,10 /ks. Zhodnotenie akcií predstavovalo až 102,50 %. Firma zanikla dňom výmazu zo simulovaného obchodného registra vedeného v JA Slovensko. Študenti APE vykonali 3. júna 2019 on-line výstupný test učebnice ekonómie. Na získanie certifikátu bola potrebná 75 % úspešnosť. b) Podnikanie v cestovnom ruchu V školskom roku 2018/2019 bola v predmete podnikanie v cestovnom ruchu zapojená III. C trieda v počte 29 žiakov. Boli založené dve študentské spoločnosti a to: 1. JA Firma Endemit Tvorilo ju 14 žiakov triedy III. C pod vedením Ing. Kataríny Gajdošovej, pričom valné zhromaždenie sa konalo dňa Počet upísaných akcii bol 50 ks v hodnote 4,- / ks, vytvorené základné imanie bolo 200,-. Náplň práce tejto JA Firmy je pokračovanie v tradícii podnikania študentských firiem v zameraní služby v cestovnom ruchu na našej škole, a to organizovanie spoločenských podujatí, výmenné pobyty, vytváranie účesov záujemcom podľa želania a predaj rôznych predmetov. 2. JA Firma Diamonds Tvorilo ju 15 žiakov III. C triedy pod vedením Ing. Kataríny Gajdošovej. Valné zhromaždenie sa konalo dňa Počet upísaných akcii bolo 46 v hodnote 4,- / ks, vytvorené základné imanie bolo 184,-. Náplň práce tejto JA Firmy bolo podnikanie v oblasti organizovania spoločenských podujatí, výmenných pobytov a predaj zákuskov. 18

19 V rámci fungovania týchto JA Firiem bola zorganizovaná dňa imatrikulácia prvých ročníkov, ktorá prebehla ku spokojnosti všetkých zúčastnených. V rámci DOD (Deň otvorených dverí) na našej škole sa tieto JA Firmy predstavili svojimi prezentáciami v Ambasádorskej učebni a aktívne sa zapojili do organizácie tohto dňa, nakoľko sprevádzali záujemcov po škole a podávali informácie o nej. V mesiacoch február, marec a apríl 2019 uskutočnili tieto firmy viaceré akcie ako: - vianočný punč, - vianočné torty - predaj mafín, hot-dogov, waflí, - tvorba účesov a pod. Likvidačné valné zhromaždenia sa uskutočnili v týchto termínoch: - JA Firma Endemit 24. apríla 2019, - JA Firma Diamonds 2. mája Dňa 9. apríla 2019 sa uskutočnil JA Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave v obchodnom centre AVION. Súťaže sa však JA Firmy Diamonds a Endemit nezúčastnili, študijný odbor služby v cestovnom ruchu z našej školy reprezentovali žiaci II. D triedy, ktorí absolvovali v sprievode Ing. Gajdošovej a Ing. Zavackej prehliadku veľtrhu. Dňa 24. apríla 2019 firma JA Firma Endemit uskutočnila likvidačné valné zhromaždenie Za prítomnosti akcionárov bola schválená výročná správa i vyplatenie nominálnej hodnoty akcie a dividend akcionárom. Výška dividendy bola 2,00, čo predstavuje 50 %. Valné zhromaždenie JA Firmy Diamonds sa uskutočnilo dňa 2. mája Za prítomnosti akcionárov bola schválená výročná správa i vyplatenie nominálnej hodnoty akcie a dividend akcionárom. Výška dividendy bola 1,00 EUR, čo predstavuje 25 %. Elektronicky boli zaslané daňové priznania aj výročné správy JA Firiem na centrum JA Firiem Slovensko. Aktívni žiaci JA Firmy dostali certifikáty o úspešnom absolvovaní vzdelávania, pričom podmienkou bolo aj úspešne zvládnuté e-lerningové vzdelávanie. Firmy zanikli dňom výmazu zo simulovaného obchodného registra vedeného v JA Slovensko. Okrem podnikateľskej činnosti študenti taktiež študovali z ON LINE učebnice prostredníctvom internetu. c) Cvičné firmy Cieľom vyučovacieho predmetu cvičná firma je, aby si žiaci upevňovali teoretické vedomosti nadobudnuté v odborných predmetoch, ale aj rozvíjali svoje jazykové zdatnosti a komunikatívnosť, tímovú prácu a prácu s prostriedkami informačnej a komunikačnej techniky. Predmet cvičná firma má najmä praktický charakter. V našej škole v šk. roku 2018/2019 pracovalo 6 cvičných firiem: - III. C trieda: Vidiecky dom Nevädza, s. r. o., SweetHeart, s. r. o. a Golden JOY, s. r. o. - IV. C trieda: Hotel VICTORY, s. r. o., BathRelax, s. r. o., A&G Area, s. r. o. 19

20 Cvičné firmy sa zúčastnili výstavy cvičných firiem organizovaných Súkromnou strednou školou na Postupimskej v Košiciach, kde cvičná firma BathRelax, s. r. o., získala 2. miesto za výstavný stánok. Cvičné firmy IV. C sa zúčastnili aj 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem V4, ktoré organizuje OA Watsonova Košice. V škole sa konal 7. februára 2019 už 11. kontraktačný deň cvičných firiem. Na kontraktačnom dni sa zúčastnilo 16 cvičných firiem a 3 študentské spoločnosti. Opäť sa uskutočnila súťaž o najkrajší stánok, najoriginálnejší katalóg a najaktívnejšieho predajcu. Cvičné firmy prezentovali svoju činnost aj na Dni otvorených dverí v našej škole. Žiaci III. A - 1. skupina sa zapojili projektu Mladí, nebojme sa podnikať!, ktorý organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava. Vďaka práci v cvičných firmách žiaci našej školy získavajú dostatok praktických skúseností, aby mohli byť úspešní v reálnej firme pri vstupe do prvého zamestnania, alebo sami začali podnikať.cvičná firma rozvíja kreativitu žiakov, ich podnikateľské myslenie, zvyšuje sebavedomie aj pocit zodpovednosti, podnecuje schopnosť pracovať v tíme, motivuje osvojovať si vedomosti, zručnosti a činnosti potrebné pre uplatnenie sa v praxi. Predmet sa vyučuje ako voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku. d) Odborná prax žiakov Odborná prax sa realizuje ako vyučovací predmet odborná prax, a to v študijnom odbore obchodná akadémia v 3. ročníku a vo 4. ročníku súvisle po 2 týždne (10 pracovných dní) na pracoviskách iných právnických, resp. fyzických osôb na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe. Po skončení praxe žiaci odovzdajú správu z odbornej praxe, ktorú vypracujú počas praxe a ktorá je podkladom pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov v druhom polroku 3. ročníka a v prvom polroku 4. ročníka. Zároveň je súčasťou písomnej dokumentácie na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. V študijnom odbore služby v cestovnom ruchu sa odborná prax realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu po 1 týždni (5 prac. dní) a v 3. a 4. ročníku v rozsahu po 2 týždne (10 prac. dní). Žiaci I. C triedy v dňoch vykonali odbornú prax formou odborných exkurzií spojených so sprievodcovskou činnosťou na spoznávanie prírodných, turistických, kultúrnych, športových a ďalších daností Slovenska (Vysoké Tatry, Červený Kláštor, Nowy Targ, Námestovo, Oravský hrad, Oravská priehrada, Senec, Bratislava, Gabčíkovo, Komárno, Banská Bystrica). Žiaci II. D triedy v dňoch júna 2019 vykonali odbornú prax formou sprievodcovskej činnosti vo Francúzsku na Azúrovom pobreží (Monako, Monte Carlo, kaňon Verdon, Port Grimaud, Saint Tropez, Cannes, Nice) so zameraním na sprievodcovskú činnosť a spoznávanie prírodných, turistických, historických a ďalších atraktivít využívaných v oblasti cestovného ruchu. V tomto školskom roku sa v dňoch februára 2019 zúčastnilo 13 žiakov a 2 sprevádzajúce učiteľky na odbornej stáži (praxi) v Londýne v rámci projektu Erasmus+, kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP (odbornom vzdelávaní a príprave), názov projektu: Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej 20

