Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy"

Prepis

1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ULICA ELIÁŠA LÁNIHO BYTČA Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok Vypracovala Prerokovaná v Pg. rade školy dátum podpis

2 I. Identifikačné údaje Názov a adresa školy: Základná škola, Ulica Eliáša Lániho, Bytča Faxové číslo : Mail: Zriaďovateľ školy : Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, Riaditeľ školy: Zástupcovia riaditeľa školy: PhDr. Mária Torousová Mgr. Ivana Valientíková roč Mgr. Angelika Zubáňová roč Vedúci MZ a PK: MZ roč Mgr. Adriana Rumanová MZ ŠKD Mgr. Monika Játyová Jazyk a komunikácia SJL - Mgr. Zdenka Hlavoňová Jazyk a komunikácia CUJ - Mgr. Božena Belejová Matematika a práca s informáciami - Mgr. Jaroslava Lošáková Umenie a kultúra, výchova umením, zdravie, pohyb a svet práce/vyv, HUV, TSV, TECH/ - Ing. Gabriela Gašparíková Človek a príroda /FYZ, CHEM, BIO/ - Mgr. Monika Litvíková Človek, spoločnosť a hodnoty /OBV, NAV, ETV, GEO, DEJ/ - Mgr. Alena Sládková Rada školy: predsedníčka Mgr. A. Sládková Zástupcovia pg. zamestnancov Mgr. A. Rumanová Zástupcovia nepg. zamestnancov Ľ. Slotíková Zástupcovia rodičov Ing. A. Chrenková Ľ. Hofericová P. Ballo Mgr. J. Večeřová Zástupcovia zriaďovateľa Ľ. Hrobárik J. Raždík Ing. P. Weber P. Hrabovský

3 Prehľad o počte žiakov: Ročník spolu Počet tried Počet žiakov k Počet chlapcov Počet dievčat ŠVVP Pohyb žiakov Počet žiakov k Školský klub detí: 6 oddelení spolu 172 detí Počet zapísaných žiakov a žiakov, ktorí ukončili dochádzku (k ): Ročník Budúci spolu zapísaní žiadostí o 11 1 odklad Ukončili dochádzku Úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné školy: Zapísaní % z počtu žiakov v ročníku Gym 8- roč. Gym bil. Gym 4- roč. umel. Zdravot níc. Poľnoho spodár. Ekon. A obcho dné Peda- gogic. Techn. Doprav. SOŠ ostat ,9 % piataci spolu 4% 14% 2% 6% 8% 4% 4% 12% 46% 11,91 % z celkov. počtu žiakov Žiak 6.ročníka, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku a splnil podmienky prechodu na SŠ Denis Strkáč termíny prijímacieho konania nevyužil (t.j. nie je prijatý na žiadnu SŠ).

4 Školský vzdelávací program: Zameranie našej školy vychádza zo silných stránok školy a z viac rokov uplatňovanej koncepcie školy. V prvom rade je to poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom. Od vzdelávame žiakov 1.,2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8. ročníka podľa inovovaného ŠVP pre základné školy. Pre žiakov 9. ročníka platí ŠkVP, v ktorom sme posilnením povinných a použitím voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom programe vytvorili dve školské zamerania: A. posilnenie vzdelávacej oblasti JAZYK A KOMUNIKÁCIA cudzie jazyky B. posilnenie vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI matematika, informatika Školský vzdelávací program: ISCED 1 pre ročník, ISCED 2 pre ročník Inovovaný ŠVP: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 8.A, 8.B zameranie na jazyk a komunikáciu: 9.A zameranie na matematiku a prácu s informáciami: 9.B Nové predmety Školského vzdelávacieho programu v našej škole: ISCED 1 Primárne vzdelávanie ü Anglický jazyk hravo(1.a,1.b, 2.A, 2.B), ü Kamarátka rozprávka( 3.A, 3.B) ISCED 2 Nižšie sekundárne vzdelávanie ü Finančná gramotnosť (9.A, 9.B) ü Základy finančnej gramotnosti (5.A, 5.B) ü Praktická informatika (9.A, 9.B) ü Čitateľská gramotnosť(6.a, 6.B), ü Tvorba projektov (6.A, 6.B, 9.A, 9.B) ü Testovanie 9 SJL (9.A, 9.B) ü Testovanie 9 MAT (9.A, 9.B)

5 II. Vyhodnotenie prospechu a správania žiakov Prospech: S vyznamenaním: 242 ž. z toho výborný prospech: 106 ž. Veľmi dobre: 107 ž. Prospelo: 127 ž. Neprospelo: 3 ž (1 opravná skúška) Neklasifikovaní: 7 ž. (v zahraničí) Prehľad klasifikácie roč. Prospech 1% 1% 26% 50% 22% PV PVD P N Neklas. trieda Počet žiakov PV (výborný pr.) PVD P N Neklas. 1.A 23 slovne B 23 slovne A (17) B (14) A (6) B (11) A (7) B (12) spolu (67) Prehľad klasifikácie roč. trieda Počet žiakov PV (výborný pr.) PVD P N Neklas. 5.A (7) B (3) A (4) B (2)

6 7.A (3) B 30 9 (3) A (8) B 28 9 (1) A (3) B 27 9 (5) spolu (39) Správanie: Pochvaly riaditeľom školy: 66 Pochvaly triednym učiteľom: 154 Pokarhania triednym učiteľom: 9 Pokarhanie riaditeľom školy: 1 Znížená známka zo správania 2. stupňa: 3 Znížená známka zo správania 3. stupňa: 2 Znížená známka zo správania 4. stupňa: 1 51% 0% Správanie 32% 14% 0% 1% 2% 0% Pochvala TU Pochvala RŠ Pokarhanie TU Pokarhanie RŠ znížená zn. 2.st. Znížená zn. 3.st. znížená zn. 4.st. ostatní Výchovné opatrenia roč. Trieda Počet žiakov Pochvala pokarhanie Znížené známky RŠ TU RŠ TU 2.st. 3.st. 1.A B A B A B A B spolu

