ZÁVÇÕÇÄÒÁ ÖÔÕÁVA FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2014

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZÁVÇÕÇÄÒÁ ÖÔÕÁVA FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2014"

Prepis

1 ZÁVÇÕÇÄÒÁ ÖÔÕÁVA FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2014

2 FESUIXAL XEDY A UECHOIKY ANAXEU Qoå záštìtou qroé. Dr. Jurj Hromkoxìä, DrSã Qríroåoxçåçãká ékult Vnìxçrzìty Komçnskèëo x Brtìslxç Öúť\žn] pqdhli\bk\ vdbd`ko-td`hni`ký`h pqojdktov \ výrkumný`h pq]` ml\bý`h vdb]toqov Brtislv z 15

3 Pâsë Úvob... 4 O oqg\niz]toqovi... 5 Ôqdo to qo_ímd?... 6 Ciele projektu... 6 Ãidľov] rkupin\... 6 Vyhodnotenie projektu... 7 Ôqdhľ\b ú\rtníkov... 8 Êq\fi`ký pqdhľ\b... 9 Zozn\m o`dndný`h \ portupujú`i`h pq]` (AÑAVÇØ) Ôortupy n\ rvdtove rúť\žd Ôortupy n\ Çuqóprkd rúť\žd Cen poroty Ãdny \mdqi`ký`h pqofdrijný`h oqg\niz]`ií Ó`dndni\ Ôqíqobovdbd`kdj f\kulty Ùnivdqzity Ïomdnrkeho Progrm Ôoc\kov\nid Prtneri Festivlu vedy techniky AMAVET Vý_dq fotogq\fií z 15

4 Wxoå Aro`i]`i\ pqd ml]bdž, vdbu \ td`hniku (AMAVET) zoqg\nizov\l\ v bňo`h novembr 2014 po\r Øýžbň\ vdby techniky n Slovensku už 17. qoník \tq\ktívndj `dlost]tndj rúť\žd \ z]qovdň pqdhli\bky vdbd`ko-td`hni`ký`h pqojdktov ži\kov z]kl\bný`h \ rtqdbný`h skôl Édrtiv\l vedy techniky AMAVET (c\ldj ldn ÉVAØ). Övojd pqojdkty rúť\ži\`i pqdzdntov\li v q]m`i vyhl]rdný`h desitich rúť\žný`h k\tdgóqií pqortqdbní`tvom portdqový`h pqdzdnt]`ií \ld \j výrt\vný`h dxpon]tov ldnom ob_oqndj hobnoti\`dj komirid zloždndj z vdb`ov, vyrokoskolrký`h pdb\gógov \ c\lsí`h ob_oqníkov. Vy_q\ní víť\zi rú n]rldbnd vyridl\ní o_h]jiť rvoj pqojdkt \ qdpqdzdntov\ť rvoju skolu, kq\jinu \ld \j AÑAVÇØ n\ pqdrtížnd n]qobne \ rvdtove vdbd`ke rúť\žd \ fóq\ vdbd`ko-výrkumndj innorti ml]bdžd (Ìntdl ÌÖÇÉ, ÌÖWÇÇÇÔ \ c\lsid), c\ldj rú o`dndní drtným uzn\ním Çx`dldntnorti vo výpotovdj td`hnikd fiqmy ÌÒØÇÐ, cenmi ocenenimi dekn Ôqíqobovdbd`kdj f\kulty Ùnivdqzity Ïomdnrkeho \ množrtvom vd`ný`h `idn. Z]stitu n\b pobuj\tím pqdvz\l prof. RNDr. Jurj Hromkovič, DrSc., rlovdnrký infoqm\tik, dxpdqt n\ poít\ove vdby, m\tdm\tiku \ tdoqdti`kú infoqm\tiku zo v\ji\qrkdho fdbdq]lndho td`hnologi`keho institútu /ÇØË/ v Züqi`hu. Ôobuj\ti\ r\ zú\rtnili vy_q\ní ži\`i z `dleho Ölovdnrk\ ro rpoluú\rťou pozv\ný`h z\hq\niný`h bdldg]`ií zo p\nidlrkdho kq]ľovrtv\, Âdlgi`keho kq]ľovrtv\ Éq\n`úzrkdj Ädrkdj qdpu_liky, ím rmd vytvoqili pobmidnky n\ výmdnu rkúrdnortí \ n\bv^zov\nid pqi\tdľrtidv mdbzi ú\rtníkmi z jdbnotlivý`h zú\rtndný`h kq\jín. Édrtiv\l t\k n\bo_úb\ mdbzin]qobný `hrkter. Öúť\ži\`i tdnto qok pqdzdntov\li rvojd pqojdkty v tý`hto k\tdgóqi]`h- Âiológi\, Ãhemi\, Ìnfoqm\tik\ \ poít\ove inžinidqrtvo, Çldktqonik\ \ md`h\nik\, Çndqgi\ \ tq\nrpoqt, Êdovdby, Çnviqonmdnt]lnd vdby, Ñdbi`ín\ \ zbq\votní`tvo, Éyzik\ \ \rtqonómi\, Öpolodnrke vdby. Édrtiv\lu vdby \ td`hniky v tomto qoku pqdb`h]bz\li qdgion]lnd kol] Édrtiv\lu vdby \ td`hniky AMAVET v- Ïosi`ko-pqdsovrkom qdgiónd, [ilinrkom krji, Bnskobystrickom krji, Nitrinskom krji \ Âq\tirl\vrkom kq\ji. Víť\zi qdgion]lny`h kôl FVAT zírk\li pqi\my portup n `dlost]tnd kolo. Ôo\r tqo`h bní r\ n\ ÉVAØ kon\nom n\ Ôqíqobovdbd`kdj f\kultd Ùnivdqzity Ïomdnrkeho v Brtislve predstvilo 107 rlovdnrký`h ži\kov, pqdzdntujú`i`h 73 projektov. 19 zhrniný`h hortí pqdbrt\vilo rpolu 6 projektov. Òornou myslidnkou ÉVAØ jd pqortqdbní`tvom prehlidky, birkurií, woqkrhopov \ c\lsí`h \ktivít vyj\bqiť myslidnky ml\bý`h výrkumníkov v o_l\rti vdby \ td`hniky v `dlost]tnom mdq\bld. 4 z 15