21 únie. Žiaci absolvovali odbornú stáž priamo na pracoviskách v Londýne (cestovné kancelárie, účtovnícka firma, poisťovacia spoločnosť, škola, centrum voľného času a pod.). Stáž umožnila žiakom zvýšiť si odborné aj jazykové kompetencie. Prehľad odbornej praxev šk. roku 2018/2019 Ročník Študijný odbor Termín praxe obchodná akadémia služby v cestovnom ruchu obchodná akadémia, služby v cestovnom ruchu Počet žiakov Počet pracovísk služby v cestovnom ruchu služby v cestovnom ruchu Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom predmetu odborná prax je pripraviť žiakov tak, aby po skončení školy vedeli prakticky využívať osvojené poznatky na svojich pracoviskách. Osobitná pozornosť sa venuje vedeniu a usmerňovaniu žiakov tak, aby boli schopní ekonomicky myslieť, aplikovať poznané ekonomické vzťahy a zákony v každodennej praxi a schopní samostatne pristupovať k riešeniu rôznych ekonomických úloh. Cieľ odbornej praxe bol splnený získať čo najviac odborných poznatkov, vedomostí a praktických zručností. Garantom odbornej praxe v škole je Ing. Magdaléna Zavacká, zástupkyňa riad. školy pre odborné predmety. e) Humanitárne a charitatívne akcie Žiaci a učitelia školy sa v priebehu školského roku 2018/2019 zapojili aj do viacerých charitatívnych a humanitárnych akcií, napr. program zameraný na ochranu týraných detí, zbierka pre deti z detských domovov Úsmev ako dar, Modrý motýľ, Biela pastelka, Modrý gombík, Deň narcisov, zbierky pre onkologických pacientov a pod. Žiaci našej školy patrili k najaktívnejším účastníkom a podporovateľom týchto humanitárnych akcií. f) Ďalšie formy prezentácie školy na verejnosti webové stránky školy na ktorých sú pravidelne dopĺňané a aktualizované informácie, facebooková stránka sa konal Deň otvorených dverí OA Poprad, na ktorom sa zúčastnilo cca 300 žiakov, najmä 9. ročníkov ZŠ Popradského, Kežmarského, Staroľubovnianskeho a Levočského okresu, ich učitelia a rodičia, uverejnené reportáže a články o škole, aktivitách školy a úspešných umiestneniach žiakov v súťažiach v TV Poprad, v periodikách (Noviny Poprad, Podtatranské noviny, Podtatranský kuriér), 21

22 sprevádzanie návštevníkov mestom Poprad v spolupráci s Mestskou informačnou kanceláriou Poprad žiaci III. C triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu, slávnostné odovzdávanie vysvedčení o maturitnej skúške, ktoré sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade a na ktorom bola vyhlásená za TOP absolventku školy v školskom roku 2018/2019 Kristína Petrovská zo IV. B triedy, Adam Benko zo IV. D triedy získal mimoriadnu cenu za úspešnú reprezentáciu školy a vynikajúce výsledky v súťažiach a v projektoch, prospekty a banery o škole a o študijných odboroch obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu. 9 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená a) Projekt ELENA Škole bol schválený projekt ELENA Zníženie energetickej náročnosti objektu OA Poprad, v rámci ktorého sa bude realizovať modernizácia fasády budovy školy vrátane zatepletnia a rekonštrukcia strechy budovy školy. Boli schválené kapitálové výdavky vo výške ,88, z toho Ministerstvo životného prostredia SR uhradí ,29 a zvyšok uhradí PSK. Samotná realizácia prác na budove školy sa začala v 1. polroku b) Projekt IT Akadémia OA Poprad bola vybratá medzi školy zapojené do projektu IT Akadémia a realizovali sa školenia žiakov na získanie certifikátov ECDL pre zapojených žiakov - 2 skupiny žiakov 3. a 4. roč. Žiaci vykonali aj záverečné testovanie na získanie certifikátu ECDL v mesiacoch marec a máj c) Program Erasmus+ - kľúčová akcia KA1 V dňoch sa 13 študentov a 2 učiteľky zúčastnili na odbornej stáži v Londýne v rámci projektu Erasmus+, kľúčová akcia KA102 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave, názov schválené projektu Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí. Celková výška grantu ,- eur. V roku 2019 sme podali nový projekt v rámci Erasmus+, kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP), názov projektu: Praktické vzdelávanie bez hraníc, projekt Národnou agenturou nebol schválený. d) Program Erasmus+ - kľúčová akcia KA229 V rámci projektu Erasmus+, kľúčová akcia KA229 Školské výmenné parnerstvá, Karlínska obchodná akadémia Praha podala projekt pod názvom Vzdelávanie v oblasti finančných trhov, v ktorom naša škola Obchodná akadémia Poprad vystupuje ako partnerská inštitúcia, projekt nebol schválený. 22