7 Výchovné opatrenia roč. trieda Počet žiakov pochvala pokarhanie Znížené známky RŠ TU RŠ TU 2.st. 3.st. 4.st. 5.A B A B A B A B A B spolu Dochádzka: 2017/18 Ospr. Na žiaka Neospr. Na žiaka spolu Na žiaka 1.polrok , , ,89 2.polrok , , ,27 spolu , , , /19 Ospr. Na žiaka Neospr. Na žiaka spolu Na žiaka 1.polrok , , ,12 2.polrok , , spolu , , (+9,87%) (+9,49%) (+59,82%) (+60%) (+10,14%) 48,18 83,31 (9,77%) Podané oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky: 2 žiaci (Denis Strkáč, 6.B, Ján Starych, 9.A) Triedy s najnižšou dochádzkou: 4.B vymeškaných hodín 936 priemer na žiaka 39 h 6.A vymeškaných hodín 1118 priemer na žiaka 38,55 h

8 III. Pedagogickí zamestnanci: Počet pedagogických zamestnancov: ext. Počet prevádzkových zamestnancov: 5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca: 1 Rozširujúce štúdium ďalšieho aprobačného predmetu: 1 Funkčné inovačné vzdelávanie: 2 Aktualizačné vzdelávanie: 5 Inovačné: 5 Rigorózna skúška: 1 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktora športu:2 IV. Aktivity a prezentácie školy na verejnosti: Projekty, do ktorých je škola zapojená: Škola priateľská k deťom Slávnostná akadémia v rámci Kultúry (ŽSK) podpora 500 eur Nadácia pre deti Slovenska športové sústredenie v Liptovskom Jáne (8 detí) 1000 eur projekt ŽSK Regionálny rozvoj "Cesta do školy": 2000 eur - rekonštrukcia zábradlia Nadácia pre deti Slovenska - Športujem rád a bezpečne MY, VY a KINBALL inkluzívne telovýchovné vzdelávanie v spolupráci s SŠŠI v Bytči 1224 eur Nadácia TESCO - CykloEKO hliadka 300 eur Šikovní školáčikovia MY Žilinské noviny 2.miesto výlet do zábavného centra Darujme Vianoce - nadácia Orange predvianočných sekúnd - Dobrý bazár, ktorého výťažok pomohol projektom pod záštitou Unicef a podporil myšlienku Dobronošstva 150 eur Svetový deň stolného tenisu World Table Tennis Day Fenomény sveta - Komunikácia SME v škole Planéta vedomostí Záložka do knihy spája školy Environmentálny projekt Baterky na správnom mieste, zber batérií a akumulátorov S Alinom chráň planétu projekt zameraný na separáciu potravinárskeho hliníka

9 Čas premien projekt v spolupráci s firmou Always zameraný na fyzické zmeny u dievčat v čase dospievania Cesta k emocionálnej zrelosti - projekt v spolupráci s firmou Always zameraný na fyzické zmeny u chlapcov v čase dospievania Detský čin roka Naučme piť deti čistú vodu Neseparuj sa a separuj odpad - Triedenie a recyklácia odpadu v triedach Malá finančná akadémia s Kozmixom (žiaci 1.st. prostredníctvom portála riešili úlohy zo SJL, MAT, PRI, VLA, HUV, pričom za správne riešenia získavali nálepky) Vedomostné ostrovy projekt nadácie Wolkswagen Slovakia Proforient projekt CPPPaP zameraný na pomoc žiakom ôsmeho a deviateho ročníka pri profesijnom a kariérovom poradenstve Záchrana som ja projekt nadácie Allianz a Falck zameraný na podávanie prvej pomoci so získaním prenosného defibrilátora Euro Run projekt zameraný na finančnú gramotnosť a vedomosti o eurových bankovkách a minciach Hodina poistenia projekt ČOSB vo forme interaktívnej hry v TOP 10 SR sa umiestnil žiak Lukáš Pánik, 9.B, ktorý získal vecnú cenu Nové schválené projekty: Zdravie na tanieri MINEDU eur Môžebyť.sk - ALLSTARSCHOOL 2. miesto v online hlasovaní 5000 eur na workoutové vybavenie ihriska Podpora rozvoja športu Materiálne vybavenie telocvične Úrad vlády 5840 eur 1010 Round Abound ŽSK Aktívny človek = aktívna spoločnosť 500 eur Detský mobiliár ŽSK Verejný priestor a verejná infraštruktúra 1000 eur Žiadosti na projekty: o o o Okresná žiacka bytčianska bežecká liga MINEDU Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 Lego Education SPIKE Prime Podpora vzdelávania Raiffeisen Bank Zlepšime podmienky integrácie - MINEDU Aktivity zamerané na zatraktívnenie vyučovania: Školský rok sa nesie pod názvom ROK JUBILANTKY: Ø September: ITV Športujme s radosťou Ø Október: ITV Jubilantka žije zdravo Ø November: ITV Spomienky jubilantky Ø December: ITV Spoznávame tradície za hranicami Ø Január: ITV Tkáme siete tolerancie

10 Ø Február: ITV Darček pre oslávenkyňu Ø Marec: ITV Hľadáme kľúče od našej Alma Mater Ø Apríl: ITV Dotkni sa Zeme Ø Máj: ITV Z lásky pre Teba Ø Jún: ITV Školské olympijské hry Aktivity zamerané na zatraktívnenie vyučovania: a) BESEDY: 24 besied PK, MZ MZ PK Jazyk a komunikácia SJL PK Človek a príroda PK Človek a spoločnosť PK Zdravie, pohyb a svet práce Názov besedy Beseda s chovateľom psov Naučme sa šetriť peniaze Beseda so spisovateľom Beseda s ochranárom 3.roč. Beseda s ochranárom 4. roč. Zážitkové učenie s pracovníčkou Krajskej knižnice v Žiline Beseda so spisovateľkou Natáliou Milanovou v Mestskej knižnici v Bytči Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou Envirokonferenica "A malé zvieratká dokážu veľké veci" v Kotešovej Medzinárodný deň mieru Deň eura Dievčatá zvenuše, chlapci z Marsu (p.holecová) 9.roč. Dospievam alebo Život plný zmien (p.holecová) 7.roč. dievčatá Na štarte k mužnosti (p.holecová) 7.roč. chlapci Čas premien (p.holecová) 6.roč. dievčatá Vyberme sa správnym smerom (p.šelinga) Spoznávame prácu zamestnanca banky (p.gašparíková) Vieme byť solidárni? Ako čítame výplatnú pásku (p.slotíková) Pozitívne vzory správania sa v literatúre, histórii a médiách Postavenie ženy v domácnosti Deň Európy Hľadajme, čo nás spája Beseda so zamestnankyňou ČSOB a Slovenskej sporitelne (študentké účty) p.gašparíkovou Poskytnutie prvej pomoci a BOZ počas prázdnin s p.gabajovou

11 b) EXKURZIE: 37 exkurzií PK, MZ MZ PK Jazyk a komunikácia SJL PK Jazyk a komunikácia CUJ PK Človek a príroda PK Človek a spoločnosť PK Zdravie, pohyb a svet práce Miesto exkurzie Bytčiansky zámok Sobášny palác Pekáreň Budatín Krajská knižnica Žilina Mestská knižnica Bytča Hvezdáreň v Žiline Agrofarma Súľov Mestský úrad v Bytči Divadelné predstavenie Ferdo Mravec Desatoro čitateľa (Mestská knižnica Bytča) 7.roč. Návšteva školskej knižnice 5.roč. Nestratíme sa v Krajskej knižnici 8.roč. Literárny tréning pamäti - Park Ľudovíta Štúra Žilina Pátrame po našej jubilantke v literárnych prameňoch v mestskej knižnici Po stopách J.C.Hronského, návšteva Matice slovenskej 9.roč. Mestská knižnica 6.roč. Krajská knižnica v Žiline s 5.roč. Exkurzia do predvianočnej Viedne, Technické múzeum, Schȍnbrunn Exkurzia do Osvienčimu Expedícia Budatínsky hrad 5.roč. Židovská synagóga Bytča Čo môžeme vidieť na mape malého regiónu? Betlehem v Rajeckej Lesnej Kostol Všetkých svätých v Bytči Cintorín (Sviatok Všetkých svätých) Peniaze na Slovensku (p.putirka) Po stopách Juraja Thurzu a Juraja Jánošíka Finančné inštitúcie v Bytči Bytčiansky archív s 5. roč. Etické aspekty ochrany prírody Dobré činy pre prírodu Spoznávame turistické chodníčky SND v Bratislave "Nepredajme nevestu" Nová scéna Bratislava muzikál Bambuľka Nová scéna v Bratislave divadelné predstavenie Punk Rock Nová scéna v Bratislave muzikál Šľahačková princezná

12 c) ĎALŠIE AKTIVITY PK, MZ MZ predmetových, triednych, ročníkových a školských aktivít Aktivita Beh Terryho Foxa Jesenný zber papiera Bav sa s anglickou knihou Deň bez sladkostí Jesenné cvičenia Na bicykli bezpečne Naša škola - prvácka výstavka Anglická abc hravo Vážime si našich seniorov Medzinárodný deň školských knižníc Turnaj vo futbale Hviezdička Anglické divadielko História školy očami štvrtákov Zdobíme medovníčky Hráme anglické domino Naše vianočné priania Finančná gramotnosť 4.ročník Vôňa Vianoc -medovníky Dobrý bazár Vianočná medaila pre kamaráta Rozvíjame logické myslenie Čo vieme - kvíz pre prvákov Bylinkáreň Popletené rozprávky Čo je finančná gramotnosť? Dental alarm Svetový deň vody - projekty Čítame, tvoríme, prednášame Čitateľský maratón Jarný zber papiera Čitateľská súťaž s knihami zo školskej knižnice Prváci si navzájom čítajú Holá hoop Deň naopak Buď dobrý hospodár (FIG) Človeče, nehnevaj sa zážitkové čítanie Prvácka olympiáda Ako relaxovať? Englishstar

13 Stavanie mája Turnaj vo vybíjanej Hviezdička Sudokáreň Saganiáda Otvorená hodina pre predškolákov Účasť na ZRŠ v MŠ Zápis do 1.ročníka ŠKD PK Jazyk a komunikácia SJL Netradičné hry detí Semafór nie je fór Šarkaniáda Vystúpenie v DSS v Hrabovom Halloween párty Tradičné medovníčky Vianočná pošta Posedenie pri vianočnom stromčeku Vianočný večierok Zimné radovánky Karneval Kamarátka lopta Zumba maratón Návšteva kinopredstavenia Veľkonočná dielnička Kráľ dopravných značiek Lepší vyhráva Veselá kolobežka Penalta Galéria škd Slniečková opekačka Kreslíme na asfalt Zápis prvákov do škd Záložka do knihy spája školy - spolupráca s ZŠ Jiráskovou vo Vysokom Mýte Diagnostika čítania žiakov 5.ročníka Medzinárodný deň školských knižníc Čitateľská párty šiestakov Testujeme sa - kvíz 9.roč. Hľadáme literárne pojmy v osemsmerovkách 6.roč. Frazeologizmy v pexese 9.roč. Jazykový milionár aj na hodine slovenčiny 7.-8.roč. celoškolská literárna súťaž "O jubilantke pre jubilantku" Literárne popoludnie s jubilantkou Čo ja viem o spisovnej podobe slovenčiny Veľký rozprávkový kvíz literárny kvíz Hádaj, kto som?

