Školský vzdelávací program od , počnúc 1. ročníkom

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Školský vzdelávací program od , počnúc 1. ročníkom"

Prepis

1 Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník tel/fax: , , Školský vzdelávací program od , počnúc 1. ročníkom Študijný odbor: Forma, spôsob a organizácia štúdia: 6317 M obchodná akadémia denné štúdium pre absolventov základnej školy Kategórie a názvy Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku vyučovacích predmetov Spolu Všeobecnovzdelávacie predmety Slovenský jazyk a literatúra Prvý cudzí jazyk c) Druhý cudzí jazyk c) Konverzácia v CJ c) 2 2 Etická vých./náb. výchova d) Dejepis Občianska náuka Geografia 1-1 Biológia 2-2 Matematika Informatika Telesná a športová výchova Odborné predmety Teoretické vzdelávanie Podniková ekonomika Úvod do makroekonómie Právna náuka Manažment 1 1 Účtovníctvo Spoločenská komunikácia Hospodárska geografia Tovaroznalectvo Úvod do sveta práce 1 1 Praktická príprava Marketing 1 1 Praktikum z daň. sústavy 2 2 Aplikovaná informatika Administratíva a korešpondencia Manažment os. financií 2 2

2 Aplikovaná ekonómia/cvičná firma - praktikum Ekonomické cvičenia Aplikovaná matematika 2 Cestovný ruch 2 2 Odborná komunikácia v cudzom CJ CELKOM Poznámky k učebnému plánu: a) Výučba sa realizuje v 1., 2.a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. c) Prvý a druhý cudzí jazyk (povinne voliteľný) - vyučuje sa jeden z jazykov anglický, nemecký, ruský. d) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov. Predmety sa klasifikujú. e) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov. f) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. g) Súčasťou výchovy a vzdelávania je vypracovanie ročníkových prác na vopred zadanú tému v stanovenom rozsahu. Prezentácia ročníkových prác je v 1. polroku 3. ročníka štúdia odboru. h) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Žiaci 3. a 4. ročníka sú povinní absolvovať 2 týždne súvislej praxe v rozsahu 10 smien po 6 hodín, t.j. 60 hodín. Presné informácie o vykonávaní súvislej odbornej praxe škola vydá formou interného predpisu Pokyny na odbornú prax pre žiakov obchodnej akadémie. Absolvovanie praxe je podmienkou postupu do vyššieho ročníka a je klasifikované známkou v predmete Prax. i) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, maximálne 5 dní pri realizácii internátnou formou. j) Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. k) Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy).

3 Študijný odbor: Forma, spôsob a organizácia štúdia: 6323 K hotelová akadémia denné štúdium pre absolventov základnej školy Kategórie a názvy Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku vyučovacích predmetov Spolu Všeobecnovzdelávacie predmety Slovenský jazyk a literatúra Prvý cudzí jazyk Druhý cudzí jazyk Konverzácia v CJ 1 1 Etická výchova/náboženská výchova Dejepis Občianska náuka Biológia 1 1 Chémia Informatika Matematika Telesná a športová výchova Odborné predmety Teoretické vzdelávanie Ekonomika Právna náuka Hotelový a gastr. manažment Účtovníctvo Spoločenská komunikácia 1 1 Geografia cestovného ruchu Náuka o potravinách a výžive Technika obsluhy Technológia prípravy pokrmov Úvod do sveta práce 1 1 Praktická príprava Marketing Praktikum daň. sústavy 1 1 Aplikovaná informatika Administratíva a korešpondencia Manažment os. fin. 2 2 Technika obsluhy cv

4 Technológia prípravy pokrmov cvičenia Cestovný ruch Odborná komunikácia v CJ 2 2 Prax Celkom Poznámky k učebnému plánu: a) Výučba sa realizuje v 1., 2., 3. a 4. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 5. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurzy na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. c) Prvý a druhý cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z jazykov (povinne voliteľný): jazyk anglický, nemecký, ruský. d) Podľa potreby a podmienok školy sa môžu vyučovať aj ďalšie cudzie jazyky. e) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu a voľby žiakov. Predmety sa klasifikujú. f) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov. g) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. h) Súčasťou výchovy a vzdelávania je vypracovanie ročníkových prác na vopred zadanú tému v stanovenom rozsahu. Prezentácia ročníkových prác je v 1. polroku 4. ročníka štúdia odboru. i) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, odborných učebniach a pod.) a odbornej praxe. Na praktických cvičeniach alebo odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia možno okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydať aj výučný list. Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborná prax. j) Súčasťou výchovy a vzdelávania sú odborné kurzy, zamerané na rozvoj profesijných vedomostí a zručností, ukončené získaním niektorého medzinárodne uznávaného certifikátu. Každý žiak ročníka odboru 6323 K hotelová akadémia je povinný absolvovať jeden z kurzov barmanský, baristický, someliersky, kurz spracovania čokolády alebo kurz dekoratívneho vykrajovania do ovocia a zeleniny. k) Žiaci 2. ročníka sú povinní absolvovať 3 týždne súvislej praxe v rozsahu 15 smien po 6 hodín, spolu 90 hodín. Žiaci 3. ročníka sú povinní absolvovať priebežnú prax v rozsahu 6 hod/týždeň, spolu 33 týždňov a 6 týždňov súvislej praxe v rozsahu 30 smien po 6 hod, spolu 180 hodín. Žiaci 4. ročníka sú povinní absolvovať priebežnú prax v rozsahu 6 hod/týždeň, spolu 33 týždňov a 6 týždňov súvislej praxe v rozsahu 30 smien po 7 hod., spolu 210 hodín. Žiaci 5. ročníka sú povinní absolvovať 2 týždne súvislej praxe v rozsahu

5 10 smien po 7 hodín, t.j. 70 hodín. Presné informácie o vykonávaní priebežnej a súvislej odbornej praxe škola vydá formou interného predpisu Pokyny na odbornú prax pre žiakov hotelovej akadémie. Súvislá a priebežná prax sú klasifikované súhrnnou známkou v predmete Prax. Absolvovanie praxe je podmienkou postupu do vyššieho ročníka. l) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, maximálne 5 dní pri realizácii internátnou formou. m) Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. n) Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy).