(Carl G. Jung) smerodajné zásady, vďaka ktorým si tlač udržala čítanosť, úroveň a dôveryhodnosť.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "(Carl G. Jung) smerodajné zásady, vďaka ktorým si tlač udržala čítanosť, úroveň a dôveryhodnosť."

Prepis

1 TÝŽDENNÍK OBČANOV MESTA NOVÉ ZÁMKY marec ročník 0. číslo Zistil som, že život, ktorý smeruje k určitému cieľu, je vo všeobecnosti lepší, bohatší a zdravší ako život bez cieľa a že je lepšie napredovať s časom ako zaostávať za ním. (Carl G. Jung) Dejiny žurnalistiky v meste Úvodný citát osloví, ale pochopia len tí, ktorí aj doteraz čítali, alebo aspoň počuli o regionálnom týždenníku Novum Castrum, ktorý vychádza od roku 1991 v rozsahu šiestich strán. Skôr, než vám pripomeniem okolnosti vzniku tejto tlače, dovoľte mi, ctení čitatelia, aby som vás pozval na krátke cestovanie dejinách novozámockej žurnalistiky, ktorá má 200. ročnú tradíciu. Záznam o prvých tlačených médiách s názvom Novozámocké noviny sa objavili 1. mája Redaktorom bol Gyula Rudnyánszky a vychádzali do 25. decembra Pod vedením Lajosa Szegváryho vychádzali noviny Nové Zámky a Okolie (18.máj ). V tlačiarni Zsigmunda Wintera a syna v roku 1881 vyšlo prvé číslo Nové Zámky a Vidiek v rozsahu 16 strán. Pri týchto novinách sa na chvíľu zastavme, nakoľko čitateľom prinášali informácie počas 63 rokov. Nové Zámky a Vidiek bola nezávislá tlač, ktorá mala širokú a pestrú paletu spravodajských informácií. Na stránkach si okrem aktuálnych správ čitatelia mohli prečítať rôzne kritiky, referáty, ale i úryvky z krásnej literatúry - novely, rozprávky, básne. Nechýbali ani vedecké a historické články. Ako perličku spomeniem, že najvzácnejší historický dokument Z dejín Nových Zámkov, ktorého autorom bol farár zo Svodína Dr. Kalmán Haiczl, bol od februára 1932 publikovaný ako čítanie na pokračovanie. V jubilejnom 50. ročníku šéfredaktor Ferenc Vadász výstižne sformuloval smerodajné zásady, vďaka ktorým si tlač udržala čítanosť, úroveň a dôveryhodnosť....prvé pravidlo pre každú serióznu tlač, je zdržanlivý a vkusný tón. Tlač musí byť objektívna, nezávislá od spoločenského zriadenia a politickej moci. Základným pilierom má byť pravda. A pravdivosť je nezlúčiteľná s pudovou prchkosťou. Ďalšími redaktormi novín boli István Illényi ( augusta 1902), Ferenc Vörös (7.septembra apríla 1910), Ferenc Vadász a Dezső Sándor (do 1939), Endre Kovács (o d 1939). Spoločenský, politický a konkurenčný tlak bol veľmi silný. Noviny tento nápor nevydržali a 1.júna 1944 boli Nové Zámky a Vidiek zrušené. (pokr. na str. 2)

2 2 K VECI predslov Vážený čitateľ, V rukách držíte nové vydanie periodika Castrum Novum. Týždenník občanov mesta Nové Zámky s novou vizážou i obsahom. S úctou Vás zdraví šéfredaktor a všetci pracovníci redakcie! Naša snaha bude v budúcnosti zameraná na čo najdôkladnejšie informovanie o dianí v meste, o všetkom na čom záleží, o veciach zaujímavých, verejných, mienkotvorných i odsúdeniahodných. Noviny zostavuje malý tím, za ktorý sľubujem otvorenosť a objektivitu. Počítame s názormi a pripomienkami čitateľov, spolu s nimi chceme týždenník vytvárať. Chceli by sme dosiahnuť, aby ste v deň vychádzania novín vstávali v dobrej nálade aj preto, lebo v tento deň Castrum Novum vychádza, a vy sa prostredníctvom neho dostanete k množstvu informácií o tom čo bolo a čo bude v našom meste. Televízia Nové Zámky a redakcia týždenníka sídlia na spoločnej adrese na Hlavnom námestí. Spolu s tvorcami webovej stránky chceme v budúcnosti vytvoriť jednotnú skupinu, ktorej poslaním bude objektívne informovanie občanov. Kým Televízia Nové Zámky a webová stránka budú poskytovať čerstvé aktuality, noviny budú komentovať, informovať, podnecovať myšlienky a posadia Vás do kresiel, aby ste si oddýchli, začítali sa do naďalej dvojjazyčných novín, ktoré ako dúfame, budú bohaté na zaujímavé informácie. Iste sa mnohí z Vás pýtajú prečo sme sa stali dvojjazyčnými. Máme na to objektívne vysvetlenie chceli by sme dosiahnuť, aby sa do každej poštovej schránky dostali noviny bezplatne, bez ohľadu na to, ktorý jazykový variant v danej domácnosti čítali dovtedy. Je tu však ešte aj dôležitejší dôvod: je pre nás dôležité, aby v dvojjazyčnom meste s dvoma kultúrami obyvatelia spoznávali bohatstvo oboch národností, aby boli informovaní o živote, zmýšľaní, jazyku svojich spoluobčanov. Toto je nevyhnutné pre mesto známe svojou toleranciou, pokojným spolunažívaním, ku ktorým môže dopomôcť aj dvojjazyčná mutácia nášho periodika. Chceli by sme tiež dosiahnuť zintenzívnenie pojmu Novozámčan v povedomí, aby každý z nás bol hrdý na svoje mesto na jeho dejiny i prítomnosť. Aby všetci, ktorí z mesta odišli do zahraničia, uchovávali si ho v srdciach a túžili po ňom bez ohľadu na národnosť. Tento sen sa dá splniť ak spoznáme dejiny nášho mesta, jeho slávnych rodákov, významné okamihy z histórie, sviatky, tradície, keď sledujeme súčasný život mesta problémy i úspechy, dlhodobé plány jeho predstaviteľov. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zaradiť do našich novín rubriku ZNÁMI NEZNÁMY alebo NEDÁVNY. Tiež by sme sa chceli venovať ľudovým tradíciám. V rubrike Z REDAKČNEJ POŠTY na Vaše otázky a listy odpovie podľa záujmu psychológ, lekár, právnik, či iná kompetentná osoba. Samozrejme, nebude chýbať ŠKOLÁČIK, KULTÚRNA PALETA, MESTSKÝ SPRAVODAJ, či rubrika ŠPORT. Nezabudli sme ani na DROBNÉ OZNAMY bezplatné pre Novozámčanov. Ak pri niektorej z príspevkov zbadáte výzvu VYJADRITE SA!, netrpezlivo budeme čakať Vaše ohlasy, názory a príspevky! Naše plány sú Vám už známe takéto noviny by sme chceli pripravovať pre Vás, s Vami! Dénes Száraz, šéfredaktor dokončenie zo str. 1) Nový katolícky, politický, spoločenský a ekonomický týždenník, ktorý vznikol a začal pôsobiť na troskách starého bol Nové Zámky a Maďarský vidiek. Šéfredaktorom od roku 1932 až do prerušenia činnosti v roku 1938 bol István Horváth. Tlač tohto týždenníka sa obnovila v roku 1939 s názvom Nové Zámky a vidiek. Zodpovedným redaktorom až do opätovného zrušenia novín 17. marca 1945 bol Ede Schneider. Redaktormi Novozámockých novín ( ) boli Dr. József Ozoray a Gyula Lange. Zakladateľom Kis Magyar Alföld ( ) bol Károly Jaross a jeho hlavným spolupracovníkom bol Dr. Gyula Machovics. Krátku, len jeden rok trvajúcu činnosť (od decembra 1912 do júna 1913) mali Novozámocké noviny pod vedením redaktora Ferenca Putnokiho. Sobota (Szombat) týždenník, ktorý začal vychádzať v Budapešti (1910), redaktorom bol Péter Ujvári, mal krátke obdobie pôsobenia. Zameral sa na rozvoj a rozmach beletrie, spoločenského diania, židovskej a maďarskej literatúry, umenia a kritiky. V Nových Zámkoch bola v roku 1923 na niekoľko mesiacov jeho tlač a činnosť obnovená redaktormi Péter Ujvári a Sándor László vychádza Hajnal spoločenský a beletristický časopis, ktorý po dlhšom prerušení začal v roku 1927 opäť vychádzať. Ráno (Reggel) - politický denník vychádzal od 1921 do marca Redaktori tohto denníka boli žurnalisti žijúci v emigrácii. Slovenský Juh bol slovenský týždenník (apríl apríl 1945). Redaktormi tohoto týždenníka boli Viliam Kopečný, Jozef Lukačovič, Emanuel Kettnera, Štefan Krištof. Týždenné noviny (Heti Hírlap) okresný týždenník vydávala KSS, spočiatku spolu s Novozámockými novinami (19. novembra júna 1991). Od 4. marca 1969 nezávisle. Od 3. júna 1969 Naše novosti a maďarské Heti Hírlapunk. Od roku 1983 vychádzal s obnoveným názvom Heti Hírlap. Redaktormi boli Zoltán Sidó, Ján Tóth, Ondrej Nagy, Jozef Czimmermann, Elemír Balog, Hildegarda Majerčíková, Ladislav Papp, Dionýz Száraz, Juraj Kobolka, Marta Daňová, Lívia Zábolyiová, Zita Cseriová a Árpád Soóky. Redaktori slovenského vydania boli: Árpád Ottinger, Otília Szilágyiová, Alžbeta Stanová, Tibor Kalecký, Ľudovit Kostka, Daniela Volfová, Viktória Moravčíková, Mária Korecová, Milan Kupecký, Margita Bogdanová, Ladislav Uhrin a Květa Halásová. Slobodný občan (január 1990 jún). Bol dvojjazyčný nezávislý okresný mesačník. Redaktormi boli Otto Meszáros a Oľga Prekopová. Od roku 1991 v rozsahu 6 strán začal vychádzať mestský samosprávny mesačník Castrum Novum, neskôr v podobe týždenníka pre novozámockých občanov v slovenskej a maďarskej reči. Od roku 1992 vychádza ako mesačník. S dvojtýždňovou pravidelnosťou začal vychádzať v roku 1996 a od 1. januára 1997 vychádza ako týždenník. Vtedajší primátor mesta Ing. Ondrej Csanda v úvodnom predslove napísal: Castrum Novum chce slúžiť a pomáhať občanom mesta. Pravidelne informovať o činnosti samosprávy mesta, dôležitých uzneseniach a aktuálnych programoch v meste. Svojimi článkami, oznamami chce poskytnúť také informácie, ktorými sa občania môžu stať spoluúčastníkmi na práci samosprávy mestského zastupiteľstva Prosím Vás, aby ste noviny Castrum Novum prijali vo svojich domácnostiach s takou láskou, ako nového člena rodiny. Slovenskými redaktormi boli Peter Roháč, Alena Maczková a Mária Sternová. Maďarskými redaktormi boli Dionýz Száraz, Estera Babková, Zita Cseriová, Peter Kis a Hildegarda Hegedűsová. Nesmieme zabudnúť ani na Dr. Evu Hosszúovú, ktorá bola pri zrode týchto novín a žiaľ, teraz už nie je medzi nami. Od prvého vydania uplynulo 18 rokov a teraz, náš týždenník, opäť stojí pred bránou novej dejinnej udalosti, ktorá rozšíri a zaplní ďalšiu stránku kroniky novozámockej žurnalistiky. Krátky prehľad dejín žurnalistiky v našom meste ukončime citátom od francúzskeho spisovateľa... Nemôžeme sa vrátiť do minulosti, ani zotrieť to, čo sa stalo. Niekedy nám však minulosť sama nadbehne tým, že nám tu a dnes ponúkne príležitosť na zmenu, nádej na lepší zajtrajšok. (Gustave Flaubert) Alexander Strba, miestny historik

3 PUBLICISTIKA 3 Zvolili vyčkávaciu taktiku Ešte pred pár mesiacmi nebolo jasné, či chaos na americkom trhu s nehnuteľnosťami a oslabenie kapitálových trhov bude len prechodným otrasom svetového hospodárstva alebo tieto problémy prerastú postupne do hlbšej hospodárskej krízy. Dnes je už táto otázka zodpovedaná. Hospodárska kríza otriasa už nielen Amerikou, ale aj ekonomikou európskych krajín. Ekonomika a hospodárstvo, výroba, kúpa, predaj nie sú len záležitosťou jedného štátu, ale je to spletitý systém v ktorom jeden chaos spôsobí nespočetné množstvo ďalších. Spýtali sme sa dvoch našich novozámockých zamestnávateľov: Milana Hrdlíka zakladateľa a riaditeľa AMI s.r.o a generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Pastorkalt Petra Višňovského. Aký vplyv má hospodárska kríza na činnosť vo vašich firmách? Súkromná spoločnosť AMI spol. s r.o. je jednou z firiem, ktoré rozvíjajú tradíciu výroby elektrických svietidiel. Vyrába svetelné systémy, svetlomety, priemyselné, vonkajšie, núdzové a interiérové stropné svietidlá. Počas svojho 15 ročného pôsobenia si svoju produkciu okrem domáceho teritória rozšírila aj do ďalších krajín. Nadviazala kontakty so zahraničnými partnermi. Svoje sídlo v našom meste si vybudovala v priemyselnom parku AVION v susedstve ďalších firiem. Po odovzdaní novej lakovne vedenie firmy zamestnalo 57 ľudí. V súčasnom období zamestnávajú 62 pracovníkov. Vplyv hospodárskej krízy doľahol na odbyt našich výrobkov a tým aj na samotnú výrobu. Tento neblahý fakt nás pohýňa k zvýšeniu propagačnej a distribučnej aktivity. Pracujeme na novom propagačnom katalógu, v ktorom prezentujeme naše najnovšie, najvyhľadávanejšie produkty svojim stálym i novým odberateľom. Oboznamuje nás Milan Hrdlík, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti AMI s.r.o. Od roku 2001 sa stala spoločníkom AMI Nové Zámky aj talianska firma a táto skutočnosť v mnohom zásadne zmenila smerovanie a stratégiu rozvoja spoločnosti. AMI sa stala centron svetelnej techniky a v súčasnosti má v ponuke viac ako rôznych typov svietidiel. Okrem toho poskytujeme odberateľom odborné poradenstvo. Získaním finančných prostriedkov z EU na nákup nových technológií, a to hlavne lisovacieho a tvarovacieho zariadenia, sme mohli rozšíriť paletu našich služieb. V obchodnej politike sa aktivity v začiatkoch sústreďovali na teritórium Slovenskej republiky. Od roku 1998 firma rozšírila svoju produkciu aj do ďalších krajín, a to hlavne do Talianska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Česka, Poľska, Juhoslávie, Bosny a Ruska. Máme dva mesiace, aby sme urobili všetko pre lepšiu propagáciu výrobkov. Po prehodnotení miery úspešnosti reklamnej kampane zvážime kroky v politike zamestnanosti. Pastorkalt, a.s. Peter Višňovský, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Pastorkalt, akciová spoločnosť vznikla v roku Za necelých 10 mesiacov boli na rozlohe 5000 m 2 postavené výrobné haly, ktoré nadviazali na tradíciu výroby chladiacich zariadení pre obchody, ktorá má v našom meste dlhoročnú históriu. V súčasnosti zamestnávame 80 ľudí. Generálny riaditeľ Peter Višňovský nás oboznámil, že 95% produkcie výroby je určená na export. Sme v štádiu vyčkávania. Nevieme ako budú reagovať naši zahraniční odberatelia na hospodársku krízu. Medzi našimi partnermi sú Veľká Británia, Rusko, Rumunsko, Austrália a Kanada. Do týchto krajín exportujeme hlavne obslužné pulty, prístenné vitríny, chladiace a mraziace vitríny do obchodov, reštaurácii a barov. Samozrejme, neistota neprospieva nikomu zo spoločnosti. V konečnom dôsledku sa negatívne zmeny môžu dotknúť aj zamestnancov. Na základe záujmu pracovníkov a aj zahraničných partnerov sa v roku 1993 podarilo vytvoriť spoločný podnik za účasti talianskej firmy Pastorfrigor, Panelli Isolnati. V Nových Zámkoch vzniklo samostatné vývojové oddelenie, kde sme začali s výrobou vlastných výrobkov. Podmienkou bolo dosiahnuť vysokú kvalitu za prijateľnú cenu. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne, v súčasnosti všetky výrobky, ktoré sa u nás vyrábajú, sú našej vlastnej konštrukcie a technológie. Žiaľ, na domácom trhu sa nám nedarí preraziť, nakoľko zahraniční majitelia obchodných reťazcov sa držia svojich osvedčených dodávateľov. Napriek tomu sa nám podarilo rozšíriť spoločnosť, a na medzinárodnom veľtrhu gastronómie Gastro 2007 jedna naša chladiarenska vitrína získala ocenenie Grand Prix. (máthé) Divadelníci sa nevzdávajú Celý svet hovorí o hospodárskej kríze, ľudia strácajú prácu, rodiny majú stále viac problémov uživiť sa. V tomto období duša potrebuje maznanie, a o to sa v našom meste snažia všetci, ktorí robia v kultúre. 1. marca 2009 mala premiéru divadelná komédia Ženské rozhovory, ktorú na dosky znamenajúce svet pripravili divadelníci súboru Paradox Nové Zámky pri MsKS. Premiéra má veľmi dobré ohlasy, a je veľká pravdepodobnosť, že aj ďalšie predstavenia naplnia sálu Domu kultúry. O krátky rozhovor sme požiadali Dášu Čerhákovú, ktorá hrá jednu z hlavných úloh v komédii. Ako prišiel nápad zahrať práve túto divadelnú komédiu, ktorej autorom je Dušan Radovič? S nápadom prišiel náš kamarát, režisér, Ondrej Remiáš, na náš podnet (dievčat z Divadla Paradox a Divadla mladých). Mali sme chuť si zahrať niečo iné, nekonvenčné, netradičné, a zjavne to vyšlo. Ako dlho trvali skúšky? V lete 2008 sa dostal na Slovensko text od Dušana Radoviča, ktorý sme museli dať preložiť, na jeseň sme mali prvé čítačky, z prozaického textu bolo treba vytvoriť dialógy a postupne sme sa dostali na javisko. Skúšali sme hlavne v domovskom divadle nášho režiséra, v Bánove, kde majú výborné podmienky a divadelný klub, ktorý divadlom žije a vyžaruje úžasnú atmosféru. Veľkou raritou tohto predstavenia je, že trvá len 45 minút. Nebolo obecenstvo sklamané, že práve v tom najlepšom sa prestavenie skončí? Divadlo je postavené do arény, divák sa stáva aktívnou súčasťou hry. Predstavenie si prejde svojím gradovaním, dostane sa za 45 minút k svojmu vyvrcholeniu. Mnohí sa pýtajú, či budú mať možnosť pozrieť si predstavenie. Plánujete ho hrať v blízkej budúcnosti? Áno, okrem dvoch divadelných prehliadok, ktoré sa chystáme navštíviť, absolvujeme ešte reprízy nášho predstavenia v mesiaci apríl v Dome kultúry v Nových Zámkoch. Určite dáme všetkým divákom vedieť. Tešíme sa. Čo k tomu ešte dodať? Asi len toľko, že chvála a úcta patrí všetkým amatérskym divadelníkom, ktorí sa nevzdávajú, a napriek hospodárskej kríze sa snažia vykúzliť úsmev na našu tvár a na niekoľko chvíľ sa postarajú o to, aby sme si problémy hodili za hlavu. (i)

4 4 K VECI Ľudové tradície nášho národa v pôstnom období Popolcovou stredou sa v ľudovom zvykosloví skončili veselé fašiangové zábavy. V období pôstu sa nerobili žiadne veselé stretnutia ani svadby, nespievalo sa a zakázané bývalo aj vykonávanie určitých prác napr. šitie. Z hľadiska tradičnej ľudovej kultúry k Pôstnemu obdobiu patrili i obrady a zvyky, ktoré mali urýchliť koniec zimy a podporiť nový vegetačný cyklus v prírode. Bezpochyby mali veľmi úzky vzťah k poľnohospodárstvu a práci na poli. Symbolickým vynesením zimy z dediny začína v slovenskom zvykosloví jar. Na Slovensku zimu v podobe slamenej ženskej figuríny Moreny vynášali mladé dievčatá na piatu pôstnu Smrtnú nedeľu.. Morenu zhotovovali z dvoch drevených palíc v tvare kríža obkrútených slamou a bývala oblečená do miestneho, zväčša sviatočného odevu. Podstatou jarnej obchôdzky vynášania Moreny bolo chodenie dievčat...vynášanie Moreny s Morenou po dedine za spevu obradových piesní. Za dedinou Morenu rozobrali alebo spálili, roztrhali, hodili do vody, zahádzali kamením a s krikom bežali späť do dediny. V niektorých oblastiach Slovenska sa spálením Moreny obrad neskončil, nakoľko jedno z dievčat - kráľovnú obliekli do šiat z Moreny a po domoch vyberali vajíčka, slaninu a iné naturálie, z ktorých spravili hostinu i pre mládencov buď v dome richtára, alebo v dome, kde sa stretávali na priadkach a páračkách peria. Pôvod tohto zvyku hľadajú bádatelia v pohanskom období. V niektorých obciach na Slovensku sa tento zvyk ešte stále uchováva, resp. bol obnovený. Pôvodne išlo o magický obrad, ale v priebehu vývoja sa tento zvyk presunul do polohy zábavy. (tk) Popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia U mnohých ľudí už len počutie slova pôst vyvoláva miernu grimasu na tvári. Gesto nevôle spojené s polohlasným mrmlaním si popod nos zasa nemôžeme jesť mäso Pôstne obdobie má omnoho hlbší význam, než len obmedzenie konzumácie mäsa, mäsových výrobkov alebo zdržiavanie sa hlučných zábav. Je obdobím duchovnej obnovy človeka, prehodnotenia svojich skutkov, zmýšľania a pohnútok. Obdobím, keď môžeme nasmerovať svoju myseľ k Bohu, ktorého utrpenie vyvrcholilo na Golgote v jeho ukrižovaní. Každý skutok lásky, ak nie je vykonaný kvôli nášmu zviditeľneniu či pochvale, môže byť, a je vyznaním viery, ale hlavne prejavom našej lásky k Bohu. Svojimi nezištnými dobrými skutkami, obetami mu dokazujem, že nevylial kvôli mne svoju krv na kríži zbytočne. A hoci kvapku Kristovej krvi nevyvážia moje dobré skutky, predsa nás robia lepšími a ľudskejšími. Lebo dobročinnosť nie je len filantropiou: skôr ide o konkrétne vyjadrenie milosrdnej lásky, vnútorné obrátenie, nasmerovanie k Bohu a blížnym. Nasledovanie Ježiša Krista, ktorý svojou smrťou na kríži seba samého obetoval za nás. A len málo osoží, ak dávame vlastné imanie druhým, keď sa naše srdce pre to nadúva márnou slávou: a tak ten, kto vie, že Boh vidí aj v skrytosti a v skrytosti dáva odmenu, nehľadá ľudské uznanie za vykonané skutky milosrdenstva..pôstne obdobie nás teda vyzýva, aby sme aj my prostredníctvom dávania almužny duchovne trénovali. Rástli v láske a spoznávali v chudobných samotného Krista. (tk) Ako ďalej? Hospodárska kríza vtrhla do nášho každodenného života nečakane. Hovoriť a počúvať o nej je jedna vec, ale zrazu je tu. Stojí tu pred našimi dverami ako múr a nedá sa obísť. Akcie na burzách klesajú, medzi akcionármi je chaos. Čoraz slabšie znejú hlasy popredných mužov svetových mocností. Politici zneisteli, bankári sa vyjadrujú opatrnejšie. A čo ľudia každodenného života? Nuž, namiesto obrazu peknej budúcnosti a nádeje v lepší život, naplnenie svojich snov, myseľ podľahla strachu a neistote. Strach o prácu, budúcnosť, živobytie. Ich obraz o budúcnosti? Je obrazom úplnej letargie a nihilizmu. Pesimistický obraz nezamestnanosti, anarchie, hladu môže podľa nich nakoniec vyústiť vo vojenskom konflikte medzi národmi. Ich dôvera v inštitúcie klesá. A žiaľ, klesá nielen dôvera, ale i viera. Viera v spoločné dobro, priateľstvo, spolupatričnosť, vzájomnú pomoc a viera v jeden lepší svet, do ktorého môžeme prísť vzájomnou pomocou, solidaritou a spoluprácou. Nie je nič horšie ako zatrpknutý a do svojej samoty zakuklený človek, ktorý vidí obraz svojho života cez okuliare vlastnej beznádeje, depresie. Týmto postojom sa odsudzujeme na samotu. Dvere nášho srdca uzamkýna strach a svoj život spomaľujeme. Spomalenie životného tempa v tejto svetovej situácii nie je prehrou boja. Prehráva ten, kto úplne zastane a vzdá svoj boj. Spomalenie celosvetového životného tempa prostredníctvom hospodárskej krízy nemusí byť vždy zákonite negatívne, lebo každé spomalenie nesie v sebe možnosť prehodnotenia svojich rozhodnotí. Zábavný a zároveň i poučný je príbeh zajaca a korytnačky, ktorí sa vybrali na spoločnú cestu. Zajačik rezko beží a korytnačka pomaly, dôstojne pochoduje za ním. Zajačik je netrpezlivý a súri korytnačku, aby pridala do kroku. Korytnačka však naďalej pomaly pochoduje a jednostaj si mrmle pod nosom : Ako dobre, že ideme pomaly! Zajko nechápe, čo je na tom dobré, že napredujú pomaly. Až nakoniec sa spýta korytnačky: Ako sa môžeš tešiť z toho, že napredujeme pomaly? Korytnačka však pokojne odpovedala: Ideme zlým smerom! Možno aj pre nás prišiel čas, aby sme sa zamysleli, či ideme dobrým smerom. Naozaj potrebujeme najnovšie módne výstrelky, luxusné autá, dovolenky, elektroniku, blikajúce čačky...? Možno je tu milostivý čas na pohľad do zrkadla svojej duše. Pohľad, ktorý možno pre nás nebude lichotivý. Vidieť chlad v našich rodinách, medziľudských vzťahoch. Vidieť, že túžba mať, vlastniť vec i druhého človeka je väčšia, ako si priznať, že prázdnotu nášho srdca nenaplníme nepotrebnými haraburdami. Ony sú nástroje chvíľkovej radosti. Skutočná hodnota človeka sa neskrýva v pozlátkach. Skutočné hodnoty nemôžu skrachovať v súčasnej hospodárskej kríze, lebo sa ukrývajú v najhlbších zákutiach človeka. Je nutné ich opäť objaviť a vyniesť na povrch. Úsmev, radosť prameniaca z čistoty srdca, porozumenie, dobrosrdečnosť, spoločné pečenie torty, výlet či prechádzka v lese so svojimi deťmi, manželkou - manželom, nestojí peniaze. A predsa sú tieto chvíle najvzácnejšie, lebo ich hodnota je nevyčísliteľná. Na tieto chvíle si bude pamätať raz moje dieťa, podľa toho bude prezentovať, či som bol dobrý otec matka. V tridsiatych rokoch minulého storočia, keď postihla svet podobná kríza, ľudstvo dostalo podobnú šancu ako teraz. Vtedy, s cieľom udržať si moc a bohatstvo, svetové mocnosti sa rozhodli pre obrovské pôžičky. Opäť zrýchlili životné tempo ľudí. Napredovala výroba a rozmáhal sa zbrojársky priemysel, čo malo za následok vy-puknutie ďalšej svetovej vojny. A výsledok? Milióny vyhasnutých ľudských životov. Čo teraz? Ako ďalej? V pokornej tichej modlitbe prosím Pána nebies, aby nám pomohol správne sa rozhodnúť. Nech naše rozhodnutie nie je vedené nezriadenou túžbou vlastniť a mať, ale nech je nasmerované na život a pre život. Csaba Böjte

5 S eurom, ale bez okuliarov ani krok Anketa medzi dôchodcami: Ako ste si zvykli na euro? Od januára 2009 na Slovensku platí nová mena euro. V príprave pred jej uplatnením sa hádam najväčšie obavy spájali s tým, ako si poradia s jej používaním starší ľudia, konkrétne aj dôchodcovia. Novozámocká Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá združuje viac ako päťsto členov, mala členskú schôdzu za účasti primátora mesta Gejzu Pischingera v Dome kultúry 3. marca Využili sme túto príležitosť, aby sme získali odpoveď na otázku: Ako ste si zvykli na euro? Na horšie časy Urobte si domáci finančný audit. Prehodnoťte dôležitosť všetkých svojich výdavkov. Na začiatku mesiaca si oddeľte časť peňazí, ktoré nevyhnutne potrebujete na chod domácnosti. Nekupujte veci, ktoré nepotrebujete. Ak to nie je nevyhnutné, väčšie výdavky, ako napr. kúpu novej práčky, je vhodné odložiť na neskoršie obdobie. Tábor pre najodvážnejších Deti, na ktoré pozeráme možno s poľutovaním a v skutočnosti zabúdame, že aj oni sú v prvom rade deťmi... Sú vážne choré rakovina, cukrovka, chronický zápal kĺbov či hemofília. Sú deti, a túžia žiť, vidieť farby dúhy a prežiť v rámci svojich možností plnohodnotný život. Teraz si niektorí pomyslíte čo tu táram o plnohodnotnom živote týchto detí, sú predsa choré. Áno sú, ale možno sú zdravšie ako my, pretože trpezlivosť, s akou znášajú svoju chorobu, je pre nás zdravých až zahanbujúca. Základná myšlienka tábora pre ťažko choré deti pochádza z roku 1988 od herca Paula Newmana. Od roku 2001 sa tábor Odvahy organizuje aj v Maďarsku, pri meste Hatvan, ktorý v máji 2006 navštívil aj svetoznámy herec. V začiatkoch sem prichádzali len deti trpiace rakovinou. Tábor Odvahy v Hatvane sa svojim metódami zážitkovej terapie a prístupu k deťom sa stal jedinečným v strednej Európe. Pre svojich malých návštevníkov i veľkých priateľov pomocníkov má tento tábor po celý rok Helena Jedličková, 64 r.: Vcelku jednoducho. Už vlani som získala nejaké skúsenosti, keď som bola na dovolenke v Grécku. MVDr. Július Bajčan, nad 80 r.: Myslel som si, že to bude s väčšími problémami. Obnovujem si prvácke vedomosti a kupecké počty pri preratúvaní cien. Pracujem s malými sumami, veľké obnosy chýbajú. Okrem eura v hodnote päťdesiatky som väčšiu bankovku ešte nemal. Mgr. Albín Boháčik, 76 r.v: Veľmi dobre. Problémy mi robia malé centíky. Mária Beníková, 68 r.: Ťažko. Všetko prepočítavam. Ešte si nedokážem zapamätať všetky nové ceny, okrem ceny chlebíka, ktorý každý deň kupujem. No a v peňaženke sa mi hromadia mince. Irma Petíková, 60 r.: Pomaly si zvykám. Ešte nerozoznávam nízke hodnoty mincí. Veľmi si ich mýlim, ak nemám pri sebe okuliare. Agneša Vocásková, 64 r.: Bez problémov. (Nemožno sa diviť, však je hospodárkou organizácie. pozn. autorky.) Katarína Fučíková, 70 r.: Ťažko. Pokiaľ mám okuliare v ruke, nemám problémy. A keď ich nemám, vtedy vysypem mince na pult a nech sa v tom dievčatá hrabú. Tie šestáky nás dosť mýlia. Treba si dávať pozor, však v ich hodnote je viac peňazí. Inak si myslím, že naši dôchodcovia sú takí inteligentní, že sa naučia s novou menou narábať. Zvykneme si. My už máme svoje skúsenosti. Ja som zažila ešte aj pengő, keď sme bývali v Maďarsku a niekoľko druhov korún na Slovensku. Na záver sme sa spýtali predsedu organizácie Ing. Jozefa