23 e) Spolupráca s Regionálnym poradenským a informačným centrom Poprad Europe Direct Poprad - Ing. Petrom Litavcom, CSc. Spolupráca s Europe Direct Poprad Ing. Petrom Litavcom, CSc. sa realizovala v rámci aktivít Ambasádorskej školy, do ktorej bola škola zapojená. Žiaci III.A triedy OA Poprad Jakub Ščurka a Dávid Šebest zúčastnili na zasadnutí mladých multiplikátorov pre voľby do Európske parlamentu 2019, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch Žiaci III. B triedy Róber Hudák a Silvester Lorko sa v dňoch zúčastnili na stretnutí mladých EÚ o budúcnosti Európy, ktoré organizoval Európsky parlament v rumusnkom meste Sibiu. Dňa sa uskutočnil v škole diskusný seminár o voľbách do Európskeho parlamentu pre mladých ľudí so žiakmi 3. a 4. ročníka, prednášateľom bol Ing. Peter Litavec, CSc. f) Projekt Ambasádorská škola Žiaci školy sa zapojili do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, ktorý realizuje Kancelária EP v spolupráci s Academiou Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku a je určený pre žiakov stredných škôl. V rámci programu žiaci uskutočnili viaceré aktivity. Výsledky boli vyhlásené v septembri 2019, pričom OA Poprad bola ohodnotená a zaradená do kategórie výborné školy. g) Spolupráca s firmou LKW Walter Dňa sa žiaci a učitelia školy na základe dlhodobej spolupráce zúčastnili na exkurzii vo firme LKW Walter vo Wiener Neudorf (Rakúsko) a následne aj na poznávacej exkurzii vo Viedni, v Bratislave a v Kremnici. h) Rozvojový projekt Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 Realizátorom projektu je OA Poprad a cieľom projektu s názvom Byť finančne gramotným je in! je, aby pedagogickí zamestnanci absolvovaní vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti nadobudli odborné kompetencie v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, verzia 1.2. Predpokladané výdavky sú v celkovej výske 2 100,- eur, z toho výška grantu zo zdrojov MŠVVaŠ SR 2 000,- eur a z prostriedkov zriaďovateľa (t. j. PSK) 100,-. Projekt bol schválený. i) Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP OA Poprad sa zapojila do Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Do duálneho vzdelávania bol schválený študijný odbor 6317 M obchodná akadémia. Dňa sa v našej škole uskutočnilo pracovné stretnutie k duálnemu vzdelávaniu za účastní zástupcov Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa, 23

24 zástupcov zamestnávateľov, zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov a Dual Point Prešov. j) Projekt inoveum - Nadácie Embraco Dňa 4. júna 2019 sa v priestoroch firmy Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi konalo finále III. ročníka programu inoveum zameraného na rozbehnutie vlastných podnikateľských nápadov študentov stredných škôl v regióne Spiš. Z 31 prihlásených nápadov odborná porota vybrala do inkubačného programu 14 tímov, do samotného finále postúpilo 7 najlepších tímov. Študentky III. A triedy Zuzana Šefčíkova a Katarína Vinceková s podnikateľským nápadom Blace-dizajnové opasky zo šnúrok do topánok sa umiestnili na vynikajúcom 2. mieste a získali grant 2 500,- na ďalšie vylepšenie nápadu a rozbeh podnikania. Finančné prostriedky sú zabezpečené z nadačného fondu Embraco Slovakia. k) Projekt Mladí, nebojme sa podnikať! Garantom projektu Mladí, nebojme sa podnikať! je Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava a do projektu sú zapojení žiaci III. A triedy do svojimi cvičnými firmami. Projekt je zameraný najmä na oblasť turistického ruchu vidiecku turistiku. 10 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole V školskom roku 2018/2019 sa v našej škole neuskutočnila školská inšpekcia. 11 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy Obchodná akadémia Poprad sídli v budove, ktorú dal postaviť podnikateľ a ekonóm Jan Antonín Baťa a do užívania bola daná v roku Budova je 2-poschodová, nachádza sa blízko centra mesta a sú v nej: klasické triedy, 5 jazykových učební (2 anglického jazyka, 2 nemeckého jazyka, 1 ruského jazyka), učebňa etickej výchovy, učebňa geografie a náboženskej výchovy, 3 výpočtové laboratóriá, 2 odborné učebne ADK, 1 odborná učebňa na výučbu predmetov ekonomické cvičenia, cvičná firma a aplikovaná ekonómia, telocvičňa, posilňovňa, pohybové štúdio vybavené plazmovým televízorom a DVD prehrávačom, učiteľské zborovne, administratívne pracoviská sekretariát, riaditeľňa, kancelárie zástupkýň riad. školy, ekonómky a účtovníčky, šatne žiakov a prevádzkových zamestnancov. V budove školy sa nachádza školská jedáleň, miestnosť pre kopírovanie, návštevná miestnosť, prednášková miestnosť a školský bufet prevádzkovaný JA Firmou v rámci predmetu aplikovaná ekonómia. Ku škole patrí aj vonkajší športový areál, ktorý máme v budúcom období záujem rekonštruovať. Každé výpočtové laboratórium a učebňa cvičnej firmy sú vybavené 18 počítačmi, ktoré boli kúpené z prostriedkov Rodičovského združenia pri OA Poprad, prevádzkových prostriedkov školy alebo získané z projektov, vrátane programového vybavenia nevyhnutného pre výučbu, videodataprojektorom a laserovými tlačiarňami. Učebňa ADK1 je sú vybavená 18 počítačmi a učebňa ADK2 27 počítačmi, obidve učebne aj dataprojektorom a laserovými tlačiarňami. Výuka desaťprstovej hmatovej metódy písania na klávesnici počítača sa realizuje prostredníctvom softvéru ATF. Učebňa ADK2 je multimediálnou učebňou a je určená na vyučovanie odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov. Vo všetkých odborných učebniach vybavených počítačmi má každý žiak 24

25 samostatný počítač s pripojením na internet a zodpovedajúcim softvérovým a ďalších technickým vybavením. Dve klasické triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou, ktoré boli získané z projektov, všetky klasické triedy sú vybavená notebookom a dataprojektorom. V škole je aj prednášková miestnosť vybavená prostriedkami IKT. V škole je zavedený vnútorný kamerový systém na monitorovanie pohybu osôb v spoločných priestoroch školy, najmä chodby, šatne, vstupný priestor školy. Taktiež sme zaviedli elektronický dochádzkový systém zamestnancov prostredníctvom čipových kariet. Zmodernizovali sme priestor pri vchode do školy a pracovisko pre vrátnika. Priestorové podmienky zodpovedali počtu tried a žiakov v našej škole. Všetky učebné priestory boli počas celého školského roku plne využívané. V škole je 5 jazykových učební na výuku anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka. V jazykových učebniach sa na učiteľskom pracovisku nachádza počítač s pripojením na internet a dataprojektor, v jednej učebni je LCD televízor a DVD prehrávač. V učebniach sú k dispozícii reproduktory a CD prehrávače určené pre prácu so zvukovými nahrávkami. V školskej knižnici je pre žiakov dostupných viac ako 4000 titulov slovenskej a svetovej beletrie a odbornej literatúry. Školská knižnica sa nachádza v dvoch miestnostiach na prízemí budovy školy a vybavená je aj notebookom a jej súčasťou je aj čitáreň. Vo všetkých triedach a učebniach sú nové školské lavice a stoličky pre žiakov i učiteľov. Bola realizovaná kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov v celej budove školy. Taktiež boli inštalované v telocvični školy vyhrievacie telesá, čím došlo