14 Jubileum Hviezdoslava rokov od narodenia umelca Filmové popoludnie s Jožkom Krónerom a Martinom Kukučínom Poďme spolu čítať jubilantke Deň neprečítaných detských kníh Jubilantka žila Medzinárodným dňom detskej knihy S bukfónom každý deň alebo 5 minút pre knihu... Čitateľský piknik PK Jazyk a komunikácia CUJ PK Človek a príroda PK Človek a spoločnosť PK Zdravie, pohyb a svet práce Európsky deň jazykov My English model Projektové vyučovanie "Poznávanie drevín v ich životnom prostredí" Euro - naša mena SME v CIELI - Dopravný rýchlokurz Adventný biblický kvíz Cesta radosti ŠK Olympiáda ľudských práv Komunikácia v teréne - vychádzka Topografia a kartografia nášho regiónu - terénne práce Kvíz Detský čin roka Kvíz Staroveké Grécko Hodnoty, ktoré nás spájajú (predvianočné variácie) Kvíz Milujem Slovensko Preventívny program Obchodovanie s ľuďmi Nebuď otrok drog Medzinárodný maratón písania listov Trhovisko Deň v praveku Pozitívne vzory v literatúre ETV Zamotaný v sieti dotazník Policajného zboru v Bytči s následnou analýzou Beh Terryho Foxa Jesenné účelové cvičenie aktivity zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky výstavka ovocia a zeleniny Návšteva DSS v Hrabovom s pozdravmi a programom turnaj vo futbale Jubilantka žije športom Zimná kalokagatia vo výtvarnej výchove súťaž o najkrajšiu maketu školy výrobky ku slávnostnej akadémii Záložka do knihy spája školy Superstar Futbalový turnaj Jubilantka žije športom Volejbal žiakov a žiačok

15 Florbal Vybíjaná dievčat Slávik Slovenska Stolný tenis v rámci Svetového dňa stolného tenisu World Table Tennis Day Pozdravy ku Dňu otcov a Dňu matiek Recyklácia odpadového materiálu výrobky z plastu Práca s drevom Príprava jednoduchých jedál, jednohubiek, smoothie Vyrábame hlavolamy a puzzle Rozhlasové relácie Deň komplimentov, Svetový deň výživy, Medzinárodný týždeň priateľstva, pri príležitosti ITV dní Všetci vyučujúci, žiaci spolu s rodičmi majú prístup na edukačný portál ktoré využívame vo vyučovacom procese i v domácej príprave žiakov na vyučovanie. Na hodinách využívame ďalší vzdelávací portál Planéta vedomostí v rôznych fázach vyučovacieho procesu, čím sa snažíme deťom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre učenie, a interaktívny program Alf Školské výlety: 1. ročník Obrovo Ružomberok 5. ročník Demänovská jaskyňa 2. ročník Strečno 6. ročník Demänovská jaskyňa 3. ročník Nitra 7. ročník Nitra 4. ročník Bratislava 8.ročník Praha 9. ročník Dešná pri Púchove Úspešná reprezentácia školy: Ø Tematické dni so zameraním na hľadanie talentov Ø Vianočná akadémia Ø Deň úcty k starším Ø Deň matiek Ø Publikovanie činnosti v regionálnych novinách, na stránke školy, v školskom časopise i v mestskej knižnici Ø Poznávanie kultúry európskych štátov (Rakúsko, Poľsko) Ø Súťažné videá na youtube Ø Zapájanie sa do projektov

16 V rámci okresných, krajských a celoslovenských umiestnení sme získali: 11 x 1.miesto, 11 x 2. miesto, 14 x 3.miesto, 9 x 4.miesto, 4 x 5.miesto, 17 x 10% najúšpešnejších žiakov SR, 6 x 20 % najúspešnejších žiakov SR, a niekoľko zlatých certifikátov, čestných uznaní a pochvalných listov. PK, MZ úroveň súťaž Meno žiaka Umiestnenie MZ Jazyk a komuniká cia (SJL) Jazyk a komuniká cia (CUJ) OK Šaliansky Maťko, I.ktg. Šimon Holáčik, 3.B 1. miesto OK Ochranárik tiesňového Juliana Kancnýřová, 1.B 3. miesto volania 112 SK ibobor Matej Kolkus, 3.B Simona Kalamnová, 3.B Úspešný riešiteľ OK Vybíjaná najmladších 2.miesto žiakov OK McDonald Cup 4.miesto OK Hviezdoslavov Kubín Sofia Gabajová,2.A 1.miesto I.ktg - próza SK Matematický klokan Percentil: Oliver Noga, 4.B Šimon Gaňa, 2.A Lenka Vanečková, 3.A Tomáš Kolek, 4.B Juliana Kancnýřová, 1.B Pavol Bazala, 2.B Tobias Petrek, 4.A 91,7% 89,6% 88,4% 85,5 % 85,5% 82,8% 81,5% OK Olympiáda SJL Tomáš Bologa, 9.A 5.miesto OK Šaliansky Maťko Kristína Medvecká, 7.B 1.miesto Daniela Kolkusová, 5.A 4.miesto SK Vráťme knihy do škôl - Adrián Macek, 8.A 4.miesto online liter. súťaž OK Hviezdoslavov Kubín Daniela Kolkusová, 5.A Andrea Frniaková, 7.A Karolína Čičková, 9.A 3.miesto 2.miesto 4.miesto OK Olympiáda ANJ, ktg.b1 Ivana Škorubová, 9.A 2.miesto SK Englishstar Júlia Caránková, 9.B Tomáš Bologa, 9.A Dominik Papučík, 7.A Marián Olšavský, 8.A Samuel Seddaoui, 8.A Oliver Kalaš,5.A Úspešnosť: 99% 98% 95% 94% 91% 90% OK Matematická olympiáda Tomáš Bologa, 9.A 1.miesto OK Pytagoriáda Vanesa Hvorečná, 5.B 5.miesto SK Matematický klokan Úspešnosť:

