S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie Kálmána Kittenbergera 2, Levice za školský rok 2013/2014.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie Kálmána Kittenbergera 2, Levice za školský rok 2013/2014."

Prepis

1 S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie Kálmána Kittenbergera 2, Levice za školský rok 2013/2014. Predkladá: Mgr. Beáta Kováčová riaditeľka

2 S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie, K. Kittenbergera 2, Levice za školský rok 2013/2014 Mgr. Beáta Kováčová, riaditeľka školy Mgr. Marta Števková, zástupkyňa školy Anna Lišková, vedúca ŠI Eva Kotelešová, hospodárka školy Správu vypracovali Východiská a podklady Správa je vypracovaná v zmysle: 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 3. Koncepcia rozvoja školy na roky Plán práce školy na školský rok 2013/ Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií pre školský rok 2013/ Informácie o činnosti Rady školy pri Obchodnej akadémii Levice 7. Školský vzdelávací program Krok za krokom ekonómom 8. Výchovný program ŠI Od tradičnej výchovy k neformálnej 9. Ďalšie podklady : - Vyhodnotenie plánu práce výchovného poradcu - Vyhodnotenie aktivít v oblasti boja proti rasizmu a xenofóbii - Vyhodnotenie aktivít projektu Zdravá škola - Vyhodnotenie koncepcie výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Vyhodnotenie projektu boja proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti - Vyhodnotenie koncepcie enviromentálnej výchovy - Vyhodnotenie programu boja proti drogám - Vyhodnotenie aktivít národného plánu výchovy k ľudským práva. 2

3 Základné identifikačné údaje o škole Názov školy Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Adresa školy Telefónne číslo 036/ Internetová adresa ová adresa Ul. K. Kittenbergera 2, Levice Zriaďovateľ Úrad Nitrianskeho samosprávného kraja, Rázusová 2A, Nitra Vedúci zamestnanci školy Meno a priezvisko Ing. Dagmar Kalocsayová Mgr. Marta Števková Anna Lišková Edita Tóthová Eva Kötelesová Funkcie riaditeľ školy zástupca riaditeľa školy vedúca vychovávateľka ŠI vedúca ŠJ hospodárka školy Rada školy Rada školy pri Obchodnej akadémii K.Kittenbergera 2 bola ustanovená v zmysle 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa Funkčné obdobie začalo dňom na obdobie 4 rokov. Od boli vymenovaní noví členovia RŠ. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 1.Ing. Marketa Cerovská predseda pedagogických zamestnancov 2. Mgr. Hana Bojkovská tajomník pedagogických zamestnancov 3. Eva Kotelesová nepedagogických zamestnancov 4. Dominik Kosmáli žiakov 5. MUDr. Jana Pacherová rodičov 3

4 6. Beáta Šurková rodičov 7. Mgr. Kamila Pohmová rodičov 8. Ing. Ivan Murín zriaďovateľa 9.Ing. Štefan Mišák zriaďovateľa 10.Bc. Miloš Zaujec zriaďovateľa 11.RNDr.Ľubomír Nemčok zriaďovateľa Rada školy od Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 1.Ing. Marketa Cerovská predseda pedagogických zamestnancov 2. Mgr. Hana Bojkovská tajomník pedagogických zamestnancov 3. Eva Kotelesová nepedagogických zamestnancov 4. Dominik Kosmáli žiakov 5. MUDr. Jana Pacherová rodičov 6. Beáta Šurková rodičov 7. Mgr. Kamila Pohmová rodičov 8. Ing. Erik Mészáros zriaďovateľa 9. PhDr. Robert Budinský zriaďovateľa 10.Bc. Miloš Zaujec zriaďovateľa 11. Ing. Viera Tischlerová zriaďovateľa Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/2014: Zasadnutie 05. septembra 2013 Rada školy prerokovala správu o činnosti RŠ pri OA Levice v školskom roku 2012/2013, zmeny v Školskom vzdelávacom programe, navrhované akcie školy a študentskej rady. Zasadnutie 8. októbra 2013 Rada školy prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2012/2013, informáciu o uplatnení absolventov školy, Správu o činnosti RŠ v školskom roku 2012/2013. Zasadnutie 5. februára 2014 Rada školy prerokovala výchovnovzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2013/2014, schválila kritériá pre prijímanie žiakov do I. ročníka OA v školskom roku 2014/2015, informáciu o príprave EČ a PFIČ MS, financovanie školy. Zasadnutie 23. júna 2014 Rada školy schválila Návrh plánu výkonov OA Levice na školský rok 2015/2065, prerokovala informácie o výsledkoch maturitných skúšok a o výsledkoch prijímacieho konania do I. ročníka OA. Výberové konanie na funkciu riaditeľky OA Levice. Zoznam poradných orgánov riaditeľky školy Pedagogická rada školy Metodické združenie triednych učiteľov vedúca Ing. Valentíniová PK všeobecnovzdelávacích predmetov vedúca PK Mgr. Beáta Kováčová PK cudzích jazykov vedúca PK PhDr. Mária Široká 4

5 PK teoretických odborných predmetov vedúca PK Ing. Anna Chrienová PK praktických odborných predmetov vedúca PK Ing. Viera Platinská Gremiálna porada riaditeľa školy Metodické združenie vychovávateľov Všetky poradné orgány pracovali podľa vypracovaných plánov práce a svoju činnosť vyhodnocovali. Počet žiakov školy za školský rok 2013/2014 ročník počet tried stav k stav k počet žiakov počet integrovaných počet tried počet žiakov počet integrovaných I II III IV spolu Údaje o prijímacom konaní prihlásení žiaci žiaci, ktorí konali prij. skúšku žiaci úspešní na prijímacej skúške prijatí žiaci zapísaní žiaci Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov ročník trieda Ø prospech spolu prospeli PSV 1.p/2.p z toho PVD 1.p/2.p prospeli 1.p/2.p neprospeli 1.p/2.p neklasifik. 1.p/2.p prvý 1, /17 22/25 18/12 0/0 0/0 I.A 1, /10 15/15 5/2 0/0 0/0 I.B 1, /7 7/10 13/10 1/0 0/0 5