k zvýšeniu teploty v priestoroch telocvične hlavne v zimnom období. V predchádzajúcom období bola realizovaná rekonštrukciou priestorov šatní pre žiakov (každý žiak má samostatnú skrinku na odloženie osobných vecí), kanalizácie, výmena vodovodných batérií a umývadiel vo všetkých miestnostiach, výmena starých okien za nové plastové v budove školy i telocvični, výmena vonkajších dverí, výmena dverí do školského bufetu, výmena starých školských lavíc a stoličiek pre žiakov i učiteľov v učebniach a zborovniach, zakúpenie nového kancelárskeho nábytku do zborovní a kancelárií, komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie školy. V rámci projektu ELENA sa začalo s modernizáciou fasády budovy školy, vrátane jej zateplenia, inštalácia rekuperačných jednotiek, solárnych panelov, rekonštrukcia priestorov telocvične, jedálne atď. Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy je na veľmi dobrej úrovni a po realizovaných rekonštrukčných a modernizačných prácach sa výrazne zlepšilo. Zodpovedá potrebám moderného výchovno-vzdelávacieho procesu a požiadavkám učebného plánu a učebných osnov. 12 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018 Uznesením č. 592/2017 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 16. októbra 2017 bol schválený rozpočet PSK na rok V súlade so schváleným rozpočtom PSK na rok 2018 a v nadväznosti na 12 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 25

26 niektorých zákonov v platnom znení nám boli oznámené dňa záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2018 (údaje uvádzame v eurách): Príjmy (200) 210 príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 6 000, administratívne poplatky a iné poplatky a platby ,00 Spolu príjmy na rok ,00 Bežné výdavky (600) 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevok do poisťovní , tovary a služby , bežné transfery 5 000,00 Spolu bežné výdavky na rok ,00 Schválený rozpočet normatívnych prostriedkov pre prenesené kompetencie je určený na bežné výdavky na financovanie kategórií mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery. Z toho dôvodu, že ide o prenesené kompetencie, uvádzame zdroj financovania 111. Úpravy záväzných ukazovateľov (v eurách) Účel. určené na lyžiarsky kurz , Účel. určené projekt Erasmus , Účel. určené projekt Erasmus , Účel. určené na vzdelávacie poukazy , Účel. určené na projekt Erasmus ,00 dofinancovanie Účel. určené na lyžiarsky kurz , Účel. určené oprava suterénu , Účel. určené projekt Erasmus , Účel. určené projekt Erasmus+ (na 221) , Účel. určené oprava hydroizolácie , Účel. určené učebnice cudzieho jazyka , Účel. určené projekt Erasmus , Účel. určené úhrada nákladov maturitné skúšky , Účel. určené mat.-tech.zab ,00 vychov.vzdel.procesu Účel. určené jubilejné odmeny , Účel. určené projekt Erasmus+ (na 221) , Účel. určené projekt Erasmus+ (dofinancovanie) , Účel. určené na vzdelávacie poukazy - 365, Účel. určené úhrada nákladov maturitné skúšky + 181, Účel. určené oprava normatívu mzdové náklady , Účel. určené hmotná zainteresovanosť , Účel. určené mimoriadne výsledky žiakov + 600, Účel. určené dofinancovanie osobných nákladov , Účel. určené mimoriadne výsledky žiakov ,00 26