17 Matematika a práca s informácia mi Človek a príroda SK ktg.školák ktg.kadet ibobor ktg. drobci ktg. bobríci ktg. benjamíni ktg. kadeti Lucia Harvancová, 5.B Vanesa Hvorečná, 5.B Tomáš Bologa, 9.A Matej Kolkus, 3.B Simona Kalmanová, 3.B Juraj Oliver Kalaš, 2.A Vanesa Hvorečná, 5.B Max Adamík, 4.A Dorothea Orieščíková, 7.B Matúš Adamec, 9.B Tomáš Bologa, 9.A Nina Kaháková, 8.B 20% najúspešnej ších žiakov Úspešnosť: 94% 94% 100% 97% 93% 96% 96% 95% 90% OK Sudoku Vanesa Hvorečná, 5.B 3.miesto SK IQ olympiáda Tomáš Bologa, 9.A 1% najúspešnej ších žiakov OK Biologická olympiáda Vladimír Konečný, 8.A 3.miesto OK Biologická olympiáda ktg.d Dominik Papučík, 7.A Daniel Ciesarík, 6.B 2.miesto 3.miesto OK Fyzikálna olympiáda Tomáš Bologa, 9.A Júlia Caránková, 9.B Ivana Škorubová, 9.A 1.miesto 2.miesto 3.miesto OK Chemická olympiáda Júlia Caránková, 9.B Ivana Škorubová, 9.A OK Cezpoľný beh družstvo dievčat jednotlivci Patrícia Pribilová, 8.A Dorothea Salášková, 8.A Patrícia Pribilová, 8.A 1.miesto 2.miesto 1.miesto 3.miesto 1.miesto OK Bedminton Petronela Ballová, Stanislava Ďurajková, Tomáš Bologa, 2.miesto Damián Kaštan, 9.A OK Beh 17. novembra v Samuel Seddaoui, 8.A 4.miesto Žiline Damián Kaštan, 9.A 5.miesto Patrícia Pribilová, 8.A 4.miesto OK Streľba zo vzduchovky Samuel Seddaoui, 8.A 3. miesto Zdravie, pohyb a svet práce OK Stolný tenis Erika Bernátová, Lucia Mišutková, 8.A, Zuzana Palčrková, Vanesa Petrovská, 8.B OK Basketbal chlapci Damián Kaštan, David Labuda, Tomáš Bologa, 9.A, Marek Makyňa, Pavol Pavlík, 9.B, Samuel Seddaoui, 8.A, Matej Zajac, 8.B, Jakub Masiarik, 7.A OK Basketbal dievčatá Petronela Ballová, Karolína Čičková, Lucia Furgaláková,9.A Nela Hrabovská, Petra Valientová,8.A, Ema Litvíková, 8.B, Paulína Mičienková, 6.B 3. miesto 2.miesto 3.miesto

18 Zdravie, pohyb a svet práce Človek a spoločnosť OK Hádzaná dievčat Lucia Furgaláková, 9.A, Nela Hrabovská, Petra Valientová, Veronika Karasová, 8.A, Alexandra Kostková, Paulína Mičienková, 6.B OK Futbal mladších žiakov Školský pohár SLSP Mathias Gališ, Tomáš Hrtánek, Juraj Kaluža, Samuel Kocian, Adam Leština, Sebastián Paiš, Šimon Pinčík, Kristián Vrbka, Matúš Vršanský, Matej Žilinčár OK Beh do strečnianskych Patrícia Pribilová, 8.A hradných schodov Samuel Seddaoui, 8.A OK Futbal Cup starší žiaci Damián Kaštan, David Labuda, 9.A, Dominik Blaško, 9.B, Matej Zajac, Patrik Chlebina, Rado Nekoranec,8.B, Lukáš Hrobárik, 8.A, Jakub Masiarik, 7.A 2.miesto 4.miesto 6.miesto 5.miesto 3.miesto OK Beh olympijského dňa Patrícia Pribilová, 8.A 1.miesto OK Slávik Slovenska Sabína Pelikánová, 9.B 2.miesto OK Na bicykli bezpečne Mária Adamová, Timur Málik, Eva Ďurajková, 6.A, Daniel Ciesarík,6.B 3.miesto OK Biblická olympiáda Šárka Harmečková, 7.A Marián Jozefiak, 7.A Dominik Papučík, 7.A OK Geografická olympiáda Slavomír Oriešek, 5.B Nathanael Serra, 5.B Adam Kuciak, 5.A Dominik Papučík, 7.A Samuel Sedliček, 7.A Tomáš Bologa, 9.A 5.miesto 1.miesto 2.miesto 4.miesto 1. miesto 3. miesto 3.miesto IQ olympiáda - patríme medzi 5 naj škôl regiónu, v ktorých sa zaregistrovalo a test vyplnilo percentuálne najviac detí Výchovné poradenstvo Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom Burza informácií stredných škôl Cesta k správnemu rozhodnutiu, ktorú organizoval ÚPSR v Žiline ( ) Prezentácia bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných školách a na prezentáciu zamestnávateľov a regionálneho trhu práce. V decembri ( ) prebehlo stretnutie rodičov žiakov 9. ročníkov zamerané na informácie k harmonogramu termínov prihlášok, voľbe povolania, pripravili sme prehľad predbežného záujmu o štúdium, na základe ktorého si rodičia mohli zvážiť možnosti svojho dieťaťa. Na tomto stretnutí sa zúčastnili i zástupcovia siedmich stredných škôl z Bytče, Žiliny a Považskej Bystrice i zástupca duálneho vyučovania, ktorí vytvorili akúsi burzu stredných škôl a rodičom tak priblížili možnosti štúdia na ich škole.