6 druhý 1, /8 24/25 26/26 1/0 0/0 II.A 1, /6 13/14 10/9 1/0 0/0 II.B 2,1 30 3/2 11/11 16/17 0/0 0/0 tretí 1,96 82/83 11/20 26/24 43/38 2/0 0/0 III.A 1,99 26/27 2/6 10/9 13/11 1/0 0/0 III.B 1, /8 7/8 15/11 1/0 0/1 III.C 2, /6 9/7 15/14 0/0 0/0 štvrtý 2,21 84/ /0 0/2 IV.A 2,21 29/29 6/4 6/5 15/20 2/0 0/0 IV.B 2,27 25/24 3/3 6/5 14/16 2/0 0/1 IV.C 2,15 30/29 3/2 9/9 14/7 1/1 0/1 Prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2013/2014 Ročník Počet tried Počet Počet vymeškaných hodín za školský rok 2013/2014 v ročníku žiakov Ospravedlnené Neospravedlnené Spolu za školu Priemer na žiaka ,31 0,66 Výchovné opatrenia v školskom roku 2013/2014 druh výchovného opatrenia počet pochvala riaditeľkou školy 23 pokarhanie riaditeľkou školy 8 podmienečné vylúčenie zo školy 1 vylúčenie zo školy 1 6

7 Výsledky externých meraní maturitné skúšky 2013/2014 predmet počet žiakov prihlásených na MS z toho písalo EČ MS Ø žiakov v SR percentil Ø žiakov školy v % slovenský jazyk a ,84 64,39 literatúra anglický jazyk B ,85 59,4 nemecký jazyk B ,66 38,57 matematika ,5 28,2 Ukazovateľ/ Trieda 4.A 4.B 4.C Počet žiakov prihlásených na MS Počet žiakov, ktorí neukončili 4. ročník Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS Výsledky internej časti maturitné skúšky 2013/2014 predmet počet žiakov prihlásených na MS z toho písalo PFIČ MS z toho UF MS sa zúčastnilo Ø žiakov % PFIČ MS Ø žiakov školy v % UF IČ MS slovenský jazyk ,2 2,84 a literatúra anglický jazyk ,64 2,32 B1 nemecký jazyk ,33 1,71 B1 ruský jazyk B ,00 matematika ,33 teoretická časť odbornej zložky ,271 praktická časť odbornej zložky ,47 7

8 Zoznam študijných odborov Zaradené študijné odbory: obchodná akadémia 6317 M obchodná akadémia Učebný plán Krok za krokom ekonómom pre študijný odbor Počet týždenných vyučovacích hodín Kategórie a názvy vyučovacích predmetov v ročníku SPOLU Spolu za štúdium Celkový počet vyučovacích hodín A. Všeobecné vzdelávanie 21/12 17/9 13/7 13/9 64/ A/1 Jazyk a komunikácia 10/7 9/6 8/5 11/7 38/ slovenský jazyk a literatúra prvý cudzí jazyk 4/4 3/3 3/3 3/3 13/ konverzácia v prvom cudzom jazyku /2 2/2 60 druhý cudzí jazyk 3/3 3/3 2/2 2/2 10/ A/2 Človek, hodnoty a spoločnosť 3/1 3/1 1-7/2 231 občianska náuka dejepis etická výchova/náboženská výchova 1/1 1/ /2 66 A/3 Človek a príroda biológia ekológia A/4 Matematika a práca s informáciami 4/ /2 264 matematika informatika 2/ /2 66 A/5 Zdravie a pohyb 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 258 telesná a športová výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 258 B. Odborné vzdelávanie 12/4 16/7 20/14 20/15 68/ B/1 Teoretické vzdelanie 8 7 7/2 8/3 30/5 906 podniková ekonomika spoločenská komunikácia úvod do makroekonómie /1 3/1 90 hospodárska geografia právna náuka tovaroznalectvo svet práce APE/BAN/DAS//MAR - - 2/2 2/2 4/4 126 B/2 Praktické vzdelanie 4/4 9/7 13/12 12/12 38/ aplikovaná informatika 2/ /2 66 informačno-komunikačné technológie - - 2/2 2/2 4/4 126 administratíva a korešpondencia 4/4 2/2 2/2-8/8 264 automatizované spracovanie dokumentov /1 1/1 30 účtovníctvo - 3/3 4/4 3/3 10/ cvičná firma - - 2/2-2/2 66 hospodárske výpočty a štatistika ekonomické cvičenia /4 4/4 120 ekonomický softvér - - 2/2-2/2 66 aplikovaná matematika/myslím /2 2/2 ekonomicky/minimum podnikateľa odborná prax 2 týždne 60 8