27 Dňa na základe žiadosti OA Poprad boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu: - osobné náklady ,00 eur, - prevádzkové náklady ,00 eur. Rozpočet po úpravách k 31. decembru 2018 (v eurách) Bežné výdavky (BV) 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné rovnania , poistné a príspevok do poisťovní , tovary a služby , bežné transfery 2 183, spolu BV Projekt Erasmus+ doplatok z agentúry Projekt Erasmus+ (účet 221) Projekt Erasmus+ (nový z roku 2018) Spolu , , , , ,00 BEŽNÉ VÝDAVKY Podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa bežné výdavky delia na kategórie 610, 620, 630, 640, v rámci ktorých sú položky rozpísané podrobnejšie: Kategória 610 Prehľad o počte zamestnancov k Zamestnanci Priemerný evidenčný počet prepočítaný fyzické osoby Pedagogickí 33,3 34 Nepedagogickí 9,40 10 Spolu 42,7 44 Čerpanie finančných prostriedkov na platy k (v eurách) 611 tarifné platy , osobné príplatky , ostatné príplatky , odmeny , spolu ,72 Odmeňovanie zamestnancov je v súlade so zákonom. Kategória 620 Čerpanie finan. prostriedkov na poistné a príspevky do poisťovní k (v eurách) 621 poistné do VŠZP , poistné do ostatných ZP 8 823, poistné do SP , príspevok do DDP , spolu ,55 27

28 Splnili sme si odvodové povinnosti vyplývajúce zo zákona. Príspevok zamestnávateľa zamestnancom na DDS predstavoval 2 % percenta z objemu zúčtovaných platov. Kategória 630 Čerpanie finančných prostriedkov na tovary a služby k (v eurách) 631 cestovné náhrady 2 501, energie, voda, komunikácie , materiál , údržba , nájomné za nájom 58, služby , spolu ,66 Kategória Bežné transfery čerpanie predstavuje 2 183,07 eur, ktoré zahŕňa: členské príspevky 100,00 eur; náhrada príjmu pri dočasnej PNS 2 083,07 eur (prvých 10 dní práceneschopnosti). Čerpanie projektu Erasmus+ V rámci projektu Erasmus+ Chceme viac vedieť a poznať sme vyčerpali v roku 2018 sumu ,35 eur (19 159,35 eur z grantu a 5 865,00 eur z dofinancovania). Z uvedenej sumy je najvyššia položka za pobyt v Londýne. Z projektu Erasmus+ s názvom Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí bolo vyčerpaných 6 074,28. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY V sledovanom období neevidujeme kapitálové výdavky. POHĽADÁVKY V sledovanom období neevidujeme pohľadávky. ÚČTY Všetky účty sú zriadené v Štátnej pokladnici Bratislava. 13 Ciele strategického plánu rozvoja školy Práca školy v šk. roku 2018/2019 sa realizovala podľa plánu práce školy, ktorý bol rozdelený na tieto oblasti: 1 Všeobecné informácie a pokyny 2 Hlavné úlohy a ciele na školský rok 2018/2019 I. Oblasť výchovy a vzdelávania II. Oblasť riadenia 28

29 III. Organizácia školského roku IV. Zvláštne úlohy členov pedagogického zboru V. Spravovanie odborných učební, kabinetov, zbierok, knižníc VI. Termíny čiastkových plánov celoročného pracovného plánu školy VII. Prehľad o triedach, počte žiakov a triednictve VIII. Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov IX. Plán exkurzií X. Plán súťaží Splnenie cieľov daných na školský rok 2018/ Oblasť výchovy a vzdelávania V školskom roku 2018/2019 sme sa zamerali na realizáciu základných úloh: 1. a) zjednotenie nárokov na vzdelanostnú a kultúrnu úroveň žiakov - v súlade s novelizovaným školským zákonom a štátnym vzdelávacím programom pre študijné odbory 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II ISCED 3A naďalej pokračovať vo vypracovaní a zavádzaní do výchovno-vzdelávacieho procesu školy školský vzdelávací program v 1., 2., 3. a vo 4. ročníku (splnené pre študijný odbor OA - v 1., 2., 3. a 4. roč. - ŠkVP Moderná obchodná akadémia; pre študijný odbor služby v cestovnom ruchu - v 1., 2., 3. a 4. roč. - ŠkVP Služby a podnikanie v cestovnom ruchu), - stanoviť v PK kritériá náročnosti a zjednotiť kritériá hodnotenia (splnené stanovením kritérií hodnotenia a klasifikácie v jednotlivých PK a učebnými osnovami jednotlivých predmetov - všeobecné pokyny hodnotenia v závere rozpisu učiva jednotlivých vyučovacích predmetov, oboznámenie žiakov s uvedenými kritériámi na začiatku školského roku vo všetkých predmetoch a ročníkoch), - venovať pozornosť vyučovaniu spoločenskovedných predmetov a ich prostredníctvom prehlbovaniu povedomia žiakov k slovenskej štátnosti (priebežne plnené), - posilniť postavenie predmetu slovenský jazyk