19 Vo februári ( ) sa žiaci 8. a 9.ročníkov zúčastnili Dní profesie v Bytči, kde sa stretli so zástupcami vyše 20 stredných škôl zo Žilinského a Trenčianskeho kraja Rodičia i žiaci boli pravidelne informovaní o dňoch otvorených dverí i o propagovaných školách prostredníctvom nástenok i webovej stránky našej školy. Propagácia niektorých škôl prebiehala aj stretnutím vyslaných výchovných poradcov na našu školu. Raz do týždňa sú poskytované konzultačné hodiny výchovného poradenstva pondelok / hod./. Výchovná poradkyňa sa zúčastnila nasledujúcich školení: ü Deň otvorených dverí výchovných poradcov na SSOŠ, Saleziánska, Žilina (september 2018), ü Pracovné stretnutie VP a koordinátorov prevencie v CPPPaP V Bytči venované ponuke služieb CPPPaP, plánu práce VP v ZŠ a školskej integrácii (október 2018), ü Pracovné stretnutie VP a koordinátorov prevencie v CPPPaP V Bytči venované informáciám z odborného seminára o vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov a prezentovaniu SSOŠ v Bytči.(december 2018) ü Pracovné stretnutie VP a koordinátorov prevencie v CPPPaP V Bytči venované projektu Ochrana detí pred násilím a systém duálneho vzdelávania Priebežne sa uskutočňujú psychologické vyšetrenia žiakov v spolupráci s CPPPaP a ŠPPP v Bytči. Prebehlo 24 vyšetrení diagnostiky a rediagnostiky na žiadosť školy / zákonného zástupcu. Vzdelávanie žiakov s individuálními výchovno vzdělávacími potřebami a ich aplikácia v podmienkach našej ZŠ: Ø Zostavenie IVVP na základe upravených požiadaviek podľa Aplikácie vzdělávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním, Statpedu zaradenie dodatkov k IVVP, Ø Odoslanie žiadostí o vyjadrenie k špeciálnopedagogickej podpore jednotlivým CPPPaP a CŠPPaP, ktoré majú v starostlivosti integrovaných žiakov našej školy, Ø Výučba špecifických predmetov u žiakov, ktorí sú vzdelávaní podľa Vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (primárne a nižšie stredné vzdelávanie) Ø Individuálne začlenených žiakov, ktorí pracovali v tomto školskom roku podľa IVVP pre žiakov so špec. vých.-vzdel. potrebami, bolo 38. Preventívne programy: Ročník: Názov programu: Termín: Poskytovateľ: Dr. Zemboli environmentálny 05/2019 Let Art výchovný koncert Trinásta komnata protidrogový 05/2019 Let Art

20 výchovný koncert 5. Ø Efektívne učenie pre slaboprospievajúcich žiakov 6. Ø Čas premien dievčat Ø Prevencia šikanovania Ø Zamotaný v sieti dotazník s následnou analýzou 7. Ø Dospievam alebo život plný zmien Ø Na štarte k mužnosti Ø Poruchy prijímania potravy a pozitívny sebaobraz dievčat 10/2018 CPPPaP Bytča 10/ /18-02/19 10/ / /2018 Mgr. Holecová CPPPaP Bytča Polícia SR Mgr. Holecová Mgr. Holecová CPPPaP Bytča 8. Ø Proforient - Kariérové poradenstvo 11/18 - CPPPaP Bytča 9. Ø Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu 10/2018 Mgr. Holecová Ø Obchodovanie s ľuďmi 12/2018 CPPPaP Bytča V. Podmienky činnosti školy: Priestorové a materiálne podmienky školy: Naša škola je plnoorganizovaná. Od školského roku 2013/2014 sa po organizačných zmenách vyučovanie realizuje v hlavnej budova na Ulici E. Lániho. Stav všetkých tried je vyhovujúci. Vo väčšine tried máme nový školský nábytok. Priestory neustále renovujeme a upravujeme. V decembri 2013 sme ukončili prístavbu dvoch nových učební, kuchynky a zrekonštruovali sme dve pôvodne učebne. Počas leta 2013 prebehla rekonštrukcia troch sociálnych zariadení. Materiálne podmienky na škole sú na dobrej úrovni. Máme dostatočný počet učebníc a učebných pomôcok, ktoré neustále dopĺňame podľa potrieb vyučujúcich. Problémom ostáva zabezpečenie učebníc pre nové ŠVP. Škola má k dispozícií CD prehrávače, MP3 prehrávače, počítače, dataprojektory a 3 odborné učebne cudzích jazykov s interaktívnou tabuľou. Bola zriadená aj multimediálna učebňa, tabletová učebňa a v dvoch počítačových učebniach revitalizujeme počítačové vybavenie, čo prinieslo zefektívnenie a spestrenie vyučovania. Telocvičňa je taktiež po rekonštrukcii. Ďalšie zmeny v materiálno-technickom vybavení školy: Finančné prostriedky získané z projektov: z projektu DM Ľahšie to ide ľahšie: 5000 EUR športové vybavenie telocvične z projektu ŽSK Regionálny rozvoj "Cesta do školy": 2000 eur - rekonštrukcia zábradlia z projektu Darujme Vianoce nadácie Orange predvianočných sekúnd: 400 eur pre rodinu v hmotnej núdzi grantový program Mesta Bytča Spomienky jubilantky 800 eur