9 Učebný plán Krok za krokom ekonómom pre študijný odbor 6317 M Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku SPOLU Spolu za štúdium Celkový počet vyučovacích hodín A. Všeobecné vzdelávanie 21/12 18/9 13/7 13/9 64/ A/1 Jazyk a komunikácia 10/7 9/6 8/5 11/7 38/ slovenský jazyk a literatúra prvý cudzí jazyk 4/4 3/3 3/3 3/3 13/ konverzácia v prvom cudzom jazyku /2 2/2 60 druhý cudzí jazyk 3/3 3/3 2/2 2/2 10/ A/2 Človek a hodnoty 1/1 1/ /2 66 etická výchova/náboženská výchova 1/1 1/ /2 66 A/3Človek a spoločnosť dejepis občianska náuka A/4 Človek a príroda biológia A/5Matematika a práca s informáciami 4/ /2 294 matematika informatika 2/ /2 66 A/5 Zdravie a pohyb 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 258 telesná a športová výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 258 B. Odborné vzdelávanie 12/4 15/7 20/14 20/15 68/ B/1 Teoretické vzdelávanie 8 8 6/2 8/2 30/4 966 podniková ekonomika spoločenská komunikácia úvod do makroekonómie hospodárska geografia právna náuka tovaroznalectvo APE/BAN/DAS//MAR - - 2/2 2/2 4/4 126 B/2 Praktické vzdelávanie 4/4 7/7 15/13 11/11 37/ aplikovaná informatika - 2/ /2 66 informačno-komunikačné technológie - - 2/2 2/2 4/4 126 administratíva a korešpondencia 4/4 2/2 2/2-8/8 264 účtovníctvo - 3/3 4/4 3/3 10/ cvičná firma - - 2/2-2/2 66 štatistika ekonomické cvičenia /4 4/4 120 ekonomický softvér - - 3/3-3/3 99 APM/MYE/ MIP/SINF/JOP /2 2/2 60 odborná prax týždne

10 Počet zamestnancov a údaje o kvalifikovanosti zamestnancov zamestnanci počet Pedagogickí OA 23 Nepedagogickí OA 8 Nepedagogickí ŠJ 4 Pedagogickí ŠI 3 Nepedagogickí ŠI 6 Zoznam učiteľov a ich aprobácia Meno a priezvisko pedagóga Kvalifikácia Aprobácia/odbor Ing.Kalocsayová Dagmar VŠE Bratislava učiteľstvo odborných ekonomických predmetov Mgr.Števková Marta FTVŠ UK telesná výchova, branná výchova, etická výchova RNDr.Beláková Eliška Mat-fyz f. UK približné a numerické metódy Mgr.Benčová Marta UKF Nitra slovenský jazyk, história Mgr. Bednár Ján UK Boh. fakul. katolícka teológia Ing.Cerovská Marketa VŠE+DPŠ ekonomika služieb a cest. ruchu / uč. ekon. predmetov Mgr. Bojkovská Hana UMB B.Bystrica nemecký jazyk, ruský jazyk, slovenský jazyk Mgr. Cziriová Lýdia UMB B. Bystrica informatika, výtvarná výchova PaedDr.Hanuščinová Viera PF Nitra ruský jazyk, nemecký jazyk, výtvarná výchova Ing.Haulíková Mária VŠE +DPŠ finančná sústava a peňažníctvo Ing.Chrienová Anna VŠE+DPŠ národohospodárske plánovanie/uč. ekon. predmetov Mgr. Kišová Jana UKF Nitra technika administratívy Mgr.Kováčová Beata UMB B.Bystrica slovenský jazyk, občianska náuka Mgr.Lazar Boris PF Nitra anglický jazyk, psychológia Mgr. Lešťanová Iveta UKF Nitra biológia, geografia PaedDr.Mészárosová Zuzana PF Nitra ruský jazyk, anglický jazyk, občianska náuka Ing.Mosnáková Emília VŠE+DPŠ/SSU financie adk, /učiteľstvo ekonomických predmetov Ing.Píšiová Erika VŠE+DPŠ ek.vnút.obchodu / učiteľstvo ekon. predmetov Ing.Platinská Viera VŠE+DPŠ ek. informácie a kontrola / uč. ekon. predmetov Mgr.Považan Stanislav UKF Nitra informatika, enviroment.výchova Ing.Skladanová Daniela VŠE Bratislava učiteľstvo odborných ekonomických predmetov PhDr.Široká Mária FF UK anglický jazyk, ruský jazyk Mgr. Turčan Branislav UKF Nitra telesná výchova, história Ing.Valentíniová Renata VŠP+DPŠ prev. ek. poľnohospodárstva /uč. ekon. predmetov 10

11 Zoznam vychovávateľov v ŠI Meno a priezvisko kvalifikácia odbor Anna Lišková Stredná pedagogická škola Levice vychovávateľstvo Júlia Gyuríková, Mgr. PaSA vychovávateľstvo Edita Kravčíková Stredná pedagogická škola Levice vychovávateľstvo Gabriela Krnáčová Stredná pedagogická škola Levice vychovávateľstvo Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2013/2014 Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich % neodbornosti predmetu právna náuka spoločenská komunikácia 2 50 tovaroznalectvo svet práce Ďalšie vzdelávanie zamestnancov v školskom roku 2013/2014 forma vzdelávania počet vzdelaných ukončilo pokračuje začalo 1.atestácia atestácia aktualizačné funkčné inovačné Aktivity a prezentácia školy na verejnosti Veľký dôraz kladieme na reprezentáciu školy v rôznych oblastiach a na účasť žiakov v rozmanitých aktivitách, ktoré umožňujú sebarealizáciu žiakov, preverujú odbornú pripravenosť a spestrujú štúdium. Žiaci školy sa zapájajú do rôznych súťaží, ktoré rozvíjajú ich profesionálne a osobnostné kompetencie, ale aj rôznorodosť ich záujmov. Musím konštatovať, že práve na súťažiach a rôznych akciách sa ukazuje schopnosť našich žiakov prezentovať výsledky svojej práce, ale aj schopnosť prezentovať rôzne vedomosti a zručnosti 11

12 získané počas štúdia Z množstva súťaží sú uvedené len tie, v ktorých žiaci školy dosiahli výraznejšie úspechy: Meno žiaka/ tímu Študentská. spoločnosť CROSS Študentská. spoločnosť CROSS Umiestnenie Súťaž OK KK celoštát ne medziná rodné Hyunday Skills for the Future TOP podnikateľský nápad Juraj Kováč Think Big School Brno Kozmáli Dominik Inovation and Creativity Camp Kozmáli,Kamenick Student Business Idea ý, Slivová Rebeka Števková Úprava textu na počítači Diabolské zákusky Kontraktačný veltrh Šala 3. CF Najlepší stánok Slovken CF Kontraktačný veltrh Šala Najlepšie logo Slovken CF Kontraktačný veltrh Šala Najlepší stánok Kristína Kúdelová Mladý účtovník Viktória Štrbová Mladý účtovník Slov-ken Regionálny veľtrh CF Žiar NAJ stánok CISPRO CF Regionálny veľtrh CF Žiar 3. NAJ stánok OA Levice IT fitness e-skills 3. Timea Zábudlá IT fitness e-skills 1. Krúžok ČK Súťaž hliadok prvej pomoci Jaroslav Jagoš SOČ - ekonomika Kozmáli,Medveď, Prezentiáda otvorené majstrovstvá ČR Prísažný Hebertová,Kolárov Prezentiáda otvorené majstrovstvá ČR á Račková Kosmáli Dominik Najlepšie video o KOMPRAXe Višňová,Janečková Odkaz pre starostu 3. Krúžok ĽP etwinning Dimenzie rodiny a práce 1. Údaje o aktivitách organizovaných školou Deň Európy Deň otvorených dverí Aranžovanie vianočných stolov Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila Škola priateľská deťom UNICEF Deň narcisov - zbierka Európsky týždeň IT zručností - eskills 12

13 Aranžovanie veľkonočných stolov Slonad Slniečko zbierka pre týraných Študentský ples OA Pohár primátora športové súťaže Imatrikulácia študentov Vianoce na hrade prezentácia Pamätný deň holokaustu Súťaž hliadok prvej pomoci Mikuláš ARTMOK umelci v meste Valentínska kvapka darcovstvo krvi S tebou o tebe cyklus prednášok Medzitriedne športové turnaje Genius logikus matematická súťaž Metodické dni pre učiteľov z Kene Olympiáda v SJL Šachový turnaj Olympiáda v NEJ Zober loptu a nie drogy kreatívna nástenka Olympiáda ANJ 8 projektov KOMPRAX Olympiáda RUJ Normálne je nefajčiť prezentácia - súťaž Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom Workshop k ľudským právam Veľtrh cvičných firiem Šala Veľtrh cvičných firiem školský Levická burza informácií prezentácia Európsky deň jazykov Klokan matematická súťaž Najlepší počtár školy Mladý líder súťaž Modelové voľby do EP Týždeň bezpečnosti na internete Modelové voľby prezidenta SOČ Mladý účtovník súťaž III. ročník Deň čistého ovzdušia Školské strojopisné súťaže Mestská športová olympiáda Exkurzia do Osviečimu Recyklohry Divadelné exkurzie Poznaj svoju vlasť Matica slovenská Vlastivedné exkurzie Prečo neberiem drogy mestská esej. súťaž Záujmové krúžky Hodina deťom - zbierka Veľtrh cvičných firiem školský Modelové zasadnutie OSN Bratmund Pokrový turnaj Celoslovenská súťaž Myslím ekonomicky Elektronický školský časopis e-twinning 2 projekty Súťaž o najlepší protidrogový plagát roka Prezentiáda - Brno Súťaž o najlepšieho účtovníka II.ročník Workshop pre učiteľov z Kene Súťaž o najlepšieho počtára OA projekt s Keňou Súťaž o najlepšiu WWW stránku Klokan matematická súťaž Súťaž v úprave textu na počítači Veľtrh študentských spoločností Školské kolo SOČ OĽP krajské kolo Súťaž v prednese poézie, prózy a vl. tvorby Computer Science Education Week Vianočná akadémia Hviezdoslavov Kubín Odborné exkurzie do výrobných podnikov European School Net -súťaž Videokonferencie s poslancami EP Generácia EURO súťaž NBS+ECB Európsky trh práce beseda Školenie NBS Generácia EURO Štátne skúšky z písania na stroji Plagát roka 2014 Prijímací pohovor beseda KomPrax Deň bezpečného internetu- aktivity Drogový pes Valentínske trhy Ingenious európsky projekt Beseda - trh práce Expert geniality show Zbierka pre psí útulok ibobor Haloween na škole Myslím ekonomicky Prednáška AIDS November 1989 a pád komunizmu beseda 13