5 V r]m`i ÉVAØ rmd vytvoqili po pqvýkq]t Åd_quj]qrku bdbinku, v ktorej prezentovli svoje vdbd`ke dxpdqimdnty úrpdsní víť\zi mdbzin]qobndj rúť\žd Ôoh]q vdby ÏVAÕÏ Åd_quj]qrkdj bdbinky r\ zú\rtnili tqi víť\zne tímy zo Ölovdnrk\. Õo_oÕ\vd _ol\ nov] rúť\žn] bir`iplín\, v ktoqdj rúť\žili 2 tímy ži\kov ro rvojimi skonstquov\nými qo_otmi. Øid murdli úrpdsnd rplniť úlohy, ktoqe n\ ni`h \k\li n\ rúť\žndj ploche. V q]m`i pqveho rkúso_neho qoník\ _ol portúpdný jdbdn tím n\ qo_oti`kú rúť\ž bo Ädrkdj qdpu_liky. P orênìzátoroxì AMAVET ob rvojho z\loždni\ v qoku 1990 vyrtupujd \ko \ktívny ldn mdbzin]qobndj oqg\niz]`id MILSET. Ób qoku 1991 r\ zú\rtňujdmd rvdtovdj pqdhli\bky pqojdktov ÇÖÌ (Çxpo Ö`idn`dr Ìntdqn\tion\l) \ ob qoku 1996 duqóprkdj pqdhli\bky pqojdktov ÇÖÇ (Çxpo Ö`idn`dr Çuqopd). Ób qoku 2006 jd intdgq]lnou rú\rťou rúť\žd Öpolonorti pqd vdbu \ vdqdjnorť, ktoq] oqg\nizujd rúť\ž Ìntdl ÌÖÇÉ (Ìntdqn\tion\l Ö`idn`d \nb Çnginddqing É\iq) v ÙÖA, ktoq] jd n\jrt\qsou \ n\jpqdrtížndjsou rúť\žou vdbd`ký`h pqojdktov ži\kov n\ úqovni n\si`h rtqdbný`h skôl n\ rvdtd. V qoku 2008 _ol AÑAVÇØ tidž pqi z\loždní rúť\žd Ì-SWEEEP v Texse. V roku 2002 po pqvýkq]t n\ Ölovdnrku zoqg\nizov\l úrpdsnd duqóprku pqdhli\bku pqojdktov ÇÖÇ (Çxpo Sciences Europe) v qoku 2011 bokon`\ rvdtovú pqdhli\bku pqojdktov ÇÖÌ (Çxpo Ö`idn`dr Interntionl). V qoku 2014 urpoqi\b\l pqd 300 ú\rtníkov z 24 kq\jín ÇXÔÓ ÖÃÌÇÒÃÇÖ ÇÙÕÓÔÇ n\ [ilinrkdj univdqzitd v [ilind. Âližsid infoqm]`id- Asoãìáãì nqĺň ãìçlç nçéormálnçëo xzåçláxnì åçtí mláåçžç x oâlstì xçåy tçãënìky- vytv]q\ním pobmidnok n\ klu_ovú innorť pqd bdti \ ml]bdž r oqidnt]`iou n\ vdbu, td`hniku \ dkológiu, oqg\nizov\ním pq]zbninový`h po_ytov pqd bdti \ ml]bdž r oqidnt]`iou n\ u`dldne \ tvoqive využív\nid voľneho \ru \ vzbdl]v\nid, oqg\nizov\ním bom]`i`h i z\hq\niný`h dxkuqzií \ rúrtqdbdní, pozn]v\`í`h pobuj\tí mdbzin]qobný`h výmdn bdtí \ ml]bdžd, vyb]v\ním pdqiobi`kdj, ndpdqiobi`kdj litdq\túqy \ roftvequ n\ popul\qiz]`iu vdby td`hniky, mdtobík \ n]mdtov pq]`, pqípq\vou \ qd\liz]`iou rdmin]qov, woqkrhopov \ výrt\v r oqidnt]`iou n\ vdbu, td`hniku \ dkológiu pqd bdti \ ml]bdž. 5 z 15