21 WTTD Svetový deň stolného tenisu sada rakiet, loptičiek, tričiek Obnova historického nápisu Štátna meštianska škola a vysadenie brečtanu pripomínajúceho niekdajšiu podobu školy pri príležitosti 90. výročia založenia školy (projekt ŽSK vo výške 500 EUR) Obnovenie dopravného ihriska a vozového parku (projekt KIA vo výške EUR) Zdravie na tanieri EUR na obnovu kuchynky a podporu duálneho vzdelávania Sme v škole vo výške 1000 EUR Vlastné finančné prostriedky: Oprava elektroinštalácie na poschodí EUR doplatenie faktúry za predchádzajúci rok Vymaľovanie priestorov školy po oprave elektroinštalácie EUR - doplatenie faktúry za predchádzajúci rok Zakúpenie nových notebookov do všetkých kmeňových tried ako súčasť prípravy na spustenie el. TK kvôli zjednodušeniu aplikácie dotácií na obedy Čiastočná výmena školského nábytku Znovuvytvorenie školských dielní Zakúpenie licencií Alf a Zborovňa na podporu online a interaktívneho vyučovania V spolupráci so ZRŠ a súkromnými sponzormi boli rozšírené kabinetné zbierky knižné odmeny pre úspešných žiakov reprezentujúcich školu na okresných súťažiach, Cieľ rozvoja školy: Naším zámerom je riadiť sa hodnotami školy LIPKA, ktoré prezentujeme v našom ŠkVP a ktoré sú v súlade s novými pedagogickými trendmi. Máme snahu meniť tradičnú školu. Usilujeme sa o to, aby nadané deti i tie, ktoré majú problémy v škole, dostávali rovnaké možnosti. Kladieme dôraz na rozvoj osobnosti. Usilujeme sa o to, aby naši žiaci, absolventi, boli nielen vzdelaní, ale aby zažili aj pocit úspechu a radosti. Školu poskytujeme deťom, dávame im priestor, aby sa mohli rozvíjať slobodne a zodpovedne. V žiakoch sa snažíme objavovať ich klady. Usilujeme sa o to, aby žiaci chápali zmysluplnosť učenia pre ich ďalší život. Nabádame ich v tom, aby sa vedeli orientovať v množstve dostupných informácií, vedeli vyberať, hodnotiť, tvoriť. Chceme, aby žiaci cítili pohodu, radosť, vysokú motiváciu. Kladieme dôraz na komunikatívnosť, otvorenosť, spoluprácu. Zameriavame sa na celý proces učenia, nielen na jeho výsledky. U žiakov oceňujeme postrehy, nápaditosť, spoluprácu a tvorivosť. Slovne sa vyjadrujeme i k nedostatkom, ale snažíme sa hlavne poradiť a zhodnotiť prírastok v procese učenia. Vzájomné vzťahy sa snažíme budovať na dôvere, pocite zodpovednosti žiakov za vlastné učenie.

22 Spolupráca s inštitúciami: Mestský úrad v Bytči spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni, aktívne sa zapájame do aktivít mesta a naopak, tešíme sa podpore mestského úradu. MŠ spolupráca s MŠ na Hurbanovej ulici je veľmi dobrá. Dohodnuté sú spoločné akcie a výmeny skúseností, dobrá spolupráca je aj s MŠ v Hliníku a v Hrabovom. ZRŠ spolupráca je na dobrej úrovni. ZRŠ poskytuje financie na odmeny pre žiakov za súťaže, poskytuje financie aj na cestovné na súťaže, plavecký a lyžiarsky výcvik či mikulášske prekvapenia. ZUŠ aj tu je spolupráca na veľmi dobrej úrovni. Mnoho našich žiakov navštevuje ZUŠ. Sú organizované koncerty a vystúpenia pre našich žiakov. CPPPaP, CŠPP spolupracovali sme pri riešení žiakov s problémami, či už s ŠVVP alebo problémami v správaní. V prípade problému je nám vždy poskytnutá poradenská pomoc. Konzultácie prebiehajú i medzi poradňou a výchovným poradcom či vyučujúcimi.. Rešpektujeme metodické odporúčania v správach zo špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia a riadime sa pokynmi pri integrácii. Spolupracujeme s nimi aj pri preventívnych programoch s tematikou šikanovania a ľudských práv. CVČ spolupráca je veľmi dobrá krúžková činnosť našej školy je pod hlavičkou CVČ v Bytči. Poskytujeme im priestory, najmä telocvičňu. Intenzívne sme spolupracovali pri športových i vedomostných súťažiach, ktoré centrum zastrešuje. Mestská knižnica v Bytči okrem tradičných hodín odučených v školskej knižnici spolupracujeme najmä pri realizácii Týždňa hlasného čítania a Čitateľskom maratóne Poďme spolu čítať. Prínosom pre žiakov sú aj besedy so spisovateľmi, ktoré ponúka knižnica. VI. Ďalšie informácie o škole: Výsledky inšpekčnej činnosti: V tomto školskom roku u nás hĺbková inšpekcia nebola, ale naďalej plníme opatrenia, ktoré sme dostali na poslednej inšpekcii. Snažili sme sa neustále zvyšovať úroveň vyučovania na škole.