14 Prednáška Šikanovanie Office Aréna 2014 Prednáška Zdravá škola Štátne skúšky z písania na počítači a korešp. Odkaz pre starostu 10 rokov Slovenska v EÚ Medziriadky 2O14 Literárny Kežmarok Výchovný koncert Prvá láska Aktivity školského internátu Súťaže v maľovaní vajíčok, o najkrajšiu tekvicu, o vianočnú výzdobu Besedy drogy, šikanovanie, literárne strom osobnosti - anketa rozlúčka s maturantmi rozhlasové vysielanie Deň otvorených dverí Vianočné tradície+ vianočný večierok Mikulášsky večierok Opekanie filmové predstavenia divadelné predstavenia pečenie medovníkov Batikovanie, pletenie módnych šálov starostlivosť o kvety starostlivosť o skalku volejbalový turnaj imatrikulácie Pozorovanie nočnej oblohy Výstava diel 3 generácií SUŠ Bielika Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená v školskom roku 2013/2014 Projekty e-twinning Dimenzie rodiny a práce Spolu v Európe v partnerstve s Rumunskom, Českom a Rakúskom. 1. miesto na Slovensku. Projekt Samospráva sa neriadi sama- cyklus školení Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva získaná tabletová multimediálna učebňa Projekt KOMprax zapojených 14 žiakov, ktorí realizovali svoje aktivity v tomto školskom roku. Nové projekty vypracovalo 13 žiakov Projekt i Bobor zapojených 51 študentov. Projekt MPC Učebňa kontinuálneho vzdelávania získaných 21 notebookov dlhodobý projekt v trvaní dva roky končí v roku 2014 Projekt Moderné kenské školy návšteva učiteľov v Keni v spolupráci s Nadáciou PONTIS. Uskutočnila sa aj návšteva kenských učiteľov spojená s metodickými dňami. Projekt European School Net v jednoduchom programovaní. Projekt Digitálna knižnica zapojenie učiteľov do tvorby elektronického portálu. Niekoľko víťazstiev aj v tomto roku Projekt ingenious 2 aktivity :odlesňovanie, scratch programovanie. Sme pilotnou školou projektu. Projekt Myslím ekonomicky celoslovenská diskusná súťaž v Bratislave a účasť na Prezentiáde otvorených majstrovstvách ČR. Projekt Vráťme knihy do škôl zapojených 23 študentov 14

15 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy Škola sídli vo viacerých budovách. V hlavnej budove sú 4 klasické učebne, 4 odborné učebne pre vyučovanie informatiky, 2 odborné učebne pre cvičné firmy, jedna odborná učebňa administratívy a korešpondencie a jedna video učebňa pre cudzie jazyky s možnosťou pripojenia 30 notebookov a internetu. Odborné vzdelávanie má vytvorené všetky predpoklady vybavenosti učebnými pomôckami. Vo dvore je budova, v ktorej je umiestnených 6 klasických učební a sklady učebníc. Na školskom dvore je altánok, ktorý v jarných a jesenných mesiacoch slúži ako eko učebňa a ponúka oddychovú zónu počas prestávok. Škola si prenajíma jednu odbornú učebňu na vyučovanie administratívy a korešpondencie na vedľajšej základnej škole. Školská jedáleň je v neďalekom parčíku. Ku škole patrí aj školský internát, ktorý sa nachádza na Ulici Zdenka Nejedlého. Ubytovanie poskytuje bunkovým systémom pre žiakov stredných škôl v meste. V priemere bolo ubytovaných 98 žiakov. Kapacita ŠI bola využitá, nakoľko škola poskytuje v rámci podnikateľskej činnosti aj možnosť ubytovania pre pedagógov, ale i cudzích v oddelenom trakte prízemia. Škola nemá vlastnú telocvičňu a prenajíma si telocvičňu mesta. Plnenie učebných osnov nie je ničím ohrozené, ale podmienky pre žiakov sú mierne sťažené presunmi medzi budovami počas prestávok. Pri tvorbe rozvrhu sa pamätá na zmiernenie presunov pre žiakov. V súvislosti s plnením učebných osnov má škola vyhovujúce podmienky mierne sťažené pôsobením vo viacerých budovách. Tento problém sa čiastočne v budúcom školskom roku vyrieši, nakoľko znížením počtu tried už učebňu na ZŠ prenajímať nebudeme. Problémy spôsobuje nevyhovujúci stav fasády školy, z ktorej opadáva omietka. Čiastočne sme síce renovovali spodnú časť, kde bol už dezolátny stav omietok, ale bolo by nutné opraviť aj zvyšnú časť. Takmer havarijný je aj stav budovy ŠI, kde dochádza k veľkým únikom tepla a v dôsledku toho aj k vysokým nákladom na vykurovanie. Stavebné riešenie logiových drevených stien je nevyhovujúce. Pokrivením drevených stien vznikajú škáry, cez ktoré preniká do izieb chlad. V rámci finančných možností sme vymenili ďalších 5 stien za plastové obloky a bočné okná na jednej strane, ktoré majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Vymenili za 1 vchodové bočné dvere na ŠI. 15

16 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy Sumár čerpania rozpočtu za celú organizáciu: 200 PRÍJMY vykazujeme vo výške , príjmy z prenájmu byt domovníka a iné nebyt. priestory 1 782, P za ubytovanie žiakov , úroky z účtov 13, GRANTY A TRANSFERY 1 558, Transféry zo št.rozpočtu 1 058, Dary 500, VÝDAVKY čerpanie rozpočtu ,88 *** Bežné výdavky - z toho 610 mzdy , odvody , tovary a služby , bežné transfery 8 416,03 *Výdavky spolu ,88 MZDY za 09241, a čerpané boli vo výške : ,00 - z toho škola ,00 - školská jedáleň ,00 - školský internát ,00 * POISTNÉ a príspevky do poisťovní ,98 - z toho škola ,74 - školská jedáleň 7 880,35 - školský internát ,89 * TOVARY a služby ,87 - z toho škola ,05 - školská jedáleň ,65 - školský internát ,17 * BEŽNÉ TRANSFERY 8 416,03 - z toho škola 6 630,09 - školský internát 1 785,94 - školská jedáleň - Kapitálové výdavky v r neboli čerpané. 16