Hrabinu (1940) čo urobil výbor v záujme toho, aby dôchodcovia mali čo najmenej ťažkostí pri manipulácii s novou menou. Povedal: Nezanedbali sme túto oblasť. Členom výboru je aj bývalý finančník Ing. Karol Pataky. Euro bolo jeho parketou. Zúčastnil sa na školení o novej mene v Nitre a potom nám všetkým skúsenosti v rámci prednášky odovzdával. Iste, pomohli aj letáčiky aj kalkulačka. Napokon, v tomto neblahom čase krízy o eure a vôbec o hospodárení ešte určite s členmi i v rámci prednášok hovoriť budeme. Za spoluprácu ďakuje: M. Ballová Keď rozmýšľate nad úverom či nad nákupom tovaru na splátky, dobre si prepočítajte, či to váš rodinný rozpočet unesie. Vytvárajte si finančnú rezervu. Sporte. Aj keď malú sumu, ale pravidelne. Ideálnym spôsobom je príkaz z účtu. Nasporené peniaze nevyužívajte na kúpu vecí bežnej spotreby. Myslite na to, že to môže byť vaša rezerva v horších časoch. Zdroj: VÚB otvorené svoje brány dokorán. Každý účastníktu má možnosť si vyskúšať také programy, na ktorých by sa pre ich chorobu inde nemohli zúčastniť. Či je to veslovanie, jazdenie na koni, lukostreľba, ručné práce, tanec, hudba, šport, divadlo... Cieľom je nielen vyskúšať si to všetko bez ostychu a prítomnosti ľútostivých pohľadov, ale hlavne zažiť pocit úspechu. Otvorenosť k novým zážitkom ich vedie k tomu, že ich sebavedomie narastá. O deti sa v tábore starajú odborní lekári a zdravotnícky personál v moderne vybavenom lekárskom centre. V roku 2009 sa tábor opäť uskotoční, ale už ako medzinárodný. Od 25. júla od 1. augusta sem čakajú deti aj zo Slovenska, Čiech a Poľska. Poznáte ťažko choré dieťa, ktoré by malo záujem o tento tábor? Povedzte mu o ňom, nech rodičia kontaktujú ošetrujúceho lekára, veď nadácia spolupracuje s onkologickými centrami v Komárne, Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrice. Účasť a pobyt detí v tábore je bezplatný nakoľko je hradený nadáciou. Bližšie informácie o tábore nájdete na webovej stránke (-) Galéria umenia Björnsonova 1, Nové Zámky, Otvorené: ut-pia: 8,00-17,00 h., so: 9,00-13,00 h. výstava Dalibora Chatrného, do Pocta, výstava diel akad. mal. Ernesta Zmetáka, od do Minigaléria MsKS Nám. Széchényiho 9, Nové Zámky Otvorené: po-pia: 8,00-16,00 h. Chránené vtáčie územia, náučná výstava do Dom kultúry Hlavné nám. 7, Nové Zámky Vták ohnivák predstavenie Slovenského divadla tanca 27. marca 2009., 19,30 h. Kino Mier Nám. Széchényiho 9, Nové Zámky Super Markétka, rozprávkový muzikál 24. a 27. marca 2009., 8,30 h., 10,00 h. Múzeum Jána Thaina M.R.Štefánika 58, Nové Zámky Otvorené: ut-pi: 8,00-17,00 h., so: 9,00-13,00 h. Prelúdium k rieke, výstava obrazov Jána Halása od 6. marca do 2. apríla 2009 PALETA 5 Program kina Mier: marec, 19,00 h., Podivuhodný prípad Benjamina Buttona 19. marec, 17,00 h., 19,30 h., Pokoj v duši marec, 17,00 h., 19,30 h., 22. aj o 15,00 h. Blesk 24. marec, 17,00 h., Dokáž to! 24. marec, 19,30 h., Veľký rešpekt 25. marec, 17,00 h., 19,30 hod., Zradca 26. marec, 19,30 h., Filmový klub uvádza: Interview marec, 17,00 h., Kozí príbeh 31. marec-1. apríl, 17,00 h., 19,30 h., Underworld: Vzbura lykanov Lekárenská služba V našom meste každý deň do 22,00 hod.! dátum názov lekárne adresa telefónne číslo Na prednádraží Ľ. Štúra Na námestí Hlavné nám Na nábreží Bitúnkova ES Komárňanská Salvia Andovská 9/C Claudia Gúgska Na prednádraží Ľ. Štúra Sv. Alžbety G. Czuczora Euro Tesco Selia SNP 42/C Dr. Max Aquario Claudia Gúgska Zenit Slovenská Sagitarius Komárňanská Na korze M.R.Štefánika Zlatý lev Petőfiho Claudia Gúgska Na prednádraží Ľ. Štúra Na námestí Hlavné nám Na nábreží Bitúnkova ES Komárňanská

6 6 INZERCIA NOVÝ ZOVŇAJŠOK, NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ Ste Novozámčan? Kúpite, predáte alebo vymeníte? Od 1. apríla 2009 (nežartujeme) podávajte svoje malé oznamy celkom bezplatne do týždenníka Castrum Novum, ktorý vychádza každý týždeň. SENIOR LINKA Fórum pre pomoc starším - národná sieť s finančnou podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách NOVÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY Novocentrum Nové Zámky a.s. Dom kultúry organizovať vlastné kultúrne podujatia ponúkať sály a spoločenské priestory organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí pokračovať v prenájme nebytových priestorov NZTV Novozámocká televízia zvýšenie minutáže programových blokov nové typy relácií a zmena programovej štruktúry aktuálne spravodajstvo z mesta Nové Zámky a blízkeho okolia dokumentárna tvorba, diskusné, vzdelávacie a publicistické programy široký reklamný priestor pre miestne fi rmy a podnikateľov Týždenník CASTRUM NOVUM nová grafi cká a obsahová štruktúra bezplatná distribúcia do každej domácnosti bezplatná riadková inzercia pre občanov zvýšenie informovanosti občanov široký reklamný priestor pre miestne fi rmy a podnikateľov WEB TV Internetová televízia zvyšovanie mediálnej kultúry okresu Nové Zámky denná aktualizácia webu a mnohostrannosť stránky systematické monitorovanie verejnej mienky vytvorenie archívu NZTV a Castrum Novum široký reklamný priestor pre miestne fi rmy a podnikateľov informácie o kultúrnych, športových, spoločenských udalostiach a turistických zaujímavostiach Kontakty: Adresa : Hlavné námestie 7, Nové Zámky Telefón : 035 / Fax : 035/ ová adresa : SENIOR LINKA je služba