a literatúra takými aktivitami, ktoré budú žiakov viesť k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti v rámci Európy a sveta (splnené zapojením do súťaže Mladý Európan, Digitálny Európan, zapojením sa do projektu Ambasádorská škola, realizáciou podujatí v spolupráci s Europe Direct Poprad), - rozvíjať komunikáciu v štátnom a materinskom jazyku i v cudzích jazykoch (plnené priebežne na vyučovacích hodinách hlavne SJL a cudzích jazykov, ale aj mimoškolskými aktivitami - odborná prax žiakov študijného odboru služby v CR so zameraním na sprievodcovskú činnosť - v 1. roč. na Slovensku a v 2. ročníku vo Francúzsku, účasť na veľtrhoch cvičných firiem v Bratislave a v Košiciach, na súťažiach Top turistická destinácia, - realizovať preventívne aktivity pre sociálnu a psychologickú prevenciu kriminality (realizované najmä v rámci triednických hodín a prednáškami v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SR v rámci projektu "Čisté školy" a s neziskovou organizáciou Život bez závislosti), 29

30 - pokračovať v realizácii učiva na ochranu človeka a prírody (splnené - realizovaný kurz na ochranu života a zdravia v 3. roč., účelové cvičenia v 1. a 2. roč.), - podporovať zapájanie žiakov do súťaží a do záujmových krúžkov (splnené - v škole pracovalo 26 krúžkov, žiaci sa úspešne zapojili do viacerých súťaží - pozri odd. 17), - vytvárať priaznivé podmienky na prípravu a priebeh predmetových olympiád a školských súťaží (splnené, vedenie školy podporovalo v spolupráci s príslušnými predmetovými komisiami organizáciu žiackych súťaží, umožnilo účasť žiakov aj učiteľov na súťažiach, vo viacerých súťažiach žiaci dosiahli výborné umiestnenia), - dbať na pozitívny rozvoj osobnosti žiaka (plnené priebežne na vyučovacích predmetoch, triednických hodinách a na ďalších školských aktivitách), - výchovu a vzdelávanie uskutočňovať s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt: vlastenectva, občianskej zodpovednosti, humanity a demokracie (plnené priebežne v rámci triednických hodín, vyučovacích predmetov, na školských akciách), - uskutočňovať aj estetickú, zdravotnú, telesnú, ekologickú, environmentálnu, estetickú, náboženskú výchovu, výchovu k rodičovstvu a manželstvu (plnené priebežne v rámci triednických hodín, vyučovacích predmetov, na školských akciách a prostredníctvoch príslušných koordinátorov), - realizovať úlohy súvisiace s výchovou v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu (plnené priebežne najmä na triednických hodinách, zapojením žiakov do Olympiády ľudských práv, účasť žiakov na výchovných koncertoch, návšteva koncentračného tábora v Seredi), - venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu od nich (realizované na triednických hodinách, hodinách biológie a aktivitách koordinátora prevencie drogových a iných závislostí), - informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok (realizované na prednáškach pre žiakov školy v spolupráci s neziskovou organizáciou Slovensko bez drog, na vyučovacích hodinách biológie a na triednických hodinách), - využívať vo vyučovacom procese informačné a komunikačné prostriedky (plnené priebežne na vyučovacích hodinách), - využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu (oboznámenie žiakov školy so Školským poriadkom OA Poprad, Príkazným listom riaditeľky školy k zamedzeniu šikanovania, prostredníctvom výchovnej poradkyne, triednych učiteľov a prostredníctvom akcií organizovaných koordinátorkou výchovy k ľudským právam, - riadiť sa informáciami z POP (splnené), - uplatňovať moderné učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov (plnené priebežne), - používať pri vyučovaní cudzieho jazyka moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka (plnené 30