17 odsek 1, písm. m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v kalendárnom roku 2013 v členení 1. ŠKOLA Škola mala 282 žiakov a 31 zamestnancov. ROZPOČET: ,46 Čerpanie: ,88 Mzdy ,00 Odvody ,74 Tovary a služby ,05 - z toho energie (34 001,84 ) Bežné transfery nemocenské dávky 10 dní 939,09 - odchodné 1 188,00 - odstupné 4 503,00 2. ŠKOLSKÝ INTERNÁT V Školskom internáte sme mali priemerne ubytovaných 114 žiakov a pracovalo v ňom 11 zamestnancov. Upravený rozpočet ,00 Čerpanie ,00 - z toho Mzdy ,00 Odvody ,89 Tovary a služby ,17 - z toho energie (38 508,00 ) Bežné transfery nemocenské dávky 10 dní 582,94 - odchodné 1 203,00 3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Priemerný počet stravníkov 210 a počet zamestnancov 4 Upravený rozpočet ,00 Čerpanie ,00 - toho Mzdy ,00 Odvody 7 880,35 Tovary a služby ,65 - z toho energie (6 767,65 ) Bežné transfery nemocenské dávky 10 dní - Čerpanie rozpočtu podľa : škola , ŠJ , ŠI ,00 17

18 Údaj o osobách, priestorovom vybavení : - prepočítaný priemerný počet zamestnancov: 46,2 - ekonomickí (THP, vedúca ŠJ a správca PC) 5 - pedagogickí (učitelia a vychovávatelia) 26,60 - obslužný personál (školník, upratovačky,kuchárky,údržbár 10 - ostatní (vrátnici) 3 Škola mala 282 žiakov, 210 stravníkov a 133 ubytovaných. OA LEVICE sa nachádza v budove na Ul. Kálmána Kittenbergera č. 2 a v prístavbe v areáli školy. Okrem toho prevádzkujeme Školskú jedáleň na Tureckom rade a Školský internát na Ul. Z. Nejedlého 73. Na vyučovanie TEV máme prenajatú telocvičňu od Správy športových zariadení Levice v Dome športu. V budove 2. ZŠ na Ul. Sv. Michala máme prenajaté jednu odbornú učebňu. V budove OA na Ul. K. Kittenbergera 2 prenajímame priestor na prevádzkovanie školského bufetu7,2 m2, Motorové vozidlo nevlastníme, ani nemáme zapožičané. GRANTY A TRANSFERY Mimorozpočtové prostriedky sme nemali. Pohľadávky k vykazujeme vo výške 970,00 EUR, záväzky k nevykazujeme. Podnikateľská činnosť vykonávaná na základe dodatku č. 5 k zriaďovacej listine v oblasti ubytovacích služieb. Vykazujeme zisk vo výške 1 132,64. Odvedená daň bola vo výške 215,20. Ubytovanie bolo poskytnuté prevažne žiakom a študentov športových klubov počas sústredenia a zápasov, ako i lektorom. Získané finančné prostriedky sa použili na úhradu energií, pranie posteľného prádla, nákup materiálu, farieb na opravu a údržbu ŠI vykonanú vlastnými pracovníkmi. K zostalo nedočerpaných celkom 1,58. Tento zostatok bol poukázaný na účet zriaďovateľa. Levice, Vypracovala: Kötelesová 18

19 Cieľ vytýčený na školský rok 2013/2014 a jeho plnenie Strategickým cieľom školy, vytýčeným v pláne práce školy, bolo presadiť, aby poznatkový systém učebného plánu vychádzal z požiadaviek praxe a bol žiakom užitočný pre ich ďalší život v súlade s mottom Učíme sa pre život. Usilujeme o kvalitnú prípravu žiakov na využívanie najnovších trendov v informačno-komunikačných technológiách, pre zvládnutie ekonomických zmien spoločenského života kvalitným ekonomickým myslením a právnym vedomím žiakov, ktoré nevyhnutné pre prípravu absolventov školy pre vstup do hospodárskej praxe. Cieľom je aj zvyšovať zdravé sebavedomie žiakov a schopnosť prezentovať výsledky vlastnej práce a vlastné názory. Zároveň cieľom bolo i overovanie a zdokonaľovanie ŠkVP Krok za krokom ekonómom, ktorý bol vypracovaný podľa potrieb hospodárskej praxe, požiadaviek rodičov, ale pri jeho implementácii získavame skúsenosti, ktoré je nevyhnutné zapracovať pri jeho zdokonaľovaní. Zmeny, ktoré sme uskutočnili v školskom vzdelávacom programe v školskom roku 2013/2014 sú nasledovné: - zavedenie predmetu Zdravotná telesná výchova pre oslobodených žiakov - presun TC v predmete Hospodárska geografia Plnenie: overovanie a zdokonaľovanie ŠkVP Krok za krokom ekonómom, tvorivosť učiteľov v projekte digitálna knižnica a využívanie výsledkov v práci učiteľov, tvorivosť učiteľov a ich ďalšie vzdelávanie v oblasti IKT v Klube moderných učiteľov, účasť študentov na odborných a iných súťažiach, zjednotenie požiadaviek na preverovanie vedomostí žiakov, učasť žiakov na súťažiach, veľtrhoch a prezentáciách, zavedenie zdravotnej telesnej výchovy využívanie moderných vyučovacích metód na hodinách. Hlavné ciele školy v oblasti vzdelávacej Zabezpečiť, aby ekonomické myslenie, právne vedomie a jazyková zdatnosť tvorili základ prípravy absolventov školy pre vstup do hospodárskej praxe. Dosiahnuť dokonalé využitie prostiedkov IKT. Pochopiť a osvojiť si myšlienku potreby celoživotného vzdelávania. Zabezpečiť kvalitné zvládnutie nárokov externej maturitnej skúšky. Zabezpečiť podporu kariérného rastu učiteľov a udržať kvalifikovanosť pedagogického zboru. Plnenie: účasť učiteľov na vzdelávacích aktivitách a záujem o odborný rast, 160 žiakov sa podrobilo IT testovaniu s priemernou úspešnosťou 47% 47 maturantov získalo certifikát Kros o zvládnutí ekonomického softwaru, pravidelné využívanie prostriedkov IKT na vyučovacom procese, využívanie moderných a netradičných vyučovacích metód, podpora zdravého sebavedomia žiakov, každodenná starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia, tvorivý prístup učiteľov v oblasti prípravy na vyučovanie, rozvoj ekonomického myslenia v praktických činnostiach, starostlivosť o nadaných žiakov a ich zapájanie do súťaží, 19