dostupná na bezplatnom telefónnom čísle Sme tu pre vás! Poradíme a pomôžeme riešiť vaše problémy a aktuálnu situáciu. Môžete nám zavolať v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 17,00 hod. V ostatných časoch zanechajte odkaz na záznamníku, budeme vás kontaktovať. Adresa organizácie: Fórum pre pomoc starším - národná sieť, Kukučínova 5, Prievidza VEREJNÁ ZBIERKA Mesto Nové Zámky na základe vydaného povolenia Obvodným úradom v Nových Zámkoch pod è. sp. BN-2008/ zo dòa 29. septembra 2008 a uznesenia Mestského zastupite¾stva v Nových Zámkoch è. 247/ vyhlasuje verejnú zbierku, ktorá sa uskutoèní za úèelom Rekonštrukcie kultúrnej pamiatky veže rímskokatolíckeho farského kostola v Nových Zámkoch v èase od 1. októbra 2008 do 31. decembra 2009 na území mesta Nové Zámky dodržiavajúc podmienky uvedené v èlánku 4 ods. 1 vyhlášky è. 64/1973 Zb. Finanèné prostriedky môžete vklada na zriadený úèet v peòažnom ústave: Dexia banka, èíslo úètu: /5600, variabilný symbol 3115 alebo vkladom v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Nových Zámkoch. Gejza Pischinger, primátor mesta

7 Svet okolo nás a my... Spúšťame novú rubriku, ktorej sa potešia najmä chovatelia psov. Naším cieľom je poskytnúť užitočné informácie týkajúce sa ich chovu. Veď úsmev, ktorý svojím šantením vyčaria na našej tvári, je ich cieľom. A to všetko za zrnká našej lásky a pozornosti. Mnohokrát sa však stretávame s ťažkosťami, nad ktorými len bezradne stojíme a ťažko nachádzame riešenia. Kto iný by bol kompetentný hovoriť o týchto našich priateľoch, a nám poskytnúť radu, ak nie zakladateľ novozámockého útulku a riaditeľ Občianskeho združenia pre opustených psov MVDR. Andrej Vajzer. Dal nám prísľub, že na stránkach novín zodpovie na otázky čitateľov. A keďže jeho pôsobenie sa viaže k útulku v našom meste, poprosili sme ho, aby nám porozprával v akých podmienkach žijú psíkovia, ktorých sme my, nazývajúci sa koruna tvorstva vyhodili na ulicu. V súčasnom období mestský útulok dáva prístrešie vyše osemdesiatim opusteným psíkom. Svoju činnosť vykonáva v neľahkých podmienkach nakoľko pozemok, na ktorom útulok pôsobí, nie je vo vlastníctve mesta. Riešením pre danú situáciu by RECEPTY STARÝCH MÁM Puli: 2-ročný krížený psík stredného vzrastu, priateľský a hravý. Je v útulku už vyše roka. Vhodný aj k deťom, aj k starším ľuďom, skôr na dvor. Dobre šteká. bolo postavenie nového útulku. Realizácia tohto projektu si vyžaduje nemalú čiastku finančných zdrojov. Veríme, že naše riadky čítajú ľudia dobrej vôle, ktorým nie je ľahostajný život a osud týchto psíkov, a prispejú do verejnej zbierky na realizáciu tohto projektu. Vopred ďakujeme každému, kto sa rozhodne podporiť realizáciu tejto ušľachtilej myšlienky a snahy. Samozrejme, v rámci svojich možností. A keďže pomoc v akejkoľvek podobe je pre nás PUBLICISTIKA 7 Lenka: 1,5- ročná krížená sučka menšieho vzrastu, je veľmi milá, spoločenská a prítulná. Hodí sa aj do bytu, je čistotná a má rada prechádzky. Znáša sa aj s ostatnými psíkmi a miluje deti. vzácna, radi prijmeme pomoc aj vo forme prikrývok, liekov a to hlavne odhmyzovače, suchého krmiva granúl, misiek oboznamuje nás Andrej Vajzer. Osobitnú vďaku vyslovujem všetkým našim sponzorom, ktorí nášmu zariadeniu pravidelne zabezpečujú krmivo. Pracovníci útulku majú dobré vzťahy aj s dobrovoľníkmi, a tiež so žiakmi základných škôl. Deti pravidelne navštevujú tu umiestnených psíkov, ktorí čakajú na milujúcich gazdov. V budúcom čísle Castrum Novum hľadáme odpoveď na otázku: Chovať psov v panelovom dome alebo radšej nie? Pokiaľ aj vy máte nejaké otázky týkajúce sa chovu drobných zvierat, smelo ju položte veterinárovi našich novín MVDR. Andrejovi Vajzerovi. V tejto rubrika vám predstavujeme aj zvieratká k okamžitému prijatiu. (máthé) Útulok pre opustených psov je dosiahnuteľný: Gúgska cesta 133, Nové Zámky V mene našich štvornohých priateľov ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám poukážu 2% z daní. Keltieš podľa Izabelly Futóovej Roztriedime pšenicu, zaviažeme do utierky na jeden deň a spolu s utierkou ju ponoríme do vody. Keď pšenica vypraská, preložíme ju do pekáča a každý deň ju zalejeme vodou. Zhruba po týždni - cca 8-10 dní - klíčky zomelieme a precedíme. K šťave pridáme múku, k 1 litru pšenice nameriame 4 litre vody (múku pridávame podľa toho, koľko prijme voda). Túto hmotu dobre vymiešame, prelejeme do pekáča, v ktorom ju potom upečieme. Do hmoty dáme trstiny, aby cesto mohlo dýchať. Treba dávať veľký pozor pri pečení, aby sa cesto nepripálilo, ale ani dobre neprepečený keltieš nie je dobrý. Samozrejme, veľa záleží aj na nádobe alebo pekáči, v ktorom sa pečie. Najlepšou lahôdkou sú chrumkavé okraje. Na druhý deň po upečení keltieš pustí lahodnú medovú šťavu. Zlý keltieš spoznať aj na pohľad - v upečenom ceste sú totiž malé hrbolky z cesta. Príčinou týchto hrboliek je nedostatočne vypracované cesto. Na prípravu keltieša použite kvalitné suroviny, a to hlavne múku. Na múke nesmiete sporiť a kupovať tú najlacnejšiu, lebo aj zlá prísada ovplyvní kvalitu keltieša. Pri naklíčení pšenice nemusíte počkať, aby klíčky boli zelené. (máthé) Peniaze budú použité na zlepšenie kvality života psíkov v útulku. Veríme, že aj vďaka Vám sa nám čoskoro podarí postaviť nový útulok a zachrániť ešte viac opustených psov.