6 Qrçäo to roâímç? V porldbnom o_bo_í z]p\rímd r ndz]ujmom ml]bdžd, le j lickej verejnosti o stúbium vdbd`ký`h bir`iplín ko oblsti i`h _ubú`dho pqofdrijneho pôro_dni\. Preto chceme j pqortqdbní`tvom Édrtiv\lu vdby \ td`hniky pqd_ubiť \ ubqži\v\ť u ml\bý`h ľubí, ktoqí tdnto z]ujdm m\jú, tvoqiveho bu`h\ v q]m`i qozvoj\ vdby \ td`hniky n\ Ölovdnrku. Cìçlç qrojçktu porkytnúť t\ldntov\ným ml\bým ľucom možnorť pqdzdntov\ť výrldbky rvojdj výrkumndj \ _]b\tdľrkdj innorti ob_oqndj, le j lickej verejnosti, ponúknuť možnorť birkutov\ť r ob_oqníkmi z vdbd`kdj o_l\rti \ pqíp\bnd vyldpsiť rvoj vedecko-výrkumný pqojdkt, pobpoqov\ť bdti \ ml]bdž vo vzť\hu k vdbd \ tvoqivdj mimoskolrkdj innorti, vytvoqiť možnorť n\bvi\z\ť nove kont\kty ro rvojimi qovdrníkmi \ pqíp\bnd ri vymdniť rkúrdnorti zo rvojdj pq]`d, porkytnúť s\n`u n\jldpsím z\_ojov\ť o portup n\ rvdtove rúť\žd (Ìntdl ÌÖÇÉ, Ì-SWEEEP, ESI, ESE), poskytnúť s\n`u n\jldpsím pqdzdntov\ť rvoj pqojdkt n\ p\qtndqrký`h rúť\ži\`h prehlidkch vedecko-výrkumný`h pqojdktov v p\nidlrku, Âdlgi`ku, Õurku, n\bvi\z\ť pqi\tdľrke kont\kty ro z\hq\ninými ú\rtníkmi \ bdldg]`i\mi. Cìçľoxá skuqìn Podujtie Festivl vedy techniky AMAVET jd pqim]qnd uqdne pqd bdti \ ml]bdž zo rlovdnrký`h z]kl\bný`h \ rtqdbný`h skôl ro z]ujmom o vdbu \ td`hniku. Édrtiv\l jd jdbindným rtqdtnutím ml\bý`h ľubí, pqdzdntujú`i`h rvoju mimoskolrkú innorť foqmou portdqový`h (p\ndlový`h) pqdzdnt]`ii n\ \k\bdmi`kdj pôbd Ôqíqobovdbd`kdj f\kulty Ùnivdqzity Ïomdnrkeho v Âq\tirl\vd. Ú\rtní`i m\jú možnorť rtqdtnúť r\ ro rvojimi qovdrníkmi, birkutov\ť n\vz]jom o rvoji`h pqojdkto`h. Ób_oqný bi\lóg vdbú r hobnoti\`ou komiriou, pozort]v\jú`ou z vyrokoskolrký`h pdb\gógov, výrkumný`h pq\`ovníkov univdqzít, Ölovdnrkdj \k\bemid vidb, c\ldj r pdb\gógmi r\motndj Ôqíqobovdbd`kdj f\kulty \ t\ktidž stubdntmi tdjto f\kulty. Ï\žboqond r\ zú\rtňujú pobuj\ti\ \j z\hq\nine bdldg]`id z Âdlgi`k\, p\nidlrk\ Õurk\ \ c\lsí`h kq\jín, vc\k\ ktoqým jd umožndný ú\rtníkom kont\kt ro z\hq\niím. 6 z 15

7 Ò\ pqojdktd tidž pq\`ujd tím ml\bý`h bo_qovoľníkov, ktoqeho hl\vnou úlohou jd kv\litnd pqipq\viť pobuj\tid pqd vsdtký`h ú\rtníkov. Ôopqi oqg\nizov\ní pqojdktu ri môžu vyrkús\ť \ zbokon\liť r\ v tímovdj pq]`i, komunik\ný`h r`hopnorti\`h \ zqunorti\`h. Xyëoånotçnìç qrojçktu Festivl vedy techniky v roku 2014 dopdol z pohľ\bu ú\rti \ kv\lity pq]` op^ť vynik\jú`o! Övdbí o tom vdľký podt pqihl]rdný`h pqojdktov 179 (r projektov). Ø\kirto n\q]rtol podt zú\rtndný`h uitdľov \ bo_qovoľníkov, pqi ktoqý`h n]r tdsí i`h z]ujdm, zú\rtňov\ť r\ n\ pqojdkto`h AÑAVÇØu \ _yť rú\rťou t\keho výnimoneho bi\ni\. Ömd vdľmi q\bi, žd okquh bo_qovoľníkov, p\qtndqov, ktoqí pozn\jú AÑAVÇØ r\ qozsíqil, \ vsdt`i bok]z\li rpojiť rily \ už v \ugurtd urilovnd pq\`ov\ť n\ pqípq\v]`h tohto pobuj\ti\. Vsdtky pqihl]rdne pqojdkty murdli pqd`h]bz\ť 1. kolom hobnotdni\, ktoqe pqd_idh\lo n\ z]kl\bd dldktqoni`kdj qdgirtq]`id n\ rtq]nk\`h rúť\žd Ôortupujú`d projekty z qdgion]lny`h kôl rúť\žd hobnotdním ndpqd`h]bz\li. Øqojbňový fdrtiv\l jd vyvq`holdním pq]`d, ži\kov, uitdľov, oqg\niz]toqov, ktoqí pq\`ujú n\ svojich pqojdkto`h blhe mdri\`d \ o_dtujú im \j rvojd ldtne pq]zbniny, ldn pqdto \_y r\ vdnov\li o_l\rti, ktoq] i`h _\ví \ \_y mohli pqdzdntov\ť rvojd \ktivity n\ n]qobný`h mdbzin]qobný`h rúť\ži\`h. Ób pqí`hobu ú\rtníkov, `dz qdgirtq]`iu, otv]q\`í `dqdmoni]l, n\ ktoqom rmd pqivít\li \j vdľvyrl\n`\ Âdlgi`keho kq]ľovrtv\, pqdbn]sky \ž po r\motnú pqdzdnt]`iu rúť\žný`h pqojdktov _olo n\ midrtd, kbd r\ tidto ml\be vdbd`ko td`hni`ke t\ldnty rúrtqdbili, `ítiť o_qovrke n\bsdnid, rn\hu \ dmó`id ú\rtníkov \ko \j q\borť hobnotitdľov z toľký`h kv\litný`h pq]` \ projektov. Ôqdbn]sky diskusie, ktoqe rmd ri pqd ú\rtníkov pqipq\vili, pozort]v\li z pqdbn]sky prof. Dr. Jurj Ëqomkovi, DrSc. n\ temu Ëirtóqi\ vdby \ jdj úloh\ vo vývoji ľubrkdj `iviliz]`id, od Michely Brchnelovej, ktoq] minulý qok vyhq\l\ ro rvojím pqojdktom pq]vd n\ ÉV\Ø nomin]`iu n\ mdbzin]qobnú rúť\ž Ìntdl ÌÖÇÉ, kbd tdnto qok v m]ji zírk\l\ pqd Ölovdnrko pqve midrto v k\tdgóqii Fyzik \rtqonómi\ \ ubdlili jdj `dny Ìntdl ÌÖÇÉ v `dlkovdj hodnote $, qozpq]v\l\ n\ temu Ø\lking Ö`idn`d \ld_o \ko z\uj\ť ro rvojím pqojdktom? Øqdtím pqdbn]s\jú`im _ol Ñi`h\l Õ\ko, víť\z Édrtiv\lu vdby \ techniky v roku Õozpq]v\l n\ temu Äo hovoqí kv\ntov] md`h\nik\ o pqd`h]bz\ní `dz rtdnu?. Ò\jv^sími víť\zrtv\mi rú vs\k uqitd umidrtndni\ n\ mdbzin]qobný`h rúť\ži\`h v Çuqópd \ v USA. Hodnotic komiri\ qozhobl\ o portupd `dlkovo 19 rúť\ži\`i`h r 14 pqojdktmi. Çmó`id, ktoqe z\tv]q\`í `dqdmoni]l vyvol\l _oli t\ke rilne, žd z\ri\hli rn]c k\žbeho, kto r\ n\ ňom n`h]bz\l. Öpokojnorť ú\rtníkov, i`h uitdľov i qobiov v n]r oqg\niz]toqo`h vyvol\l\ po`it, žd \j `dz n]qonú pqípq\vu jd t]to rúť\ž k\žbý qok tou z]kl\bnou \rťou úrpd`hu ml\bý`h 7 z 15

8 vdb`ov, ktoq] i`h bok]žd porunúť n\ midrt\, o ktoqý`h \ni ndtusi\. Ùž ldn ú\rť n\ Édrtiv\ld vdby \ td`hniky jd im obmdnou, pqdtožd i`h uí nd_]ť r\ vyrtúpiť z q\bov, tvoqiť, dxpdqimdntov\ť, zldpsov\ť r\ \ _ojov\ť o rvojd midrto mdbzi n\jldpsími ml\bými vdb`\mi z `dleho rvdt\. A r\mozqdjmd v n]r q\borť ú\rtníkov vyvol\l\ i po`it, žd to vsdtko op^ť rt]lo z\ to. Qrçëľå västníkox Qrçëľå västníkox Ôqihl]rdní ži\`i ÖÕ Ôqihl]rdne pqojdkty ÖÕ Zú\rtndní ži\`i ÖÕ Zú\rtndne pqojdkty ÖÕ Zú\rtndní pdb\gógovi\ ÖÕ (\ko dozor) Zërnìäní ëostì qoåľ orênìzáãìí Qrojçkty Muåì AÑAVÇØ, Ädrk] qdpu_lik\ 2 3 ÌÃÌÎA, p\nidlrko 2 6 JSB, Belgicko 1 3 Les petits be_qouill\qbr, Éq\n`úzrko 1 3 Sqolu 6 15 Qrçëľå qrçzçntujvãìãë qrojçktox x ktçêprìáãë Bìolpêì Cëèmì Inéormtìk qoäítäoxè ìnžìnìçrstxo Elçktronìk mçãënìk Ençrêì trnsqort Gçoxçåy Enxìronmçntálnç xçåy Nçåìãín zårxotníãtxo Fyzìk stronpmì Sqoloäçnskè xçåy Ntçmtìk RoâoRxç Dçârujársk åçåìnk SQPLV z 15

9 Gréìãký qrçëľå Z\rtúpdnid pqojdktov v rúť\žný`h k\tdgóqi]`h Ktçêprì ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Hodnosenie podtjsi zo rsqny učrsníkov Ako by ste hodnotili `dlkovú úqovdň podujti? Ako by ste hodnotili úqovdň rtq\vov\`í`h rlužid_? Ako by ste hodnotili úqovdň ubytovni? Ako by ste hodnotili úqovdň výrt\vný`h priestorov, kde festivl prebiehl? Ptázk Ako by ste ohodnotili pqírtup \ ochotu pq\`ovníkov AMAVETu pri vy_\vov\ní V\si`h poži\b\vidk? Ötd rpokojní r hobnotdním? Rdy1 Õdrponbdnti- 51 ú\rtníkov ÉVAØ 9 z 15

10 Zoznm oãçnçnýãë qostuqujvãìãë qráã (ANAXEU) Qostuqy n sxçtoxè svťžç Postup n Intel ISEF 2015 v Ôittr_uqghu, Ôdnrylv]ni\, ÙÖA Lukáš Jnošík z projekt Âunkov] obpovdc n\ zmdnu v množrtvd mito`honbqi]lndj ÅÒA u kv\rinky Yrrowilipolytic Nrtìn Holìãký z projekt ndfqoöt\t- bom]`\ bi\gnortik\ `hqoni`keho o`hoqdni\ o_liidk Erìk Sãëmotzçr z projekt Øvoq_\ rdkunb]qny`h mdt\_olitov u bquhu Ñ\tqi`\qi\qd`utit\ Ð. v dxpdqimdnt]lnom pdrtov\ní Dnìçl Zxr z projekt Ôoít\ove vibdnid m\pov\nid \ oqidnt]`i\ v 3Å pqidrtoqd Postup n I-SWEEEP 2015 v Houstone, Texs USA, `dn\ Ölovdnrký`h dldktq]qní, \. r. ldn\ rkupiny Çndl Iêor Zoxtìk, Nìãël Vrân z projekt Robot Snil Domìnìk Juräk z projekt Ìzol]`i\ \ \plik]`i\ mikqooqg\nizmov r`hopný`h qozkl\b\ť vy_q\ne pqidmyrdlne kont\min\nty zo [Ô Ôortup n\ Vdqn\brkeho n]qobnú rúť\ž v Ñorkvd, Õurk] fdbdq]`i\ Jkuâ Xíêlský z projekt Využitid Ê-kv\bqupldxov v n\notd`hnológi]`h \ _iomdbi`ínrkom výrkumd Dnìçl Duqkl, Brnìslx Xìlìm Hkl z projekt Éotomdtqi\ tq\nzitujú`i`h dxopl\net Postup n Expo Sciences Interntionl v Bruseli, Belgicku Ixn Krxároxá, Aårìán Hçêçåwš z projekt Anoqg\ni`k] `hemi\ hqou Nìrìm Fçrçtoxá z projekt Âioinbik]toq - dqň j\voqov] (Õhytirm\\`dqinum) vo vy_q\ný`h lok\lit]`h vý`hobneho Ölovdnrk\ 10 z 15

11 Qostuqy n Eurpqskç svťžç Ôortup n\ duqóprku rúť\ž v Z\q\gozd, p\nidlrko Jkuâ Tlko z projekt Ôozoqov\nid \ mobdlov\nid rpdktidq pl\ndt]qny`h hmlovín Dçnìs Horxátëoxá z projekt túbium vylúhov\ni\ mdbi z _\nrký`h obp\bov Ôortup n\ duqóprku rúť\ž v Â\q`dlond, p\nidlrko Fìlìq Čonk, Jozçé Pnårìê, Uomáš Kortìš z projekt Grizly - _dzpdnortn] \utdntifik]`i\ Ôortup n\ p\qtndqrkú výrt\vu vo Éq\n`úzrku JnČorňákoxá, Aårìán Qçtruškoxá z projekt Âiologi`k] \ktivit\ inv]zny`h bquhov Öolib\go Slxomír Oçmäíkoxá, Klár Klìnyoxá z projekt Öldbov\nid byn\miky klídni\ \ q\rtu `i_uld ku`hynrkdj \ qdckovky ri\tdj po ovplyvndní ÇÑÔ Ôortup n\ p\qtndqrkú rúť\ž v Ädrkdj qdpu_likd Ntçj Jnçâ, Qtrìk Frkš, Nárk Ukáä z projekt Green-tech Aåm Bojkoxský z projekt Víq Cçn qoroty Ãdn\ poqoty, ú\rť n\ jdbndj z p\qtndqrký`h rúť\ží Â\q_oq\ Édboqkov] z projekt Výrkyt \ síqdnid rv\lov`\ spiq]loviteho /tqi`hindll\rpiq\lir/ u vy_q\ný`h bquhov zviert Cçny mçrìãkýãë qroéçsìjnýãë orênìzáãìí Cen drtne uzn\nid Çx`dldntnorti vo výpotovdj td`hnikd fiqmy ÌÒØÇÐ (Ìntdl Çx`dlldn`d in ComputerScience) Éilip Äonk\, Îozdf Ónbqig\, Øom]s Ïoqtis z projekt Grizly - _dzpdnortn] \utdntifik]`i\ 11 z 15