20 vzdelávanie žiakov v oblasti ekonomického softvéru, stabilné vyučovacie výsledky a úspechy v súťažiach, výborné výsledky externej maturitnej skúšky v SJL a cudzích jazykoch. Hlavné ciele v oblasti výchovy V súlade s mottom Naučme sa žiť - pôsobiť na študentov po všetkých stránkach tak, aby boli pripravení zastať si svoje miesto v živote pri súčasnom zachovaní ich individuality. Podporiť v nich tvorivosť, samostatnosť, zdravé sebavedomie a viesť ich k humánnosti v konaní i myslení. Naučiť ich empaticky myslieť, rozvíjať právne vedomie a spoločenskú zodpovednosť. Upevňovať pozitívne myslenie žiakov v oblasti ľudských práv. Plnenie: školské a mimoškolské aktivity v oblasti ľudských práv, darcovstvo krvi, organizovanie humanitných zbierok, promptné riešenie problémov v správaní žiakov, besedy v oblasti šikanovania, trestnoprávneho konania, pravideľné konzultácie so špeciálnym pedagógom, stála metodická pomoc v rámci metodického združenia triednych učiteľov, racionálne využívanie systému výchovných opatrení, koordinovaná práca triednych učiteľov a pozývanie odborníkov na besedy so žiakmi, kvalitná komunikácia vo vzťahu žiak -rodič- učiteľ, besedy o rodine, manželstve, rodičovstve. Hlavné ciele v oblasti výchovy v ŠI Výchovný program školského internátu vychádzal zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania. Vo výchove sme kládli dôraz na tvorivo- humanistický model výchovy- partnerský vzťah k žiakovi, na rozvoj kľúčových kompetencií, vedomostí, zručností a schopností žiakov. V centre pozornosti bol žiak. Preferovali sme vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, ku kultúre, rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie, za svoje konanie, zdravý životný štýl, tvorivosť, aktívne využívanie voľného času a kritické riešenie konfliktov, čo vedie k celkovému rozvoju osobnosti žiaka. Vo výchove sme kládli veľký dôraz aj na: adaptáciu prvákov - starší žiaci preberajú patronát nad mladšími žiakmi toleranciu a medziľudské vzťahy dodržiavanie hygienických návykov, poriadok nielen v osobných veciach, ale aj v okolí ŠI šetrenie energiami - pravidelné kontroly a upozornenia, osobný príklad zamestnancov ŠI šetrenie majetku ŠI nábytok, prístroje, pomôcky, steny a i. Správanie žiakov bolo celkovo v norme, počas školského roka sme zaznamenali aj porušenie školského poriadku. Za závažné porušenie ŠP ŠI bod IV/ 1.,IV/5.,IV/7- za šikanovanie bol vylúčený z ubytovania jeden žiak (SUŠ LB). Za závažné porušenie ŠP ŠI bod IV/ 1.,IV/5.,IV/7 - bolo udelené podmienečné vylúčenie zo ŠI dvom žiakom(oa,gav). 20

21 Napriek výchovným aktivitám smerujúcim proti fajčeniu, máme počas školského roka problémy s fajčením žiakov na balkónoch. Okrem udeleného pokarhania podľa ŠP ŠI, žiaci pod dozorom vychovávateliek zbierajú vyhodené cigaretové ohorky a nečistoty v areáli ŠI. O priestupku a pokarhaní sú informovaní aj rodičia žiakov. VVČ prebiehala podľa VP rozpracovaného na jednotlivé VS, s prihliadnutím na ich špecifiká záujmy, schopnosti a potreby žiakov. Najväčší dôraz sme kládli na prípravu na vyučovanie s uplatnením individuálneho prístupu vychovávateľa a vzájomnej žiackej pomoci. Žiaci jednotlivých škôl majú vytvorené špecifické podmienky na prípravu na vyučovanie. Žiakom sme umožnili pružný čas na vzdelávanie a oddych. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelania zlepšiť Silné stránky: 1. Spolupráca školy s Microsoft Slovensko, Indícia, JASR, Iuventa, Pontis a inými partnermi. 2. Úspešné zapojenie školy do medzinárodného projektu e-twinning. 3. Stabilita študijných výsledkov. 4. Bohatá ponuka mimo vyučovacích aktivít pre žiakov formou krúžkov. 5. Úspešná prevencia drogových závislostí. 6. Kvalita výchovného poradenstva a práca špeciálneho pedagóga. 7. Kvalita výchovy a aktivít v oblasti ľudských práv, humánnosti plnenie úloh Národného plánu výchovy k ľudským právam. 8. Spojenie teórie a praxe cestou cvičných firiem a účasťou na všetkých súťažiach a projektoch aplikovanej ekonómie. 9. Zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu učiteľmi a využívanie IKT žiakmi. Každý učiteľ má vlastný nettbook a každá trieda je už vybavená dataprojektorom. 10. Výborná spolupráca s rodičmi a rodičovskou radou školy. 11. Kvalifikovanosť učiteľov a ich účasť na vzdelávaní a sebavzdelávaní. 12. Zapojenie žiakov do súťaží a možnosti sebarealizácie žiakov. 13. Realizácia rôznych projektov na škole Zdravá škola, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Prevencia drogových závislostí, Prevencia patologických javov a kriminality mládeže, Boj proti rasizmu a xenofóbii ich činnosť je podrobne plánovaná a realizácia je kontrolovaná. 14. Spolupráca so študentskou radou, jej aktivity, spolupráca s mestským študentským parlamentom. 15. Rozvíjanie jazykových zručností žiakov spolupráca s firmou LK Walter z Rakúska. 16. Dobré meno školy stála medializácia úspechov a aktivít školy, záujem žiakov ZŠ o školu. 17. Úspechy žiakov v odborných súťažiach. 18. Spolupráca s Červeným krížom a darcovstvo krvi. 19. Spolupráca s firmou ZF exkurzie, poradenstvo v cudzom jazyku 21