23 Externé testovania: KOMPARO 8,9 ( ) Do testovania KOMPARO sa zapojilo 57 ôsmakov a 49 deviatakov. 8. ročník Naša ZŠ SR SJL 53,6 % 61,8 % MAT 57,8 % 60,6 % FYZ 68,0% 56,9 % DEJ 44,1% 53,3 % Všeobecné študijné predpoklady 58,7% 59,2% 9. ročník Naša ZŠ SR SJL 51,5 % 54,8 % MAT 53,00% 60,3 % TESTOVANIE 5 ( ) Testovania sa zúčastnilo 60 piatakov. 5. ročník Naša ZŠ SR MAT 64,7 % 59,3 % SJL 65,5 % 58,4 % TESTOVANIE 9 ( ) Testovania sa zúčastnilo 55 žiakov. 9. ročník Naša ZŠ SR MAT 55,4 % 63,1 % SJL 59 % 62,3 % Výcvikové kurzy: Základný lyžiarsky výcvik , zúčastnili sa ho žiaci 7.ročníka. Výcvik prebehol v lyžiarskom stredisku Paseky vo Vrátnej doline a bol spojený s ubytovaním v horskej chate Zlatý orol. Zdokonaľovací plavecký výcvik sa kurzu zúčastnilo 30 žiakov 6. ročníka. Výcvik prebiehal na Krytej plavárni v Žiline. Kurz korčuľovania

24 sa 44 žiakov 4.ročníka zúčastnilo kurzu korčuľovania na Zimnom štadióne v Žiline. Škola v prírode sa kurzu zúčastnilo 49 žiakov 3. ročníka v Penzióne Javorník Makov. Základný plavecký výcvik sa zúčastnilo 43 žiakov 2. ročníka kurzu, ktorý prebiehal na krytej plavárni v Púchove. Cvičenia k ochrane človeka a zdravia: o V súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 prebehli letné didaktické hry pre žiakov 1.stupňa v rozsahu 3 hodiny teoretickej prípravy a 4 hodiny praktického pobytu v prírode. Zamerané boli na riešenie mimoriadnych situácií, zdravotnú prípravu, pobyt a pohyb v prírode. o V súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 prebehlo jesenné účelové cvičenie pre žiakov 2.stupňa v rozsahu 5 hodín teoretickej prípravy a 6 hodín praktickej zložky. Rovnako bolo realizované aj letné účelové cvičenie. Zamerané boli na riešenie mimoriadnych situácií, zdravotnú prípravu, pobyt a pohyb v prírode. Krúžky: V tomto polroku pracovalo pod vedením CVČ 10 krúžkov, ktoré viedli naši pedagogickí zamestnanci. Zamerané boli predovšetkým na informatiku, šport, tanec, ekológiu, turistiku a iné formy trávenia voľného času. Internetová stránka školy: Rodičia a žiaci prostredníctvom nej získavajú aktuálne informácie zo života školy. Rodičia si na nej nájdu dôležité dokumenty školy a môžu si stiahnuť potrebné tlačivá. Na stránku prispievajú vyučujúci, ktorí nielen oboznamujú verejnosť so správami, ale sa aj môžu pochváliť neobvyklými aktivitami a úspechmi našich žiakov spolu s fotodokumentáciou. Zároveň na stránke nájdu kalendár pripravovaných udalostí a upozornenia výchovného poradenstva na blížiace sa termíny. Súčasťou stránky je link na okienko ŠKD Slniečko, ktoré je taktiež neustále aktualizované, a vzdelávací portál našej školy. Silné stránky školy kvalifikovaný pedagogický zbor a jeho záujem o ďalšie vzdelávanie, individuálny prístup k žiakom, veľký záujem o ŠKD, športová tradícia úspešné umiestnenia v športových školských súťažiach, dobrá spolupráca s partnermi školy, rodičmi a zriaďovateľom, postupná renovácia priestorov školy (učební i sociálnych zariadení), moderné vybavenie školy ITK technikou,

25 lokalizácia pri autobusovom nástupišti. Slabé stránky školy spolupráca s rodičmi slaboprospievajúcich žiakov (rodičia slaboprospievajúcich žiakov často nemajú záujem o rodičovské združenia. Je potrebné hľadať riešenia ako s nimi nadviazať kontakt), absencia moderného športového areálu, aj v tomto školskom roku máme neospravedlnené hodiny žiakov. VII. Opatrenia na zlepšenie práce 1) Snažiť sa o navýšenie pridelených finančných prostriedkov /zvýšenie rozpočtu, zapájanie sa do projektov/, aby sme žiakom zabezpečili vyhovujúce priestorové podmienky. T: priebežne Z: vedenie školy, ved. PK,M 2) Zvyšovať zodpovednosť žiakov za svoje zdravie. Organizovať viac športových akcií pre všetkých žiakov. T: priebežne počas šk. roka Z: vyučujúci TEV, TSV 3) O neprítomnosti žiaka naďalej informovať rodičov a s rodičmi týchto žiakov viac spolupracovať. Pokračovať v znižovaní počtu vymeškaných hodín. T: priebežne Z: triedni učitelia V Bytči