12 Pãçnçnì Qríroåoxçåçãkçj ékulty Vnìxçrzìty Komçnskèëo Ãdn\ Ôqíqobovdbd`kdj f\kulty ÙÏ Ä. rt]nku / Ñdno + Ôqidzvirko 4 / Ðuk]s Î\nosík 51 / Â\q_\q\ Äoll]kov], Îuq\j Ïldin 5 / Ï\t\qín\ Ëub\kov] 72 / Ìv\n\ Ïq\v]qov], Abqi]n Ëdgdbüs 45 / Åominik Îuq\k\ 2 / Ñiqi\m Édqdtov] 16 / Ådnir\ Ëoqv]thov] 56 / Î\ku_ tup]k 21 / Ñiqorl\v Óqr]g 41 / Smuel Smoter 43 / Jkub Tomko 69 / Ñ\qtin\ Øóthov] 8 / Çrtdq Øom\jkov], Öl]vk\ Çli\sov] 6 / Ónbqdj Ïožík 36 / Ñ\tdj Î\nd_\, Ô\tqik É\qk\s, Ñ]qk Ø\k] Ãdn\ bdk\n\ Ôqíqobovdbd`kdj f\kulty ÙÏ v k\tdgóqii ml\bsí ži\`i ÒÁVÕAØ Ï ÂYÐÌÒÏÁÑ, Viktóqi\ Ô\utov], V\ndr\ Òov]kov], Aldx\nbq\ Ö\_ov] Ãdn\ bdk\n\ Ôqíqobovdbd`kdj f\kulty ÙÏ v k\tdgóqii rt\qsí ži\`i ÔÓÑÁËA [ÌAÕÇÒÌÇ ÔÕÌ ÕÓZÏÐAÅÇ ÔÐAÖØÓV?, Åominik Ê\q\i ØVÓÕÂA ÖÇÏÙÒÅÁÕÒYÃË ÑÇØAÂÓÐÌØÓV Ù ÅÕÙËÙ ÑAØÕÌÃAÕÌA ÕÇÃÙØÌØA Ð. V ÇXÔÇÕÌÑÇÒØÁÐÒÓÑ ÔÇÖØÓVAÒÍ, Çqik Ö`hmotzer ÖVÇØÇÐÒÈ ZÒÇÄÌÖØÇÒÌÇ, Ðu`i\ Ðobdqdqov], Anbqdj Ïmdťko Ël\vn] `dn\ bdk\n\ Ôqíqobovdbd`kdj f\kulty ÙÏ ÒÇÉÕÓÖØAØ- ÅÓÑÁÃA ÅÌAÊÒÓÖØÌÏA ÃËÕÓÒÌÃÏÈËÓ ÓÃËÓÕÇÒÌA ÓÂÐÌÄÌÇÏ, Ñ\qtin Ëoli`ký 12 z 15

13 Qroêrm 13 z 15

14 Qoækoxnìç V mdnd Aro`i]`id pqd ml]bdž, vdbu \ td`hniku i v mdnd rvojom ri bovoľujdm poc\kov\ť vsdtkým ľucom, rpolonorti\m \ institú`i]m, ktoqe pqirpdli k vý_oqnemu pqid_dhu Festivlu vedy techniky. Æ\kujdmd! V Brtislve, 1. decembr 2014 Å]vib Õi`htdq Ïooqbin]tor Festivlu vedy techniky AMAVET Aro`i]`i\ pqd ml]bdž, vdbu \ td`hniku Hgrov 4, Brtislv Tel Fx Qrtnçrì Fçstìxlu xçåy tçãënìky ANAXEU z 15

15 Xýâçr éotoêréìí Æ\lsid fotogq\fid v onlind g\leqii- 15 z 15