22 Slabé stránky: 1. Nadpriemerná absencia niektorých žiakov v triede Opatrenie : Spolupráca s rodičmi takýchto žiakov. 2. Veľký počet žiakov oslobodených od telesnej výchovy, hlavne vo vyšších ročníkoch. Opatrenie: Zavedenie Zdravotnej TEV. 3. Málo vzájomných hospitácií učiteľov. Opatrenie: kontrolovať plnenie plánov predsedami PK priebežne. 4. Málo príležitostí na šport a pohyb v ŠI. Opatrenie: budovanie športového a relaxačného areálu na dvore ŠI. Príležitosti: 1. Možnosti získania finančných prostriedkov z grantových schém. 2. Pozitívne využitie e- learningových programov cestou internetu. 3. Možnosti rozvoja jazykových kompetencií žiakov internetom, videokonferenciami, projektami. 4. Využitie vedomostí získaných školeniami kariérneho rastu učiteľov. 5. Tvorba a revidovanie vlastného ŠkVP podľa požiadaviek praxe. Riziká: 1. Pokles populácie a vážny úbytok žiakov. Možnosti eliminácie: - stála informovanosť cieľových skupín o aktivitách a úspechoch školy cestou regionálnych novín a televízie - kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a kvalita ŠkVP - inovácia www stránky školy. 2. Slabé finančné ohodnotenie práce pedagógov v dôsledku nízkeho normatívu absencia nenárokovej zložky mzdy. Možnosti eliminácie: - vyššia motivačná zložka a dôsledný princíp zásluhovosti podpora tvorby projektov cieľovými odmenami. 3. Vážnym rizikom sa javí zastarávanie budovy, zatekanie strechy, opadávanie omietky Možnosti eliminácie: - získanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa. Umiestnenie absolventov po ukončení strednej školy umiestnenie absolventov počet vysokoškolské štúdium 54 pomaturitné štúdium 0 zamestnanie na Slovensku 12 zamestnanie v zahraničí 3 prihlásení na úrad práce 3 neoznámili 9 22

23 Voľnočasové aktivity školy Škola ponúkla v školskom roku 2013/2014 pre využitie voľného času študentov nasledovné záujmové krúžky v škole a v ŠI aktivity školy a súťažné aktivity žiakov. Sú však aj takí, ktorí záujem nemajú. Názov krúžku Zodpovedný Praktikum slovenský jazyk a literatúra Mgr. Kováčová Diskusný klub - Myslím ekonomicky Ing. Píšiová Účtujeme v Omege Ing. Valentíniová Administratíva a účtovníctvo na počítači Ing. Platinská Turistický krúžok PhDr.Široká Ekonomické projekty Ing. Píšiová Ľudské práva PaedDr. Mészarosová Logické a zaujímavé príklady z matematiky RNDr. Beláková Priatelia ruského jazyka PaedDr. Hanuščinová Príprava na maturitu a prijímacie skúšky na VŠ RNDr. Beláková Prvá pomoc Mgr. Bojkovská Krúžok fotografie Mgr.Považan, Pondelok po nemecky Mgr. Bojkovská On line magazine Mgr. Cziriová, PaedDr. Mészárosová Aktivity študentskej spoločnosti Ing. Haulíková Docvičovanie učiva z matematiky RNDr. Beláková Šikovné ruky ŠI Lišková Rozhlasový ŠI p. Kravčíková Aerobic a posilovanie Krnáčová Moderný tvorca p. Puskásová Spolupráca školy s rodičmi V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnili 3 zasadnutia rodičovských rád, z nich na želanie rodičov jedno stretnutie malo konzultačný charakter. Individuálne konzultácie sa uskutočňujú vždy podľa potreby. Rodičia sú pozývaní na akcie školy, ako je Deň otvorených dverí, slávnostná akadémia, rozlúčka so štvrtým ročníkom. Rodičia ubytovaných v ŠI sa stretávajú s vychovávateľkami vždy pri nástupe žiaka a potom podľa rodičovských združení tej školy, v ktorej žiak študuje. Podľa potreby môžu konzultovať s vychovávateľkami telefonicky aj osobne. Spolupráca s rodičmi je na kvalitnej úrovni. Mnohí rodičia sa zaujímajú o život školy a ŠI, pomáhajú pri organizovaní rôznych akcií a finančne podporujú aktivity školy a súťažné aktivity žiakov. Sú však aj takí, ktorí záujem nemajú. 23

24 Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2013/2014 Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa : Vyjadrenie rady školy: Rada školy pri Obchodnej akadémii Levice odporúča Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľovi Obchodnej akadémie Ul. Kálmána Kittenbergera2, Levice schváliť správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. Prerokované dňa:... Ing. Marketa Cerovská, predseda RŠ Vyjadrenie zriaďovateľa: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. Schválená dňa:... 24