8 8 ŠPORT Cieľom je postup Rozhovor so Zsoltom Kukanom, manažérom FKM Nové Zámky FKM Nové Zámky prezimoval na I. mieste v 3. futbalovej lige. Táto informácia po poslednom zápase jesennej časti potešila všetkých fanúšikov futbalu v našom meste tým viac, že pred rokom po jesennej časti súťaže naši futbalisti skončili na poslednom mieste. O zhodnotenie roku 2008 pre FKM sme požiadali Zsolta Kukana, manažéra Futbalového klubu mesta Nové Zámky Rok 2008 bol pre novozámocký futbal mimoriadne úspešný. Po roku 2007, keď sme skončili na poslednom mieste v jesennej časti 2007/2008, sme počas zimnej prípravy posilnili mužstvo, a na jar 2008 sme skončili na 6. mieste tak, že sme prehrali len dva zápasy. Ako ste posilnili mužstvo? Vytvorili sme také podmienky, aby sa do mužstva vrátili z Rakúska novozámockí futbalisti: Gabo Mlynár, Marek Horňáček, Ivan Andrašík. Podarilo sa nám zachrániť v 3. lige, končili sme v jarnej časti na 2. mieste a celkovo na 6. mieste. Na ďalší ročník sme družstvo ešte posilnili o Marcela Gašparíka zo Šale, ktorý je tiež obyvateľom nášho mesta. V jesennej časti sa nám podaril husársky kúsok. Z 15-tich zápasov sme 12 vyhrali a 3 remízovali. Čiže z maximálnych 45 bodov sme získali 39. Znalci futbalu mi určite dajú za pravdu, že je to obrovský úspech. Dali sme 30 gólov a dostali sme len 4 z pätnástich zápasov. Vedenie klubu je maximálne spokojné s hráčskym kádrom, napriek tomu v zimnej prestávke došlo v našom mužstve k určitým zmenám, R. Dang Van odišiel hrať futbal do Vietnamu, B. Kubištel do Rakúska a M. Gašparík je dlhodobo zranený. Vedenie klubu však týchto hráčov nahradilo novými posilami. Prišli M. Áč z FC Nitra, G. Baranyi z Tescova Zlín a Š. Gelle z MŠK Hurbanovo. Pevne verím, že so súčasným hráčským kádrom postúpime Aký je vplyv hospodárskej krízy na činnosť hádzanárskeho klubu HC Štart Nové Zámky? Ekonomická situácia klubu v súčasnej dobe je výrazne podhodnotená v porovnaní s rokom 2008, na strane príjmov sme zaznamenali výrazný prepad, kedy zo spoločností, ktoré boli ochotné prispieť na chod klubu, buď sponzorskými príspevkami alebo darmi, nám potvrdilo na tento rok podpis zmlúv len 16 spoločností, a to aj znížením poskytnutých príspevkov voči minulému roku. Táto situácia je vyvolaná ekonomickou krízou, kde všetky spoločnosti zaznamenali pokles svojich príjmov na základe zmeny obratu a dopytu tovaru alebo služieb a boli dokonca prinútené rozviazať pracovné pomery s časťou svojich zamestnancov. Výraznou mierou sa na príjme klubu podieľa mesto Nové Zámky, ktoré odsúhlasilo aj na tento rok z rozpočtu sumu, ktorá klubu ako po každé roky pomôže v činnosti, ale aj táto suma je znížená. Pokles príjmu sponzorských prostriedkov do klubu vážne ohrozí jeho chod. do 2. ligy. Pre mesto Nové Zámky, ktoré má storočnú futbalovú históriu, kde sa hral vynikajúci futbal a pre novozámockých futbalových fanúšikov by to bolo po mnohých rokoch zadosťučinením. Druhá liga je celoštátna, riadi ju Slovenský futbalový zväz, a na také mesto ako Nové Zámky je to adekvátna futbalová súťaž. Trúfam si tvrdiť, že s týmto mužstvom budeme, hrať aj v 2. lige veľmi dôležitú rolu, a to je našim snom. Máme k tomu všetky predpoklady, o čom sme každého v jesennej časti presvedčili. Fanúšikovia nás v tom určite podporia. Kým minulý rok, keď sme skončili na poslednom mieste, na posledný zápas prišlo 70 ľudí, teraz chodilo až 1000 fanúšikov na zápas. Aj to nás motivuje a zároveň zaväzuje. Čiže s týmto mužstvom po zimnej príprave som si istý, že naše ciele splníme. Kde sa pripravovali futbalisti v zime? Žiaľ, v Nových Zámkoch nemáme tréningovú plochu, chýba nám umelý trávnik. Na Sihoti Svätej Alžbety( hlavné ihrisko) a na Štadióne Ladislava Gancznera si trávnik chránime, aby zodpovedal požiadavkám súťaže. Zimnú prípravu sme absolvovali na Sihoti mimo štadióna, vonku na hrádzi v peknom prostredí. Priateľské zápasy sme hrali buď v Nitre alebo v Galante na umelom trávniku. Keď nebol sneh, priateľské zápasy sme hrali aj v Andovciach alebo v okolitých dedinách. Máme s nimi veľmi dobré vzťahy. Sú to z pohľadu získavania fanúšikov veľmi potrebné zápasy. V zimnej príprave sme absolvovali veľa kvalitných prípravných zápasov, napr. s Artmédiou Petržalka, so Spartakom Vráble, s Duslom Šaľa, atď. Aká je atmosféra v mužstve? Veľmi dobrá je komunikácia medzi hráčmi, trénermi a vedením klubu. Myslím si, že atmosféra je priam ideálna. Sme ako jedna dobre fungujúca rodina. Futbalisti sa naplno venujú hre, pod dohľadom skúseného trénera Jozefa Chovanca sa snažia čo najlepšie reprezentovať mesto, vedenie výkonného výboru FKM na čele s predsedom Jaroslavom Valentom a členmi Ivanom Bašťovanským, Ondrejom Hankom, Ľubom Králom a Štefanom Tóthom zabezpečujú podmienky, aby futbal v našom meste opäť dosiahol niekdajšiu slávu. Do dnešného dňa sme priamo nepocítili vplyv hospodárskej krízy na futbalový klub, nemáme dlhy, treba však dodať, že musíme stále hľadať nové finančné zdroje, aby nás v budúcnosti situácia neprekvapila. Ďakujeme za rozhovor. Opýtali sme sa Michala Tótha, vedúceho hádzanárskeho mužstva HC Štart Nové Zámky Aké opatrenia ste prijali na prežitie tejto zložitej situácie? Vedenie klubu prijalo vážne úsporné opatrenia, ktoré sa týkajú zoštíhlenia manažmentu. Ako najvážnejšie opatrenie je prehodnotenie hráčskych zmlúv, to však môže spôsobiť aj možný odchod hráčov do iných, ekonomicky silnejších klubov. Preto si myslím, že v tejto krízovej situácii je veľmi dôležité, aby naši fanúškovia podporovali náš klub s 2% -mi z dani. Adresa nášho občianskeho združenia je HC Štart Nové Zámky, Jirásková 25, Nové Zámky. IČO: Vydáva Mestský úrad v Nových Zámkoch., evidenčné číslo: EV 401/08 vyd. MK SR. Adresa redakcie: Novocentrum a.s. Nové Zámky CASTRUM NOVUM, Hlavné námestie 7, Nové Zámky. Tel: , Fax: , Kiadja az Érsekújvári Városi Hivatal, nyilvántartási szám: EV 401/08, melyet a SZK Kulturális Minisztériuma adott ki. A szerkesztőség címe: Novocentrum a.s. Nové Zámky CASTRUM NOVUM, Fő tér 7., Nové Zámky, Tel , Fax: ,